You are on page 1of 9

EU PROGRAM ZA OPORAVAK OD POPLAVA

SMJERNICE ZA PODNOENJE PRIJAVE


I
PRIJAVNI OBRAZAC

ZA PODNOSIOCE PRIJAVE NA JAVNI POZIV ZA


IZRAAVANJE INTERESA ZA FIZIKA LICA S
PODRUJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
MAGLAJ, ODAK, DOMALJEVAC-AMAC, ORAJE,
TUZLA, SANSKI MOST, IVINICE, ZENICA,
SREBRENIK, LUKAVAC, EPE, BIJELJINA, AMAC,
DOBOJ, PRIJEDOR, BANJA LUKA, MODRIA, LAKTAI,
SRBAC, EKOVII,VUKOSAVLJE, ELINAC, BRKO
ZA UEE U SANACIJI I OBNOVI KOMERCIJALNE
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE KROZ EU PROGRAM
ZA OPORAVAK OD POPLAVA

1. Ope informacije
U maju 2014. godine, obilne kie su pogodile Bosnu i Hercegovinu,
uzrokujui masivne poplave u sjevernom, istonom i centralnom dijelu
drave na granici sa Hrvatskom i Srbijom. Rije je o najgorim poplavama u
proteklih 120 godina koje su dovele do ogromnih razaranja u dravi koja
se jo uvijek oporavlja od posljedica rata koji je bio 1992-1995 i gdje se
znaajne grupe stanovnitva bore sa hroninim siromatvom i
nezaposlenou. Prirodne katastrofe su pogodile etvrtinu teritorije Bosne i
Hercegovine, i oko milion ljudi, to je otprilike 27% od 3,8 miliona
stanovnitva drave. Otprilike 50% jedinica lokalne samouprave je
pogoeno poplavama koje su doivljele gotovo potpuno poplavljenje
urbanih, industrijskih i ruralnih podruja. Shodno tome, kue,
infrastruktura, kole, bolnice, privatni objekati, farme i usjevi su oteeni ili
uniteni, uzrokujui pogoranje u radu javnih slubi, lokalne ekonomije i
poljoprivrednih aktivnosti.
Na osnovu procjene potreba za opravak od poplava, koju su u julu 2014.
godine proveli UN, EU i Svjetska banka u saradnji sa nacionalnim i lokalnim
vladama, utvrene su kratkoroni, srednjoroni i dugoroni prioriteti
oporavka u razliitim sektorima. Rezultati i zakljuci ove procjene su uticali
na kreiranje odgovarajuih intervencija prilikom rjeavanja posljedica
poplava na integriran i odriv nain.
U meuvremenu, i na osnovu procjene provedene meu 46 najvie
pogoenih jedinica lokalne samouprave, UN je utvrdio kritine zahtjeve za
oporavak i njihove finansijske projekcije za period od nekoliko narednih
mjeseci, u sljedeim sektorima:

Sanacija i rekonstrukcija javnih ustanova i usluga,


Stambeni objekti,
Upravljanje otpadom i deminiranje,
Infrastruktura zajednice: mali putevi i mostovi,
Vodovod, sanitacija i kanalizacija, te
Ekonomski oporavak.

2. Ciljevi
EU Program oporavka od poplava
e kroz programsku komponentu
Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomo fizikim osobama koja
su pretrpila materijalnu tetu od poplava (maj 2014) sa ciljem oporavka
njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave.
3. Namjena
Svaki korisnik e dobiti sljedei paket za pokretanje poljoprivredne
proizvodnje:
1. Plastenik od 200m2 sa sistemom za navodnjavanje, sadni materijal
za proizvodnju povra u plasteniku, te paket prihrane i zatite.

2. Paket za proizvodnju jagodiastog voa (jagoda-industrijska i/ili


konzumna) na 0,1ha to ukljuuje sadni materija, prihranu i zatitu,
sistem za navodnjavanje i foliju za proizvodnju.
3. Paket za proizvodnju povra (kornion i/ili paprika zavisno od
podruja) na 0,1ha to ukljuuje sadni materijal, paket prihrane i
zatite, sisteme za navodnjavanje i foliju za proizvodnju paprike.
NAPOMENA: Navedeni paket za pokretanje poljoprivredne
proizvodnje se ne moe mijenjati niti prilagoavati zahtjevima i
eljama podnosioca/podnositeljice prijave.
Od podnosioca/podnositeljice se oekuje da osigura izmeu 2,500m 2 i
3,000m2 zemljita na kojem e se pokrenuti ova proizvodnja, zatim
stabilan izvor vode, pripremu zemljita za sadnju, te da se pridravaju
strunih uputa i ugovornih odredbi. U sluaju proizvodnje korniona,
podnosioc/podnositeljica e biti duan/a da osiguraj stubove i mreu/icu.
Tokom itavog procesa i trajanja Projekta bie obezbijeena struna i
tehnika pomo i edukacija podnosioc/podnositeljice u skladu sa dobrim
poljoprivrednim praksama.
Odabrani podnosioc/podnositeljica e potpisati ugovor sa UNDP-om gdje
e biti definisana prava i obaveze po pitanju bespovratne pomoi.
Pravo uea imaju sva fizika lica koja ispunjavaju opte i dodatne
kriterije i koja su spremna da obezbijede gore traene stavke.
Nepotpune prijave se nee uzimati u razmatranje.
4. Kriteriji za prijavu fizikih lica
UNDP poziva sva fizika lica koja su pretrpjela materijalnu tetu u
poplavama iz maja 2014. godine da podnesu prijavu za uee u
aktivnostima projekta EU Program za oporavak od poplava.
Prijaviti se mogu fizika lica koja su se bavila ili se bave poljoprivrednom
proizvodnjom te koja ive na podruju jedinica lokalne samouprave
Maglaj, Odak, Domaljevac-amac, Oraje, Tuzla, Sanski Most,
ivinice, Zenica, Srebrenik, Lukavac, epe, Bijeljina, amac,
Doboj, Prijedor, Banja Luka, Modria, Laktai, Srbac, ekovici,
Vukosavlje, Donji abar, elinac, Brko.
Svaki podnositelj/podositeljica zahtjeva (fiziko lice) treba ispuniti sljedee
kriterije:

Da je pretrpio/la materijalnu tetu od poplava (maj 2014) na


poljoprivrednim materijalnim sredstvima koja su bila koritena u tu
svrhu prije poplava.
Da ivi u domainstvu u kojem su svi lanovi nezaposleni, odnosno
u kojem samo jedan lan ima zaposlenje. Zaposljenjem se smatra
3

ukoliko lan domainstva obavlja posao za koji uplauje poreze i


doprinose iz zasnovanog radnog odnosa.
Podnositelj/podnositeljica mora nesmetano raspolagati sa 2,500m 2
do 3,000m2 poljoprivrednog zemljita na kojem e se uspostaviti
poljoprivredna proizvodnja te da su sposobni za obavljanje planirane
poljoprivredne proizvodnje.
Parcela na kojem e se pokrenuti poljoprivredna proizvodnja mora
imati pristup putu i stalni izvor iste vode za navodnjavanje (esma,
bunar, atrnja, potok i sl.).

Dodatni kriteriji

Podnositelj/podnositeljica prijave ivi u domainstvu koje ima 5 ili


vie lanova domainstva.
Podnositelj/podnositeljica prijave je samohrani roditelj.

Ukoliko je ukupan broj potencijalnih korisnika koji ispunjavaju navedene


uslove vei od broja korisnika koji mogu biti podrani, prednost se daje
vielanim domainstvima te domainstvima koja u svom sastavu imaju
osobe koje ispunjavaju vie kriterija (npr. osobe sa invaliditetom koje dijele
domainstvo sa osobama bez primanja).
5. Smjernice za prijavu i potrebna pratea dokumentacija:
a) Nakon to EU Program za oporavak od poplava objavi
podnoenje prijava, sva zainteresirana fizika lica koja
podruju odabranih jedinica lokalne samouprave, mogu
odgovarajue obrasce za prijave u zgradi jedinice
samouprave
u
kojoj
ive
ili
sa
web
http://www.ba.undp.org.

poziv za
ive na
preuzeti
lokalne
stranice

b) Fizika lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave,


ukljuujui i svu potrebnu prateu dokumentaciju koja je navedena
u nastavku, najkasnije do 06.04.2015. god. do 15:00 sati. Sve
prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP
ureda:
a.
b.
c.
d.

Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)


Doboj: Cara Duana bb
Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1
Tuzla: Mije Keroevia 20 (zgrada RTV Tuzla)
e. Brko: Bulevar Mira 1 (zgrada vlade Brko Distrikta)
Prijave koje se dostavljaju direktno moraju biti predane u
zatvorenoj koverti naslovljene na EU Program obnove od
poplava javni poziv za komercijalne poljoprivredne
proizvoae.
4

c) Za sve dodatne informacije i pojanjenja tokom perioda podnoenja


prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i
zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail
registry.ba@undp.org.
d) Obrasci s nepotpunim podacima e biti odbijeni (oznaiti s nulom (0)
ako podaci nisu navedeni).
e) Prijave koje ne sadre potrebnu prateu dokumentaciju se nee
razmatrati.
Pored obrasca za prijavu, fizika lica koja se prijavljuju za uee trebaju
dostaviti dodatnu prateu dokumentaciju, koja je navedena u nastavku.
Popis pratee dokumentacije:

Kopija line karte


Prijava CIPS (ne starija od 30 dana, original ili ovjerena fotokopija);
Potvrda/prijava o pretrpljenoj materijalnoj teti opina/optina ili
druga nadlena institucija;
Kuna lista na dan 15.5.2014 za stambenu jedinicu koja je pretrpila
tetu;
Potvrda sa biroa za sve nezaposlene lanove domainstva ne starija
od 30 dana; sa potvrdom dostaviti i potvrdu o socijalnom statusu
lanova domainstva koju moe izdati biro za zapoljavanje ili druga
relevantna ustanova.
Dokaz o vlasnitvu nad zemljitem: kopija ZK izvatka ili posjedovni
list sa kopijom katastarskog plana na ime podnositelja/podnositeljke
ili dokument na osnovu kojeg dokazuje postojanje prava (ugovor o
kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, ugovor o
koritenju, pravosnano rjeenje o nasljeivanju) sa priloenim ZK ili
posjedovnim listom sa kopijom katastarskog plana koji glasi na ime
davaoca prava; Ugovor mora biti zakljuen na najmanje 3 godine.
Ugovor NE TREBA biti ovjeren kod notara.
Okvirna procjena tete na poljoprivrednom dobru od strane
opine/optine ili druge nadlene institucije;
Potvrda nadlene optinske/opinske slube ili APIF-a prema mjestu
prebivalita da je podnositelj/podnositeljka registrovan/a ili
podnio/podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih
gazdinstava i Registar klijenata u skladu sa pravilnikom o registraciji
poljoprivrednih gazdinstava.
Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti
sljedee dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju
(smrtni list supruga/e, rjeenje o razvodu i rodni list djeteta/djece).

6. Uloge i odgovornosti strana


EU Program za oporavak od poplava e pruiti podrku i tehniku pomo
koja e se dodjeljivati u okviru raspoloivih sredstava programa.

Odabrana fizika lica e morati potpisati Izjavu o saglasnosti, kojom


izraavaju svoju spremnost da zadovolje sljedee zahtjeve (Izjava o
saglasnosti dostupna u nastavku, na stranici br. 8):
pruanje informacija na zahtjev UNDP-a;
uee u obuci organiziranoj od strane UNDP-a;
dostavljanje svih relevantnih informacija;
pristup
informacijama tokom posjeta u cilju procjene
implementacije projekta.
7. Proces odabira
Izbor korisnika pomoi na osnovu ovog javnog poziva e vriti imenovana
komisija na nivou opine/optine. Komisija e razmatrati prijave u skladu
sa odredbama ovog javnog poziva.
Rezultati o izboru korisnika projekata bit e objavljeni na oglasnoj ploi
optine/opine i web stranici http://www.ba.undp.org.
Izbor korisnika e se odvijati u dvije faze, ukljuujui:
Prva faza: Usklaenost i evaluacija prijave po kriterijima iz javnog
poziva
Komisija za odabir provodi pregled prijava i pregled usklaenosti
prijave s administrativnim zahtjevima;
o Provjera da li je dostavljena sva potrebna dokumentacija;
o Vrednovanje i bodovanje prijava fizikih lica.
Druga faza: Terenske posjete i procjena fizikih lica/konani
odabir
Komisija e provoditi terensku posjetu kod odabranih fizikih lica iz
prve faze.
Komisija e procijeniti tanost informacija navedenih u obrascu za
prijavu.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Prijava za pomo za komercijalno orjentirane poljoprivredne proizvoae


INFORMACIJE O PODNOSIOCU PRIJAVE
Ime i prezime:
Datum roenja:
JMBG:
Broj telefona:
Adresa:
Optina/Opina:
Informacije o lanovima domainstva
Ime i prezime
JMBG
Porodini odnos
Starost

Da li posjedujete vie od jedne stambene jedinice?

Da

Ne

Ukoliko je odgovor da, da li su ostali objekti u Vaem vlasnitvu na prostoru optine/opine


boravita?
Da
Ne
Da li su navedeni objekti stradali u poplavama:

Da

Ne

PODACI O SOCIJALNOM STATUSU PODNOSIOCA


Radni status (za lanove domainstva izmeu 18 i 65 godina starosti)
Ime i prezime lana
domainstva

Nezaposlen/
a

Zaposlen/a

Student/ica
Penzioner/ka

STATUS POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE


Navedite kojom ste se
poljoprivrednom djelatnou bavili
prije priinjene tete (voarstvo,
povrtlarstvo itd.)?
Navedite povrine koje ste obraivali?
Navedite godinje prinose koje ste
ostvarivali?
Koliko dugo se bavite ovom vrstom
proizvodnje?

m2
kg

Da li posjedujete mehanizaciju? Ako


da, navedite koju.
Gdje i kome prodajete svoje
proizvode?
7

TRAENA POMO
U skladu sa javnim pozivom i moguim opcijama za pomo odaberite kulture za
sadnju na otvorenom polju i u plasteniku po Vaim prioritetima. Svaki korisnik
moe da izabere kombinaciju od 2 (dva) proizvoda za sadnju na otvorenom do
ukupne povrine od 2000m2 (1000m2 za svaku). Na primjer, podnositelj/ica
prijave moe izabrati 1000m2 jagode i 1000m2 korniona. Zaokruite Va izbor.
Za sadnju u plasteniku, navedite po prioritetima kulture koje biste sadili.
Napomena: EU Program za oporavak od poplava e pokuati udovoljiti
svim zahtjevima ali e se u konanici voditi principima komercijalne
uvezanosti za itavu grupu odabranih korisnika.
Proizvodnja na otvorenom
Paprika

1 dunum

2 dunuma

Jagoda

1 dunum

2 dunuma

Kornion

1 dunum

2 dunuma

Proizvodnja u plasteniku
Prioritet

1. Prioritet

2. Prioritet

3. Prioritet

Proizvod
Ja, ________________________________________, ovim potvrujem tanost navedenih podataka
i prihvatam da netanost navoda u ovoj prijavi znai diskvalifikaciju mog domainstva iz
EU Programa za oporavak od poplava.

Potpis:

Datum:

IZJAVA O SAGLASNOSTI

Ja,

____________________________

/ime

prezime

podnosioca

prijave/,

saglasan sam da na zahtjev UNDP osiguram sljedee:

pruanje informacija na zahtjev UNDP-a;

uee u obuci organiziranoj od strane UNDP-a;

dostavljanje svih relevantnih informacija;

pristup informacijama tokom posjeta u cilju procjene implementacije


projekta.

Potpis: ____________________

Datum: ___________________