You are on page 1of 2

Fakultet politikih nauka

Odsjek za politologiju
Nastavnik: doc.dr. Saa Leskovac
Ime i prezime _______________________
Broj indeksa _______________________
Datum
_______________________
JAVNA UPRAVA - III parcijalna provjera znanja
1. Prema lanu III.1 Ustava Bosne i Hercegovine, koja pitanja spadaju u nadlenost
institucija Bosne i Hercegovine?
Vanjska politika
Vanjskotrgovinska politika
Carinska politika
Monetarna politika kao to je navedeno u lanku 7
Financiranje ustanova te meunarodnih obveza Bosne i Hercegovine
Politika u svezi s pitanjem useljavanja, izbjeglica i azila
Meunarodna provedba krivinog prava te provedba krivinog prava izmeu entiteta, ukljuujui
odnose s Interpolom
Osnivanje i upravljanje zajednikim kapacitetima / sredstvima
Reguliranje prometa izmeu entiteta
Kontrola zranoga prometa
2. Koja institucija formira organe uprave na nivou Bosne i Hercegovine?
Formira parlament BiH
3. Politiko - izvrnu vlast na nivou BiH vri
Predsjednitvo BiH i Vijee ministara
4. Prema lanu 5. Ustava BiH, Predsjednitvo BiH je nadleno za:
Voenje vanjske politike Bosne i Hercegovine;
Imenovanje ambasadora i drugih meunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine, od kojih
najvie dvije treine mogu biti odabrani sa teritorije Federacije BiH;
Predstavljanje Bosne i Hercegovine u meunarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i
traenja lanstva u onim meunarodnim organizacijama i institucijama u kojima Bosna i
Hercegovina nije lan.
Voenje pregovora za zakljuenje meunarodnih ugovora Bosne i Hercegovine, otkazivanje i, uz
saglasnost Parlamentarne skuptine, ratifikovanje takvih ugovora.
Imenovanje predsjedavajueg Vijea ministara BiH.
Izvravanje odluka Parlamentarne skuptine.
Predlaganje godinjeg budeta Parlamentarne skuptine, uz preporuku Vijea ministara.
Podnoenje izvjetaja o rashodima Predsjednitva Parlamentarnoj skuptini na njen zahtijev, ali
najmanje jedanput godinje.
1

Koordinaciju, prema potrebi, sa meunarodnim i nevladinim organizacijama u Bosni i


Hercegovini.
Vrenje drugih djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dunosti koje mu prenese
Parlamentarna skuptina, ili na koje pristanu entiteti.

5. Makro-organizaciju uprave na nivou Federacije BiH, pored ministarstava, ine i


Federalne uprave
6. Objasnite izbor lanova Vlade Republike Srpske (ko je bira, i na iji prijedlog)?
Predlaze predsjednik, bira sa naradnom skupstnom
7. Objasnite definiciju funkcionalnog upravnog sistema, po Pusiu

Obuhvataju mree preduzea i ustanova u onoj mjeri u kojoj se njihova djelatnost u


pojedinoj zemlji smatra drutvenim poslom, bez obzira na to jesu li formalno dio dravne
uprave u irem smislu ili to nisu.

8. Navedite glavne organe javnog preduzea i njihove osnovne funkcije:


Skupstina, nadzorni odbor, uprava i odbor za reviziju
Nadzorni odbor je organ koji vri nadzor nad radom javnog preduzea.

9. Tri vrste asocijativog upravnog sistema, prema Eugenu Pusiu:


Pokreti, udruzenja i clanovi-i-aparat
10. etiri kriterijuma za lanstvo u EU (od Madridskog samita Evropske komisije 1995) su:

Politiki - stabilnost institucija koje osiguravaju demokraciju, vladavinu prava, potivanje ljudskih

prava i prava manjina i prihvaanje ciljeva Unije


Ekonomski - postojanje djelotvornog trita gospodarstva te sposobnost trinih imbenika da se

nose s konkurentskim pritiscima i trinim zakonima unutar EU


Pravni - usvajanje cjelokupne pravne steevine EU (acquis communautaire).

Iako je prihvaanje pravne steevine EU vano, jo je vanije osigurati uinkovitu provedbu i primjenu kroz
odgovarajue administrativno ustrojstvo. Stoga je na sastanku Europskog vijea u Madridu 1995. godine
postavljen etvrti kriterij kao preduvjet za lanstvo (tzv. madridski kriterij):

Institucionalni - prilagodba odgovarajuih administrativnih struktura s ciljem osiguranja uvjeta za


postupnu i skladnu integraciju.

11. Ko je na nivou drave BiH nadlean praenje i izvjetavanje o realizaciji Akcionog plana
za implementaciju Strategije reforme javne uprave u BiH?