{÷¡⁄∫ : i. ¬.

µı©_®¯£Ø∫
Website: www.dinamalar.com

ˆ\fl¯⁄

ˆ\fl¯⁄, ˜¡æı∫, ¶xa˜\õ, ˜\ªÆ, D˜µık, ˜PıØƶzxı∫, v∏a], ©x¯µ, v∏ˆ|¿˜¡º, |ıP∫˜Pı¬¿

¶ufl §®µ¡õ 10 2010

20 £UPÆ 300 Pı_

©ª∫ 59 Cuà 155

¶vØ A¯nUPı⁄ BØzuÆ
ˆ£õ-Øı÷ A¯nUS A£ı-ØÆ

DINAMALAR
v∏a`∫ ©ı¡mhÆ, Sfl⁄ÆSÕÆ A∏˜P≤“Õ ^”[SÕÆ £P¡v AÆ©fl ˜Pı¬¿ v∏¬«ı, Aª[PõUP®£mh Øı¯⁄P“ Ao¡S®¶hfl ˜|ÿ÷ ¬©õ¯\ØıPU
ˆPıshıh®£mhx.

u¯h!

©µ£q ©ıÿ”®£mh PzuõUPı¥US...
! PkÆ Gv∫®¶US £o¢ux ©zvØ Aµ_
!

¶x-i¿º, §®. 10&
©µ-£q ©ıÿ”®£mh
Pzu-õUPı¥US, |ık
ï -¡-xÆ
PkÆ
Gv∫®¶
G ¢u-¯uØ-kzx, ©zvØ Aµ_
£o¢ux. ©µ-£q PzuõUPı¯Ø ¡∫zuP üv∞¿
£∞-õ-k-¡-uÿS
u¯h
¬vzx“Õx.
Cx
ˆuıh∫£ıP,
˜©æÆ B¥ƒ |hzu
A›-©-vUP®£-kÆ
Gfl÷Æ Aµ_ A‘¬zx“Õx.
©µ-£q ©ıÿ”®£mh
Pzu-õUPı¯Ø ¡∫zuP üv∞¿ C¢v-Øı-¬¿ £∞-õh,
A›-©v AŒ®£-uÿPı⁄
|h-¡-iU¯P-P¯Õ ©zvØ
Aµ_
˜©ÿˆPıshx.
CuÿS |ık ï -¡-xÆ
PkÆ Gv∫®¶ G ¢ux.
©µ-£q ©ıÿ”®£mh
Pzu-õUPı-∞¿ ßa]-P¯Õ
ˆPı¿æÆ |a_zufl¯©
Av-PÆ C∏®£-uı-P-ƒÆ,
Cu-⁄ı¿, C¢u PzuõUPı¯Ø \ı®§-k-˜¡ı∏US £¿˜¡÷ ˜|ı¥P“
Hÿ£-kÆ A£ı-ØÆ E“Õuı-P-ƒÆ, J∏ uµ®§-⁄∫
T‘ ¡¢u-⁄∫.
¬¡-\ı-∞-P“ ©zv-∞æÆ CuÿS PkÆ Gv∫®¶
G ¢ux.
C∏¢uı-æÆ,
Aˆ©õUPı-¯¡a
˜\∫¢u
ˆ©¯Ì˜Pı & ©ıfl
\ıs˜hı ¬¯u {÷-¡⁄[P“ C¯u ©÷zu⁄.
C¢u Pzu-õUPı¯Ø \ı®§kÆ ©¤-u∫P-–US G¢u
£ıv®¶Æ ¡µıx Gfl÷Æ,
Pzu-õUPı¥US G®ßa]
£ıv®¶Æ ¡µıx Gfl£x
uıfl ]”®¶ Gfl÷Æ ˆuõ¬zu⁄.

DINAMALAR
i¿º∞¿ {∏£∫P–US ˜£miØŒzu ©zvØ A¯©a\∫ ˆ·¥µıÆ µ˜©Ë, ©µ£q
©ıÿ”®£mh PzuõUPı¥ S‘zx B¥ƒ ˆ\¥u §”˜P ïiƒ GkUP®£kÆ Gfl”ı∫.
PkÆ
Gv∫®¶
ˆuıh∫¢u¯u
Akzx,
Cx-S-‘zx |ık ï -¡xÆ
ˆ\fl÷ P∏zxU
˜PmP, ©zvØ Aµ_
ïiƒ ˆ\¥ux.
©zvØ
_ÿ÷a`-«¿
A¯©a\∫
ˆ·¥µıÆ
µ˜©Ë, £¿˜¡÷ ©ı{-ª[
P-–US ˆ\fl÷ P∏zx
˜Pmhı∫. £ª ©ı{-ª[PŒ¿ ©µ-£q Pzu-õU
Pı¥US PkÆ Gv∫®¶
ˆuõ-¬UP®£mhx.
Cx-S-‘zx
˜|ÿ÷
ïflv-⁄Æ
ˆPıa]-∞¿
ˆ\¥v-ØıÕ∫P-Œ-hÆ
˜£]Ø A¯©a\∫ ˆ·¥
µıÆ µ˜©Ë, "©-µ-£q Pzu-

õUPı¯Ø A‘-ï-P®£-kz
xÆ ¬Â-Øzv¿, ©zvØ
Aµ-]fl ïiƒ, ©UP-Œfl
En∫ƒ-P¯Õ
Gv-ˆµıº®£-uıP C∏USÆ.
"˜©ÿS ¡[PÆ, Jõ\ı,
B¢vµı,
P∫|ı-hPı,
˜PµÕı, ©.§., ©ı{ª
ïu¿¡∫P“
CuÿS
Gv∫®¶ ˆuõ-¬zx Pi-uÆ
G -v-≤“Õ-⁄∫. u™-«P
Aµ_ u¯ª-¯©a ˆ\Ø-ª∏Æ C˜u P∏z¯u ˆuõ¬zx“Õı∫' Gfl”ı∫.
C¢{-¯ª-∞¿, ©µ-£q
Pzu-õUPı¯Ø ¡∫zuP üvØıP £∞-õ-k-¡-uÿS A›©v
AŒUP®£-k©ı
Gfl£x S‘zx Cfl÷

ïiƒ GkUP®£-kÆ G⁄,
©zvØ Aµ_ \ı∫§¿ A‘¬UP®£mhx.
C¢{-¯ª-∞¿ J∏ |ı“
ïfl⁄-uıP, ˜|ÿ˜” Cuÿ
Pı⁄ A‘-¬®¶ ˆ¡Œ∞-h®£mhx.
i¿º-∞¿
ˆ\¥vØıÕ∫P-Œ-hÆ A¯©a\∫
ˆ·¥µıÆ µ˜©Ë ˜|ÿ÷
T‘-Ø-uı-¡x:
©µ-£q Pzu-õUPı¯Ø
¡∫zuP üv-ØıP £∞-õ-k-¡uÿS A›-©v AŒUSÆ
¬Â-ØÆ
ˆuıh∫£ıP,
¬gbı-¤-P“
©ÿ÷Æ
\Æ£¢u®£mh A¯©®¶-PŒ-hÆ J∏-™zu P∏zx
Hÿ£-h-¬¿¯ª.
Cx

ˆuıh∫£ıP ˜©æÆ ¬õ¡ı⁄ B¥ƒ |hzu ˜¡s
iØ A¡-]-ØÆ Hÿ£mk“
Õx.
C¯u A‘-ï-P®£-kzx¡-v¿ A¡-\-µÆ Pımh
˜¡siØ
˜u¯¡-≤Æ
C¿¯ª.
©UP-Œfl
<E-n∫ƒ-P“, CuÿS GvµıP C∏®£-uı¿, Cv¿
™S¢u P¡-⁄zx-h-›Æ,
ïfl Ga\-õU¯P-≤-h-›Æ
ˆ\Ø¿£h
˜¡siØ
Ph¯© G⁄US E“Õx.
_u¢v-µ-©ıP |hzu®
£-kÆ B¥¬fl âªÆ, ©µ£q Pzu-õUPı¥ ™P-ƒÆ
£ıx-Pı®£ı-⁄x G⁄, ©UP–US B«-©ı⁄ |ƧU
¯P¯Ø
Hÿ£-kzxÆ
ïiƒ ˆ¡Œ-Øı-SÆ ¡¯µ,
C¯u ¡∫zuP üv-ØıP £∞õ-k-¡-uÿS
A›-©v
AŒUP®£-hıx. Ax-¡¯µ
u¯h ˆuıh-∏Æ.
\Æ£¢u®£mh Pƈ£¤-P“ u[P“ B¥ƒ-P¯Õ
˜©æÆ
w¬-µ®£-kzv,
|fl¯© S‘zx ¬ÕUPªıÆ.
¬gbı-¤-P“
©ÿ÷Æ \â-Pzvfl £¿
˜¡÷ uµ®§-⁄-õfl ¬∏®
£zxUS ©v®£-ŒUSÆ
¡¯P-∞¿ C¢u ïiƒ
GkUP®£mk“Õx.
Cx
ˆuıh∫£ıP,
£ı∫º-ˆ©flm
©ÿ÷Æ
˜u]Ø ˜©Æ£ımk Pƒfl
]-º¿ ¬õ-¡ıP ¬¡ı-vUP
¬∏ƶ-Q-˜”fl.
Ph¢uısk ˜© ©ıuÆ,
_ÿ÷a`-«¿
x¯”
A¯©a\-µıP
ˆ£ı÷®
˜£ÿ˜”fl. Afl÷ ïu¿
Cfl÷ ¡¯µ, ©µ-£q
©ıÿ”®£mh
£∞∫P-–hfl ˆuıh∫¶-¯hØ G¢u
J∏ {÷-¡-⁄zvfl §µ-v-{-

v-¯Ø-≤Æ |ıfl \¢vUP¬¿¯ª.
uÿ˜£ıx
A‘¬UP®£mk“Õ ïiƒ,
©µ-£q Pzu-õUPı¥US
©mk˜©
ˆ£ı∏¢xÆ.
Gv∫Pı-ªzv¿, ©µ-£q
©ıÿ”Æ
ˆ\¥Ø®£-kÆ
©ÿ” £∞∫P-–US ˆ£ı∏¢
uıx.
C∆¡ı÷
ˆ·¥µıÆ
µ˜©Ë T‘-⁄ı∫.
A¯©a\-õfl ïi¯¡
Pı[Q-µÏ ¡µ-˜¡ÿ”x.
"©UP“ Eh¿|-ªfl ™P
ïUQ-ØÆ Gfl” Ai®£¯h-∞¿
GkUP®£mh
CÆï-iƒ
¡µ-˜¡ÿPz
uUP-x' Gfl÷ Pı[Q-µÏ
uP-¡¿
ˆuıh∫£ıÕ∫
ÂR¿
AP-©x
ˆuõ¬zuı∫.
HÿP-⁄˜¡ §.i., PzuõUPı¥US u¯h¯Ø A‘¬zux £ı.·., B–Æ
©ı{ª Aµ-_-P“. C¢u
¬Â-Øzv¿ Aµ_, £fl
⁄ımk
{÷-¡-⁄[P“
˜£a¯\U ˜Pmk A¡-\-µ®
£mh ïi-ƒ-P¯Õ Gkzx
¬hUT-hıx
Gfl֮
£ı.·.,
P∏zx
ˆuõ¬zux.
©µ-£q
Pzu-õUPı¥
Ph¢u
]ª-|ımPÕıP
ˆ£∏Æ AÕ¬¿ ˜£\®
£mh ¬Â-ØÆ B⁄x.
A¯u ]”¢u ﯔ-∞¿
¯PØısk ©UP“ ©⁄Æ
¬∏ƶƣi
ïi¯¡
A‘-¬®£-uıP HÿP-⁄˜¡
T‘Ø A¯©a\∫ ˆ·¥µıÆ
µ˜©Ë, ˜|ÿ÷ C¢u ¬ÂØzv¿ Aµ-]fl ïi¯¡
Buı-µ[P-–-hfl
T‘
£¿˜¡÷ uµ®¶ ¡ıu[P–USÆ
ïÿ÷®¶“Œ
¯¡zv-∏UQ-”ı∫.

Th-æı∫, §®. 10&
ˆ£õ-Øı÷ A¯n A∏˜P ¶vØ A¯n
Pmk-¡-uÿPıP ˜u∫ƒ ˆ\¥Ø®£mh Chzv¿
£ı¯”-∞fl Pi-⁄zufl¯© S‘zx A‘-¡uÿPıP, ™Êfl âªÆ ß™UP-i-∞¿ x¯Õ
˜£ımk B¥ƒ ˆ\¥≤Æ £o¯Ø ˜PµÕ Aµ_
˜|ÿ÷ x¡UQ-Øx. C®£-o-Øı¿ Hÿ£-kÆ
Av∫¬-⁄ı¿, 360 ´mh∫ xıµzv¿ E“Õ ˆ£õØı÷ A¯n,£ª-√-⁄Æ A¯h-≤Æ A£ı-ØÆ
E∏-¡ı-Q-≤“Õx.
ˆ£õ-Øı÷ A¯n £ª-√-⁄Æ A¯h¢x
¬mhx G⁄, 1979¿ ïu¿ ˜PµÕı ¶Pı∫
T”zx-¡[Q-Øx. C¯uz ˆuıh∫¢x ©zvØ
}∫¡Õ P™-Âfl, u™-«-PÆ ©ÿ÷Æ ˜PµÕ Aµ_
C¯n¢x Av-Pı-õ-P“ S , A¯n-¯Ø®
£ı∫¯¡-∞mk B¥ƒ |hzv-Øx.
A®˜£ı˜u A¯n-∞¿ C∏¢x 300 ´.,
xıµzv¿ ¶vØ A¯n Pmh-ªıÆ Gfl”
˜PıõU¯P ïfl¯¡UP®£mhx. Cufl£i,
A®£-S-v-∞¿ £ı¯”-∞fl ufl¯© ©ÿ÷Æ
©sofl {¯ª S‘zx B¥ƒ |hzu®
£mhx. ¶vØ A¯n Pmk-¡-uÿS 110 ˜Pıi
π£ı¥ ˆ\ª-¡ı-SÆ G⁄ ©v®§-h®£mhx.
˜PµÕı ´skÆ ïØÿ]: A®£-S-v-∞¿
A¯©¢x“Õ £ı¯”, ¶vØ A¯n Pmk-¡uÿS Hÿ”-uıP C¿¯ª G⁄UT‘, uÿ˜£ı-x“Õ
A¯n¯Ø £ª®£-kzu-ªıÆ G⁄ ïiƒ
ˆ\¥Ø®£mk, 28 ˜Pıi π£ı¥ ©v®•mi¿
A¯n¯Ø u™-«P Aµ_ £ª®£-kzv-Øx.
B⁄ı-æÆ,
¶vØ
A¯n
PmkÆ
§µa¯⁄¯Ø ïfl¯¡zx ˜PµÕı uÿ˜£ıx
ˆ\Ø-º¿ C”[Q-≤“Õx. A¯n-∞¿ C∏¢x
360 ´., xıµzv¿, ¶vØ A¯n Pmk-¡-uÿS
ChÆ ˜u∫ƒ ˆ\¥x, Ph¢u ]ª |ımPÕıP
\∫˜¡ £o |h¢ux. CuÿPıP A®£-S-v-∞¿
ˆ\i
ˆPıi-P“
©ÿ÷Æ
©µ[P“
APÿ”®£mh⁄.
£ı¯”-∞fl Pi-⁄zufl¯© ©ÿ÷Æ ©sofl
ufl¯© S‘zx A‘-¡-uÿPıP ß™UP-i-∞¿
x¯Õ ˜£ımk B¥ƒ |hzxÆ £o¯Ø
x¡UQ-Øx. ˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ ©ı¯ª-∞¿ x¯Õ
˜£ıkÆ P∏-¬-P“ ˜¡fl âªÆ A®£-S-vUS
ˆPısk-¡-µ®£mh⁄.
v∏-¡-⁄¢u-¶-µÆ ªı¿£-P-xı∫ \ıÏvõ A‘-¬Ø¿ ©ÿ÷Æ ˆuı»¿~m£ B¥ƒ ¯©ØÆ
\ı∫£ıP, ˜£§ u¯ª-¯©-∞¿ I¢x ˜£∫
ˆPısh S  C®£-o-∞¿ Dk-£mhx. ¡¿ªU
P-h-¬¿ C∏¢x A¯nUS ˆ\¿æÆ £ı¯u
A∏˜P ß™UP-i-∞¿ x¯Õ ˜£ımk }Õ©ı⁄
C∏ƶ PƧ-P¯Õ E“˜Õ C”UQ-⁄∫.
C˜u ˜£ı¿ I¢x Ch[P-Œ¿ x¯Õ
˜£ımk £ı¯”-P“ C∏USÆ Chz¯u Psk-§iUSÆ £o-¯Øz x¡UQ-≤“Õ-⁄∫. £ı¯”-P“
C∏USÆ Chz¯uU Psk-§-izx, A[Q-∏¢x
I¢x ´mh∫ B«zv¿ x¯Õ-∞mk \ıƧ“
Gkzx A¯u v∏-¡-⁄¢u-¶-µzv¿ E“Õ
B¥ƒU Thzv¿ £õ-˜\ı-u¯⁄ ˆ\¥Øx Aufl
A‘U¯P¯Ø ˜PµÕ Aµ-_US AŒUP E“ÕuıP B¥ƒUS- -¬-⁄∫ ˆuõ-¬zu-⁄∫.
CUS- -¬-⁄-∏-hfl ˜PµÕ }∫®£ı-\-⁄zx¯”
ˆ\Øÿˆ£ı-‘-ØıÕ∫ ·ı∫‰ ˜h¤-Ø¿, Eu¬
ˆ£ı‘-ØıÕ∫P“ ˜h¬m, {∫©¿ BQ-˜Øı∫
C∏¢u-⁄∫.
ˆ£õ-Øı-÷US B£zx: ¶º-P“ \µ-nı-ª-Ø-©ıP
E“Õ C®£-S-v-∞¿ ™S¢u \zuzx-hfl x¯Õ
˜£ık-¡-uı¿ ¡⁄-¬-ª[S-P“ £Øzv¿ ˜¡÷
ChzvÿS ChÆ ˆ£Ø-µz x¡[Q-≤“Õ⁄.
A¯n¯Ø Jmi A¯©¢x“Õ-uı¿, £ı¯”-PŒ¿ x¯Õ ˜£ıkÆ ˜£ıx Hÿ£-kÆ Av∫ƒPÕı¿, A¯n £ª-√-⁄Æ A¯h-≤Æ {¯ª
Hÿ£mk“Õx.
_®üÆ ˜Pı∫i¿ C®§-µa¯⁄ S‘zx ¡«US
¬\ı-µ¯n |hzx ˆPısi-∏USÆ ˜£ı˜u,
˜PµÕ Aµ_ ufl¤a¯\-Øı⁄ ïiƒ Gkzx
ˆ\Ø¿£-kzv ¡∏-¡x, u™-«P ¬¡-\ı-∞P-Œ-¯h˜Ø PªUPz¯u Hÿ£-kzv-≤“Õx.

E“˜Õ...
HªzxUS ¡∏Q”x
|iP∫ uÆ£v √k

Ϙhm ˜£ı∫k ˜¡sk©ı; ].§.GÏ.C., ˜¡sk©ı?
& |©x ]”®¶ {∏-£∫ &
E“Pmh-¯©®¶ ¡\-v-P“ AvPÆ E¯hØ ™P® ˆ£õØ ˆ©mõU
£“Œ-P“, ].§.GÏ.C., P¿¬
ﯔUS ©ı÷-¡x S‘zx w¬-µ©ıP B˜ªı-]zx ¡∏-Qfl”⁄.
Cx ˆuıh∫£ıP, ˆ£ÿ˜”ı-õ-hïÆ £“Œ {∫¡ı-P[P“ B˜ªı\¯⁄ ˜Pmk ¡∏-Qfl”⁄.
"Ϙhm ˜£ı∫k ˜¡sk©ı;
].§.GÏ.C., ˜¡sk-©ı' G⁄
ˆ£ÿ˜”ı-õ-hÆ ˆ©mõU £“Œ-P“
˜Pmk ¡∏-¡-uı¿, ˆ£ÿ˜”ı∫
S«®£Æ A¯h¢x“Õ-⁄∫.
u™-«-Pzv¿, ¡∏Æ ·¸fl
©ıuÆ \©a^∫ P¿¬z vmhÆ A©æUS ¡∏-Q-”x. ïu¿ ©ÿ÷Æ
B”ıÆ ¡S®§ÿS ¡∏Æ P¿¬
Bsi-æÆ, AuÿS Akzu P¿¬Øısi¿ ©ÿ” ¡S®¶-P-–USÆ
\©a^∫ P¿¬ vmhÆ A©-æUS
¡∏-Q-”x.
"Czvmhzvfl

E∏¡ıUP®£-kÆ £ıhz vmh[P“
uµ-©ı-⁄-uıP C∏USÆ' Gfl÷, u™«P Aµ-_Æ, P¿¬zx¯” EØ∫
Av-Pı-õ-P-–Æ £ª-ﯔ ¡ıUS÷v AŒzuı-æÆ, ˆ©mõU,
B[Q˜ªı C¢v-Ø® £“Œ-P-Œ¯h˜Ø S‘®£ıP, |¿ª E“
Pmh-¯©®¶ ¡\-v-P“ ˆPısh
ˆ£õØ £“Œ-P-Œ-¯h˜Ø J∏-¬u
uØUPÆ {ª-ƒ-Q-”x.
C¢u £“Œ-P-Œfl ˆ£ÿ˜”ı-õ-h-

u¤-Øı∫ £“Œ-P-Œfl ˜P“¬-Øı¿ ˆ£ÿ˜”ı∫ S«®£Æ
ïÆ uØUPÆ C∏UQ-”x.
Aµ_ £“Œ-P-Œ¿ |hzu®£-kÆ
A˜u £ıhzvmhz¯u ˆ©mõU &
B[Q˜ªı C¢v-Ø® £“Œ-P-Œ¿
|hzv-⁄ı¿,
¬zv-Øı-\Æ
C∏UPıx Gfl÷Æ, A®£i
|hzv-⁄ı¿ ©ın-¡∫ ˜\∫U¯P
ˆ¡S-¡ıP S¯”-≤Æ Gfl÷Æ,
u¤-Øı∫ £“Œ-P“ P∏-x-Qfl”⁄.
Cu-⁄ı¿,
].§.GÏ.C.,
ﯔUS ©ı÷-¡x S‘zx, £ª
£“Œ-P“
B˜ªı-]zx
¡∏Qfl”⁄.
ˆ\fl¯⁄ ©ÿ÷Æ ¶”-|-P∫P-Œ¿
E“Õ ]ª ˆ©mõU £“Œ-P“,
£“Œ ¡ÕıPzvÿS“ ¶v-uıP
].§.GÏ.C., £“Œ¯Ø x¡UP
|h-¡-iU¯P Gkzx“Õ⁄.
CuÿQ-¯h˜Ø,
"Ϙhm
˜£ı∫k
˜¡sk©ı;
].§.GÏ.C., ˜¡sk-©ı' G⁄,
ˆ£ÿ˜”ı-õ-hÆ Pi-uÆ ˆPıkzx,
£ª £“Œ-P“ P∏zxUP¯Õ
˜Pmk ¡∏-Qfl”⁄.
ˆ\fl¯⁄
S˜µıƘ£m¯h∞¿ E“Õ ˆ©mõU £“Œ,
ˆ£ÿ˜”ı-∏US ˜|ımjÏ ¬¤˜Øı-Qzx, P∏zx ˜Pmk“Õx.
A®£“Œ ¬kzx“Õ Pi-uzv¿
T”®£mk“Õ-uı-¡x:

\©a^∫ P¿¬z vmhÆ A©æUS
¡∏-¡-¯u-ˆØımi,
A¯⁄zx ˆ©mõU £“Œ-P-–Æ,
"Ϙhm ˜£ı∫ifl' Rà ˆPısk¡-µ®£h E“Õ⁄. ¡∏Æ Bsk-PŒ¿ ].§.GÏ.C., A[R-Pı-µz¯u
ˆ£÷-¡x S‘zxÆ, £“Œ {∫¡ıPÆ B˜ªı-]zx ¡∏-Q-”x.
Ϙhm
˜£ı∫i-˜ª˜Ø
ˆuıh∫¢x C∏UP-ªı©ı A¿ªx
].§.GÏ.C., ﯔUS ©ı”ªı©ı Gfl£x S‘zx, ˆ£ÿ˜”ı∫
u[PÕx P∏zxUP¯Õ ˆuõ-¬UP
˜¡skÆ. Au-⁄-i®£-¯h-∞¿,
EõØ ïiƒ GkUP®£-kÆ.
C∆¡ı÷ Pi-uzv¿ ˆuõ¬UP®£mk“Õx.
vj-ˆµ⁄, "Ϙhm ˜£ı∫k
˜¡sk©ı;
].§.GÏ.C.,
˜¡sk-©ı' G⁄ ˜Pmk“Õ-uı¿,
ˆ£ÿ˜”ı∫,
S«®£zv¿
u“Õ®£mk“Õ-⁄∫.
u¤-Øı∫ £“Œ uıÕıÕ∫ J∏¡∫ T÷Ƙ£ıx, "¬-\ı-ª-©ı⁄
Ch-ïÆ, E“ Pmh-¯©®¶ ¡\-vP-–Æ ˆPısh ˆ©mõU £“ŒP“, ].§.GÏ.C., ﯔUS
©ı÷-¡-uÿS ïi-ˆ¡-kzx“Õ⁄.
].§.GÏ.C.,
A[R-Pı-µÆ
ˆ£ÿ÷-¬-k-˜¡ıÆ Gfl÷ T‘,


£“Œ-P-Œ¿
©ın-¡∫
˜\∫U¯P-≤Æ |h¢x ¡∏-Q-”x.
G¢u ﯔ-∞fl Rà £“Œ¯Ø
|hzx-¡x Gfl£x S‘zx, £“Œ
{∫¡ı-PÆ
ïi-ˆ¡-kUP
˜¡skÆ.
C¢u
¬¡-Pı-µzv¿,
ˆ£ÿ˜”ı¯µ S«®¶Æ ¡¯P-∞¿
£ª £“Œ-P“ ˆ\Ø¿£mk ¡∏Qfl”-⁄' Gfl”ı∫.
].§.GÏ.C.,
£“Œ-P“
x¡[P ˜¡sk-ˆ©-¤¿, £“ŒU
P¿¬zx-¯”-∞-hÆ C∏¢x, u¯h∞¿ªı \ıfl‘-uà (Gfl.K.].,)
ˆ£” ˜¡skÆ. \©a^∫ P¿¬
A©-ªı-¡-ufl
Gv-ˆµı-º-ØıP,
].§.GÏ.C.,US ©ı” ¬∏Ƨ⁄ı¿, A¯u u™-«P Aµ_ HÿPıx
Gfl÷ ˆuõ-Q-”x.
Cx S‘zx, P¿¬zx¯” AvPıõ J∏-¡∫ T÷Ƙ£ıx, "C-x¡¯µ Gfl.K.]., ˜Pmk Øı∏Æ
¬sn®§UP-¬¿¯ª. Av-P©ı⁄ u¤-Øı∫ £“Œ-P“, ˜¡÷
P¿¬ ﯔUS ©ı” ¬∏Ƨ,
Gfl.K.].,
˜Pmk
¬sn®§zuı¿, Ax S‘zx
u™-«P Aµ-_-hfl B˜ªı-\¯⁄
ˆ\¥u-§-”˜P ˜©ÿˆPısk |h-¡iU¯P GkUP®£-kÆ' Gfl”ı∫.

2 v⁄©ª∫

ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

¬¯ª EØ∫ƒUS £-¡ı˜µ Pıµ-nÆ
ˆ\ı¿Q”ı∫ A‚z ][

{vfl PmPıõ £ı.·., u¯ª-¡-µıP ˜u∫ƒ

¶x-i¿º, §®. 10&

¶x-i¿º, §®. 10&

Azv-Øı-¡-]-Ø® ˆ£ı∏mP-Œfl ¬¯ª EØ∫ƒUS
\µz£-¡ı∫ uıfl Pıµ-nÆ, G⁄ µıËi-õØ ˜ªıUuÕ
u¯ª-¡∫ A‚z ][ ˆuõ-¬zx“Õı∫.

£ı.·., Pm]-∞fl u¯ª-¡µıP, {vfl PmPıõ ˜£ımi∞fl‘ J∏ ©⁄-uı-Pz
˜u∫¢ˆu-kUP®£mhı∫.
"Gfl¤-hÆ ™P® ˆ£õØ
ˆ£ı÷®¶
J®£¯hUP®£mk“Õx; Auÿ
˜Pÿ£ |ıfl ˆ\Ø¿£-k˜¡fl' Gfl÷, PmPıõ ˆuõ¬zuı∫.

Azv-Øı-¡-]-Ø®
ˆ£ı∏mP-Œfl
¬¯ª
EØ∫ƒUS |ıfl ˆ£ı÷®
£¿ª, G⁄ ©zvØ ¬¡-\ıØzx¯” A¯©a\∫ \µz£¡ı∫ T‘ ¡∏-Q-”ı∫. ˜u]Ø-¡ıu Pı[Q-µÏ Pm]∞fl
£zv-õ-¯P-Øı⁄
"µıËmµ-¡ı-i' ∞¿ \µz£¡ı∫ S‘®§-k-¯P-∞¿,
"\∫UP-¯µ¯Ø \ı®§-hı¬mhı¿ Øı∏Æ ˆ\zx ˜£ı¥¬-h-©ımhı∫P“.
uÿ˜£ıx, ˆ£∏Æ£ı-ªı-∏US \∫UP¯µ
¬Øıv E“Õx. G⁄˜¡, \∫UP¯µ G¿ªı∏USÆ A¡-]-Ø-©ı⁄ ˆ£ı∏“ C¿¯ª.
\∫UP-¯µ¯Ø
£Øfl£-kzx-£-¡∫
P-–Æ A¯u E£-˜Øı-Q® £¯u S¯”zx ˆPı“Õ˜¡skÆ; A¿ªx u¬∫UP ˜¡skÆ' G⁄
T‘-∞-∏¢uı∫.
i¿º-∞¿ Cx-S‘
- zx µıËi-õØ ˜ªıUuÕ
u¯ª-¡∫ A‚z ][ T‘-Ø-uı-¡x:
\∫UP-¯µ¯Ø £Øfl£-kzuı-©¿ C∏UP }õ»ƒ ˜|ı¯Ø Pıµ-nÆ T÷Æ \µz£-¡ı∫ ©ÿ”
Azv-Øı-¡-]-Ø®
ˆ£ı∏mP-Œfl
¬¯ª
Hÿ”zxUS Gfl⁄ Pıµ-nÆ T”®˜£ı-Q-”ı∫.
Ph¢u 2007&08Æ Bsk-P-Œ¿ P∏ƶ
¬¯Õa\¿ A˜©ı-P-©ıP C∏¢ux. Cu-⁄ı¿,
\∫UP¯µ Eÿ£zv Av-P-õzux. B⁄ı¿, Ph¢u
Bsk P∏ƶ Eÿ£zv S¯”¢ux.
C∏®§-›Æ ©zvØ Aµ_ \∫UP-¯µ¯Ø
ˆuıh∫¢x Hÿ÷-©v ˆ\¥x ¡¢ux. Cu-⁄ı¿,
uÿ˜£ıx
\∫U
P¯µ
£ÿ”ıUS¯”
Hÿ£mk“Õx. uÿ˜£ıx, Aµ_ ˆ¡Œ-|ı-k-P-Œº-∏¢x \∫UP¯µ C”US-©v ˆ\¥x ¡∏-Q-”x.
\∫UP¯µ ¬¯ª Hÿ”zuı¿ P∏ƶ ¬¡-\ı-∞-P–US G¢u ªı£-ïÆ Hÿ£-h-¬¿¯ª. B⁄ı¿,
ˆ¡Œa\¢¯u-∞¿ ©mkÆ \∫UP¯µ Tk-u¿
¬¯ª-∞¿ ¬ÿP®£-k-Q-”x.
Azv-Øı-¡-]-Ø® ˆ£ı∏mP-Œfl ¬¯ª
Hÿ”zxUS \µz£-¡ı∫ uıfl Pıµ-nÆ. ¬¯ª¡ı] EØ∫¯¡ Psizx, Chx \ıõ Pm]-P-–hfl
C¯n¢x,
ˆ·∞¿
{µ®¶Æ
˜£ıµımhz¯u |hzx-˜¡ıÆ.
©µ-£q ©ıÿ”Æ ˆ\¥Ø®£mh Pzu-õUPı¥
S‘zx Aµ_ \ıµıu {÷-¡-⁄Æ âªÆ B¥ƒ
ˆ\¥Ø®£mk, Es¯© {¯ª ¬ÕUP®£h
˜¡skÆ.
C∆¡ı÷ A‚z ][ T‘-⁄ı∫.

DINAMALAR
Cª[¯P ïfl⁄ı“ §µ-u-©-∏Æ, Gv∫UPm]z
u¯ª-¡-∏-©ı⁄ µo¿ ¬UQ-µ-©-][˜P ˜|ÿ÷
i¿º ¡¢x, ˆ¡Œ-≤-”-ƒzx¯” A¯©a\∫
Q∏Ënı¯¡ \¢vzx® ˜£]-⁄ı∫.

v¡ı-õUS §”¢u "Afl¶ ©Pfl'
I˜Pı∫mi¿ ´skÆ ¡«US
¶x-i¿º, §®. 10&
B¢vµ ïfl⁄ı“ P¡∫⁄∫
Gfl.i.v¡ı-õUS
ﮣx ¡Ø-v¿ ©Pfl C∏®£-uı-P-ƒÆ, C¯u A¡∫
©÷zx ¡∏-¡-uı-P-ƒÆ, i¿º I˜Pı∫mi¿ ©›
uıUP¿ ˆ\¥Ø®£mhx. C¢u® ¶Pı∫ ˆuıh∫£ıP,
H  |ımP-–US“ £v¿ AŒUSÆ £i v¡ı-õUS,
i¿º I ˜Pı∫m Ezu-µ-¬mk“Õx.
B¢vµ
©ı{ª
P¡∫⁄-µıP
C∏¢u-¡∫
Gfl.i.v¡ıõ. C¡∫
´x ˆ\UÏ ¶Pı∫
T”®£mh-¯u-Øk
- zx, u⁄x £u-¬¯Ø µı‚⁄ı©ı
ˆ\¥uı∫. C¢{-¯ª-∞¿, i¿º
I˜Pı∫mi¿ ﮣx ¡Øx C¯Õ-b∫ ˜µıQz
˜\P∫ Gfl£-¡∫ uıUP¿ ˆ\¥u ©›-¬¿, u⁄x
uı¥USÆ, v¡ı-õUSÆ ˆ|∏UP-©ı⁄ E”ƒ
C∏¢u-uı-Pƒ
- Æ, v¡ıõ uıfl u⁄x £Øı-ªı-‚UP¿
u¢¯u Gfl÷Æ ˆuõ-¬zx“Õı∫. ¡UR-ªıP £oØıÿ‘ ¡∏Æ ˜\P∫, i¿º I˜Pı∫mi¿ uıUP¿
ˆ\¥u ©›-¬¿ T‘-∞∏
- ®£-uı-¡x:
G⁄x uı¥ E‰¡ıªı \∫©ı-ƒUSÆ, Gfl.i
v¡ı-õUSÆ C∏¢u ˆ|∏UP-©ı⁄ ˆuıh∫¶ Pıµn-©ıP, |ıfl §”¢˜ufl. C¯u, v¡ıõ ©÷zx
¡∏-Q-”ı∫ G⁄, ˆuõ-¬zx“Õı∫.
C¢u ©›¯¡ ¬\ı-õzu }v-£-v-P“ H.§ Âı
©ÿ÷Æ µı„∆ \Pı¥ BQ-˜Øı∫, Cx ˆuıh∫
£ıP, J∏ ¡ıµzxUS“ £v¿ AŒUP ˜¡skÆ
G⁄, v¡ı-õUS ˜|ımjÏ A›®§-⁄∫.
Ph¢u |¡Æ£-õ¿, v¡ıõ B¢vµ P¡∫⁄-µıP
C∏¢u ˜£ıx uıUP¿ ˆ\¥u C¢u ©›¯¡, \õØı⁄ Buı-µ[P“ C¿¯ª Gfl” Ai®¯h-∞¿
˜Pı∫m u“–-£i ˆ\¥ux.
C¢{-¯ª-∞¿,
ˆ\UÏ ¶Pı-õ¿ v¡ıõ ]UQ-Ø-¯u-Ø-kzx, u⁄x
£u-¬¯Ø µı‚-⁄ı©ı ˆ\¥uı∫. C¯u-Ø-kzx,
i¿º I˜Pı∫m i¬-Âfl ˆ£g]¿, ´skÆ
C¢u ©›
]ª uP-¡¿P-–-hfl uıUP¿
ˆ\¥Ø®£mhx.
C¢u®¶-Pı¯µ ©÷zx“Õ v¡ıõ, u⁄x
ˆ£Ø-∏US PÕ[PÆ Hÿ£-kzu ˜¡skÆ
GflQ” ˜|ıUQ¿ ˆ£ı¥ØıP ˜·ıiUP®
£mk“Õx G⁄, ˆuõ-¬zx“Õı∫.
v⁄©ª∫ Q¯Õ A桪PÆ
* 16H, ¡µu⁄ı∫ ˆu∏, ˜¡uı\ªÆ |P∫,
ˆ\[P¿£mk & 603 001
* 11/20, H.˜P.i.ˆu∏, Pıg]¶µÆ & 631 501
* §Õım ˆ|.66, \ı¥ {¡ıÏ, 2¡x S÷USz ˆu∏,
A¥Ø⁄ı∫ Aˆ¡fl≥, v∏¡“—∫ & 602 001
* 837, i.Ga. \ı¯ª, £¯«Ø ¡snıµ®˜£m¯h,
ˆ\fl¯⁄ & 600 021
* 11, {≥ GÏ.§.I., Pıª¤, ˜©ÿS uıÆ£µÆ,
ˆ\fl¯⁄ & 600 045
* 52, ¡“–¡∫ \ı¯ª, A∏Æ£ıUPÆ,
ˆ\fl¯⁄ & 600 106

˜£ıfl 044 & 2743 3020
˜£ıfl 044 & 2722 5383
˜£ıfl 044 & 2766 3129
˜£ıfl 044 & 2597 6599
˜£ıfl 044 & 2226 6908
˜£ıfl 044 & 2475 5070

',1$0$/$51DWLRQDO7DPLO'DLO\
HPDLOGPUFQL#GLQDPDODULQ
(GLWHG DQG 3ULQWHG E\ 'U 5 .ULVKQDPXUWK\ DQG 3XEOLVKHG E\
'U 5 /DNVKPLSDWK\ RQ EHKDOI RI 'LQDPDODU 5) DW 1HZ 6WDQGDUG 3UHVV
795 +RXVH 0HGDYDNNDP &KHQQDL  51, 1R 
$GPLQLVWUDWLYH2IILFH$QQD6DODL&KHQQDL
3K
)D[ 
$GYHUWLVHPHQWHPDLOFQLDGYW#GLQDPDODULQ
%XVLQHVV+RXUV$030
9LVLWRUV+RXUV30

£ı.·., Pm]-∞¿ AQª
C¢v-Øz
u¯ª-¡-µı-P®
£u¬ Hÿ£-¡-õfl £u-¬U
PıªÆ âfl”ısk.
Ph¢u i\Æ£-õ¿ ufl
£u-¬U PıªÆ ïi¢u-§fl,
µı‰|ız ][, {vfl PmPıõ¯Ø Akzu u¯ª-¡-µıP
A‘-¬zuı∫.
uÿ˜£ıx, 19 ©ı{-ª[PŒ¿ £ı.·., <EmPm]z
˜u∫u¿P“ |h¢x ïi¢x
¬mh⁄. C¯u-Ø-kzx,
£ı.·.,¬fl u¯ª-¡-µıP
˜£ımi-∞fl‘ J∏ ©⁄uıP
{vfl
PmPıõ
˜u∫¢ˆu-kUP® £mhı∫.

C®£-u-¬-∞¿ G⁄US
ïfl¶
¡ı‰£ı¥,
Az¡ı¤ ˜£ıfl” âzu
u¯ª-¡∫P“ C∏¢x“Õ⁄∫.
¬¯ª-¡ı-]® §µa¯⁄∞-æÆ, E“|ımk® £ıxPı®¶
§µa¯⁄-∞-æÆ
Pm]-∞fl âªÆ ¡æ¡ı-P®
˜£ıµı-k-˜¡fl'
Gfl”ı∫.
\ıuı-µ-nU SkÆ£zv¿
C∏¢x
C®£-u-¬US
¡¢v-∏®£-uı-P-ƒÆ ˆ£∏¯©-≤-hfl
T‘U
ˆPıshı∫.
PmPı-õUS ¡ıÃzxU
T‘Ø Az¡ı¤, Pm]
A¡-õ-hÆ Gv∫£ı∫®£¯u
A¡∫ {¯”-˜¡ÿ÷-¡ı∫
Gfl” |ƧU¯P u⁄UQ∏®£-uı-Pz ˆuõ-¬zuı∫.
Akzu-kzx ˜u∫u¿
˜uı¿¬-¯Øa \¢vzu-§fl
£ıµ-vØ ·⁄uı Pm]-∞fl u¯ª-¡-µıP ˜£ımi-∞fl‘ ˜u∫¢ˆu-kUP®£mh {vfl Pm]z u¯ª¯© Aæ-¡-ªPzv¿
A∆¡Õƒ
PmPı-õUS, C¤®¶ Fmi-⁄ı∫ Az¡ı¤. Ehfl, _Ë©ı _¡-µı‰.
©QÃa]
Pın®£-hıu
ˆ£ı÷®˜£ÿ”
§fl AŒzu
˜£mi-∞¿, ˆ£ı÷®¶
Pm]-Øı¿ `Ã{¯ª ˜|ÿ÷ ©ı‘-∞∏¢ux.
£zv- õ - ¯ P- Ø ıÕ∫P- – US "Gfl¤-hÆ ™P® ˆ£õØ ¡«[P®£mk“Õx.

ˆ£ı÷®¯£ {¯”-˜¡ÿ÷-¡-uıP E÷v
A¡∫ \ı∫£ıP 13 ©ı{ª[P-Œ-º-∏¢xÆ, Pm]∞fl £ı∫º-ˆ©flm S 
\ı∫§-æÆ ©› uıUP¿
ˆ\¥Ø®£mh⁄.
£ı.·., ˆ£ıxa ˆ\Ø-ª∏Æ, ˜u∫u¿ A¯©®£ıÕ∏-©ı⁄
u¡ı∫
\¢z
ˆPªım, {vfl PmPıõ
˜u∫u-º¿ ˆ¡ÿ‘ ˆ£ÿ”uÿPı⁄ \ıfl‘-u¯« A¡-õhÆ ¡«[Q-⁄ı∫.
C¯u-Ø-kzx, £ı.·.,
u¯ª¯© Aæ-¡-ª-Pzv¿
Ti-∞-∏¢u ˆuısh∫P“
ˆ¡i-ˆ¡-izx
C¢u
ˆ¡ÿ‘¯Ø ©QÃa]-≤-hfl
ˆPıshı-i-⁄∫.
C¢{-PÃa]-∞¿
Az¡ı¤, _Ë©ı _¡µı‰,
µı‰|ız
][,
ˆ¡[¯PØı
|ı≤k
E“Œmh ïUQ-Øz u¯ª¡∫P“
£ª∫
Pª¢x
ˆPısh-⁄∫.

DINAMALAR

¡∏Æ 15Æ ˜uv £mˆ·m TmhÆ
ˆuæ[Pı⁄ı ¬¡-Pı-µÆ ˆ£õ-uı-SÆ
Iu-µı-£ız, §®. 10&
u¤zˆu-æ[Pı⁄ı
©ı{-ªÆ
A¯©®£x ˆuıh∫£ıP, ©zvØ Aµ\ı¿ {Ø-™UP®£mh ˇ Q∏Ënı
P™mi, u⁄x £o-P¯Õ x¡[P
uı©-uÆ ˆ\¥uı¿, |¯h-ˆ£-”-ƒ“Õ
£mˆ·m Tmhz ˆuıh¯µ ¶”UPoUP
ˆuæ[Pı⁄ı
Pı[.,
GÆ.G¿.H.,UP“ ïiƒ ˆ\¥x“Õ⁄∫.
B¢v-µı¯¡
§õzx
ˆuæ[Pı⁄ı
©ı{-ªÆ
E∏¡ıUP®£-h-˜¡skÆ
G⁄,
ˆuæ[Pı-⁄ı¯¡
˜\∫¢u
Pı[., GÆ.G¿.H.,UP“ Em£h
C®£-S-v¯Ø ˜\∫¢u Aµ-]-Ø¿ Pm]P-–Æ ˜PıõU¯P ¬kzx ¡∏Qfl”⁄.
B¢vµ Aµ-]-Ø¿ Pm]-P-Œ-¯h˜Ø
C¢u ¬¡-Pı-µÆ ˆuıh∫£ıP, J∏™zu P∏zx Hÿ£-hı-u-uı¿, Cx
S‘zx ¬\ı-õzx A‘U¯P AŒUP,

}v-£v ˇ Q∏Ënı P™mi¯Ø
©zvØ Aµ_ {Ø-™zx“Õx.
C¢{-¯ª-∞¿, ¡∏Æ 15Æ ˜uv
|¯h-ˆ£-”-ƒ“Õ \mh-\¯£ Tmhz
ˆuıh-∏US ïfl, CUP-™mi u⁄x
ˆ\Ø¿£ı-k-P¯Õ
x¡[P
˜¡skÆ, u¡-÷Æ £m\zv¿,
£mˆ·m Tmhz ˆuıh¯µ ¶”UPoUP
ˆuæ[Pı⁄ı Pı[.,
GÆ.G¿.H., UP“ ïiƒ ˆ\¥x“Õ⁄∫.
Cx ˆuıh∫£ıP, Pı[., Pıõ-ØU
P™mi E÷®§-⁄∫ ˜P\∆ µıƒ-hfl,
ˆuæ[Pı⁄ı
Pı[.,
GÆ.G¿.H.,UP“
B˜ªı-\¯⁄
|hzv-⁄∫.
A®˜£ıx, \mh-\-¯£¯Ø ¶”UPoUSÆ ïi¯¡ A¡-õ-hÆ Gkzx¯µzu-⁄∫. §fl, Cx-S-‘zx {∏£∫P-Œ-hÆ µı∆ T‘-Ø-uı-¡x:
\mh-\¯£ Tmhz ˆuıh¯µ
¶”UP-oUP® ˜£ı¡-uıP A¡-\µ Pv∞¿
GÆ.G¿.H.,UP“
ïiƒ

ˆ\¥x“Õ-⁄∫. C¢u ¬¡-Pı-µzv¿
A¡-\-µÆ Pımh ˜¡shıÆ G⁄
T‘-≤“˜Õfl.
Akzu Cµsk |ıŒ¿ C¢u
P™mi-∞fl ˆ\Ø¿£ı-k-P“ ©ÿ÷Æ
Gzu¯⁄ |ımP-Œ¿ Aufl ¬\ıµ¯n
ïiUP®£-kÆ
Gfl”
¬¡-µ[P“ ˆuõ-Ø®£-kzu®£-kÆ.
Cv¿,
v∏®v-Ø-¯h-Øıu
£m\zv¿, ©zvØ Aµ¯\ Pı[.,
GÆ.G¿.H.,UP“
uıµıÕ-©ıP
Pª¢uı-˜ªı-]UP-ªıÆ. C∆¡ı÷
µı∆ T‘-⁄ı∫.
CuÿQ-¯h˜Ø, ˆuæ[Pı⁄ı
©ı{-ªÆ A¯©USÆ ¬¡-Pı-µzv¿,
©zvØ Aµ_ |¿ª-ˆuı∏ ïi¯¡
A‘-¬UPıu
£m\zv¿,
ˆuæ[Pı⁄ı £S-v¯Ø ˜\∫¢u
©UP“
§µ-v-{-v-P“,
Jmk
ˆ©ızu-©ıP u[P“ £u-¬-P¯Õ
µı‚-⁄ı©ı ˆ\¥x ¬k-¡∫ G⁄,
Tmk |h-¡-iU¯PU S -¬-⁄∫
ˆuõ-¬zx“Õ-⁄∫.

©ıØı-¡-v ]¯ª A¯©®¶ vmh[P“
u¯h¯Ø }UP _®üÆ ˜Pı∫m ©÷®¶
¶x-i¿º, §®. 10&
E.§.,∞¿ 2,600 ˜Pıi π£ı¥ ©v®§¿, uºz u¯ª¡∫P“
]¯ª-P“
©ÿ÷Æ
{¯⁄
-¬-h[P“ A¯©®£-uÿS ¬vUP®£mh u¯h¯Ø
}UP, _®üÆ ˜Pı∫m ˜|ÿ÷ ©÷zx-¬mhx.
C¢u u¯h¯Ø }UPU ˜Pıõ E.§., ©ı{ª Aµ_
\ı∫§¿, _®üÆ ˜Pı∫i¿ ©› uıUP¿
ˆ\¥Ø®£mhx.
C¢u ©›, _®üÆ ˜Pı∫m }v-£-v-P“
˜·.GÆ.£fl\ı¿ ©ÿ÷Æ H.˜P.£m|ı-ØU BQ˜Øı∫ ïfl¤-¯ª-∞¿ ¬\ı-µ-¯nUS ¡¢ux.
A®˜£ıx E.§., Aµ_ \ı∫§¿ ¡ıv-k-¯P∞¿, "{-¯⁄-¬-h[P“ A¯©UP ¬vUP®£mh
u¯h Ezu-µ-¡ı¿, ©UP-Œfl £nÆ ˆ£∏-©Õƒ
ïh[Q E“Õx. J®£¢uUPı-µ∫P-–Æ, uı[P“
ˆ\¥x“Õ ˆ£∏-©Õƒ ïu-Ω-k-P¯Õ v∏®§z
u∏-©ı÷ ˜PıõU¯P ¬kUP x¡[Q E“Õ-⁄∫.
G⁄˜¡, {¯⁄-¬-h[P“ A¯©®£-uÿPı⁄ u¯h
Ezu-µ¯¡ }UP ˜¡skÆ' Gfl”-⁄∫.
}v-£-v-P“ u[P“ w∫®§¿ T‘-Ø-uı-¡x:
u¯h Ezu-µ¯¡ }UP ïi-Øıx. B⁄ı¿,
A[S“Õ {¯⁄-¬-h[P“ ©ÿ÷Æ ß[PıUP“
BQ-Ø-¡ÿ‘¿ Pın®£-kÆ Ci-£ı-k-P¯Õ
APÿ÷-¡x ©ÿ÷Æ _zu®£-kzx-¡x ˜£ıfl”
£µı-©-õ®¶
£o-P¯Õ
˜©ÿˆPı“Õ-ªıÆ.
˜©æÆ,
Cx
ˆuıh∫£ıP
Aª-Pı-£ız
I˜Pı∫mi¿ E“Õ ¡«US-P¯Õ, Cfl›Æ
|ıflS ©ıu[P-Œ¿ ïiUP ˜¡skÆ.
C∆¡ı÷ A¡∫P“ T‘-⁄∫.

˜Pıi-P-Œ¿ |Ëh-Dk ˜Pmk |i-P∫P“ ¡i-˜¡æ, ][P-ïzx ©ı‘ ©ı‘ ˜|ımjÏ
ˆ\fl¯⁄, §®. 10&
A¡-xı÷ ˆ\¥u-uıP 25 ˜Pıi
π£ı¥ |Ëh-Dk ˜Pmk |i-P∫
¡i-˜¡-æ-ƒÆ, 25 ˜Pıi˜Ø 50
ªm\Æ π£ı¥ ˜Pmk |i-P∫ ][Pïzx-ƒÆ ©ı‘ ©ı‘ ¡UR¿
˜|ımjÏ A›®§-≤“Õ-⁄∫.
{ª ˜©ı\i ˆ\¥u-uı-P-ƒÆ,
™µmh¿ ¬kzu-uı-P-ƒÆ ][Pïzx ´x ¡i-˜¡æ ¶Pı∫ T‘∞-∏¢uı∫.
C¢u
¡«UQ¿
ïfl·ı-´fl ˜Pıõ |i-P∫ ][Pïzx uıUP¿ ˆ\¥u ©›,
ˆ\fl¯⁄ I˜Pı∫mi¿ ¬\ı-µ¯n-∞¿ E“Õx.
|i-P∫ ][P-ïzx AŒzu
˜£mi J∏ Cu-»¿ ˆ¡Œ-Øı-Q∞-∏¢ux. AuÿPıP ][P-ïzxƒUSÆ, A¢u Cu- USÆ
¡UR¿ ˜|ımjÏ A›®£®
£mk“Õx. |i-P∫ ¡i-˜¡æ
\ı∫§¿ ¡UR¿ £ı¿P-⁄-P-µı‰
A›®§Ø ˜|ımj-]¿ T‘-∞∏®£-uı-¡x:
u™Ã ]¤-©ı-¬¿ J∏ |i-PµıP }[P“ (][P-ïzx) §µ-£ªÆ B⁄-uÿS, G⁄x Pm]UPıµ∫ (¡-i-˜¡-æ) uıfl xısk-uªıP C∏¢uı∫.
ˆ|∏UP-©ıP
C∏¢u-uı¿,
E[P-Œ-hÆ
u⁄x
Cߣ,

xfl£[P-¯Õ-≤Æ, SkÆ£ ¬ÂØ[P-¯Õ-≤Æ ¡i-˜¡æ £Q∫¢x
ˆPıshı∫. {ªÆ ¡ı[Q-Ø-v¿
}[P“
A¡¯µ
H©ıÿ‘≤“œ∫P“. Cu-⁄ı¿, E[P“
´x ¶Pı∫ ˆPıkzx“Õı∫.
E<[P-Œfl ˜£mi J∏ Cu-»¿
ˆ¡Œ-ØıQ E“Õx. G⁄x Pm]U
Pı-µ∫ ¡i-˜¡-毡, "|-µ-Pı-_µfl' G⁄ ¬©∫]zx“œ∫P“.
¡i-˜¡-æ-ƒUS Gv-µı⁄ ]ª
¡«US-P-Œ¿ Sÿ”a\ımkUP“
Gx-ƒÆ {π-§UP®£-h-¬¿¯ª.
A¡∫ Sÿ”-¡ı-Œ-≤Æ A¿ª. A¡∏US Gv-µıP A¡-xı-”ı⁄
P∏zxUP¯Õ T‘-≤“œ∫P“.
J∏ uÿˆPı¯ª \Æ£-¡zv¿
¡i-˜¡-毡 ˆuıh∫¶-£-kzv≤“œ∫P“. C¢ua \Æ£-¡Æ
S‘zx ˜£ıΩ-\ı∫ ¶ªfl¬-\ıµ¯n |hzv, ¡«U¯P ïizx¬mh-⁄∫.
¡i-˜¡-æ-ƒUS Gv-µıP G¢u
Sÿ”a\ımkÆ C¿¯ª. C”¢u¡∫P-Œfl SkÆ£zv-⁄∫ Øı∏Æ
G¢u ¶Pı-∏Æ T”-¬¿¯ª.
E[P“ ˜£mi A¡-xı-”ı⁄,
ˆ£ı¥Øı⁄ Sÿ”a\ımkUP¯Õ
E“Õ-hUQ-≤“Õx.
C¢u ˜£mi¯Ø £ı∫zx ¡i˜¡-æ-¬fl E”-¬-⁄∫P“, µ]P∫P“ G⁄, Eª-PÆ ï -¡-v-æÆ

E“Õ u™-«∫P“ ¬\ı-õzu
¡snÆ E“Õ-⁄∫.
Cu-⁄ı¿ G⁄x Pm]UPı-µ∫
©⁄-˜¡-u¯⁄ A¯h¢x“Õı∫.
A¡∫ A¯h¢u ©⁄<-E-¯Õa\¿,
˜¡u¯⁄, A¡-xı-÷US }[P“
uS¢u
|Ëh-Dk
¡«[P
˜¡skÆ.
G⁄˜¡, ¡i-˜¡-毡 £ÿ‘
u¡-”ıP ˜£mi AŒzuÿPıP
©fl¤®¶ ˜Pıµ ˜¡skÆ. A¡xı÷ ˆ\¥u-uÿPı-P-ƒÆ, ©⁄
E¯Õa\¿ Hÿ£-kzv-Ø-uÿPı-PƒÆ 25 ˜Pıi π£ı¥ |Ëh-Dk
¡«[P ˜¡skÆ.
C¿¯ª-ˆØfl”ı¿, E[P“
´x ]¬¿ ©ÿ÷Æ Qõ-™-⁄¿
¡«US-P“ ˆuıhµ |h-¡-iU¯P
GkUP®£-kÆ.
©÷®¶
ˆ\¥v¯Ø Cu-»¿ ˆ¡Œ-∞h
˜¡skÆ. C¿¯ª-ˆØfl”ı¿,
¡∏zuÆ ˆuõ-¬USÆ ¡¯P-∞¿
J∏
π£ı¯Ø
ˆ\æzu
˜¡skÆ.
C∆¡ı÷ A¢u ˜|ımjÏ
T”®£mk“Õx.
C¯u-Ø-kzx, |i-P∫ ¡i-˜¡æ-ƒUS ][P-ïzx \ı∫§¿
¡UR¿
GÏ.A‘-¡-«-Pfl
A›®§Ø ˜|ımj-]¿ T‘-∞∏®£-uı-¡x:
G⁄x Pm]UPı-µ∫ ][P-ïzx

£ÿ‘,
"_-k-Pımk
{ªÆ,
H©ıÿ‘Ø Tmhı-Œ' Gfl”
u¯ª®§¿ J∏ Cu-»¿ A¡-xı”ıP ˆ\¥v ˆ¡Œ-Øı-Q-≤“Õx.
C¢u ˆ\¥v ˆ£ı¥Øı-⁄x.
G∆¬u ¬\ı-µ-¯n-≤Æ ˆ\¥Øı©¿, Es¯©¯Ø A‘-Øı-©¿,
E“˜|ıUPÆ ˆPısk C¢u
ˆ\¥v ˆ¡Œ-∞-h®£mk“Õx.
|i-P∫ ¡i-˜¡-æ-¬fl xısk-uºfl ˜£õ¿ Cx ˆ¡Œ-Øı-Q≤“Õx.
G⁄x Pm]UPı-µ-∏US õØ¿
GϘhm ˆuı»¿ Gx-ƒÆ
Q¯h-Øıx. |i®¶ ˆuı»¿
©mk˜© ˆ\¥x ¡∏-Q-”ı∫.
¶”Ƙ£ıUS {ªz¯u˜Øı,
_k-Pımk
{ªz¯u˜Øı,
˜PıiUP-nUPı⁄ π£ı¥US
¡ı[SÆ ¡¯P-∞¿ ¡i-˜¡æ
Jfl÷Æ S«¢¯u A¿ª. A¡∫
]¤-©ı-¬¿ ˜¡sk-©ı-⁄ı¿
Pıˆ©i ˆ\¥Ø-ªıÆ. ¡ıÃU¯P∞¿ Pıˆ©i ˆ\¥ØU Thıx.
u⁄x ¡∏-©ı-⁄Æ G∆¡Õƒ
Gfl£x Th ˆuõ-¬UPı-©¿,
G⁄x Pm]UPı-µ∫ ][P-ïzx
H  ˜Pıi π£ı¥ C«®•k
Hÿ£-kzv-⁄ı∫ G⁄, Ai®£-¯hØÿ” Sÿ”a\ım¯h G®£i T”
ïi-≤Æ?
ˆuıh∫¢x
ˆ£ı¥Øı⁄ §µ-\ı-µz¯u ¡i-

˜¡æ ˆ\¥x ¡∏-Q-”ı∫.
G⁄x Pm]UPı-µ∫ ][Pïzx, u⁄x ˆ\ı¢u {ªz¯u
uıfl
¡i-˜¡-æ-ƒUS
¬ÿ÷“Õı∫.
{ªÆ
¡ı[Q-Ø-¯u-≤Æ,
˜©ı\i ˆ\¥u-¯u-≤Æ {π§USÆ ¡¯P-∞¿ Buı-µz¯u
¡i-˜¡æ Pımh ˜¡skÆ.
][P-ïzx¯¡ xfl¶-÷zxÆ
˜|ıUQ¿, A¡-µx ˆ\¿¡ıU¯P
S¯ªUSÆ ˜|ıUQ-æÆ C¢u
ˆ\¥v ˆ¡Œ-∞-h®£mk“Õx.
G⁄˜¡, C¢u ˆ\¥v-∞¿
T”®£mk“Õ Sÿ”a\ımkU
P¯Õ ¡ı£Ï ˆ£” ˜¡skÆ.
˜|ımjÏ
Q¯hzu
J∏
¡ıµzvÿS“, 25 ˜Pıi˜Ø 50
ªm\Æ
π£ı¯Ø
¡«[P
˜¡skÆ.
][P-ïzx £ÿ‘ ˆ£ı¥Øı⁄,
A¡-xı-”ı⁄ ˆ\¥v-P¯Õ £µ®¶¡-uÿS,
u¯h
¬vUP
˜¡skÆ.
C¿¯ª-ˆØ-¤¿
¡i-˜¡æ ´x \mh®ß∫¡-©ıP
|h-¡-iU¯P GkUP®£-kÆ.
C∆¡ı÷ A¢u ˜|ımj-]¿
T”®£mk“Õx.
C∏-¡-∏Æ
©ı‘
©ı‘
˜|ımjÏ A›®§-∞-∏®£x
]¤©ı ¡mhı-µzv¿ £µ-£µ®¯£ Hÿ£-kzv-≤“Õx.

|i-P∫, |i-¯P-∞fl ˆ\ızxUP“ ˆ£ıx HªÆ
& |©x ]”®¶ {∏-£∫ &
C¢v-Øfl
K¡∫^Ï
¡[Q-∞¿
¡ı[QØ
Ph¯⁄
v∏®§a
ˆ\æzuı-u-uı¿, |i-P∫
µıÆQ ©ÿ÷Æ |i¯P
{˜µı-Âı-ƒUSa ˆ\ı¢u©ı⁄, £ª ˜Pıi π£ı¥
©v®¶“Õ √k ©ÿ÷Æ
A£ı∫mˆ©fl¯h, ¡[Q
¯PØ-P®£-kzv-Øx.
A¢ua
ˆ\ızxUP“,
Akzu ©ıuÆ 10Æ ˜uv
HªÆ ¬h®£-k-Qfl”⁄.
"ˆ\¢xı-µ®ß˜¡, `µ\ÆÌı-µÆ,
AU¤
|m\zv-µÆ, C¯n¢u
¯PP“,
G⁄UˆPı∏
©Pfl
§”®£ıfl'
E“Œmh
£¿˜¡÷
£h[P-Œ¿ |izu-¡∫P“
|i-P∫ µıÆQ, |i¯P
{˜µıÂı.
C¡∫PÕx

Phfl v∏Æ£ ˆ\æzuı-u-uı¿ ¡[Q Av-µi
CØÿ ˆ£-Ø∫P“ µı©Q-∏Ënfl,
µıuı
{˜µıÂı.
C¡∫P“
C∏-¡∏Æ C¯n¢x, {≥
¯ªflÏ
§]-⁄Ï
C¢vØı §¯µ-˜¡m
º™-ˆhm
Gfl”
ˆ£Ø-õ¿ ¡∫zu-PÆ
˜©ÿ ˆPısh-⁄∫.
CuÿPıP, ˆ\fl¯⁄
ˆ·™¤
\∫UQ-Œ¿
E“Õ
C¢v-Øfl
K¡∫^Ï ¡[QU Q¯Õ∞¿, ¡∫zu-PU Phfl
Jfl÷Æ, √mkU Phfl
Jfl÷Æ ¡ı[Q-⁄∫.
ˆ\fl¯⁄ Asnı
\ı¯ª, ˆ·™¤ £ı∫\fl
A£ı∫mˆ©fli¿ u¯µ-

uÕÆ ©ÿ÷Æ ïu¿
uÕzx-hfl TiØ 2,500
\xµ
Ai,
ˆ\ıS_
√m¯h-≤Æ;
A˜u
A£ı∫mˆ©flm i¿ 432
\xµ Ai-∞¿ ]‘Ø Si∞-∏®¯£-≤Æ Ah-©ı-⁄©ıP ¯¡zv-∏¢u-⁄∫.
ˆuı»-º¿ Hÿ£mh
|ËhÆ
Pıµ-n-©ıP,

P h fl P –UPı⁄
u¡-¯nP ¯ Õ ,
ﯔ®£i
ˆ\æzu
ï i - Ø ¬¿¯ª.
¡ [ Q
£ª ﯔ
{¯⁄-ƒ-£-kzv-≤Æ, u¡¯nz ˆuı¯P ¯Ø
Pmk-¡-uÿPı⁄
¡»¯ØU Pı˜nıÆ.
Cu-⁄ı¿, Ph-‹mka
ˆ\ızxUP “ A©-ªıUPa
\mh® (\∫£ı-]) £i,
Ph¢u Bsk ·¸fl 4Æ
˜uv-≤Æ, BPÏm 31Æ
˜uv-≤Æ,
¡[Q-∞fl

uµ®§-º-∏¢x
C∏-¡∏USÆ
˜|ımjÏ
A›®£®£mhx.
A®£-i-≤Æ
Phfl
ˆuı¯P
v∏Æ£a
ˆ\æzu®£- h ı- u - u ı¿,
Ah-©ı-⁄Æ
¯¡UP®
£mh ˆ©ızu ˆ\ızxUP¯Õ-≤Æ, Ph¢u Bsk
i\Æ£∫ 10Æ ˜uv C¢vØfl K¡∫^Ï ¡[Q _¡ıw-⁄Æ
GkzxU
ˆPıshx.
C¢u Bsk ·⁄-¡õ
31Æ ˜uv ¡¯µ, ¡mi-≤hfl ˜\∫zx, Cµsk
PhflP-Œfl ˆ©ızu {毡z ˆuı¯P, J∏
˜Pıi˜Ø 46 ªm\zx 58
B∞-µzx 628 π£ı-ØıP

P n U Q - h ® £ m k
E“Õx.
C¢uz ˆuı¯P¯Ø
Dk-PmkÆ
¡¯P-∞¿,
µıÆQ & {˜µı-Âı-ƒUSa
ˆ\ı¢u-©ı⁄
Cµsk
ˆ\ızxUP-¯Õ-≤Æ
ˆ£ıx Hªzv¿ ¬k-¡x
G⁄, C¢v-Øfl K¡∫^Ï
¡[Q
ïi-ˆ¡kzx“Õx.
ˆ\ıS_
√mifl
S¯”¢u-£m\
˜Pm¶
¬¯ª Cµsk ˜Pıi˜Ø
25 ªm\Æ π£ı-Øı-P-ƒÆ,
§Õımifl
S¯”¢u£m\ ˜Pm¶ ¬¯ª 28
ªm\Æ
π£ı-Øı-P-ƒÆ
{∫n-∞UP®£mk“Õx.
HªÆ, Akzu ©ıuÆ
10Æ ˜uv, ˆ·™¤ \∫UQŒ¿ E“Õ C¢v-Øfl
K¡∫^Ï ¡[QU Q¯Õ-∞˜ª˜Ø |hUQ-”x.

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

A£-µı-u ˆuı¯P¯Ø Av-P-õz-uı¿ ©µ Phz-u¯ª ukUP ïi-≤Æ
©g-`∫, §®. 10&
""-}-ª-Qõ ©ı¡m-hz-v¿ A›-©-v-∞fl‘
©µÆ ˆ¡m-k-£-¡∫-P-–US S¯”¢u A£µı-uÆ ¬v®-£-uı¿ ©µU-P-hz-u¿ Av-P©ıP |hU-Q-”x. A£-µı-uz ˆuı¯P¯Ø
Av-P®-£-kzv ¡`-ºz-uı¿-uıfl ©µU-Phz-u¯ª ukUP ïi-≤Æ,'' G⁄ ¡⁄zx¯” A¯©a-\∫ ˆ\¿-¡-µı‰ ˆuõ-¬zuı∫.
}ª-Qõ ©ı¡m-hÆ ˆuÿS ¡⁄U-˜Pımhz-vfl RÃ, S¢uı ˜µg-_US Em-£mk
ˆPz¯u ¡⁄®-£-Sv E“Õx. C[S
¬¯ª EØ∫¢u £¿-˜¡÷ ©µ[-P“
E“Õ⁄. C¢u ¡⁄®-£-S-v-¯Ø-ˆØımi,
u¤-Øı-∏US ˆ\ı¢-u-©ı⁄ ˜u∞¯ª
˜uım-hz-vfl C¯h˜Ø HµıÕ-©ı⁄ ]¿¡∫ KU, Pımk ©µ[-P“ E“Õ⁄.
KoU-Ps-i-&-ˆPz¯u C¯h˜Ø 21¡x ˆPıs¯h F] ¡¯Õ-¬-º-∏¢x
¡⁄®-£-S-v-∞¿, u¤-Øı-∏US ˆ\ı¢-u©ı⁄ £S-v-∞¿ 4 Q.´., xıµz-xUS
˜·.].§., £Øfl-£-kzv \ı¯ª A¯©UP®-£m-k“Õx. C¢u \ı¯ª ¡»-ØıP
Pımk ©µz¯u Phz-x-Qfl-”-⁄∫.
{ªa-\-õƒ A£ı-ØÆ E“Õ ˆPz¯u £Sv-∞¿ u¤-Øı-∏US ˆ\ı¢-u-©ı⁄ Chzv¿ \ı¯ª A¯©UP C¯h-≥-”ıP C∏¢u
£ı¯”-P¯Õ S¯h¢x, Pÿ-P“ âªÆ
\ı¯ª-˜Øıµ uk®¶ A¯©U-P®-£mk“Õx.
}ª-Qõ ©ı¡m-hz-v¿ ˜·.].§., ¡ıP⁄Æ £Øfl-£-kz-uU Thıx Gfl” u¯h
Ez-u-µƒ C∏¢-xÆ A›-©-v-∞fl‘ u¤Øı∫ {ªz-v¿ \ı¯ª A¯©UP ˜·.].§.,

˜·.].§., ¡ıP-⁄Æ \´-£z-v¿ £Øfl-£kz-v-Ø-uÿ-Pı⁄ A¯h-ØıÕ[-P-¯Õ-≤Æ,
Pÿ-P“ âªÆ uk®¶ A¯©U-P®-£m-h-¯u≤Æ ˜|ÿ÷ ˆPz¯u ¡⁄®-£-S-v¯Ø
˜|õ¿ B¥ƒ ˆ\¥Ø ¡¢u A¯©a-\∫
ˆ\¿-¡-µı-‚-hÆ
Pıs-§U-P®-£m-hx.
\ı¯ª A¯©z-ux, ˜·.].§., ¡ıP-⁄Æ
£Øfl-£-kz-v-Øx S‘zx Av-Pı-õ-P-Œ-hÆ
A¯©a-\∫ ˜Pm-hı∫.
CuÿS §fl A¯©a-\∫ ˆ\¿-¡-µı‰ {∏£∫-P-Œ-hÆ T‘-Ø-uı-¡x:
ˆPz¯u £S-v-∞¿ £ª Bs-k-P-–US
ïfl˜£ \ı¯ª A¯©U-P®-£m-k“Õx.
uÿ-˜£ıx, £ı¯”-P“ E¯hz-u-uÿ-Pı⁄
_¡-k-P“ Hx-™¿¯ª.
}ª-Q-õ-∞¿ Øı¯⁄-P“ ¡»z-u-hÆ
S‘zx I˜Pı∫m }v-©fl” w∫®-¶US §fl
uS¢u |h-¡-iU-¯P-P“ GkU-P®-£-kÆ.
Cuÿ-PıP ©U-P-Œfl P∏zx ˜Pm-P®-£mk
©›U-P“ ˆ£”®-£m-k“Õ⁄. A¢u ©›UP“ ´uı⁄ |h-¡-iU¯P S‘zx Aµ_
ïiƒ ˆ\¥-≤Æ.
©µ[-P¯Õ ˆ¡mh ©ı¡mh PˆªUh∫ u¯ª-¯©-∞¿ ˜¡Õıs ˆ£ı‘-∞-Ø¿
x¯”, ¡∏-¡ı¥z x¯”, ¡⁄z-x¯” E“Œmh âfl÷ x¯”-P“ A¯©U-P®-£m}ªQõ ©ı¡mhÆ ©g`∫ ˆPz¯u £Sv∞¿ u¤Øı∫ {ªzv¿ ˆ¡mi k“Õ⁄. C¢-uz x¯”-P-Œfl Ez-u-µƒ
ˆ£ÿ” §fl-uıfl, ©µ[-P¯Õ ˆ¡mh
¯¡UP®£mk“Õ ©µ[P¯Õ, ¡⁄zx¯” A¯©a\∫ ˆ\¿¡µı‰ B¥ƒ ˆ\¥uı∫.
˜¡s-kÆ. S¯”¢u A£-µı-uÆ ¬v®-£uı¿-uıfl ©µU-P-hz-u¿ Av-P-©ıP |h¢x
¡ıP-⁄Æ Ph¢u ]ª |ım-P-–US ïfl "v⁄-©-ª-õ¿' £hz-x-hfl ˆ¡Œ-Øı-⁄x. ¡∏-Q-”x. A£-µı-uz ˆuı¯P¯Ø Av-P®£Øfl-£-kz-v-Ø-uÿ-Pı⁄ A¯h-ØıÕ[-P“ CuÿS ¡⁄z-x¯” A¯©a-\∫ ˆ\¿-¡- £-kzv ¡`-ºz-uı¿-uıfl ©µU-P-hz-u¯ª
E“Õ⁄.
µı‰, ˜·.].§., ¡ıP-⁄Æ £Øfl-£-kz-u- ukUP ïi-≤Æ.
Cx S‘zu ˆ\¥v Ph¢u 3Æ ˜uv ¬¿¯ª G⁄ T‘-≤“Õı∫.
C∆-¡ı÷ ˆ\¿-¡-µı‰ T‘-⁄ı∫.

A-¯©a-\∫ ˆ\¿-¡-µı‰ E÷v

DINAMALAR

"]¡-µız-võ ˆPıs-hım-hz-v¿ \∫a¯\ ˜¡s-hıÆ'

DINAMALAR
ˆ\fl¯⁄ ¬Øı\∫£ıi GÆ.‚.B∫., |Põ¿ ˆPı_z
ˆuı¿¯ª ˆuıh∫£ıP, v⁄©ªõ¿ ˜|ÿ÷ ¶¯P®£hÆ
ˆ¡ŒØı⁄x.
C¯uz
ˆuıh∫¢x,
Avµi
|h¡iU¯P∞¿ C”[QØ ©ı|Pµım], ˆPı_ E∏¡ıP
Pıµn©ı⁄ S®¯£TÕ[P¯Õ APÿ‘, C®£Sv
ï ¡xÆ ˆPı_©∏¢x Aizu⁄∫.

ˆ\fl¯⁄, §®. 10&
"©Pı ]¡-µız-v-õ¯Ø
CÆ-©ı-uÆ ˆPıs-hı-k¡uı, Akzu ©ıuÆ
ˆPıs-hı-k-¡uı Gfl”
\∫a¯\ ˜u¯¡-∞¿¯ª;
A¢-u¢u ˜Pı¬¿-P-Œfl
BP© ¬v®-£i, ©Pı ]¡µız-v-õ¯Ø ˆPıs-hı-k¡˜u \ıªa ]”¢-u-x' G⁄,
C¢x \©Ø A”-{-¯ª-Øzx¯” ˆuõ-¬z-x“Õx.
]¡-ˆ£-∏-©ı-›US ™PƒÆ EP¢u ¬«ıU-P-Œ¿
Jfl-”ı⁄, ©Pı ]¡-µız-võ
¬«ı, Bsk ˜uı÷Æ
©ı] ©ıuÆ A©ı-¡ı¯\US ïfl ¡∏Æ, \x∫zu] vv-Øfl÷ ˆPıs-hıh®-£-k-¡x ¡«U-PÆ.
C¢u Bsk ©Pı ]¡µız-võ, J∏ ©ıuÆ ïfl-⁄uıP, ¯u ©ıuÆ \x∫z-u]
vv-Øfl˜” ˆPıs-hı-h®£-k-Q-”x.
Cx, ]¡ıa-\ı-õ-Ø∫-P“,

]¡ £U-u∫-P“ ©z-v-∞¿
ˆ£∏Æ \∫a-¯\¯Ø Hÿ-£kz-v-≤“Õx. "]-¡-µız-võ
Gfl-£x vvUS ïU-Q-Øz-x¡Æ AŒzx ˆPıs-hı-h®£-k-¡x.
Aufl-£i, ©ı] A©ı¡ı-¯\US ïfl ¡∏Æ
\x∫z-u] vv-∞¿ uıfl
]¡-µız-võ ˆPıs-hı-h®£h ˜¡s-kÆ. "v-∏-v⁄Ï §∏U Ï™-∏-v-'-£i,
©Pı ]¡ı-µz-võ, ¯u
©ıuÆ 30Æ ˜uv Auı-¡x
§®., 12Æ ˜uv ˆPıs-hıh®-£-k-¡x uıfl \õ' GflQfl-”-⁄∫, BP© ¡¿-æ-⁄∫P-Œfl J∏-\ı-µı∫.
C¯u §fl-£ÿ‘ ˆ£∏Æ£ı-ªı⁄ ]¡fl ˜Pı¬¿-PŒ¿ ¡∏Æ 12Æ ˜uv, ]¡µız-võ ˆPıs-hım-hzvÿ-Pı⁄
Hÿ-£ı-k-P“
|h¢x ¡∏-Qfl-”⁄. ©ÿˆ”ı∏ uµ®-§-⁄∫, "©ı]
©PÆ, ©Pı ]¡-µız-võ G⁄

]¡-›US E<P¢u C¢u
¯¡£-¡[-P“ Cµs-kÆ,
©ı] ©ıuz¯u ¯©Ø®-£kz-v˜Ø |hUP ˜¡skÆ.
©ı] ïu¿ ˜uv-Øfl˜”
A©ı-¡ı¯\ vv ¡¢-uıæÆ, Akzu A©ı-¡ı¯\,
£[-S¤ 1Æ ˜uv ¡¢-uıæÆ, AuÿS ïfl-⁄-uı⁄
\x∫z-u] vv, ©ı] 30Æ
˜uv˜Ø ¡∏-Q-”x.
"B-P© \ƒ-µ-©ı-⁄' ¬v®£i, ©Pı-]-¡-µız-võ ©ı∫a
13Æ ˜uv uıfl ¡∏-Q-”x.
Au-⁄ı¿, Afl÷ uıfl
©Pı-]-¡-µız-võ ˆPıs-hıh®-£h ˜¡s-kÆ' Gfl÷
\∫a-¯\¯Ø QÕ®§ ¡∏Qfl-”-⁄∫.
C¢x \©Ø A”-{-¯ªØz-x-¯”-∞fl
P∏z¯u
˜Pmh ˜£ıx, C¯n
B¯n-Ø∫
ˆ·Ø-µı-©fl
T‘-Ø-uı-¡x:
C¢u ¬«ı ˆPıs-hım-

^”[-SÕÆ £P-¡v ˜Pı¬-º¿
ˆPı_ J»®¶ £o w¬-µÆ Øı¯⁄-P“ Ao-¡-S®¶
ˆ\fl¯⁄, §®. 10&
"v-⁄-©-ª∫' ˆ\¥v Gv-ˆµı-º-Øı¿,
¬Øı-\∫-£ıi GÆ.˜P.§., |P-õ¿ ˜|ÿ÷,
©ı|-P-µım] w¬µ ˆPı_ J»®¶ £o¯Ø
˜©ÿ-ˆPıs-hx.
"¬-Øı-\∫-£ıi GÆ.˜P.§., |P-õ¿
ˆPı_z ˆuı¿-¯ª' Gfl÷ ˜|ÿ÷ v⁄-©-ªõ¿ ˆ\¥v ˆ¡Œ-∞-h®-£m-hx.
A¯u-Ø-kzx, ¶Œ-Ø¢-˜uı®¶ ©s-hª
©ı|-P-µım] Eu¬ _Pı-uıµ Av-Pıõ µı·ı
u¯ª-¯©-∞-ªı⁄ _Pı-uıµ B¥-¡ıÕ∫-P“
©ÿ-÷Æ 30 ©˜ª-õØı J»®¶ ˆuı»-ªıÕ∫P“ ˜|ÿ÷ w¬µ ˆPı_ J»®¶ £o-∞¿
Dk-£m-h-⁄∫.
¬Øı-\∫-£ıi £Sv ï -¡-xÆ C∏¢u

}∫z-˜uU-P® £S-v-P“, ©¯«-}∫ ¡i-Pı¿
Pı¿-¡ı¥-P“, ©¯«-}∫ ˜\P-õ®¶ ˆuım-iP“ BQØ Ch[-P-Œ¿ ˆPı_ J»®¶
©∏¢¯u Aiz-u-⁄∫. 10 ¯Pz-ˆu-Œ®-£ıflP“, âfl÷ ¶¯P £µ®-¶Æ CØ¢-v-µ[-P“
âªÆ ˆPı_-©-∏¢x AiU-P®-£m-hx.
√k-√-hı-Pa ˆ\fl÷ ˜\ıu¯⁄ ˆ\¥u
F»-Ø∫-P“, ˜u¯¡-Øÿ” ˆ£ı∏m-P¯Õ
A®-¶-”®-£-kz-v-⁄∫.
ˆPı_¯¡ J»®-£-uÿS ˆ£ıx-©U-P-Œ¯h˜Ø ¬»®-¶-n∫ƒ §µ-\ı-µ[-P“ ˆ\¥u-⁄∫. ˆuıh∫¢x, ˜|ÿ÷ ©ı¯ª-≤Æ,
Cx-˜£ı¿ F»-Ø∫-P“ A¢-u¢u £S-v-∞¿
ˆPı_ J»®¶ £o-∞¿ Dk-£m-h-⁄∫.

xı[-S-¡-u-ÿS J∏ ©o ˜|µÆ ïfl¶
PÆ-®-≥-m-h∫, "i¬' £ı∫-®-£¯u u¬∏[-P-“

v∏a-`∫, §®. 10&
v∏a-`∫ ©ı¡m-hÆ,
Sfl-ڮ-Sͮ
A∏-˜P≤“Õ ^”[-SÕÆ £P-¡v
AÆ-©fl ˜Pı¬¿ v∏¬«ı, Øı¯⁄ Ao-¡-S®¶-hfl, ˜|ÿ÷ ¬©-õ-¯\-ØıPU ˆPıs-hı-h®-£m-hx.
¬«ı-¯¡-ˆØımi, AvPı¯ª 4.00 ©o ïu¿
]”®-¶® ߯·-P“ |h¢u⁄.
£P¿ 1.00 ©oUS £“Œ-Sfl÷ \¢-v®-§¿, £g-\¡ız-v-ØÆ
ï«[P,
Øı¯⁄-P“
Aª[-Pıµ

Ao-¡-S®-¶-hfl AÆ-©fl
v∏-√v Eªı ¡¢x, £U-u∫P-–US A∏“-£ı-ºz-uı∫.
ˆuıh∫¢x, Afl-⁄-uı-⁄Æ
|h¢-ux.
©ı¯ª 6.00 ©oUS
{”-©ı¯ª uõ-\-⁄Æ, w£ıµı-u¯⁄,
v∏-¬ÕUS
߯·-P“ |h¢-u⁄. Cµƒ
7.00 ©oUS ˜PµÕ £ıµÆ£-õØ P¯ª {PÃa-]-P-–hfl AÆ-©fl F∫-¡-ªÆ
|h¢-ux.
Cµƒ
9.00
©oUS ]”®¶ ˆ\s¯h
¡ız-v-ØÆ, Cfl-¤-¯\U Pa˜\õ |h¢-u⁄.

hÆ S‘zx BP© ¬v®£i, A¢-u¢u ˜Pı¬¿
]¡ıa-\ı-õ-Ø∫-P-–Æ,
ˆ£ıx-©U-P-–Æ
Hÿ-P⁄˜¡ ïiƒ ˆ\¥x,
Aufl-£i Hÿ-£ı-k-P¯Õ
ˆ\¥x ¡∏-Qfl-”-⁄∫.
J∆-ˆ¡ı∏ F∏U-SÆ,
Chz-vÿ-SÆ Hÿ£ \Æ-£¢u®-£mh ˜Pı¬¿-P-Œfl
BP© ¬v®-£i CÆ
©ıu˜©ı,
Akzu
©ıu˜©ı, ©Pı ]¡-µızvõ ¬«ı |¯h-ˆ£-”-ªıÆ.
F∏US uS¢u ¬v®-£i˜Ø ¬«ı ˆPıs-hı-h®£h ˜¡s-kÆ; Av¿
\∫a¯\
Hÿ-£-kz-x-¡x
˜u¯¡-Øÿ-”x;
\∫a¯\¯Ø u¬∫UP, ©Pı ]¡µız-v-õ¯Ø
Cµsk
ﯔ Th ˆPıs-hı-hªıÆ. C∆-¡ı÷ ˆ·Ø-µı©fl T‘-⁄ı∫.

3

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

ˆuı»¿-x-¯”-P-–US FUP \æ¯P
£m-ˆ·m-i¿ v∏Æ-£®-ˆ£” ¡ı¥®¶

ïƯ£
£[Sa \¢¯u
S‘±mk Gs

¶x-i¿º, §®. 10&
"E-ª-P® ˆ£ı∏Õı-uıµ ©¢u {¯ª¯Ø \©ıŒUP, ˆuı»¿-x-¯”-P-–US ¡«[-P®-£mh £¿˜¡÷ FU-Pa \æ-¯P-P“, ¡∏Æ £m-ˆ·m-i¿
v∏Æ£ ˆ£”®-£-h-ªıÆ' G⁄, §µ-u-©-õfl ˆ£ı∏Õıuıµ B˜ªı-\-P∫ ].µ[-P-µı-·fl ˆuõ-¬z-uı∫.
Eª-P® ˆ£ı∏Õı-uıµ ©¢u {¯ª¯Ø \©ıŒUP, ˆuı»¿ x¯”-P-–US Eu-ƒÆ ˜|ıU-Q¿,
¡õU-S-¯”®¶, ˆ£ıx ˆ\ª-¬-⁄z¯u Av-P-õzu¿ <Em-£h £¿-˜¡÷ FU-Pa \æ-¯P-P¯Õ Aµ_
A‘-¬z-ux.
Cu-⁄ı¿, 1.68 ªm-\Æ ˜Pıi π£ı¥ AÕ¬ÿS
Aµ-_US ¡∏-¡ı¥ C«®¶ Hÿ-£m-hx.
uÿ-˜£ıx, |ım-ifl ˆ£ı∏Õı-uıµ ¡Õ∫a] 7.2
\u-√-uÆ ¡Õ∫a] A¯h-Ø-ªıÆ G⁄ PnU-Q-h®£m-h-uı¿, Aµ-]fl FU-Pa \æ-¯P-P¯Õ S¯”U-PªıÆ Gfl÷ ]ª∫ P∏zx ˆuõ-¬z-x“Õ-⁄∫.
§µ-u-©-õfl ˆ£ı∏Õı-uıµ B˜ªı-\¯⁄ Pƒfl]¿ u¯ª-¡∫ ].µ[-P-µı-·fl T‘-Ø-uı-¡x:
C¢u {v-Øısk |ım-ifl ˆ£ı∏Õı-uıµ
¡Õ∫a], 7.2 \u-√-u-©ıP C∏U-SÆ G⁄, PnU-Qh®-£m-k“Õx. Cx, |ım-ifl ¡æ-¡ı⁄
ˆ£ı∏Õı-uıµ ¡Õ∫a-]-¯Ø˜Ø Pım-k-Q-”x.
G⁄˜¡, {v¯Ø £ª®-£-kz-xÆ |h-¡-iU-¯P-P“
x¡[-P®-£h ˜¡s-kÆ.
Cuÿ-PıP ˆuı»¿-x-¯”-P-–US ¡«[-P®-£mh
FU-Pa \æ-¯P-P“ v∏Æ£ ˆ£÷-u¿ ˜£ıfl” |h¡-iU-¯P-P“ ¡∏Æ £m-ˆ·m-i¿ GkU-P®-£-hªıÆ.
C∆-¡ı÷ µ[-P-µı-·fl T‘-⁄ı∫.

A£õ™u©ı⁄ ¬¯Õa\¿ Hÿ£kÆ ˜£ıx A¡ÿ¯”
£ıxPızx ¯¡UP, SŒ∫®£u⁄ ¡\v≤hfl TiØ
Qmh[QP“ C¿ªıu¯uU Psizx, ·ı∫UPsm
©ı{ªÆ µıg]∞¿ ¬¡\ı∞P“, uUPıŒP¯Õ
˜µımi¿ ˆPımi A»zx Gv∫®¯£ ˆuõ¬zu⁄∫.

16,042.18
106 ¶“ŒP“

Pµfl] ©v®¶

u[PÆ & ˆ¡“Œ ©ı∫UˆPm
¡ı[SÆ ¬¯ª ¬ÿSÆ ¬¯ª

Aˆ©-õUPı (hı-ª∫)
§õm-hfl (£-ƒs-k)
≥˜µı
BÏ-v-˜µ-ºØı(hı-ª∫)
£U-¯µfl (v-⁄ı∫)
Ìı[-Pı[ (hı-ª∫)
·®-£ıfl (ˆØfl-/100)
˜·ı∫-hıfl (v-⁄ı∫)

44.05
68.95
60.05
38.55
115.85
5.50
48.85
58.60

49.25
76.50
67.00
42.50
132.00
6.50
54.40
67.90

¡ı[SÆ ¬¯ª ¬ÿSÆ ¬¯ª

S¯¡z (v-⁄ı∫)
©˜ª-]Øı (õ[-Pm)
K©fl (õ-Øı¿)
Pz-uı∫ (õ-Øı¿)
\ƒv (õ-Øı¿)
][-P®-ß∫ (hı-ª∫)
uı¥-ªı¢x (£ız-/100)
≥.H.C., (v∫-PıÆ)

137.05
12.20
113.40
11.95
11.60
30.10
129.55
11.90

π.16,360
&
&

π.-16,210
π.1,621
π.24,900

\∫¡˜u\
Pa\ı
Gsˆn¥
˜£µ¿ ¬¯ª

π.1.521
π.12,168
π.24,855
π.26.60

&
&
&
&

71.68
hıª∫

ˆ\fl¯⁄

_zu u[PÆ 24 Pıµm
10 QµıÆ
1 QµıÆ
ˆ¡“Œ (1 Q˜ªı)
B£µn u[PÆ 22 Pıµm
1 QµıÆ
8 QµıÆ
£ı∫ ˆ¡“Œ 1
1 Qµı-Æ ]¿ª¯µ

163.30
14.80
129.05
13.75
13.40
35.25
152.65
13.45

ïƯ£

4

˜¡P-©ıP ïfl-˜⁄-÷-Q-”x C¢-vØı
©z-vØ ¶“-Œ-∞-Ø¿ x¯” uP-¡¿

DINAMALAR

ˆ\fl¯⁄, §®. 10&
"ˆ£ı-∏Õı-uıµ ©¢u {¯ª-∞-º-∏¢x
˜¡P-©ıP
´s-k-¡-∏Æ
|ık-P-Œ¿
^⁄ı¯¡ ˆuıh∫¢x C¢-vØı, CµshıÆ ChÆ §iz-x“Õx. ©z-vØ ¶“-Œ∞-Ø¿ x¯”-∞fl B¥-ƒ®-£i, Ph¢u
Bs-i¿ ©m-kÆ 6.7 \u-√u ˆ©ızu E“|ımk Eÿ-£zv (‚.i.§.,) ¡Õ∫a-]¯Ø
C¢-vØı ˆ£ÿ-÷“Õx.
¡∏Æ Bs-i¿ Cx 7.2 \u-√-u-©ıP
C∏U-SÆ G⁄ PnU-Q-h®-£m-k“Õx.
¡∏-hz-vfl ïu¿-£ı-v-∞¿ ©¢-u-©ıP
Pın®-£-kÆ ‚.i.§., ¡Õ∫a], ¡∏-hzvfl §ÿ-£-S-v-∞¿ ˜¡P-©ıP ïfl-˜⁄”
¡ı¥®-¶“Õ-x' G⁄, P∏z-xU Po®-¶-P“
ˆuõ-¬U-Qfl-”⁄.
Ph¢u Bsk ¬¡-\ı-Øz x¯”-∞¿
¡Õ∫a] 1.6 \u-√u C«®-¶Æ, |h®¶ ¡∏hz-v¿ C«®¶ 0.2 \u-√-u-©ı-P-ƒÆ C∏USÆ Gfl-÷Æ ˆuõ-¬U-P®-£m-k“Õx.
ˆ£ı∏“ Eÿ-£zv \ı∫¢u ˆuı»¿-PŒ¿ Ph¢u Bsk 3.2 \u-√u ¡Õ∫a-]≤Æ, |h®¶ ¡∏-hÆ 8.9 \u-√u ¡Õ∫a-]≤Æ C∏U-SÆ Gfl÷ ˆuõ-Q-”x.
Hÿ-÷-©v, ˜£ıU-S-¡-µzx ©ÿ-÷Æ uP¡¿-ˆuı-h∫¶ E“-Œmh x¯”-P-Œfl

¡Õ∫a] 8.3 \u-√-u-©ıP C∏U-SÆ Gfl-÷Æ
ˆuõ-¬U-P®-£m-k“Õx.
Pm-k-©ı-⁄z-x-¯”-∞¿ 6.5 \u-√u
¡Õ∫a-]-≤Æ, {v-≤-u¬, Cfl-`-µflÏ,
õØ¿ GÏ-˜hm ©ÿ-÷Æ ¬Øı-£ı-µz x¯”∞¿ 10.1 \u-√u ¡Õ∫a-]-≤Æ ˆ£÷Æ G⁄
PnU-Q-h®-£m-k“Õx.
˜©æÆ, \â-PÆ ©ÿ-÷Æ u¤®-£mh
©¤-u∫-P-–U-Pı⁄ ˆ\ª-ƒ-P“ Ph¢uısk 13.9 \u-√-u-©ı-P-ƒÆ, |h®¶
Bsk 9.9 \u-√-u-©ı-P-ƒÆ C∏U-SÆ
Gfl÷ PnU-Q-h®-£m-k“Õx.
Ph¢u Bsk En-ƒ®-ˆ£ı-∏“ ¬¯ª
Hÿ-”z-vÿS Pıµ-nÆ, £∏-¡Æ u¡‘
ˆ£¥u ©¯«-Øı¿, |ım-ifl £¿-˜¡÷
£S-v-P-Œ¿ Hÿ-£mh ˆ¡“ÕÆ Pıµ-n©ıP Enƒ uı¤-Ø[-P“, £«[-P“ ©ÿ÷Æ Pı¥-P-‘-P“ Eÿ-£zv £ıv®-£-¯h¢u˜u Gfl÷ ˆuõ-¬U-P®-£m-k“Õx.
©z-vØ
¶“-Œ-∞-Ø¿
x¯”¯Ø
u¬∫zx, ©z-vØ {v A¯©a-\-Pz-vfl
B¥-¬fl-£i |h®¶ Bsk ‚.i§.,
¡Õ∫a] 7.75 \u-√-u-©ı-P-ƒÆ, õ\∫∆ ¡[Q-∞fl B¥-ƒ®-£i 7.5 \u-√-u-©ı-P-ƒÆ
C∏U-SÆ Gfl÷ ˆuõ-¬U-P®-£m-k“Õx.

Gõ-¡ı≤ ¬Â-Øz-v¿ H©ıÿ-”®-£-k-Q-”x u™-«-PÆ
& |©x i¿º {∏-£∫ &
Q∏Ënı & ˜Pıuı-¡õ £k¯P-∞¿ Q¯hU-SÆ Gõ-¡ı-≤¬¿ u™-«-Pz-xU-SÆ £[S
AŒU-P®-£-kÆ Gfl÷ ¡ıU
S÷v AŒU-P®-£mi∏¢ux.
Ph¢u I¢x Bs-k-PÕıP
ˆ¡÷Æ Hm-hÕ-¬¿ ©m-k˜©
C∏U-SÆ C¢u ¡ıU-S-÷v, ©zvØ ˆ£m-˜µı-ºØ A¯©a-\-PÆ
Em-£h \Æ-£¢-u®-£mh ]ª
Aµ_ x¯”-P-–US C¯h˜Ø,
Pı¿-£¢x ˜£ıª, ©ı‘ ©ı‘
E¯u-£mk ¡∏-Q-”x.
B¢-vµ ©ı{-ªÆ PıU-Q-|ıhı
A∏˜P Q∏Ënı & ˜Pıuı-¡õ
£k-¯P-∞¿ CØÿ¯P Gõ-¡ı≤
Q¯hz-x“Õx.
C¢u Gõ-¡ı-≤-¬¿ u™-«-Pzvÿ-SÆ
£[S
˜¡s-kˆ©fl÷, Gõ-¡ı-≤¯¡ Gkzx
¡«[-SÆ Eõ-©Æ ˆ£ÿ”,
õ¯ª-ØflÏ
{÷-¡-⁄z-v-hïÆ, ©z-vØ Aµ-]-h-ïÆ, £ª
ﯔ u™-«P Aµ_ ˜PıõU¯P
¯¡z-ux.
G¢-ˆu¢u F∫-P“ ¡»-ØıP
Gkz-xa ˆ\¿-¡x, G¢u Chzv¿ S«ı¥-P¯Õ £v®-£x
˜£ıfl” ¬¡-µ[-P“, C÷v
ˆ\¥-Ø®-£m-h⁄. Cuÿ-Pı⁄

A›-©v, 2007Æ Bsk, ©zvØ ˆ£m-˜µı-ºØ A¯©a-\-PÆ
AŒz-ux. P∫-|ı-hPı, ˜©ÿ-S¡[P ©ı{-ª[-P-–U-SÆ, C¢u
Gõ-¡ı≤ AŒU-P®-£-kÆ Gfl÷
Pı¬õ |v-}∫ £[-Rk ˆuıh∫-£ıP |v-}∫ µız, ©Pı-µıË-i-µı-ƒUS Gõ-¡ı≤ ˆPısk
E÷-v-Ø-ŒU-P®-£m-hx.
B¯nØÆ C÷v w∫®¶ AŒz-ux. C¯u ˆ\¿-ª®-£-k-Q-”x. u™-«-Pz-vfl £[¯P u∏u™-«-Pz-vfl £[-PıP, |ı“
A©¿-£-kz-uı-©¿, _®-üÆ ˜Pı∫m-kUS ˆ\fl- ¡x S‘zx, J [-S-ﯔ B¯n-ØÆ, _®Jfl-÷US J∏ ˜Pıi Ïhıs”-ufl ¬¯Õƒ, u™-«-Pz-vfl ˜\ıPÆ Cfl-⁄- üÆ ˜Pı∫m ˆ\fl÷ v∏Æ-§Ø §”˜P ˆuõh∫k \xµ ´m-h∫ AÕƒ, GõïÆ w∫¢-u-£ı-i¿¯ª.
≤Æ. C¢-{-¯ª-∞¿, u™-«-Pz-vÿS Gõ-¡ı≤
¡ı≤ ¡«[-P®-£-kÆ Gfl÷
J∏
§µa¯⁄
_®ü
Æ
˜Pı∫mk
US
GkzGfl-£x Gm-hıU-P¤ uıfl.
ˆuõ-¬U-P®-£m-hx.
xa ˆ\¿-ª®-£-k-Q-”x Gfl-”ı˜ª Ax, C z©ı]¿ªı |P-µ[-P“: Gõ-¡ı≤ ©m-kÆ u™-«u™-«-Pz-v¿,
ˆ\fl¯⁄,
ui
US
Æ
u¢v
µ
Æu
ıfl.
Pı¬õ
£[R
k
G®£
i
PzvÿS Q¯hz-x-¬m-hı¿, Hÿ-P-⁄˜¡ vm˜Pı¯¡, Ph-æı∫, u∫-©-¶õ,
ïh[Q QhU-Q-”˜uı A˜u-˜£ı-ª-uıfl uÿ- h-™m-i-∏U-SÆ |P-µ[-P-Œ¿ CØU-P®-£-kÆ
vs-kU-P¿, D˜µık, Pıg],
˜£ıx Gõ-¡ı≤ £[-R-kÆ ïh[-SÆ ¡ıP-⁄[-P“ A¯⁄z-xÆ ].Gfl.‚.,US
v∏a], |ı¯P, ¶xU-˜Pım
{¯ª¯Ø A¯h¢-x-¬m-hx.
©ı‘-¬-kÆ. A¯⁄zx |P-µ[-P-–˜© ©ı_¯h, ˜\ªÆ, ˆ|¿¯ª, xızPm-k®-£ık ˆPısh |P-µ[-PÕıP ©ı‘S«ı¥P

âªÆ
S·µ
ızx
US
uıfl:
xU-Si, ˜¡æı∫ BQØ |P-µ[x¯n ïu¿-¡∫ Ïhı-ºfl CÆ-ﯔ i¿- ¬kÆ.
P-–US, Gõ-¡ı≤ ¡«[-SÆ,
ºUS ¡¢-v-∏¢-u-˜£ıx §µ-u-©∫ ©ÿ-÷Æ
Pıÿ÷ ©ı_-£-hı-©¿, Pı∫-£fl ¶¯P C¿-ªı"]mi PıÏ' vm-h-ïÆ A‘˜\ı¤-Øı¯¡ \¢-vz-uı∫. i¿-º-∞¿ £ª ©¿ _ÿ-÷a-`-«¿ ˜©Æ-£-kÆ. Gõ-¡ı-≤¯¡
¬U-P®-£m-hx.
ﯔ {∏-£∫-P¯Õ \¢-vz-u-˜£ı-ˆu¿-ªıÆ £Øfl-£-kzv uÿ-˜£ı-¯uUS C¢-v-Øı-¬¶v-uıP x¡[-P®-£-kÆ ™flv∏Æ£ v∏Æ£ A¡∫ T‘-Ø ¬-Â-ØÆ, ˜ª˜Ø ].Gfl.‚.,Øı¿ ¡ıP-⁄[-P“ CØUvm-h[-P-–U-SÆ
Gõ-¡ı≤
"Q∏Ënı & ˜Pıuı-¡õ £k¯P Gõ-¡ı-≤¯¡ P®-£-k-¡x i¿-º-∞¿ ©m-kÆ uıfl. "]mi
AŒUP ˜¡s-kÆ Gfl÷,
u™-«z-xUS uµ ˜¡s-k-ˆ©fl÷ ¡º-≤-÷z- PıÏ \®-¯Õ' vm-hÆ, i¿º, ïƯ£ BQØ
u™«P
Aµ_
{£¢-u¯⁄
v-˜⁄fl' Gfl-£x uıfl.
Cµsk |P-µ[-P-Œ¿ ©m-kÆ uıfl ˆ\Ø¿¬vzux.
Hÿ-P-⁄˜¡ S«ı¥-P“ £vU-P®-£mk, S·- £k-Q-”x.
vj-ˆµ⁄, 2007Æ Bsk,
ˆ£m-˜µı-ºØ J [-S-ﯔ
B¯n-ØÆ Gfl÷ ¶v-uıP J∏
Av-Pıµ A¯©®¶ E∏-¡ıU-P®- ¡«[-SÆ vm-hz¯u, C¢u Bs-k-PÕıP Qh®-§¿ ˜£ım- vÿS ©m-kÆ, B¯n-ØÆ J®B¯n-ØÆ £õ-^-ºz-ux. G¢u hx. 2009Æ Bsk ·¸¤¿, ¶-u¿ ¡«[-Q-Øx.
£m-hx.
E.§.,∞¿ ©xµı, ´µm,
u™-«-Pz-vÿS
Gõ-¡ı≤ ïi-ƒÆ GkU-Pı-©¿, Cµsk "]mi PıÏ' ¡«[-SÆ vm-hz-

Pı¬-õ-≤Æ, Gõ-¡ı-≤-ƒÆ

ˆuıh-∏Æ £¤a-\-õƒ: √µ∫ £º
ˇ|-P∫, §®. 10&
PıË-´-õ¿ ˜|ÿ÷ ´skÆ £¤a \õƒ Hÿ-£mhx. Cv¿, µıq¡ √µ∫
J∏-¡∫ £õ-uı-£-©ıP £ºØı-⁄ı∫.
PıË-´∫, £ıµ-↑ı
©ı¡m-hz-v¿
˜|ÿ÷
ïfl-v-⁄Æ Pk-¯©-Øı⁄
£¤a-\-õƒ Hÿ-£m-hx.
Cv¿, ~ı÷U-SÆ ˜©ÿ£mh µıq¡ √µ∫-P“ ]UQU ˆPıs-h-⁄∫. C¡∫-PŒ¿ 17 ˜£∫ £º-Øı-∞-⁄∫;
17 ˜£∫ £k-Pı-Ø-©-¯h¢-u⁄∫.
Ca-\Æ-£-¡Æ |ık ï -

¡-xÆ Av∫a-]¯Ø Hÿ£kz-v-Øx.
C¢u ˜\ıP \Æ-£-¡zvfl _¡k ©¯”-¡-uÿ-S“,
S®-¡ıµı ©ı¡m-hz-v¿
˜|ÿ÷ ´s-kÆ £¤a
\õƒ Hÿ-£m-hx.
uı[-uı∫ Gfl” Chzv¿ {Pâu C¢u £¤a
\õ-¬¿, 14 µıq¡ √µ∫P“ ]U-QU ˆPıs-h-⁄∫.
´m-¶U
S -¬-⁄∫
A¡∫-P“ A¯⁄-¡-¯µ-≤Æ
]µ-©®-£mk ´m-h-⁄∫.
C∏¢-uı-æ<Æ, Cv¿ £kPı-Ø-©-¯h¢u √µ∫ J∏-¡∫,
£õ-uı-£-©ıP C”¢-uı∫.

BUµı, ¶ª¢z-\∫, µı·Ï-uı¤¿ ˜Pımhı, A‰-´∫, Aõ-Øı⁄ı-¬¿ ˜\ıfl-˜£m, ©.§.,
∞¿ v¡ıÏ, B¢-v-µı-¬¿ PıUQ-|ıhı Em-£h 13 |P-µ[-P–US Gõ-¡ı≤ AŒU-P-ªıÆ
G⁄ J®-¶-u¿ AŒU-P®-£m-hx.
©¯”¢u B¢-vµ ïu¿-¡∫
µı·-˜\-Pµ ˆµmi, ufl ©ı{-ªzv¿ E“Õ J∏ |P-∏U-Pı-¡x
Gõ-¡ı≤ ˆPıkUP ˜¡s-kÆ
G⁄ \s¯h ˜£ım-h-uı¿,
Q¯hz-ux; C¿-¯ª-ˆØ-¤¿,
Q¯hz-v-∏U-Pıx. u™-«P |Pµ[-P“ S‘zx Gx-ƒÆ S‘®-§h®-£-h-¬¿¯ª.
Cuÿ-Q-¯h-∞¿,
i¿º
I˜Pı∫m-i¿, J∏ ˆ£ıx-|-ª-¡«US ˆuıh-µ®-£m-hx. C¢u
Gõ-¡ı-≤-¯¡® £Q∫¢x ˆPı“¡-v¿, ﯔ-˜Pk |hU-Q-”x
Gfl÷ T‘, ˆuıh-µ®-£mh
A¢u ¡«U¯P ¬\ı-õzu
i¿º I˜Pı∫m, Gõ-¡ı≤
£Q∫¢x ¡«[-SÆ Av-Pı-µÆ,
ˆ£m-˜µı-ºØ J [S ﯔ
B¯n-Øz-vÿS
C¿¯ª
Gfl÷
T‘
w∫®-£-Œzx
¬mhx.
Cuÿ-Q-¯h˜Ø ïu¿-¡∫
P∏-nı-{v, u™-«-Pz-xUS Gõ-

¡ı≤ AŒUP ˜¡s-k-ˆ©fl÷
¡º-≤-÷zv,
§µ-u-©∫,
˜\ı¤Øı BQ-˜Øı-∏US, |ıfl
¯P¢x Pi-u[-P“ G -v-⁄ı∫.
i¿º I˜Pı∫m w∫®¶
¡¢x |ıflS ©ıu[-P“ BQ¬m-h⁄. B⁄ı¿, Cx-¡¯µ
|h-¡-iU¯P HxÆ C¿¯ª.
C∏ v⁄[-P-–US ïfl,
ˆ£m-˜µı-ºØ A¯©a-\P ˆ\ت∫ _¢-˜u-µ-\¯⁄, ˆ£m-˜µıºØ J [-S-ﯔ B¯n-Øz
u¯ª-¡∫ ©ıfl-][ \¢-vzx,
B˜ªı-\¯⁄ |hz-v-≤“Õı∫.
C¢u
B˜ªı-\-¯⁄-∞fl
˜£ıx,
i¿º
I˜Pı∫m
AŒzu w∫®¯£ A©¿-£-kzu
˜¡s-hı-ˆ©fl-÷Æ,
C¢u
w∫®¯£
Gv∫zx
_®-üÆ
˜Pı∫m-i¿ ˜©¿-ï-¯”-±k
ˆ\¥-Ø® ˜£ı¡-uı-P-ƒÆ ˆuõ¬z-x“Õ-uıP uP-¡-ª-‘¢u ¡mhı-µ[-P“ ˆuõ-¬U-Qfl-”⁄.
_®-üÆ
˜Pı∫m-kUS
˜£ı⁄ı¿, A[S ¡«US ¬\ıµ¯n ïi¢x, w∫®¶ ˆ\ı¿ª
I¢x Bs-k-P“ BQ-¬-kÆ.
Auÿ-S“, Q∏Ënı & ˜Pıuı¡õ Gõ-¡ı≤ vm-h˜© v¯\
©ı‘® ˜£ıP ¡ı¥®¶ Hÿ-£kÆ. u™-«-Pz-vÿS Gx-ƒÆ
Q¯hU-Pıu {¯ª Hÿ-£mk
¬kÆ.

I.H.GÏ., Av-Pı-õ-P“ F«¿: ©.§., ïu¿-¡∫ PkÆ Av-∏®v
˜£ı£ı¿, §®. 10&
©.§.,∞¿ ]ª I.H.GÏ.,
©ÿ-÷Æ I.§.GÏ., Av-Pı-õ-PŒfl F«¿ |h-¡-iU-¯P-P“
ˆuıh∫-£ıP, AÆ-©ı-{ª ïu¿¡∫ ]¡-µı‰ ][ \ƒ-Pıfl, ufl
Av-∏®-v¯Ø ˆuõ-¬z-x“Õı∫.
Cx-S-‘zx AÆ-©ı-{ª AvPı-õ-P“ ¡m-hı-µ[-P“ T‘-Ø-uı¡x:
i¿-º-∞¿ |¯h-ˆ£ÿ” ïu¿¡∫-P“ ©ı|ım-i¿ C∏¢x
v∏Æ-§Ø, ©.§., ïu¿-¡∫ ]¡µı‰ ][ \ƒ-Pıfl, ˜|ÿ÷ ïfl-v⁄Æ ©ı{ª u¯ª¯© ˆ\Ø-ª-Pzv¿
I.H.GÏ.,
©ÿ-÷Æ

I.§.GÏ., Av-Pı-õ-P“ Tm-h¯©®-§-⁄¯µ \¢-vzx ˜£]-⁄ı∫.
Cµsk I.H.GÏ., Av-Pı-õP“ √m-i¿, ¡∏-©ı⁄ ¡õz-x¯
- ”∞-⁄∫ \´-£z-v¿ ˜\ıu-¯⁄-∞mhx S‘zx, A¢u Tm-hz-v¿,
ufl Av-∏®-v¯Ø ˆuõ-¬z-uı∫.
Cv¿, I.H.GÏ., Av-Pı-õP“ Tm-h-¯©®-§fl \ı∫-§¿
Aufl u¯ª-¡∫ \¢-w® Pfl⁄ı,
Aufl ©ÿ” E÷®-§-⁄∫-PÕı⁄
¯\˜ª¢-vµ ][, ©pË v£ıº
µıÏ-˜hıQ Em-£h £ª∫ Pª¢x
ˆPıs-h-⁄∫.
A˜u ˜£ıfl÷ I.§.GÏ.,
Tm-h-¯©®¶ \ı∫-§¿ Aufl

u¯ª-¡∫ |¢-ufl x˜£ Em-£h
£ª∫ Pª¢x ˆPıs-h-⁄∫.
C¢u Tm-hz-v¿ ˜£]Ø
ïu¿-¡∫, A¢u A¯©®-§fl
E÷®-§-⁄∫-P¯Õ F«¿ |h-¡iU-¯P-P-Œ¿ Dk-£h ˜¡s-hıÆ
G⁄ T÷-©ı÷ ¡º-≤-÷z-v-⁄ı∫.
A∆-¡ı-”ı⁄ |h-¡-iU-¯P-P“
A¡∫-P-–US ©m-k-©¿-ªıx,
©ı{ª Aµ-_U-SÆ A¡-©ı-⁄z¯u
Hÿ-£-kz-x-¡-uı-P-ƒÆ ˆuõ-¬zuı∫.
C∆-¡ı÷ A¡∫-P“ T‘-⁄∫.
Cuÿ-Q-¯h-∞¿ C∆-¬-¡-PıµÆ S‘zx ¬¡ı-vUP, ©ı{ª
I.H.GÏ., Av-Pı-õ-P“ Tm-h-

¯©®-§fl Tm-hÆ ˜|ÿ÷ |¯hˆ£ÿ-”x.
©.§.,∞¿,
Av-Pı-õ-P-Œfl
ˆ\ızx ¬¡-µÆ uP-¡¿ ˆ£÷Æ
Eõ¯© \m-hz-vfl RÃ, AÆ-©ı{ª Aµ_ ˆPısk ¡¢-x“Õx.
Cufl âªÆ I.H.GÏ., A¢uÏx Av-Pı-õ-P-Œfl ˆ\ızx
¬¡-µ[-P¯Õ uP-¡¿ ˆ£÷Æ
Eõ¯© \m-hz-vfl RÃ, ¡∏©ı⁄ ¡õz-x-¯”-∞-⁄∫ ¡«[-PªıÆ.
\âP B∫-¡-ª-µı⁄ A·¥
x˜£ Gfl-£-¡∫, Ph¢u I¢-uısk-PÕıP, 350 I.H.GÏ., Av-Pı-õP-Œfl ¡∏-©ı⁄ ¡õ uıU-P¿

ˆ\¥u uP-¡¿-P¯Õ AŒU-S©ı÷, uP-¡¿ ˆ£÷Æ Eõ¯©
\m-hz-vfl RÃ ©› ˆ\¥-uı∫.
C¢u
©›¯¡
Hÿ-÷UˆPısh ¡∏-©ı⁄ ¡õz-x-¯”∞fl ˆ£ıx uP-¡¿ Av-Pıõ,
˜u¯¡-Øı⁄ ¬¡-µ[-P¯Õ AŒUS-©ı÷ \Æ-£¢-u®-£mh x¯”-∞⁄-∏US, A¢u ©›¯¡ A›®§
E“Õı∫.
Cx-S-‘zx A·¥ x˜£ T÷¯P-∞¿," Av-Pı-õ-P-Œfl ˆ\ızx
¬¡-µ[-P¯Õ
ˆuõ-¬®-£x,
A¡∫-P“ ´uı⁄ ©U-P-Œfl |ƧU¯P Av-P-õUP Eu-ƒÆ' Gfl”ı∫.

Aˆ©-õUPı ¡ÿ-¶-÷z-u-ªı¿ ˜£a\ı?
DINAMALAR
C¯Õb∫ J∏¡∫ £kˆPı¯ª ˆ\¥Ø®£mh¯uU Psizx Ph¢u ]ª |ımPÕıP PıË´õ¿ |h¢u ˜£ıµımhzuı¿
ˆ£∏Æ£ıªı⁄ £SvP“ ˆ¡‘a˜\ıi Pın®£mh⁄. ˜|ÿ÷ {¯ª¯© KµÕƒ v∏ƧدuØkzx, ˇ|P∫ ªı¿
\ƒUQ¿ ¡∫zuP {÷¡⁄[P“ ˆ\Ø¿£hz x¡[QØuı¿, ©UP“ |h©ımhz¯u £ı∫UP ïi¢ux.

¶x-i¿º, §®. 10&
"A-ˆ©-õU-Pı-¬fl ¡ÿ-¶-÷z-u-ªı¿
£ıQÏ-uı-›-hfl ´s-kÆ A¯©v
˜£a_ |hzu C¢-vØı ïfl-¡¢x“Õx, ¬Ø®¯£ AŒU-Q-”-x'
G⁄, £ı.·., âzu u¯ª-¡∫ Az¡ı¤ ˆuõ-¬z-x“Õı∫. C¯nØuÕ, "§ÕıU-'-Q¿ A¡∫ ˆuõ-¬zx“Õ-uı-¡x:
ïÆ-¯£-∞¿ |h¢u £Ø[-P-µ-¡ıu
uıU-S-u-æU-S® §fl, £ıQÏ-uı-›hfl A¯©v ˜£a-_U˜P Ch™¿¯ª G⁄ ˆuıh∫¢x ˆuõ-¬zx
¡¢u C¢-vØı, C®-˜£ıx vj-ˆµ⁄,
ˆ¡Œ-≤-”ƒ ˆ\Ø-ª∫-P“ âªÆ
˜£a_ |hz-u®-£-kÆ G⁄, ˆuõ-¬z-v∏U-Q-”x.
Aˆ©-õUP Av-£∫ J£ı-©ı-¬fl
¡ÿ-¶-÷z-u-ºfl ˜£õ¿ uıfl, C¢u
Hÿ-£ık ˆ\¥-Ø®-£m-huı G⁄, Aµ-]Ø¿ ¬©∫-\-P∫-P“ P∏-x-Qfl-”-⁄∫.
PıË-´∫ ¬¡-Pı-µz-v¿, C¢-vØı &

Aµ-_US Az-¡ı¤ ˜P“¬
£ıQÏ-uı-›-hfl ˜£a_ |hzv w∫ƒ
Pıs-£x ™P-ƒÆ Pi-⁄Æ. uıfl Av£-µıP ˜u∫¢-ˆu-kU-P®-£m-hı¿, C®§-µa¯⁄ w∫U-P®-£-kÆ G⁄, J£ı©ı
ˆuõ-¬z-v-∏¢-uı∫.
C¢-{-¯ª-∞¿,
ïÆ-¯£-∞¿
|h¢u £Ø[-P-µ-¡ıu uıU-S-u-º¿
ˆuıh∫-¶-¯hØ Sÿ-”-¡ı-Œ-P“ ´x
|h-¡-iU¯P
GkU-Pıu
¡¯µ,
£ıQÏ-uı-›-hfl ˜£a_ |hz-x-¡x
C¿¯ª Gfl” {¯ª-∞¿ E÷-v-ØıP
C∏¢u C¢-vØı, C®-˜£ıx vjˆµ⁄ A¯©v ˜£a-_US A¯«®¶
¬kz-x“Õx. CuÿS Aˆ©-õUPı
ïU-QØ Pıµ-n-©ıP C∏U-S˜©ı G⁄
©U-P“ {¯⁄U-Qfl-”-⁄∫.
\∫-¡-˜u\ |ık-P-Œfl ¡ÿ-¶-÷z-u-

ºfl ˜£õ¿ uıfl C¢-vØı, £ıQÏuı-›-hfl ˜£a_ |hzu ïfl-¡¢x“Õ-uıP £ıU., §µ-u-©∫ Qªı¤
ˆuõ-¬zx ¡∏-Q-”ı∫.
·Æï & PıË-´∫ C¢-v-Øı-ƒ-hfl
C¯n¢u £S-v-P“, CÆ-©ı-{-ªzv¿ £ıQÏ-uı-¤fl Az-x-´-”¯ª
A›-©-vUP ïi-Øıx G⁄, '94Æ
Bsk ˜ªıU-\-£ı-¬¿ {¯”-˜¡ÿ”®-£mh
w∫-©ı-⁄z¯u Øı∏Æ
S¯”zx ©v®-§-h-ï-i-Øıx.
PıË-´¯µ
C¢-v-Øı-¬-º-∏¢x
§õUP £ıQÏ-uıfl ˜©ÿ-ˆPı“-–Æ
A¯⁄zx |h-¡-iU-¯P-P-–Æ ï‘-ØiU-P®-£-kÆ.
A[S Az-x-´‘
~¯«¢u £ıQÏ-uıfl, Eh-⁄-i-ØıP
ˆ¡Œ-˜Ø” ˜¡s-kÆ. C¢-v-Øı¬fl E“-¬-¡-Pı-µ[-P-Œ¿ A¢-|ık
ˆuıh∫¢x u¯ª-∞-k-¡¯u {÷z-vU
ˆPı“Õ ˜¡s-kÆ.
C∆-¡ı÷ Az-¡ı¤ ˆuõ-¬zx“Õı∫.

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

5

√k Pmh ˜uısiØ £“Õzv¿ £«[Pıª D©®˜£¯« Psˆh-k®¶
¶xa˜\õ, §®. 10&
©n-ˆ¡-Œ-∞¿
ïx©UP“ uı» Q¯hzu
Chzv¿, uÿ˜£ıx £«[
Pıª D©®˜£¯« Psk
§iUP®£mk“Õx.
A[S ©zvØ ˆuı¿º-Ø¿
x¯”
Av-Pı-õ-P“
APáı-µı¥a]-∞¿ Dk£mk“Õ-⁄∫.
¶xa˜\õ Pƒshfl£ı¯Õ-Øz¯u ˜\∫¢u ^›-¡ı\fl, Aõ-Øı[S®£Æ ©nˆ¡-Œ-∞¿ u⁄US ˆ\ı¢u©ı⁄ Chzv¿, √k Pmk¡-uÿPıP Ph¢u ¡ıµÆ
AÏv-¡ı-µÆ ˜uısi-⁄ı∫.
˜uısh®£mh £“Õz
v¿ £«[Pı-ªzv¿ £Øfl
£-kzu®£mh ïx-©UP“
uı», usp∫U S¡¯Õ,
hÆÕ∫
E“Œmh
©snı¿ B⁄, Jfl£x
ˆ£ı∏mP“ PsˆhkU
P®£mh⁄.
C¢{-¯ª-∞¿, ˆ\fl¯⁄
©zvØ ˆuı¿º-Ø¿ x¯”
Eu¬ PsPı-o®£ıÕ∫
˜©ıPfluıÏ, ˆuı¿ºØ¿ x¯” Eu-¬-ØıÕ∫P“
§µ-\fl⁄ı, µ˜©Ë BQ˜Øı∫ ˜|ÿ÷ ïflv⁄Æ
Aõ-Øı[S®£Æ
©n-

DINAMALAR
AõØı[S®£Æ ©nˆ¡Œ∞¿, ^›¡ı\fl Gfl£¡∫ Chzv¿ √k Pmh ˜uısiØ
£“Õzv¿ Q¯hzu ïx©UP“ uı» ©ÿ÷Æ D©®˜£¯«¯Ø, ©zvØ ˆuı¿ºØ¿
x¯” Eu¬ PsPıo®£ıÕ∫ ˜©ıPfluıÏ u¯ª¯©∞¿ APáµı¥a] ©ın¡∫P“
˜|ÿ÷ B¥ƒ ˆ\¥u⁄∫.
ˆ¡ŒUS ¡¢x, Ps ]UQ-∞-∏USÆ uı»¯Ø
ˆhkUP®£mh £«[Pıª ˆ¡Œ˜Ø GkUSÆ £oˆ£ı∏mP¯Õ
B¥ƒ ∞¿ Dk-£mh-⁄∫.
ˆ\¥u-⁄∫. §fl, ©so¿
C¡∫P-–US
Eu-¬-

ØıP, ¶xa˜\õ £¿P-¯ªU
P«P ¡µ-ªıÿ÷z x¯”
©ın-¡∫P“ ˆ£∏-©ı“,
£ıª-ï-∏-Pfl,
\¢x∏,

˜Pı¬¢u-µı-·fl BQ-˜Øı∏Æ Dk-£mh-⁄∫.
˜|ÿ÷ uı»US A∏-Q¿
£«-¯©-Øı⁄
D©®˜£¯«¯Ø,
ˆuı¿º-Ø¿
x¯”-∞-⁄∫ Psk §izu⁄∫. D©® ˜£¯« 160
ˆ\.´. }ÕÆ, 55 ˆ\.´. APªzv¿ Pın® £-k-Q-”x.
ïu-º¿ Psk-§-iUP®
£mh uı», 58 ˆ\.´mh∫
EØ-µÆ E“Õx.
©soÿS“
]UQ≤“Õ uı» ©ÿ÷Æ D©®
˜£-¯«¯Ø _ÿ‘ £“ÕÆ
˜uısh®£mk
A¯u
GkUSÆ £o-∞¿ Dk£mk“Õ-⁄∫.
˜©æÆ,
A[S
ïfl˜⁄ı∫ £Øfl£-kzvØ
˜¡÷ ˆ£ı∏mP“ C∏UQ”uı Gfl” APáı-µı¥a]∞-æÆ, ˆuı¿º-Ø¿ x¯”∞-⁄∫ Dk-£mk“Õ-⁄∫.
¶xa˜\õ Aµ_ ˜PmkU
ˆPısh-ufl
˜£õ¿,
Psk- § - i UP®£mk“Õ
C¢u uı», D©®˜£¯«
E“Œmh
£«[Pıª
ˆ£ı∏mP¯Õ A∏[Pım
]-Ø-Pzv¿
¯¡UP
ˆuı¿º-Ø¿ x¯” J®¶- ˆ\g]U˜Pım¯h, Q∏ËnQõ ˜Pım¯h ©v¿ _¡õ¿ E“Õ ¬õ\¿P¯Õ
u¿ AŒzx“Õx.
_snıƶ ©ÿ÷Æ ]ˆ©flm Pª¯¡ ˆPısk ß] ¡∏Qfl”⁄∫.

DINAMALAR

ˆ\g]U˜Pım¯h ©v¿ _¡-õfl
¬õ-\¿P¯Õ ^µ-¯©USÆ £o

J˜µ §µ-\-¡zv¿ 9 BmkU Smi-P“
¬¡-\ı-∞US Aizux "·ıU£ım'

˜u]ØU ˆPıiUS
Q¯hzux £ıx-Pı®¶
µı©-|ı-u-¶-µÆ, §®. 10&
"v-⁄-©-ª∫'
ˆ\¥v
ˆ¡Œ-∞mh-¯uz
ˆuıh∫¢x, xı] £i¢x Qh¢u ˜u]-ØUˆPıi¯Ø, µı©-|ı-u-¶-µÆ PˆªUh∫ Aæ-¡-ªP Av-Pı-õP“ £zv-µ®£-kzv-⁄∫.
µı©-|ı-u-¶-µÆ PˆªUh∫ Ìõ-Ì-µfl Aæ-¡-ªP
A¯”-∞¿ Pmk-©ı-⁄® £o |hUQ-”x. C¯uˆØımi, A[Q-∏¢u ˆ£ı∏mP¯Õ Kµ[Pmi⁄∫. A[Q-∏¢u ˜u]-ØUˆPı-i¯Ø, |ıÿPı-º-P–US ©zv-∞¿ ¯¡zu-uı¿, xı_ £i¢ux.
Caˆ\-Ø¿ S‘zx, ˜|ÿ÷, "v-⁄-©-ª∫' £hzxhfl ˆ\¥v ˆ¡Œ-∞mhx. "v-⁄-©-ª∫' Cu¯«
£ı∫zu Av-Pı-õ-P“, Eh˜⁄, Pmk-©ı-⁄® £o
|h¢u Chzv-º-∏¢x, £zv-µ-©ı⁄ ChzxUS
˜u]-ØU ˆPıi¯Ø Gkzxa ˆ\fl”-⁄∫.

DINAMALAR
©ıflmõØfl C⁄z¯ua ˜\∫¢u ¡ızx, £ıªUPık ©ı¡mhÆ ´⁄ım]¶µzv¿
ˆufl£mhx. C∆¡¯P ¡ızxUP“, ˆufl¤¢vØı¬¿ Pın®£k¡x Cx˜¡ ïu¿
ﯔ.

^⁄ |ımk ¡ızx £ıªUPık ¡¢ux
£ıªUPık, §®. 10&
^⁄ |ım¯ha ˜\∫¢u
©ıflmõ-Øfl Gfl” C⁄
¡ızx ˆufl ©ı{-ª[PŒ¿
ïu¿ ﯔ-ØıP
˜PµÕ ©ı{-ªÆ £ıªU
Pımi¿ ˆufl£mhx.
£ıªUPık ©ı¡mhz
v¿ u™-«P G¿¯ª¯Ø
Jmi ´⁄ım]-¶-µÆ Qµı©Æ
A¯©¢x“Õx.
C[S ©ª-£ı∫ CØÿ¯P
\õzvµ
A¯©®§fl
£”¯¡ B∫¡-ª-µı⁄ \zvØfl
Gfl£-¡∫
^⁄
|ım¯ha ˜\∫¢u ¡ızx
C⁄-©ı⁄ ©ıflmõ-د⁄
(G¥UÏPı-ª-õ-S-˜ªmhı)
£ı∫zuı∫.

C®£-”-¯¡US ^⁄ |ık
uıfl ß∫√-PÆ Gfl”ı-æÆ
·®£ıfl, ¯\•-õ-Øı-¬-æÆ
C ® £ - ” - ¯ ¡ - P “
¡]UQfl”⁄.
Av-P-©ıP ˆ¡Œ-|ı-k-P–US £”¢x ˆ\¿æÆ
SnÆ C¿ªıu C®£”¯¡ ˆufl ©ı{-ª[P-Œ¿
ˆufl£mh-uıP
Cx
-¡¯µ G¢u Buı-µ-ïÆ
C¿¯ª.
B⁄ı¿,
£∏¡
Pıªzv¿ ©ıÿ”[P“ ¡µz
ˆuıh[Q ¬mh {¯ª∞¿ £”-¯¡-P“ C∆¡ı÷
ˆ¡Œ-|ı-k-P-¯Õz ˜ui
ˆ\¿¡x Av-P-õzx ¡∏Q”x.

A∆¡ı÷ uıfl, C®£-”¯¡-≤Æ
C®£-S-vUS
¡¢x
˜\∫¢v-∏UP-ªıÆ
G⁄ B∫¡-ª∫P“ P∏-xQfl”-⁄∫.

PÿP–US
C¯h˜Ø
Hÿ£mk“Õ ¬õ-\¿P¯Õ
]ˆ©flm, _snıƶ Pª¯¡-P¯Õ
ß]
£ª®
£kzv ¡∏-Qfl”-⁄∫.
_¡-õ¿ E“Õ ˆ\i,
ˆPıi-P¯Õ
APÿ‘,
´skÆ ˆ\i-P“ ¡Õµı©¿
C∏UP
©∏¢x
ˆ\æzv, ˜¡∫ £S-v¯Ø
A»zx, ¬õ-\¿P-Œ¿ Pª-

¯¡¯Ø ß] ¡∏-Qfl”-⁄∫.
C¢vØ
ˆuı¿º-Ø¿
x¯”-∞fl ˆ\fl¯⁄ \µP
PsPı-o®£ıÕ∫
\zØ£ı©ı
£zõ-|ız
Ez
uµƒ®£i,
ˆ\g]U
˜Pım¯h
ïx-{¯ª
£µı©õ®¶
Av-Pıõ
ˆ·ØPµfl, C®£-o-P¯Õ
˜©ÿ £ı∫¯¡ ˆ\¥x ¡∏-Q”ı∫.

g
D

y
¡
Ý
]
¦
_
,
Ø
Ä
[
ç
ª


õ
ð
V
ï
ç
é
B
«
º
ï
W
ï
µ
ß
E
ï
^

DÂı ˜ØıPı ¯©Øzv¿
12¿ ©Pı ]¡-µızvõ ¬«ı
˜Pı¯¡, §®. 10&
˜Pı¯¡ A∏˜P ßsi∞¿ A¯©¢x“Õ DÂı
˜ØıPı ¯©Øzv¿ ¡∏Æ
12Æ ˜uv ©Pı ]¡-µızvõ
¬«ı |¯h-ˆ£-÷-Q-”x.
¬«ı
J∏[Q-¯n®
£ıÕ∫ võ-u©ı T‘-Ø-uı¡x:
©Pı ]¡-µızvõ ¬«ı,
DÂı ˜ØıPı ¯©Øzv¿
Ph¢u 15 Bsk-PÕıP
ˆPıshı-h®£mk ¡∏-Q”x.
CzuıskUPı⁄
¬«ı ¡∏Æ 12Æ ˜uv
©ı¯ª 5.30 ©oUS £g\ßu
Bµı-u-¯⁄-≤-hfl
x¡[Q, ©÷ |ı“ Pı¯ª
6.00 ©o ¡¯µ |hUQ-”x.
Eª-ˆP[SÆ
E“Õ
A¯⁄zx DÂı ¯©Ø[P-ŒæÆ C¢|ı-Œ¿ ©Pı ]¡µızvõ ¬«ı ˆPıshıh®£-k-Q-”x. ßsi-∞¿
|hUSÆ ¬«ı-¬¿, Cµƒ
7.00 ©oUS \zS∏ ·UQ
¡ı_-˜u∆
A∏-–¯µ
¡«[S-Q-”ı∫.
C¯u
ˆuıh∫¢x,
£¿˜¡÷ P¯ª {PÃa]P“ |hUQfl”⁄. Afl÷
Cµƒ 11.30 ©o ïu¿
12.15 ¡¯µ vØı-⁄Æ, ©Pı
Ea\ı-h-⁄Æ
ChÆ
ˆ£÷Q”x.
P¯ª®ˆ£ı-∏mP“,
B¯h
Ao-P-ªflP“,
En-Ĩ
ˆ£ı∏mP-Œfl
¬ÿ£¯⁄ Aµ[S-P-–Æ
A¯©UP®£mk“Õ⁄.
ˆ£ıx-©UP“
¡¢x
ˆ\¿ª, ˜Pı¯¡ Pı¢v-¶-µz
v¿ C∏¢x ßsi DÂı
˜ØıPı ¯©ØÆ ¡¯µ
u™Ã|ık Aµ_ ˜£ıUS¡µzxUP-«-PÆ
\ı∫§¿,
]”®¶ £ÏP“ Cª-¡-\-©ıP
CØUP®£-k-Qfl”⁄.
C∆¡ı÷, võ-u©ı ˆuõ¬zuı∫.

ˆ\g], §®. 10&
ˆ\g]U˜Pım¯h
©v¿ _¡-õfl PÿP-–US
C¯h˜Ø E“Õ ¬õ\¿
P¯Õ, A¯hUSÆ £o
|h¢x ¡∏-Q-”x.
¬ ®¶-µÆ ©ı¡mhÆ
ˆ\g]-∞¿, £«-¯©-Øı⁄
˜Pım¯h E“Õx.
C¢vØ
ˆuı¿º-Ø¿
x¯”
Pmk®£ımi¿
E“Õ, C¢u ˜Pım¯h∞fl £«¯©-Øı⁄ £ª
£Sv-P“,
£ª-√-⁄©¯h¢x Pın® £mh⁄;
C¡ÿ¯” ¶x®§zx ¡∏Qfl”-⁄∫.
]ª ©ıu[P-–US ïfl,
Q∏Ën-Qõ ˜Pım¯h∞fl 250 ´mh∫ }ÕïÆ, 60
Ai AP-ª-ïÆ E“Õ
©v¿ _¡¯µ, 20 ªm\Æ
π£ı-∞¿
£ª®
£kzv-⁄∫.
uÿ˜£ıx, C˜u ©v¿
_¡-õfl
£UP-¡ımi¿

3
6

¸
«
Ã
é
]
ç
«
©
Ã
¦
©
A
ï
µ

\
V
ç
é
6
.
3
0
\
è
1
0
.
2
.
2
0
1
0
K.P. ¼
\
V
ï
[
z
¿
s
ª
ö
[
]
ò
.
x
>
_
A
>
[
Ö
«
¡
9
\
è
k
ç
«

\
V
Ø
Ã
ò
D
Ø
\
_
o
ç
Ä
W
ï
µ
ß
E
¸
«
Ã
é
]
ç
«
©
Ã
¦
©
Ã
V
¦
ï
ì

\
V
ç
é
6
.
3
0
\
è
1
1
.
2
.
2
0
1
0
¸
¼
«
D
&
Û
V
[
x
>
_
s
B
V
w
[
Ö
[
M
ç
Ä
z
¿
s
ª
ö
[
Ö
«
¡
9
\
è
k
ç
«

Ø
\
_
o
ç
Ä
\
V
Ø
Ã
ò
D
W
ï
µ
ß
E

Ø
Ã
V
ò
â
ï
V
â
E
E
Å
©
Ã
D
Ä
º
ï
^
v

«
E
[
å
é
Ý
]
â
¦
º
ï
ç
á
s
á
Â
z
D
\
Ý
]
B
/
\
V
W
é

«
·

«
º
z
ï
^
v
Ø
Ã
V
ò
â
ï
^

ç
ª
Ý
ç
>
¥
D
k
V
º
þ
\
þ
w
k
è
ï
k
á
V
ï
D
v
ï
õ
ç
ð
Â
ï
k
ò
D
*
[
ï
V
â
E
B
ï
D
v

¤
¡
Ý
]
Å
ç
ª
»
Â
z
s
Â
ï

¤
s
B
_
Ø
>
V
a
_
O
â
Ã

«
º
ï
D
v
Ö
ç
á
Q
ì
ï
Ó
Â
z
Ä
k
V
é
V
ï
¼
ï
V
ï
V
ì
â
Ã
Í
>
B
ï
V
ì
ï
^
v
z
w
Í
ç
>
ï
^
z
#
ï
o
Â
ï
k
õ
ð
k
õ
ð
Ö
«
V
â
½
ª
º
ï
^
v
å
¦
ª
D
,
Ø
\
_
o
ç
Ä
\
u
®
D
ï
ç
é
W
ï
µ
ß
E
ï
^

Ø
Ã
V
ò
â
ï
V
â
E
¼
å
«
D
]
º
ï
^
x
>
_
Ä
M
k
ç
«
Ã
ï
_
3
\
è
x
>
_
Ö
«
¡
1
0
\
è
k
ç
«
Q
V
l
®
\
u
®
D

«
·
s
|
x
ç
Å
å
V
â
ï
¹
_
ï
V
ç
é
1
1
\
è
x
>
_
Ö
«
¡
1
0
\
è
k
ç
«

O
ç
w
¡
Â
ï
â
¦
ð
D

Ø
Ã
ö
B
k
ì
Ô
.
1
0
/
E
®
k
ì
Ô
.
7
/
Ø
Ã
V
ò
â
ï
V
â
E
Â
z
k
Í
m
Ø
Ä
_
é
\
V
å
ï
«
E
Å
©
A
©
¼
Ã
ò
Í
m
k
Ä
]
c
õ
|

®
·
ç
k
c
ð
¡
Â
z
{
â
¦
_
>
t
µ
å
V
|
Ø
Ä
.
\
.
Ø
>
V
.
Ö
.
/
1
0
6
/
k
ç
«
ï
ç
é
/
2
0
1
0

P∫›ı¿, §®. 10&
¬¡-\ı∞ ¡Õ∫zx ¡¢u Bk, J˜µ §µ-\-¡zv¿
Akzu-kzx Jfl£x BmkU Smi-P¯Õ Dfl÷,
\ıu¯⁄ £¯hz x“Õx.
B¢vµ ©ı{-ªÆ, P∫›ı¿ ©ı¡mhÆ, Pƒuı-ªÆ
Akzu £sh-Sshı Qµı-©z¯u ˜\∫¢u ¬¡\ı∞ A›-©¢x-¬fl ©¢¯u-∞¿, ˜|ÿ÷ ïfl
v⁄Æ, ˆ¡“Õık Jfl÷, Jfl£x Smi-P¯Õ
Dflˆ”kzux. Ca\Æ£-¡z¯u C®£-S-v-∞-⁄∫,
Ba\-õ-Øz x-hfl £ı∫zx ˆ\¿Qfl”-⁄∫.
uÿ˜£ıx, J∏ BmkU Smi, 2,000 ïu¿
3,000 π£ı¥ ¬ÿP®£-k-Q-”x. J˜µ §µ-\-¡zv¿,
Jfl£x Bmk Smi-P¯Õ Dflˆ”kzu-uı¿,
¬¡-\ı-∞US ·ıU£ım £õ_ Q¯hz x“Õx.
¡«UP-©ıP ˆ¡“Õık, Cµsk ïu¿ |ıflS
Smi-P¯Õ
©mk˜©
Dfl÷“Õ
uP-¡¯ª
˜P“¬®£mi-∏UQ-˜”ıÆ. B⁄ı¿, ¬¡-\ı∞
¡Õ∫zx ¡¢u ˆ¡“Õık, Jfl£x Smi-P¯Õ
Dfl÷, A¯¡ A¯⁄zxÆ B˜µıUQ-Ø©
- ıP E“Õ⁄.

O
ç
w
¡
ß
æ
â
|
ï
Ó
Â
z
¸
«
]
]
ª
D
z
K
Â
ï
_
x
ç
Å
l
_
¼
>
ì
¡
Ø
Ä
F
B
©
Ã
â
¦
k
ì
ï
Ó
Â
z
¨
º
z
¼
k
õ
|
\
V
ª
V
K
D
°
¤

Å
º
z
D
\
V
\
_
é
A
«
D
·
u
®
é
V
Ø
Ä
[
®
k
«
Ö
é
k
Ä
½
Â
Ø
ï
â
|
ï
^
k
w
º
ï
©
Ã
|
D

6 v⁄©ª∫

ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

"ˆ£õ-Øı÷ A¯n¯Ø Cizx ¬mk
¶vØ A¯n Pmi-⁄ı¿ Pª-¡-µÆ â–Æ'
©x¯µ, §®. 10&
""-ˆ£-õ-Øı÷ A¯n¯Ø
Cizx-¬mk,
¶vØ
A¯n Pmi-⁄ı¿ Pª-¡µÆ â–Æ,'' G⁄, ©x-¯µ∞¿ |h¢u B∫®£ımhz
v¿, ©.v.ï.P., ˆ£ıxa
ˆ\Ø-ª∫ ¯¡˜Pı Ga\õU¯P ¬kzuı∫.
ˆ£õ-Øı÷
A¯n
§µa¯⁄-∞¿
©zvØ,
˜PµÕ Aµ¯\ Psizx
©.v.ï.P.,
\ı∫§¿
B∫®£ımhÆ |h¢ux.
Av¿ Pª¢x ˆPısh
¯¡˜Pı ˜£]-Ø-uı-¡x:
￯ª® ˆ£õ-Øı÷
A¯n¯Ø Cizx-¬mk,
¶vØ
A¯n
Pmh
ïØÿ]zuı¿
Øı∏Æ,
Øı¯µ-≤Æ Pmk®£-kzu
ïi-Øıx;
Pª-¡-µÆ
â–Æ; ˜PµÕ ©UP“
˜¡u-¯⁄®£-kÆ {¯ª
¡∏Æ; |©US SiUP
usp∫
C¿ªı-©¿
˜£ı⁄ı¿ A¢u A®£ı¬
©UP“ ´x ˜Pı£Æ ¡∏Æ.
˜£ıµımhÆ PmkUPh[Pı-©¿ ˜£ıSƘ£ıx
Øı∏Æ ukUP ïi-Øıx.
C¢u En∫ƒ-hfl uıfl
CØUP
ïfl˜⁄ı-i-P“
E“Õ-⁄∫.
Cx-£ÿ‘Ø
¬»®¶n∫¯¡ Hÿ£-kzu Qµı©Æ, Qµı-©-©ıP ˆ\fl÷,
©UP¯Õ vµmi ¡∏-Q˜”fl.
˜PµÕ
Aµ_

P z¯u A÷USÆ ïfl,
|Æ u¯ª-∞¿ P¿¯ª®
˜£ıkÆ
ˆ\دª,
ïu¿¡∫
P∏-nı-{v
ˆ\¥Q-”ı∫.
Czx-˜µıPzvÿS
©fl¤®˜£
Q¯h-Øıx.
ˆ£õ-Øı÷
A¯n
§µa¯⁄-∞¿, A.v.ï.P.,
Aµ_ _®üÆ ˜Pı∫mi¿
¡«US
ˆuıh∫¢ux.

¡«US ïi-≤Æ u÷-¡ı∞¿ ˜PµÕ Aµ_, ¡«U¯P
I¢x ˆ£g_ Aµ-]-Ø¿
\ı\⁄
˜Pı∫mkUS
ˆPısk ˆ\fl”x.
CuÿS
ïu-º¿
Gv∫®¶ ˆuõ-¬zu u™-«P
Aµ_ ¡UR¿ £µı-\-µfl,
|s£-P-æUS §”S ¬\ıõUP-ªıÆ G⁄, G -vz u∏Q-”ı∫.
A®£i ˆ\¥uı¿ 2.17
ªm\Æ
HUP∫
{ªÆ
£ıv®£-¯h-≤Æ. 152 Ai
}∫©mhz¯u 136 Ai-uıfl
˜uUP ˜¡skÆ Gfl”
{¯ª ¡¢u-˜£ı˜u, 30
Bsk-P-Œ¿ 3,900 ˜Pıi
π£ı¥ AÕƒUS £ıv®¶
Hÿ£mk“Õx. A®£i
C∏USƘ£ıx £ıv®¶
£ÿ‘ £µı-\-µfl Hfl £v-ªŒUP-¬¿¯ª?
ïu¿¡∫
P∏-nı-{v˜Ø CuÿS ˆ£ı÷®¶.
Cx-£ÿ‘ |ıfl A‘U¯P
ˆ¡Œ-∞mh §fl, "ˆ£-õØı÷ A¯nUS B£zx
¡¢uı¿
u™-«-PzxUS
C«®¶ Hÿ£-kÆ' GflQ”ı∫. B⁄ı¿, ˜PµÕ
A¯©a\-∏-hfl, G⁄US
ˆuıh∫¶ E“Õx G⁄
A‘U¯P ˆ¡Œ-∞-k-Q-”ı∫.
C∆¡ı÷
¯¡˜Pı
˜£]-⁄ı∫.

\ı¯ª-˜Øı-µÆ Qh¢u ˆhmh-˜⁄mh∫P“
Pı¯µUPı¿, §®. 10&
Pı¯µUPı-º¿ \ı¯ª˜Øı-µÆ Qh¢u ˆhmh˜⁄mh∫ Jدµ G®.GÆ.,
˜µi-˜Øı-¬¿ C¯nzu˜£ıx Hÿ£mh ˆ¡i
£zvJ∏-¡-∏US
PıØÆ
Hÿ£mhx.
ˆ¡iUPı-©¿
Qh¢u
˜©æÆ
27
ˆhmh˜⁄mh∫P¯Õ ˜£ıΩ-\ı∫
£‘-ï-u¿ ˆ\¥u-⁄∫.
Pı¯µUPı¿ ©ı¡mhÆ
{µ¬
Qµı-©zvÿS
ˆ\¿æÆ
\ı¯ª¯Ø
£ª®£-kzu, \ı¯ª-∞fl
J∏ £UPzv¿ ]ˆ©flm
Pm¯h-P“ Pmk-¡-uÿS
£“ÕÆ ˜uıskÆ £o
|hUQ-”x.
|ı¯P
©ı¡mhÆ Pfl⁄ı®ß-¯µa
˜\∫¢u ˆ¡[P-hı-·-ª-£v
©Pfl ©˜PÏ¡-v-(-G) ©x
(23), ˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ
Cmhıa]
CØ¢v-µÆ
âªÆ £“ÕÆ ˜uıskÆ
£o-∞¿ Dk-£mhı∫.
A®˜£ıx Pı¯µUPı¿
&
|ıP®£mi-⁄Æ
ˆ|kg\ı-¯ª-∞¿ {µ¬
\ı¯ª \¢v®¶ A∏˜P,
P∏-˜¡-ª[Pımk £S-v∞¿ £ıºzwfl ¯£∞¿
©∫© ˆ£ı∏“ Qh¢ux.
A¢u ©∫©® ˆ£ı∏¯Õ

ˆ¡i ¬£zv¿ J∏-¡∫ PıØÆ: ˜£ıΩÏ ¬\ı-µ¯n

DINAMALAR
ˆ¡iUPı-©¿ QhUSÆ ˆhmh˜⁄mh∫
©x Gkzx ¡¢x, ufl
| s £ ∫ P - Œ - h Æ
Pıs§zuı∫. Ax, ˆ¡i
ˆ£ı∏“ Gfl÷ ˆuõ¢uxÆ, uıÆ £o ˆ\¥≤Æ
ChzvÿS Gv˜µ E“Õ
u¤-Øı∫ õØ¿ GϘhm
Pı∫h-¤¿ √] ¬mhı∫.
©x ˜|ÿ÷ Pı¯ª £o
ˆ\¥x
ˆPısi-∏¢u˜£ıx, G®.GÆ., ˜µi˜Øı¯¡ CØUP JØ∫
˜u¯¡®£mh-uı¿, √]

G‘¢u
ˆ¡i-ˆ£ı-∏mPŒ¿ C∏¢u Jدµ Gkzx
¡¢x,
˜µi-˜Øı-¬¿
C¯n®¶
ˆPıkUP
ïØfl”ı∫.
A®˜£ıx,
£Ø[Pµ
\zuzx-hfl A¢u ˆ£ı∏“
ˆ¡izux. Cv¿, ©x¬ÿS ¯PP-Œ¿ PıØÆ
Hÿ£mk
©Ø[Q
¬ ¢uı∫. ]Qa¯\UPıP
Aµ_ ©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿
˜\∫UP®£mhı∫.

·¿ºUPmk ˜£ımiUS A›-©v ©÷®£uı?
ïu¿¡∫ u¯ª-∞h 50 Qµı© ©UP“ ˜PıõU¯P
|©x ]”®¶ {∏-£∫
PıŒ-ØÆ©ı“ ˜Pı¬º¿ |¯h-ˆ£-÷Æ ©Pı
]¡ı-µızv-õ-∞fl ˜£ıx,
·¿ºUPmk
|hzu
PˆªUh∫,
B∫.i.K.,
A›-©v
©÷zu¯u
ˆuıh∫¢x, ïu¿¡-õ-hÆ
50
Qµı©
©UP“
˜PıõU¯P ¯¡UP-ƒ“Õ⁄∫.
]¡-P[¯P ©ı¡mhÆ,
˜u¡-˜Pım¯h uıæ-Pı¬¿ E“Õ C∏-©v Qµı©zv¿ E“Õx PıŒØÆ©ı“ ˜Pı¬¿. 100
¡∏-h[PÕıP ©Pı ]¡-

µızvõ ¬«ı, J∆ˆ¡ı∏
¡∏-h-ïÆ
]”®£ıP
ˆPıshı-h®£-kÆ. A¢u
¬«ı-¬fl
˜£ıx
·¿ºUPmk {PÃa]-≤Æ
ˆuıh∫¢x |h¢x ¡∏-Q”x. ¡∏Æ 14Æ ˜uv, ]¡µızvõ
¬«ı-¬¿,
·¿ºUPmk |hzu C∏©v Qµı© ©ÿ÷Æ Aufl
_ÿ‘-≤“Õ
50USÆ
˜©ÿ£mh Qµı© ©UP“,
˜ u ¡ U ˜ P ı m ¯ h
uı]¿uı∫,
]¡-P[¯P
PˆªUh-õ-hÆ A›-©v
˜Pmh-⁄∫.
"·¿ºUPmk |hzxÆ

˜£ıx, Cµsk ªm\
π£ı¥ ïfl£-nÆ ©ÿ÷Æ
ïu-æ-u-¬UPı⁄ Hÿ£ı-kP¯Õ ˆ\¥Ø ˜¡skÆ
G⁄, I˜Pı∫m ¬vzx“Õ
{£¢u-¯⁄-P¯Õ
HÿP
uØı∫' G⁄ T‘-≤Æ, ]¡P[¯P PˆªUh∫ ©˜P-\fl
Pı]-µı-·fl
©ÿ÷Æ
˜ u ¡ U ˜ P ı m ¯ h
B∫i.K., Asnı-x¯µ
BQ-˜Øı∫, ·¿ºUPmk
|hzu u¯h ˆ\¥x“Õ⁄∫.
E“–∫ v.ï.P.,¬⁄∫,
Qµı© ©UP“, BQ-˜Øı∫
A”-{-¯ª-Øz
x¯”

A¯©a\∫
ˆ£õØ
P∏®£¯⁄ \¢vzx A¡-õh-ïÆ ï¯”-∞mk“Õ⁄∫. A¡-∏Æ ©ı¡mh
PˆªUh-õ-hÆ
˜£]≤“Õı∫.
G¤-›Æ,
·¿ºUPmk
|hzu
©ı¡mh PˆªUh∫ A›©v ©÷zx ¬mhı∫.
·¿ºUPmk |hzu u¯h
¬vzx“Õ-uı¿, ˆPı¢uŒ®¶-hfl E“Õ C∏-©v
©ÿ÷Æ 50 Qµı-©-©UP“,
ïu¿¡∫ P∏-nı-{-v¯Ø
\¢vzx,
·¿ºUPmk
|hzu A›-©v ˜PmPƒ“Õ-⁄∫.

hıÏ©ıU F»-Ø∫ ´x uıUS-u¿
v.ï.P., ¡mha ˆ\Ø-ª∫ ¯Px
ˆ\fl¯⁄, §®. 10&
hıÏ©ıU F»-Ø∫P¯Õ
uıUQØ
¡«UQ¿,
v.ï.P., ¡mha ˆ\Ø-ª∫
¯Px ˆ\¥Ø®£mhı∫.
ˆ\fl¯⁄
v.|P∫
Q∏Ën-˜¡o v˜Ømh∫
A∏˜P
hıÏ
©ıU

©xUP¯h E“Õx. C[S
u m ] - n ı - â ∫ z v
˜©ÿ£ı∫¯¡-ØıÕ-µı-P-ƒÆ,
u[P-\ı™, µı˜·Ë BQ˜Øı∫ ¬ÿ£-¯⁄-ØıÕ∫PÕı-PƒÆ
£o-¶õ
- Q
- fl”-⁄∫.
Ph¢u 7Æ ˜uv Cµƒ 10:30
©oUS ¬ÿ£¯⁄ ïi¢uxÆ, â¡-∏Æ £nz¯u
Gs oU ˆPısi-∏¢u-⁄∫.
A®˜£ıx, ˆ\fl¯⁄
127¡x ¡mh v.ï.P.,
ˆ\Ø-ª∫
Eu-Ø-`-õ-Øfl,
u⁄x Bu-µ-¡ıÕ∫P-–-hfl
¡¢x
©x-£ımi¿
˜Pmhı∫.
¬ÿ£¯⁄
˜|µÆ ïi¢x-¬mh-uı-PU

T‘, hıÏ©ıU F»Ø∫P“ ©x £ımi¿ uµ
©÷zu-⁄∫.
Cu-⁄ı¿,
Bzv-µ-©-¯h¢u Eu-Ø-`-õØfl
©ÿ÷Æ
Bu-µ¡ıÕ∫P“, hıÏ©ıU F»Ø∫P¯Õ uıUQ-⁄∫.
C¯u-Øk
- zx
˜|ÿ÷
ïflv-⁄Æ B∫®£ımhÆ
|hzvØ
ˆ\fl¯⁄
hıÏ©ıU
F»-Ø∫P“,
©ıÆ£-ªÆ ˜£ıΩÏ {¯ªØz¯u-≤Æ ïÿ÷-¯P-∞mh⁄∫. hıÏ©ıU F»-Ø∫P¯Õ
uıUP®£mh-uÿS Gv∫®¶
ˆuõ-¬USÆ ¡¯P-∞¿, u™«-PÆ ï -¡x
- Æ hıÏ©ıU

F»-Ø∫P“
P¯h¯Ø
v”UPı-©¿ ˜£ıµımhzv¿
Dk-£mh-⁄∫.
hıÏ©ıU F»-Ø∫P¯Õ
uıUQØ ¡«UQ¿, E©ı\[P∫(29) Q∏Ën-â∫zv(29) Põ-Pı-ª-˜\ı-«fl(28)
]¡-S-©ı∫(32)
BQØ
|ıflS ˜£¯µ ˜£ıΩ-\ı∫
˜|ÿ÷ ¯Px ˆ\¥u-⁄∫.
C¢{-¯ª-∞¿, v.ï.P.,
¡mha ˆ\Ø-ª∫ Eu-Ø-`-õد⁄, ˜£ıΩ-\ı∫ ˜|ÿ÷
¯Px ˆ\¥u-⁄∫. A¡∫ ´x,
341, 506(1), 323, 448, 147
BQØ §õ-ƒP
- Œ
- ¿ ¡«US
£vƒ ˆ\¥Ø®£mk“Õx.

ˆ£ıx A‘ƒ
E∞õØ¿
1. uı¡-µ[P-Œfl ˆ£s
ˆ£-∏UP® £Sv
A) ©P-µ¢uzuı“ B) `ª-PÆ
C) Pı¥
D)ß

C⁄®

2. ˆ£õ-ØƯ© ˜|ı¥US uk®ß]
Psk-§-izu-¡∫
A) Gm¡∫k ˆ·fl⁄∫
B) P˜µı-ªÏ
C) æ¡fl ˜ÌıU
D) µı£∫m ˜Pı˜ªı
3. vµ¡ {¯ª-∞-æ“Õ J∏ v_
A) G§-w-º-Øz v_ B) u¯\z v_
C) |µÆ¶z v_
D) µzuz v_
4. ©ª∫P-Œfl ¡sn[P-–USÆ uı¡µ
C¯ª-P-Œfl
£a¯\
{”zvÿSÆ
Pıµ-n-©ı-⁄¯¡
A) §ÕıÏi-k-P“
B) ¯ª˜\ıÆP“
C) ˆ\fli-˜µı-˜\ıÆ
D) ˜Pı¿ ¯P E÷®¶-P“
5.
""-uÿˆPı-¯ª®¯£-P“''
A¯«UP®£-k-¡x
A) ˜Pı¿ ¯P E÷®¶
B) ¯µ˜£ı-˜\ıÆP“
C) ¯©m˜hı Pısi-õ-ØÆ
D) ¯ª˜\ı-˜\ıÆ

G⁄

6. ™Øı-]Ï A¿ªx Sfl”¿ §õƒ
|¯h-ˆ£-÷Æ £Sv
A) J∏ ˆ\¿ E∞-õ-⁄[P“

B) Eh¿ ˆ\¿P-Œ¿
C) C⁄®ˆ£-∏UP ˆ\¿P-Œ¿
D) C¯¡ Gx-ƒ-™¿¯ª
7. ¡Œ-©shª ¯|mµ-·¯⁄ {¯ª®
£-kzu Eu-ƒÆ ¯µ˜\ı-§-ØÆ Gfl£x
A) ¯¡µÏ B) Tmk-∞õ £ıUj-õ-ØÆ
C) ßg¯\ D) £ª ˆ\¿ E∞õ
8. ˆ|®˜µı-ˆª-§-Ífl Ϙ£ı-µ-P[P-Œfl
ˆuıS®¶
A) ¯\˜Pım
B) ˜\ıµÏ
C) ¶˜µı-uı-ªÏ D) AshÆ
9. uı¡µ JŒa˜\∫U¯P Gzu¯⁄
Pmh[P-Œ¿ |¯h-ˆ£-÷-Q-”x?
A) 4
B) 2
C) 1
D) 3
10. P∏-ƒ-”ıU P¤-Øı-u-æUS Euı-µ-nÆ
A) Afl⁄ı]
B) uUPıŒ
C) Azv
D)C¯¡ A¯⁄zxÆ \õ
11. ˆ\¿ £S®£-¯h-u-º¿ ïUQØ £[S
¡Q®£x
A) ˆ\flm˜µı-˜\ıÆ
B) ~sS-™-»-P“
C) Gs˜hı-§Õı-\-¡¯ª
D) i.Gfl.H.,
¬¯h-P“: 1(-B), 2(-A), 3(-D), 4(-A), 5(-D),
6(-C),7(-B), 8(-B), 9(-B), 10(-D), 11(-A)
&ˆuıh∏Æ&39

\Æ£¡ ChzvÿS ¡¢u
˜£ıΩ-\ı∫,
ˆ¡iUPıu
{¯ª-∞¿ Qh¢u ˆ¡i
ˆ£ı∏mP¯Õ
Psk
Av∫a]-Ø-¯h¢u-⁄∫.
A¢u ˆ¡i ˆ£ı∏mP“
©¯ª-P¯Õ
uP∫UP
£Øfl£-kzxÆ
ˆhmh˜⁄mh∫
Gߣx
ˆuõ¢ux.
A[S, 27 ˆhmh˜⁄mh∫P“
©ÿ÷Æ
JØ∫P“ Qh¢u⁄. C¯¡,
˜¡æı-õ¿ E“Õ \fl
§µısm Gfl” Pƈ£-¤∞¿
uØı-õUP®£mk,
"£-¡∫ ˆh¿ 90' G⁄ ˆ£Ø-õh®£mk
C∏¢ux.
ˆ¡iUPı-©¿
C∏UP
ˆ¡i-ˆ£ı-∏mP-¯Õa
_ÿ‘-æÆ ©n¿ âm¯hP“
AkUQ
¯¡UP®£mh⁄.
\Æ£¡
Chzv¿
˜©æÆ ˆ¡i ˆ£ı∏mP“
QhUQ-”uı G⁄ A®£-Sv
ï -¡-xÆ ˜©ı®£ |ı¥
âªÆ
˜£ıΩ-\ı∫
˜\ıu¯⁄
ˆ\¥u-⁄∫.

Pı¯µUPı¿
^¤-Ø∫
GÏ.§.,
§µ-w®
˜Ìımhı,
GÏ.§.,
˜©ıPfl \Æ£¡ Chzv¿
¬\ı-µ¯n |hzv-⁄∫.
ˆ¡i
ˆ£ı∏mP“
Qh¢u Chzv-º-∏¢x 100
´mh∫ xıµzv¿ ©zvØ
Aµ-]fl CØÿ¯P Gõ-¡ı≤
P«-PÆ Pı˜¡õ A\m

(K.Gfl.‚.].,) E“Õx.
˜©æÆ, P®£¿ x¯”-ï-PïÆ A∏-Q¿ E“Õx.
C¡ÿ¯” uP∫UP C¢u
ˆ¡i ˆ£ı∏mP“ ˆPısk ¡-µ®£mhuı Gfl” \¢˜uPÆ G ¢x“Õx.
˜£ıΩ-\ı∫ T÷-¯P-∞¿,
"S-¡ı-õ-∞¿ C∏¢x P¿,
©n¿ Hÿ‘ ¡∏Æ ªıõP“ u¡-÷-u-ªıP C¡ÿ¯”
ˆPısk ¡¢x C[S √]¬mk ˆ\fl‘-∏UP-ªıÆ'
G⁄U T‘-⁄∫.

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

¶”-|-P∫ P™-Â-⁄∫ ·ı[-Qm-kUS
π.10ªm-\Æ |Ë-h-Dk ¡«[P Ez-u-µƒ
ˆ\fl¯⁄, §®. 10&
"A-¡-xı-”ıP ˆ\¥v ˆ¡Œ-∞mh-uÿ-PıP, 10 ªm-\Æ π£ı¥ |Ë-hDm¯h,
ˆ\fl¯⁄
¶”-|-P∫
˜£ıΩÏ P™-Â-⁄∫ ·ı[-QmkUS, ¡ıµ Cu-»fl Eõ-¯©-ØıÕ∫
¡«[P ˜¡s-kÆ' G⁄, ˆ\fl¯⁄
I˜Pı∫m Ez-u-µ-¬m-k“Õx.
ˆ\fl¯⁄ ¶”-|-P∫ ˜£ıΩÏ P™Â-⁄-µıP C∏®-£-¡∫ ·ı[-Qm.
"|√⁄ ˆ|ÿ-‘U-Ps' Cu-»fl
Eõ¯©-ØıÕ∫ ©ÿ-÷Æ B]-õ-Ø∫
H.GÏ.©oUS Gv-µıP, I˜Pı∫mi¿ ˜£ıΩÏ Av-Pıõ ·ı[-Qm
uıU-P¿ ˆ\¥u ©›:
|ıfl Tk-u¿ P™-Â-⁄-µıP £oØıÿ-‘Ø ˜£ıx, x¯” \Æ-£¢-u©ıP Gfl¯⁄ £ª-ﯔ ©o
Aq-Q-≤“Õı∫. ]ª ˜PıõU-¯P-P–U-PıP AiU-Pi Gfl¯⁄ AqQØ ˜£ıx, A¡∫ ´x G⁄US \¢˜u-PÆ Hÿ-£m-hx.
]ª §µa-¯⁄-P¯Õ \ıu-P-©ıP
ïiz-xU ˆPıkUP, £z-v-õ-¯PØıÕ∫ £u-¬¯Ø £Øfl-£-kzv
C¡∫ £nÆ ¡ı[-S-¡x ˆuõ¢ux. A¡¯µ Ga-\-õz-˜ufl.
Cu-⁄ı¿,
Gfl-´x
A¡∫
˜Pı£Æ ˆPıs-hı∫. £“-ŒU-P-µ¯n-∞¿ C¡∫ ´x £vƒ ˆ\¥Ø®-£mh ¡«U-Q¿ ¯Px ˆ\¥-Ø®£mk ]¯”-∞¿ A¯hU-P®-£mhı∫.
¡«U¯P ¯P¬-k-©ı÷ A¡-µx
©Pfl Gfl¯⁄ ˆuıh∫¶ ˆPıshı∫; |ıfl ©÷zx ¬m-˜hfl.

·ı´-¤¿ ˆ¡Œ˜Ø
ˆ£õ-Ø-P-∏®-¯£Øı
¡¢u §fl, Gfl¯⁄
§”®-§zu Ez-u-µƒ:
˜£ı¤¿ ˆuıh∫¶
Pi-uz-v¿ T”®ˆPısk,
˜©ÿ£m-k“Õ £¿-˜¡÷
ˆPısk
|h-¡Sÿ- ” a- \ ım- k - P ¯Õ,
iU¯P GkUP ˜¡sC¢u Cu-»fl B]-õhıÆ Gfl-”ı∫.
Ø∫
\õ-£ı∫z-u-uıP
|ıfl G¢u E÷-vˆuõ-Ø-¬¿¯ª. ˆ\¥ˆ©ı-»-≤Æ AŒU-Pv-∞fl Es-¯©z ufl¬¿¯ª. Cu-⁄ı¿,
¯©¯Ø Bµı¥¢-u-uıP
G⁄US Gv-µıP, A¡G¢u
uP-¡-æÆ
xı-”ıP ˆ\¥v ˆ¡ŒC¿¯ª.
∞-k-¡-uıP
™µm-iCu-»¿
ˆ¡Œ⁄ı∫. "˜£ı-ΩÏ ·ı[Øı⁄ ˆ\¥-v-Øı¿, J∏
Qm-ifl Cfl-ˆ⁄ı∏
˜ | ∫ - ¯ © - Ø ı ⁄
ïPÆ' Gfl” u¯ª®˜£ıΩÏ Av-Pı-õ-∞fl
·ı[-Qm§¿ J∏ Pm-k¯µ
¶PÃ, ˆ\¿-¡ıUS {aˆ¡Œ-¡¢-ux.
\-ØÆ £ıvU-P®-£-kÆ.
|¯P-ïPfl Gfl-£-¡∫ G⁄US
Sÿ-”a-\ım-i¿
Es¯©
u¤®-£mh ﯔ-∞¿ J∏ Pi-uÆ C¿¯ª Gfl-”ı-æÆ, A¯u ˆ¡ŒG -v-Ø-uı-PU T‘ A¯u ˆ¡Œ- ∞m-h-ufl âªÆ ˜|∫-¯©-Øı⁄
∞m-i-∏¢-uı∫. A∆-¡ı÷ G¢u Pi- J∏-¡-∏US ©⁄ E¯Õa-\¿ Hÿ-£uz-¯u-≤Æ |ıfl ˆ£”-¬¿¯ª.
k-¡x Es¯© uıfl. u⁄US GvG⁄US Gv-µı⁄ Sÿ-”a-\ım-k- µı⁄ ¡«U¯P ˜Pı∫m-i¿ Gv∫P“ A¯⁄z-xÆ A¡-xı-”ı-⁄¯¡. ˆPı“-¡-uÿ-S® £v¿, A¢u
C˜u-˜£ı¿ ˆuıh∫¢x ˆ\¥v ¡«U¯P ïi®-£-uÿS J∏ ˜|∫ˆ¡Œ-∞m-hı¿ G⁄US C«®¶ ¯©-Øı⁄ ˜£ıΩÏ Av-Pı-õ¯Ø
Hÿ-£-kÆ.
Aq-QØ ˆ\Ø¿ \m-h-¬-˜µı-u-©ıG⁄˜¡, A¡-xı-”ı⁄, Es-¯©- ⁄x.
Øÿ” ˆ\¥-v-P¯Õ ˆ¡Œ-∞h
˜©æÆ, A¢u Cuà Eõ-¯©u¯h ¬vUP ˜¡s-kÆ. G⁄US ØıÕ-õfl Es-¯©-Øı⁄ {”z¯u,
10 ªm-\Æ π£ı¥ |Ë-h-Dk ¡«[P A¡-µx |h-¡-iU¯P Pım-k-Q-”x.
Ez-u-µ-¬h ˜¡s-kÆ.
©›-uı-µ∫ uµ®-§¿ uıU-P¿
C∆-¡ı÷ ©›-¬¿ T”®-£m- ˆ\¥u Buı-µ[-P¯Õ £õ-^-ºU-SÆ
k“Õx.
˜£ıx, A¢u Av-Pı-õ-∞fl ˆ\¿©›¯¡ ¬\ı-õzu }v-£v ¡ıU¯P S¯ª®-£x uıfl CuÃ

B]-õ-Ø-õfl ˜|ıU-PÆ Gfl-£¯u
£ı∫UP ïi-Q-”x.
˜©æÆ, u⁄x §iU-S“
ˆPısk ¡¢x, "§ÕıU ˆ©∞¿'
ˆ\¥-¡-ufl âªÆ, u⁄US Gvµı⁄ ¡«U¯P ¡ı£Ï ˆ£” ¯¡®£x uıfl A¡-õfl ˜|ıU-PÆ Gfl£x ˆuõ-Q-”x.
©›-uı-µ∫
¡h-©ı-{-ªz-¯ua
˜\∫¢-u-¡-µıP C∏¢-uı-æÆ Th,
C¢u ©ı{-ªz-vfl \âP |ª-¤¿
AU-P¯” E¯h-Ø-¡∫. A¡-∏US
Gv-µı⁄ Sÿ-”a-\ım-k-P“ ™P-ƒÆ
Pk-¯©-Øı-⁄¯¡.
G⁄˜¡, 10 ªm-\Æ π£ı¥ |Ëh-Dk ˜Pıõ-∞-∏®-£x Hÿ-P®-£-kQ”x.
|¯P-ï-P-¤fl Pi-uz¯u ˆ¡Œ∞m-h-v¿ |¿ª ˜|ıU-PÆ C∏®-£uıP ˆuõ-Ø-¬¿¯ª. £“-ŒU-Pµ¯n ˜£ıΩÏ {¯ª-Øz-v¿
u⁄US Gv-µıP E“Õ ¡«U¯P
¡ı£Ï ˆ£÷Æ ˜|ıU-Q¿, "§ÕıU
ˆ©∞¿' ˆ\¥-Øz uıfl C¢u PiuÆ ˆ¡Œ-∞-h®-£m-k“Õx.
Cz-u-¯PØ ˆ£ı¥-Øı⁄ ˆ\¥v¯Ø Gv∫-Pı-ªz-v¿ ˆ¡Œ-∞-hU
Thıx.
G⁄˜¡, ©›-uı-µ∫ ˜Pıõ-Ø-£i
{µ¢-uµ u¯h ¬vU-P®-£-k-Q-”x.
Cu-»fl Eõ-¯©-ØıÕ∫ ©ÿ-÷Æ
B]-õ-Ø∫ ©o-∞-hÆ C∏¢x 10
ªm-\Æ π£ı¥ |Ë-h-Dk ˆ£”
©›-uı-µ-∏US Eõ¯© E“Õx.
C∆-¡ı÷ }v-£v ˆ£õ-Ø-P-∏®¯£Øı Ez-u-µ-¬m-k“Õı∫.

v⁄ïÆ
H  ©o ˜|µÆ
E”[S¡x
|¿ªx
ɉgid¡F

gÞ, yhÇ¡F
njitahd òâa
Þãǧ g£ilfŸ
ɉgid¡F
bjhl®ò¡F

094432 52367

Eª-PÆ A»-Ø®-˜£ı-¡-uÿS ¡ıÃzx
GÏ.GÆ.GÏ., £µ-ƒ-¡-uı¿ £µ-£-µ®¶
P“ÕU-S-‘a], §®. 10&
ˆ©ı¯£¿ ˜£ı¤¿,
2012¿ Eª-PÆ A»-Ø®
˜£ı¡-uıP ¡∏Æ S÷¢-u-P¡¿-PÕı¿
(GÏ.GÆ.
GÏ.,) £µ-£-µ®¶ Hÿ-£mk“Õx.
¬ ®-¶-µÆ ©ı¡m-hÆ,
P“ÕU-S-‘a] £S-v-∞¿,
Ph¢u C∏ v⁄[-PÕıP
£ª-µx ˆ©ı¯£¿ ˜£ı
›US ¡∏Æ GÏ.GÆ.
GÏ.,]¿, "2012Æ Bsk
i\Æ-£∫ 21Æ ˜uv Eª-PÆ
A»-Ø® ˜£ıQ-”x. AuÿS
Cfl-›Æ 1,118 |ı“, 67,080
©o ˜|µÆ, ©ÿ-÷Æ {™hÆ, ¬⁄ıi E“Õx.

jÄœehL muR

bghJ¥g¤Jiw

EªP A»-¬fl P¯h]
|ı“ ¡ıÃzx ˆ\ı¿-æÆ
ïu¿ |£∫' G⁄ ¯h®
ˆ\¥x, ˆ©˜\‰ A›®-£®
£k-Q-”x.
C¢u
GÏ.GÆ.GÏ.,PÕı¿
P“ÕU-S-‘a] £S-v-∞¿
ˆ£∏Æ £µ-£-µ®¶ Hÿ£mk“Õx.
£ª
Bs-k-P-–US
ïfl, ϯP-ªı® µıU-ˆPm
¡ı¤¿ C∏¢x ¬ ¢x
Eª-PÆ A»-Ø®-˜£ı-Q-”x
G⁄ £µ-¬Ø ¡u¢-v-Øı¿,
£ª-∏Æ
¬∏Æ-§Ø
ˆ£ı∏m-P¯Õ ¡ı[Q \ı®- |ı¯P Akzu ˜¡Õı[Pso∞¿ |hUSÆ Pz˜uıºUP £ıvõØı∫P“ ©ı|ımi¿,
§m-hx ˆ£∏Æ £µ-£- ˜£ı®§fl C¢vØ xıx¡∫ ]§S˜¡ K⁄ıØıˆPıªı ©ÿ÷Æ ¡ı Æ P¯ª {÷¡⁄∫
µ®¯£ Hÿ-£-kz-v-Øx.
µ¬\[P∫ S∏‚ Pª¢x ˆPısh⁄∫.

DINAMALAR

ˆ£ÿ-˜”ı¯µ P¡-¤U-Pıu §“-¯Õ-P-–US Aµ_ "ˆ\U!'
¬∏-x-|-P∫, §®. 10&
ˆ£ÿ-˜”ı¯µ £µı-©-õU-Pıu §“¯Õ-P-–US Aµ_ "ˆ\U' ¯¡zx“Õx. \âP |ª Aæ-¡-ª-õ-hÆ
ﯔ-∞m-hı¿,
„¡-⁄ıÆ-\Æ
ˆ£ÿ-÷z-uµ Aµ_ |h-¡-iU¯P
Gkz-x“Õx.
ˆ£ÿ-˜”ı∫ ïv-˜Øı∫ £µı-©-õ®¶ \mhÆ: 60 ¡Ø-uı⁄ ïv-Ø-¡∫-P¯Õ
§“-¯Õ-P“ £µı-©-õ®¶ ˆ\¥x P¡¤UP ˜¡s-kÆ. Cuÿ-PıP, ©zvØ Aµ_ 2007Æ Bsk ˆ£ÿ˜”ı∫, ïv-˜Øı∫ £µı-©-õ®¶ ©ÿ÷Æ |ª ¡ıà \m-hz¯u
ˆPısk ¡¢-ux.
B⁄ı¿, Cx Eh-⁄-i-ØıP
ˆ\Ø¿-£-kz-u®-£-h-¬¿¯ª. uÿ˜£ıx, u™-«P Aµ_ C¢u \m-hzvÿ-Pı⁄ ˆ\Ø¿ ¡i-¡Æ uØı-õzx“Õx.
Cuÿ-PıP, PˆªU-h¯µ u¯ª-¡µıP ˆPısk ©ı¡mh AÕ¬¿

A¯©U-P®-£-h-ƒ“Õx.
C¡∫-P¯Õ Ps-Pı-oUP, ©ı{ª

AÕ¬¿ J∏ S -ƒÆ A¯©U-P®£m-k“Õx.
\m-hÆ Gfl⁄ ˆ\ı¿-Q-”x: 60
¡Øx {µÆ-§-Ø-¡∫, u⁄x \Æ-£ızv-Øz-v¿, ˜ui ¯¡z-x“Õ ˆ\ızxU-PÕı¿, ufl¯⁄ £µı-©-õUP
ïi-Øıu {¯ª-∞¿ C∏U-SÆ
˜£ıx, „¡-⁄ıÆ-\Æ ˆ£” uS-v-≤¯h-Ø-¡-µı-Q-”ı∫. 18 ¡Øx {µÆ§Ø u⁄x ©Pfl, ©P“ A¿-ªx
E”-¬-⁄∫ BQ-˜Øı-õ-hÆ „¡-⁄ıÆ\Æ ˜Pm-P-ªıÆ.
ïv-Ø-¡∫ C”¢u §fl, A¡-µx
ˆ\ız-xUS Øı∫, Øı∫ ¡ıõ-\ıP
¡∏-Q-”ı∫-P˜Õı A¡∫-P“ A¯h≤Æ ˆ\ızx ¬Q-u®-£i, A¯⁄-¡∏Æ „¡-⁄ıÆ\ ˆuı¯P¯Ø
ˆPıkUP ˜¡s-kÆ.
J∏ ïv-Ø-¡-∏US S«¢-¯u-P“
C¿¯ª Gfl-”ı¿, Akz-u-£-i-ØıP
A¡-µx ˆ\ız-xUS ¡ıõ-\ıP
¡∏Æ E”-¬-⁄∫-P“, |¿ª {¯ª∞¿ C∏¢x ˆ\ız-xU-P¯Õ ˆ£”ı¬m-hı-æÆ, „¡-⁄ıÆ-\Æ ¡«[P

7

˜¡s-kÆ.
„¡-⁄ıÆ-\Æ uµ ©÷®-£-¡∫-P–US, \m-h®-£i IØı-∞µ- Æ π£ı¥
A£-µı-uï
- Æ, âfl÷ ©ıu ]¯”zus-h¯⁄ ¡«[P ïi-≤Æ. AvP
£m-\-©ıP, ïv-Ø-¡∫ J∏-¡-∏US,
©ıuz-vÿS 10 B∞-µÆ π£ı¥ ¡¯µ
„¡-⁄ıÆ-\Æ ˆ£” ïi-≤Æ.
\âP Aæ-¡-ª∫-P“ {Ø-©-⁄Æ:
ˆ£ÿ-˜”ı∫, ïv-˜Øı∫ £µı-©-õ®¶
|ª ¡ıà \m-hz-vfl £µı-©-õ®¶
Aæ-¡-ª-µı-P-ƒÆ, ˆ\Æ-¯©-£-kzxÆ Aæ-¡-ª-µı-P-ƒÆ {Ø-™U-P®£m-k“Õ-⁄∫.
A¢-u¢u PˆªU-h∫ Aæ-¡-ª-P[P-Œ¿ \âP |ª Aæ-¡-ª-Pz-v¿
Ca-\m-hz-vfl £i, „¡-⁄ıÆ-\Æ
ˆ£” ¬s-n®-§U-P-ªıÆ. Ax-u¬µ, ïv-Ø-¡∫ \ı∫-£ıP ˆuısk
{÷-¡-⁄[-P“, ïv-˜Øı∫ C¿-ª[P“ ©› ˆPıkU-P-ªıÆ.
|h-¡-iU¯P: ©›¯¡ ˆ£÷Æ
\âP |ª Aæ-¡-ª∫-P“ ïv-˜Øı∫P-Œfl ¡ıõ-_-P¯Õ A¯«zx,

v⁄Æ 3 ºmh∫ usp∫ Si®£x EhæUS |¿ªx

ˆ£ÿ-˜”ı¯µ £µı-©-õ®¶ ˆ\¥Ø
Pƒfl-]-º[ |hz-x-¡∫. Cv¿,
§“-¯Õ-P“ £µı-©-õUP ïi-Øıu
{¯ª Hÿ-£m-hı¿, „¡-⁄ıÆ-\Æ
ˆ£” \m-h®-£i |h-¡-iU¯P
GkU-P®-£-kÆ.
Cuÿ-Pı⁄ S -ƒÆ A¯©U-P®£h E“Õx. Cv¿, PˆªU-h∫
u¯ª-¡-µı-P-ƒÆ, \â-P-|ª Aæ-¡ª∫, B∫.i.K.,ˆuısk {÷-¡⁄
§µ-v-{-v-P“ E÷®-§-⁄∫-PÕı-P-ƒÆ
C∏®-£∫. C¢u S , ˆ£ÿ-˜”ı∫,
ïv-˜Øı∫ |ª ¡ıà \m-hÆ
A©¿-£-kz-x-¡¯u Ps-Pı-oUSÆ £o-∞¿ Dk-£-k-¡∫.
ˆufl ©ı{-ª[-P“ B∫-¡Æ: ©z-vØ
Aµ-]fl C¢u \m-hz¯u, ˆufl ©ı{ª[-P“ ©m-k˜© B∫-¡Æ Pımi
ˆ\Ø¿-£k
- zu ïfl ¡¢-x“Õ⁄. P∫|ı-hP ©ı{-ªz-v¿, C¢u \m-hÆ
A©-æUS ¡¢-x“ Õx. uÿ-˜£ıx,
u™Ã-|ık, ˜Pµ Õı, B¢-vµ ©ı{ª[-P“ C¢u \m-hz¯u ˆ\Ø¿-£kzu ïfl ¡¢-x“Õ⁄.

âfl÷ ©ıu-©ıP £“-ŒUS ˆ\¿-ª-¬¿¯ª
\m-h-\¯£ S -¬-hÆ ©ın-¡∫-P“ ¶Pı∫
xız-xU-Si, §®. 10&
"Pm-h-hÆ Ci¢x
¬ Æ {¯ª-∞¿ E“Õuı¿ |ı[-P“, âfl÷ ©ıu©ıP £“-ŒU-Sa ˆ\¿-ª¬¿¯ª. EõØ |h-¡iU¯P GkUP ˜¡s-kÆ'
G⁄, xız-xU-Si ©ı¡mh
u¤-Øı∫ x¡U-P®-£“Œ
©ın-¡∫-P“, u™-«P \m-h\¯£ ©v®-•m-kU S -¬⁄-õ-hÆ ¡º-≤-÷z-v-⁄∫.
Sz-uı-ªÆ GÆ.G¿.H.,
Afl-£-«-Pfl
(v.ï.P.,)
u¯ª-¯©-∞-ªı⁄ u™-«P
\m-h-\¯£ ©v®-•m-kU-S -¬-⁄∫ ˜|ÿ÷ xız-xU-Si-∞¿, ©ı¡mh {∫-¡ı-PÆ,
£“-ŒU-P¿-¬z-x¯”, _Pıuı-µz-x¯”, Enƒ ¡«[P¿-x¯”
ˆ\Ø¿-£ık
S‘zx B¥ƒ ˆ\¥-u-⁄∫.
xız-xU-Si PˆªU-h∫
˜Pı.§µ-PıË, i.B∫.K.,
x¯µ µ¬a-\¢-v-µfl, Av-Pıõ-P“ Ehfl ˆ\fl-”-⁄∫.
S÷U-Sa-\ı¯ª Aµ_ £“Œ-∞¿ ˆ\Ø¿-¡-»U-Pÿ-”¿
S‘zx ©ın-¡∫-P-Œ-hÆ

˜Pm-h-‘¢-u-⁄∫.
]¡-bı-⁄-¶-µÆ
Aµ_
˜©¿-{-¯ª®-£“-Œ-∞¿
A¡∫-P“ B¥ƒ ˆ\¥-u˜£ıx, √µ-£ıs-i-Ø-¶-µÆ
u¤-Øı∫ x¡U-P®-£“Œ
©ın-¡∫-P“ ¯P∞¿, "
âfl÷ ©ıu-©ıP £“-ŒUSa ˆ\¿-ª-¬¿-¯ª' Gfl”
¡ı\-PÆ Ah[-QØ ˜£⁄-∏hfl, ˆ¡Œ˜Ø {fl-”-⁄∫.
©ın-¡∫-P-Œ-hÆ S ¬⁄∫ ˜Pm-h-˜£ıx, "Pm-hhÆ Ci¢x ¬ Æ {¯ª∞¿ E“Õ-uı¿, |ı[-P“
âfl÷ ©ıu-©ıP £“-ŒUSa ˆ\¿-ª-¬¿¯ª. Au⁄ı¿, P¿¬ £ıvU-P®-£mk“Õx.
S z-u-¯ª-¡∫
Afl£«Pfl GÆ.G¿.H.,
T÷Æ-˜£ıx, ""-S-¯”-£ı-kP¯Õ \õ-ˆ\¥Ø A®-£“ŒUS Cµsk ©ıu Pıª-A¡-Pı-\Æ uµ®-£-kÆ. Aufl§fl-›Æ £ªfl C¿-¯ªˆØfl-”ı¿,
PˆªU-h∫
âªÆ EõØ |h-¡-iU¯P
GkU-P®-£-kÆ,'' Gfl-”ı∫.

f£ll mik¥ò
f©fhÂ¥ò¥ bgh¿ahs®, bgh.g.J., f£ll (f£Lkhd« (k‰W«)
guhkÇ¥ò) t£l mYtyf«, <nuhL-11
K‹ jFâ É©z¥g« k‰W« Éiy x¥gªj¥òŸË m¿É¥ò
bkh¤jbjhif x¥gªj Kiw (ïU ciw Kiw)
x¥gªj¥òŸË miH¥ò v© : 49 /f.bgh/f (f&g) t£l«/ 2009-2010/ <nuhL-11 ehŸ : 08.02.2010.
1) jÄœehL MSeÇ‹ rh®ghf f©fhÂ¥ò¥ bgh¿ahs®, bghJ¥g¤Jiw, f£ll« (f£Lkhd« k‰W«
guhkÇ¥ò) t£l«, <nuhL-11 mt®fshš 12.03.2010« njâ ã‰gfš 15.00 k tiu ïU ciwfŸ
x¥gªj¥òŸË mo¥gilÆš _o K¤âiuÆl¥g£l x¥gªj¥òŸËfŸ xU ciwÆš, x¥gªj¡fhuuJ jFâ
fh© Étu§fŸ k‰W« K‹ it¥ò¤ bjhifiaí«, k‰bwhU ciwÆš ó®¤â brŒa¥g£l Éiy
x¥gªj¥òŸË m£ltiziaí« M»a ïU ciwfisí« ïiz¤J bghJthd xnu ciwÆš jFâ
k‰W« mDgt« thŒªj x¥gªj¡fhu®fËlÄUªJ ÑœfhQ« gÂfS¡F tunt‰f¥gL»‹wJ.
t.
gÂÆ‹ bga®
v©.

gÂÆ‹ njhuha
kâ¥ò (%ghŒ
ïy£r§fËš)

1.

K‹it¥ò¤
bjhif
(%ghÆš)

x¥gªj¥òŸË got«
Éiy k‰W« K‹
it¥ò¤ bjhif tuî
it¡f¥gl nt©oa
mYty®
bra‰bgh¿ahs®,
bghgJ f£ll (f&g)
nfh£l«, <nuhL-11.

âU¥ó® kht£l« fh§fa« t£l«,
%. 192.00
%. 1,06,000/fh§fa¤âš xU§»izªj Úâ k‹w
ïy£r§fŸ
f£ol§fŸ f£L« gÂ.
x¥gªj fhy«
: 12 khj§fŸ
x¥gªj¥òŸË bgw filá ehŸ
: 12.03.2010 / 15.00 k tiu
x¥gªj¥òŸË Mtz§fŸ »il¡F« fhy«
: 12.02.2010 Kjš 11.03.2010 tiu
2. jFâ Étu« cŸË£l ãw mid¤J Étu§fS« x¥gªj¥òŸË Mtz§fËš F¿¥ãl¥g£LŸsJ.
x¥gªj¥òŸË Mtz§fisÑœ¡f©lïizajs¤âš ïytrkhf jUɤJ¡ bfhŸsyh«. www.tenders.tn.gov.in
br.k.bjh.ï./280/x¥gªj¥òŸË/2010

"Tender form can be downloaded free of cost from "www.tenders.tn.gov.in"

f©fhÂ¥ò¥ bgh¿ahs®,bgh.g.J.,
f£ll (f£Lkhd« & guhkÇ¥ò) t£l«, <nuhL-11

8

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

§.GÏ.G®., uØı-õzx“Õ
EÕƒ Ssk ¡ıP-⁄Æ

√mi¿ ©P“ Eh¯ª
4 |ı“ ¯¡zv-∏¢u uı¥

¶x-i¿º, §®. 10&
Pso-ˆ¡-i-P¯Õ Psh-‘-≤Æ "EÕƒ
Ssk' ¡ıP-⁄z¯u G¿¯ª £ıx-Pı®¶ £¯h∞-⁄∫ uØı-õzx“Õ-⁄∫.
A\ıÆ& ˜©Pı-ªØı G¿¯ª® £ıx-Pı®¶
£¯h §õ¯¡ ˜\∫¢u √µ∫P“ Gv-õ-∞fl ïPıïUS“ ˆ\fl÷ EÕƒ £ı∫USÆ ]‘Ø ¡ıP⁄z¯u ¡i-¡-¯©zx“Õ-⁄∫. Cufl ¬¯ª 20
B∞-µÆ π£ı¥. C¢u ¡ıP-⁄Æ, uıfl ˆ\¿æÆ
¡»-∞¿ ¶¯uzx ¯¡UP®£mk“Õ ˆ¡iSsk-P¯Õ
Psk
§izx
¬kÆ.
˜u¯¡®£mhı¿ Gv-õ-∞fl ïPı¯© uP∫UP-ƒÆ
C¢u ¡ıP-⁄zuı¿ ïi-≤Æ.
C¢u Smi ¡ıP-⁄zv¿ ˆ£ı∏zu®£mk“Õ
˜P©µı âªÆ Gvõ ïPı-™¿ |hUSÆ {PÃa]-P¯Õ
200 ´mh∫ xıµzv-º∏
- ¢x £vƒ ˆ\¥Ø ïi-≤Æ.
õ˜©ım P∏¬ âªÆ C¢u P∏¬ CØ[S-Q”
- x.
CuÿQ-¯h˜Ø, \Uv ¡ı¥¢u Ssk-P¯Õ
Psh-‘Ø Eu-ƒÆ u›Ë Gfl” ·ı©∫ P∏¬¯Ø ¡i-¡-¯©zu G¿¯ª® £ıx-Pı®¶ £¯h∞-⁄-∏US Pı®¶-õ¯© ¡«[P®£mk“Õx.

DINAMALAR

Pª®¶ v∏-©-nÆ
ˆ\¥˜¡ı∫ Av-P-õ®¶
¶x-i¿º, §®. 10&
C¢v-Øı-¬¿ Pª®¶ v∏-©-n[P“ ˆ\¥x
ˆPı“£-¡∫P-Œfl GsoU¯P Av-P-õzx ¡∏¡-uıP uP-¡¿P“ ˆ¡Œ-ØıQ E“Õ⁄.
C¢v-Øı-¬¿, Ph¢u 2006&07Æ Bsk Pª®¶
v∏-©n
- Æ ˆ\¥x ˆPısh-¡∫P“ GsoU¯P,
3,945 BP-ƒÆ, 2007&08Æ Bsk 4,205 BP-ƒÆ
C∏¢ux. Ph¢u 2008&09Æ Bsk Pª®¶ v∏-©nÆ ˆ\¥x ˆPısh-¡∫P“ GsoU¯P 4,750.
C∆¡ı÷ BskUPısk Pª®¶ v∏-©n
- Æ
ˆ\¥£-¡∫P“ GsoU¯P Av-Põ
- zx ˆPıs˜h
˜£ıQ-”x. 2009&10Æ Bsk, C¢u GsoU¯P
5,826BP C∏UP-ªıÆ G⁄ PnUQ-h®£mk“ Õx.
Cx-S-‘zx, ·¡-P∫ªı¿ ˜|∏ £¿P-¯ªUP-«Pz¯u ˜\∫¢u \âP B∫¡-ª-µı⁄ ¬˜¡U S©ı∫
Gfl£-¡∫ T‘-Ø-uı-¡x:
Pª®¶ v∏-©n
- [P-Œfl GsoU¯P Av-Põ
- zuıæÆ, Cuµ §ÿ£-kzu®£m˜hı∫ ©ÿ÷Æ uºz
C⁄zu-¡∫P“ C¯h˜Ø Gzu¯⁄ Pª®¶ v∏-©n[P“ |h¢x“Õ⁄ Gfl£¯u PnUQh
˜¡skÆ. ]ª £«¯© ¡ı¥¢u \â-Pzv¿, uÿ˜£ıxÆ wshı¯© £«UPÆ }izv-∏®£-uıP uP-¡¿P“
ˆuõ-¬UQfl”⁄. A¡ÿ‘¿, ^∫zv-∏zu CØUP[P“
âªÆ ©ıÿ”Æ ˆPısk ¡µ ˜¡skÆ.
C∆¡ı÷ ¬˜¡U S©ı∫ T‘-⁄ı∫.

11Æ ¡S®¶ ˆ£ıxz˜u∫¯¡-≤Æ
µzx ˆ\¥Q-”x ].§.GÏ.C.,
˜Pı¿Pmhı, §®.10&
£zuıÆ ¡S®¶ ˆ£ıxz˜u∫¯¡ µzx ˆ\¥ux
˜£ıfl÷, 11¡x ¡S®¶ ˆ£ıxz ˜u∫¯¡-≤Æ
µzx ˆ\¥x., ˜u∫ƒ ﯔ-∞¿ ¶vØ vmhÆ
Jfl¯” |¯h-ï¯
- ”®£-kzu E“Õx ©zvØ
˜©¿{¯ª P¿¬ ¡ıõ-ØÆ ( ].§.GÏ.C.,).
"G¿ªı-∏USÆ P¿¬ AŒUSÆ \mhÆ' {¯”˜¡ÿ” ©zvØ Aµ_ w¬-µ-©ıP E“Õx.
CuÿPı⁄
|¯h-ﯔ
¬v-P¯Õ
,
S‘U˜Pı“P¯Õ ©zvØ ©¤u ¡Õ ˜©Æ£ımk
A¯©a\-PÆ C÷v ˆ\¥x ¡∏-Q-”x.
Auÿ˜Pÿ£, ]ª |¯h-ﯔ ©ıÿ”[P¯Õ
GkUP ].§.GÏ.C. vmh-™mk {¯”-˜¡ÿ‘
¡∏-Q-”x.
Cufl£i, HÿP⁄˜¡, 10 Æ
¡S®¶US-õØ ˜u∫¯¡ µzx ˆ\¥x-¬mhx.
C®˜£ıx 11 ¡x ¡S®¶ ˜u∫¯¡-≤Æ µzx
ˆ\¥Ø-ªıÆ Gfl÷ £õ-^-ºzx ¡∏-Q-”x.
C¢u ˜u∫ƒ ﯔ ©ıÿ”Æ S‘zx ¬õ-¡ı⁄
vmh ¡iƒ Jfl¯” uØı-õzx ©¤u ¡Õ
A¯©a\P J®¶-u-æUS A›®§-≤“Õx.
A¯©a\P J®¶-u¿ Q¯hzu Ehfl ˜u∫ƒ
ﯔ¯Ø |¯h-ï-¯”®£-kzu E“Õx.
Aufl£i ].§.GÏ.C.,ˆuıh∫ ©ÿ÷Æ ¬õ¡ı⁄ ©v®•k Ai®£-¯h-∞¿ ˜u∫ƒ
ﯔ¯Ø ˆPısk ¡∏-Q-”x. ˜u∫ƒ ﯔ¯Ø
Cµsk Pmh[PÕıP §õzx. ïu¿ Pmhzv¿
S‘®§mh £ıhzv¿ ]ª Azv-Øı-Ø[P¯Õ
˜u∫ƒ ˆ\¥x, Av¿ |ıflS ˜u∫ƒ-P“ |hzxQ-”x. Cµshı-¡x Pmhz ˜u∫¬¿ A¢u
£ıhzvfl £ıv Azv-Øı-Ø[P¯Õ ˜u∫ƒ ˆ\¥x
AuÿS ˜u∫ƒ |hzx-Q-”x. §fl⁄∫ A¯⁄zx
Azv-Øı-Ø[P-¯Õ-≤Æ E“Õ-hUQ ˆ\©Ïh∫
ﯔ-∞¿ C÷v ˜u∫ƒ |hzx-Q-”x.
B]-õ-Ø∫P“ ©ın-¡∫P-Œfl ˆ£ıx A‘-ƒz
v”¯⁄ ¡Õ∫USÆ ¬uzv¿ £S-v¯Ø G zx
˜u∫¡ı-P-ƒÆ;
£S-v¯Ø
ˆ\ؿﯔ,
¡ı¥ˆ©ı» ©ÿ÷Æ ¡S®¶ ˜\ıu-¯⁄-PÕı-P-ƒÆ
|hzu-ƒÆ vmh-™mk“Õx.

\ıg] ˜£ıª ¶vØ Ïxı§
E‰·-∞-¤∞¿ Psk-§-i®¶
˜£ı£ı¿, §®. 10&
©.§.,∞¿ ¶zu Pªı-\ı-µz¯u §µ-v-£-ºUSÆ
¡¯P-∞¿ A¯©¢x“Õ \ıg] Ïxı§
˜£ıfl÷ ©ÿˆ”ı∏ Ïxı§, ¶v-uıP E‰·-∞-¤∞¿ Psk-§-iUP®£mk“Õx.
©.§., E‰·-∞¤ A∏-Q¿ E“Õ Eshı\ı,
¯¡Âı ˆuõ £S-v∞
- ¿, \ıg] Ïxı§ ˜£ıfl÷
¶vØ Ïxı§ Jfl÷ Psk-§i
- UP®£mk“Õx.
Cx, ˜£µ-µ\- ∫ A˜\ı-P∫ Pıª® ˆ£∏-¯©-P¯Õ
¬ÕUS-¡u
- ıP C∏USÆ G⁄ P∏-u®£-kQ
- ”
- x.
Cx-S-‘zx, ˜£ı£ı¿ ¡mh APáı-µı¥a]
x¯”
x¯n
PsPı-o®£ıÕ∫
GÏ.GÏ.S®uı T‘-Ø-uı-¡x:
\ıg] Ïxı-§US C¯n-Øı⁄ £«Æ
ˆ£∏¯© ¡ı¥¢u, ¶vØ Ïxı§ A¯©¢x“Õ
¯¡Âı ˆuõ-∞¿ APáı-µı¥a]¯Ø x¡US¡-uÿPı⁄ BµÆ£-Pmh £o-P“ ïi-¡¯
- h¢x¬mh⁄. uÿ˜£ıx, Ci-£ı-k-P-–UQ-¯h-∞¿
Pın®£-kÆ Ïxı§, C¢uısk C÷-vUS“
˜uısi-ˆØ-kUP®£-kÆ. CuÿPıP, |ıUß∫
APáı-µı¥a] S -¬-⁄-õfl ˜¡sk-˜Pı¯Õ
Hÿ÷, i¿º-∞¿ E“Õ ©zvØ APáı-µı¥a]
B˜ªı-\¯
- ⁄U S  A›-©v ¡«[Q E“Õx.
C¢u vmhÆ S‘zx, ©zvØ Av-Pı-õP
- –
- US
A›®¶-¡u
- ÿS ïfl |hzu®£mh ¬\ı-µ¯
- n∞¿, E‰·-∞¤
- ∞
- ¿ A¯©¢x“Õ ¯¡Âı
ˆuõ Ïxı§, ˜£µ-µ\- ∫ A˜\ı-Põ
- fl ©¯⁄-¬Ø
- ı¿
Pmh®£mi-∏UP-ªıÆ G⁄ ˆuõ-Ø¡
- ¢x“Õx.
\ıg] Ïxı§ ©ÿ÷Æ E‰·-∞¤
- ∞
- ¿ Psk§-iUP®£mh ¶vØ Ïxı§ BQØ CµskÆ,
Q.ï., 3Æ ~ıÿ”ısi¿ Pmh®£mh âfl÷ ¡¯P
Ïxı-§P
- Œ
- ¿ Jfl”ı⁄ "Â-õP
- ı' ¡¯P Ïxı-§Ø
- ıP
C∏UP-ªıÆ G⁄ {¶-n∫P“ P∏-xQ
- fl”-⁄∫. E‰·∞-¤∞
- ¿ Psk-§i
- UP®£mk“Õ, ¶vØ Ïxı-§∞fl APáı-µı¥a] £o, Akzu ©ıuzvÿS“
x¡[P®£-hª
- ıÆ G⁄ Gv∫£ı∫UP®£-kQ
- ”
- x.
C∆¡ı÷ GÏ.GÏ. S®uı T‘-⁄ı∫.

ﯔØı⁄ B¡n[P“ Cfl‘ \mh¬˜µıu©ıP i¿º∞¿ u[Q∞∏¢x, C¯nØuÕzv¿ ªımhõ ^mk
˜©ı\i∞¿ Dk£mh ¯|„õØı¯¡a ˜\∫¢u âfl÷ ˜£¯µ ˜£ıΩ\ı∫ ¯Px ˆ\¥u⁄∫.

v∏mk ˜£ı⁄ ˆ©ı¯£¯ª B∫.i.I., Psk-§-iUS©ı?
¶x-i¿º, §®. 10&
uP-¡¿ ˆ£÷Æ Eõ¯©
\mhz¯u
C®£-i-≤Æ
£Øfl£-kzu-ªıÆ Gfl£uÿS
Buı-µ-©ıP,
i¿º¯Ø ˜\∫¢u J∏-¡∫,
Aa\mhzvfl
RÃ,
v∏mk® ˜£ı⁄ ufl
ˆ©ı¯£¿
˜£ı¯⁄
´mkz
uµU
˜Pıõ,
¬sn®§zx
Av¿,
ˆ¡ÿ‘-≤Æ ˆ£ÿ÷“Õı∫.
i¿º-∞fl ˜©ÿS £Sv¯Ø ˜\∫¢u-¡∫ ©‹z ][
£UÊ. C¡∫ ˜©ımh˜µıªı G¿&9, ¡¯P¯Ø
˜\∫¢u ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl
¯¡zv-∏¢uı∫.
C¢u
ˆ©ı¯£¿
˜£ı¯⁄, §U £ıUˆPm
v∏-h∫P“ v∏i ˆ\fl÷
¬mh-⁄∫.
C¯u-Ø-kzx,
A¡∫
˜µıQo |P∫ ˜£ıΩÏ
{¯ª-ØÆ ˆ\fl÷ ¶Pı∫
ˆPıkzx, ¡«US £vƒ
ˆ\¥Ø T‘-⁄ı∫. B⁄ı¿,
A¡∫P“ C¡¯µ ˜Pº

\ıvzx Pımi-⁄ı∫ i¿º-¡ıªı
ˆ\¥u-⁄∫.
Cx-S-‘zx, ©‹z ][
£UÊ T‘-Ø-uı-¡x:
ˆ©ı¯£¿
˜£ıfl
v∏mk® ˜£ı⁄x S‘zx
˜µıQo |P∫ ˜£ıΩ-\ı-õhÆ ¶Pı∫ ˆPıkUP ˆ\fl”
˜£ıx, A¡∫P“ Gfl¯⁄®
£ı∫zx ]õzu-⁄∫. A[Q∏¢u Av-Pıõ J∏-¡∫,
Pını-©¿
˜£ı⁄
ˆ©ı¯£¿
˜£ı¯⁄
©”¢x ¬mk, ˜¡÷
ˆ©ı¯£¿ ¡ı[S-©ı÷
Gfl¤-hÆ ˆuõ-¬zuı∫.
C∆¬-¡-Pı-µz¯u
¯P¬h ©⁄-™¿ªı-©¿,
Gfl ˆ©ı¯£¿ ˜£ı¤fl
I.GÆ.C.I., Gs ©ÿ÷Æ
Av-º-∏¢u ]Æ Pı∫k uP¡¿P“
BQ-Ø-¯¡-P-–hfl, J∏ ¬sn®£Æ
G v, A¯u uP-¡¿
ˆ£÷Æ Eõ¯© \mhzvfl
RÃ, i¿º ˜£ıΩÏ P™-Â-

⁄∫
Aæ-¡-ª-Pzv¿
ˆPıkz˜ufl.
I.GÆ.C.I., Gs¯n
¯¡zx
ˆ©ı¯£¿
˜£ı¯⁄ GŒ-uıP Psk§-izx-¬-h-ªıÆ. B⁄ı¿,
˜µıQo |P∫ ˜£ıΩ-\ı∫
A∆¡ı÷ ˆ\¥Ø ©÷zu⁄∫.
i¿º ˜£ıΩÏ P™-Â⁄∫ Aæ-¡-ª-Pzv¿ ©›
AŒzu, 30 |ımP-–US“,
˜µıQo |P∫ ˜£ıΩÏ
{¯ª-Øzv¿
Cx
ˆuıh∫£ıP ¡«US £vƒ
ˆ\¥u-˜uık,
A¢u
I.GÆ.C.I., Gs PsPıo®§ÿS
Em£kzu®£mhx. Aufl §fl
J∏
¡ıµzv¿,
Gfl
˜£ı¯⁄
Psk-§-izx
¬mh-uıP ˜£ıΩ-\ı∫ uP¡¿ ˆuõ-¬zu-⁄∫.
C∆¡ı÷ ©‹z ][
£UÊ T‘-⁄ı∫.

ïƯ£, §®. 10&
"ïƯ£¯Ø ˜\∫¢u 80 ¡Ø-uı⁄ uı¥, C”¢u
ufl ©P-Œfl Eh-ª∏
- Q
- ˜
- ª˜Ø |ıflS |ımPÕıP
A©∫¢v-∏UQ-”ı∫' G⁄, ˜£ıΩ-\ı∫ ˆuõ-¬zu-⁄∫.
Cx-S-‘zx, ˜£ıΩÏ \®&-Cflψ£Uh∫
©Q¢vµ ][ {Æ£¿P∫ T‘-Ø-uı-¡x:
©Pı-µıËiµ ©ı{-ªÆ, ïƯ£¯Ø ˜\∫¢u-¡∫
A¤uı A¢˜uıo ˜u¬Ï (50). ufl uı¥ A¶
\ı≤-hfl ¡]zx ¡¢u, A¤uı A¢˜uıo
˜u¬Ï, \ıflhı-S-πÏ £S-v-∞¿ A¯©¢x“Õ
<E-Ø∫{-¯ª® £“Œ Jfl‘¿ £o-Øıÿ‘-⁄ı∫.
Ph¢u bı∞-”fl÷, A¤uı A¢˜uıo
˜u¬Ï, vj-ˆµ⁄ ©ıµ-¯h®£ı¿ Pıª-©ı-⁄ı∫.
Cu-⁄ı¿, Av∫a]-Ø-¯h¢u A¡-µx, uı¥
A¶ \ı¥, C”¢u ©P-Œfl A∏-Q-˜ª˜Ø |ıflS
|ımPÕıP A©∫¢x“Õı∫. √mi-›“ C∏¢u,
A¤uı A¢˜uıo ˜u¬-]fl <E-h¿ A Q,
x∫|ıÿ”Æ √\z ˆuıh[Q-Ø-xÆ, A∏-Q¿
E<“Õ √mi-⁄∫ Pu¯¡ umi E“Õ-⁄∫.
B⁄ı¿, Øı∏Æ Pu¯¡ v”UP-¬¿¯ª. Cu⁄ı¿, wØ-¯n®¶ x¯”-∞-⁄-∏US uP-¡¿ ˆuõ¬zx, A¡∫P-Œfl Eu-¬-≤-hfl Pu¯¡
v”¢x“Õ-⁄∫. A[S, C”¢u ©P-Œfl A∏-Q˜ª˜Ø, A¡-µx uı¥ A©∫¢v-∏®£¯u £ı∫zu
§fl, G[P-–US uP-¡¿ ˆuõ-¬zu-⁄∫. A¤uı
A¢˜uıo ˜u¬-]fl Eh¿, §˜µu £õ-˜\ı-u¯⁄UPıP A›®§ ¯¡UP®£mk“Õx.
C∆¡ı÷ ©Q¢vµ ][ {Æ£¿P∫ T‘-⁄ı∫.

48 \u-√u ¡mi B¯\ Pımi ˜©ı\i
ˆ\fl¯⁄-¡ı-]-P-–Æ H©ı¢x“Õ-⁄∫
ïƯ£, §®. 10 &
i£ı-]m ˆ\¥u £nzxUS 48 \u-√u
¡mi u∏-¡-uı-PU T‘, ˆ\fl¯⁄ Em£h
£ª |P-µ[P-Œ¿ E“Õ ©UP-Œfl ˜PıiU
P-nUPı⁄ £nz¯u _∏miØ {v {÷¡⁄ Av-£∫, µı·Ïuı-¤¿ §i-£mhı∫;
A¡-õfl
©¯⁄-¬-≤Æ
¯Px
ˆ\¥Ø®£mhı∫.
ïƯ£-∞¿ ]mi S -©Æ Gfl” {÷¡-⁄zvfl ˜\∫©fl GÏ.GÆ.©`z. ]mi
º˜©ı-]flÏ, ]mi õØ¿PıÆ Gfl”
Cµsk {v-{-÷-¡-⁄[P¯Õ ]mi S ©Æ |hzv ¡¢ux. C¡ÿ‘fl âªÆ, {v
˜\™®¶z vmh[P¯Õ |ıˆh[Q-æÆ
§µ-£-ª®£-kzv-⁄ı∫ ©`z.
"}[P“ ]mi º˜©ı-]fl]¿ 97 B∞µÆ π£ı¥ ïu-Ωk ˆ\¥uı¿ ©ıu¢˜uı÷Æ E[P-–US ¡mi-ØıP ©mkÆ |ıªı∞-µÆ
π£ı¥ ¡«[P®£-kÆ. ]mi
õØ¿Pı-™¿ J∏ ªm\zx 40 B∞-µÆ ïuΩk ˆ\¥uı¿ ©ıu¢˜uı-÷Æ Gmhı-∞µzx 885 π£ı¥ ¡mi-ØıP ¡«[P®£kÆ' Gfl÷ A‘-¬UP®£mhx.
C¢u P¡∫a]-P-µ-©ı⁄ vmhzv¿
T‘-Ø-£i \ızv-Ø©ı Gfl÷ Th £ı∫UPı©¿, ˆ\fl¯⁄,ïƯ£, ¶˜⁄, i¿º,

Iu-µı-£ız ©ÿ÷Æ ˆ£[P-—∏ BQØ |Pµ[P-Œ¿ ©`zv-hÆ £nÆ Pmi H©ı¢u¡∫P“ HµıÕÆ. B⁄ı¿, \ızv-Ø®£-h¬¿¯ª; uı[P“ H©ıÿ”®£m˜hıÆ
Gfl÷ En∫¢u ˜£ıx uıfl, C¡∫P-Œ¿
]ª∫, ˜£ıΩ-]¿ ¶Pı∫ ˆPıkzx“Õ-⁄∫.
©`z, A¡∫ ©¯⁄¬ ^©ı ´x HÿP-⁄˜¡
{v- ˜©ı-\i ¶Pı∫ C∏¢ux. Aufl Ai®£¯h-∞¿, 2007 ˆ\®hÆ£-õ¿ ©`z ´x ïu¿
G®.I.B∫., £vƒ ˆ\¥Ø® £mhx. ˜£ıΩ]fl §i-∞º
- ∏
- ¢x u®§Ø ©`z ´uı⁄ ïuΩmhıÕ∫P-Œfl ¶Pı∫ ˆ|∏UP-iØ
- ı¿, ©PıµıËiµ ïu¿¡∫ A˜\ıU \¡ı-›Æ, ©ı{ª
E“x¯” A¯©a\-∏Æ C¢u ¬¡-Pı-µzv¿
u¯ª-∞mk ïu-ΩmhıÕ∫P-¯Õa \©ı-uı⁄®£-kzv-⁄∫.
Cufl §”S, C∏-¡-∏Æ u©x C∏®
§-hz¯u AiUPi ©ıÿ‘U ˆPıs˜h
C∏¢u-⁄∫. B⁄ı¿, u[P“ ˆ©ı¯£¿
˜£ı¤¿ C&-ˆ©-∞¿ âªÆ ˆuıh∫¶
¯¡zv-∏¢u-⁄∫.
P¯h-]-ØıP, Ph¢u ¡ıµÆ µı·Ïuı¤¿ B¿¡ı∫ ©ı¡mhzv¿ ©`zxÆ
A¡∫ ©¯⁄-¬-≤Æ ¯Px ˆ\¥Ø®
£mk“Õ-⁄∫. ©`z ´x Cx-¡¯µ 11
¡«US-P“ £vƒ ˆ\¥Ø®£mk“Õ⁄.

ïƯ£ õØ¿ GϘhm ´skÆ ¬∫∫∫... ˆ\Øÿ¯P Hÿ”Æ uıfl
ïƯ£, §®. 10&
ïƯ£-∞¿ \õ-¬¿ C∏¢u
õØ¿
GϘhm
ˆuı»¿,
uÿ˜£ıx ´skÆ Hÿ”z¯u
\¢vUP x¡[Q-≤“Õx. Cu⁄ı¿, AkUS ©ıi Si-∞-∏®¶P“ ©ÿ÷Æ Pıº {ª[P-Œfl
¬¯ª, ´skÆ Av-P-õUSÆ
G⁄, Gv∫£ı∫UP®£-k-Q-”x.
Ph¢u Cµsk Bsk-PÕıP˜¡,©Pı-µıËiµı ©ı{-ªzv¿
õØ¿ GϘhm ˆuı»¿ "h¿'-ªizux. S‘®£ıP, ˆ£ı∏Õıuıµ ©¢u {¯ª-Øı¿ Hÿ£mh
£ıv®¶, õØ¿ GϘhm ˆuı»º¿
Pk-¯©-ØıP
Gv-ˆµıºzux. ïƯ£ |P-µzv¿ õØ¿
GϘhm ˆuı»-º¿ Dk-£mh-

¡∫P“ uıfl, Cv¿ Av-PÆ
£ ı v U P ® £ m h - ⁄ ∫ .
Ph¢uısi¿ ©mkÆ Si-∞∏®¶-P-Œfl ¬¯ª 35 \u-√-uÆ
AÕƒUS √Ãa] A¯h¢ux.
ïƯ£ |P-õfl ïUQØ £S-vØı⁄ ¡ı∫hfl \ı¯ª-∞¿,
âfl÷ £kU¯P A¯”-P“, J∏
Ìı¿, J∏ \¯©-Ø¿ A¯” BQØ-¡ÿ¯” ˆPısh J∏ Si-∞∏®§fl ¬¯ª, Ph¢uısifl
x¡UPzv¿ J∏ \xµ AiUS 50
B∞-µÆ π£ı-ØıP C∏¢ux.
ˆ£ı∏Õı-uıµ ©¢u {¯ªØı¿, õØÏ GϘhm ˆuı»¿
Qk, Qk √Ãa]¯Ø \¢vzu¯u
Akzx, Az ˆuı»-º¿ Dk£mi-∏¢u £ª∫, Av¿ C∏¢x

ˆ¡Œ-˜Ø‘, ˜¡÷ ˆuı»¿
P-Œ¿ P¡-⁄Æ ˆ\æzu x¡[Q⁄∫.
B⁄ı¿, Ph¢uısk ˜©
©ıuÆ |h¢u ˜ªıU\£ı ˜u∫u¿
©ÿ÷Æ ©Pı-µıËiµı \mh-\¯£
˜u∫u¿
BQ-Ø-¡ÿ¯”z
ˆuıh∫¢x,õØ¿
GϘhm
ˆuı»¿ ´skÆ Hÿ”-©-¯hØ
x¡[Q-Øx. uÿ˜£ıx AkUS
©ıi Si-∞-∏®¶-P“ ©ÿ÷Æ
Pıº {ª[P-Œfl ¬¯ª ˆ©x¡ıP Av-P-õzx ¡∏-Q-”x. C˜u
{¯ª ˆuıh∫¢uı¿, Cfl›Æ
]ª ©ıu[P-Œ¿ õØ¿ GϘhm
ˆuı»¿ ´skÆ< Ea\z¯u
A¯h-≤Æ G⁄, Gv∫£ı∫UP®
£-k-Q-”x.

Ph¢uısifl x¡UPzv¿
¡ı∫hfl \ı¯ª-∞¿ J∏ \xµ
Ai 50 B∞-µÆ π£ı-ØıP
C∏¢u, Si-∞-∏®§fl ¬¯ª,
uÿ˜£ıx \xµ AiUS 93 B∞µÆ π£ı-ØıP J˜µ-Ø-i-ØıP Av-Põzx“Õx. C¢u ¬¯ª Hÿ”Æ
˜©æÆ Av-P-õUSÆ G⁄, ˆuõQ-”x.
Pıµ-nÆ Gfl⁄?
Cx-S-‘zx, õØ¿ GϘhm
x¯” ¡mhı-µ[P“ T‘-Ø-uı¡x:
Ph¢u ]ª ©ıu[PÕıP,
ïƯ£-∞¿ õØ¿ GϘhm
ˆuı»-æUPı⁄ QµıUQ ´skÆ
Av-P-õUP
x¡[Q-≤“Õx.
uÿ˜£ı-x“Õ
{¯ª-∞¿

ïƯ£-∞¿, Si-˜Ø-÷-¡-uÿS
uØ-µı⁄ ¡¯P-∞¿ G¢u AkUS
©ıi Si-∞-∏®¶-P-–Æ PıºØıP C¿¯ª. ˜©æÆ, ¶vØ
Si-∞-∏®¶-P“ Pmk-¡-uÿPı⁄
A›-©v ¡«[S-¡-v¿, Aµ_
uµ®§¿ Pıª uı©-uÆ Hÿ£-k-Q”x. Cu-⁄ı¿, Si-∞-∏®¶-P–UPı⁄
˜u¯¡
Av-Põzx“Õx. Cufl Pıµ-n-©ıP˜¡, õØ¿ GϘhm ˆuı»¿
´skÆ `k §izx“Õx.
C∏¢uı-æÆ,
Cx
J∏
ˆ\Øÿ¯P-Øı⁄ Hÿ”-©ı-P˜¡ P∏u®£-k-Q-”x.
C∆¡ı÷ õØ¿ GϘhm
x¯”
¡mhı-µ[P“
ˆuõ¬zu⁄.

E-∏®£-i-Øı⁄ ¬Â-Ø[P-Œ¿ âfl”ısk £i®¯£ A‘-ï-P®£-kzx-Q-”x £ı.·.,
AUP¯” Pımk[P“
ïƯ£, §®. 10&
"ïƯ£ , G¿ªı C¢vØ∫P-–USÆ
uıfl
ˆ\ı¢uÆ; Cx ˜£ıfl”
¬Â-Ø[P-Œ¿
\∫a¯\
QÕ®£ı-©¿, P¿¬, _Pıuı-µÆ,
˜¡¯ª-¡ı¥®¶
˜£ıfl”
E∏®£-i-Øı⁄
¬Â-Ø[P-Œ¿ Aµ-]-Ø¿
Pm]-P“ AUP¯” Pımh
˜¡skÆ' Gfl÷ ˜ØıPı
©ÿ÷Æ B≤∫˜¡u ©∏zx¡zv¿ §µ-£-ª-©ı⁄ £ı£ı
µıƘu∆ T‘-≤“Õı∫.
"ïƯ£
©µımi-Ø∏U˜P ˆ\ı¢uÆ' Gfl÷
]¡-˜\⁄ı u¯ª-¡∫ £ı¿
uıUP˜µ T‘, ˆ£∏Æ
\∫a¯\¯Ø QÕ®§ ¬m
hı∫. A¡-µx P∏zxUS
Gv-µıP, ˇˇ µ¬-\[P∫‚
u⁄x P∏z¯uU T‘-⁄ı∫.
A¡-¯µz
ˆuıh∫¢x
C®˜£ıx £ı£ı µıƘu∆
u⁄x P∏z¯u E÷-v-£-hz
ˆuõ-¬zx“Õı∫.
ïƯ£-∞¿ |h¢u J∏
Tmhzv¿
Pª¢x
ˆPısh £ı£ı, §fl £zvõ-¯P-ØıÕ∫P-–US AŒzu
˜£mi-∞¿ T‘-Ø-uı-¡x:
C¢vØı
C¢v-Ø∫
A¯⁄-¡-∏USÆ ˆ\ı¢uÆ.
ˆ©ı» ©ÿ÷Æ §µı¢vØ
Ai®£-¯h-∞¿ §õ-¬¯⁄
E∏-¡ıUSÆ ˜£a_UP¯Õ

Pm]-P-–US £ı£ı µıƘu∆ ˜Øı\¯⁄
Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P“ {÷zu
˜¡skÆ. |ık ¬k-u¯ª
A¯h¢x 63 Bsk-P“
B⁄ §fl›Æ Cfl›Æ
J∏-¡¯µ
J∏-¡∫
ˆ¡÷zxa \s¯h-∞-k¡x xµ-v∫Ëh-¡-\-©ı-⁄x.
Cx ïƯ£-∞fl |ª›US E<P¢u-u¿ª.
B[Q-ªz¯u® ¶”UPo-≤[P“
Gfl÷
ˆ\ı¿¡¯u ¬h, C¢v-Øı¬¿, ïUQ-Ø-©ıP E“Õ 22
ˆ©ı»-P¯Õ ¡Õ∫UP |h¡-iU¯P
GkUP
˜¡skÆ; B[Q-ªzxhfl C¢u ˆ©ı»-P-¯Õ-≤Æ
£∞-æ[P“.
Av¿
ˆ£∏¯© ˆPı“–[P“.
©µımiØ ˆ©ı», |©US
Pƒ-µ-¡z¯uz u∏-Q-”x.
Ax-ƒÆ |Æ ˆ©ı»-uıfl.
§” ©ı{-ª[P-Œ-º-∏¢x
¡÷¯© ©ÿ÷Æ xfl£
-{-¯ª-Øı¿uıfl
©UP“
ïƯ£US ¡∏-Qfl”-⁄∫.
S‘®£ıP, •Pı∫ ˜£ıfl”
©ı{-ª[P-Œ¿
¡÷-¯©uıfl uısh-¡-©ı-k-Q-”x.
©sofl
¯©¢u∫P–USzuıfl
P¿¬,
˜¡¯ª-¡ı¥®¶ ˜£ıfl”

A¯⁄zx ¡\-v-P-Œ-æÆ
ïfl›-õ¯©
ˆPıkUP
˜¡skÆ.
B⁄ı¿, ˆ\ı¢u ©UP–US A¢u ©ı{-ª[P“
G∆¬u ¡\-v-≤Æ ˆ\¥x
ˆPık®£-v¿¯ª.
|ımifl G¢u® £S-v-∞æÆ ˆ£ı∏Õı-uı-µzv¿
£ª-√-⁄-©ıP
C∏USÆ
©UP“ ¶”UP-oUP®£-kQfl”-⁄∫.
C®˜£ıUS
{÷zu®£h ˜¡skÆ.
Cx-˜£ıfl” ¬Â-Ø[
P-Œ¿ AUP¯” Pımhı©¿, P¿¬, |ª-¡ıÃ,
˜¡¯ª-¡ı¥®¶, F«¿,
_¬Ï ¡[Q-P-Œ-º-∏¢x
P∏®¶® £nz¯u v∏Æ
£® ˆ£÷-u¿ ˜£ıfl”
Es¯©-Øı⁄
§µa¯⁄P¯Õ Aµ-]-Ø¿ Pm]-P“
]¢vUP ˜¡skÆ; A¯u
¯P∞¿ Gkzx ïØÿ]UP
˜¡skÆ; ¶«UPzv¿
AvP ©v®¶-¯hØ π£ı¥
˜|ımkUP¯Õ
Aµ_
v∏Æ£® ˆ£ÿ”ı¿ F«¿
S¯”Ø ¡ı¥®§-∏UQ-”x.
C∆¡ı÷
£ı£ı
µıƘu∆ P∏zx ˆuõ¬zuı∫.

¶x-i¿º, §®. 10&
£ıµ-vØ ·⁄uı Pm]
u⁄x
ˆPı“¯P
©ÿ÷Æ £ı∫º-ˆ©flm
|¯h-ﯔ
S‘zu
âfl”ısk £i®¯£
ˆuısh∫P-–US
Pÿ§UP
vmh™mk“Õx.
£ı.·., Pm]z u¯ª¡-µıP {vfl PmPıõ
ˆ£ı÷®˜£ÿ” §”S
C U P m ] U S Æ ,
B∫.GÏ.GÏ.,_USÆ
E”ƒ ˜©Æ£mk“Õx.
£¿˜¡÷
^∫v∏zu[P¯Õ
ˆ\¥x
¡∏-Q-”ı∫
{vfl.
C U P m ] - ∞ fl
ˆuısh∫P-–US Pm]∞fl ˆPı“¯P ©ÿ÷Æ
˜Pım£ı-k-P¯Õ
¬ÕUP-ƒÆ,
£ı∫ºˆ©flm ©ÿ÷Æ Aµ-]Ø¿ |¯h-ï-¯”-P¯Õ
PؤUP-Į
âfl÷
Bsk
£i®¯£
CUPm] A‘-ï-P®£-kzu
E“Õx.
¡S®¶US ¡µ-ï-i-Øı-u¡∫P-–US Cflh∫ˆ|m
âª-ïÆ £ıhÆ £iUPªıÆ.
âfl”ısk
£i®¯£
ïizu-¡∫P–US
\ıfl‘-uÃ
¡«[P®£h E“Õx.
C¢u
âfl”ısk
£i®¶US ˜u¯¡-Øı⁄
£ıh[P¯Õ {v-›-¯hØ
B˜ªı-\-P∫ ¬⁄¥ \Pϵ¶zv,
\[£-õ-¡ı∫

A¯©®£ı⁄
µıÆ£ı∆
©ı¿Q §µ-˜£ı-v-¤-≤-hfl
˜\∫¢x uØı-õzx ¡∏-Q”ı∫.
©zvØ §µ-˜u\ ©ı{ªÆ, C¢xı-õ¿ ¬¯µ-¬¿
£ı.·., Pm]-∞fl ˜u]Ø
{∫¡ı-Q-P“ S  TmhÆ
|¯h-ˆ£”
E“Õx.
|m\zvµ Kmh-æUS £vªıP u¯ª-¡∫P“ A¯⁄-¡∏Æ Thı-µ[P-Œ¿ u[P
¯¡UP®£h E“Õ-⁄∫.
©ı|ık |¯h-ˆ£-÷Æ
ChzxUS J∏ ]ª u¯ª-

¡∫P“ ©mk˜© Pıõ¿ ¡µ
A›-©-vUP®£-k-¡∫.
A¡∫P-–Æ, ˜£mhõ Pı∫
âªÆ uıfl A¯«zx
¡µ®£h E“Õ-⁄∫.
©ÿ”-¡∫P“ ¯\UQ-Œ¿
uıfl
¡µ
E“Õ-⁄∫.
§ÕıÏiU
ˆ£ı∏mP–US u¯h ˆ\¥Ø®
£mk, ¯PPÕı¿ uØıõUP®£mh
PıQu
ˆ£ı∏mP“
C¢u
©ı|ımifl ˜£ıx £Øfl£kzu
vmh-™-h®
£mk“Õx.

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

9

APª µ∞¿ £ı¯u-∞¿ Eh˜⁄ µ∞¿ CØUPU˜Pıõ
©∞-ªı-k-x¯” ¡∫zuP \[Pzv-⁄∫ P¯h-Ø-¯h®¶

DINAMALAR
©∞ªıkx¯” & ¬ ®¶µÆ C¯h˜Ø Eh⁄iØıP µ∞¯ª CØUPU˜Pıõ, ©∞ªıkx¯” ¡∫zuP \[Pzv⁄∫, µ∞¿
{¯ªØÆ ïfl B∫®£ımhzv¿ Dk£mh⁄∫.

™¤ ªıõ P¬Ã¢x
¬¡-\ı-∞-P“ 3 ˜£∫ £º
K`∫, §®. 10&
˜uflP-¤U˜Pım¯h A∏˜P, ™¤ ªıõ
P¬Ã¢x âfl÷ ¬¡-\ı-∞-P“ £º-Øı-∞-⁄∫.
Q∏Ën-Qõ
©ı¡mhÆ,
˜uflP¤U˜Pım¯h Akzu ˆPıh-P¯µ ©¯ª-Q-µı©z¯u ˜\∫¢u ¬¡-\ı-∞-P“ £\-¡-µı‰ (38),
ˆ£õ-Ø-©ı-ufl (43), ©ıu®£fl (45). C¡∫PÕx
{ªzv¿ A¡-¯µUPı¥ \ıS-£i ˆ\¥x“Õ-⁄∫.
v⁄Æ A¡-¯µUPı¥P¯Õ £‘zx, ªıõ-∞¿
˜uflP-¤U˜Pım¯h ¡»-ØıP ˆ£[P-—∏
¬ÿ£-¯⁄US Gkzxa ˆ\fl÷ ¡¢u-⁄∫.
˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ Cµƒ ™¤ ªıõ-∞¿ âfl÷
˜£∏Æ A¡-¯µUPı¥ âm¯h-P¯Õ Hÿ‘U
ˆPısk £Ø-nÆ ˆ\¥u-⁄∫. ªıõ¯Ø ˜uflP¤U˜Pım¯h ˜u∫®˜£m¯h¯Ø ˜\∫¢u
i¯µ-¡∫ A®\¿ (25) Kmi-⁄ı∫. A˜u £Sv¯Ø ˜\∫¢u Qœ-⁄∫ £\®£ı (18) <E-hfl
ˆ\fl”ı∫.
£\-¡-µı‰, ˆ£õ-Ø-©ı-ufl, ©ıu®£fl BQ˜Øı∫ A¡-¯µUPı¥ âm¯h-P“ ´x A©∫¢x
£Ø-nÆ ˆ\¥u-⁄∫.
|“Œ-µƒ 12 ©o-ØÕ-¬¿, ˆPıh-P-¯µ¯Ø
Akzu ˜Pı¬¿ £“ÕÆ ©¯ª®£ı¯u ¡»ØıP ™¤ ªıõ ¡¢u ˜£ıx, \ı¯ª-˜Øı-µÆ
C∏¢u P¿´x ˜©ıv u¯ª-S®¶” P¬Ã¢ux.
Cv¿, £\-¡-µı‰, ˆ£õ-Ø-©ı-ufl BQ-˜Øı∫
™¤ ªıõUS Ai-∞¿ ]UQ Eh¿ |_[Q
C”¢u-⁄∫. ©ıu®£fl, A®\¿, £\®£ı BQ˜Øı¯µ, ˜uflP-¤U˜Pım¯h Aµ_ ©∏zx-¡©-¯⁄US ˆPısk ˆ\¿æÆ ˜£ıx, ¡»-∞¿
©ıu®£fl C”¢uı∫.
©ÿ” C∏-¡-∏Æ ˜uflP-¤U˜Pım¯h Aµ_
©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿ ïu-æ-u¬ ]Qa¯\ ˆ£ÿ÷
˜©¿ ]Qa¯\UPıP Q∏Ën-Qõ Aµ_ ©∏zx-¡©-¯⁄-∞¿ ˜\∫UP®£mk“Õ-⁄∫.
˜£ıΩ-\ı-∏Æ, ¡⁄zx-¯”-∞-⁄-∏Æ \Æ£¡
ChzxUS ˆ\fl÷ ´m¶® £o-∞¿ Dk-£mh⁄∫.
Agˆ\mi-∞¿
C∏¢x
˜uflP¤U˜Pım¯h ¡¯µ-∞-ªı⁄ \ı¯ª, ™P-ƒÆ
£ -u-¯h¢x ˜£ıUS-¡-µzxUS ªıØUPÿ”uıP E“Õ-uı¿, C[S AiUPi ¬£zx-P“
Hÿ£-k-¡x S‘®§-hzuUPx.

©ı¯ª 6 ©o ïu-¿
Pı¯ª 7 ©o ¡¯µ
\ı¯ª®£ØnÆ u¬∫®-•∫

©∞-ªı-k-x¯”, §®. 10&
©∞-ªı-k-x¯”
&
¬ ®¶-µÆ
C¯h˜Ø
Eh-⁄-i-ØıP
µ∞¯ª
CØUPU˜Pıõ, ©∞-ªı-kx-¯”-∞¿,
¡∫zuP
\[Pzv-⁄∫
P¯h-دh®¶
©ÿ÷Æ
B∫®£ımhzv¿ ˜|ÿ÷
Dk-£mh-⁄∫.
©∞-ªı-k-x¯”
&
¬ ®¶-µÆ C¯h-∞-ªı⁄
122 Q.´., xıµ-ï“Õ
´mh∫ ˜P‰ £ı¯u¯Ø,
2006Æ Bsk, APª
µ∞¿ £ı¯u-ØıP ©ıÿ”
µ∞¿˜¡ {∫¡ı-PÆ ïiƒ
ˆ\¥x, µ∞¿ ˜£ıUS-¡µzx {÷zu®£mhx.
Ph¢u 2007Æ Bsk
£
o
P

x¡[P®£mh⁄. âfl÷
Bsk-PÕı-Q-≤Æ £oP“ ïiƒ ˆ£”ı-u-uı¿

˜£a_-¡ı∫z¯u-∞¿ Dk-£mh J∏-¡∫ ©ıµ-¯h®£ı¿ ©µ-nÆ
©∞-ªı-k-x¯” & ¬ ®¶µÆ C¯h˜Ø £Ø-o-P“
µ∞¿ CØUP uı©-uÆ
Hÿ£mk“Õx.
C¢{-¯ª-∞¿ ©∞-ªı-kx¯”
&
¬ ®¶-µÆ
C¯h˜Ø Eh-⁄-i-ØıP
µ∞¯ª
CØUPU˜Pıõ
©∞-ªı-k-x-¯”-∞¿
¡∫zuP \[Pzv-⁄∫ µ∞¿
©‘-Ø¿ ˜£ıµımhÆ A‘¬zv-∏¢u-⁄∫. AuÿS
A›-©v
Q¯hUP¬¿¯ª.
C¯u-Ø-kzx, ¡∫zuP∫P“ ˜|ÿ÷ ï  P¯hØ-¯h®¶ |hzv-⁄∫. Cu⁄ı¿, ©∞-ªı-k-x-¯”-∞¿
A¯⁄zx P¯h-P-–Æ
âh®£mk,
|P-µ˜©

ˆ ¡ ‘ a ˜ \ ı i
Pın®£mhx.
ˆuıh∫¢x
¡∫zuP
\[Pz u¯ª-¡∫ µ¬a\¢vµfl u¯ª-¯©-∞¿ ¡∫zuP∫P“ µ∞¿ {¯ª-ØÆ
ïfl B∫®£ımhzv¿
Dk-£mh-⁄∫.
B∫®£ımhzvfl
˜£ıx ©∞-ªı-k-x-¯”-∞º-∏¢x v∏a] ˜|ıUQ
¶”®£mh µ∞-º¿ ]ª∫
A£ıØ
\[Q-º-¯Ø®
§izv- zu-⁄∫.
Cu-⁄ı¿ A¢u µ∞¿
]ª {™-hÆ uı©-u-©ıP
ˆ\fl”x.
B∫®£ımhzvfl
C¯h˜Ø
µ∞¿˜¡
x¯”
Av-Pı-õ-P“

¡∫zuP
\[P
ˆ£ı÷®£ıÕ∫P¯Õ
A¯«zx
˜£a_¡ı∫z¯u
|hzv-⁄∫.
A®˜£ıx, ˜PıõU¯P
S‘zx
B˜¡-\-©ıP
˜£]Ø ¡∫zuP \[P Pƒµ¡ u¯ª-¡∫ ˜Pı¬¢u-µı‚-æ-ƒUS vj-ˆµ⁄ ©ıµ¯h®¶
Hÿ£mh-uı¿
A¡∫ C”¢uı∫.
B ∫ ® £ ı m h Æ
˜\ıPzv¿ ïi¢uı-æÆ,
15
|ımP-–US“
˜PıõU¯P
{¯”˜¡ÿ”®£- h ı- ¬ mhı¿
´skÆ
˜£ıµımhÆ
|hzx-˜¡ıÆ
G⁄,
¡∫zuP \[Pzv-⁄∫ A‘¬zx“Õ-⁄∫.

"©ın-¡∫ £iUP Pıµ-nÆ vµı-¬h CØUP[P˜Õ'
v∏a], §®. 10&
"u-™-«-Pzv¿
vµı-¬h
CØUP[P-–Æ,
A¡∫P“
|hzvØ
˜£ıµımh[P-–Æ
C¿¯ª-ˆØfl”ı¿,
Cfl÷
§ÿ£-kzu®£mh,
JkUP®
£mh,
JxUP®£mh
\ï-uı-Ø[P-¯Õa
˜\∫¢u
©ın¡, ©ın-¬-Ø∫ Øı∏Æ
£ i z v - ∏ U P U T - i Ø
¡ı¥®§¿ªı-©¿
˜£ı∞∏USÆ'
G⁄,
P¤-ˆ©ı»
GÆ.§., ˜£]-⁄ı∫.
u™-«P ïu¿¡-∏Æ, v.ï.P.,
u¯ª-¡-∏-©ı⁄ P∏-nı-{-v-∞fl
86¡x §”¢u |ı¯Õ-ˆØımi
AUPm]
\ı∫§¿
˜¡¯ª¡ı¥®¶ ïPıÆ, J∆ˆ¡ı∏
©ı¡mh-©ıP |hzu®£-k-Q-”x.
v∏a]-∞¿, §®., 26, 27, 28
BQØ ˜uv-P-Œ¿ |hUQ-”x.

Cv¿
£[˜Pÿ£-uÿPıP,
Ph¢u ©ıuÆ |h¢u ïfl£-vƒ
ïPı-™¿, ©ı¡mhÆ ï -¡xÆ J∏ ªm\zx 25 B∞µzxUSÆ
˜©ÿ£m˜hı∫,
u[P“ ˆ£Ø¯µ ïfl£-vƒ
ˆ\¥u-⁄∫.
ïfl£-vƒ
ˆ\¥u-¡∫P“,
˜|∫ï-Pz˜u∫ƒ |hzxÆ {÷-¡⁄[P-Œfl
Gv∫£ı∫®¶US
uS¢uıÿ˜£ı¿, u[P¯Õ uØı∫
ˆ\¥x-ˆPı“Õ,
v.ï.P.,
\ı∫§¿ J∏-|ı“ ¶zuıUP
£∞ÿ]US
Hÿ£ık
ˆ\¥Ø®£mhx.
v∏a] P¯ª-b∫ A‘-¡ı-ªØzv¿ |h¢u ¶zuıUP £∞ÿ]
ïPı¯© x¡UQ-¯¡zx, P¤ˆ©ı» GÆ.§., ˜£]-Ø-uı-¡x:
u™-«-Pzv¿
vµı-¬h
CØUP[P-–Æ, Aufl u¯ª-

¡∫P-–Æ, A¡∫P“ |hzvØ
˜£ıµımh[P-–Æ
C¿¯ª
Gfl”ı¿
Cfl÷
§ÿ£kzu®£mh,
JkUP®£mh,
JxUP®£mh \ï-uı-Ø[P-¯Õa
˜\∫¢u ©ın¡, ©ın-¬-Ø∫
Øı∏Æ
£izv-∏UPUT-iØ
¡ı¥®§¿ªı-©¿
˜£ı∞∏USÆ.
vµı-¬h
CØUP[P-Œfl
ˆ£∏Æxı-nıP vPâx ¡∏Æ
ïu¿¡∫
P∏-nı-{-vUS,
|ı[P“ uµUT-iØ £õ_ uıfl
C¢u ˜¡¯ª-¡ı¥®¶ ïPıÆ.
u™-«-Pzv¿, v.ï.P., Bm]
ˆ£ı÷®˜£ÿ” §”S, 48 B∞-µÆ
˜Pıi π£ı¥ ïu-Ωmi¿
ˆuı»¿P“
x¡[P®
£mk“Õ⁄.
A¢u ˆuı»ÿ\ı-¯ª-P-Œ¿,
u™-«P
C¯Õ-b∫P¯Õ

u¬∫zx, ©ÿ” ©ı{-ª[P-Œfl
BmP¯Õ
˜¡¯ªUS
GkUQfl”-⁄∫.
u™-«-Pzv¿ E“Õ-¡∫P–US v”¯© S¯”ƒ Gfl÷,
A¡∫PÕı-P˜¡
P∏-vU
ˆPı“Qfl”-⁄∫.
C¯u-ˆØ¿ªıÆ £ı∫zu-§-”S
uıfl, Øı∏UPıP u™-«-Pzv¿
ˆuı»¿ ïu-Ω-k-P“ ˆPısk
¡µ®£-k-Q-”˜uı, A¢u ïu-Ωk
A¡∫P-–US
£Øfl£-hı-©¿
˜£ı¥¬-hUT-hıx Gfl£-uÿPıP-ƒÆ, u™-«-Pzv¿ E“Õ C¯Õb∫P-–US G¿ªız v”-¯©-P–Æ, uS-v-P-–Æ C∏UQ-”x
Gfl£¯u
A¡∫P-–US
En∫zxÆ ¡¯P-∞¿ Cx˜£ıfl”
˜¡¯ª-¡ı¥®¶
ïPıÆP¯Õ |hzv ¡∏-Q˜”ıÆ.

H«ı-¡x ©ı¡mh-©ıP
v∏a]-∞¿
˜¡¯ª-¡ı¥®¶
ïPıÆ |hUQ-”x.
Cx-¡¯µ 73 B∞-µÆ ˜£∏US
˜ ¡ ¯ ª - ¡ ı ¥ ® ¶
AŒUP®£mk“Õx. |ƧU¯P≤-hfl ˜¡¯ª-¡ı¥®¶ ïPı¯©
Gv∫ˆPı“Õ ˜¡skÆ.
˜|∫ï-Pz˜u∫ƒ
G®£i
|hUSÆ,
˜¡¯ª-¡ı¥®¶
AŒUSÆ
{÷-¡-⁄Æ
Gflˆ⁄fl⁄ uS-v-P“ Gv∫
£ı∫UQ-”x Gfl£¯u ˆuõ¢x
ˆPı“Õ-˜¡skÆ.
AuÿS Hÿ” ¡¯P-∞¿
E[P¯Õ
uØı∫£-kzvU
ˆPı“Õ ˜¡skÆ. AuÿPıP˜¡ C¢u ¶zuıUP £∞ÿ]
AŒUP®£-k-Q-”x.
C∆¡ı÷ P¤-ˆ©ı» ˜£]⁄ı∫.

|Ëhz¯u u¬∫UP Pmhn EØ∫ƒ A¡-]-ØÆ

x¯n ïu¿¡-∏-hfl
µıuı-Q-∏Ënfl \¢v®¶

v∏®ß∫, §®. 10&
""-„˜µı
iÏ\ı∫‰
ˆ\Ø¿£ımhı¿, Q˜ªıƒUS 15 π£ı¥ ¡¯µ
Eÿ£zv ˆ\ªƒ Av-PõUQ-”x. Cu-⁄ı¿, \ıØ-™k-¡-uÿPı⁄ Pmh-nz¯u
EØ∫zu ˜¡siØ PmhıØÆ Hÿ£mk“Õx.
Cuÿ PıP ˆuı»¿
A¯©®¶-P-–-hfl
Pª¢uı¥ƒ |hzv, ¬¯µ¬¿ Pmhn EØ∫ƒ {∫n∞UP®£-kÆ,'' G⁄ \ıØ
B¯ª Eõ-¯©-ØıÕ∫ \[P
u¯ª-¡∫ \ı™-Ø®£fl ˆuõ¬zuı∫.
E“—∫ ©ÿ÷Æ Hÿ÷©v ¬ÿ£¯⁄ £¤-Øfl
Eÿ£zvUPıP \ıØ B¯ªP“, £¤-Øfl xo-P-–US
\ıØ-˜©ÿ‘ ˆPıkU Qfl
”⁄. Cv¿, uµzxUS
Hÿ£
Q˜ªı-ƒUS
45
π£ı¥ ïu¿ 90 π£ı¥
¡¯µ Pmh-nÆ ¡`-ºU
Qfl”⁄. E“|ımk ¬ÿ
£¯⁄ £¤-ØflP-–UPı⁄

ˆ\fl¯⁄, §®. 10&
˜ P ı ¬ ¿ £ m i
ˆuıSv
A.v.ï.P.,
GÆ.G¿.H.,
µıuı-Q∏Ënfl, u¯ª¯©a
ˆ\Ø-ª-Pzv¿ x¯n
ïu¿¡∫ Ïhı-º¯⁄
˜|ÿ÷ \¢vzx ˜£]⁄ı∫.
ïu-º¿
©zvØ
A¯©a\∫ A«-Q-õ-¯Ø≤Æ, Aufl§fl ïu¿
¡∫ P∏-nı-{-v-¯Ø-≤Æ
µıuı-Q-∏Ënfl \¢vz
uı∫.
C¯u-Ø-kzx, A¡õfl Pm]® £u-¬¯Ø
ˆ·Ø-ª-ºuı £‘zuı∫.
C¢{-¯ª-∞¿, x¯n
ïu¿¡∫ Ïhı-º¯⁄
˜|ÿ÷ \¢vzx ˜£]⁄ı∫.
HÿP-⁄˜¡,
ïu¿¡∫ ©ÿ÷Æ ©zvØ
A¯©a\-õ-hÆ ˆuıSv
˜PıõU¯P S‘zx ˜£]Ø-x-˜£ı¿,
x¯n
ïu¿¡-õ-h-ïÆ ˜£]-∞∏®£ı∫ G⁄z ˆuõ-Q”x.

\ıØ B¯ª Eõ-¯©-ØıÕ∫ \[PÆ vmh-¡mhÆ
xo-P¯Õ
Pımi-æÆ,
Hÿ÷-©-vUPı⁄ £¤-Øfl
xo-P-–US, ]”®¶ P¡⁄Æ ˆ\æ<zv \ıØ-™-h®£k-Q-”x. CuÿPıP, Tk-u¿
ˆ\ª-¯¡-≤Æ
Hÿ÷U
ˆPı“Qfl”-⁄∫.
Ph¢u ©ıuÆ 6Æ ˜uv∞¿ C∏¢x, "„˜µı iÏ
\ı∫‰' £o-P¯Õ ïiUPıu
©ÿ÷Æ A£-µıu ˆuı¯P
ˆ\æzuıu 100 \ıØ B¯ªP“ âh® £mk“Õ⁄.
Gg]-≤“Õ
350USÆ
Av-P-©ı⁄ \ıØ B¯ª-P“
©mk˜© CØ[S-Qfl”⁄.
Cu-⁄ı¿,
v∏®ß-õfl
Eÿ£zv ˜¡PzvÿS DkˆPı-kzx, xo-P-–US
\ıØ-™h ïi-Ø-¬¿¯ª.
A˜u-˜|-µzv¿,
v∏®ß¯µ
Pımi-æÆ,
D˜µık, Pπ∫, ˆ£∏¢x¯”
£S-v-P-Œ¿
Tk-u-ªı⁄

Tº ˜Pm£-uı¿, ]‘Ø
Eÿ£zv-ØıÕ∫P“ v∏®ß-õ˜ª˜Ø \ıØ-™k
- Q
- fl”-⁄∫.
\ıØzˆuı-»-æUS
Hÿ£mk“Õ ˆ|∏UP-iØı¿, "˜Pı-µı' ˜£®õUQ¿
C∏¢x,
"¯h-∞['
uµzvÿS
xo-P¯Õ
©ıÿ”-ƒÆ,
P»-ƒ-}¯µ
_zv-P-õUP-ƒÆ
Tk-u¿
ˆ\ª-¡ı-Q-”x. Cx-¡¯µ
C∏¢u Eÿ£zv ˆ\ª¯¡
Pımi-æÆ, Q˜ªı-ƒUS 15
π£ı¥ Av-P-õzx“Õx.
S‘®£ıP, Ah∫zv-Øı⁄
Pª∫P-–US Tk-u¿ ˆ\ªƒÆ, ˜ª\ı⁄ Pª∫P-–US
\ÿ÷
S¯”-¡ı-P-ƒÆ
ˆ\ªƒ Av-P-õUQ-”x.
Gv∫ˆPı“Õ ïi-Øıu
Eÿ£zv ˆ\ª-ƒP
- ¯Õ \©ıŒUSÆ ¡¯P-∞¿, ˆ£ıx_zv-Põ
- ®¶ {¯ª-Ø[P-Œ¿
C∏¢x, E÷®§-⁄∫P-–US

Pmhn EØ∫ƒ £mi-Ø¿
A›®£®£mk ¡∏-Q”
- x.
Cv¿, Ah∫zv-Øı⁄
Pª∫P-–US Q˜ªı-ƒUS
30 π£ı¥; |kzuµ Pª∫P–US 20 π£ı¥; ˜ª\ı⁄
Pª∫P-–US 15 π£ı¥
Pmh-nÆ
EØ∫zu
˜¡skÆ G⁄, ˆuõ¬UP®£mk“Õx. G®£-i≤Æ, 20 π£ı¥ AÕƒUS
Tk-u¿ Pmh-nÆ ˆ£ÿ
”ı¿ ©mk˜© |Ëhzv¿
C∏¢x u®£-ï-i-≤Æ G⁄
¡º-≤-÷zu®£mk“Õx.
v∏®ß∫ \ıØ B¯ª Eõ¯©-ØıÕ∫ \[P u¯ª-¡∫
\ı™-Ø®£fl T‘-Ø-uı-¡x:
P»-ƒ-}∫ _zv-P-õ®¶,
Tk-u-ªı⁄ ™fl Pmh-nÆ
E“Œmh
£¿˜¡÷
ˆ|∏UP-i-Øı¿, v∏®ßõ¿ CØ[SÆ \ıØ B¯ª-PŒ¿, 25 \u-√u £o-P“

©mk˜©
|hUQfl”⁄.
Ph¢u ©ıuzv¿ C∏¢x,
"„˜µı iÏ\ı∫‰' ﯔ
¯Ø A©¿£-kzx-¡-uı¿,
Q˜ªı-ƒUS 15 π£ı¥
¡¯µ Eÿ£zv ˆ\ªƒ AvP-õUQ-”x. Cu-⁄ı¿, \ıØ™-k-¡-uÿPı⁄
Tº¯Ø
EØ∫zu ˜¡s iØ PmhıØÆ Hÿ£mk“ Õx.
ˆ£ıx
_zv-P-õ®¶
{¯ª-Ø[P“,
Eÿ£zvØıÕ∫P-Œfl
P»-ƒ-}∫
ˆ¡Œ-˜Øÿ”zvÿS Hÿ£ƒÆ Pmh-nz¯u EØ∫zu
˜¡skÆ G⁄, ¡º-≤÷zv ¡∏-Qfl”⁄.
\ıØ B¯ª Eõ-¯©ØıÕ∫ \[P {∫¡ı-Q-P“
S , Cuÿ PıP £¤-Øfl
ˆuı»¿ A¯©®¶-P-–-hfl
Pª¢uı¥ƒ |hzv, A¡∫
PÕx
B˜ªı-\-¯⁄¯Ø
ˆ£ÿ÷,
\ıØ-˜©ÿ÷-¡uÿPı⁄ Pmhn EØ∫¯¡
{∫n-ØÆ ˆ\¥≤Æ.
C∆¡ı÷ \ı™-Ø®£fl
T‘-⁄ı∫.

ˆuıh∫¢x \õ-Q-”x \∫UP¯µ, £∏®¶ ¬¯ª: G[P-–US Gmh-¬¿¯ª G⁄ ©UP“ P¡¯ª
& |©x ]”®¶ {∏-£∫&
©zvØ, ©ı{ª Aµ-_-P-Œfl |h-¡iU¯P
Pıµ-n-©ıP,
\∫UP¯µ,
£∏®¶
¡¯P-P-Œfl
¬¯ª
ˆuıh∫¢x \õ¯¡ \¢vzx ¡∏Qfl”⁄. ˆ¡Œ-|ımk \∫UP¯µ
¡µzx Av-P-õzx“Õ-uı¿, Akzu
]ª |ımP-Œ¿ Q˜ªı-¬ÿS Cµsk
π£ı¥ ¡¯µ S¯”Ø ¡ı¥®¶“ÕuıP ¬Øı-£ı-õ-P“ uµ®§¿ T”®£-kQ-”x.
©UP“ u[P“ Afl”ıh <E-n-ƒ®
ˆ£ı∏mP-Œ¿ \∫UP¯µ, £∏®¶
©ÿ÷Æ Gsˆn¥ ¡¯P-P¯Õ AvPÕ-¬¿ £Øfl£-kzv ¡∏-Qfl”-⁄∫.
C¡ÿ‘fl ¬¯ª Ph¢u J∏
BskUSÆ ˜©ªıP ˆuıh∫¢x
EØ∫¡-xÆ, S¯”-¡-x-©ıP, Psnıâa] Pımi ¡∏-¡x, ©UP¯Õ
PªUPzv¿ BÃzv-≤“Õx.
Ph¢uısi¿ \∫UP¯µ ¬¯ª
J∏ Q˜ªı 47 π£ı¯Ø Gmi-Øx.
ˆuıh∫¢x C¤®¶ ¡¯P-P-Œfl
¬¯ª-≤Æ EØ∫¢u-uı¿, C¤®¶
§õ-Ø∫P“ ™S¢u ˜¡u-¯⁄US“ÕıQ-⁄∫. \∫UP¯µ ¬¯ª-≤-hfl, £∏®¶
¡¯P-P-Œfl ¬¯ª-≤Æ EØ∫¢u-uı¿,
£¿˜¡÷ uµ®§¿ C∏¢x, ©zvØ,
©ı{ª Aµ-_-P-–US Gv-µı⁄ ¬©∫\⁄[P“ G ¢u⁄.
ˆuıh∫¢x C∏ Aµ-_-P-–Æ
¬¯ª¯Ø S¯”®£-uÿPı⁄ ïØÿ]∞¿ C”[Q-≤“Õ⁄. Cufl £ª-

⁄ıP, uÿ˜£ıx ¬¯ª S¯”-Øz
x¡[Q-≤“Õx. CÆ©ıu x¡UPzvº-∏¢˜u \∫UP¯µ ¬¯ª \õ¯¡
\¢vzx ¡∏-Q-”x.
ïsi-ØÆ£ıUPzv¿ C∏¢x
¡∏Æ \∫UP¯µ 100 Q˜ªı âm¯h
3,850 π£ı¥USÆ, |ı≤-k-˜£m¯h∞¿ C∏¢x ¡∏Æ CµshıÆ µP
\∫UP¯µ âm¯h 3,800 π£ı¥USÆ
¬ÿP®£-k-Q-”x. ]¿ª-¯µa \¢¯u∞¿ \∫UP-¯µ-∞fl ¬¯ª J∏ Q˜ªı
42 ©ÿ÷Æ 40 π£ı¥US ¬ÿP®£-k-Q”x. ]ª P¯h-P-Œ¿ Cfl›Æ
£¯«Ø ¬¯ª-∞¿ 43 π£ı¥U˜P
Cfl›Æ Q¯hUQ-”x.
\∫UP-¯µ¯Ø ˆ£ı÷zu-¡-¯µ-∞¿
\∫¡-˜u\
AÕ¬¿,
§˜µ-]¿
|ımi¿ Av-PÕ-¬¿ Eÿ£zv
ˆ\¥Ø®£-k-Q-”x. ©¯« Pıµ-n©ıP, P∏ƶ Eÿ£zv S¯”¢ux.
uÿ˜£ıx {¯ª¯© ´skÆ \õ-ØıQØ {¯ª-∞¿, §˜µ-]¿ \∫UP¯µ
¡µzx Av-P-õzx“Õx. ˜|ÿ¯”Ø
{ª-¡-µ®£i §˜µ-]¿ \∫UP¯µ 50
Q˜ªı ˆPısh âm¯h 1,900
π£ı¥US ¬ÿ£¯⁄ ˆ\¥Ø®£-k-Q”x.
\∫UP-¯µ¯Ø ˆuıh∫x £∏®¶
¬¯ª-≤Æ \õ¯¡ \¢vzx“Õx.
x¡-µÆ£-∏®¶ ïu¿µ-PÆ 100 Q˜ªı
âm¯h ¬¯ª 7,000 º∏¢x 6,300
BP-ƒÆ, £∫©ı x¡-µÆ£-∏®¶ 6,500
º∏¢x 5,800 BP-ƒÆ, uıfl\ı-¤Øı

]¿ª¯µ ¬ÿ£¯⁄ ¬¯ª ¬¡-µÆ
ˆ£ı∏“

1. x¡-µÆ£-∏®¶ (ï-u¿µ-PÆ)
2. x¡-µÆ£-∏®¶-(2¡x µPÆ)
3. x¡-µÆ£-∏®¶ (uıfl\ı-¤-Øı)
4. x¡-µÆ£-∏®¶-(-h∫Q)
5. E–¢x (ï-u¿µ-PÆ)
6. E–¢x (£∫©ı)
7. £ı]®£-∏®¶ (ï-u¿µ-PÆ)
8. £ı]®£-∏®¶ (2¡x µPÆ)
9. Ph-¯ª®£-∏®¶ (\ı-uı)
10. ™ÕPı¥ (ï-u¿µ-PÆ) 135
11. ™ÕPı¥ (2Æ µPÆ)
12. ™ÕPı¥ (}Õ-µ-PÆ)
13. ßsk (ï-u¿µ-PÆ)
14. ßsk ( 2Æ µPÆ)
15. u¤Øı
16. ¶Œ (ï-u¿µ-PÆ)
17. ¶Œ (2Æ µPÆ)
18.ˆ¡¿ªÆ (˜\-ªÆ)
19. ˆ¡¿ªÆ (˜¡-æı∫)
x¡-µÆ£-∏®¶ 5,800 º∏¢x 5,200B-PƒÆ, h∫Q µPÆ 4,500 º∏¢x 4,200
BP-ƒÆ S¯”¢x“Õx.
<E-–¢vfl ¬¯ª 6,800 º∏¢x
6,200 BP-ƒÆ, £∫©ı E–¢x 6,000
zv-º-∏¢x
5,500
BP-Į
S¯”¢x“Õx. ©Pı-µıËiµı, P∫|ı-

Ph¢u-©ı-uÆ
( J∏ Q˜ªı&
π£ı-∞¿)
72
67
57
47
70
62
84
80
31
105
120
80
100
80
65
70
50
40
45

uÿ˜£ı-¯uج¯ª
(J-∏-Q-˜ªı&
π£ı-∞¿)
65
60
54
44
64
57
80
76
28
90
60
70
50
50
50
35
35
40

hPı, B¢vµı ©ı{-ª[P¯Õ u¬µ
©zvØ §µ-˜u-\Æ, Ezu-µ-§-µ-˜u-\Æ
E“Œmh £S-v-P-Œ-æÆ x¡-µÆ£∏®¶ ©ÿ÷Æ E–¢x Av-PÕ-¬¿
¬¯Õ-¬UP®£-k-¡-uı¿,
¡µzx
ˆuıh∫¢x Av-P-õzx, ¬¯ª-≤Æ
ˆuıh∫¢x
\õ¢x
¡∏-Q-”x.

˜©æÆ, £∫©ı E“Œmh ˆ¡Œ-|ık-P-Œ-º-∏¢x C”US-©v ˆ\¥Ø®£k-¡-xÆ Tk-u¿ Pıµ-nÆ.
x¡-µÆ £∏®§ÿS C¯n-ØıP
EØ∫¢x ¡¢u £ı]®£-∏®§fl
¬¯ª-≤Æ S¯”¢x“Õx. £ı]®£∏®¶ ïu¿µ-PÆ 100 Q˜ªı âm¯h
8,200 º∏¢x 7,800 BP-ƒÆ,
CµshıÆ µPÆ, 7,800º-∏¢x 7,400
π£ı-Øı-P-ƒÆ S¯”¢x“Õx. ^⁄ı¬¿ C∏¢x Av-PÕƒ £ı]®£-∏®¶
C”US-©v ˆ\¥Ø®£mk ¡∏-¡uı¿, ˆuıh∫¢x ¬¯ª S¯”¢x
¡∏-Q-”x.
ïƯ£ Ph¯ª £∏®¶ ïu¿
µPÆ 50 Q˜ªı âm¯h
1,650
º∏¢x 1,450 BP-ƒÆ, CµshıÆ
µPÆ 1,550 º∏¢x 1,350 π£ı¥ BPƒÆ S¯”¢x“Õx. \ıuı Ph-¯ª-£∏®¶ 100 Q˜ªı 2,900 zv-º-∏¢x
2,600US S¯”¢x“Õx. ]¿ª¯µ
\¢¯u-∞¿,
40
π£ı¥US
¬ÿP®£mh Ph-¯ª® £∏®¶, 30,32
π£ı¥US S¯”¢x“Õx.
Aõ-Øı⁄ı, i¿º ©ı{-ª[P-Œ¿
©mkÆ ¬¯Õ-¬UP®£mh Ph¯ª®£-∏®¶ S·-µız, ©zv-Ø-§-˜µ-u\Æ E“Œmh ©ı{-ª[P-Œ-æÆ AvPÕƒ Eÿ£zv ˆ\¥Ø®£mh-uı¿,
¬¯ª S¯”¢x“Õ-uıP T”®£-k-Q”x. \∫UP¯µ, £∏®¯£ ˆuıh∫¢x
ˆ¡¿ªÆ,
™ÕPı¥,
u¤Øı,
ßsk, ¶Œ BQ-Ø-¡ÿ‘fl ¬¯ª-

≤Æ \õ¢x“Õx.
Cx-S-‘zx, u™Ã|ık A¯⁄zx
©Œ¯P ˆ£ı∏“ ¬Øı-£ı-õ-P“ \[P
u¯ª-¡∫ ˆ\ıπ-£fl T÷Æ ˜£ıx, ""©zvØ Aµ-]fl B¯ª-P-–UPı⁄
\∫UP¯µ ¬ÿ£¯⁄ JxURk, ˆufl
©ı{-ª[P-Œ¿
S¯”U
P®£mk“Õx.
CªUS
{∫n-∞UP®£mk,
¬ÿP®£-k-¡-uı¿ \∫UP¯µ ¬¯ª
S¯”¢x ¡∏-Q-”x.
ˆuıh∫¢x
\∫UP¯µ ¡µzx Av-Põ
- zx“Õ-uı¿,
Cfl›Æ âm¯hUS 100 ïu¿ 200
π£ı¥ ¡¯µ-∞¿ ¬¯ª S¯”Ø
¡ı¥®¶“Õx. £∏®¶, Gsˆn¥
¬¯ª S¯”¢uı-æÆ PıµÆ, C¤®¶
¡¯P-P-Œfl
¬¯ª
Cflݮ
S¯”UP®£-h¬
- ¿¯ª,'' Gfl”ı∫.
\∫UP¯µ, £∏®¶ E“Œmh
ˆ£ı∏mP-Œfl ˆ©ızu \¢¯u ¬¯ª
S¯”¢uı-æÆ, ˆ£ıx-©UP“ ˜|µ-iØıP Aq-SÆ ]¿ª¯µ ¬ÿ£¯⁄
P¯h-P-Œ¿ Cfl›Æ S¯”¢u
£ıi¿¯ª. x¡-µÆ£-∏®¶ J∏
Q˜ªı ïu¿ µPÆ 65 π£ı¥
AÕ¬ÿS S¯”¢u §fl⁄-∏Æ 85
π£ı¥ ¡¯µ-∞¿ ¬ÿP®£-k-Q-”x.
Cu-⁄ı¿, ©zvØ, ©ı{ª Aµ-_-PŒfl |h-¡-iU¯P Gfl£x ©UP–US
Gmh-¬¿¯ª.
C®§µa¯⁄¯Ø w∫UP PkÆ |h-¡-iU¯P
˜u¯¡ G⁄ ˆ£ıx-©UP“ ¬∏ƶQfl”-⁄∫.

10

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

£UP ¡ızvØÆ

A¯©a\∫ A¯ua ˆ\ı¿ª-¯ª˜Ø!
©zvØ A¯©a\∫ A«-Qõ §”¢u-|ı-¯ÕˆØımi, "A®£ı-ƒUS u®£ıx §”¢u §“¯Õ'
¶zuP ˆ¡Œ-±mk ¬«ı, ©x-¯µ-∞¿ \´-£zv¿
|h¢ux. ¬«ı-¬¿, ¡∏¡ı¥zx¯”
A¯©a\∫
ˆ£õ-Ø-\ı™ ˜£_Ƙ£ıx,
"˜ªıU\£ı
˜u∫u-ºfl
˜£ıx, u⁄x Pk-¯©-Øı⁄
E¯«®£ı¿,
v.ï.P.,
©ÿ÷Æ Tmho ˜¡m
£ıÕ∫P¯Õ,
A«-Qõ
ˆ¡ÿ‘ ˆ£” ¯¡zuı∫.
\ıuı-µ-n-©ıP,
GÆ.§.
§.GÏ., ^m ¡ı[P 25
B∞-µÆ ïu¿ 40 B∞-µÆ π£ı¥ ˆ\ª-¡ı-Q-”x
(!) A«-Q-õ-∞fl ïØÿ]-Øı¿, Cª-¡-\-©ıP ^m
Q¯hUQ-”-x'
Gfl”ı∫.
˜©¯h-∞-º-∏¢u
A¯©a\∫P“, "25 ïu¿ 30 ªm\ π£ı¥ ˆ\ª¡ı-SÆ' G⁄z v∏zv-⁄∫.
"GÆ.§.§.GÏ., ^m ˆ£” G∆¡Õƒ ˆ\ª-¡ıSÆ› ˆ\ıfl⁄-¡∏, GÆ.§., GÆ.G¿.H.,¯¡
ˆ·∞UP ¯¡UP G∆¡Õƒ ˆ\ª-¡ı-SÆ›
ˆ\ı¿ª-¯ª-˜Ø' G⁄, "P-ˆ©flm' Aizuı∫
{∏-£∫ J∏-¡∫.

£”¯¡ ˜©¿ £õƒ PımiØ P¤-ˆ©ı»!
ˆ\ƈ©ı» ©ı|ımkUS ïfl£ıP,"\[P-©Æ'
P¯ª ¬«ı¯¡ |hzu ChÆ ˜u∫ƒ ˆ\¥Ø,
GÆ.§., P¤-ˆ©ı» \´-£zv¿ ˜Pı¯¡ ¡¢v∏¢uı∫. A¡∫ u¯ª-¯©-∞¿ A¯©a\∫P“,
"Pı¢v £ı∫U' Gfl” ß[Pı-¯¡® £ı∫¯¡-∞-ha

ˆ\fl”-˜£ıx, A[S u¯µ-uÕÆ ï -¡-xÆ, £”¯¡-P-Œfl Ga\Æ ˆ¡“¯Õ-Øı-P® £i¢v∏¢ux.
A¯u® £ı∫zu u[PÆ ˆufl⁄-µ_, "C[S Cµ¬¿ {PÃa]¯Ø |hzv-⁄ı¿, ¡∏-Q-”-¡∫P“
G¿ªıÆ ˆ¡“¯ÕUPı-µ∫PÕı-Pz uıfl v∏Æ£
˜¡skÆ' Gfl”ı∫. "{-PÃa] |hzxÆ ïfl, "uƒ-\sm ¡ıªı' Jfl¯”® ˜£ımk ¬h-ªıÆ'
Gfl÷, "·ı-º-Øı-P' IiØı ˆPıkzuı∫ ˜Pı¯¡
PˆªUh∫ E©ı-|ız.
"˜©¯h ˜£ık-¡-uÿPıP, A[Q-∏¢u J∏
©µz¯u ˆ¡mh-ªıÆ' Gfl”ı∫ \ızxı∫ µı©a\¢vµfl. C¯uU ˜Pmh P¤-ˆ©ı»,"ˆ¡i ˜£ıhı©¿, ©µz¯u ˆ¡mhı-©¿, ß[Pı¯¡ G¢u
¡¯P-∞-æÆ ˜\u®£-kzuı-©¿, {PÃa]¯Ø
|hzu-ªıÆ' Gfl”ı∫.
"G- zv¿ ©mk-™¿ªı-©¿, {·-©ı-P˜¡
CØÿ¯P¯Ø ˜|]®£-¡∫ P¤-ØÆ©ı' G⁄®
ˆ£∏-™-u®£mhı∫ âzu Ehfl §”®¶ J∏-¡∫.

" hƒm' u⁄£ıæ

A.v.ï.P.,
u¯ª¯©
{¯ª-Øa
ˆ\Ø-ª∫
ˆ\[˜Pım¯h-Øfl: ˜Pı¯¡∞¿ |hUSÆ ˆ\ƈ©ı»
©ı|ımiÿS®§fl,
u™-«Pzv¿ v.ï.P., Bm] C∏U
Pıx. 1976Æ Bsi¿, J∏
©ı|ık |hzv-Ø-§fl, P∏-nı{-v-Øı¿
ˆuıh∫¢x
13
Bsk-P-–US ïu¿¡-µıP
¡µ-ï-i-Ø-¬¿¯ª. A¡-µx µı]
A®£i C∏UQ-”x.
hƒm
u⁄-£ıæ:
ˆuısh∫P¯Õ
Eÿ\ı-P®
£-kzx-˜¡ıÆ; ©UP-Œ-hÆ §µ-\ıµÆ ˆ\¥x, Bu-µ-¯¡® ˆ£÷˜¡ıÆ; ¡æ-¡ı⁄ Tmh-o¯Ø
A¯©®˜£ıÆ; Aufl âªÆ,
A.v.ï.P., Bm]¯Ø A¯©®
˜£ıÆ› ˆ\ı¿ªı-©¿, C®£i
µı]¯Ø |Ƨ, "B-¯\-'¯Ø
ˆ\ı¿’[P˜Õ...
E[P
{¯ª-¯©¯Ø £ı∫zuı £õ-uı£©ı C∏US!
●●●

ïu¿¡∫
P∏-nı-{v:
ˆ£snı-P-µÆ C¯hz˜u∫u¿
u“Œ-¯¡UP®£mh-ufl âªÆ,
·⁄-|ı-Ø-Pzvfl Pı¿ ïhUP®
£mk ¬mhx. £ı.©.P., {÷-¡-

⁄∫ µı©-uıÏ T÷-¡-¯u®
˜£ı¿, ·⁄-|ı-Ø-Pz¯u Pı®
£ıÿ” ˜¡si-Ø-¡∫P“, J∏-u¯ª®£m\-©ıP Pıõ-Ø-©ıÿ÷¡ı∫PÕı-⁄ı¿,
"˜¡-º˜Ø

-EÕ-ƒ®§-õ¯¡ H©ıÿ” ¬·-Ø-Pı¢z, "v-j∫' Ezu-µ-ƒ""-P-¬-b∫ £õ¢x-¯µ¯Ø,
A¯©a\∫ Hzxshı∫
K¥...'' G⁄ ¬¡ı-uz¯uz
x¡UQ-⁄ı∫ S®£snı.
""-Gfl⁄ £õ¢x-¯µfl›,
¬¡-µ©ı ˆ\ı¿æ £ı...''
Gfl”ı∫ Afl¡∫£ı¥.
""-ˆ\fl¯⁄ ˜Pıml∫
¶-µzxª, ©ı{ª ~ıª-PÆ
Pmisk C∏UPı K¥...
¬.I.§.,UP¯Õ A¯«a
_sk ¡¢x, Pmk-©ı-⁄®
£o \Æ£¢u-©ı-ƒÆ,
Gflˆ⁄fl⁄ ¡\-v-P¯Õ
ˆPısk ¡µ-ªıÆ[P-”x
£zv-≤Æ, A¯©a\∫ u[PÆ
ˆufl⁄-µ_ P∏zx
˜Pmksk C∏UPı∫...
""-\-´-£zxª, P¬-b∫
¯¡µ-ïzx ~ıª-PzvÿS
˜£ı∞-∏UPı∫... E“Õ
~¯«g_ Pmh-hz¯u
£ı∫zu-xÆ, "Asnı∫¢x
£ı∫UP” ©ıvõ Pmh-hÆ
C∏U˜P... Au-⁄ıª, ~ıªPzxUS Asnı ˆ£Ø∫
¯¡a\x ˆµıÆ£
ˆ£ı∏zuÆ'›, ˆ\ı¿º∏UPı∫... P¬-b-õfl,
"P-ˆ©flm'-¯hU ˜Pmh,
A¯©a\∫ E“Œmh
A¯⁄-¡-∏Æ ]õa\ıÕıÆ
K¥...'' Gfl”ı∫
S®£snı.
""-H˜uı £õ¢x-¯µfl›
ˆ\ıfl‹[P˜Õ...'' G⁄
C zuı∫ Afl¡∫£ı¥.
""-A-¯©a\∫mh
˜£]sk C∏¢u P¬-b∫,
"~ı-ª-PÆ §µÆ©ısh©ı
¡µ®˜£ı-”x ©QÃa]
uıfl... A˜u ˜|µzxª,
\ıuı-µn £ı©-µ-›Æ ~ıªPzxUS“Õ ¡µ-qÆ...
ˆµıÆ£ £ia\-¡[P
©mkÆ uıfl E“Õ ˜£ıP
ïi-≤Æ›, A¡[P
{¯⁄a]-hU Thıx...
A¡∫P-–US Eu¡ u¤

j P¯h ˆ£g_

BmP¯Õ {Ø-™a\ı
|¿ªı-∏USÆ'›, ˆ\ı¿º∏UPı∫ K¥...
""-\ı-uı-µn ©UP-–Æ,
¡¢x ˜£ıP” ©ıvõ,
Psi®£ı Hÿ£ı-k-P“
ˆ\¥Ø®£-kÆ'›,
A¯©a\∫ Ezu-µ-¡ı-uÆ
ˆPıkzv-∏UPı∫...''
Gfl”ı∫ S®£snı.
""-x¯n ïu¿¡¯µ
£zv-≤Æ ¶zu-PÆ ˆ¡Œ-ØıP® ˜£ıS-uıÆ £ı...''
Gfl”-£i ¬¡ı-uz¯u
x¡UQ-⁄ı∫ Afl¡∫£ı¥.
""-Gfl⁄ ¶zu-P-©ıÆ

AQª C¢vØ £ı∫¡∫k
§ÕıU ©ı{-ªa ˆ\Ø-ª∫

v⁄-P-µfl A‘U¯P: ˜u∫uº¿
˜£ımi-∞-hıu
Pm] G⁄, G[P“ Pm]
S‘zx µı©-uıÏ ¬©∫\-⁄Æ
ˆ\¥x“Õı∫. G[P“ Pm]∞fl ¡µ-ªı÷ Th ˆuõ-Øıu
µı©-uı-]fl A‘-Øı-¯©¯Ø
Gso |ık |¯PUQ-”x.
Cfl÷Æ, ˜©ÿS ¡[Pzv¿
B–Æ Ch-x-\ıõ Tmh-o∞¿, £ı∫¡∫k §ÕıU Pm]
ïUQØ £[S ¡Qzx ¡∏¡¯u ˆuõ¢xÆ ˜¡skˆ©fl˜”,
ˆ£ı¥ØıP
ˆPıa¯\®£-kzv ˜£]-≤“Õ
µı©-uı¯\, G[P“ Pm]
¡fl¯©-ØıP PsiUQ-”x.
A.v.ï.P.,
ˆ£ı∏ÕıÕ∫
£fl‹∫ˆ\¿¡Æ ˜£a_: ¡∏Æ
\mh-\¯£ ˜u∫u-º¿ v.ï.P.,
u¤zx
{fl”ı¿
£k-

˜¡...'' G⁄U ˜Pmhı∫
ˆ£õ-Ø-\ı™ Asnıa].
""-©zvØ A¯©a\∫
A«-Q-õ¯Ø £zv, "A®£ıƒUS u®£ıx §”¢u
§“¯Õ-'fl› \´-£zv¿
¶zu-PÆ ˆ¡Œ-∞mhı[
P˜Õ £ı... A˜u ©ıvõ,
x¯n ïu¿¡∫ Ïhıº¯⁄ £zv-≤Æ ¶zu-PÆ
uØı-µı-∞mk C∏UPıÆ...
âzu £zv-õ-¯P-ØıÕ∫
J∏zu∫ C¢u ¶zu-Pz¯u
G -vmk C∏UPı-µıÆ...
¬¯µ-¬¿, ˆ¡Œ-±mk
¬«ı |hUSÆ £ı...''

Gfl”ı∫ Afl¡∫£ı¥.
""-µ-P-]Ø ¡»-∞ª B•_US ¡¢x ˜£ı”ıÕıÆ
K¥...'' G⁄ Akzu
˜©mh-õ¿ ~¯«¢uı∫
S®£snı.
""-Øı-∏[P...'' G⁄
˜P“¬ G ®§-⁄ı∫
A¢˜uı-o-\ı™.
""-ˆ\fl¯⁄ ˜PıØÆ
˜£mi¿ CØ[SÆ
˜u.ï.v.P., B•-_US,
~ı”-ia\ı-¯ª-∞¿ §µ-uı⁄
¡ı\¿ C∏US... A¢u
¡»Øı Øıˆµ¿ªıÆ ¡¢x
˜£ı”ıfl› EÕƒ®§-õƒ
˜£ıΩÏPıµı ˜|ımhÆ
§ia]-h-”ıÕıÆ... Au⁄ı¿ Pm] µP-]-Ø[P“,
"ΩU' BS-xfl› ¬·-ØPı¢z, "•¿' £sq-”ı∫
K¥...
""-EÕ-ƒ® §õƒ ˜£ıΩ\ı¯µ H©ızu ¬·-Ø-Pı¢z
¶x Ezu-µƒ ˜£ımi∏UPı-µıÆ... "©ı-{ª,
©ı¡mh {∫¡ı-Q-P“ C¤
ïfl¡ı-\¿ ¡»-ØıP ¡µU
T-hıx... v∏-√-v-ØÆ©fl
˜Pı¬¿ \ı¯ª Kµ
Si-¯\® £S-v-∞¿
~¯«g_, §fl¡ı-\¿
¡»Øı ¡µ-qÆ'›
Psi®£ı ˆ\ı¿ºmhıµıÆ...
""-£s∏mi µı©a\¢vµflª ˆuıh[Q, Pm]
ïUQØ {∫¡ı-Q-P“ ¡¯µ
C®£ §fl¡ı-\¿ ¡»Øı
B•-_US ¡¢x
˜£ı”ıÕıÆ... ¡ıÏx
˜·ıv-h∫ B˜ªı-\¯⁄
˜Pmkzuıfl, u¯ª-¡∫
C®£i, "π¿Ï' ˜£ımi∏UPı∫› Pm]UPıµı ]ª∫
˜£∫ Q_-Q-_UQ”ı K¥...''
G⁄a ˆ\ı¿º ïizx
G ¢uı∫ S®£snı;
ˆ£ga]¿ A¯©v
v∏Ƨ-Øx.

˜£a_, ˜£mi, A‘U¯P
˜uı¿¬¯Ø \¢vUSÆ. \mh\¯£ ˜u∫u-æUS“, A¢u
Tmh-o-∞-º-∏¢x Pı[Q-µÏ
ˆ¡Œ-˜Ø-÷Æ.
¡∏Æ
\mh-\¯£
˜u∫u-º¿
A.v.ï.P., ˆ¡ÿ‘-ˆ£ÿ÷
ˆ·Ø-ª-ºuı ïu¿¡∫ B¡x
E÷v.
Pı[Q-µÏ u¯ª-¡∫ ˜\ı¤Øı
˜£a_:
©zv-∞¿
I.ï.,
Tmho Aµ_ C∏®£-uı¿
uıfl Eª-PÕ-¬¿ ˜uUP {¯ª
Hÿ£mh ˜£ıxÆ, C¢v-Øı¬¿ ˆ£õØ AÕ¬¿ £ıv®¶
C¿¯ª. G¿ªı ©ı{-ª[P–USÆ ©zvØ Aµ_ ˜£ıvØ
{v-≤-u¬
AŒUQ-”x.
B⁄ı¿, £ª ©ı{-ª[P-Œ¿
A¢u £nÆ ï¯”-ØıP £Øfl

£-kzu®£-h-¬¿¯ª Gfl£x
˜¡÷ ¬Â-ØÆ. C∏¢uı-æÆ,
£ıµ-£m\-™fl‘ ©zvØ Aµ_
{v JxUS-Q-”x.
ˆ\fl¯⁄ ¶”-|-P∫ ˜£ıΩÏ
P™-Â-⁄∫ ·ı[Qm ˜£mi: ¶”-|-P∫
£S-v-P-Œ¿
˜µÂfl
Pı∫k ©ÿ÷Æ ¡ıUPıÕ∫
£mi-Ø¿ \õ-£ı∫®£x ˜£ı¿
|h¢x, ˆPı“¯Õ |h®£-uıP
¶Pı∫P“ ¡∏-Qfl”⁄. Czu¯PØ £o-P-–US, Aµ-_z
x¯” \ı∫£ıP Øıµı-¡x
¡¢uı¿, A¡∫P-Œfl A¯h
ØıÕ Am¯h¯Ø \õ-£ı∫zu
§fl˜£ ˜£\ ˜¡skÆ.
\¢˜u-PÆ ¡¢uı¿, Eh˜⁄
A∏-Q¿ E“Õ ˜£ıΩÏ
{¯ª-ØzxU˜Pı
A¿ªx

AUPÆ £UPÆ
{·zxUS ¡∏Æ {«¿

\´-£zv¿, ©˜ª-]Ø §µ-u-©∫ ïP-©x |‚®, C¢vØı-¬¿ _ÿ÷®£-Ø-nÆ ˆ\¥uı∫; i¿º-∞¿, §µ-u-©∫
©fl˜©ı-Pfl ][, ˜\ı¤-Øı¯¡ \¢vzu A¡∫, Pı[.,
ˆ£ıxa ˆ\Ø-ª∫ µıS-æ-hfl, "Jfl k Jfl' ˜£a_

|hzv-⁄ı∫. C®£i u¤® ˜£a_ |hzx-¡x
S‘®£ıP §µ-u-©-∏US ©mkÆ E“Õ Pƒ-µ-¡Æ. Aµ-]fl
G¢u EØ-õØ ˆ£ı÷®§-æÆ C¿ªıu µıS¯ª, J∏
|ımk §µ-u-©∫ \¢vzx ˜£]-Øx ¶∏-¡z¯u EØ∫zu
¯¡zu-ˆufl⁄˜¡ı Es¯©.
Ph¢uısk ©˜ª-]Øı ˜£ı⁄-˜£ıx, |‚®¯£
µıS¿ \¢vzuı∫. Aufl ˆuıh∫a]-Øı-Pzuıfl |‚®¶Æ
\¢vzx“Õı∫ Gfl”ı-æÆ, J∏ ©o ˜|µÆ C∏-¡-∏Æ
ˆ¡Œ-≤-”ƒ ¬Â-Ø[P¯Õ £Q∫¢x ˆPısk“Õ-⁄∫.
C¢v-Øı-¬¿ Aµ-]-Ø¿ ©÷-©-ª∫a]¯Ø E∏-¡ıUQ,
©UP-–US E∏®£-i-ØıP E¯«USÆ, F«-ªÿ”
Bm]US E÷v T÷Æ µıS¿, ufl £Ø-n[P-Œ¿
ˆ£∏Æ£ı-æÆ Qµı-©[P¯Õ uıfl S‘-¯¡zx ˆ\Ø¿£k-Q-”ı∫.
A˜u \©-ØÆ, ˆ¡Œ-|ımk ¬Â-Ø[P-Œ-æÆ ˆ£õxÆ P¡-⁄Æ ˆ\æzx-Q-”ı∫. 2005¿ I.|ı., \¯£
Tmhzv¿ ˜\ı¤-Øı-ƒ-hfl C¡-∏Æ £[˜Pÿ”ı∫.
Ph¢uısk B®P-›US ©fl˜©ı-Pfl ˜£ı⁄-˜£ıx,
Ehfl ˆ\fl”ı∫.
ˆ¡Œ-|ımk u¯ª-¡∫P-Œ-hÆ C∏¢x µıS-æUS
A¯«®¶ ¡¢u ¡snÆ E“Õx; A¢u AÕƒUS
µıS¿ ˆ£Ø∫, \∫¡-˜u\ Aµ[Q¿ £µ¡ ˜¡skÆ Gfl÷
˜\ı¤Øı {¯⁄zux C®˜£ıx |⁄-¡ıQ ¡∏-Q-”x.
G®£-i˜Øı, {«¿ §.GÆ., {·-©ıP... uØı-µı-Q-”ı∫.

Pmk®£ımk
A¯”U˜Pı
uP-¡¿ ˆuõ-¬UP ˜¡skÆ.
A.v.ï.P., u¯ª¯© {¯ª-Øa
ˆ\Ø-ª-∏Æ, ïfl⁄ı“ A¯©a\-∏©ı⁄ ˆ\[˜Pım¯h-Øfl ˜£a_:
ˆ·Ø-ª-ºuı
i¿º
ˆ\fl”-¯u-Ø-‘¢u ïu¿¡∫

P∏-nı-{v, A¡∫ Tmho
£ÿ‘ ˜£]-¬-k-¡ı˜µı G⁄
{¯⁄zx, âfl÷ |ımPÕıP
xı[P-¬¿¯ª. \mh-\¯£
˜u∫u-æUS ïfl, v.ï.P., &
Pı[Q-µÏ Tmho _US
~ı”ıP E¯h¢x, Pı[Q-µÏ,
A.v.ï.P.,
Tmh-o-∞¿
C¯n-≤Æ. AuÿPı⁄ ¬≥Pz¯u ˆ·Ø-ª-ºuı ¡Szx¬mhı∫.

|Œ-¤¯Ø J∏ u¤®£mh BÕıP
£ı∫UPU Thıx. £ª- Bsk-PÕıP vmh™mk |hzu®£mh w¬-µ-¡ı-ua ˆ\Ø-ºfl
J∏ ¡i-¡-©ı-Pz uıfl £ı∫UP ˜¡skÆ.
A¡-∏US Pımh®£-kÆ G¢u J∏ \æ-¯P≤Æ w¬-µ-¡ı-uzxUPı⁄ \æ¯P uıfl. Ax
w¬-µ-¡ı-uz¯u FUS-¬®£-uıP A¯©-≤Æ.
ïfl⁄ı“ ©zvØ A¯©a\∫
CÕ[˜Pı-¡fl ˜£a_

£∞¯µ
˜©¥¡-uı'
G⁄
˜¡u-¯⁄-≤-hfl
˜PmPz
˜uıfl÷-Q-”x.
hƒm u⁄-£ıæ: "ˆ·-Ø-ª-º-uı¬fl ˆ\ı¿£i ˜u∫u¿ P™Âfl |hUQ-”-x-'fl› ˆ¡Œ®
£-¯h-Øı-P˜¡, |Æ© ©zvØ
A¯©a\∫ ˆ\ı¿ºmhı˜µ...
C¯u
¡»-ˆ©ı-»-Ø-”¯u
¬mkmk, £ı.©.P., {÷-¡-⁄∫
A®£i ˆ\ı¿”ı∫... C®£i
ˆ\ı¿”ı∫› ¡ıuÆ ˆ\¥Ø-”x
\õØı!
●●●

£ı.©.P.,
{÷-¡-⁄∫
µı©-uıÏ:
ˆ£snı-P-µÆ
£ı∫âªı Gfl£x, v∏-©[PªÆ £ı∫â-ªı-¬ÿS Gv-µı⁄x. |ı[P“ ˆ\ı¿¡x,
£nz¯u ˆ£ÿ÷U ˆPısk
|¿ª Pm]US Kmk®˜£ı-k[
P“; v¿æ ï¿æ Pm]US
Kmk®˜£ıh ˜¡shıÆ Gfl£uı-SÆ.
hƒm u⁄-£ıæ: "P-¯hz
˜u[Pı¯Ø Gkzx, ¡»®
§“¯Õ-Øı-∏US E¯hUSÆ'
P¯u £«-ˆ©ı-»US ˜¡sk-©ı⁄ı¿, |fl”ıP C∏USÆ...
˜u∫u-º¿ ˆ·∞UP
Eu-ƒ©ı[P-”x, "h-ƒm' uıfl...
˜¡qÆ⁄ı,
A¡[P-–US
˜£ımi-ØıP, }[P-–Æ uıfl
¯¡mh-™fl,
"£-'¯¡
C”US[P...
©UPÕı-¡x
©QÃa]Øı C∏®£ı[P!
●●●

µı‚∆ ´x
¬ ¢u ©ı¯ª-P“...
A.A.·Æ¶-S-©ı-µfl, Pı¡¿
x¯” Tk-u¿ Ps-Pı-o®
£ıÕ∫ (K¥ƒ), ˆ\fl¯⁄-∞-º∏¢x G -x-Q-”ı∫: "ˆ\fl¯⁄
©ıu-¡-µÆ A∏-Q¿, Pm]∞-⁄-µı¿ AŒUP®£mh ¡µ˜¡ÿ§fl˜£ıx,
B∫¡˜PıÕı-”ı¿,
x¯n
ïu¿¡-õfl
Pı∏US“
\ı¿¯¡¯Ø √], £ıxPı®¶US S¢u-PÆ ¬¯Õ¬zu-uı¿, x¯n ïu¿¡∫
ˆhflÂfl B⁄ı∫' Gfl”
ˆ\¥v¯Ø
£izu-xÆ,
EÕƒzx-¯”-∞¿
£oØıÿ‘-Ø-˜£ıx Hÿ£mh
Gfl A›-£-¡z¯u C[S
S‘®§h ¬∏ƶ-Q-˜”fl.
Ph¢u 1984Æ Bsk,
¡h-ˆ\fl¯⁄ ï -¡-xÆ
PkÆ ˆ¡“Õzuı¿ £ıvU
P®£mk, ©UP“ ˆ£∏Æ
xfl£zvÿS
E“ÕıQ
C∏¢u-⁄∫.
"˜\-uz¯u
˜|õ¿ £ı∫¯¡-∞h, µı‚∆
A¡-\-µ-©ıP ¡∏-Q-”ı∫' Gfl”
uP-¡¿, 2 ©o ˜|µzvÿS
ïfl¶-uıfl ˆuõØ ¡¢ux.
J∏ §µ-u-©-∏US ˜¡s
iØ £ıx-Pı®¶ Hÿ£ı-k-P“
ˆ\¥Ø, ˜£ıvØ ˜|µÆ
Q¯hUP-¬¿¯ª. S¯”¢
ux J∏ ¡ıµzvÿS ïfl˜£
ˆ\¥Ø®£h
˜¡siØ
Hÿ£ı-k-P¯Õ, 2 ©o ˜|µz
vÿS“, KµÕƒ ˆ\¥Ø
˜¡si-Ø-uı-Q-¬mhx.
µı‚-¬ÿPı⁄ £ıx-Pı®¶
¡¯ÕØ
Av-Pı-õ-P-Œ¿
|ı›Æ J∏-¡fl. ¬©ı⁄
{¯ª-Øzv-º-∏¢x, Pıõfl
ïfl
C∏U¯P-∞¿
A©∫¢x,
¡hˆ\fl¯⁄¯Ø ˜|ıUQ A¡∫
¶”®£mhı∫.
C¢v-µı-¬fl ©µ-nz¯u
ˆuıh∫¢x Hÿ£mh A›uı£ A¯ª-Øı¿, ¡» ˆ|kQ-æÆ, vµÕı⁄ ©UP“ S ™-∞-∏¢u-⁄∫.
u[P“ ¯P∞¿ C∏¢u
©ı¯ª-P¯Õ µı‚∆ ´x
√], ©QÃa] Bµ-¡ı-µÆ
ˆ\¥u-⁄∫. √]Ø ©ı¯ª-P“
A¯⁄zxÆ,
Pıõfl
·fl⁄¿ ¡»-ØıP, µı‚∆

Cx E[P“ ChÆ

ˆuıh-µmkÆ Av-µi ˆµ¥k-P“!
S.A∏-nıa\-ª-â∫zv, ¶¡-⁄-Q-õ-∞-º∏¢x G -x-Q-”ı∫: 180 |ık-P-¯ÕU
ˆPısk
uØı-õUP®£mh
ˆ\fl”
BskUPı⁄ ªg\® £mi-Ø-º¿, |Æ
|ık 84Æ Chzv¿ C∏®£-uıP,
"i-µıflÏ£-µfl]
Cflh∫˜|-Â-⁄¿'
G›Æ Aµ_ \ıµıu A¯©®¶ ufl
A‘U¯P-∞¿
T‘-≤“Õx.
|¿ª˜¡¯Õ, |Æ C¢vØı Av¿ P¯h]
Chz¯u® §iUP-¬¿¯ª, ˜\ı©ı-ºØı
|ım¯h® ˜£ıfl÷. Hˆ⁄-¤¿, A¢u
|ık-uıfl, F«¿ ™S¢u |ık-P-Œ¿
180¡x Chz¯u® §izx ïu¿
˜µ[Q¿ E“Õx.
F«¿ uıfl J∏ |ımifl Jmkˆ©ızu ¡Õ∫a]US ïu¿ u¯h Gfl£x
|ıÆ A‘¢u˜u. Av-æÆ, Aµ_
F»-Ø∫P“
ˆ\¥≤Æ
F«¿uıfl,
|ımifl ¡Õ∫a] Cfl¯©US ïu¿ PıµnÆ.
A¢u ¡¯P-∞¿, I.H.GÏ., &
I.§.GÏ., Av-Pı-õ-P“ ïu¿, µıq¡
E<Ø∫ Av-Pı-õ-P“ ¡¯µ F«¿ ˆ\¥x
¡∏-¡-xÆ,
A¡∫P¯Õ,
].§.I.,
A∆¡®˜£ıx
Av-µi
ˆµ¥k-P“
ˆ\¥x §izx ¡¢xÆ, A¡∫P“ ªg\Æ
¡ı[S-¡¯u S¯”zxU ˆPısh-uı-Pz
´x ¬ ¢u⁄. A∏-Q-º∏¢u |ıfl, A∆¡ı÷ ¬«ı©¿ ukzxU ˆPısi∏¢˜ufl.
B⁄ı¿, µı‚˜¡ı, |ıfl
ukzu ©ı¯ª-P¯Õ, £ª¡¢u-©ıP Gfl ¯P∞-º∏¢x §k[Q, Tmhzv-⁄∫
´x v∏Æ£ √]-⁄ı∫. √\®
£mh ©ı¯ª¯Ø §iUP,
TmhzvÿS“
u“–
ï“– Hÿ£mhx.
A¡∫ ´x ©ı¯ª-P“
¬«ı-©¿ ukzx ˜\ıu¯⁄
ˆ\¥Ø £ı∫®£-uÿS |ıfl
ïØÿ]zu ˜£ıˆu¿ªıÆ,
Gfl¯⁄ ﯔzx® £ı∫z
uı∫. Hfl Gfl¯⁄ ﯔU
Q-”ı∫ Gfl÷, G⁄US PıµnÆ ˆuõ-Ø-¬¿¯ª.
|ıfl Gfl⁄ u¡÷ ˆ\¥Q˜”fl Gfl÷ ˜Øı]z˜ufl.

ˆuõ-Ø-¬¿¯ª.
AuÿS Euı-µ-n-©ıP, Ph¢u Bsk
ˆ\fl¯⁄ ©shª £ıϘ£ı∫m Av-Pıõ
_©v µ¬a\¢v-µfl ©ÿ÷Æ A¡-∏US Eu¬-ØıP
C∏¢u
£ızv©ı
Gfl”
H·flmkÆ ¯Px ˆ\¥Ø®£mh-⁄∫.
A¯uz ˆuıh∫¢x, v∏a]-∞¿, ˜£ıº
£ıϘ£ı∫m âªÆ ˆPı¯ªU Sÿ”¡ıŒ, P¿æı-õ-P-Œfl Av-£∫ µı·ı
u®§a ˆ\¿ª ïØfl”-˜£ıx, Pı¡¿x¯”-∞-⁄∫ A¡¯µ ¯Px ˆ\¥Ø®£mhxÆ |ıÆ A‘¢u˜u.
uÿ˜£ıx, ©x¯µ £ıϘ£ı∫m
©shª A<æ-¡-ªP Av-Pıõ }uı-£ı¥
Em£h £ª∫ ¯Px ˆ\¥Ø®£mk“Õ⁄∫. ].§.I., ˜©ÿ£i Av-Pı-õ-P“
usiUP®£-kÆ ¡¯P-∞¿ ¡«US
|hzv ush¯⁄ ¡ı[QU ˆPıkzuı¿
uıfl, C¢u F«¿ Bk-P“ u¡÷ ˆ\¥Ø
Ag_Æ. C¿¯ª-˜Ø¿, Gzu¯⁄ _©v
µ¬a\¢v-µflP“, }uı-£ı¥P¯Õ ¯Px
ˆ\¥uı-æÆ
A¡∫P“
v∏¢u-©ım
hı∫P“.
].§.I.,∞fl Av-µi ˆµ¥k-P“,
S¯”¢u £m\Æ F«¿ Av-Pı-õ-P“, A¡©ı-⁄® £kzu®£-h˜¡ Eu-ƒÆ.
●●●

©ı¯ª-P¯Õ uk®£-uı¿,
E[P“ ´x ˜Pı£®£-kQ-”ı∫ Gfl÷Æ, ©ı¯ªP¯Õ ukUP ˜¡shıÆ
Gfl÷Æ, Gfl A∏-Q-º-∏¢u
˜©ª-v-Pıõ, Gfl Pıv¿ Q_Q-_zuı∫.
|¿ª
˜¡¯Õ-ØıP,
Jfl÷Æ A\Æ£ı-¬-uÆ ˜|µ¬¿¯ª. Pıv¿ Q_-Q-_zu
˜©ª-v-Pıõ, Gfl›-¯hØ
ChzvÿSÆ, |ıfl A¡-∏¯hØ ChzvÿSÆ ChÆ
©ı‘U
ˆPıs˜hıÆ.
ˆ\¥Ø®£mh £ıx-Pı®¶
Hÿ£ı-k-P“ A¯⁄zxÆ
G®£i √nı-Q® ˜£ıQ-”x
Gfl” En∫ƒ, Gfl¯⁄
£ª |ımP“ ¡∏zvU
ˆPıs˜h C∏¢ux.
§fl⁄ı-Œ¿, ˇˆ£-∏Æ
¶-xı∫ Ssk ˆ¡i®§¿

µı‚∆ ©µ-nÆ A¯h¢u
˜£ıx,< A[S £o-∞
-º-∏¢u ˆ£s Pı¡¿ AvPıõ J∏-¡-∏Æ, Ssk
ˆ¡i®§¿,
ufl
¯P
¬µ¿P¯Õ C«¢uı∫. A¡∫
˜¡÷ Øı∏-©¿ª... |ıfl
˜©˜ª S‘®§mh ˜©ª-vPı-õ-∞fl ©¯⁄¬.
£ıx-Pı®¶
Hÿ£ı-k-PŒ¿, 100 \u-√-uzvÿS J∏
xŒ S¯”¢uı-æÆ, A¢u
S¯”-£ık
E“Õ
˜|µzv¿, Gso® £ı∫UP
ïi-Øıu A\Æ£ı-¬-u[P“
˜|õ-kÆ. C¯u En∫¢x,
£ıx-Pı®¶ AŒ®£-¡∫P–Æ, AŒUP®£mh-¡∫P–Æ, Pm]-∞-⁄-∏Æ, ˆ£ıx©UP-–Æ
ˆ\Ø¿£h
˜¡skÆ.
●●●

u™-«P Aµ_
£ıµımk©ı?
©.|ı.\¢uı⁄ Q∏Ënfl,
™mhı-©sh-P®£mk, ¬ ®¶µzv-º-∏¢x G -x-Q-”ı∫: SiØ-µ_ |ıÕfl÷, i¿º-∞¿
µıq-¡z x¯”-∞-⁄-∏US,
]”®¶-hfl £o-Øıÿ‘-د©UPıP,
]”®¶
¬∏-x-P“ ·⁄ı-v-£-v-Øı¿
¡«[P® ˆ£ÿ”⁄. Av¿
â¡-∏US, "A-˜\ıU \Uµı'
¬∏x ¡«[P®£mhx.
Cµsk
¬∏-x-P“,
C”®¶US® §fl ¡«[P®
£mh¯¡.
A˜\ıU \Uµı ¬∏¯u
˜|õ¿ ˆ£ÿ” ˆ£∏-¯©U
S-õ-Ø-¡∫, ˜©·∫ ˇµıÆ
S-©ı∫ Gfl£-¡∫. u™-«-Pzvº-∏¢x ïufl ïu-ªıP
A˜\ıU \Uµı ¬∏¯u
ˆ£ÿ”-¡∫ Gfl” u¤a
]-”®¯£® ˆ£÷Æ C¡∫,
©x-¯µ-¯Øa ˜\∫¢u-¡∫.
uÿ\-©-ØÆ
v∏®ß∫
©ı¡mhzv¿ E“Õ-xÆ,
ïfl¶ ˜Pı¯¡ ©ı¡m
hzv¿ C∏¢u-x-©ı⁄ A©µı-¡v |P∫ ¯\¤U £“Œ∞¿ £∞fl÷, µıq-¡zv¿
˜\∫¢x £o-¶-õ-≤Æ ˜©·∫
ˇµıÆS-©ı∫, £fl¤-µsk
£Ø[P-µ-¡ı-v-P-¯Õa _mk
√ÃzvØ √µ∫. C¡-µı¿,
A¡-∏-¯hØ
ˆ£ÿ˜”ı∏USÆ, A¡∫ £izu
¯\¤U £“ŒUSÆ, u™-«PzvÿSÆ ˆ£∏¯©.
A¡-¯µ-≤Æ,
A¡∫
ˆ£ÿ˜”ı-¯µ-≤Æ, ¯\¤U
£“ŒUS
A¯«zx®
£ıµımi ]”®¶a ˆ\¥u-xhfl,
©ın-¡∫P-Œfl
Ehÿ£-∞ÿ]z vh-æUS,
"˜©-·∫
ˇµıÆS-©ı∫
\xUPÆ' G⁄® ˆ£Ø∫
`mi-≤“Õ-⁄∫.
u™-«∫P“ ˆ£∏¯© £k©ı÷ ]”®¶® ˆ£ÿ÷“Õ
˜©·∫
ˇµıÆS-©ı¯µ,
u™-«P Aµ-_Æ £ıµımia
]”®¶a
ˆ\¥u¿
˜¡skÆ.
●●●

Pi-uz-x-hfl ï  ïP-¡-õ-≤Æ, ˆuı¯ª-˜£] Gs-qÆ G -x-¡x ¡µ-˜¡ÿ-P®-£-k-Q-”x! Cx E[-P“ ChÆ, "v-⁄-©-ª∫' u.ˆ£., 392, ˆ\fl¯⁄&2. D&ˆ©-∞¿ ïP-¡õ: dmrcni@dinamalar.in

ˆ\Psm §µflm ˜£‰

ˆ\ı¿Q”ı∫P“

Pn-¡∫ G[˜P?

ˆPı Æ¶, §®. 10&

"|¿ª µı]'
v∏a]
ˆ\∞flm
˜·ı\® P¿æıõ ïu-ªıÆ
Bsk ©ın-¡∫ {Q¿
]ÿ”-µ_: Gfl £“Œ
£i®ˆ£¿ªıÆ v∏ˆ|¿˜¡-ºª. A[P
Q ‘ Ï x - µ ı · ı
ÏT¿ª £ia˜\fl.
A[P uıfl ¬¯ÕØımk
B∫¡Æ
¡¢xa_.
ïu¿ª
Kmh®
£¢uØ √µ⁄ı C∏¢
˜ufl. B⁄ı¿, G[P
Ϙ£ı∫mÏ ja\∫
uıfl, "¯Ì ·Æ®'
E⁄US |¿ªı ¡∏Æ.
AxUS
£∞ÿ]
ˆ\¥›
ˆ\ı¿º
©ızv ¬mhı∫.
A ® ¶ - ” Æ
Ϙ£ı∫mÏ ÌıÏhº¿ ˜\∫¢x £ia
˜\fl. {¯”Ø ˜£ım
i-P“ª Pª¢xUQmk
ˆ·∞UP
BµÆ§a
˜\fl.
Gfl˜⁄ıh u¢¯u
B∫.§.G®.,§¿ £o¶-õ-Q-”ı∫. Gfl˜⁄ıh
£ ∞ ÿ ] - Ø ı Õ ∫
ïfl⁄ı“
˜u]Ø
¯Ì ·Æ® \ıƧ-Øfl
|¿æ-\ı-™-∞fl
©¯⁄¬
_P¢v.
v∏a] Ϙ£ı∫mÏ
ÌıÏh-æUS ¡¢u
§fl,
Gfl¯⁄
C¡[P uıfl P¡¤a]UQ-”ı[P. G®£ƒÆ
FUP®£k z v m ˜ h
C∏®£ı[P.
S k Æ £ z ¯ u
¬mkmk
u¤Øı
C∏U˜Pı˜© Gfl”
En∫˜¡ C¿ªıu
AÕƒ
Gfl¯⁄
£ı∫zxUQ-”ı[P.
|ıfl ˜£ımi-P-Œ¿
Pª¢x
ˆPı“–Æ
|ımP-Œ¿,
_P¢v
G⁄UPıP
¬µ-uÆ
C∏®£ı∫.
_P¢v
Th
C∏USÆ ˜£ıx, J∏
ˆ£õØ
|ƧU¯P
¡∏x.
A¡[P
C∏¢uı
|¿ª
µı]fl›
{¯⁄UQ˜”fl.
A
k
z
x
¡ µ ® ˜ £ ı ”
P ı © fl ˆ ¡ ¿ z
˜£ımi-P-Œ¿ C¢vØ
AÕ¬¿
ChÆ
§iUP-qÆ.
|fl”ıP
Svzx
u[PÆ
ˆ¡¿ª
˜¡skÆ.
§fl,
2012Æ
Bsk
|hUSÆ JºÆ§UQæÆ Pª¢x ˆPı“Õ
˜¡skÆ. Es¯©∞¿, ¯Ì ·Æ®¶US
ˆPıg\Æ Av∫ËhïÆ
˜u¯¡.
uıskÆ
˜£ıx
A¢u
˜¡Pzv¿
G Æ
Pıÿ”ı¿,
S÷US Pƶ ¬«ı©¿
C∏UP
˜¡skÆ. A®£i
¬«ı-©¿
C∏UP
Av∫ËhÆ ˜¡s
kÆ.
A¢u Av∫ËhÆ
Gfl ˆ£Ø-õ-˜ª˜Ø
C∏UQ-”x. E¯«®
¶Æ,
v”-¯©-≤Æ
C∏®
£-uı¿,
A v ∫ Ë h - ï Æ
uı⁄ı¥ ¡¢x ˜\∫¢v∏UQ-”x.

"C-ª[¯P Aµ_ Gfl Pn-¡¯µ Phzva
ˆ\fl÷“Õx. A¡∫ uÿ˜£ıx G[S
E“Õı∫ G⁄, ˆuõ-Ø-¬¿¯ª. A¡¯µ
Psk-§-iUP Eu-ƒ[P“' G⁄, \µz
ˆ£ıfl˜\-Pı-¬fl ©¯⁄¬ A˜⁄ı©ı,
Psp-∏-hfl £zv-õ-¯P-ØıÕ∫P-Œ-hÆ
T‘-⁄ı∫. CuÿQ-¯h˜Ø, \µz ˆ£ıfl˜\Pı-ƒUS Gv-µıP µıq¡ ˜Pı∫mi¿
¬\ı-µ¯n
|hzu®£-kÆ
G⁄,
Cª[¯P Aµ_ A‘-¬zx“Õx.
Cª[¯P µıq¡ ïfl⁄ı“ uÕ£v
\µz ˆ£ıfl˜\Pı, Av-£∫ ˜u∫u-º¿
µı·-£U˜Â¯Ø Gv∫zx ˜£ımi∞mk, ˜uı¿¬ A¯h¢uı∫. Ph¢u
©ıuÆ 26Æ ˜uv, ˆPı Æ¶ Kmh-º¿,
Gv∫UPm] Tm ho u¯ª-¡∫P-–h
- fl
A¡∫ u[Q-∞∏
- ¢uı∫. A®˜£ıx, Av£∫ µı·-£U˜Â ©ÿ÷Æ A¡-µx
SkÆ£zv-⁄¯µ ˆPı¯ª ˆ\¥Ø, u⁄x
Bu-µ-¡ıÕ∫P-–-hfl \µz ˆ£ıfl˜\Pı
\v ˆ\¥¡-uıP Cª[¯P Aµ_ Sÿ”Æ
_©zv-Øx.
A¡∫ u[Q-∞-∏¢u Kmh¯ª µıq¡Æ _ÿ‘-¡-¯Õzux. CuÿS §fl,
ˆ£ıfl˜\-Pı-¬fl Aæ-¡-ª-PzvÿS“
¶S¢u µıq¡ √µ∫P“ A[S Av-µi
˜\ıu¯⁄ |hzv-⁄∫.
C¯u-Ø-kzx, \µz ˆ£ıfl˜\Pı
G¢u ˜|µzv-æÆ ¯Px ˆ\¥Ø®£-hªıÆ G⁄, uP-¡¿ ˆ¡Œ-Øı-⁄x.
˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ ©ı¯ª, \µz ˆ£ıfl
˜\Pı, ˆ\¥v-ØıÕ∫P¯Õ \¢vzu-uı-PƒÆ, "C-ª[¯P Aµ-]fl ˜£ı∫USÿ”Æ
ˆuıh∫£ıP \∫¡-˜u\ ˜Pı∫mi¿ ¬\ıµ¯n |h¢uı¿, Ax S‘zx \ım]ØÆ AŒUP uØı∫' G⁄, A¡∫ T‘-Ø-uı-

P-ƒÆ uP-¡¿ ˆ¡Œ-Øı-⁄x.
C¢{-¯ª-∞¿,
Afl÷
Cµƒ,
ˆPı Æ§¿ u⁄x Aæ-¡-ª-Pzv¿,
Tmh-oU Pm]-¯Øa ˜\∫¢u ]ª
u¯ª-¡∫P-–-hfl A¡∫ B˜ªı-\-¯⁄∞¿ Dk-£mi-∏¢uı∫. A®˜£ıx
A[S µıq¡ √µ∫P“ ¡¢u-⁄∫.
A¡∫P-–-hfl ¡¢u µıq¡ Av-Pı-õP“, \µz ˆ£ıfl˜\-Pı¯¡ ¯Px
ˆ\¥¡-uıP ˆuõ-¬zu-⁄∫.
\v ¡«US: C¯u, ˆ£ıfl˜\Pı HÿP¬¿¯ª. "|ıfl µıq-¡zv¿ C∏¢x
K¥ƒ ˆ£ÿ÷ ¬m˜hfl. ˜£ıΩ-\ı∫
uıfl ¯Px ˆ\¥Ø ˜¡skÆ.
AuÿPı⁄ "¡ı-µflm' ˜u¯¡. Gfl⁄ PıµnzxUPıP ¯Px ˆ\¥Q-’∫P“'-Gfl”
˜P“¬-P¯Õ G ®§-⁄ı∫.
"A-v-£∫ µı·-£U˜Â-¬fl Bm]¯Ø
APÿ÷-¡-uÿS \v ˆ\¥u-uıP E[P“
´x ¡«US £vƒ ˆ\¥Ø®£mk“Õx' G⁄, µıq¡ Av-Pı-õ-P“ ˆuõ-¬zu⁄∫. B⁄ı¿, ˆ£ıfl˜\Pı CuÿS
\Æ©-vUP-¬¿¯ª.
C¯u-Ø-kzx,
A¡¯µ Pmhı-Ø®£-kzv, C zxa
ˆ\fl”-⁄∫. A¡-õfl ´iØı ˆ\Ø-ª-∏Æ
¯Px ˆ\¥Ø®£mhı∫.
A∏-Q¿
C∏¢u Tmh-oU Pm] u¯ª-¡∫P“
C¯u® £ı∫zx ™µsh-⁄∫.
|“Œ-µ-¬¿ |h¢u C¢u ¯Px \Æ£¡Æ Cª[¯P ï -¡-xÆ ˆ£∏Æ £µ-£µ®¯£ Hÿ£-kzv-Øx. uÿ˜£ıx µP]Ø Chzv¿ ¯¡zx, µıq¡ Av-Pıõ-P“ A¡-õ-hÆ ¬\ı-µ¯n |hzx-¡uı-P-ƒÆ uP-¡¿ ˆ¡Œ-Øı-Q-≤“Õx.
©¯⁄¬ ¶ªÆ£¿: C¢u \Æ£-¡Æ
S‘zx \µz ˆ£ıfl˜\-Pı-¬fl ©¯⁄¬
A˜⁄ı©ı ˜|ÿ÷ ˆ\¥v-ØıÕ∫P-Œ-hÆ
˜£]-⁄ı∫. ™P-ƒÆ ˜\ıPzx-hfl
Pın®£mh A¡∫ T‘-Ø-uı-¡x:

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

11

Psk-§-izx u∏-©ı÷ ˆ£ıfl˜\Pı ©¯⁄¬ Psp∫
Akzu |h-¡-iU¯P GkUP Cª[¯P Aµ_ ïÆï-µÆ

DINAMALAR
u⁄x Buµ¡ıÕ∫P“ ¯Px S‘zx {∏£∫P–US \µz ˆ£ıfl˜\Pı ˜|ÿ÷
ïflv⁄Æ AŒzu ˜£mi. Cx uıfl ¯PxUS PıµnÆ Gfl÷ T”®£kQ”x.
Akzu £hÆ: \µz ˆ£ıfl˜\Pı¬fl ©¯⁄¬ A˜⁄ı©ı, ˆPı Æ§¿
{∏£∫P–US Psp∫ ©¿P ˜£miØŒzuı∫.
Gfl Pn-¡∫ uÿ˜£ıx G[S
E“Õı∫ G⁄, ˆuõ-Ø-¬¿¯ª. G[P“
SkÆ£zv-⁄-µı¿ A¡¯µ ˆuıh∫¶
ˆPı“Õ ïi-Ø-¬¿¯ª. Aµ_ A¡¯µ
Phzva ˆ\fl÷ ¬mhx. \mh®£i,
ˆ£ıfl˜\-Pı¯¡ ˜£ıΩ-\ı∫ uıfl ¯Px
ˆ\¥Ø ˜¡skÆ.
B⁄ı¿, µıq-¡zv-⁄∫ A¡¯µ
¯Px ˆ\¥x“Õ-⁄∫. ¯Px ˆ\¥u˜£ıx, µıq-¡zv-⁄∫ A¡¯µ ™P-ƒÆ
˜©ı\-©ıP |hzv-≤“Õ-⁄∫. ¯Px
\Æ£-¡zv¿ ¬v-ï-¯”-P¯Õ ´‘ µı·£U˜Â Aµ_ ˆ\Ø¿£mk“Õx.

Gfl Pn-¡∫ G[S E“Õı∫ G⁄,
Psk-§-iUP }[P“ (£zv-õ-¯PØıÕ∫P“) Eu¡ ˜¡skÆ. A¡∫
µıq-¡zv¿ C∏¢x K¥ƒ ˆ£ÿ”
§fl uıfl, Aµ-]-Ø-æUS ¡¢uı∫. µıq¡zv¿ C∏¢u-˜£ıx Aµ-]-Ø-º¿ Dk£-h-¬¿¯ª. C∆¡ı÷ A˜⁄ı©ı T‘⁄ı∫. C¯u T‘ ïizu-xÆ, A¡-µx
PsP-Œ¿ C∏¢x Psp∫ ˆ£∏UˆPkzx Ki-Øx.
µıq-¡Æ ¬ÕUPÆ: Cª[¯P
µıq¡ A¯©a\-Pzvfl C¯n-ØuÕzv¿ Cx-S-‘zx A‘-¬®¶ ˆ¡Œ-

∞-h®£mk“Õx.
Av¿,
"ˆ£ıfl˜\Pı, uÿ˜£ıx £o-∞¿
C¿ªı-u-˜£ı-xÆ, A¡∫ ´x µıq¡
˜Pı∫mi¿ ¬\ı-µ¯n |hzu®£-kÆ'G⁄, ˆuõ-¬UP®£mk“Õx.
Aµ_ ˆ\¥vz ˆuıh∫£ıÕ∫ ˆPPºØı µÆ¶Uˆ¡¿ªı T÷-¯P-∞¿,
"ˆ£ıfl˜\Pı, µıq¡ uÕ£-v-ØıP
C∏¢u-˜£ıx, µı·-£U˜Â Aµ¯\
P¬Ã®£-uÿPıP µıq¡ ¶µm]-∞¿
Dk-£h vmh-™mhı∫. ˜©æÆ, µı·£U˜Â ©ÿ÷Æ A¡-µx SkÆ£zv⁄¯µ ˆPı¯ª ˆ\¥¡-uÿS \vz
vmhÆ wmi-⁄ı∫.
Cx-S-‘zx µıq¡ ˜Pı∫mi¿
A¡∫ ´x ¬\ı-µ¯n |hzu®£-kÆ'
Gfl”ı∫.
Psh-⁄Æ: ˆ£ıfl˜\Pı ¯PxUS
\∫¡-˜u\ A¯©®¶-P“ Psh-⁄Æ ˆuõ¬zx“Õ⁄.
\∫¡-˜u\
ˆ£ıx
©fl¤®¶ \¯£ ˆ¡Œ-∞mk“Õ
A‘U¯P-∞¿,"C-ª[¯P-∞¿ ˜u∫uæUS §fl, Aµ-]-Ø¿ Gv-õ-P¯Õ £»¡ı[ SÆ |h-¡-iU¯P ˆuıh∫Q-”-x-'G⁄, ˆuõ-¬UP®£mk“Õx.
Cª[¯P ï켮 Pı[Q-µÏ
u¯ª-¡∫ µ≈¿ ÌURÆ T÷-¯P∞¿,"ˆ£ıfl˜\Pı ¯Px \Æ£-¡z¯u
A∏-Q¿ C∏¢x £ı∫zu-¡∫P-Œfl
|ı›Æ J∏-¡fl. A
®˜£ıx, µıq¡ Av-Pı-õ-P“ ™PƒÆ Pk-¯©-ØıP |h¢x ˆPısh-⁄∫'
Gfl”ı∫.
ˆ£ıfl˜\Pı ´uı⁄ Sÿ”a \ımkP“, µıq¡ ˜Pı∫mi¿ {π§UP®£mhı¿, A¡-∏US Av-P-£m\
ush¯⁄ Q¯hUSÆ Gfl÷Æ uP¡¿P“ ˆ¡Œ-Øı-Q-≤“Õ⁄.

©ı˜¡ı-∞Ïk-P-–-hfl ˜£a_ |hzu A¯©a\∫ ]uÆ£-µÆ {£¢u¯⁄
˜Pı¿Pmhı, §®. 10&
""-©ı-˜¡ı-∞Ïk-P“
B≤u[P-¯ÕU R˜« ˜£ımk
¬mk, ¡flï-¯”-∞¿ Dk£-k-¡¯u
{÷zv-⁄ı¿,
©zvØ
Aµ_
˜£a_¡ı∫z¯uUSz
uØı-µıP
C∏UQ-”x,''
Gfl÷,
E“x¯” A¯©a\∫ ]uÆ£µÆ ˆuõ-¬zx“Õı∫.
|U\¿PÕı¿ £ıvUP®
£mh
©ı{-ª[PÕı⁄
·ı∫UPsm, Jõ\ı, •Pı∫
©ÿ÷Æ
˜©ÿS-¡[PÆ
© ı { - ª [ P - Œ fl
ïu¿¡∫P“
Pª¢x
ˆPısh TmhÆ, ˜©ÿS
¡[P ©ı{-ªz u¯ª-|-P∫
˜Pı¿Pmhı-¬¿ E“Õ
Aµ-_z u¯ª-¯©a ˆ\Ø-ªPzv¿ |h¢ux.
CUTmhzv¿ ©zvØ
E“x¯”
A¯©a\∫
]uÆ£-µÆ, ˜©ÿS-¡[P
ïu¿¡∫
¶zu-˜u∆
£mhıa\ı∫Øı,
Jõ\ı
ïu¿¡∫ |√fl £m|ı-ØU
Pª¢x ˆPısh-⁄∫.
HÿP-⁄˜¡ vmh-™mh£i
A¯©a\-µ-¯¡U
TmhÆ
C∏®£-uı¿,
u⁄US® £v-ªıP E“x¯”a ˆ\Ø-ª∫ B´∫ _Pı¤
©ÿ÷Æ i.¬.§., B⁄¢z
\[P∫ C∏-¡-¯µ-≤Æ •Pı∫

DINAMALAR

ïu¿¡∫ {vË S©ı∫
A›®§ ¯¡zv-∏¢uı∫.
Eh¿{-¯ª-¯ØU PıµnÆ
Pımi
¡µıu
·ı∫UPsm
©ı{ª
ïu¿¡∫
]¶-˜\ı-µfl,
u⁄US® £v-ªıP x¯n
ïu¿¡∫P“ µS-¡µ uıÏ
©ÿ÷Æ _˜uË ©Pı˜uı
BQØ
C∏-¡-¯µ-≤Æ
A›®§ ¯¡zv-∏¢uı∫.
CUTmhÆ ïi¢u §fl
£zv- õ - ¯ P- Ø ıÕ∫P- – US
AŒzu ˜£mi-∞¿ ©zvØ
A¯©a\∫ ]uÆ£-µÆ T‘-Øuı-¡x:
©ı˜¡ı-∞Ïk-P“
¡flï-¯”-∞¿
Dk-£-k¡¯u {÷zv, B≤-u[P¯ÕU
R˜«
˜£ımk¬mhı¿ ˜¡÷ G¢uU
˜P“¬-≤Æ ˜PmPı-©¿,
Eh˜⁄ ˜£a_-¡ı∫z¯u
|hzuz uØı-µıP C∏UQ˜”ıÆ.
C®˜£ıx ˆuıh[P®
£h C∏USÆ, "B-£-˜µÂfl Qüfl Ìflm' Gfl£x
G¡-¯µ-≤Æ
ˆPı¿æÆ
vmh-©¿ª.
©ı˜¡ı∞Ïk-PÕı¿
£ıvUP®
£mh £S-v-P-Œ¿ {∫¡ıPz¯u ^µ-¯©UP-ƒÆ {¯ª¯©¯Ø
^µ-¯©UP-ƒÆ
uıfl CzvmhÆ.
CzvmhÆ ˆ©x-¡ıP

|h¢uı-æÆ,
¡Õ∫a]
Pmhı-ØÆ
C∏USÆ.
©ı˜¡ı-∞Ïk-P-Œfl
¡flﯔ }iUSÆ ¡¯µ
Czvmh-ïÆ ˆuıh-∏Æ.
Cfl›Æ B÷-©ı-u[P-Œ¿
Czvmhzvfl âªÆ ]ª
|¿ª £ªflP“ Q¯hUSÆ
Gfl÷ |ƶ-Q-˜”fl.
uÿ˜£ıx,
©ı˜¡ı∞Ïk-P-–US
Gv-µıP
©ı{-ª[P-–UQ-¯h-∞ªı⁄ Tmk® £ıx-Pı®¶®
£¯h ïØÿ], S‘®§hzuUP £ª-⁄-Œzx“Õx.
xµ-v∫Ëh-¡-\-©ıP
CuÿS ïfl¶ ©ı˜¡ı∞ Ï k - P - – U S
¬kUP®£mh ˜PıõU¯PP“ ¶”UP-oUP®£mh⁄.
£¯h-P¯Õ ©mk˜©
£Øfl£-kzx-¡-uı¿ C®§µa¯⁄
w∫¢x-¬-hıx.
¡flï-¯”US
ïi-ƒPmi, {∫¡ı-Pz¯u ^µ¯©UP® £¯h-P“ £Øfl£kzu®£h
˜¡skÆ.
©ı˜¡ı-∞Ïk-P-–US Gvµı⁄
|h-¡-iU¯P-P¯Õ
©zvØ Aµ_ P¡-⁄zx-hfl
|hzv-¡-∏-Q-”x.
C∆¡ı÷
]uÆ£-µÆ
ˆuõ-¬zuı∫.
Tmhzv¿
Pª¢x
ˆPı“Õ CØ-ªıu •Pı∫
ïu¿¡∫ {vË S©ı∫ ufl

P∏zuıP,
"•-Pı-õ¿
©ı˜¡ı-∞Ïk-P¯Õ
Gv∫ˆPı“Õ Cfl›Æ 70
£¯hU
Pƈ£-¤-P“
˜u¯¡® £-k-Qfl”⁄.
C®˜£ıx
|U\¿
£Ø[P-µ-¡ı-uÆ
©ı{ªzv¿ PmkUS“ C∏UQ”-x' Gfl÷ ˆuõ-¬zuı∫.
CuÿS®
£v-ª-Œzu
A¯©a\∫ ]uÆ£-µÆ, "|ıfl
£ım⁄ı-ƒU˜Pı A¿ªx
A¡∫ i¿ºU˜Pı ¡¢uı¿
˜£]U
ˆPı“Õ-ªıÆ.
A¡∫ u⁄x âzu Av-Pı-õP¯Õ A›®§-≤“Õı∫.
Cx J∏ §µa¯⁄˜Ø
A¿ª' Gfl”ı∫.
ˆ¡i-Ssk
√a_:
C u ÿ Q - ¯ h - ∞ ¿ ,
CUTmhz¯u Gv∫zx 72
©o-˜|µ
"£¢z'-xUS
A¯«®¶ ¬kzu ©ı˜¡ı∞Ïk-P“, "£¢z'-vfl C÷v-|ıÕı⁄
˜|ÿ÷,
·ı∫UPsm
©ı{-ªÆ
˜\ı˜h Qµı-©zv¿ C∏¢u
Cµsk ©ıi EØ∫{-¯ª®
£“Œ-∞¿ ˆ¡i Ssk
√]z uıUS-u¿ |hzv-⁄∫.
C¢u® £“Œ HÿP-⁄˜¡
Ph¢u |¡Æ£-õ¿ ©ı˜¡ı∞Ïk-PÕı¿ uıUS-uæ
- US
E“Õı-⁄x. Ca\Æ£-¡Æ
S‘zu ©ÿ” ¬¡-µ[P“
Gx-ƒÆ Q¯hUP-¬¿¯ª.

C⁄-ˆ¡-‘-Ø∫P“ ´x |h-¡-iU¯P: ¡»US ¡¢ux BÏv-˜µ-ºØ Aµ_
ˆ©¿˜£ı∫fl, §®. 10&
C¢v-Ø∫ ´x |hzu®£mh uıUSu¿P-Œ¿ ]ª \Æ£-¡[P“ C⁄-ˆ¡‘
˜|ıU˜Pık |h¢x“Õ⁄. C¢u
uıUS-u¿P-Œ¿ Dk-£mh-¡∫P“ ´x
\mh-£i |h-¡-iU¯P GkUP®£-kÆ,
G⁄ BÏv-˜µ-ºØ Aµ_ E÷v
AŒzx“Õx.
Cª[¯P Av£∫ µı·£U˜Â, u⁄x µËØ £Ønz¯u ïizx ˆPısk ˜|ÿ÷
ˆPı Æ¶ v∏Ƨ⁄ı∫. ¬©ı⁄zv¿ C∏¢x ˆ¡Œ˜Ø ¡¢u A¡∫, Cµsk
¯PP¯Õ≤Æ EØ∫zv u⁄x Buµ¡ıÕ∫P¯Õ £ı∫zx ©QÃa] ˆuõ¬zu£i
C”[Q⁄ı∫. \µz ˆ£ıfl˜\Pı ¯PxUS® §fl, C¡µx ¡∏¯P A¯©¢uuı¿ £µ£µ®¶
Pın®£mhx.

BÏv-˜µ-º-Øı-¬¿ C¢v-Ø∫P“
´x AiUPi uıUS-u¿ |hzu®£-k¡-uÿS, A¢|ımk £ı∫º-ˆ©fli¿
Gv∫UPm] E÷®§-⁄∫P“ Psh⁄Æ ˆuõ-¬zu-⁄∫.
CuÿS
ˆ¡Œ-≤”
- ƒ
- zx¯”

"£ıƘ£' Gfl”-¯«USÆ µıS¿
£ı¿ uıUP˜µ PkÆ Psh-⁄Æ
ïƯ£, §®. 10&
Pı[Q-µÏ Pm]-∞fl CÕÆ u¯ª-¡∫
µıS¿, ïƯ£¯Ø, "£ıƘ£' Gfl÷
A¯«zu-uÿS ]¡-˜\⁄ı u¯ª-¡∫
£ı¿ uıUP˜µ Psh-⁄Æ ˆuõ¬zx“Õı∫.
"C¢v-Ø∫P“
A¯⁄-¡-∏Æ
ïƯ£-∞¿ G¢u ChzvÿSÆ
ˆ\¿ª Eõ-¯©-≤sk' G⁄, Pı[QµÏ GÆ.§., µıS¿ T‘-∞-∏¢uı∫.
CuÿS ]¡-˜\⁄ı u¯ª-¡∫ PkÆ
Psh-⁄Æ ˆuõ-¬zv-∏¢uı∫.
CuÿQ-¯h˜Ø Ph¢u ¡ıµÆ,
µıS¿ ïƯ£-∞¿ ¶”-|-P∫ µ∞-º¿
£Ø-nÆ ˆ\¥x £Ø-o-P-Œ-¯h˜Ø
E¯µ-Øı-i-⁄ı∫. A®˜£ıx A¡∫
ïƯ£¯Ø, "£ıƘ£' Gfl÷ Ea\õzuı∫. µıS-ºfl C¢u ˆ\Ø-æUS
uıUP˜µ u⁄x Pm] £zv-õ-¯P-Øı⁄,
"\ıÆ⁄ı-'-¬¿
Psh-ڮ
ˆuõ-

¬zx“Õı∫.
\ıÆ⁄ı £zv-õ-¯P-∞¿ £ı¿
uıUP˜µ T‘-∞-∏®£-uı-¡x:
µıS-ºfl âuı-¯u-Ø∫P“ ©PıµıËi-µı-¬-º-∏¢x
ïƯ£¯Ø
§õUP {¯⁄zu-¡∫P“. uÿ˜£ıx
µıS¿ ïƯ£¯Ø, "£Æ£ı¥'
Gfl˜” A¯«UQ-”ı∫. Cufl âªÆ
©µımiØ ©UP-Œfl PıØzv¿ A¡∫
E®¶ ¯¡zx ˜u¥Q-”ı∫.
A¡-∏-¯hØ C¢u Ea\-õ®¶
ïƯ£ ´x |h¢u £Ø[P-µ-¡ıu
uıUS-u¯ª ˜£ıfl÷ E“Õx. Pı[QµÏPı-µ∫P“, µıS-æUS, "ïƯ£'
Gfl”
¡ı∫z¯u¯Ø
Ea\-õUP
Pÿ÷UˆPı-kUP ˜¡skÆ.
µıS-ºfl ïƯ£ ¡∏-¯P-∞fl
˜£ıx A¡-µx £ıx-Pı®¶UPıP
©ı{ª ïu¿¡∫ A˜\ıU \¡ıfl, 22
B∞-µÆ
˜£ıΩ-\ı¯µ
Hÿ£ık
ˆ\¥x“Õı∫. µıS-ºfl C¢u ¡∏¯P

©µımiØ ©UP“ Pı[Q-µ-_US
|hzvØ \¡ F∫¡-ª-©ıP uıfl
C∏UP ˜¡skÆ. ©zvØ E“x¯”
C¯n A¯©a\∫ µ˜©Ë £U¬, µıSºfl ¸¯¡ £ıx-Pı®£ıP ¯¡zv∏¢uı∫. µıS¿, ©Pız©ı Pı¢vØ¿ª. A¡-µx Pıª-o¯Ø ˆ|g]¿
¯¡zx £ıx-Pı®£-uÿS.
©zvØ A¯©a\-õfl C¢u ˆ\Ø¿
ˆ¡mPU˜P-hı-⁄x. £U¬ Cufl
âªÆ ©Pı-µıËi-µı-¯¡-≤Æ, C¢u
©so¿ §”¢u AƘ£zP-¯µ-≤Æ
˜P¡-ª®£-kzv-≤“Õı∫.
£U¬-∞fl |h-¡-iU¯P ™S¢u
©⁄-˜¡-u¯⁄ AŒUQ-”x. µıS¯ª
©Pı-µıËi-µı-¬fl ¬∏¢uı-Œ-ØıP
¡µ-˜¡ÿ÷ C¢u ©ı{-ªz¯u A¡-©ı⁄®£-kzvØ µ˜©-Â˙US {a\-ØÆ,
"£z© ßÂs' ¬∏x Q¯hUSÆ.
C∆¡ı÷ £ı¿ uıUP˜µ T‘≤“Õı∫.

A¯©a\∫ Ïj-£fl Ï™z T‘-Øu
- ı-¡x:
C¢vØ C¯Õ-b∫P“ ´x |h¢u
uıUS-u¿P-Œ¿ ˆ£∏Æ£ı-ªı-⁄¯¡
A¡∫P-Œ-hÆ E“Õ ˆ£ı∏mP¯Õ
ˆPı“¯Õ-Ø-i®£-uÿPı-Pzuıfl
|h¢x“Õx. C¢u uıUS-u¿P-Œ¿
]ª C⁄-ˆ¡-‘-˜Øık |h¢x“Õx.
C⁄-ˆ¡-‘-˜Øık uıUS-u¿ |hzx-£¡∫P“ ´x PkÆ |h-¡-iU¯P
GkUP®£-kÆ.
Cx-˜£ıfl” uıUS-u¿P“ \∫¡˜u\ AÕ¬¿ BÏv-˜µ-º-Øı-ƒUS
ˆPmh ˆ£Ø¯µ Hÿ£-kzxÆ. BÏv˜µ-º-Øı-¬fl ˆ£Ø∫ ˆPhUT-hıx,
Gfl£-v¿ P¡-⁄-©ıP C∏UQ-˜”ıÆ.

C¢v-Øı-ƒ-h-⁄ı⁄ ¡∫zuP E”ƒ
˜©Æ£mk“Õx. |Æ|ımi¿ £iU
SÆ ˆ¡Œ-|ımk ©ın-¡∫P“ uµ©ı⁄ P¿¬¯Ø Pÿ÷ uıØ-PÆ v∏Æ
¶-¡-uÿS Aµ_ A¯⁄zx |h-¡-iU
¯P-P-¯Õ-≤Æ ˜©ÿˆPısk“ Õx.
C∆¡ı÷ Ïj-£fl Ï™z T‘⁄ı∫.
§µ-u©
- ∫ ˆP¬fl ∏z S‘®§-k¯
- P∞¿, " ˆ¡÷UPzuUP C¢u uıUS-uªı¿ |Æ|ımkUS A¡®ˆ£-Ø∫ Hÿ£kÆ. C¢v-Øı-ƒh
- ⁄
- ı⁄ E”-ƒÆ, Cu⁄ı¿ £ıvUP®£-hUT-kÆ. BÏv-˜µº-Øı-¬fl ïfl˜⁄ÿ”-ïÆ Ca\Æ£¡[PÕı¿ u¯h-£k
- Æ' Gfl”ı∫.

12

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

Bfl™PÆ A‘˜¡ı©ı
|¿ª-¡∫P-–-hfl ©mkÆ ˜\∏[P“
☛ ¶º ©ÿ” ™∏-P[P-¯ÕU ˆPıfl÷¬-kÆ. Ax-˜£ıª £Uv Gfl›Æ ¶º
Pı©Æ S-˜µı-uÆ ïu-ªı-⁄-¡ÿ¯”U
ˆPıfl÷- ¬-k-Q-”x. Cu-Øzv¿ £Uv
¡Õ∏-©ı-⁄ı¿ Pı©-ïÆ H¯⁄Ø ™∏P
En∫a]-P-–Æ Ai-˜Øık ©¯”¢x¬-kÆ.
☛ ˆ£ımh-ªÆ Q»¢x PkS ]u-‘¬mhı¿ A¡ÿ¯” Jfl÷ ˜\∫®£x
™P-ƒÆ Pi-⁄Æ. Ax-˜£ıª £¿˜¡÷
v¯\-P-Œ¿ Kk-Qfl” ©⁄z¯u EmS¬zx J∏-ï-P®£-kzx-¡x GŒ-uı⁄ ˆ\Ø¿A¿ª.
©⁄¯u J∏-ï-P®£-kzx-¡-uÿS |¿ª-¡∫P-–-hfl
©mkÆ ˜\µ-˜¡skÆ.
☛ ]÷ C¯« Jfl÷ }miU ˆPısi-∏¢uı-æÆ F]∞fl Pıx-¡-»-ØıP ~ı¿ ~¯«Ø ïi-Øıx. Eª-P®
ˆ£ı-∏mP-Œ¿ ]‘x £ÿ÷ C∏¢uı-æÆ |Æ©ı¿
P-h-ƒ¯Õ AqP ïi-Øıx.
☛ ©¯⁄¬, ©UP“, ˆ£ÿ˜”ı∫ A¯⁄-¡-∏-h-›Æ
˜\∫¢x ¡ı [P“. Ph-¯©-P¯Õ ¬hı-©¿ ˆ\¥x
¡ı∏[P“. B⁄ı¿, E“Õz¯u ©mkÆ Ph-ƒ-Œ-hÆ
C∏zx[P“.
☛ ïmˆ\-i-P¯Õ ¬∏Ƨz vfl›Æ Jmh-Pzvfl
¡ı∞¿ C∏¢x µzuÆ ¡»-¡x ˜£ıª, Eª-Q-Ø¿ Cfl£[
-P-Œ¿ |ımhÆ ˆPısk ©¤-ufl Gzu-¯⁄˜Øı
˜¡-u-¯⁄-P¯Õ A›-£-¬UQ-”ıfl.
&µı-©-Q-∏Ën∫

45 |ı“ A -Pı-©¿ C∏USÆ uUPıŒ
C¢vØ ¬gbı-¤-P“ \ıu¯⁄
¶x-i¿º, §®. 10&
uUPıŒ GŒ-v¿ £ zx A -Pı-u¡ı÷ }sh |ı“ £ıx-PıUSÆ
ﯔ¯Ø |Æ|ımk ¬gbı-¤-P“
Psk §izx“Õ-⁄∫.
|Æ|ımi¿ £«[P“ ©ÿ÷Æ
Pı¥P‘ £ıx-Pı®¶ Th[P“ ˜£ıx©ı⁄
AÕ¬¿
C¿ªı-u-uı¿
Eÿ£zv ˆ\¥Ø®£-kÆ Pı¥P‘
©ÿ÷Æ £«[P-Œ¿ 40 \u-√-uÆ
√nıQ ¬k-Qfl”⁄.
uUPıŒ, ˆ\i-∞¿ Pı¥¡ımh©ıP C∏USÆ ˜£ı˜u £‘zx
\¢¯uUS A›®§ ¬k-Qfl”-⁄∫.
C∏®§-›Æ,
J∏
¡ıµ
PıªzxUS ˜©¿ C¯¡ uıUS-§i®£-v¿¯ª. SŒ∫\ı-u⁄ ˆ£mi∞¿ ¯¡zuı¿ Th 10 |ımP“
A¿ªx Cµsk ¡ıµzxUS ˜©¿
uUPıŒ uÕ∫¢x ¬k-Q-”x.

uUPı-Œ¯Ø }sh-|ı“ £ıxPıUSÆ ¡»-ﯔ S‘zx i¿º∞¿ E“Õ ˜u]Ø £∞∫ ©µ-£q
Bµı¥a] ¯©Ø ¬gbı-¤-P“
ïØÿ] ˜©ÿˆPısh-⁄∫.
Cx-S-‘zx Bµı¥a] S  u¯ª¡∫ B]Ï uzuı S‘®§-k-¯P-∞¿,
"uUPı-Œ-∞¿ B¿£ı ˜©fl ©ÿ÷Æ
•mhı ˆÌUÏ Gfl” ˆ|ıv-P“
(Gfl¯\Æ)
E“Õ⁄.
C¯¡
uıfl uUPı-Œ¯Ø £ UP ˆ\¥
Qfl”⁄.
"uUPı-Œ-∞fl ©µ-£-q-¬¿ C¢u
ˆ|ıv-P-Œfl
ˆ\Ø¿£ım¯h
S¯”UP ˆ\¥x ¬mhı¿ £«Æ
¬¯µ-¬¿ £ ®£x ukUP®£mk
¬kÆ. Cufl âªÆ uUPı-Œ¯Ø 45
|ı“ ¡¯µ A -Pı-©¿ £ıx-PıUP
ïi-≤Æ.
"SŒ∫\ı-u⁄ ˆ£mi-∞¿ ¯¡UPı-

©¿ C∆¡Õƒ |ımP“ uUPıŒ
uıUS-§-izuı¿ C¡ÿ¯” }sh
xıµ[P-–USÆ Hÿ÷-©v ˆ\¥Ø
ïi-≤Æ' Gfl”ı∫.
©ÿˆ”ı∏ ¬gbı¤ _®µı \Uµ¡∫zv S‘®§-k-¯P-∞¿, "ˆ|ıv
©ıÿ”Æ ˆ\¥Ø®£mh uUPı-Œ-Øı¿
©¤-u∫P-–U˜Pı, ¬ª[S-P-–U˜Pı
ˆPk-u¿ Huı-¡x Hÿ£-k-Q-”uı
Gߣx
S‘zu
B¥ƒÆ
˜©ÿˆPı“Õ ˜¡skÆ.
"G⁄˜¡, }sh |ı“ A -Pı-©¿
C∏USÆ
uUPıŒ
\¢¯uUS
¡µ âfl÷ Bsk-P“ BSÆ.
C¢u ïØÿ] ˆ¡ÿ‘ ˆ£ÿ”ı¿
£®£ıŒ,
"©ıÆ£-«Æ E“Œmh £¿˜¡÷
¡¯P £«[P-¯Õ-≤Æ }sh |ı“
A -Pı-©¿ £ıx-PıUP ïØÿ]
˜©ÿˆPı“Õ®£-kÆ' Gfl”ı∫.

˜|µz¯u A‘Ø EuƒÆ ˆ¡®¯\m
¬sˆ¡Œ B¥ƒP“, ˆ\Øÿ¯PU˜Pı“
B¥ƒP“,
\ıuıµn
ˆ£ıx©UP–USÆ
G∆¡ı÷ £Øfl£kQ”x Gfl£¯u http://
worldtimeengine.com/about Gfl” ˆ¡®¯\mi¿
A‘تıÆ. ©x¯µ, ˜PıªıªÆß∫, ©ıϘPı G⁄
3 |Pµ[PŒfl ˆ£Ø¯µ® £vƒ ˆ\¥uı¿ A¢u¢u
|Pµ[PŒfl A®˜£ı¯uØ ˜|µz¯u A‘تıÆ.
£ı¯ÕØÆ£mi∞¿ C∏USÆ J∏¡∫, A¢u
Fõfl A®˜£ı¯uØ ˜|µÆ, EªP ¡¯µ£hzv¿
Aufl ChÆ, A¢u Fõfl Am\˜µ¯P,
w∫UP˜µ¯P, G¢u |ık G⁄ A¯⁄zx
uP¡¿P¯Õ≤Æ C¢u ˆ¡®¯\mi¿ A‘تıÆ.

|ı“ £ªfl
Cfl¯”Ø
|m\zvµ £ªfl
A_-¬¤ & ˜PŒU¯P
ˆPıshımhÆ
£µo
& PªUP-©ı⁄
©⁄-{¯ª
Pı∫zv¯P & ˆ£ı”ı¯©,
Bu[PÆ
˜µıQo & PkÆ ˜¡¯ª®£–
™∏-P-^-õ-hÆ & ïØÿ] ˆ¡ÿ‘
v∏-¡ı-v¯µ& FUPÆ, Eÿ\ı-PÆ
¶⁄∫ß-\Æ & Phfl w∫zu¿
ß\Æ
& |m£ı¿ |fl¯©
B∞¿ØÆ & ¬˜¡P
ˆ\Ø¿£ık
©PÆ
& ©⁄ A¯©v £ıv®¶
ßµÆ
& ¡ıUS-¡ı-uÆ
Ezv-µÆ & ˆ¡Œ-¡mhıµ
A›-T-ªÆ
AÏuÆ & √s A¯ªa\¿
]zv¯µ & _£a ˆ\¥v
_¡ıv
& Pıõ-ØÆ
¯PT-k-u¿
¬\ı-PÆ & E”-¬-⁄∫ Eu¬
A›-ÂÆ & A¡-©-õ-Øı¯u
˜Pm¯h & √s ·Æ£Æ
âªÆ
& Gv∫£ı-µıu ¡µƒ
ßµı-hÆ & _÷-_-÷®£ı⁄
ˆ\Ø¿£ık
Ezv-µı-hÆ & B˜µıUQØ
˜©fl¯©
v∏-˜¡ı-nÆ & uØUPÆ,
uk-©ıÿ”Æ
A¬mhÆ & Cµmi®¶ ˆ\ªƒ
\u-ØÆ
& Eu¬ Q¯hzu¿
ßµmhıv & _P-©ı⁄ A›-£-¡Æ
Ezv-µmhıv & {¯⁄zux
|hzu¿

˜µ¡v

& §“¯Õ-PÕı¿
©QÃa]

|ı¯ÕØ µı] £ªfl
˜©ÂÆ
&
õÂ-£Æ
&
™x-⁄Æ &
Ph-PÆ
&
]Æ©Æ
&
Pfl¤
&
xªıÆ
&
¬∏a]-PÆ &
u›_
&
©P-µÆ
&
SÆ£Æ
&
´⁄Æ
&

u∫© Pıõ-ØÆ
Pi⁄ ïØÿ]
P¡¯ª w∏Æ
˜ØıP ¡ı¥®¶
P¡-⁄US-¯”ƒ
Eh¿ E£ı¯u
ˆ¡÷®¶, ¬µUv
PıõØ ˆ¡ÿ‘
Eÿ\ı-PUS-¯”ƒ
˜Pı£Æ, ˜¡PÆ
ˆ£ı∏“ C«®¶
\ı©∫zvØ
ˆ\Ø¿£ık

|ı¯ÕØ |¿ª ˜|µÆ
Pı¯ª 10.30 ©o ïu¿ 11.30
©o ¡¯µ

S«¢¯u-P-–US
ˆ£Ø∫ ¯¡UP
Cfl÷ Pı¯ª 9.50 ¡¯µ
§”USÆ
S«¢¯u-P-–US
ˆ£Ø∫
¯¡UP
ïu¿
G zxUP“:
˜Ø (YE) ˜Øı (YO) £(BA)
§ (BI) ˆØ, ˜Øı, £ı, •
Cfl÷ Pı¯ª 9.50US® §fl
§”USÆ
S«¢¯u-P-–US
ˆ£Ø∫
¯¡UP
ïu¿
G zxUP“:
ß (BOO) u (DHA) £ı (BHA)
hı (DA) ¶, £, h

DINAMALAR
µıS¿ C¯Õb∫ ˜\⁄ı Pı[., ˆuısh∫P“, Iuµı£ızv¿ |hzvØ ˜£ıµımhzv¿, ˆuæ[S ˜u\ Pm]z u¯ª¡∫
\¢vµ£ı¶ |ı≤k¬fl E∏¡ ˆ£ıƯ©¯Ø Gõzu⁄∫. A®˜£ıx, ˆ£s ˆuısh∫ J∏¡õfl ˜\¯ª∞¿ w®§izx
Gõ¢ux. w¯Ø A¯nUP £hıu£ık£mh ˆuısh∫P“.

¬.I.§.,UP“ £ıx-Pı®¶ ¬¡-Pı-µÆ
PkÆ ˆ|∏UP-i-∞¿ ïƯ£ ˜£ıΩ-\ı∫
ïƯ£, §®. 10&
ïƯ£ ˜£ıΩ-\ı-õ¿ 50 \u-√uÆ ˜£∫, ¬.I.§.,UP-–US
£ıx-Pı®¶ AŒUSÆ £o-∞¿
Dk-£-kzu®£mk“Õ-uı¿,
\mhÆ J [¯P £µı-©-õUP
˜£ıvØ AÕƒ B“ C¿ªıu
{¯ª Hÿ£mk“Õx.
©Pı-µıËiµı
u¯ª-|-P∫
ïƯ£-∞¿ ¬.I.§.,UP“ AvPÆ. Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P“ u¬µ,
Av-Pı-õ-P“, £ıº-ƒm §µ-£ª[P“, ˆuı»¿ Av-£∫P“
G⁄,
AvP
AÕ¬¿
¬.I.§.,UP“ E“Õ-⁄∫.
C¡∫P-Œ¿
ˆ£∏Æ£ı-ªı˜⁄ı∫, u[P-Œfl E∞-∏US
Aa_-÷zu¿ C∏®£-uıP T‘,
©ı{ª Aµ_ ˆ\ª-¬¿ ˜£ıΩÏ
£ıx-Pı®¯£ A›-£-¬zx ¡∏-Qfl”⁄∫.
Ph¢u âfl÷ Bsk-PÕıP,
˜£ıΩÏ
£ıx-Pı®¶
ˆ£÷Æ
¬.I.§.,UP-Œfl
GsoU¯P
ïƯ£-∞¿ Av-P-õzx“Õx. Cu⁄ı¿, AvP AÕƒ ˜£ıΩ-\ı∫,
¬.I.§.,UP¯Õ £ıx-PıUSÆ £o∞¿ Dk-£-kzu® £k-Qfl”-⁄∫.
]ª ¬.I.§.,UP-–US ˆ¡Œ-∞¿
ˆ\¿æƘ£ıx ©mkÆ £ıx-Pı®¶

"i¬' {PÃa]P“

˜©ÂÆ: BªØ ¡»-£ı-k-P-Œ¿ |ımhÆ

]¤ ]®Ï

ˆ\¿æÆ.
ˆuı»¿
üv-Øı⁄
Tmh[P“, {PÃa]-P-Œ¿ Pª¢x
ˆPı“Õ-ªıÆ. ˆ¡Œ-≥∫ £Ø-n[P“
ˆ\¿ª ˜£ımh vmhÆ {¯”-˜¡-÷Æ.
P¯ª-b∫P“ Gv∫£ı∫zu ¡ı¥®¶-P¯Õ® ˆ£÷Æ `Ã{¯ª E∏-¡ı-SÆ.
¡«UPzvÿS ©ı”ıP Tk-u¿ ˜|µÆ
xı[P-ªıÆ.
õÂ-£Æ: E[P-–US ¬˜µı-u-©ıP ˆ\Ø¿£kÆ ]ª¯µ A¯h-ØıÕÆ Psk
ˆPı“√∫P“. SkÆ£ E÷®§-⁄∫P“
C¯h˜Ø ¡ıUS-¡ı-u[P¯Õ u¬∫UP
˜¡skÆ. GŒ-v¿ ïi¢x ¬kÆ G⁄,
{¯⁄zu ˜¡¯ª Jfl÷US }sh
˜|µÆ Pızv-∏UP-ªıÆ. B¯\®£mk
]ª ˆ£ı∏mP¯Õ ¡ı[Q-¬mk, Av¿
v∏®v C¿ªı-©¿ ˜£ıP-ªıÆ.
™x-⁄Æ: |hUS˜©ı, |hUPı˜uı G⁄
{¯⁄zu ¬Â-ØÆ Jfl÷ |¿ª ¬u-©ıP
|h¢x ¬h-ªıÆ. E”-¬-⁄∫ J∏-¡¯µ
E£-\-õUP Po-\-©ı⁄ £nz¯u ˆ\ª¬-h-ªıÆ. SkÆ£zv-⁄-∏-hfl ˆ¡Œ-∞h[P-–US ˆ\¿ª-ªıÆ. AkUP-kUPıP
£ª
˜¡¯ª-P¯Õ
vmh-™mk
ˆ\¥√∫P“. BuıØ ¡µ-ƒ-P-¯Õ® ˆ£”ªıÆ.
Ph-PÆ: }sh |ımPÕıP ˆ\¿ª {¯⁄zu
J∏ ChzvÿS ˆ\¿√∫P“. G¢u ¬ÂØzvÿPı-P-ƒÆ ˜Pı£Æ ˆPı“Õı-©¿
ˆ£ı÷-¯©-ØıP ˆ\Ø¿£h ˜¡skÆ.
Ehfl §”®¶UP“ ˆuıh∫£ı⁄ ¬ÂØ[P-Œ¿ £mkÆ £hı-©¿ |h¢x
ˆPı“Õ-ƒÆ. BhÆ£µ ¬Â-Ø[P-Œ¿
|ımhÆ ˆ\¿æÆ. SkÆ£ ˆ£∏¯©
£ÿ‘ ©ÿ”-¡∫P-Œ-hÆ ˜£_-√∫P“.
]Æ©Æ: E[P-Œfl P∏zxUP¯Õ ©ÿ”-

08.00 Aïu Pı⁄Æ (ˆ©-Pı)
09.00 ˜u›Æ £ıæÆ
(-P-¯ª-b∫),
]¤©ı ¯hõ (µı‰+),
˜u⁄-∏¬ (¡-\¢z)
09.30 ˜ufl QsnÆ(-ˆ·-Øı),
PªUP¿ Pıˆ©i (¬s)
10.00 H∫ˆh¿ hı® ][P∫
(µı‰),
]õ®¶ ¡∏-x-(-P-¯ª-b∫)
12.00 Pıˆ©i ¯hÆ (C-©-ØÆ)
14.00 £ımˆhıfl÷ ˜Pm˜hfl
(ˆ·-Øı)
17.00 i¯µ-∞-ª∫ ¯hÆ
(-P-¯ª-b∫),
¶zuÆ ¶x_ (¡-\¢z),
{≥ ]¤©ı- (-ˆ·-Øı)
17.30 Pıˆ©i £·ı∫(-ˆ·-Øı),
Pıˆ©i ˜Âı (µı‰)
18.30 |¯Pa_¯¡ ˜|µÆ(-µı‰),
ˆ\© ^fl©ı-(-ˆ·-Øı)
19.00 ˜hU&5(-ˆ·-Øı)
19.30 ]¤©ı ¯hõ (µı‰+)
20.00 `®£∫ ][P∫(-¬-·¥),
PªUP¿ Pıˆ©i (¡-\¢z)
21.30 Ïhı∫Ï E[P-–-hfl
(-ˆ·-Øı),
Pıˆ©i ¯hÆ (C-©-ØÆ)
23.00 ]õ®˜£ı ]õ®¶-(-¬-·¥),
Pıˆ©i QŒ®Ï
(-P-¯ª-b∫),
|¯Pa_¯¡ ˜|µÆ(-µı‰)
˜uflQsnÆ(-ˆ·-Øı)
24.00 ˜ufl Aïx (¬s)

Cfl¯”Ø ]¤©ı
09.00 Cx-uıfl Pıu-ªı-(-µı‰+)
12.00 S˜£-µfl(-µı‰+)
13.00 £P¯h £fl¤-ˆµsk
-(-ˆ©-Pı)
13.30 ˆ\¢xı-µÆ(-µı‰)
14.30 Pı˜ª‰ ˜µı·ı (¡-\¢z),
£zµÆ (P-¯ª-b∫)
15.00 J∏-¡∫ ¡ı Æ
Bª-ØÆ(-µı‰+)
20.01 ϯh¿(-µı‰+)

µıg], §®. 10&
B≤-u[P“ ¡ı[P Phfl uµı-u-uı¿, ¡[Q
Q¯Õ Jfl÷ C zx âh®£mk“Õx;
·ı∫UPsmi¿ |U\-¯ªmk-P-Œfl Aa_-÷zuªı¿ C®£i |h¢x“Õx.
·ı∫UPsmi¿ £«[Si ©UP“ ¡]USÆ
£S-v-P¯Õ
|U\-¯ªmk-P“
u[P“
Pmk®£ımi¿ ¯¡zx“Õ-⁄∫. C¡∫P¯Õ
JkUP, x¯n µıq-¡zv-⁄∫, ©ı{ª ˜£ıΩ-\ı∏US Eu¬ ¡∏-Qfl”-⁄∫.
Ph¢u Bsk AU˜hı-£õ¿ §∫uı Gfl”
Chzv¿ E“Õ £ı[U B® C¢vØı Q¯Õ-∞¿
~¯«¢u |U\-¯ªmk-P“ B≤-uÆ ¡ı[S-¡uÿS Phfl ¡«[SÆ£i ˜Pmk“Õ-⁄∫.
CuÿS ©÷®¶ ˆuõ-¬zu ¡[Q ˜©ªıÕ∫
Em£h I¢x ˜£¯µ Pk-¯©-ØıP uıUQ-≤“Õ⁄∫. C¡∫PÕx uıUS-u-º¿ J∏ F»-Ø∫ _Ø-{¯⁄-¬-«¢uı∫.
C¢u \Æ£-¡zuı¿ ¡[Q F»-Ø∫P“ A¯⁄¡-∏Æ £o ©ıÿ”Æ ˜Pmk ˆPısk ©ÿ”
¡[Q Q¯Õ-P-–US ˆ\fl÷ ¬mh-⁄∫. C¢u
¡[Q¯Ø |hzu BŒ¿ªıu Pıµ-nzuı¿,
uÿ˜£ıx, C¢u ¡[Q, Pµı Gfl” Chzv¿
E“Õ
u¯ª¯©
Aæ-¡-ª-Pzx-hfl
C¯nUP®£mk ¬mhx.
§∫uı Q¯Õ-∞¿ PnUS ¯¡zv-∏¢u
¡ıiU¯P-ØıÕ∫P“ £ª∫ uÿ˜£ıx |U\¯ªmk-PÕı¿ G[P-–USÆ Aa_-÷zu¿
E“Õx. G[P“ £ıx-Pı®¶US B≤-uÆ
¡«[P Phfl ¡«[SÆ£i ˜Pıõ ¡∏-Qfl”⁄∫.
B⁄ı¿, B≤-uÆ ¡ı[P Phfl ¡«[P ïiØıx, G⁄ C¢u ¡[Q vmh-¡mh-©ıP T‘¬mhx. |U\-¯ªmk-P“, §∫uı £Sv ©UP“
âª-©ıP C®£i ©¯”-ï-P-©ıP Phfl ¡ı[P
ïØÿ]®£-uıP ¡[Q Av-Pı-õ-P“ \¢˜uQUQfl”-⁄∫.
§∫uı £S-v-∞¿ 10 B∞-µzxUSÆ Av-P©ı⁄ ˆ£flÂfluı-µ∫P“, C¢u ¡[Q Q¯Õ∞fl âªÆ uıfl K¥≈-vØ ˆuı¯P¯Ø ˆ£ÿ÷
¡¢u-⁄∫. C®˜£ıx, C¢u Q¯Õ âh®£mhuı¿ A¡∫P“ P¡-¯ª-Ø-¯h¢x“Õ-⁄∫.
©zvØ ˆuı»¿ £ıx-Pı®¶ £¯h-∞-⁄¯µ,
£ıx-Pı®¶ £o-∞¿ Dk-£-kzv, ´skÆ C¢u
¡[Q Q¯Õ¯Ø, v”USÆ £i ¡ÿ¶-÷zv ¡∏Qfl”-⁄∫.

£ıS-£ık Pımi-⁄ı¿ A[R-Pı-µÆ µzx
£“Œ-P-–US ].§.GÏ.C., Ga\-õU¯P

]UP⁄©ı⁄ ][P®ß∫ _ÿ÷ªı
©˜ª]Øı¬fl ˜PıªıªÆß∏Æ, ][P®ß∫
|PµïÆ ˆ¡∆˜¡÷ |Põ¿ C∏¢uıæÆ, Cµm¯h
|Pµ[P“ ˜£ı¿ uıfl E“Õ⁄. ][P®ß∫
|P∏US“ µ∞º¿ ˆ\¿¡x, _ÿ÷ªıa ˆ\ª¯¡U
S¯”UQ”x. G¢u ChzvæÆ H‘ G¢u
ChzvæÆ C”[SÆ ¡¯P∞¿, ][P®ß∫ |Põ¿
ˆ©m˜µı µ∞¿ T®£flP“ ¡«[P®£kQfl”⁄.
J∏¡µx T®£¯⁄ ©ÿ”¡∫ £Øfl£kzvU
ˆPı“Õ ïi≤Æ. Cx˜£ıfl” _ÿ÷ªı S‘zx,
Cx¡¯µ ˆ¡Œ¡µıu uP¡¿P¯Õ http:\\singapourtourguide.blogspot.com
Gfl” ¡¯ª®ß¬¿
A‘تıÆ.

B≤-uÆ ¡ı[P Phfl ˆPık
C¿ªımi ¡[Q¯Ø âk

AŒUP®£-k-Q-”x. ˜©æÆ ]ª∏US {µ¢uµ £ıx-Pı®¶ AŒUP®£k-Q-”x.
Ph¢u 2007¿ 4,450 ˜£ıΩ-\ı∫
¬.I.§., £ıx-Pı®¶ £o-∞¿ Dk-£kzu® £mh-⁄∫. B⁄ı¿, 2009¿
£zuı-∞-µzx
413
˜£ıΩ-\ı∫
¬.I.§.,UP“
£ıx-Pı®¶UPıP
£Øfl£<-kzu®£mh-⁄∫.
C˜u-˜£ı¿, âfl÷ Bsk-P–US ïfl, 253 ˜£∏US ˜£ıΩÏ
£ıx-Pı®¶
AŒUP®£mhx.
uÿ˜£ıx ˜£ıΩÏ £ıx-Pı®¶ ˆ£÷-

Cfl¯”Ø µı]£ªfl
¡∫P-Œfl
´x
voUP
˜¡s
hıÆ.
|s£∫P-–-hfl
£ı∫mi,
ˆPıshımh[P-Œ¿ £[˜PÿP-ªıÆ.
J∏-¡∫ âªÆ ïi-Øıu ˜¡¯ª Jfl¯”
©ÿˆ”ı-∏-¡∫ âªÆ ïi®•∫P“.
˜¡¯ª-ØımPÕı¿ ˆuı¿¯ª Hÿ£-hªıÆ. ¬Øı-£ı-õ-P-–US Phfl ¡`-ªıSÆ.
Pfl¤: ¡ıP⁄ £Ø-n[P-–UPıP Po-\©ıP ˆ\ª-¬-h-ªıÆ. \P F»-Ø∫P“ ¬kï-¯”-Øı¿ Tk-u¿ ˜¡¯ª®£-–-¯¡a
\¢vUP-ªıÆ. E[P-Œfl ˆ\¿¡ıU¯P®
£Øfl£-kzv ]ª∫ Pıõ-ØÆ \ıvUP-ªıÆ.
E”-¬-⁄∫P-–UPıP, |s£∫P-–UPıP
Po-\-©ı⁄ £nz¯u ˆ\ª-¬-h-ªıÆ.
¶v-Ø-¡∫ |m¶ Q¯hUSÆ.
xªıÆ: ©ÿ”-¡∫P-–US ˆuõ-Øı-©¿ µP-]-Ø©ıP ]ª Pıõ-Ø[P-¯Õa ˆ\¥√∫P“.
ˆ£sPÕı¿ \¢˜uı-Â-©ı⁄ A›-£¡[P-¯Õ® ˆ£”-ªıÆ. Ah-©ı-⁄-©ıP
¯¡zu ˆ£ı∏mP¯Õ ´mP-ªıÆ. E<[P–US ˆuõ-Øıu ¬Â-ØÆ Jfl¯” ©ÿ”¡∫P-Œ-hÆ
˜Pmkz
ˆuõ¢x
ˆPı“√∫P“. vmh-™mh Pıõ-ØÆ
Jfl÷ ïi-ƒUS ¡∏Æ.
¬∏a]-PÆ: \P F»-Ø∫P“ A¿ªx
|s£∫P-Œfl
ˆ\Ø¿£ı-k-P-¯Õ®
£ı∫zx ˆ£ı”ı-¯©®£-k-√∫P“. J∏-¡õ-hÆ ˆPıkzu ¡ıU¯P Pı®£ıÿ” ïiØı-©¿ \ıUS® ˜£ıUS ˆ\ı¿º \©ıŒUP-ªıÆ. \ı©∫zv-Ø-©ı-P® ˜£]
]ª¯µ E[P“ ¡»US ˆPısk-¡µ
ïÿ£-k-√∫P“.
ˆ£õØ
AÕ¬¿

˜¡ı-õfl GsoU¯P 316 BP
Av-P-õzx“Õx.
Ph¢u
2007¿ 33 ˆuı»¿ Av-£∫P“,
14 v¯µ®£h §µ-£-ª[P-–US
£ıx-Pı®¶ ¡«[P® £mhx.
B⁄ı¿, 2009¿ 51 ˆuı»¿
Av-£∫P-–USÆ,
22
v¯µ®£h §µ-£-ª[P-–US
£ıx-Pı®¶ ¡«[P®£mhx.
âfl÷ Bsk-P-–US ïfl,
92 Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P-–US £ıxPı®¶
¡«[P®£mhx.
uÿ˜£ıx C¢u GsoU¯P
111 BP Av-P-õzx“Õx.
\âP B∫¡-ª∫ ˜\mhfl
˜Pızuıõ Gfl£-¡∫ uP-¡¿
A‘-≤Æ Eõ-¯©a \mhzvfl
RÃ, uıUP¿ ˆ\¥u ©›-ƒUS
AŒUP®£mh £v-º¿ C¢u ¬¡µ[P“ ˆuõ-¬UP®£mk“Õ⁄.
ïƯ£-∞¿ E“Õ ˆ©ızu
˜£ıΩ-\ı-õ¿ 50 \u-√-uÆ ˜£∫,
¬.I.§.,UP-Œfl
£ıx-Pı®¶US
£Øfl£-kzu® £k-¡-uı¿, \mhÆ,
J [¯P £µı-©-õUP ˜£ıvØ ˜£ıΩ\ı∫ C¿ªı-©¿ vshıi ¡∏-Qfl”⁄∫.
âzu ˜£ıΩÏ Av-Pı-õ-P-–Æ,
Cx-S-‘zx ˆ¡Œ®£-¯h-ØıP T”
ïi-Øı-©¿, ¶ªÆ§ ¡∏-Qfl”-⁄∫.

Pÿ£¯⁄ ˆ\¥u J∏ ¬Â-ØÆ §_-§_zx® ˜£ıP-ªıÆ.
u›_: ]ª∫ E[P-Œfl ˜Pı£Æ, ˜¡Pz¯u
xıskÆ ¡¯P-∞¿ |h¢x ˆPı“ÕªıÆ. |ı¯Õ ¡∏Æ G⁄, {¯⁄zu
£n-¡-µƒ Jfl÷ Cfl˜” ¡µ-ªıÆ.
©ı©fl, ¯©zx-⁄∫P“ \¢v®£ı¿
\¢˜uı-ÂÆ A¯h-√∫P“. ¶vØ ïØÿ]P-Œ¿ ˆ¡ÿ‘ Q¯hUSÆ |ı“. uÆ£-vØ∫ C¯h˜Ø Afl˜ØıflØÆ Av-PõUSÆ.
©P-µÆ: u∫©, ¶soØ Pıõ-Ø[P-¯Õa
ˆ\¥√∫P“. ¯P∞¿ Pı_ £n®¶«UPÆ Av-P-õUSÆ. √k, ©¯⁄
ˆuıh∫£ı⁄ ¬Â-Ø[P-Œ¿ {¯⁄zux
|h®£x Pi-⁄Æ. }sh |ımPÕıP
ˆuı¯ª-˜£-]-∞¿ ˜£]U ˆPısi-∏¢u
J∏-¡¯µ Cfl÷ ˜|õ¿ \¢v®•∫P“.
E[P-–US §izu Jfl÷ ©ÿ”-¡∫P–US §iUPı-©¿ ˜£ıP-ªıÆ.
SÆ£Æ: B¯\®£mh¯u ¡ı[Q \¢˜uıÂÆ A¯h-√∫P“. A¯ªa\¿ C¿ªı©¿ C∏¢u Chzv¿ ]ª ˜¡¯ª-P¯Õ
ïi®•∫P“.
}[P“
S¯”-¡ıP
©v®§mh J∏-¡-µı¿ ˆ£õØ AÕ¬¿
Eu¬ Q¯hUP-ªıÆ. §“¯Õ-P-Œfl
]fl⁄, ]fl⁄ B¯\-P¯Õ {¯”-˜¡ÿ‘
¯¡®•∫P“. B⁄¢u-©ı⁄ |ı“.
´⁄Æ: ªı£, |Ëh PnUS® £ı∫zx ]ª
Pıõ-Ø[P-¯Õa ˆ\¥√∫P“. £ª ﯔ
ïØÿ]zxÆ ïi-Øı-©¿ C∏¢u ¬ÂØÆ Jfl÷, Cfl÷ ïi-Ø-ªıÆ. Ph⁄ıP, ¯P©ızuıP ˆPıkzu £nÆ
¡∏Æ. ¡«UP-©ı⁄ ˜¡¯ª-P-Œ¿
©ıÿ”[P-¯Õa ˆ\¥Ø-ªıÆ. E[P-Œfl
A›-£-¡[P-¯Õ® £ÿ‘ ©ÿ”-¡∫P-ŒhÆ ˆ£∏-¯©-Øı-P® ˜£_-√∫P“.

ïƯ£, §®. 10&
"F-⁄-ïÿ” S«¢¯u-P-Œ-hÆ £ıS-£ık
Pımi-⁄ı¿ £“Œ-∞fl A[R-Pı-µÆ µzuı-SÆ'
Gfl÷ ].§.GÏ.C., A¯©®¶ PkÆ Ga\õU¯P ¬kzx“Õx.
£“Œ-P-Œ¿ £ı∫¯¡-∞fl¯©, Eh¿ F⁄ï“Õ S«¢¯u-P¯Õ ˜\∫®£-v¿ ˆ£∏Æ ]UP¿
E“Õx. A¡∫P-–US Am™-Âfl u∏-¡-v¿
£ª £“Œ-P-–Æ
¬∏ƶ-¡-v¿¯ª. Cx
ˆuıh∫£ıP, ©zvØ ˜©{-¯ª®£“Œ ¡ıõ-ØÆ
(].§.GÏ.C.,)
Av-µi
|h-¡-iU¯P
Gkzx“Õx.
Eh¿ üv-ØıP S«¢¯u-P¯Õ £“Œ-∞¿
˜\∫®£-v¿ G¢u £ıS-£ı-kÆ PımhU Thıx.
F⁄-ïÿ” S«¢¯u-PÕı⁄ Ps S∏k, Pıx
ˆ\¬k, ¡º®¶ ˜|ı¥ E“Õ-¡∫P“, â¯Õ
¡Õ∫a] S¯”-£ık E“Õ-¡∫P¯Õ, ©ÿ”
S«¢¯u-P“ ©ıvõ £“Œ-∞¿ ˜\∫zx P¿¬
AŒUP-˜¡skÆ.
Cv¿ G¢u £ıS-£ı-kÆ PımhU Thıx;
A®£i £ıS-£ı-k-Pımi S«¢¯u-P¯Õ £“Œ∞¿ ˜\∫UP ©÷USÆ £“Œ-P-Œfl A[R-Pı-µÆ
µzx ˆ\¥Ø®£-kÆ Gfl÷ Ezu-µ-¬¿ T‘≤“Õx.
˜©æÆ, Azu-¯PØ S«¢¯u-P-–US £ıhÆ
¶Pmh, A¡∫P-–US P¿¬ ¶PmkÆ ¡¯P-∞¿
£∞ÿ] ˆ£ÿ” B]-õ-Ø∫P¯Õ {Ø-™zx £∞ÿ]
AŒUP-˜¡skÆ. ]”®¶ £ıh ¡S®¶-P¯Õ
|hzu-˜¡skÆ Gfl÷Æ £õ¢x-¯µzx C∏UQ”x.
].§.GÏ.C.,∞fl Rà CØ[SÆ G¿ªı
£“Œ-P-–USÆ C¢u Ezu-µƒ A›®£®
£mk“Õx.

Cfl÷
¬˜µıv ¡∏-hÆ ¯u ©ıuÆ 28Æ ˜uv, È£∫
25.
10&02&10 ¶uflQ-«¯©, Cfl÷ Cµƒ 2.47
¡¯µ x¡ı-u] vv, Aufl§fl vµ-˜Øı-u] vv.
Cfl÷ Pı¯ª 9.50 ¡¯µ âªÆ |m\zv-µÆ,
Aufl§fl ßµı-hÆ |m\zv-µÆ. Cfl÷ Pı¯ª
9.50 ¡¯µ ©µ-n-˜Øı-PÆ, Aufl§fl A™∫u˜Øı-PÆ.
|¿ª ˜|µÆ: Pı¯ª 9.30 ïu¿ 11.30 ¡¯µ
µıS-Pı-ªÆ: £P¿ 12.00 ïu¿ 1.30 ¡¯µ
G©-PshÆ: Pı¯ª 7.30 ïu¿ 9.00 ¡¯µ
SŒ¯P: £P¿ 10.30 ïu¿ 12.00 ¡¯µ
`ªÆ: ¡hUS.
£õ-Pı-µÆ: £ı¿.
ˆ£ıx: ˆPıiØ |P_. ˇ¯\-ªÆ ]¡-ˆ£-∏-©ıfl
£¡¤
¡∏Æ
Pım].
µı©-|ı-u-¶-µÆ
ˆ\mizˆu∏ ïzuı-ªÆ©fl ¶”®£ık Psh∏Õ¿. v∏®£v H -©-¯ª-Ø®£fl \Pϵ-P-ª\ı-§-˜Â-PÆ.
`õØ Eu-ØÆ: Pı¯ª 6.28 ©o.
`õØ AÏu-©-⁄Æ: ©ı¯ª 6.21 ©o.

ˆuõg_US[P!
©⁄a˜\ı∫¬fl A‘-S-‘-P“ Øı¯¡?
©⁄
A zuÆ
ˆuıh∫¢x Pın®£-k-u¿,
£umhÆ, \õ-ØıP Enƒ
EmˆPı“Õı¯©,
xı[SÆ
˜|µzv¿
©ıÿ”Æ,
G®˜£ı-xÆ
P¯Õ®£ıP En∫u¿, GvæÆ P¡-⁄Æ ˆ\æzu ïiØı-©¿ u¬®£x, ˜u¯¡Øÿ”
]¢u-¯⁄-P“,
G®˜£ı-xÆ
˜\ıP-©ıP
Pın®£-k-u¿ ©ÿ÷Æ ©⁄{¯ª ©ı÷-£ı-k-P“ BQد¡, ©⁄a˜\ı∫¬fl A‘-S-‘-P“.

£«ˆ©ı»
£ØÆ
C¯”-¡-¤-hÆ
|¿ˆªı- UPÆ Eshı-Pıx.

Hÿ£mhı-ªfl‘
&_-¡ı™ §µÆ©ı-⁄¢u∫

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

H∫¡ıi u∫Pı-¬ÿS ßmk

£ı-\zvÿS H[Q-Ø ˆ\fl¯⁄ ©ın¬ u¢¯u¯Ø ¬mk ˆ£õ-Øı®£ı-ƒ-hfl ˆ\fl”ı∫

R«UP¯µ, §®. 10&
H∫¡ıi u∫Pı-¬¿, 2008Æ Bsk \¢u-⁄UTk
v∏-¬-«ı-¬fl ˜£ıx {∫¡ı-PUS  P∏zx ˜¡÷£ık Pıµ-n-©ıP, u∫Pı âªÏuı⁄ \ı¬ A®˜£ı¯uØ Cflψ£Uh∫ |ıP-µı-·fl ¡\Æ J®£¯hUP®£mhx.
C¯u ˆuıh∫¢x Hÿ£mh \©-µ-\zxUS §fl,
u∫Pı-¬fl \ı¬-P“ A¢u¢u ÌUuı∫P-Œ-hÆ J®£¯hUP®£mhx. Cv¿, "ˆ\¥Øx C¶-µı-QÆ
Gfl” ÌUuı∫, u⁄US \ı¬ Q¯hUP-¬¿¯ª'
G⁄ T‘, ©x¯µ I˜Pı∫m Q¯Õ-∞¿ ¡«US
ˆuıh∫¢uı∫.
£¯«Ø ßm¯h E¯hzx ¶vØ ßmk ˜£ıh,
˜Pı∫m Ezu-µ-¬mhx. ˜Pı∫m Ezu-µ-ƒ®£i
˜|ÿ÷ Cflψ£Uh∫ \[S ïfl¤-¯ª-∞¿
ÌUuı∫ ˆ\¥Øx C¶-µı-QÆ, u∫Pı ßm¯h
E¯hzx ¶vØ ßmk ˜£ımhı∫. C¯u A‘¢u
©ÿ” ÌUuı∫P“, uı[P-–Æ ¶vØ ßmk ˜£ık˜¡ıÆ G⁄ ˜£ımi-∞mk, BÕı–US ßmk
˜£ıh x¡[Q-⁄∫. Cu-⁄ı¿, u∫Pı {∫¡ı-Pzv¿
ˆ£∏Æ S«®£-{¯ª Hÿ£mk“Õx.

E–¢xı∫˜£m¯h, §®. 10&
√m¯h ¬mk ˆ¡Œ-˜Ø-‘Ø
ˆ\fl¯⁄ ˜\∫¢u £“Œ ©ın¬
E–¢xı∫˜£m¯h-∞¿ ˜£ıΩ\ı∫ âªÆ J®£-¯hUP®£mhı∫.
ˆ\fl¯⁄
©x-µ-¡ı-Ø¿
GÆ.GÆ.i.H.,
Pıª-¤-¯Øa
˜\∫¢u-¡∫ E©ı-£v. C¡∫ ©Pı-£º-¶-µzv¿ E“Õ B≤∫˜¡u
©∏zx¡ {÷-¡-⁄zv¿ ˜©ªıÕµıP £o ¶õ¢x ¡∏-Q-”ı∫.
hıUh-µı⁄ C¡-µx ©¯⁄¬
£ıUQ-Ø-\ı¢v QŒ-¤U |hzv
¡∏-Q-”ı∫.
C¡∫P-Œfl J˜µ ©P“ Ωfl
A-P¿Øı-(14), Jfl£-uıÆ ¡S®¶
£izx ¡∏-Q-”ı∫. ˆ£ÿ˜”ı∫
C∏-¡-∏Æ Av-Pı-¯ª-∞-˜ª˜Ø
˜¡¯ªUS
ˆ\fl÷-¬mk,

Cµ-¬¿ ˜|µÆ P»zx ¡∏-¡-uı¿
ΩflA-P¿Øı
ˆ£ÿ˜”ı-õfl
Afl¶US H[Q u¬zx“Õı∫.
C¡-µx ˆ|∏[QØ ¡S®¶
˜uı» ß©ı AiUPi √mkUS
¡¢xa ˆ\¿¡-uı¿
B÷-u¿
A¯h¢uı∫.
C¢{-¯ª-∞¿ ß©ı u⁄x £ı¥
§µsk-hfl ¡S®¶ ˜|µzv¿
ˆ¡Œ-∞¿ _ÿ÷-¡¯u A‘¢u
E©ı-£v, ß©ı-ƒ-hfl £«P u¯h
¬vzuı∫.
C®§-µa¯⁄-Øı¿ Ph¢u ]ª
|ımPÕıP u⁄x ©P-Œ-hÆ E©ı£v ˜£_-¡¯u u¬∫zx“Õı∫.
Cu-⁄ı¿, ©⁄-ï-¯h¢u ΩflAP¿Øı ˜|ÿ÷ √mi-º-∏¢u 2,000
π£ı¥
£nzx-hfl,
£“Œ
ïi¢x √miÿS ˆ\¿ªı-©¿

£Ï]¿ ˜¡æı-∏US ˆ\fl”ı∫.
A[Q-∏¢x µı·-£ı-¯Õ-Øzv¿
E“Õ ˆ£õ-ØÆ©ı £ıUQ-Ø-Pªı
√miÿS ˆ\¿ª v∏a]USa
ˆ\¿æÆ
Aµ_
£Ï]¿
¡¢x“Õı∫.
£Ï ¬ ®¶-µz¯u Ph¢x
¡¢xUˆPısi-∏¢u-˜£ıx,
\¢˜u-P-©-¯h¢u PshUh∫ w∫zuP-ƒsh∫,
ΩflA-P¿Øı-¬-hÆ
¬\ı-õzu-˜£ıx
√m¯h
¬mk-ˆ¡-Œ-˜Ø-‘-Øx
ˆuõØ
¡¢ux.
Eh˜⁄ ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl
âªÆ A¡-µx ˆ£ÿ˜”ı-õ-hÆ uP¡¿ ˆuõ-¬zx-¬mk, ΩflAP¿Øı¯¡ E–¢xı∫˜£m¯h
˜£ıΩ-]¿
J®£-¯hzx-¬mk
ˆ\fl”ı∫.

uP-¡-ª-‘¢u
ΩflA-P¿Øı
u¢¯u E©ı-£v, µı·-£ı-¯ÕØzv¿ E“Õ ˆ£õ-Ø®£ı BQ˜Øı∫
˜|ÿ÷
©ı¯ª
E–¢xı∫˜£m¯h
¡¢x
˜£ıΩÏ £ıx-Pı®§¿ C∏¢u
Ωfl AP¿Øı¯¡ \¢vzu-⁄∫.
A®˜£ıx u¤®§-õƒ \®&Cflψ£Uh∫
ï∏-¯P-Øfl,
HmkUP“ £mhı-§-µı-©fl, ˜P\¡®§“¯Õ BQ-˜Øı∫ u¢¯u
E©ı-£-v-∞-hÆ ©P-Œ-hÆ Afl¶
Pımi ¡Õ∫US-©ı÷ A‘-ƒ¯µ
T‘-⁄∫.
Afl¶ Pımhıu u¢¯u-≤-hfl
ΩflA-P¿Øı ˆ\¿ª-ï-i-Øıx G⁄
T‘-Ø-uı¿ ˆ£õ-Ø®£ı-ƒ-hfl µı·£ı-¯Õ-ØzvÿS
A›®§
¯¡UP®£mhı∫.

§¿ C¿ªı©¿ ©∏¢x ¡ı[Pıw∫P“
¡õ ¬ÕÆ£µÆ ˆuıh∫¢x âfl÷ |ı“ ˆ¡Œ∞mhı¿ J∏ |ı“, I¢x
|ı“ ˆ¡Œ∞mhı¿ Cµsk |ı“ Cª¡\©ıP ˆ¡Œ∞h®£kÆ.
3 bı∞ÿ÷UQ«¯© ˆ¡Œ∞mhı¿ 1 bı∞ÿ÷UQ«¯© Cª¡\Æ.
©n©Pfl(“)
¬ÕÆ£µzv¿
©mkÆ
ˆ£mi
Gs
ˆ¡Œ∞h®£kÆ. PmhnÆ π.50. S¯”¢ux 20 ¡ı∫z¯u.
AvPÆ 80 ¡ı∫z¯u. J∏ ¡ı∫z¯uUSU PmhnÆ π.15.
ˆ£õØ G zv¿ 6HPL 'LVSOD\ %ROG /HWWHUV ˆ¡Œ∞k¡uÿS
¡ı∫z¯u Jfl÷US π.30. ˜ªı˜Pıƒhfl ˆ¡Œ∞k¡uÿS
PmhnÆ π.150 u¤. AvPÆ 2 ˜ªı˜Pı ©mkÆ.

P©∫]Ø¿ ¬ÕÆ£µÆ 1 \xµ ˆ\.´. π.

P¿¬
:((.(1'&2$&+,1*)25
,$6 ,36 

:

£ıhΩÏ¡µ∫ ˆufl⁄ı[T∫

_ÿ÷ªı

Pı] _ÿ÷ªıUP“
¶”®£kÆ ˜uv 

 


11 |ı“ Pı] _ÿ÷ªı
π. 6300. 14 |ı“
Ìõzx¡ı∫ & Pı] _ÿ÷ªı
π.7690 18 |ı“ ïƯ£ &
Pı] _ÿ÷ªı π.9990

\fl iµı¡¿Ï

20, |˜h\fl ˆu∏, v.|P∫, ˆ\fl¯⁄&17

˜£ıfl : 
ˆ\¿ : 

:

v∆ؘu\[P“ Øızv¯µ

¡hC¢vØ
v∆ؘu\[P“ Øızv¯µ
ïUv|ızxhfl
˜PıSªÆ, ©xµı&Ìõzx¡ı∫
˜u¡§µØıU & ˜·ıÊ©m&
£zõ|ız & ¯|™\ıµsØÆ &
A˜ØızØı & æƧ¤ &
ïUv|ız & Pız©ısk &
¡ıµnı]. 18 |ımP“
22000/& + iUˆPm

ˇ iµı¡¿Ï 

 
:

v∏UP∞ªıØ Øızv¯µ

v∏UP∞ªıØ
Øızv¯µ
G©x ˆ¡ÿ‘Pµ©ı⁄ 28¡x
Øızv¯µ ˆ\fl¯⁄∞
º∏¢x µ∞¿ âªÆ
68000/& 20 |ımP“
A¯⁄zx ¡\vP–hfl.

v∏¡UP¯µ P¿Øın¬|ıØP∫,
\¤£P¡ıfl, ¡ıÏxP¡ıfl,
£ıhΩÏ¡µ∫, v∏®£ı®¶º≥∫,
£s∏mi 14&2&2010 π.375.
Sµ[Q¤¿ ïmhÆ,
ˆufl⁄ı[T∫, v∏©ı¿£ıi,
Cg]˜©k, B¡¤Øı¶µÆ,
˜£_ƈ£∏©ı“ 21&2&10
π.375 (Enƒhfl)
\µ¡nı iµı¡¿Ï &  

:

Bfl™P _ÿ÷ªı
Áµi, |ı]U, £g\¡i,
võØÆ£˜PÏ¡µ∫, £shõ¶µÆ,
©¢zµıªØÆ, |¡§∏¢uı¡fl,
20.3.2010 Gmk |ımP“.
A¯⁄zx ˆ\ªƒP–Æ Em£h
π.6500/& µ©nı l∫Ï,
S˜µıƘ£m & 9444411480,
42876618 
:

£Uv _ÿ÷ªı
ˆ£õØS®£Æ, PıUP—∫,
v∏®£ıa`∫, v∏˜¡ª[Pık,
v∏ˆ¡s£ıUPÆ, A∏[SÕÆ,
Aµs¡ıØ¿, ˆ|™º, ©zxı∫,
£ıUPÆ, ˜©ªUSs¯h≥∫,
14.02.2010, i£fl, ªg_hfl
π. 350/& \˜µı·ı ˇ Aõ
iµı¡¿Ï, 9003295264,
9176198775. 
:

µ∞¿ _ÿ÷ªı
ßõ&¶¡˜⁄Ï¡∫&˜Pı⁄ı∫U

P¿Pzuı&hı∫‚º[&˜P[hıU
\[S˜ªU&£ı£ı©¢v∫&©¢uıQ¤ ¡ımh∫ £ı¿Ï 

 ïu¿ 12 |ımP“

π.7990, Enƒ u[SÆ
¡\v≤hfl Cµ∞¿ _ÿ÷ªı

\fl iµı¡¿Ï

20, |˜h\fl ˆu∏, v.|P∫, ˆ\fl¯⁄&17

˜£ıfl : 
ˆ\¿ : 

:

µ∞¿ _ÿ÷ªı

ˇ iµı¡¿Ï BUµı&ˆh¿º&Ìõzx¡ı∫ 
¯|™ \ıµsØÆ&A˜Øızv
]zµThÆ & Pı] & ßõ 
 
:

ïUv|ız Øızv¯µ

ïUv|ız Øızv¯µ
]zµThÆ, A˜ØızvØı
¯|™\ıµsØÆ Pı]≤hfl
G©x 18.3.10 ïUv|ız
Øızv¯µ∞¿
ˆuflv∏®˜£¯µ ˇ©ıfl
Aµ¬¢u ˜ªı\⁄fl
A¡∫PŒfl E£flØı\zxhfl
]zµThÆ, AªPı£ız,
¯|™\ıµsØÆ,
A˜ØızvØı, æƧ¤,
ïUv|ız, ˜£ıUµı, Pı]
15 |ı“, 18500 + iUˆPm.
©ÿ÷Æ 8.4.10, 29.4.10,
20.5.10

ˇ iµı¡¿Ï 

 
: 


ïu¿ |ımP“ π.

Enƒ u[SÆ ¡\v≤hfl
Cµ∞¿ _ÿ÷ªı

\fl iµı¡¿Ï

20, |˜h\fl ˆu∏, v.|P∫, ˆ\fl¯⁄&17

˜£ıfl : 
ˆ\¿ : 

:

A¢u©ıfl _ÿ÷ªı

A¢u©ıfl _ÿ÷ªı
¬©ı⁄ ˜uv 
 
P®£¿ ˜uv 
 P®£¿ 72
P®£¿ 10 |ımP“ P®£¿ 72
¬©ı⁄Æ 8 |ımP“, ˜£ıP
¡µ ¬©ı⁄Æ 5 |ımP“

\fl iµı¡¿Ï

20, |˜h\fl ˆu∏, v.|P∫, ˆ\fl¯⁄&17

˜£ıfl : 
ˆ\¿ : 

:

v⁄\õ uõ\⁄Æ

ˆ¡Œ|ımk _ÿ÷ªı

v∏©n ˜Pmhõ[

v∏®£v

][P®ß∫ & ©˜ª]Øı
ˆ·fli[¯Ì˜ªsm &
„µı[ £”¯¡ & £zx©¯ª

E[P“ S¯”¡ı⁄
£mˆ·mi˜ª˜Ø E[P“ √mk
v∏©nz¯u E[P“
E”¬⁄∫P“ ¬Ø¢x £ıµımkÆ
¡snÆ ï  ˆ£ı÷®˜£ÿ÷
PısmµıUm ©ÿ÷Æ ˜ª£∫
ﯔ∞¿ ™P ]”®£ıP ˆ\¥x
u∏Q˜”ıÆ. 7,583$7+,&$7(5,1*

£ıªı‚ π.300/& ¬¯µƒ uõ\⁄Æ
Pı¯ª $&77$&&$5
%22.ZKLWHEXVWUDYHOLQGLDFRP

Cµƒ 10 ©oUS π.950/&
Enƒ, ªmk, πÆÏ,
π.50/& ]”®¶ uõ\⁄Æ.

ˇµ[Pı v∏©ªı iµı¡¿Ï
$87+25,6('%< ,5&7&$37'&:%7'&
%XUNLW6DODL71DJDU%XV

{¯ªØÆ A∏Q¿ 

 
:

3 ˜¡¯Õ Enƒ,
¬©ı⁄UPmhnÆ, ¡õP“,
u[SÆ Ïhı∫ ˜Ìımh¿
F∫ _ÿ‘®£ı∫USÆ H] £Ï,
~¯«ƒUPmhnÆ, ¬\ı
Em£h 18.03.2010,
21.04.10 ïu¿ 6 |ımP“
34,990/&

v⁄\õ v∏®£v

ˇ S©µfl iµı¡¿Ï

v∏®£v

ˆ·∞fl §Õı\ı, VW)ORRU £ısi £·ı∫,
(\µ¡n £¡fl Gvõ¿) v.|P∫, ˆ\&17.

v∏©¯ª H ©¯ªØıfl uõ\⁄Æ
Pı¯ª 4.30 ©oUS ˆ\fl÷ ¡∏¡uÿS
π.1200/& π.300/& ]”®¶ uõ\⁄zv¿

3K 
: 

$&77/8;85<&2$&+

Cµƒ 10 ©oUS π.900/&
π.50/& ]”®¶ uõ\⁄zv¿
2 ªmkhfl.

6$1*,7$75$9(/6
1R6KULML&RPSOH[2PQL%XV6WDQG

.R\DPEHGX 

 

:

A¢u©ıfl _ÿ÷ªı

A«QØ A¢u©ıfl
wƒP“
P®£¿ 72 P®£¿ & 
P®£¿ 72 ¬©ı⁄Æ & 
¬©ı⁄Æ 72 ¬©ı⁄Æ 
27.02.2010 ïu¿

ˇ S©µfl iµı¡¿Ï

6(59,&(0+$5,6+$1.$5
.80$5$1&2/21<VW0$,1
52$'6$,'$3(7 

:

©n©P“ ˜u¯¡ 

:

❖❖❖❖❖
IØ∫ ¡h©ı“, 
£ıµz¡ı·Æ ™∏P]∏ÂÆ,
™x⁄µı], u¤Øı∫ '$(
0$1$*(5&+(11$,uS¢u
£izu ©n©P“ ˜u¯¡.
.*£ıª_®µ©oØfl,
044&22230779, 9841392640 
:

v∏©n uP¡¿ 

:

©¯⁄ ¬ÿ£¯⁄
AµU˜PınÆ ˜\ıŒ[P∫
ˆ|kg\ı¯ª A¯⁄zx
¡\vP–hfl TiØ A®π∆k
√mk ©¯⁄ 64)764)7
u¡¯n ﯔ∞¿ Q¯hUSÆ.
Hˆ·flkP“
¡µ˜¡ÿP®£kQ”ı∫P“.
9500013081 
:

❖❖❖❖❖

ˆ£õØ£ı¯ÕØÆ £Ï
i®˜£ı¬º∏¢x
òQ.´ ˆuı¯ª¬¿
A®π∆k ©¯⁄P“
9566246319, 9840421207
❖❖❖❖❖

3K 

©xµı&BUµı&ˆh¿º
£zõ|ız &˜Puı∫|ız 

 

ïu¿ 14 |ımP“ π.7990
* Czxhfl võ˜¡o&Pı]
P¿Pzuı & ¶¡˜⁄Ï¡∫
E“£h 19 |ımP“ π. 9990,
Enƒ u[SÆ ¡\v≤hfl
Cµ∞¿ _ÿ÷ªı

\fl iµı¡¿Ï

20, |˜h\fl ˆu∏, v.|P∫, ˆ\fl¯⁄&17

˜£ıfl : 
ˆ\¿ : 

:

µ∞¿ _ÿ÷ªı

BUµı&ˆ·¥ß∫&ˆh¿º
S∏˜ÒzµÆ&]ƪı&S–&©nıº 
 

u™«Pˆ©[Sï“Õ |ıÿ£x
Q¯ÕPŒæÆ A¯⁄zx
C⁄zu¡∏Æ
ïfl£n™¿ªı©¿ 
¡µflPŒfl ·ıuP[P¯Õ
ˆ£ÿ÷UˆPı“–[P“ 

:

v∏©n ©sh£Æ
˜Âı£⁄ı P¿Øın ©sh£Æ
ˆ|.74, BõØ ˆPÕhı ˜µık,
:0$0%$/$0&+ 

❖❖❖❖❖ 

:

vsi¡⁄Æ ©∞ªÆ 

£zvµ®£vƒ Cª¡\Æ. $3353ORWV
9(/ )281'$7,216397/7'
$<$<22&2/21< 
$<$922675((7
$0,1-,.$5$,&+(11$, 

:

❖❖❖❖❖

3(5)(&7

ˆ£õØ£ı¯ÕØÆEhfl √kPmh
PƧ ˜¡º≤hfl
_ª£ u¡¯n∞æÆ
A®π∆k ©¯⁄P“ 

:

❖❖❖❖❖ 

:

❖❖❖❖❖

˜£ıfl : 
ˆ\¿ : 

:HEVLWHZZZVULVDQNDUDFDWHUHUVFRP

P¯h ¡ıh¯PUS
ߢu©¿º
ˆ|kg\ı¯ª,
¡ı⁄PµÆ £Ï Ïhı®§¿ 470
\xµi & ïu¿ uÕÆ /
A桪PÆ 460 \xµi &
RÃuÕÆ / S˜hıfl ¡ıh¯PUS
E“Õx.
9444221492,
9380701599 
: 

&' ;

§mh∫,
h∫⁄∫,
ˆÌ¿£∫
˜¡¯ªUS BmP“ ˜u¯¡.
.95
Cfl‚¤Øõ[,
2,
PıŒ[PµıØfl 4¡x \¢x,
ˆ\fl¯⁄ & 21, 9444404178

&$//
(0$,/HGXFDVLXP#OLYHFRP
ZZZHGXFDVLXPFRP 
:

˜ÌıÆ i≥Âfl
&5$6+&2856(+20(&(175(
78,7,218372$// 68%-(&76
%2$5'6%(8*3*632.(1
(1*/,6++,1',,,7 -((
6977&3+ 

:

Ph›u¬

AhS |¯P ´mk
¬¯ªUS ¬ÿP ©÷ AhS ¯¡UP 

S©µfl ·¸¡¿ªõ
15, ˆ¡[P˜h\fl ˆu∏,
1U2OG*57 v.|P∫ 
:

{v Eu¬
˜£ıfl ˆ\¥uı¿ ˜£ıxÆ AhS
|¯P ´mk ©÷ AhS ¯¡UP,
¬ÿP & Psnfl. 9710671971,
9710757171 (S‘®¶: |¯P¯Ø
¯¡UPªıÆ & ¬ÿPıw∫P“.
¬ÿ”ı¿ |©US GxƒÆ
ˆ\ı¢u™¿¯ª)

¡ıP⁄Æ ¬ÿ£¯⁄ 

:

❖❖❖❖❖
ˆ\fl¯⁄∞¿ ¶vuıP
BµÆ§UP®£mk“Õ
{÷¡⁄zvÿS BmP“ ˜u¯¡
(π.4000/& 72π.8000/&)
£∞ÿ]US §”S (π.15000/&
7220,000/&) PÏh©∫ \∫√Ï,
`®£∫¯¡\∫, ˜©˜⁄‰ˆ©flm
iˆµ∞¤[, ©ı∫UˆPmi[
GUÍQ≥i∆. ',3/20$
'(*5((£∞ÿ] AŒUP®£kÆ.
05P©¿ 42658838 
:

&' ;

A桪P £oUS WK $%29(
£izu ˆ£sP“ ˜u¯¡.
˜¡¯ª ˜|µÆ: $07230
25 $07230 |¿ª
\Æ£ÕÆ: Bvvµı¬h∫
v∏©n uP¡¿ ¯©ØÆ,
v.|P∫, ˆ\¿: 8122619557

|fl”ıP
CØ[QU
ˆPısi∏USÆ ˜£fl], ˜£ıfl,
ˆ·µıUÏ P¯h ¬ÿ£¯⁄.
Sfl”zxı∫ ˆ©∞fl ˜µık,
˜£ıπ∫, &217$&7

'5,9(56:$17(')25
&$// 7$;,9(+,&/(
*22'6$/$5<&217$&7 

:

√mk ˜¡¯ª
√mk ˜¡¯ª .5˜ÌıÆ
\∫√Ï 5(*' ¯\¡Æ /
A¯\¡Æ, SU, ˜©¿ ˜¡¯ª,
S«¢¯u ˜|ıØıŒ £µı©õ®¶,
E“—∫ / ˆ¡Œ≥∫ u[Q /
u[Pı©¿.  

:

P¯h ¬ÿ£¯⁄ 

:

ˆ£Ïm Pflm˜µı¿

E[PÕx ¶vØ, £¯«Ø √mi¿
P¯µØıfl, ßa]P“ ©ÿ÷Æ
Gºzˆuı¿¯ªP–US
w∫ƒ Pın uµ©ı⁄
Ezvµ¡ıuzxhfl TiØ
ˆ£Ïm Pflm˜µı¿ \∫√_US
ˆuıh∫¶US:  

:

©∏zx¡Æ
©ª∫ ©∏zx¡Æ & âfl÷ ©ıu
£∞ÿ] ¡S®¶US ˜\∫U¯P
|¯hˆ£÷Q”x. -660+5'
*297 2),1',$ &(57,),&$7(
'56µ¬a\¢vµfl,

Asnı|P∫. 9444641062 
:

ˆ£Ø∫ ©ıÿ”Æ
K¬Ø £∞ÿ]

v∏a]∞¿ ChÆ & v∏a]
˜P.˜P |P∫ ©ÿ÷Æ A¯u
_ÿ‘≤“Õ £SvPŒ¿ √mk
©¯⁄P“
¬ÿP,
¡ı[P
AqPƒÆ: -) £ım\ı &

u£ı¿ âªÆ ]÷¡∫ ]zvµ
£∞ÿ] K¬Ø B]õØ∫ £∞ÿ].
¬¡µ®¶zuPÆ Cª¡\Æ.
A·¢uı ÏT¿ B® B∫mÏ,
ߢu©¿º, ˆ\fl¯⁄ & 56.
044&26490363, 9940390708 

:

,1',$1
+,6725< 

:

¡ı[P / ¬ÿP 

6SHFLDO)RFXVIRU2SWLRQDO

BmP“ ˜u¯¡ 

:

©¢uˆ¡Œ 

:

'7&3 $33529('B¡i,
£h®¯£, ˆ\[P¿£mk,
©ıu¡µÆ, ©nº,
v∏¡ªı[Pık, v∏¡“—∫,
\.Ai. 80 ïu¿ 200 ¡¯µ.
˜ªıfl Hÿ£ık 

Azv®£mk |¢vØÆ£ıUPÆ
√mk©¯⁄P“ ˜u¯¡.
9677154600

˜Pmhõ[

ˇ \[Pµı ˜Pmhµ∫Ï

&' ;

©¯⁄P“ ˜u¯¡ 

:

\fl iµı¡¿Ï

❖❖❖❖❖ 

: 

   

√k ¡ıh¯PUS
1($5 0</$325( 7$1. 64)7
6,1*/( %('5220 )/$7 :,7+$//
$0(1,7,(6 :,7+ (;&/86,9(
+($'5220 7(55$&( ,1&/8',1*
,17(51$/ 67$,5&$6( 68,7$%/(
)257($&+(5 '$1&(0$67(56
&217$&7 
: 

i¯µ¡∫P“ ˜u¯¡ 

0$5&+

0$1'$9(/,3$..$0 64)7 
%('5220 :,7+ %$7+52206
7:2 :+((/(5 3$5.,1* 1'
)/225 $1' $// $0(1,7,(6
&217$&7 
: 

:

Aa\µ®£ıUPÆ, vsi¡⁄Æ,
BÿPık, AµU˜PınÆ
A®π∆k √mk ©¯⁄P“
¬ÿ£¯⁄US. \.Ai π. 
9$6$17+$0&,7< 0$.(56
35,9$7(/7' 

√k ¡ıh¯PUS

❖❖❖❖❖ 

:

'$7(6$9$,/$%/(

v∏©nÆ, A¯⁄zx
¬˜\Â[P–USÆ ]”¢u
ﯔ∞¿ {ØıØ©ı⁄
¬¯ª∞¿ ˜Pmhõ[
ˆ\¥x uµ®£kÆ 

:

- --)281'$7,21

85$33$..$0 1($55/< 67$7,21

❖❖❖❖❖

ïu¿ 13 |ımP“ π.
Czxhfl A™∫u\µÏ&·Æï
¯¡Ën¬˜u¬ E“£h 17
|ımP“ π. 9590
Enƒ u[SÆ ¡\v≤hfl
Cµ∞¿ _ÿ÷ªı
20, |˜h\fl ˆu∏, v.|P∫, ˆ\fl¯⁄&17

¬·Øµı·ı |P∫ \xµi
π. ˜¡h¢uı[P¿
˜£ıSÆ ¡»∞¿
Cª¡\ £zvµ®£vƒ,
¡ıP⁄ ¡\v. 

:

\õØı⁄ ¬¯ªUS!
ˆ\fl¯⁄ _ÿ÷®¶” £SvPŒ¿
v∏¡“—∫, ˆ£ıfl˜⁄õ,
ˆ\[P¿£mk, £h®¯£,
Pıg]¶µÆ, ˆµmÓ¿Ï,
v∏˜¡ª[Pık. u[P–US
Pıº ©¯⁄ ¡ı[PƒÆ,
¬ÿPƒÆ. ˆ¡.µ˜©Ë¡ı\fl &
9444258679 / 9840089571

µ∞¿ _ÿ÷ªı

õØ¿ GϘhm
ˆ\fl¯⁄¯Ø _ÿ‘ E“Õ
Ch[PŒ¿ ¡ıh¯P, ΩÏ,
{ªÆ, ¶vØ √k, £¯«Ø √k,
¡ı[P / ¬ÿP / -9&217$&765,

ˆ·∞fl §Õı\ı, VW)ORRU £ısi £·ı∫,
(\µ¡n £¡fl Gvõ¿) v.|P∫, ˆ\&17. 
:

❖ *67\ı¯ª∞¿ C∏¢x 8 Q.´ +20(6 

ªsh¤¿ £o¶õ≤Æ
40 ¡Øx IØ∫ ©n©P›US
©n©P“ ˜u¯¡. AqPƒÆ:
044&28345145.

©¯⁄ ¬ÿ£¯⁄

vsi¡⁄Æ A∏Q¿
\xµi π.US
\ı¢v ˆµ]ˆhfl]

ˆ\fl¯⁄, §®. 10&
˜Pı¯hU
Pıªz¯uˆØımi,
ˆ\fl¯⁄
ˆ\flmµ-º-º-∏¢x
˜Pı¯¡,
|ıP∫˜Pı-¬¿
©ÿ÷Æ ˜PµÕı-¬¿ E“Õ
ˆPıa_-˜¡-ºUSÆ,
ˆ\fl¯⁄
G Æß∫
&
|ıP∫˜Pı-¬¿ C¯h-˜Ø≤Æ, 136 ]”®¶ µ∞¿P“
CØUP®£-k-Qfl”⁄.
Ca]-”®¶ µ∞¿P-Œ¿
£Ø-nÆ
ˆ\¥¡-uÿS,
Cfl÷ ïu¿ iUˆPm
ïfl£-vƒ ˆ\¥x ˆPı“ÕªıÆ
Gfl÷,
ˆuÿS
µ∞¿˜¡ ˆuõ-¬zx“Õx.

L®Õım ¬ÿ£¯⁄

˜£ıπ∫, Bª®£ıUPÆ \Pª
¡\vP–hfl
˜£a_ª∫
/
˜£™º √k ¡ıh¯P / ΩÏUS
ˆuıh∫¶US:
9840033249,
044&32407502

E[P“ G¿ªı ˜u¯¡P–USÆ ....

˜Pı¯¡,
|ıP∫˜Pı-¬-æUS
˜Pı¯h ]”®¶ µ∞¿P“

/8;85< )/$76 )25 6$/( 6,1*/(
 %('5220 :,7+ &29(5('
&$5 3$5. $7 0$1*$'8 1($5
32585 &217$&7 
$$.$6+
*52836 
:

¡ıh¯P / ΩÏ

&ODVVLILHG'LVSOD\ 

13

*5283 

, 3-$<$/$.6+0, '$8*+7(5 2)
7+,58965$0$&+$1'5$1%251
21 7+ 0$< 1$7,9(
',675,&7 &+(11$, 5(6,',1* $7
2/' 12 1(: 12 59
1$*$5 
WK
675((7
.2'81*$,<85 &+(1$,  
6+$// +(1&()257+ %( .12:1
$65-$<$/$.6+0,
3-$<$/$.6+0, 
:

14

C

§®-µ¡-õ ¶ufl 10 2010

ˆ£s S«¢¯u Phzv ˆPı¯ª: v-∏-ˆ¡ıÿ‘-≥-õ¿ £Ø[P-µÆ

Cfl÷
!

!

!

!

!

!

ˆ\fl¯⁄
ª˜Øıªı P¿æıõ
¡o-P-¬-Ø¿ x¯”
\ı∫§¿, C¢vØ
ˆ£ı∏Õı-uı-µzv¿
Afl¤Ø ˜|µi
ïuΩk S‘zu
P∏zu-µ[PÆ Pı¯ª
8.30 ©oUS
|hUQ-”x.
ˆPıÕzxı∫
Sª£v £ıªQ∏Ën ˜·ıÊ
S∏-S-ªÆ ˆ©mõU
˜©¿{-¯ª®
£“Œ-∞fl
ˆ¡“Œ ¬«ı,
Sª£v £ıªQ∏Ën
˜·ıÊ∞fl
~ıÿ”ısk ¬«ı,
©ı¯ª 4.30 ©oUS
£“Œ∞fl |ı¡¿
P¯ªØµ[Q¿
|hUQ-”x.
Eª-Pz v∏US-”“
˜£µ¯¡ \ı∫§¿,
ïu¿¡∫
P∏nı{vUS,
"v∏US-”“
˜£ˆµıŒ' ¬∏x
¡«[SÆ ¬«ı,
A‘-¡ı-ª-Øzv¿
©ı¯ª 5 ©oUS
|hUQ-”x.
£ıªÆ £v®£-PÆ
\ı∫§¿, Aµ-¬¢z
A®£ı-x-¯µ-∞fl
v∏-&-}-ª-&-\-v∫
~ı¿ ˆ¡Œ-±mk
¬«ı ©ÿ÷Æ
\ı¢zõfl
x¥®¶¥∞fl,
"§µv-§Æ£[P-–Æ,
Gsn®
£vƒP–Æ' ¶¯P®
£-hU PsPım],
©ı¯ª 6 ©oUS,
15, ˇ¶-µÆ,
Cµshı-¡x ˆu∏,
ˆhUPıfl §Õı\ı
Kmh¿ A∏-Q¿,
µıØ®˜£m¯h-∞¿
|hUQ-”x.
ˇPıg] ©Pı_¡ı™ v∆Ø
uõ\⁄Æ ~ı¿
ˆ¡Œ-∞mk ¬«ı,
v.|P∫, ˇ\¢v-µ-˜\P-˜µ¢vµ \µÏ¡v
©Pı-_-¡ı™
Aµ[PÆ, ¡ıo
©Ìı-º¿ ©ı¯ª 7
©oUS |hUQ”x.
S˜µıƘ£m¯h,
{≥-Pı-ª¤, _¢uµ
¬|ı-Ø-P∫
˜Pı¬º¿ ©ı¯ª
6.30 ©oUS,
¬¿º-£ı-µ-uÆ
ˆuıh-õ¿,
"©ı˜Øıfl
ˆ£∏¯©' S‘zx,
v∏a]
P¿Øınµı©-¤fl
ˆ\ıÿˆ£ı-»ƒ
|¯h-ˆ£-÷Æ.

Kh Kh µmi
J∏¡∫ ˆPı¯ª
uıÆ£-µÆ
ˆ|k[Sfl”zv¿
¯£UQ¿ ˆ\fl”-¡¯µ,
J∏ SÆ£¿ ¡»©‘zx
Kh Kh µmiU
ˆPı¯ª ˆ\¥ux.
ˆ|k[Sfl”Æ, P∏©ı-õ-ØÆ©fl ˜Pı¬¿
ˆu∏-¯¡a ˜\∫¢u-¡∫
˜¡ªfl (30); Tºz
ˆuı»ªıŒ. C¡∏US
v∏©n©ıQ Q∏Ën
˜¡o Gfl” ©¯⁄-¬≤Æ, J∏ ©P“, J∏
©Pfl E“Õ-⁄∫.
˜|ÿ÷
©ı¯ª
˜¡ªfl ˆ£∏[PÕz
xı-õ¿ C∏¢x ¯£UQ¿
√miÿS
ˆ\fl÷
ˆPısi∏¢uı∫. A®
˜£ıx, ¡»-∞¿ º®m
˜Pmh Cµsk ©ın¡∫P-¯Õ-≤Æ ¯£UQ¿
Hÿ‘a ˆ\fl”ı∫.
DÏ¡-µfl ˜Pı¬¿
ˆu∏ A∏˜P ˆ\fl”˜£ıx âfl÷ ˜£∫,
˜¡ª¯⁄ ¡»-©-‘z
u⁄∫. C¯u-Ø-kzx,
˜¡ªfl
¯£U¯P
˜£ımk-¬mk
Ki⁄ı∫. B⁄ı¿, ©∫©
|£∫P“ ˜¡ª¯⁄ Kh
Kh ¬µmia ˆ\fl÷
ˆ¡mi ˆPı¯ª ˆ\¥
u-⁄∫.
˜¡ªfl ¯£U¯P
R˜« ˜£ımk-¬mk
Ki-Ø-˜£ıx, ¯£UQ¿
£Ø-nÆ ˆ\¥u Cµsk
©ın-¡∫P“
PıØ©¯h¢u-⁄∫.
Cx S‘zx •∫UPs
Pı-µ¯n
˜£ıΩ-\ı∫
¬\ı-õUQfl”-⁄∫.

DINAMALAR
£“ŒU P¿¬zx-¯”-∞¿, A¯⁄-¡-∏USÆ P¿¬ CØUPzv¿ ˆuıS®ß-v-Øzv¿
<E“Õ ˆ£ı‘-ØıÕ∫P“ ©ÿ÷Æ A¯©a_® £o-ØıÕ∫P“ £o {-µ¢u-µÆ ˆ\¥-ØU ˜Pıõ
ˆ\fl¯⁄∞¿ ˜|ÿ÷ <Esnı¬-µu ˜£ıµımhzv¿ Dk-£mh-⁄∫.

˜£ımi

ˆ\fl¯⁄
˜£ıΩÏ GflP-ƒflh-õ¿ £º-Øı⁄
vskUP¿ £ısi Eh¿ §˜µu £õ˜\ı-u-¯⁄US §fl, E”-¬-⁄∫P-Œ-hÆ
J®£-¯hUP®£mhx. £ısi-∞fl
Eh-¯ª® ˆ£” E”-¬-⁄∫P“ ˜£ımi
˜£ımh-uı¿
©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿
£µ£µ®¶ Hÿ£mhx.
vskUP¿, ¡.E.]., |P-¯µa
˜\∫¢u-¡∫ £ısi-Øfl(45). Ph¢u
Bsk ˜© 1Æ ˜uv, ˆ\fl¯⁄ ˜P.˜P.
|P-õ¿ |h¢u ¬PıÏ ]ÏhÆÏ
{÷¡⁄ ïufl¯© ˆ\Ø¿ Aæ-¡-ª∫
\[Pµfl v¡ı-P∫ ˆPı¯ª ¡«UQ¿,
vskUP¿ £ısi¯Ø ˆ\fl¯⁄
˜£ıΩ-\ı∫ ˜ui ¡¢u-⁄∫. C¡¯µ
§iUP u¤®£¯h A¯©UP®£mhx.
£ısi ´x 10 ˆPı¯ª ¡«US-P“,
ˆ\fl¯⁄
©ı|-P∫,
¶”-|-P∫,
vskUP¿ ©ÿ÷Æ u™-«-Pzvfl §”
©ı¡mh[P-Œ¿
B“
Phzu¿,
Pÿ£»®¶, ˆ¡i-Ssk √_-u¿,
B≤u ¡«US, {ª ¬¡-Pı-µzv¿
u¯ª-∞mk Pmh-£g\ı-Øzv¿ Dk£k-u¿ G⁄, £ª ¡«US-P“ E“Õ⁄.
µƒ-i-P“ £mi-Ø-º¿ £ısi ™P-ƒÆ
B£zuı-⁄-¡-µı⁄, "H §ÕÏ §ÕÏ'
§õ-¬¿ C∏¢uı∫.
vskUP¿ £ısi, ˆ\fl¯⁄

v∏-ˆ¡ıÿ‘-≥∫
√mi¿ C∏¢x ©ıØ-©ı⁄ ˆ£s
S«¢¯u P z¯u ˆ|õzx ˆPı¯ª
ˆ\¥Ø®£mh \Æ£-¡Æ v∏-ˆ¡ıÿ‘≥õ¿ ˆ£∏Æ £µ-£-µ®¯£ Hÿ£-kzv≤“Õx.
ˆ\fl¯⁄ v∏-ˆ¡ıÿ‘-≥∫ \ızx©ı|P∫ Qµı-©zˆu-∏¯¡ ˜\∫¢u-¡∫ µ¬(35). ïƯ£-∞¿ Kmh¿ ˆuı»-ªı-ŒØıP £o-¶-õ-Q-”ı∫. C¡-µx ©¯⁄¬
ˆ\¿¬-(28). ¶x-¡snı-µ-˜£m¯h-∞¿
\ı¯ª-˜Øıµ Cmº P¯h |hzv ¡∏Q”ı∫.
C¡∫P-–US âfl÷ ˆ£s S«¢¯u-P“.
Av¿ âfl”ı-¡x S«¢¯u ˆµ]-Pı-(3).
Ph¢u 7Æ ˜uv Cµƒ 11 ©oUS
Cmº ¬Øı-£ı-µÆ ïi¢x ˆ\¿¬ √m
iÿS ˆ\fl”ı∫. ©ÿ” C∏ S«¢¯u-P“
√mi¿ C∏¢u {¯ª-∞¿ ˆµ]Pı ©ıØ©ıQ C∏¢uı∫. AUPÆ, £UPzv-æÆ,
E”-¬-⁄∫ √k-P-Œ¿ ˆµ]-Pı¯¡ ˜ui⁄∫.
B⁄ı¿, ˆµ]Pı S‘zu ¬¡-µÆ ˆuõ-ج¿¯ª.
©ıØ-©ı⁄ ©P¯Õ ´mk u∏Æ£i

v∏ˆ¡ıÿ‘-≥∫ ˜£ıΩ-]¿ ˆ\¿¬ ¶Pı∫
ˆ\¥uı∫. C¢{-¯ª-∞¿, \ı¢uı[Pık
˜©mkzˆu-∏-¬¿
E“Õ
Enƒ
¡«[P¿ x¯” S˜hıfl A∏˜P ˜|ÿ÷
©ı¯ª PkÆ x∫|ıÿ”Æ √]-Øx.
A[S S«¢¯u-∞fl §nÆ Qh®£uıP ˆ£ıx-©UP“ âªÆ v∏-ˆ¡ıÿ‘-≥∫
˜£ıΩ-\ı-∏US uP-¡¿ Q¯hzux. ˜£ıΩ\ı∫ A[S ˆ\fl÷ £ı∫zu-˜£ıx ©ıØ©ı⁄ S«¢¯u ˆµ]Pı P z¯u ˆ|õzx
ˆPı¯ª ˆ\¥Ø®£mk ¶u-õ¿ √\®£m
i-∏¢ux ˆuõ¢ux.
A -QØ {¯ª-∞¿ C∏¢u ˆµ]Pı¬fl
Eh¯ª ¯P®£ÿ‘ §˜µu £õ-˜\ıu¯⁄U
PıP ˜£ıΩ-\ı∫, Aµ_ Ïhıflº ©∏zx-¡©¯⁄ A›®§ ¯¡zu-⁄∫.
ïfl¬-˜µı-uÆ A¿ªx ˜¡÷ ]ª
Pıµn[P-–UPıP S«¢¯u ˆµ]Pı
ˆPı¯ª ˆ\¥Ø®£mi-∏UP-ªıÆ Gfl÷
˜£ıΩ-\ı∫ \¢˜u-QUQfl”-⁄∫. Cx
ˆuıh∫£ıP, ˆ\¿¬ E“Œmh £ª-õ-hÆ
£¿˜¡÷ ˜Pın[P-Œ¿ ˜£ıΩ-\ı∫ w¬µ
¬\ı-µ¯n |hzv ¡∏-Qfl”-⁄∫.

¡∏¡-uıP Q¯hzu uP-¡-¯ª-Ø-kzx,
A¡¯µ §iUP Cflψ£Uh∫P“
|¢u-S-©ı∫, ©˜P¢v-µfl u¯ª-¯©-∞¿
u¤®£¯h ˜£ıΩ-\ı∫ }ªı[P¯µ
£¯⁄-≥-õ¿ Pızv-∏¢u-⁄∫.
vskUP¿
£ısi
©ÿ÷Æ
A¡⁄x TmhıŒ Tk-¡ıg˜\õ ˜¡æ
¡¢u Pı¯µ, ˜£ıΩ-\ı∫ £¯⁄≥∫ 10¡x
ˆ\Uh-õ¿ ¡»-©-‘z u⁄∫. A®˜£ıx
|h¢u ˜©ıu-º¿, ˜£ıΩ-\ı∫ uÿPı®
§ÿPıP _mh-v¿ £ısi-≤Æ, ˜¡æƒÆ _mkU ˆPı¿ª®£mh-⁄∫.
£ısi, ˜¡æ-¬fl Eh¿ §˜µu
£õ-˜\ı-u-¯⁄UPıP ˆ\fl¯⁄ µıØ®
˜£m¯h Aµ_ ©∏zx-¡-©-¯⁄US
ˆPısk ¡µ®£mhx. C¯u-Ø-‘¢x,
£ısi-∞fl u¢¯u |ıµı-Ø-nfl, uı¥
u™-«-µ], \˜Pı-uõ ¶¡-˜⁄Ï¡õ,
ïu¿ ©¯⁄¬ Eª-PÆ©ı-Œfl ©P“
u™Ãˆ\¿¬ ©ÿ÷Æ ©Pfl £ısi-صı-·fl, ©ÿˆ”ı∏ ©¯⁄¬ ]÷-©o
©ÿ÷Æ E”-¬-⁄∫P“ ©∏zx-¡-©-¯⁄∞¿ Ti-⁄∫.
£ısi-∞fl Eh¯ª ˆ£÷-¡-v¿
E”-¬-⁄∫P“ C¯h˜Ø ˜£ımi
Hÿ£mhx. £ısi-∞fl ˆ£ÿ˜”ı∫,
A¡-µx Eh¯ª ß∫√P √k E“Õ ]¡P[¯P, v∏®£zxı∫ Bzv-µÆ£mi∞¿ AhUPÆ ˆ\¥Ø ˜¡skÆ G⁄

ˆuõ-¬zu-⁄∫.
©ÿˆ”ı∏ ©¯⁄¬ ]÷-©o,
"A¡µx
Eh¯ª
vskUP¿
˜Pı¬¢uı¶-µzv¿ £ısi-∞fl uƧ
|ıP-µı-·fl AhUPÆ ˆ\¥Ø®£mk“Õ
ChzvÿS A∏˜P AhUPÆ ˆ\¥Ø
˜¡skÆ' Gfl”ı∫.
Cu-⁄ı¿, ©∏zx-¡-©¯⁄ ¡mhıµzv¿ £µ-£-µ®¶ Hÿ£mhx. C¢{-¯ª∞¿, ˆ\fl¯⁄ PˆªUh-õfl ˜|∫ïP
Eu-¬-ØıÕ∫ ˜©ıPfl, µıØ®˜£m¯h
Aµ_ ©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿ £ısi
©ÿ÷Æ ˜¡æ-¬fl E”-¬-⁄∫P-Œ-hÆ
¬\ı-µ¯n |hzv-⁄ı∫.
§˜µu £õ-˜\ı-u-¯⁄US §fl,
£ısi-∞fl Eh¿ ˆ£ÿ˜”ı-õ-hÆ
J®£¯hUP®£mhuıPƒÆ, A¡∫P“,
Eh¯ª A∏Æ£ıUPzv¿ AhUPÆ
ˆ\¥Ø Gkzxa ˆ\fl”-uı-P-ƒÆ ˜£ıΩ\ı∫ ˆuõ-¬zu-⁄∫.
vskUP¿ £ısi ©µ-nzv¿
\¢˜u-PÆ C∏®£-uıP, A¡-µx \˜Pıuõ
¶¡-˜⁄Ï¡õ, ïu¿¡∫ Aæ-¡-ª-PÆ,
I˜Pı∫m ©ÿ÷Æ i.‚.§., ˆ\fl¯⁄
P™-Â⁄
- ∫, ïufl¯© ˆ\Ø-ª∫, E“x¯”
ˆ\Ø-ª-∏US ¶Pı∫ ©› A›®§≤“Õı∫.
£ısi
G®˜£ı-xÆ
ˆ£∏Æ
ˆuı¯P¯Ø ¯P∞¿ ¯¡zv-∏®£ı∫

Bfl-™-PÆ

DINAMALAR
£o {µ¢u-µÆ, £o £ıx-Pı®¶ E“Œmh £¿˜¡÷ ˜PıõU¯P-P¯Õ
¡º-≤-÷zv, u™Ã|ık hıÏ©ıU £o-ØıÕ∫P“ \[Pzv-⁄∫
B∫®£ımhÆ |hzv-⁄∫.
Cx |Æ £mˆ·m ˆuı¯P-∞¿
25 \u-√-uÆ. £o {µ¢u-µÆ ˆ\¥
uı¿ 200 ˜Pıi π£ı¥ ©mk˜©
ˆ\ª-¡ı-SÆ Gfl£-uı¿, F»-Ø∫
P¯Õ u™-«P Aµ_ £o {µ¢u-µÆ
ˆ\¥Ø ˜¡skÆ.
K`-õ¿ P¯h-∞¿ ˜¡¯ª
ˆ\¥u ï¤-Ø®£fl ˆPıl-µ-©ıP
ˆ¡miU
ˆPı¿ª®£mhı∫.
ˆ\fl¯⁄
v.|P-õ¿
âfl÷
F»Ø∫P“ B–[Pm]-∞-⁄-µı¿

ˆ\[Sfl”Æ
ˆ\[Sfl”Æ Akzu
£ıi-Ø-|¿æı∫ ï‹Ï
¡µ∫ A[PıÕ DÏ¡õ
˜Pı¬¿ vh-º¿ E“Õ,
§“¯Õ-Øı∫ ˜Pı¬¯ª
Jmi ©n¿ S¬-Ø-º¿
˜|ÿ÷ §ÿ£-P¿ ©sqŒ
£ıƶ Qh¢ux.
âfl-÷ Ai }ÕïÆ,
Cµsk Q˜ªı G¯h-≤Æ
ˆPısh £ıƯ£ £ı∫zu
ˆ£ıx-©UP“ B∫¡zv¿
§iUP
ïØÿ]z
u-⁄∫.
GÏ.I.,
Psnfl,
£ıƯ£ ´mk ˆ©ısiØÆ©fl |P-õ¿ E“Õ
¡⁄zx¯” Aæ-¡-ª-Pz
v¿ £ıx-Pı®£ıP J®
£¯hzuı∫.

GflP-ƒflh-õ¿ £º-Øı⁄ µƒi £ısi Eh-æUS
©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿ SkÆ£zv-⁄∫ PkÆ ˜©ıu¿
Gfl÷Æ, A®£-nÆ Gfl⁄-¡ı-⁄x
Gfl÷Æ £µ-£-µ®£ıP ˜£\®£mhx.
ˆ©ıü-Ê-Ø-]¿ £ıv-õ-Øı∫ ˆPı¯ª
Em£h ˆ¡Œ-|ı-k-P-Œ¿ |h¢u ]ª
ˆPı¯ª ¡«US-P-Œ-æÆ vskUP¿
£ısiUS ˆuıh∫¶ C∏®£x ˆuõ-Ø¡¢x“Õx.
B¢v-µı-¬¿ E“Õ |U\¿ A¯©®¶P-–-h-›Æ £ısiUS ˆuıh∫¶
C∏USÆ G⁄ ˜£ıΩÏ ¡mhı-µ[P“
ˆuõ-¬zu⁄.
£ısi ufl¯⁄® £ÿ‘Ø ¬¡-µ[
P“ ˜£ıΩ-\ı-∏US ˆuõ-Øı-©¿ C∏UP,
u⁄x ˆ©ı¯£¿ ˜£ıflP-¯Õ-≤Æ,
¡UR¿P-¯Õ-≤Æ AiUPi ©ıÿ‘-ØuıP T”®£-k-Q-”x.
˜©æÆ, ˜£ıΩ-\ı∫ £ısi¯Ø
§iUP ¡∏-¡x S‘zu uP-¡¿ £ª
\©Ø[P-Œ¿
ïfl⁄-uıP˜¡
£ısiUS ˆuõ¢x“Õx. Cu-⁄ı¿,
£ısi £ª-ﯔ ˜£ıΩ-\ıõfl §i-∞º-∏¢x u®§-≤“Õı∫.
vskUP¿ £ısi GflP-ƒflh-õ¿
£º-Øı-⁄¯u Akzx, ˆ\fl¯⁄ Em
£h u™-«-Pzv¿ £ª µƒ-i-P“ Aa\©¯h¢x“Õ-⁄∫.
£ısi¯Ø ˆuıh∫¢x uı[P-–Æ
˜£ıΩ-\ı-õfl §i-∞¿ ]UPUT-kÆ
Gfl” £Øzv¿ £ª µƒ-i-P“ u¯ª-

hıÏ©ıU F»-Ø∫P“ B∫®£ımhÆ
ˆ\fl¯⁄
£o {µ¢u-µÆ ˆ\¥ØU˜Pı-õ≤Æ, £o-∞fl˜£ıx £ıx-Pı®¶
˜Pıõ-≤Æ u™Ã|ık hıÏ©ıU
F»-Ø∫P“ \[Pzv-⁄∫, ˆ\fl¯⁄∞¿ B∫®£ımhÆ |hzv-⁄∫.
C˜u-˜£ıª, u™-«-PÆ ï -¡-xÆ
B∫®£ımhÆ |h¢ux.
u™-«-PÆ ï -¡-xÆ E“Õ 34
B∞-µÆ hıÏ©ıU F»-Ø∫P¯Õ
£o {µ¢u-µÆ ˆ\¥Ø ˜¡skÆ;
Aµ_ F»-Ø∫P-–US C¯n-Øı⁄
\Æ£ÕÆ ¡«[P ˜¡skÆ, £o
∞fl˜£ıx £ıx-Pı®¶ ¡«[P
˜¡skÆ, ¡ıµ ¬k-ﯔ AŒUP
˜¡skÆ Gfl£x ˜£ıfl” ˜PıõU
¯P-P¯Õ ¡º-≤-÷zv, u™Ã|ık
hıÏ©ıU F»-Ø∫P“ \[Pzv-⁄∫
(H.I.i.≥.].,) ˆ\fl¯⁄ PˆªUh∫
Aæ-¡-ª-PÆ A∏˜P ˜|ÿ÷
B∫®£ımhÆ |hzv-⁄∫.
B∫®£ımhzvÿS u¯ª¯©
¡Qzu ©ı{ª u¯ª-¡∫ \ƒ¢v-µ£ısi-Øfl {∏-£∫P-Œ-hÆ T‘-Øuı-¡x:
u™-«-PÆ ï -xÆ 34 B∞-µÆ
F»-Ø∫P“ hıÏ©ıUQ¿ £oØıÿ‘ ¡∏-Qfl”-⁄∫. C¡∫P“
¬kﯔ C¿ªı-©¿, |ıˆÕıfl
÷US 16 ©o ˜|µÆ ¡¯µ
˜¡¯ª G⁄, Cµmi®¶ ˜¡¯ª
ˆ\¥x ¡∏-Qfl”-⁄∫. BskUS
13 B∞-µÆ ˜Pıi π£ı¥ ªı£Æ
Dmizu-∏-Qfl”-⁄∫.

©n¿ S¬-Ø-º¿
©sqŒ £ıƶ

uıUP®£mk“Õ-⁄∫.
v∏
©∞º¯\ S˜hı-¤¿ uıUS-u¿
|h¢x“Õx. ˆuıh∫¢x £o∞¿ £ıx-Pı®¶ C¿ªıu `«¿
E“Õx.
G⁄˜¡ £o {µ¢u-µÆ ©mk™fl‘, £o-∞fl˜£ıx £ıxPı®¶Æ ¡«[PU˜Pıõ B∫®
£ımhÆ |hzx-Q-˜”ıÆ. ©ı∫a
©ıuzv¿ A¯⁄zx \[P[
P–hfl Jfl÷ ˜\∫¢x Tmk

Cfl¯”Ø {PÃa]P“

˜£ıµımhÆ |hzu E“˜ÕıÆ.
C∆¡ı÷ \ƒ¢u-µ-£ısi-Øfl
T‘-⁄ı∫.
ˆ\fl¯⁄-∞fl £¿˜¡÷ £S-vP-Œ-º-∏¢xÆ 200USÆ ˜©ÿ£mh
F»-Ø∫P“ £[˜Pÿ”-⁄∫. ˜PıõU
¯P-P¯Õ ¡º-≤-÷zv ˜PıÂ[P“
G ®§-⁄∫. ˆ\fl¯⁄ ©mk™fl‘ v∏a], ˜\ªÆ, ©x¯µ,
˜Pı¯¡-∞-æÆ hıÏ©ıU F»Ø∫
P“ ˜PıõU¯P-P¯Õ ¡º-≤-÷zv
B∫®£ımhÆ |hzv-⁄∫.
hıÏ©ıU
P¯h-P“
v”®¶:
v.|Põ¿
E“Õ
©xUP¯h
Jfl‘¿ ¬ÿ£¯⁄ ˜|µÆ ïi¢u
§fl, ©x £ımi¿ uµ F»-Ø∫P“
©÷zu-uı¿, v.ï.P., ¡mha
ˆ\Ø-ª∫, J∏ SÆ£-æ-hfl ˆ\fl÷
uıUS-u¿ |hzv-⁄ı∫. Cv¿
âfl÷ ˜£∫ PıØ-©-¯h¢u-⁄∫.
uıUS-u¿ |hzv-˜Øı∫ ´x
PkÆ |h-¡i
- U¯P GkUP ˜¡sk
ˆ©⁄ hıÏ©ıU F»-Ø∫P“
˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ P¯h-P¯Õ
âi B∫®£ımhÆ |hzv-⁄∫.
u™-«P
- Æ ï -¡x
- Æ B[Pı[˜P
P¯h-P“ âh®£mi-∏¢u⁄. C¢
{-¯ª-∞¿, uıUS-u-º¿ ˆuıh∫
¶¯hØ I¢x ˜£¯µ ˜£ıΩ-\ı∫
¯Px ˆ\¥x ]¯”-∞¿ A¯hz
u⁄∫.
C¯u-Ø-kzx ˜£ı-µım-hz¯u
¯P¬mk ˜|ÿ÷ hıÏ©ıU
P¯hP“ v”UP®£mi∏¢u⁄.

©ı¯ª 6.30 ©o.
* v-µı-¬h ˜¡uÆ: ˜¡q.µı\-|ı-µı-Ø-nfl,
\¢uı⁄ ˜¡q-˜Pı-£ıª _¡ı™ ˜Pı¬¿,
115, §hı-õ-Øı∫ ˜Pı¬¿ ˆu∏, §µım˜¡,
©ı¯ª 6 ©o.

* ©Pı ]¡-µızvõ ¬«ı: Cfl¤¯\:
\gˆ·¥ _®µ-©-o-Øfl & £ımk, ©ı¯ª
Cª¡\©ıP ˆ¡Œ∞h®£kÆ C®£Sv6.30 ©o, £Uu ©shº, µzu-⁄-Q-üÏ¡-µ∫
∞¿ E[P“ \[P A¯©®¶, ˜Pı¬¿,
˜Pı¬¿, 6¡x S÷USz ˆu∏, ˆ£\flm
ˆ£ıx
|P∫, ©ı¯ª 6.30 ©o.
£“Œ, P¿æıõ, ˆ£ıx {PÃa]P¯Õ
* ©Pı ]¡-µızvõ ©˜Pıÿ\-¡Æ: ˜u¡ı-µÆ,
* Gfl.GÏ.GÏ., ïPıÆ: S∏ ˇ \ı¢v-¬-·¥
ˆ¡Œ∞kQ˜”ıÆ, C®£Sv∞¿ E[P“
v∏-¡ı-\-PÆ Cfl¤-¯\® £ıh¿P“ &
ˆ·∞fl ©P-Œ∫ P¿æı-õ-∞fl ïPıÆ,
{PÃa]≤Æ ChÆ ˆ£” Cfl¯”Ø {PÃa],
£ı.\ÿS-∏-|ı-ufl Kx-¡ı∫ S -¬-⁄∫,
_ÿ÷a`-«¿ ¬»®¶-n∫ƒ E¯µ & Pı¯ª
v⁄©ª∫, ˆ\fl¯⁄&2 Gfl” ïP¡õUS
Pÿ£P ¬|ı-Ø-P∫ &£ısk-µ[Pfl ˜Pı¬¿,
11 ©o, _zuÆ & _Pı-uı-µÆ S‘zu uP-¡¿
{PÃa] ¬¡µ[P¯Õ A›®§ ¯¡UPƒÆ.
9, Jfl£-uı-¡x ˆu∏, \ı¢v |P∫,
HkP“ ¡«[S-u¿ & £P¿ 1 ©o, ¡hBuÆ£ıUPÆ, ©ı¯ª 6.30 ©o.
ˆ£∏Æ£ıUPÆ, ¶«¿.
* v-Øı⁄ £∞ÿ]: _¡ı™ Bz©-Â˙-µzuı
Cµƒ 7 ©o.
* |ımiØ ¬«ı: ¡ıo µ¬-\[P∫ & ©ı¯ª
⁄¢uı, ¬˜¡-Pı-⁄¢u∫ C¿ªÆ, Pı©-µı·∫ * uzx-¡® §µ-Pı-\Æ: ˜¡.]¡-_®µ-©-o-Øfl,
5.45 ©o, ˆ·⁄¤ ˜\x-|ı-µı-Ø-nfl &
\ı¯ª, v∏-¡¿ºU˜Po, Cµƒ 7 ©o.
¯\¡ ]zuı¢u® ˆ£∏-©fl”Æ, 4, ˜¡[PCµƒ 7.15 ©o, B∫.˜P._¡ı™ Bim
˜h\ AUQ-µ-Pı-µÆ \ı¯ª, ©∞-ªı®ß∫,
˜hı-õ-ØÆ, 5, _¢u-˜µÏ¡-µ∫ ˆu∏,
ˆ\ıÿ-ˆ£ı-»-ƒ
©ı¯ª 6 ©o.
©∞ªı®ß∫.
* uz¡˜£ıuı: _¡ı-™¤ \zØ∆µ-uı-⁄¢uı * ˇ-©z µı©ı-Øn µÈÆ: B`õ ©ıu-¡ıa * P-∏zu-µ[PÆ: CªUQØ ¡ı⁄Æ 2¡x
\ıõ-Øı∫, BÏvP \©ı-·Æ, √⁄Ï Pıª¤,
\µÏ¡v, B¢vµ ©QÕ \£ı; |ı˜PÏ¡µ
P∏zu-µ[PÆ, P¬-Ø-µ[PÆ & "\mhÆ J∏
Báı∫˜£m¯h, ©ı¯ª 6.30 ©o.
µı∆ ß[Pı A∏˜P; ªÏ, ©∞-ªı®ß∫ ,
C∏mh-¯”Øı?' u¯ª¯©: A∏nı\ªÆ,
* µı©ı-Ø-nÆ: "µı© ·⁄-⁄Æ' & ·©-uU‹‚,
Pı¯ª 11.30 ©o.
ߢu-©¿º Sÿ”-¬-Ø¿ ¡«US¯µb∫P“
˜¡q-˜Pı-£ı-ª-_-¡ı™ ˜Pı¬¿, 10,
* Es¯©
¬ÕUPÆ:
£ıª-”ı-¡ı-Øfl,
\[PÆ, 5, ïu¿ uÕÆ, }v-£v ˆ\¿ª®£
Cµshı-¡x
ˆu∏,
˜Pı£ı-ª-¶-µÆ,
©∏¢w_¡-µ∫ ˜Pı¬¿, v∏-¡ıfl™-≥∫,
⁄ı∫ ˆu∏, ߢu-©¿º, ©ı¯ª 5 ©o.

©¯”-¡ı-Q-≤“Õ-⁄∫.
"hı-™fl'
Av-Pıõ
ˆPı¯ª-∞¿
£ısiUS ˆuıh∫§¿¯ª: ˆ\fl¯⁄
A˜\ıU |P-õ¿, u™Ã|ık P¤-©¡Õ
{÷-¡-⁄zvfl K¥ƒ ˆ£ÿ” Av-Pıõ
\µ¡-nfl, A¡-µx ©¯⁄¬, ˜¡¯ªU
Pıõ ˆPı¯ª ˆ\¥Ø®£mh ¡«UQ¿
Sÿ”-¡ı-Œ-P“ Cfl›Æ ¯Px ˆ\¥Ø®
£-h-¬¿¯ª.
C∆¡-«UQ¿,
|ıflS
¡ıµ[
P–US“ Sÿ”-¡ı-Œ-P¯Õ Psk-§iUP-¬¿¯ª Gfl”ı¿, ¡«U¯P
].§.].I.i., ¬\ı-µ-¯nUS ©ıÿ”ªıÆ G⁄, ˆ\fl¯⁄ I˜Pı∫m ˜|ÿ÷
ïflv-⁄Æ Ezu-µ-¬mhx.
˜£ıΩÏ GflP-ƒflh-õ¿ £º-Øı⁄
vskUP¿ £ısi ©ÿ÷Æ A¡-µx
Tmhı-Œ-P“, ˆ\fl¯⁄-∞¿ ˆPı¯ªP“ Em£h £ª ¡«US-P-Œ¿
\Æ£¢u®£mi-∏®£-uı¿, A˜\ıU|-P∫
â¡∫
ˆPı¯ª-∞¿
vskUP¿
£ısiUSÆ ˆuıh∫¶ C∏US©ı
Gfl” \¢˜u-PÆ G ¢ux.
Cx-S-‘zx ˆ\fl¯⁄ ˜£ıΩÏ P™Â-⁄∫ µı˜·¢v-µ-¤-hÆ ˜Pmh-˜£ıx,
"A-˜\ıU|-P-õ¿, "hı-™fl' {÷-¡⁄
K¥ƒ ˆ£ÿ” Av-Pıõ \µ-¡-nfl
ˆPı¯ª-∞¿, vskUP¿ £ısiUS
ˆuıh∫¶ C¿¯ª' Gfl”ı∫.

ªg\Æ ¡ı[QØ
].GÆ.i.H., F»-Ø∫ ¯Px
ˆ\fl¯⁄
√miÿS u¯h-∞¿ªı \ıfl‘-uà ¡«[P
5,000 π£ı¥ ªg\Æ ˜Pmh ].GÆ.i.H.,
CÕ{¯ª Eu-¬-ØıÕ¯µ ªg\ J»®¶ ˜£ıΩ\ı∫ ¯Px ˆ\¥u-⁄∫.
ˆ\fl¯⁄ Akzu ©¯”-©-¯ª-|-P¯µ ˜\∫¢u¡∫ £ı∫zu-\ı-µ-v-(39). u¤-Øı∫ {÷-¡⁄ Eu¬
ˆ£ıx ˜©ªıÕ∫. C¡∫ Ph¢u 1999Æ Bsk
©¯”-©¯ª |P-õ¿ 856 \x-µ-Ai {ªz¯u J∏
ªm\zx 560 π£ı¥ ˆPıkzx ¡ı[Q-⁄ı∫.
¡[Q-∞¿ I¢x ªm\Æ π£ı¥ Phflˆ£ÿ÷
A[S √k Pmi-⁄ı∫.
Pmh-h®£o ïi¢u-¯u-Ø-kzx, √m¯h
u⁄x ˆ£Ø-õ¿ £vƒ ˆ\¥¡-uÿPıP ].GÆ.i.H.,
¬¿ u¯h-∞¿ªı \ıfl‘-uà ˆ£” ïØfl”ı∫.
CuÿPıP G Æß-õ¿ E“Õ ].GÆ.i.H., Aæ-¡ª-PÆ ˆ\fl÷ JxURmk §õƒ CÕ{¯ª Eu-¬ØıÕ∫ µı˜·¢v-µfl(50) Gfl£-¡¯µ \¢vzuı∫.
u¯h-∞¿ªı \ıfl‘-uà ¡«[P A¡∫ 10
B∞µÆ π£ı¥ ªg\Æ ˜Pmhı∫. A¯u £ı∫zu\ı-µv ˆPıkUP ©÷zu {¯ª-∞¿, 5,000 π£ı¥
ªg\Æ ˆPıkzuı¿˜£ı-xÆ G⁄ µı˜·¢v-µfl
T‘-⁄ı∫.
Cx S‘zx, ªg\ J»®¶zx¯” ˜£ıΩ-]¿
£ı∫zu-\ı-µv ¶Pı∫ ˆ\¥uı∫. ªg\ J»®¶ x¯”
GÏ.§., ªm_™, i.GÏ.§., µı˜·¢v-µfl u¯ª¯©-∞-ªı⁄ ˜£ıΩ-\ı∫ µı˜·¢v-µ¯⁄ ªg\
£nzx-hfl ©hUQ §iUP vmhÆ ¡Szu-⁄∫.
Aufl£i ªg\ J»®¶ ˜£ıΩ-\ı∫ ˆPıkz
u›®§Ø µ\ı-Ø⁄ ˆ£ıi uh-¬Ø £nzx-hfl
˜|ÿ÷ ©ı¯ª 5 ©oUS £ı∫zu-\ı-µv ].GÆ.i.H.,
Aæ-¡-ª-PÆ ˆ\fl”ı∫. ïu¿ ©ıi-∞¿ C∏¢u
µı˜·¢v-µ¯⁄ \¢vzx ªg\-£-nÆ ˆPıkzuı∫.
A®˜£ıx A[S ©¯”¢v-∏¢u ªg\ J»®¶
˜£ıΩ-\ı∫ µı˜·¢v-µ¯⁄ ¯Px ˆ\¥u-⁄∫.
C¯u-Ø-kzx, ¬Øı-\∫£ı-i-∞¿ E“Õ µı˜·¢
vµ-¤fl √mi-æÆ ˜\ıu¯⁄ |hzu®£mhx.

DINAMALAR
P¡¯µ®˜£m¯h-∞¿ E“Õ B∫.GÆ.˜P. ˆ©mõS˜ªÂfl
˜©¤-¯ª® £“Œ-∞¿, ©shª uhPÕ ˜£ımi-P“
|¯h-ˆ£ÿ”⁄. ˆ¡ÿ‘ ˆ£ÿ” ©ın¡, ©ın¬Ø-∏US,
EØ∫ ˜£ıΩÏ Av-Pıõ GÆ.].\ıµ[Pfl, £õ-_-P¯Õ
¡«[Q-⁄ı∫. E-hfl, £“Œ-∞fl ˜\∫©fl ï¤-µzv⁄Æ,
x¯nz u¯ª-¡∫ Q˜Âı∫, ˆ\Ø-ª∫ Gª-©g] §µ-w®,
A”UPmh¯Õ u¯ª¬ ©g_Õı ï¤-µzv-⁄Æ.

ˆ\fl¯⁄ ©ı|Pµa ˆ\¥vP“

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ -¶ufl 10&2&2010

15C

˜£ıUS-¡-µzx ˆ|õ-\-º¿ vn-‘Ø ].i.Ga., \ı¯ª: PÕ™-”[Q ˆ|õ-\¯ª S¯”zuı∫ Bm˜hı i¯µ-¡∫
ˆPıµml∫
¡ıP⁄ ˜£ıUS-¡-µzx Av-Pï“Õ ].i.Ga., \ı¯ª-∞¿
˜|ÿ÷ PkÆ ˆ|õ-\¿ Hÿ
£mhx. ˜£ıUS-¡-µzx ˜£ıΩ\ı∫ Øı∏Æ C¿ªıu A¢u
˜|µzv¿, Bm˜hı i¯µ-¡∫
J∏-¡∫
˜£ıUS-¡-µz¯u
J [S-£-kzv
ˆ|õ-\¯ª
S¯”zuı∫.
ˆ\fl¯⁄ & v∏¡“—¯µ
C¯nUSÆ ].i.Ga., ˆ|kg
\ı-¯ª-∞¿ ¡ıP⁄ ˜£ıUS¡µzx ˆ£∏Q ¡∏-Q-”x.
ˆ\fl¯⁄US {P-µıP ¡Õ∫¢x
¡∏Æ AÆ£zxı∫, AÆ£zxı∫
GϘhm,
B¡i,
v∏{fl”≈∫ £S-v-P-Œ¿ ©UP“
ˆuı¯P-≤Æ
Av-P-õzxU
ˆPıs˜h ˆ\¿Q-”x.
v∏®£-vUSa
ˆ\¿æÆ
¡ıP-⁄[P“ A¯⁄zxÆ C¢u
\ı¯ª-¯Øz uıfl £Øfl£-kzxQfl”⁄.
Cufl Pıµ-n-©ıP, Ca
\ı¯ª-∞¿ G®˜£ı-xÆ PkÆ

˜£ıUS-¡-µzx ˆ|õ-\<-æhfl
Pın®£-k-Q-”x.
˜|ÿ÷ ¡«UPÆ ˜£ı¿,
£ıi,
©sqı∫˜£m¯h
A∏Q¿ S÷-P-ªı⁄ \ı¯ª-∞¿
˜£ıUS-¡-µzx ˆ|õ-\¿ Hÿ
£mhx.
v∏-©[P-ªÆ
£S-v-∞¿
C∏¢x ].i.Ga., \ı¯ª¯Ø
C¯nUSÆ
ïuªı-¡x
ˆ©∞fl \ı¯ª -&- ©sqı∫
˜£m¯h \¢v®§¿ PkÆ
ˆ|õ-\¿ Hÿ£mhx.
Av-æÆ, âfl÷ \ı¯ª-P“
\¢vUSÆ ChÆ Gfl£-uı¿,
ˆ|õ-\¿ Pıµ-n-©ıP ¡ıP-⁄[
P“ A¯⁄zxÆ ÏuƧzu⁄.
ˆ\fl¯⁄ ©ı∫UPzv¿ £ıi
\¢v®¶ ¡¯µ-≤Æ, AÆ£zxı∫
GϘhm £Ï {¯ª-ØÆ ¡¯µ∞-æÆ ¡ıP-⁄[P“ }sh
¡õ¯\-∞¿ Pızx Qh¢u⁄.
v∏-©[P-ªzv¿ C∏¢x
].i.Ga., \ı¯ªUS ¡∏Æ
¡ıP-⁄[P-–Æ }sh ¡õ-¯\∞¿ {fl”⁄. J∏ Pmhzv¿

]÷-™-∞-hÆ ]¿™-ÂÆ
ˆ\¥u |£∫ ¯Px
©x-µ-¡ı-Ø¿
B÷ ¡Øx ]÷-™-∞-hÆ ]¿™-ÂÆ ˆ\¥u
|£¯µ ˜£ıΩ-\ı∫ ˜|ÿ÷ ¯Px ˆ\¥u-⁄∫.
©x-µ-¡ı-Ø¿ Akzx“Õ ˆ|ÿSfl”Æ £Sv,
Báı∫ v∏-|-P-¯µa ˜\∫¢u ˆ\¿¬ ©P“ ˜u¬(6) (ˆ£-Ø∫P“ ©ıÿ”®£mk“Õ-⁄) C˜u
ˆu∏¯¡a ˜\∫¢u-¡∫ ©o-(48). C¡-µx
√mi¿ ]ª |ımPÕıP, Pıg]-¶-µÆ ©ı¡mhÆ
]˜¡-º-˜©k £S-v¯Ø ˜\∫¢u C¡-µx \˜Pı-u∫
|h-µı-·fl(45) u[Q ¡¢uı∫.
Ph¢u ]ª ©ıu[PÕıP, ©¯⁄-¬¯Ø §õ¢x
¡ıâx ¡¢u |h-µı-·fl ˆPızu-⁄ı-µıP ˜¡¯ª
ˆ\¥x ¡¢uı∫. Ph¢u 7Æ ˜uv §ÿ£-P¿,
ˆu∏¬¿ ]÷™ ˜u¬ ¬¯Õ-Øı-i⁄
- ı“. √miÿS
\¯©-Ø¿ ˆ\¥x ˆPısi-∏¢u ˆ\¿¬, ˜¡¯ª
ïi¢x ˆ¡Œ˜Ø ¡¢x £ı∫zu ˜£ıx
S«¢¯u¯Ø Pın-¬¿¯ª.
A®˜£ıx, √mifl A∏˜P S«¢¯u A Æ
Sµ¿ ˜Pmhx. A[S ˆ\fl÷ £ı∫zu ˜£ıx,
]÷-™-∞-hÆ ]¿™-Âzv¿ |h-µı-·fl Dk-£mhx
ˆuõ¢ux. |h-µı-·-¤-hÆ C∏¢u S«¢¯u
ˆ\¿¬-¯Ø ´mhı∫. C¢u ˆ\¥v, ©x-µ-¡ı-Ø¿
Báı∫v-∏-|-P∫ ï -¡-xÆ £µ-¬-Øx.
C¯u-Ø-kzx, |h-µı-·¯⁄ ˜ui-Ø-˜£ıx
A¡∫ u¯ª-©-¯”-¡ı-⁄x ˆuõ¢ux. CxS‘zx, ˆ\¿¬ AŒzu ¶Pı-õfl ˜£õ¿, ©x-µ¡ı-Ø¿ ˜£ıΩ-\ı∫, |h-µı-·¯⁄ ¯Px ˆ\¥Ø
Pıg]-¶-µÆ ¬¯µ¢u-⁄∫. C¢{-¯ª-∞¿, ˜|ÿ÷
©ı¯ª |h-µı-·¯⁄ ˜£ıΩ-\ı∫ ¯Px ˆ\¥u-⁄∫.

©ı‚ µıq¡ AvPıõ∞hÆ
π.5 ªm\Æ ˆPı“¯Õ
v∏-¡ıfl™-≥∫
¡[Q-∞º
- ∏
- ¢x £nÆ Gkzx ¡¢u ïfl⁄ı“
µıq¡ Av-Pı-õ-∞-h-™-∏¢x, I¢x ªm\Æ π£ı¥
ˆPı“¯Õ-Ø-iUP®£mhx.
v∏-¡ıfl™-≥∫ GÆ.‚., ˆu∏¯¡ ˜\∫¢u-¡∫
Smi-(63); µıq¡ Av-Pı-õ-ØıP C∏¢x K¥ƒ
ˆ£ÿ”-¡∫. C¡∫, ˜PµÕ ©ı{-ªzv¿ {ªÆ ¡ı[P
vmh-™mhı∫. CuÿPıP \ıÏvõ |P-õ¿ E“Õ
J∏ ¡[Q-∞¿, ˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ Pı¯ª 11
©oUS, I¢x ªm\Æ π£ı¥ £nÆ Gkzuı∫.
£nzx-hfl √k v∏Æ§Ø Smi, √mk
Pu¯¡ v”¢x ˆPısi-∏¢uı∫. A®˜£ıx,
¯£UQ¿ ¡¢u C∏ ©∫© -|-£∫P“, Smi-∞-h™∏¢u £n®¯£-≤-hfl ¯£UQ¿ ˜¡P-©ıP
ˆ\fl÷-¬mh-⁄∫.
Cx-S-‘zx Smi, v∏-¡ıfl™-≥∫ ˜£ıΩ-]¿
¶Pı∫ ˆ\¥uı∫.

u¤-Øı∫ £ıº-ˆhU¤U
©ın-¡∫P“ ©ıØÆ
AÆ£zxı∫
ˆ\fl¯⁄ B¡i Akzu Pıml-õ¿ u¤-Øı∫
£ıº-ˆhU¤U E“Õx. C[S B¡i √µı-¶-µÆ
§µ-uı⁄ \ı¯ª-¯Øa ˜\∫¢u ©o Gfl£-¡-õfl
©Pfl £ı∫zv-£fl(16) ïu-ªı-©ıskÆ, A˜u
£Sv Øıu-¡∫ ˆu∏-¯¡a ˜\∫¢u µ˜©Ë
Gfl£¡õfl ©Pfl A∏sS-©ı∫(18) âfl”ıÆ
BskÆ iõ-§“ "C' £izx ¡∏-Qfl”-⁄∫.
Ph¢u 4Æ ˜uv, £ıº-ˆhU¤U ˆ\¿¡-uıP
√mi¿ T‘a ˆ\fl”-¡∫P“ Aufl§fl √miÿS
v∏Æ£-¬¿¯ª. £ıº-ˆhU¤U, |s£∫P“ √k
G⁄ £ª Ch[P-Œ¿ ˆ£ÿ˜”ı∫ ˜ui-≤Æ, ©Pfl
P“ £ÿ‘Ø G¢u uP-¡-æÆ Q¯hUP-¬¿¯ª.
C¯u-Ø-kzx ˆ£ÿ˜”ı∫ B¡i ˜h[U
˜£Uhõ ˜£ıΩ-]¿ ¶Pı∫ ˆ\¥u-⁄∫. ˜£ıΩ-\ı∫
Pını-©¿ ˜£ı⁄ ©ın-¡∫P“ S‘zx ¬\ı-õzx
¡∏-Qfl”-⁄∫.

Pı]-∞¿ ˜¡u-£ı-µı-Ø-nÆ
ˆ\fl¯⁄
BuÆ£ıUPÆ
_®µ©oØ P⁄-£ı-i-P“ ˜¡u£ı-µı-Øn \£ı \ı∫§¿,
C¢uısk ˜¡u £ıµıØnÆ, Pı]-∞¿ |¯hˆ£” E“Õx.
¡∏Æ
25Æ
˜uv
ˆuıh[Q, ©ı∫a 7Æ
˜uv ïiØ E“Õ ˜¡u
£ıµı-Øn {PÃa]-∞¿,
v⁄-ïÆ Pn-£v ˜Ìı©Æ,
B¡-Ì¢v
˜Ìı©Æ,
B≤Ë ˜Ìı©Æ, ©Pı∏zµÆ, \x∫˜¡u £ıµıØnÆ,
A˜Pı-µıÏzµ
·£ ˜Ìı©Æ, Aa]zµı
AÏ¡-˜©u £ıµı-Ø-nÆ,
\si £ıµı-Ø-nÆ, \si
˜Ìı©Æ, E£flØı-\Æ
BQ-د¡
|¯h-ˆ£”
E“Õ⁄.
Bsk-˜uı-÷Æ |¯h-

ˆ£-÷-¡x ˜£ı¿, 3Æ
˜uv, Ø·˙∫ ˜¡uÆ,
\ı¯P-∞¿, "P¿ ¯¡zu
¡ıµÆ' Gfl” ˜¡uz ˜u∫
ƒÆ |¯h-ˆ£” E“Õx.
˜Ìı©[P“, ¡h-Si
\[P-µµ- ı© wÚ-u∫ u¯ª¯©
∞¿ |¯h-ˆ£-÷-Qfl”⁄.
Pıg]
ˆ·˜Ø¢v-µ∫,
£µ›ı∫ Q∏Ën §˜µ™
_¡ı-™-P“,
ïµ-œ-uµ
_¡ı™-P“,
Pı©ıÚ
_¡ı-™-P“ BQ-˜Øı∫,
¡∏¯P uµ \Æ©-vzx“
Õ⁄∫.
Akzu Bsk ˜¡u
£ıµı-Ø-nÆ, v∏-¡-⁄¢u¶-µzv¿ |hzuz w∫
©ı¤UP®£mk“Õx.
£ıµı-Ø-nzvÿS Hÿ£ık
ˆ\¥x“Õ, \£ı ˆ\Ø-ª∫
\¢v-µfl,
C∆¬-¡-µ[
P¯Õz ˆuõ-¬zuı∫.

G¢u ¡ıP-⁄-ïÆ |Pµ ïi-Øıu
{¯ª Hÿ£mkÆ, ˜£ıUS¡µzx ˜£ıΩ-\ı∫ Øı∏Æ £o∞¿ C∏UP-¬¿¯ª.
C¯u® £ı∫zu Bm˜hı
i¯µ-¡∫ J∏-¡∫, ˜£ıUS¡µzx ˆ|õ-\¯ª S¯”UP PÕ
™-”[Q-⁄ı∫.
¯P∞¿ J∏ Sa]-≤-hfl,
˜£ıUS-¡-µzx
Pı¡-ª∫
£o¯Ø Hÿ÷, ¡ıP-⁄[P¯Õ
J [S-£-kzu x¡[Q-⁄ı∫.
£i®£-i-ØıP J∆ˆ¡ı∏
£S-v-∞¿ C∏¢xÆ ¡ıP-⁄[

!

DINAMALAR

P¯Õ A›-©-vzuı∫. Cufl £Ø⁄ıP ˜£ıUS-¡-µzx ˆ|õ\¿
£i®£-i-ØıP S¯”¢ux.
Cx-S-‘zx, ¡ıP⁄ KmiP“ T÷-¯P-∞¿, ˜£ıUS¡µzx ˆ|õ-\¿ Av-PÕ-¬¿
Pın®£-kÆ £P¿ 2 ïu¿
©ı¯ª 4 ©o ¡¯µ ˜£ıUS-¡µzx ˜£ıΩ-\ı∫ Øı∏Æ £o∞¿ C∏®£-v¿¯ª.
C¯u u¬∫UP, C[S
£P¿ ï -¡-xÆ ˜£ıUS¡µzx ˜£ıΩ\ı¯µ {Ø-™UP
˜¡skÆ Gfl”-⁄∫.

˜£ıUS-¡-µzx Av-P-ï“Õ ˆ\fl¯⁄ &- v-∏-¡“—∫ ˆ|kg
\ı¯ª-∞¿, ¡«UPÆ ˜£ı¿ ˜|ÿ÷ Pı¯ª-≤Æ ˆ|õ-\¿
Hÿ£mhx. £ıi, ©sqı∫˜£m¯h-∞¿ C∏¢x v∏-©[P-ªÆ
˜|ıUQ ˆ\¿æÆ ïu-ªı-¡x ˆ©∞fl \ı¯ª-∞¿ PkÆ ˆ|õ\¿
Hÿ£mhx. ˜£ıUS-¡-µzx ˜£ıΩ-\ı∫ Øı∏Æ C¿ªı-u-uı¿, £ıi
ïu¿ AÆ£zxı∫ £Ï {¯ª-ØÆ ¡¯µ ¡ıP-⁄[P“ ¡õ¯\
Pmi {fl”⁄. C¯u® £ı∫zu Bm˜hı i¯µ-¡∫ J∏-¡∫,
˜£ıUS-¡-µzx ˜£ıΩ-\ı∫ ˜¡¯ª¯Ø uı˜⁄ ˆ\¥x, ˆ|õ-\¯ª
S¯”zuı∫.

ˆ|kg\ı¯ª BUQ-µ-™®¶-P“ APÿ”Æ
ˆ\[Sfl”Æ
ˆ\[Sfl”Æ
‚.Gfl.i.,
\ı¯ª
¬õ-¡ıUPzvÿPıP
BUQµ-™®¶-P“
Av-µ-i-ØıP
APÿ”®£mh⁄.
ˆ\[Sfl”Æ
‚.Gfl.i.,
\ı¯ª¯Ø |ıflS ¡»a\ı-¯ªØıP ¬õ-¡ıUPÆ ˆ\¥Ø Aµ_
vmh-™mhx. C¢{-¯ª-∞¿,
Ph¢u 2007Æ Bsk ˆ\®hÆ£∫
©ıuÆ BUQ-µ-™®¶-P“ APÿ”®
£mhx.
Aa\ı-¯ª¯Ø
B÷-¡-»®
£ı¯u-ØıP ¬õ-¡ıUPÆ ˆ\¥Ø
A®˜£ıx
I¢u¯µ
˜Pıi
π£ı¥ {v JxUR-kÆ ˆ\¥Ø®
£mhx.
C¢{-¯ª-∞¿, Ph¢u 2009Æ
Bsk v∏-¡“—∫ Tmka
\ı¯ª ïu¿ ˆ\[Sfl”Æ
©ı∫UˆPm ¡¯µ ¬õ-¡ıUPÆ
ˆ\¥Ø®£mk, ˆ\flh∫ ´i-Øfl
A¯©UP®£mhx.
B⁄ı¿ P¯h-P-Œfl ïfl
£Sv, \ı¯ª-˜Øıµ P¯h-P“
©ÿ÷Æ ªıõ ˜¡fl E“Œmh
¡ıP-⁄[PÕı¿ BUQ-µ-™®¶-P“
ˆuıh∫¢u⁄.
C¢{-¯ª-∞¿, ˜|ÿ÷ ´skÆ
BUQ-µ-™®¶-P“ APÿ÷Æ £o ˆ\[Sfl”Æ ‚.Gfl.i., \ı¯ª∞¿, BUQ-µ-™®¶-P“ AvµiØıP APÿ”®£mh⁄.
|h¢ux. Aµ_ Ezu-µ-¬fl£i,
B¤-¬-·Øı
ˆ|kg\ı-¯ªzx¯” Av-Pıõ µım] {∫¡ı-Pzv-⁄∫ BUQµ- ˜©ÿˆPısh-⁄∫.
©ıu-¡-µÆ x¯nU P™-Â-⁄∫ Gsqı∫
©ÿ÷Æ |ıµ-¡ı-õUS®£Æ ˜£π ™®¶-P“ APÿ÷Æ £o¯Ø

DINAMALAR

Eu¬U P™-Â-⁄∫ Pº-Ø-â∫zv,
Cflψ£Uh∫P“ S©-µfl, _®µ©o, ¬·-Ø-µı-ïæ, ˜£ıUS¡µzx Cflψ£Uh∫ Thº[PÆ ©ÿ÷Æ 50USÆ ˜©ÿ
£mh ˜£ıΩ-\ı∫ £ıx-Pı®¶
£o-∞¿ Dk-£mh-⁄∫.
©ı∫UˆPm £Sv BUQ-µ™®¶ APÿ”zuı¿ \ı¯ª-∞fl
C∏-¶-”-ïÆ uªı 15 Ai AÕ
¬ÿS ChÆ ¯PØ-P®£-kzu®
£mhx.
˜©æÆ, ˆ|kg\ı¯ª ¬õ¡ıUPzvÿS
˜u¯¡-Øı⁄
Chz¯u
¯PØ-P®£-kzu
Pmhh[P-Œfl
BUQ-µ-™®¶P–Æ ¬¯µ-¬¿ APÿ”®£-kÆ
Gfl÷
ˆ|kg\ı-¯ªzx-¯”∞⁄∫ ˆuõ-¬zu-⁄∫.
BUQ-µ-™®¶
APÿ”z¯u
ˆuıh∫¢x, A[S“Õ ™fl
PÆ£[P¯Õ £¯«Ø Chzvº∏¢x
APÿ‘
\ı¯ª˜Øıµzv¿ A¯©UP ˜¡skÆ.
˜©æÆ, £«¯© ¡ı¥¢u
\ı¯ª-˜Øıµ
©µ[P-¯Õ-≤Æ
ïÿ‘-æ-©ıP APÿ‘-⁄ı¿uıfl
¶vØ BUQ-µ-™®¶-P“ u¬∫UP®
£-kÆ.
C¿ªı-¬mhı¿
´skÆ
\ı¯ª BUQ-µ-™®¶-P“ Aµ[
u¯ª-¯©-∞¿, ˜P‘ ˜£ıUS-¡-µzx ˆ|õ-\¿
˜£ıUS-¡-µzx ˆuıh∫P-¯u-ØıQ ¬kÆ.

£¿ªı-¡-µÆ µ∞¿˜¡ Ϙh-Âfl \ı¯ª BUQ-µ-™®¶

DINAMALAR
£¿ªı-¡-µÆ µ∞¿˜¡ Ϙh-Âfl \ı¯ª¯Ø, A[S“Õ P¯h-P“ ˆ£∏-©Õ-¬¿
BUQµ™zx“Õ⁄. Cu-⁄ı¿, "•U A¡õ¿' ˆ£ıx-©UP“ |h®£-uÿS Th ChÆ
C∏®£-v¿¯ª. |P-µım] Av-Pı-õ-P“ PskˆPı“¡ı∫PÕı...?

£¿ªı-¡-µÆ
B∞-µUP-nUPı⁄ µ∞¿ £Ø-o-P“
¡¢x ˆ\¿æÆ £¿ªı-¡-µÆ µ∞¿˜¡
Ϙh-Âfl \ı¯ª BUQ-µ-™®§fl §i∞¿ ]UQ-≤“Õx.
£¿ªı-¡-µÆ, £Æ©¿, A⁄-Pı-¶zxı∫
E“Œmh £¿˜¡÷ £S-v-P-Œ¿ C∏¢x
v⁄-ïÆ B∞-µUP-nUPı⁄ £Ø-o-P“,
™fl\ıµ µ∞¿P“ âªÆ ˆ\fl¯⁄US
ˆ\fl÷ v∏ƶ-Qfl”-⁄∫. £¿ªı-¡-µÆ
‚.GÏ.i., \ı¯ª-∞-º-∏¢x µ∞¿˜¡
Ϙh-Â-›US ¡µ, Ϙh-Âfl \ı¯ª¯Ø
£Ø-o-P“ £Øfl£-kzx-Qfl”-⁄∫.
Ca\ı-¯ª-∞¿, ·ƒŒ, £ızvµ P¯hP“, Kmh¿P“ G⁄ HµıÕ-©ı⁄ P¯hP–Æ, ¯\UQ“, ¯£U Ïhısk-P-–Æ
E“Õ-uı¿,
£¿ªı-¡-µÆ
µ∞¿˜¡
ϘhÂfl \ı¯ª-∞¿ ©UP“ ˆ|õ-\¿
Av-P-©ıP Pın®£-kÆ. C¢{-¯ª-∞¿,
u∫Pı \ı¯ª µ∞¿˜¡ ˜Pmi¿, _µ[P®
£ı-ªÆ A¯©UP®£-k-¡-uı¿, Aa\ı¯ª

√m-i¿ u¤-ØıP C∏¢u âuımi-∞-hÆ |¯P £‘®¶
AÆ£zxı∫
√mi¿ u¤-ØıP C∏¢u âuımi
∞-hÆ |¯P £‘zu ©∫© |£∫P¯Õ
˜£ıΩ-\ı∫ ˜ui ¡∏-Qfl”-⁄∫.
AÆ£zxı∫ ˜©ÿS £ı›-|-P∫,
¬·-Ø-ªm_™ ˆu∏-¯¡a ˜\∫¢u-¡∫
µ¬US-©ı∫. C¡-µx uı¥ \ıµ-uı-(75).
˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ µ¬US-©ı∫
©¯⁄¬, £ı¿ ¡ı[P P¯hUSa
ˆ\fl”ı∫. \ıµuı ©mkÆ √mi¿
C∏¢uı∫.
A®˜£ıx A[S ¡¢u C∏-¡∫,
ïP-¡õ ˜Pm£x ˜£ı¿ |izx,
A¡∫ Ao¢v-∏¢u ˆ\∞fl ©ÿ÷Æ
J∏ \¡-µfl PÆ©¿ BQ-Ø-¡ÿ¯”
£‘zu-⁄∫. Cv¿, \ıµ-uı-¬fl Pıv¿
PıØÆ Hÿ£mhx.
£‘UP®£mh |¯P-P-Œ¿, ˆ\∞fl
P¡-õ[ Gfl£x ˆuõ-Ø-¡¢ux. C¯uØ-kzx, √mk ¡ı\-º¿ uØı-µıP

C∏¢u Bm˜hı-¬¿ A¡∫P“
u®§⁄∫.
AÆ£zxı∫ ˜£ıΩ-\ı∫ ¬\ı-õzx
¡∏-Qfl”-⁄∫.
|¯P £‘USÆ ˆ£s ¯Px:
˜Pı¬¿ v∏-¬«ı ©ÿ÷Æ £Ï]¿
£Ø-o®£-¡∫P-Œ-hÆ
|¯P-P¯Õ
v∏-i-¡¢u ˆ£s ¯P S«¢¯u≤hfl ]UQ-⁄ı∫.
ˆPıÕzxı∫ £ıªı‚ |P-õ¿
E“Õ ¬|ı-Ø-P∫ ˜Pı¬-º¿ SÆ£ı-§˜Â-PÆ |h¢ux. HµıÕ-©ı⁄ £Uu∫
P“ ¬«ı-¬ÿS ¡¢v-∏¢u-⁄∫.
A[S \ı™ SƧmkU ˆPıs
i∏¢u, µı·-©[P-ªÆ ˆ£ıfl⁄Æ£-ª˜©k £S-v-¯Øa ˜\∫¢u \ı¢v
©ÿ÷Æ ï¤-ØÆ©ı“ BQ-˜Øı∫
Ao¢v-∏¢u B÷ \¡-µfl |¯P-P“
©ıØ-©ı-Q⁄.
A¡∫P“ A∏-Q¿ J∏ ¡Øx ¯P

S«¢¯u-≤-hfl {fl” ˆ£s ´x
\¢˜u-P-©-¯h¢u-⁄∫. A®˜£ıx A¢u
ˆ£s ufl¤-hÆ C∏¢u ]‘Ø
AÕ¬-ªı⁄ |¯P¯Ø "Pmi['
ˆ\¥≤Æ
™Ê-¤¿
√]-دu
Psh⁄∫.
C¯u-Ø-kzx, A¢u ˆ£s¯n
§izx ˆPıÕzxı∫ ˜£ıΩ-]¿
J®£¯hzu-⁄∫.
¬\ı-µ-¯n-∞¿
A¡∫, ˜\ªÆ ©ı¡mhz¯u ˜\∫¢u
µı·ızv-(31) Gfl£x ˆuõ¢ux.
|¯P¯Ø v∏-i-Ø-¯u-≤Æ J®¶U
ˆPıshı∫.
A¡-¯µU ¯Px ˆ\¥u ˆPıÕz
xı∫ ˜£ıΩ-\ı∫, A¡-õ-hÆ C∏¢x
B÷ \¡-µfl |¯P¯Ø £‘-ï-u¿
ˆ\¥u-⁄∫. ˜Pı¬¿ v∏-¬«ı
©ÿ÷Æ £ÏP-Œ¿ Tmh ˜|µ[P-Œ¿
|¯P ©ÿ÷Æ £nz¯u v∏-k-¡x
¡«UPÆ G⁄ ˆuõ-Ø-¡¢ux.

âh®£mk“Õx.
Cu-⁄ı¿, £¿ªı-¡-µÆ µ∞¿˜¡
ϘhÂfl \ı¯ª-∞¿ ˆ|õ-\¿ Av-P-õz
x“Õx. B⁄ı¿, \´-£-Pı-ª-©ıP C[S
\ı¯ª-˜Øıµ BUQ-µ-™®¶UP“ Av-P-õz
x“Õ⁄.
Cu-⁄ı¿, ‚.GÏ.i., \ı¯ª¯Ø
PhUP Eu-ƒÆ |¯h _µ[P® £ıªzv¿
C∏¢x, µ∞¿˜¡ Ϙh-Âfl ¡¯µ-∞¿
©UP“ ïmi ˜©ıv |hUP ˜¡si≤“Õx. "•U A¡∫' ˜|µ[P-Œ¿ C¯u
£Øfl£-kzv, ˆ£sP-Œ-hÆ ]¿™Â
˜¡¯ª-P-–Æ |hUQ-”x.
|P-µım] {∫¡ı-PÆ, BUQ-µ-™®¶
P¯h-P¯Õ A®¶-”®£-kzv, \ı¯ª¯Ø
AP-ª®£-kzv-⁄ı¿, ˆ|õ-\¯ª S¯”UPªıÆ. A˜u ˜|µzv¿ u∫Pı \ı¯ª
_µ[P®£ıª £o-P-¯Õ-≤Æ ¬¯µ¢x
ïizuı¿, A®£-Sv ˆ£ıx-©UP“
√nıP C∆¡Õƒ xıµÆ A¯ªØ
˜¡si-Ø-v¿¯ª.

ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl P¯h Ci®¶
ˆPık[¯P-≥∫
ˆ\ızx
uP-µı-‘¿
ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl P¯h¯Ø
˜·.].§., âªÆ Cizx
u¯µ-©ıUQØ uƧ ´x
Asnfl,
˜£ıΩ-]¿
¶Pı∫ ˆ\¥uı∫.
ˆ£µÆß∫, P¿Øı-n_¢u-µÆ ˆu∏¯¡ ˜\∫¢
u¡∫
ÂıS¿A-´x.
C¡µx ©PflP“ ·ıR∫
E˜\fl(40), Pıu∫ˆ©ı¥
wfl(38).
ÂıS¿ A´xUS âªU
ˆPızu-ªÆ
£S-v-∞¿
|ıflS P¯h-P“ E“Õ⁄.
Av¿, J∏ P¯h-∞¿
·ıR∫E-˜\fl, ˆ©ı¯£¿

˜£ıfl P¯h |hzv
¡¢uı∫. C∏-¡-∏USÆ
ˆ\ızx §µa¯⁄ C∏¢x
¡¢ux.
C¢{- ¯ ª- ∞ ¿,˜|ÿ÷
Av-Pı¯ª ˜·.].§.,
CØ¢v-µÆ âªÆ ·ıR∫
E˜\fl P¯h Cizx
u¯µ©mh©ıUP®£mhx.
Cv¿, P¯h-∞¿ C∏¢u
ˆ©ı¯£¿ ˜£ıflP“ |ı\©ı-∞⁄.
Cx-S-‘zx,
Pıu∫
ˆ©ı¥wfl ´x ·ıR∫
E˜\fl, ˜£ıΩ-]¿ ¶Pı∫
ˆ\¥uı∫. ˆPık[¯P-≥∫
˜£ıΩ-\ı∫ ¬\ı-õzx ¡∏Qfl”-⁄∫.

S«¢¯u-P“ ¡Õ∫®¶ ﯔ £∞ÿ] P∏zu-µ[PÆ
¬Øı-\∫£ıi
¬Øı-\∫£ıi ˜£ıΩ-\ı∫
\ı∫§¿ S«¢¯u-P“ ¡Õ∫®¶
ﯔ S‘zu £∞ÿ] P∏z
uµ[PÆ |hzu®£mhx.
¬Øı-\∫£ıi £S-v-∞¿
Sÿ”Æ ˆ\¥≤Æ ]”ı∫
GsoU¯P Av-P-õzx
¡∏-Q-”x.
\´-£zv¿
¬Øı\∫£ı-i¯Ø ˜\∫¢u 13
¡Øx ]÷-¡fl ˆPı¯ª
¡«UQ¿ Dk£mk“Õıfl.
Cx-˜£ıfl”
{PÃ-

P–US ˆ£ÿ˜”ı-õfl u¡”ı⁄ ¡Õ∫®˜£ Pıµ-nÆ
G⁄ T”®£-k-Q-”x.
C¯u-Ø-kzx, ¬Øı-\∫
£ıi ˜£ıΩ-\ı∫ \ı∫§¿
S«¢¯u-P“
¡Õ∫®¶
ﯔ £∞ÿ] P∏zuµ[PÆ Jfl¯” u¤-Øı∫
ˆuısk {÷-¡-⁄zx-hfl
C¯n¢x |hzu®£mhx.
]”®¶ ¬∏¢v-⁄-µıP
Pª¢x ˆPısh x¯n
P™-Â-⁄∫ £ıÏP-µfl ˜£_-

¯P-∞¿,"S-«¢¯u-P“
ïfl ˆ£ÿ˜”ı∫ \s¯h∞mkU ˆPı“ÕU Thıx.
A¡∫ P“ ïfl¤-¯ª∞¿ ©x, ¶¯P∞¯ª
£Øfl £-kzuUThıx. Ax
˜£ıfl”ˆ£ı∏mP¯Õ A¡∫
PŒhÆ ¡ı[Q ¡∏Æ£i
A›®£ Thıx. £“Œ
¬k-ﯔ
|ımPŒ¿
§“¯ÕP–US B∫¡ï“Õ
¬¯Õ-Øımk
A¿ªx
P¿¬ ˆuıh∫£ı⁄ £∞ÿ]-

P¯Õ AŒzx, A¡∫P“
©⁄ Gsn[P¯Õ ©ıÿ”
˜¡skÆ' Gfl”ı∫.
P∏zu-µ[Q¿ u¤-Øı∫
ˆuısk {÷-¡⁄ x¯n
ˆ\Ø-ª∫
£µ-©-]-¡Æ,
£ıØÏ QÕ® ˆ\Ø-ª∫
E©ı-\[P∫ E“Œmh £ª∫
Pª¢x ˆPısk A‘-ƒ¯µ
¡«[Q-⁄∫. CuÿPı⁄ Hÿ
£ı-k-P¯Õ ¬Øı-\∫£ıi
Cflψ£Uh∫ DÏ¡µfl
ˆ\¥v∏¢uı∫.

DINAMALAR
|ıUß-õ¿, AQª C¢vØ AÕ¬¿ |h¢u 47¡x ˜µıª∫
ϘPmi[ \ıƧ-ØflÊ® ˜£ımi-∞¿, u™-«-PÆ
\ı∫§¿, ˆ\fl¯⁄ \˜Pı-u-µ∫P“ w£U ©ÿ÷Æ Pı∫zvU
©o-ˆ©ı», 2¡x ﯔ-ØıP, Cµsk u[PÆ, J∏
ˆ¡“Œ £uUPÆ ˆ¡fl”-⁄∫. Ehfl, £∞ÿ]ØıÕ∫
Efl¤-Q-∏Ënfl.

16

ˆ\fl¯⁄ & Pıg] & v∏¡“—∫ ˆ\¥vP“

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

ˆ¡®¯\mi¿ ˆ\UÏ hı∫a\∫
¬©ı⁄ £o®ˆ£s ¶Pı∫

DINAMALAR
-ˆ\fl¯⁄¯Ø ][Pıµ |Pµ-©ıUSÆ ïØÿ]∞¿, Aµ_ _¡∫P-Œ¿ G»¿ ™S K¬ØÆ wmkÆ £o-P“ |¯h-ˆ£÷Qfl”⁄. ™≥-]U APh-™-∞fl
A∏˜P, Qµı™-ØU -P-¯ª-P¯Õ ¬ÕUSÆ ¡¯P-∞¿, K¬-Ø[P“ wmh®£kQfl”-⁄. Akzu £hÆ: |¢u⁄Æ J¥.GÆ.].H., _¡∫PŒ¿, HÿP-⁄˜¡
¡¯µØ®£mh K¬-Ø[P“ ]vª©¯h¢x ¡∏Qfl-”-⁄.

¯u ©ıuzv¿ ©Pı ]¡-µızvõ ¡»-£ık
SÆ£-˜Pı-nÆ \ıÏv-õ-P“ ¬ÕUPÆ
ˆ\fl¯⁄
©Pı ]¡-µızvõ ¬µ-uz¯u G¢u ©ıuzv¿
P¯h®§-iUP ˜¡skÆ Gfl£-v¿ £¿˜¡÷
P∏zxUP“ {ª¬ ¡∏-Qfl”⁄. C¢{-¯ª-∞¿,
C¢u Bsk ¯u ©ıuÆ 30Æ ˜uv Afl÷ uıfl
©Pı ]¡-µızvõ P¯h §iUP ˜¡skÆ Gfl÷
T÷-Q-”ı∫ SÆ£-˜Pı-nÆ ®µÆ©ˇ v⁄-Pµ \∫©ı.
Cx S‘zx A¡∫ T‘-≤“Õ-uı-¡x:
¡ıUQØ £g\ı[Pzv¿, ©ı] 29Æ ˜uv
\¤UQ-«¯© Afl÷ BP© ˆ\Õµ-©ı⁄ ©Pı ]¡µızvõ Gfl÷ S‘®§-h®£mk“Õx. zõ-P-ou
£g\ı[PÆ, ˇ ©hzx £g\ı[Pzv¿ ¯u
©ıuÆ 30Æ ˜uv uıfl ]¡-µızvõ Gfl÷ E“Õx.
Cu-⁄ı¿, ]¡-µızvõ G®˜£ıx A›ËiUP®
£h ˜¡skÆ Gfl£-v¿ S«®£Æ E“Õx.
]¡-µızvõ ¬µ-uzvÿS ˆ\Õµ-©ı-⁄Æ, \ı¢v-µ©ı-⁄Æ Gfl÷ £ıS-£ık ˆ\¥Øz ˜u¯¡∞¿¯ª.
©ıP U∏Ën \x∫zv Gfl£x £ª Bsk-PÕıP
©ı] ©ıuzv¿ ¡¢x“Õ £i-Øı¿, ©ı] ©ıuzv¿
uıfl ]¡-µızvõ ¡∏Æ Gfl÷ ©UP-Œ¯h˜Ø
ˆ£ıx-¡ıP P∏zx Hÿ£mk-¬mhx.
C∆¡ısk ©ı] 29Æ ˜uv `∫ØıÏu-©⁄ \©Øzv¿ \x∫u] C¿¯ª. Afl÷ vµ-˜Øı-u]
42.38 |ı»¯P E“Õx. Ϙªı-PÆ 4¿ T‘-Ø£i §µ-˜uı Pıªzv¿ Afl÷ \x∫u] C¿¯ª.
©ıP Q∏Ën \x∫u-]-∞¿ uıfl |k-{-]-∞¿
º[˜Pız£-¡Æ Hÿ£mhx. £ı¿S-⁄zv¿ A¿ª.
"©-Pı-µı¢˜u ȸß-·-⁄Æ' Gfl£-uı¿ ¯u ©ıuÆ
]¡-µızvõ Hÿ£-kÆ Gfl£x ]¡ı-P-©zvfl£i
HÿP®£-kQ
- ”
- x. ˜©æÆ, ˜PıSªıËh™∞º∏¢x
185¡x |ı“ ]¡-µızvõ Gfl÷ J∏ PnUS
Esk.
A¯⁄zx £g\ı[P[P-Œfl£-i-≤Æ, Bi
©ıuÆ 28Æ ˜uv Afl÷ uıfl ˜PıS-ªıËh™
¡∏-Q-”x. BP˜¡, ¯u ©ıuÆ 30Æ ˜uv Afl÷
]¡-µızvõ A›Ëi®£x \õ-Øı-⁄x. C∆¡ı÷
SÆ£-˜Pı-nÆ v⁄-Pµ \∫©ı T‘-≤“Õı∫.

BuÆ£ıUPÆ
u¤-Øı∫ v∏-©n £v-¬¿ u⁄U
SõØ C¯n¯Ø ˜u∫ƒ ˆ\¥u
i¿º ¡ıº-£∫, ˆ\UÏ hı∫a\∫
ˆ\¥¡uıP ¶”-|-P∫ P™-Â-⁄∫ ·ı[
Qmi-hÆ ¬©ı⁄ £o®ˆ£s ¶Pı∫
ˆ\¥uı∫.
BuÆ£ıUPÆ
ªı∞mÏ
Aˆ¡fl≥¯¡ ˜\∫¢u-¡∫ Aƶ-·Æ
(35).(ˆ£-Ø∫ ©ıÿ”®£mk“Õ-x).
u¤-Øı∫ ¬©ı⁄ £o®ˆ£snıP
£o-¶-õ-Q-”ı∫. C¡-µx ˆ£Ø¯µ
v∏©-nzvÿPıP, u¤-Øı∫ v∏-©n
C¯n-Ø-uÕzv¿ £vƒ ˆ\¥v-∏¢
uı∫. i¿º-∞¿ u¤-Øı∫ {÷-¡-⁄z
v¿ £o-¶-õ-≤Æ ˆ·¥][(37), v∏
©n C¯n-Ø-uÕzv¿ Aƶ-·z¯u
˜u∫ƒ ˆ\¥uı∫.
Aƶ-·zvfl ˆ¡®¯\m ïP¡õUS ˆ·¥][ C&-ˆ©-∞¿ A›®§
©ÿ” ¬¡-µ[P¯Õ ˆ£ÿ÷U ˆPıs
hı∫. Cufl âªÆ u[P“ ©n®
ˆ£ı∏zu[P¯Õ C∏-¡-∏Æ £Q∫¢x
ˆPısh-⁄∫. v⁄-ïÆ £ª ©o˜|µÆ ˜£] J∏-¡-»-ØıP v∏-©-nÆ
ˆ\¥xU ˆPı“Õ C∏-¡-∏Æ ïiƒ
ˆ\¥u-⁄∫.
CuÿQ-¯h˜Ø Aƶ-·zv-hÆ,

π.3 ªm\Æ ˆµıUPÆ, 5 \¡-µfl ©ıØÆ
˜PıØƘ£k
√mk Pu-¬¿ E“Õ ßmk
E¯hUP®£-hıu {¯ª-∞¿, √m
iÿS“ C∏¢u âfl÷ ªm\Æ
π£ı¥ ˆµıUPÆ, I¢x \¡-µfl |¯P
ˆPı“¯Õ-Ø-iUP®£mhx S‘zx,
˜£ıΩÏ ¬\ı-õUQfl”-⁄∫.
˜PıØƘ£k ]¡fl ˜Pı¬¿,
ˆuÿS ©ıh √v-∞¿ Cµshı-¡x
©ıi-∞¿ ¡]zx ¡∏-£-¡∫ ˆ\¿¡µı‰ (30). GªUmõUP¿ PıflmµıUm
˜¡¯ª ˆ\¥Q-”ı∫.
C¡-µx ©¯⁄¬ S∏-£ı∫¡v,
Asnı |P-õ¿ E“Õ u¤-Øı∫ Ps
©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿ ˜¡¯ª ˆ\¥Q”ı∫. ˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ Pı¯ª
√mi¿ C∏¢x, C∏-¡∏
- Æ ˆ¡Œ˜Ø
ˆ\fl”-⁄∫. Cµƒ 7.30 ©oUS S∏£ı∫¡v √k v∏Ƨ-⁄ı∫. ¡«UPÆ
˜£ıª √mk Pu-¬¿ C∏¢u

ßm¯h v”¢x E“˜Õ ˆ\fl”ı∫.
A®˜£ıx, •˜µı-¬¿ C∏¢u
xo-P“ P¯ª¢x R˜« Qh¢u⁄.
£umh-©ı⁄ S∏-£ı∫¡v, ßmh®
£hı-©¿ C∏¢u •˜µı Pu¯¡ v”¢x
£ı∫zuı∫. Av¿, ¯¡UP®£mi∏¢u
âfl÷ ªm\Æ π£ı¥ ˆµıUPÆ, I¢x
\¡-µfl |¯P ©ıØ-©ıQ C∏¢ux.
Cx-S‘
- zx, ˜PıØƘ£k ˜£ıΩÏ
{¯ª-Øzv¿ ¶Pı∫ AŒzu-⁄∫. v∏©[P-ªÆ Eu¬ P™-Â-⁄∫ ˇu∫£ı¶,
˜PıØƘ£k Cflψ£Uh∫ ˆ·Øa
\¢v-µfl ¬\ı-µ¯n |hzv-⁄∫.
¬\ı-µ-¯n-∞¿, uÆ£-v-P“ C∏¡-∏Æ √miÿPı⁄ \ı¬¯Ø, u¤z
u¤-ØıP ¯P∞¿ ¯¡zv-∏¢u-⁄∫.
C¢{-¯ª-∞¿, √mk Pu-¬fl ßmk
E¯hUP®£-hı-©¿, •˜µı-¬¿ C∏¢u
£nÆ ©ÿ÷Æ |¯P-P“ v∏mk
˜£ı∞-∏®£x ˜£ıΩ-\ı∏US \¢˜u-

Pz¯u Hÿ£-kzv-≤“Õx. C¯uØkzx, v∏mk S‘zx ˜£ıΩ-\ı∫
£ª ˜Pın[P-Œ¿ ¬\ı-õzx ¡∏Qfl”-⁄∫.
Cx S‘zx ˜£ıΩÏ Av-Pıõ
J∏-¡∫ T‘-Ø-uı-¡x:
\Æ£-¡Æ |h¢u Afl÷ ¡[Q-∞¿
C∏¢x 70 B∞-µÆ π£ı¥ Gkzx
¡¢u-uı-P-ƒÆ, ©¯⁄-¬-∞fl Gmk
©ıu \Æ£Õzx-hfl TmiU P»zx,
âfl÷ ªm\Æ C∏¢u-uıP ˆ\¿¡µı‰ T÷-Q-”ı∫.
•˜µı-¬¿ âfl÷ ªm\ π£ı¥
£nz¯u ¯¡zv-∏¢u-¡∫P“, √mifl
Pu-ƒUS 15 π£ı¥ ßmk ˜£ım
k“Õ-⁄∫. •˜µı-¬¿ P¯ª¢x Qh¢u
xo-P-–US“ C∏¢x ©mkÆ 10
B∞-µÆ π£ı¯Ø ´mk ˆ\¿¡-µı‚hÆ ˆPıkzx“˜ÕıÆ.
C∆¡ı÷ A¡∫ T‘-⁄ı∫.

ˆ\fl¯⁄ ˆ£µÆß∫ ©ıu-¡-µÆ ˆ|kg\ı¯ª uıfl,
C®£i ©ıh∫fl B∫m ¡¯µ¢ux ˜£ı¿ ]u-”¿
]u”ªıP E“Õx. Cu-⁄ı¿ ¯£U Kmi-P“ ˆ£∏Æ
A¡-vUS“Õı-Qfl”-⁄∫.

|¯PU P¯h ˆPı“¯Õ
u¤®£-¯h-P“ ¬\ı-µ¯n

DINAMALAR

ߢu-©¿º

ˆ\fl¯⁄, Pwmµ¿ \ı¯ª-∞¿ E“Õ, Aµ_ uı¡-µ-¬-Ø¿ ß[Pı¯¡, ¶x® ˆ£ıº-ƒ-hfl E∏-¡ıUSÆ £o,
£k˜·ıµıP |h¢x ¡∏-Q-”x. C¢u Chzv¿uıfl, "i-¯µ∆ Cfl EmªsmÏ' Kmh¿ C∏¢ux.

π.8 ªm\Æ ˆPı“¯Õ ¡«US: 2 ¡»®£‘ v∏-h∫P“ ¯Px
DINAMALAR
µz⁄-Q-üÏ¡-µ∫ ˜Pı¬¿
©Pı-]-¡-µızvõ Eÿ\-¡Æ
ˆ\fl¯⁄
ˆ£\flm|-P∫ µz⁄-Q-üÏ¡-µ∫ ˜Pı¬-º¿ ¡∏Æ
12 ©ÿ-÷Æ 13Æ ˜uv-P-Œ¿, ©Pı-]-¡-µızvõ
©˜Ìız\¡Æ |¯h-ˆ£-÷Æ.
ˆ£\flm|-P∫, B”ı-¡x S÷USz ˆu∏-¬¿
µz⁄-Q-üÏ¡-µ∫ ˜Pı¬¿ E“Õx. ©Pı-]-¡-µızvõ
©˜Pız\-¡z¯u-ˆØımi ¡∏Æ 12Æ ˜uv-Øfl÷
Pı¯ª 5.15 ©oUS ©Pı Pn-£v ˜Ìı©Æ,
Pı¯ª 7 ©oUS \[P¿£Æ, Pı¯ª 7.15
©oUS Pª\ Ïuı-£-⁄Æ, ß∫¡ı[P ߯·-P“
121 Pª-\[P-–US ∏zµ zõ-\v A∫a\¯⁄,
©PıflØı\ ˆ·£Æ Pı¯ª 9 ©o ïu¿ ©ı¯ª 4
©o ¡¯µ ©Pı ∏zµ-ˆ·-£Æ BQ-د¡ |¯hˆ£-÷Æ.
£P¿ 2 ©o ïu¿ 5.30 ©o ¡¯µ µz⁄QüÏ
¡-µ-∏US HP v⁄ ªm\ı∫a\¯⁄, ©ı¯ª 4
©oUS ©Pı ∏zµ ˜Ìı©Æ, ©ı¯ª 5.15
©oUS ¡`-uıµı, ß∫n-̸v, ©ı¯ª 6.30
©oUS ˜Pıi-º[PÆ S -¬-⁄∫ ¡«[SÆ
˜u¡ıµ Cfl¤¯\, ©ı¯ª 6.30 ©o ïu¿
Cµƒ 9 ©o ¡¯µ µz⁄-Q-üÏ¡-µ-∏US
A˘hızµ A∫a\¯⁄, \x∫Pıª A§-˜Â-PÆ,
Cµƒ 10 ©oUS ©PflØı\ ˆ·£Æ, Cµƒ 11
©oUS ïu¿Pıª A§-˜Â-PÆ; \Pϵ-|ı©
A∫a\¯⁄, |“Œ-µƒ 12 ©oUS CµshıÆ
Pıª A§-˜Â-PÆ; ∏zµ võ-\v A∫a\¯⁄
BQد¡ |¯h-ˆ£-÷Æ.
¡∏Æ 13Æ ˜uv-Øfl÷ Av-Pı¯ª 2 ©oUS
âfl”ıÆ Pıª A§-˜Â-PÆ, ¬¿¡ A˘hızµ
A∫a\¯⁄, Pı¯ª 4 ©oUS |ıflPıÆ Pıª
A§˜Â-PÆ, 121 Pª\ A§-˜Â-PÆ, A˘hızµ
A∫a\¯⁄, Pı¯ª 5.15 ©oUS ©Pı
w£ıµıu¯⁄, §µ-\ıu ¬¤-˜Øı-P-ïÆ |¯hˆ£÷Æ.

"Efl¯⁄
v∏-©-nÆ
ˆ\¥xU
ˆPı“¡x E÷v. v∏-©-nzvÿS
ïfl "ˆ\UÏ' ¯¡zxU ˆPı“ÕªıÆ'
Gfl÷ ˆ·¥][ u⁄x B¯\¯Ø
T‘-≤“Õı∫.
Cv¿,
Av∫a]دh¢u Aƶ-·Æ, ˆ·¥][Q-hÆ
˜£_-¡-¯uU S¯”zuı∫.
˜©æÆ, u¤-Øı∫ v∏-©-n®
£v¯¡-≤Æ Aƶ-·Æ µzx ˆ\¥x¬mhı∫. B⁄ı-æÆ, Aƶ-·zvfl
ˆ¡®¯\m ïP-¡-õUS ˆ·¥][
ˆuıh∫¢x C&-ˆ©-∞¯ª B£ı-\-©ıP
˜£_-¡-xÆ, ™µmh¿ ¬kzxÆ ˆ\¥
uı∫. Cx S‘zx ¶”-|-P∫ P™Â⁄∫
·ı[Qmi-hÆ, Aƶ-·Æ ˜|ÿ÷
¶Pı∫ ˆ\¥uı∫.
¶Pı¯µ ˆ£ÿ” P™-Â-⁄∫, BuÆ
£ıUPÆ ˜£ıΩ-\ı-õ-hÆ ¬\ı-õUSÆ
£i Ezu-µ-¬mhı∫. C¯u-Ø-kzx,
BuÆ£ıUPÆ Cflψ£Uh∫ £«-¤˜¡¿, i¿º¯Ø ˜\∫¢u ˆ·¥
][¯P ˆ©ı¯£¿˜£ı-¤¿ ˆuıh∫¶
ˆPısk ¬\ı-µ¯n |hzv-⁄ı∫.
¬\ı-µ¯n ïi-¬¿, Aƶ-·z
vhÆ ˆ\UÏ hı∫a\∫ ˆ\¥Ø
©ım˜hfl Gfl÷Æ, v∏-©-n®
£v¯¡ µzx ˆ\¥x-¬mh-uı-P-ƒÆ
ˆ·¥][ E÷v AŒzuı∫.

ˆ\fl¯⁄
µı·-©[P-ªzv¿ £mh®£-P-º¿,
Gmk ªm\zx 34 B∞-µÆ π£ı¥
ˆPı“¯Õ-Ø-iUP®£mh ¡«UQ¿,
Cµsk ¡»®£-‘z v∏-h∫P¯Õ
˜£ıΩ-\ı∫ ¯Px ˆ\¥x“Õ-⁄∫.
µı·-©[P-ªÆ 2¡x ˆ©∞fl
˜µık, v¿¯ª-|-P∫ 4¡x ˆu∏-¬¿
u¤-Øı∫ £ı¿ {÷-¡⁄ F»-Ø∫P“
µı·-˜\-P∫, _¢u-µ-â∫zv, Ph¢u
i\Æ£∫ 9Æ ˜uv ©v-ØÆ 2 ©oUS
¡`-ªı⁄ Gmk ªm\zx 34 B∞-µÆ
π£ı¯Ø
Gkzxa
ˆ\fl”-⁄∫.
A®˜£ıx ¯£UQ¿ ¡¢u â¡∫
Pzv¯Ø Pımi ™µmi, £nz¯u
v∏-ia ˆ\fl”-⁄∫.
Cx-S-‘zx, µı·-©[P-ªÆ ˜£ıΩ\ı∫
¡«US£-v¢x
¬\ı-õzx

¡¢u⁄∫.
C∆¡-«UQ¿, ˆPık[¯P-≥-¯µa
˜\∫¢u µg]z(22) Ìõ-Ì-µfl(22)
BQØ
C∏-¡-∏Æ
G Æß∫
˜Pı∫mi¿ \µ-n-¯h¢u-⁄∫. C∏¡¯µ-≤Æ ˜£ıΩÏ Pı¡-º¿ Gkzx
¬\ı-õzu ˜£ıΩ-\ı∫, µg]zv-h™∏¢x J∏ ªm\zx 50 B∞-µÆ
π£ı-¯Ø-≤Æ, Ìõ-Ì-µ-¤-h-™-∏¢x
J∏ ªm\Æ π£ı-¯Ø-≤Æ £‘-ï-u¿
ˆ\¥u-⁄∫.
C¢{-¯ª-∞¿, Ph¢u 6Æ ˜uv,
200Ai ˜µık uıuıflS®£Æ A∏˜P,
ˆ£fl]-¯ª¥Øı Gfl£-¡-õ-h-™-∏¢x
Pzv-¯ØU Pımi ™µmi, £nÆ
|¯P¯Ø ˆPı“¯Õ-Øi
- zu ¡«UQ¿,
˜\ı¯ª-¡ı-∞-¯ªa ˜\∫¢u Pı∫zv˜P-Øfl(22), ˆPık[¯P-≥¯
- µa ˜\∫¢u

µı·-£ısi-(27) BQØ C∏-¡¯µ
µı·-©[P-ªÆ ˜£ıΩ-\ı∫ ¯Px
ˆ\¥u⁄∫.
˜£ıΩÏ ¬\ı-µ-¯n-∞¿, v¿¯ª
|P-õ¿ |h¢u ˆPı“¯Õ-∞¿ C∏¡∏Æ
\Æ£¢u®£mi-∏®£x
ˆuõ¢ux. C¯u-Ø-kzx, C∏-¡-¯µ≤Æ ¯Px ˆ\¥u ˜£ıΩ-\ı∫ µı·£ısi-∞-h-™-∏¢x âfl÷ ªm\zx
50 B∞-µÆ π£ı¥ £nÆ ©ÿ÷Æ
|¯P-¯Ø-≤Æ, Pı∫zv-˜P-Ø-¤-™-∏¢x
J∏ ªm\zx 10 B∞-µÆ π£ı¥
£nÆ ©ÿ÷Æ 40 B∞-µÆ ©v®¶“Õ
¯£U¯P-≤Æ £‘-ï-u¿ ˆ\¥u-⁄∫.
C∆¡-«UQ¿, Ìõ-Ì∫ E”-¬-⁄µı⁄ Bm˜hı i¯µ-¡∫ \zv-Ø©o¯Ø ˜£ıΩ-\ı∫ ˜ui ¡∏Qfl”⁄∫.

ߢu-©¿º |¯PU P¯h ˆPı“¯Õ ¡«UQ¿,
ˆPı“¯Õ-Ø∫P¯Õ §iUP I¢x u¤®£-¯hP“ A¯©UP®£mk“Õ⁄.
ߢu-©¿º¯Ø Akzu P¯µ-Øıfl\ı-¡i,
B¡i \ı¯ª-¯Øa ˜\∫¢u-¡∫ £∫\fl \¢z(45).
C¡-µx |¯PU P¯h-∞¿ _¡-õ¿ x¯Õ-∞mk
˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ Cµƒ ¶S¢u ©∫© |£∫P“,
P¯h-∞¿ C∏¢u Gmk Q˜ªı u[PÆ, 20 Q˜ªı
ˆ¡“Œ, B÷ ªm\Æ π£ı¥ ˆµıUPÆ, AhS
|¯P-P“ <Em£h Cµsk ˜Pıi π£ı¥ ©v®
§ªı⁄ ˆ£ı∏mP¯Õ ˆPı“¯Õ-Ø-izxa
ˆ\fl”⁄∫.
¶”-|-P∫ P™-Â-⁄∫ ·ı[Qm \Æ£¡ Chz¯u
˜|õ¿ £ı∫¯¡-∞mk, ˆPı“¯Õ-Ø∫P¯Õ
¬¯µ¢x §iUP Ezu-µ-¬mhı∫. P™-Â-⁄∫
Ezuµ-¬fl£i, £µ[Q-©¯ª x¯n P™-Â-⁄∫
¡µ-u-µı·˙ ˜©ÿ£ı∫¯¡-∞¿, ߢu-©¿º Eu¬
P™-Â-⁄∫ ·¸m x¯µ-£ısi u¯ª-¯©-∞¿
I¢x Cflψ£Uh∫P“ ˆPısh I¢x
u¤®£¯h A¯©UP®£mk“Õx.
u¤®£¯h ˜£ıΩ-\ı∫, CuÿS ïfl _¡-õ¿
x¯Õ-∞mk ˆPı“¯Õ-Ø-izu \Æ£-¡[P-Œ¿
£vƒ ˆ\¥Ø®£mh ¯P˜µ-¯P-P¯Õ, C¢u
¡«UQ¿ £v-¡ı⁄ ¯P˜µ-¯P-P-–-hfl J®§mk
£ı∫zu-⁄∫.
\õ-Øı⁄ Chzv¿ _¡-õ¿ x¯Õ-∞-h®£m
k“Õuı¿, £ª |ımPÕıP A¢u |¯PU
P¯h¯Ø PsPı-ozu |£∫P˜Õ C¢u
ˆPı“¯Õ-∞¿ Dk-£mi-∏UP ˜¡skÆ Gfl÷
˜£ıΩ-\ı∫ P∏-x-Qfl”-⁄∫.

¡[Q H.i.GÆ., ¯©Øzv¿ ˆPı“¯Õ ïØÿ] Gfl.].]., ©ın-¡∫P-–US
ˆ£µ-¡“—∫
¡[Q H.i.GÆ., ¯©Øzv¿ |h¢u
ˆPı“¯Õ ïØÿ]-∞¿ ˆuıh∫¶-¯hØ
"H-]' ˆ©UPı-¤U J∏-¡∫ ¯Px ˆ\¥Ø®
£mhı∫.
ˆ£µ-¡“—∫, ·¡-P∫ |P-õ¿ ¡[Q
Jfl‘fl H.i.GÆ., ¯©ØÆ ˆ\Ø¿£mk
¡∏-Q-”x. ˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ Pı¯ª
¡[Q ˜©ªıÕ∫ µı˜·¢v-µfl H.i.GÆ.,
¯©Øzv¿ ˜\ıu¯⁄ |hzv-⁄ı∫. A®
˜£ıx, A[Q-∏¢u ˜P©µı ©ÿ÷Æ A£ıØ©o C¯n®¶-P“ xsiUP®£m
i∏¢u⁄.
H.i.GÆ., CØ¢v-µ-ïÆ ˜ª\ıP
|P∫zu®£mi-∏¢ux. Av∫a]-Ø-¯h¢u
µı˜·¢v-µfl, H.i.GÆ., CØ¢v-µzv¿
C∏¢u £nz¯u \õ-£ı∫zuı∫. B⁄ı¿,
Av-º-∏¢u £nÆ Gx-ƒÆ v∏mk ˜£ıP¬¿¯ª G⁄ ˆuõ¢ux.
Cx S‘zx, µı˜·¢v-µfl ˜£ıΩ-]¿
¶Pı∫ ˆ\¥uı∫. ¶Œ-Ø¢˜uı®¶ x¯nU
P™-Â-⁄∫ £ıÏP-µfl Ezu-µ-¬fl£i ˆ£µ
¡“—∫ Sÿ”®§-õƒ Cflψ£Uh∫
£fl‹∫ˆ\¿¡Æ ¬\ı-µ¯n |hzv-⁄ı∫.

"H-]' ˆ©UPı-¤U ¯Px
H.i.GÆ., ¯©Øzv¿ ¯¡UP®£m
i∏¢u ˜P©-µı-¬¿ Ph¢u bı∞ÿ÷U
Q«¯© £v-¡ı⁄ ¬¡-µ[P¯Õ £ı∫z
u⁄∫. Av¿, J∏ ¡ıº-£∫ A£ı-Ø-©o
C¯n®¯£ xsizx, H.i.GÆ., CØ¢
v-µz¯u v∏®§ E¯hUP ïØÿ]zux
ˆuõ-Ø-¡¢ux.
˜£ıΩÏ
¬\ı-µ-¯n-∞¿,
A¢u
¡ıº£∫ ]mª-£ıUPÆ, âfl”ı-¡x ˆ©∞fl
˜µım¯h ˜\∫¢u õa\∫k uı©Ï(27)
Gfl£-xÆ, ˜Pı£ı-ª-¶-µzv¿ E“Õ J∏
u¤-Øı∫ {÷-¡-⁄zv¿ "H-]' ˆ©UPı-¤U
PıP A¡∫ ˜¡¯ª £ı∫zu-xÆ ˆuõ¢ux.
ˆ£µ-¡“—∫, ]fl⁄-\ı™ ˆu∏-¬¿
_ÿ‘-¡¢u õa\∫k uı©¯\, ˜£ıΩ-\ı∫
¯Px ˆ\¥x, ¬\ı-µ¯n |hzv-⁄∫.
§fl, A¡¯µ ˜Pı∫m Ezu-µ-ƒ-£i ]¯”∞¿ A¯hzu-⁄∫.
Ca\Æ£-¡zv¿ H.i.GÆ., ¯©Øzv¿
C∏¢u 11 ªm\ π£ı¥ u®§-Øx S‘®
§hzuUPx.

u™-«P Aµ_ £õ_

ˆ\fl¯⁄
Gfl.].]., CØUP[P–U
Q-¯h˜Ø |h¢u £¿˜¡÷
˜£ımi-P-Œ¿
ˆ¡ÿ‘
ˆ£ÿ” ©ın¡, ©ın-¬Ø-∏US u™-«P ¬¯ÕØımkzx¯” A¯©a\∫
¯©wflPıfl, £õ-_-P¯Õ
¡«[Q Pƒ-µ-¬zuı∫.
Gfl.].]., A¯©®§fl
u™-«P x¯n CØUS-⁄∫
£ıª_®§µ©oØfl ˆ¡Œ
∞mh ˆ\¥vUS-‘®¶:
u™-«P
P¿æı-õ-P“
©ÿ÷Æ £“Œ-P-Œ-º-∏¢x
˜u∫¢ˆu-kUP®£mh 109
˜u]Ø ©ın-¡∫ £¯h
©ın¡,
©ın-¬-Ø∫,
i¿º-∞¿ Ph¢u ©ıuÆ
26Æ ˜uv |h¢u Si-Ø-µ_
v⁄ Ao-¡-S®§¿ £[
˜Pÿ÷ Ph¢u 2Æ ˜uv

ˆ\fl¯⁄ v∏Ƨ-⁄∫.
CuÿPı⁄ ïPı-™¿
|ık ï -¡-xÆ C∏¢x 17
Gfl.].]., CØUP[P-Œ¯h˜Ø £¿˜¡÷ ˜£ımiP“ |hzu®£mh⁄. Cv¿,
u™-«-PÆ J∏ u[PÆ, J∏
ˆ¡“Œ ©ÿ÷Æ C∏
ˆ¡sP-ª® £uUP[P¯Õ
ˆ¡fl”x.
C®˜£ımi∞¿ ˆ¡ÿ‘
ˆ£ÿ”¡∫P–US, ˆ\fl¯⁄
Pı¿|¯h ©∏zx-¡U P¿
æıõ P¯ª Aµ[Q¿
£ıµımk ¬«ı |h¢ux.
Cv¿, u™-«P Aµ-\ı¿
¡«[P®£mh ˆµıUP® £õ_
1,000 π£ı¯Ø Gfl.].].,
©ın¡∫P–US A¯©a\∫
¯©wflPıfl ¡«[Q-⁄ı∫.
C∆¡ı÷
ˆ\¥vU
S‘®§¿ T”®£mk“Õx.

ˆ\fl¯⁄ & Pıg] & v∏¡“—∫ ˆ\¥vP“

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010 17

˜£ıUS-¡-µzx ˆ|õ-\¯ª \©ı-ŒUP Asnı "B∫a' A∏˜P ˜©Æ£ı-ªÆ ¡∏©ı?
ˆ\fl¯⁄
˜£ıUS-¡-µzx
ˆ|õ-\¯ª
\©ı-ŒUP
Asnı
B∫a
"]U⁄¿' ©ÿ÷Æ ˆ|¿\fl
©ıoUPÆ "]U ⁄¿' BQ-Ø¡ÿ¯” Ph¢x ˆ\¿æ-©ı÷
¶vØ
˜©Æ
£ı-ªÆ
A¯©UP®£h ˜¡skÆ Gfl”
P∏zx ¡æzx“Õx.
ߢu-©¿º ˆ|kg \ı¯ª
ˆ\¿æÆ
¡»-∞¿
E“Õ
Asnı B∫a A∏-˜P-≤“Õ
]U⁄-æUSÆ, A˜u \ı¯ª-∞¿
Akzx
¡∏Æ
ˆ|¿\fl
©ıoUPÆ ˜µık \¢v®¶ ]U⁄æ<U SÆ C¯h˜Ø |ı–US |ı“
˜£ıUS-¡-µzx ˆ|õ-\¿ Av-Põzx“Õx.
S‘®£ıP "•U A¡∫' G⁄
C¿ªı-©¿ Pı¯ª, ©ı¯ª G⁄
\ı¯ª-∞fl Cµsk ¶”[P-ŒæÆ G¢ ˜|-µ-ïÆ ¡ıP-⁄[P“
Ao ¡Szx {ÿ£-uı¿, Ca\ı¯ª-∞¿ ˜£ıUS-¡µzx ˆ|õ-\¿
AvP-©ı-Q-≤“Õx.
¶”-|-P∫ £S-v-PÕı⁄ ©x-µ-¡ıØ¿, ߢu-©¿º E“Œmh £S-vP-Œ¿ ¡]®£-¡∫P“ ©ı|-P¯µ
ˆ\fl”-¯hØ, C¢u \ı¯ª¯Ø
£Øfl£-kzv ¡∏-Qfl”-⁄∫.
£a¯\-Ø®£fl, ª˜Øı ªı

DINAMALAR
ߢu©¿º ˆ|kg\ı¯ª∞¿, Asnı B∫a & ˆ|¿\fl ©ıoUPÆ \ı¯ª \¢v®§¿, ˆ|õ\º¿
]UQz u¬USÆ ¡ıP⁄[P“.
E“Œmh
P¿æı-õ-P–US A¯⁄-¡-∏Æ Ca\ı-¯ª-∞¿ £Øˆ\¿£-¡∫P“, £“Œ ˆ\¿æÆ ozx ¡∏-Qfl”-⁄∫.
©ın-¡∫ P“ ©ÿ÷Æ Aæ-¡-ªP
ˆ\fl¯⁄-∞fl ïUQØ £S-v-P£oUS ˆ\¿£-¡∫P“ G⁄ Œ¿
¡]USÆ
£ª∫

˜PıØƘ£k £Ï {¯ª-ØÆ
©ÿ÷Æ
"©ı∫UˆPm'
US
Ca\ı¯ª ¡»˜Ø uıfl ¡¢x
ˆ\¿Qfl”-⁄∫.

C¢{-¯ª-∞¿ Asnı-|-P∫,
I.].G®., ¬¿º-¡ıU PÆ £S-vP-Œ¿ ¡]® £-¡∫P“ Asnı
{¯⁄ƒ ¡¯Õ-Øz¯u Chx ¶”©ıP Ph¢x Ca\ı¯ª ¡»˜Ø
uıfl
v.|P∫,
A¯h-Øı÷
E“Œmh ˆ\fl¯⁄-∞fl ïUQØ
£Sv-P-–US ˆ\¿Qfl” ⁄∫.
Ca\ı-¯ª-∞¿ ¡ıP⁄ Kmi-PŒfl GsoU¯P Av-P-õzx
˜£ıUS-¡-µzx
£ıvUP®£-kQfl” {¯ª-∞¿, Akzx ¡∏Æ
ˆ|¿ \fl ©ıoUPÆ \ı¯ª
"]U⁄¿' £S-v-∞¿ ˜£ıUS-¡µzx
ˆ|õ-\¿
Pk-¯©-ØıP
C∏UQ-”x.
C¢u Cµsk "]U⁄¿'-P-¯Õ≤Æ Ph¢x ˆ\¿æ-©ı÷ C®£-Sv-∞¿ ˜©Æ £ı-ªÆ A¯©UP
˜¡s kÆ Gfl” P∏zx Ca\ı¯ª¯Ø Ph¢x ˆ\¿ª ]µ-©®£k-£-¡∫P-Œfl P⁄-¡ı-SÆ.
ˆ\fl¯⁄-∞¿ ˜£ıUS-¡-µzx
ˆ|õ-\¯ª \õ ˆ\¥Ø £ª £ıª[
P¯Õ A¯©zxÆ, ˜©æÆ £ª
£ıª[P“ £o¯Ø xõ-u® £kzv-≤“Õ Aµ_, §µ-uı⁄ ߢu©¿º ˆ|kg\ı-¯ª-∞¿ J∏
£ıªÆ A¯©zuı¿ ˜£ıUS¡µzx ˆ|õ-\¯ª Pmk-®£-kzuªıÆ.

PÆ®≥mh∫ ˆ\غ«®¶: ~P∫˜¡ı∫ A¡v

DINAMALAR
™fl Pmh-nÆ ˆ\æzu, ˆ\[Sfl”Æ _ÿ÷¡mhı-µ®
£S-v-P-¯Õa ˜\∫¢u ˆ£ıx©UP“, w∫zu-Q-¯µ-ØÆ£mk
Aæ-¡-ª-Pzv¿ Pızv-∏UQfl”-⁄∫.

H.i.GÆ., ¯©ØÆ A¯©UP ˜PıõU¯P
FzxU˜Pım¯h
£ıª-¡ıUPÆ C¢v-Øfl ¡[Q-∞¿ H.i.GÆ.,
¯©ØÆ
A¯©UP
¡ıiU¯P-ØıÕ∫P“
˜PıõU¯P ¬kzx“Õ-⁄∫.
FzxU˜Pım¯h Akzu £ıª-¡ıUPÆ Qµı©zv¿ C¢v-Øfl ¡[Q E“Õx. HµıÕ-©ı⁄
¡ıiU¯P-ØıÕ∫P“ C[S ˜\™®¶ PnUS
x¡UQ E“Õ-⁄∫.
Av-PÕƒ ©P-Œ∫ _Ø-E-u-¬U S UP-¯Õa
˜\∫¢u-¡∫P“ £nÆ ©ÿ÷Æ hıÏ ©ıU
¬ÿ£¯⁄ £nÆ BQ-د¡ C[S ˆ\æzu®
£k-Q-”x.
ˆ\fl¯⁄-∞¿ C∏¢x v∏®£v ˆ\¿æÆ ¡»∞¿ C∆≈∫ A¯©¢x“Õ-uı¿, £ıu-Øızv-¯µØıP v∏®£-vUS Av-PÕƒ £Uu∫P“ ˆ\¿Qfl”⁄∫.
C¢u ¡[Q ¡ıiU¯P-ØıÕ∫P“ ¬k-ﯔ
v⁄[P-Œ¿ u[PÕx ˜u¯¡US £nÆ GkUP
ïi-Øıu {¯ª Hÿ£-k-Q-”x.
¬k-ﯔ |ımP-Œ¿ ˆ\fl¯⁄ ©ÿ÷Æ _ÿ‘≤“Õ £S-v-P-¯Õa ˜\∫¢u-¡∫P“ ¶zxı∫
A∏˜P E“Õ ˜Pı¯⁄ }∫√Ãa]US Av-PÕ¬¿
ˆ\¿Qfl”-⁄∫.
C¡∫P“
u[PÕx
˜u¯¡US ¡[Q-∞¿ C∏¢x £nÆ GkUP ˆ\[
Sfl”Æ £S-v-∞¿ A¯©¢x“Õ H.i.GÆ.,
¯©Øzv¿ £nÆ GkUP-ªıÆ.
§fl⁄∫ 40 Q.´mh∫ ˆuı¯ª-¬¿ E“Õ
FzxU˜Pım¯h-∞¿
uıfl
H.i.GÆ.,
¯©Øzv¿ £nÆ GkUP ˜¡skÆ. C¯h®
£mh xıµzv¿ £nÆ GkUP ïi-Øıu {¯ª
Hÿ£-k-Q-”x.
G⁄˜¡, ¡ıiU¯P-ØıÕ∫P“ |ªfl P∏v £ıª¡ıUPÆ C¢v-Øfl ¡[Q-∞¿ Eh-⁄-i-ØıP
H.i.GÆ., ¯©ØÆ A¯©UP, ¡[Q EØ-µ-v-Pı-õP“ |h-¡-iU¯P GkUP ˜¡skÆ.

xı[-S-¡-u-ÿS J∏ ©o ˜|µÆ ïfl¶
PÆ-®-≥-m-h∫, "i¬' £ı∫-®-£¯u u¬∏[-P-“

ˆ\[Sfl”Æ
AiUPi ©UP∫ ˆ\¥≤Æ ™fl
¡ıõØ PÆ®≥mh∫PÕı¿ S‘zu
|ıŒ¿ Pmh-nÆ ˆ\æzu ïi-Øı©¿, ~P∫˜¡ı∫ A¡-v®£-k-Qfl”⁄∫.
ˆ\fl¯⁄ ˆ\[Sfl”Æ _ÿ÷¡mhı-µ® £S-vUPı⁄ ™fl PmhnÆ ˆ\æzxÆ Aæ-¡-ª-PÆ w∫zu-Q¯µ-ØÆ£mk Fµım]-∞¿ E“Õx.
C¢u Aæ-¡-ª-Pzv¿, J∆ˆ¡ı∏
©ıu-ïÆ Si-∞-∏®¶ ©ÿ÷Æ ¡oP
üv-∞-ªı⁄ £Øfl £ımiÿPı⁄, ™fl
Pmh-nz¯u uªı 10 B∞-µÆ ~P∫
˜¡ı∫ ˆ\æzx-Qfl”-⁄∫.
Ph¢u |ıflS Bsk-P-–US
ïfl C¢u Aæ-¡-ª-PÆ ˆ\[Sfl”Æ
Pı©-µı‰ |P-õ¿ C∏¢ux. ˜©æÆ,
u¯µ
uÕ®£-S-v-∞¿
A¯©¢
v∏¢ux. Cx A¯⁄-¡∏USÆ ¡\-v-

ØıP C∏¢ux.
™fl ¡ıõ-ØzvÿPı⁄ ˆ\ı¢u
Pmh-hÆ Gfl£-uı¿, ˜©ÿPsh
w∫zu-Q-¯µ-ØÆ£mk £S-vUS ©ıÿ
”®£mhx. C¢u Aæ-¡-ª-PzvÿS
™fl Pmh-nÆ ˆ\æzu ¡¢x
ˆ\¿æÆ ˆ£sP“, ïv-Ø-¡∫P“
£ª-∏Æ âfl÷ Q.´., ˆuı¯ªƒ
|hUP ˜¡si-≤“Õx. ˜£ıvØ
£Ï ©ÿ÷Æ ˜Â∫ Bm˜hı ¡\v
C¿¯ª.
ïu¿ ©ıi-∞¿ E“Õ Pmhn
Pƒflmh∫ P–US H‘aˆ\¿ª ïiØı-©¿ ïv-Ø-¡∫P“ £ª-∏Æ uk©ı‘ ¬ -Qfl”-⁄∫. A¢u \¢u∫®
£z¯u £Øfl£-kzv, ©∫© |£∫P“
™fl Pmhn Am¯h ©ÿ÷Æ
£nzx-hfl "GϘP®' BQ ¬kQfl”-⁄∫.
C¢{-¯ª-∞¿, Ph¢u 28Æ ˜uv

ïu¿ Aæ-¡-ªP Pƒflmh∫P-Œ¿
E“Õ A¯⁄zx PÆ® ≥mh∫P-–Æ
EõØ £µı-©-õ®§fl‘ AiUPi
"©UP∫' ˆ\¥Qfl”⁄. S‘®§mh
˜uvUS“ £nÆ ˆ\æzu ¡∏Æ
~P∫˜¡ı∫, PÆ®≥mh∫ §µa¯⁄Øı¿, ™P-ƒÆ £ıvUP®£-k-Qfl”⁄∫.
™fl Pmh-nÆ ˆ\æzu, u[PŒfl Aæ-¡-ªP £oUS J∏ |ı“
¬k®¶ GkUP ˜¡si E“Õ-uıP,
£ª-∏Æ ¶ªÆ¶-Qfl”-⁄∫.
™fl
Pmh-nÆ
ˆ\æzxÆ
˜©ÿPsh Pƒflmh∫P“, Ph¢u
·⁄-¡õ ©ıu˜© ˆ\[Sfl”Æ Pı©µı‰ |P-õ¿ CØ[Q ¡∏Æ £¯«Ø
Aæ-¡-ª-Pzv¿ ©ıÿ”®£-k-¡-uıP
T”® £mhx. B⁄ı¿, ~P∫˜¡ıõfl £ıv®¶ Cfl÷ ¡¯µ-∞-æÆ
ˆuıh∫Q-”x.

©∏¢x ¡ı[P ˜|ıØı-Œ-P“ "u-¡Æ'
S˜µıƘ£m¯h ‚.Ga., A¡-ªÆ
S˜µıƘ£m¯h
F»-Ø∫P“
£ÿ”ıUS¯”
Pıµ-n-©ıP
S˜µıƘ£m¯h Aµ_ ©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿
ˆ¡Œ-˜|ı-Øı-Œ-P“ ©∏¢x, ©ızv-¯µ-P“ ¡ı[P
©oUP-nUQ¿ u¡Æ QhUP ˜¡si-≤“Õx.
S˜µıƘ£m¯h Aµ_ ©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿,
v⁄-\õ 1,200 ˜£∫ ¡¯µ ˆ¡Œ-˜|ı-Øı-Œ-PÕıP
]Qa¯\ ˆ£÷-Qfl”-⁄∫. \´-£-Pı-ª-©ıP, ©∫©
Pı¥a\-ªı¿ £ıvUP®£mh-¡∫P“ Av-P-©ıP ¡∏Qfl”-⁄∫.
S¯”¢u AÕ¬¿ hıUh∫P“ £o-∞¿
C∏®£-uı¿, hıUh¯µ \¢vUP˜¡ J∏ ©o-˜|µÆ BQ-”x. ©∏¢x, ©ızv-¯µ-P“ ¡«[P PÆ®
≥mh∫ ¡\-v-≤-hfl TiØ Cµsk Pƒflm
h∫P“ C[S E“Õ⁄.
C¡ÿ‘¿ |ıflS F»-Ø∫P“ £o-Øıÿ”
˜¡skÆ. uÿ˜£ıx, Ê®m ﯔ-∞¿ Cµsk
˜£∫ ©mk˜© £o-¶-õ-Qfl”-⁄∫.
Cu-⁄ı¿, ˆ¡Œ-˜|ı-Øı-Œ-P“ ©ızv-¯µ-P“
¡ı[P ©oU P-nUQ¿ u¡Æ QhUP ˜¡si≤“Õx. S÷-P-ªı⁄ ¡µıshı-¬¿ ˜|ıØı-ŒP“ ïsi-Ø-izx {ÿ£-uı¿, ©ÿ” ˜|ıØı-Œ-P“
vn-÷-Qfl”-⁄∫.
˜|ıØı-Œ-P“ T‘-Ø-uı-¡x:
¡«UP-©ıP ©∏¢x ©ızv-¯µ-P“ ¡«[SÆ
Chzv¿ E“Õ PÆ®≥mh∫P“ £ -uı-Q-¬-kÆ
Gfl÷ F»-Ø∫P“ T÷-¡∫.
uÿ˜£ıx, A¢u £v¯ª T÷-¡-uÿS Th
A[S F»-Ø∫P“ C¿¯ª. J˜µ F»-Ø∫,
BsP“ ¡õ-¯\USÆ, ˆ£sP“ ¡õ-¯\USÆ
©∏¢x, ©ızv-¯µ-P¯Õ ¡«[S-¡-uı¿, }sh
˜|µÆ Pızv-∏UP ˜¡si-≤“Õx.
˜|ıØı-Œ-P-Œfl GsoU¯P¯Ø \©ı-ŒUP
ïi-Øıu A¡-\-µzv¿, ]ª ˜|µ[P-Œ¿ ©∏¢x,
©ızv-¯µ-P¯Õ ©ıÿ‘U ˆPıkzx ¬k-Qfl”-⁄∫.
˜|ı¥ A¡Ï¯u-≤-hfl S˜µıƘ£m¯h Aµ_
©∏zx-¡-©-¯⁄US ¡∏Æ ˜|ıØı-Œ-P“, C[S
}sh ˜|µÆ {ÿSÆ A¡Ï¯u-¯Ø-≤Æ A›-£¡-¬UP ˜¡si-≤“Õx. _Pı-uı-µz x¯”
A¯©a\∫ u¯ª-∞mhı¿ ©mk˜©, C®§µa¯⁄US w∫ƒ Q¯hUSÆ.
C∆¡ı÷ ˜|ıØı-Œ-P“ T‘-⁄∫.

¡ıUPıÕ∫ £mi-Ø¿ PnUˆP-k®¶ £o ˆ©ı¯£¿ ˜£ı¤¿ ¶Pı∫ ˆ\¥Ø-ªıÆ
v∏-¡“—∫
v∏-¡“—∫ ©ı¡mhz
vÿSm £mh 10 \mh-\¯£
ˆuıS-v-P-Œ¿ Ah[QØ
¡ıUPıÕ∫ £mi-Ø¿ ˆ\U
ºÏm "H' Gfl” ¡i-¬¿
¡i-¡-¯©UP®£mk √k
√hı-Pa ˆ\fl÷ \õ-£ıU
SÆ £o i\Æ£∫ ©ıuÆ
16Æ ˜uv ˆuıh[Q-Øx.
uÿ˜£ıx
¬k-£mh
¡ıU PıÕ∫P“ ˆ£Ø∫P“
©ÿ÷Æ (1.1.2010) Afl÷ 18
¡Øx ß∫zv-Øı-SÆ ¶vØ

¡ıUPıÕ∫P“
ˆ£Ø∫
˜\∫UP "§' £i-¡[P¯Õ
PÕ®£-oØ
- ıÕ∫ √k √hıP
ˆPısk ¡∏-Qfl”-⁄∫.
|ı¯Õ 10Æ ˜uvUS“
C®£o
ïiUP®£h
˜¡skÆ.
Au-⁄ı¿,
C¢u ¡ı¥®¯£ ©UP“
£Øfl £kzv ˆPı“ÕªıÆ.
PÕ®£-o-ØıÕ∫P“
PnU ˆPk®¶ £oUS
¡µı-¬-i¿ ˜u∫u¿ x¯n
uı]¿uı∫
ˆ©ı¯£¿

˜£ı¤¿
ˆuıh∫¶
ˆPısk ¶Pı∫ ˆ\¥ØªıÆ.
J∆ˆ¡ı∏ \mh-\¯£
ˆuıSv ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl
Gs A‘-¬UP® £mk“
Õx.
SÆ™-i®ßsi
9444113239, ˆ£ıfl˜⁄õ
9444926126,
v∏zuo
9444272447, v∏-¡“—∫
9382666268,
ߢu-©¿º
9840420474,
B¡i
9840420474, ©x-µ-¡ı-Ø¿

9444765117,
AÆ£zy∫
9444209421,
©ıu-¡-µÆ
9884514165, v∏-ˆ¡ıÿ‘-≥∫
9444006623,
©ı¡mh
˜u∫u¿ Pmk® £ımk
A¯” 27667272, ©ı¡mh
PˆªUh∫ ˜|∫ïP Eu-¬ØıÕ∫ 9381425137 BQØ
Gso¿
ˆuıh∫¶
ˆPısk ¶Pı∫ ˆuõ-¬UPªıÆ Gfl÷ ©ı¡mh ˜u∫
u¿ Aæ-¡-ª-∏Æ, PˆªUh∏-©ı⁄
£«-¤US-©ı∫
ˆuõ-¬zx“Õı∫.

DINAMALAR
S˜µıƘ£m¯h Aµ_ ©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿ ©∏¢x
¡ı[P Pızv∏USÆ ˜|ıØı-Œ-P“.

¡µ-um\¯n ˆPık-¯©-∞¿ ©¯⁄¬, ¯PUS-«¢¯u ˆPı¯ª: Pn-¡fl ¯Px
SÆ™-i®ßsi
¡µ-um\¯n uµ ©÷zuuı¿ ©¯⁄¬ ©ÿ÷Æ
Cµsk ©ıu ¯PUS-«¢
¯u¯Ø ˆPı¯ª ˆ\¥u-¡∫
¯Px ˆ\¥Ø®£mhı∫.
SÆ™-i®ßsi
Akzu
BµÆ£ıUPÆ
A∏˜P PsnÆ£ıUPÆ
Qµı-©z¯u ˜\∫¢u uÆ£-v∞-⁄∫
¬Ï¡-|ı-ufl
©ÿ÷Æ £ƒ-⁄Æ©ı. C¡∫
PÕx ©P“ Pƒ-u™ (22).
ˆ£ıfl˜⁄õ
Akzu
˜¡Æ˜£k
Qµı-©z¯u
˜\∫¢u-¡∫ ˆ·¥\[P∫(30).
C¡∫
ˆ\ı¢u-©ıP
˜·.].§.,
CØ¢v-µÆ
¯¡zx ˆuı»¿ ˆ\¥x
¡∏-Q-”ı∫.
C¡-∏USÆ Pƒ-u-™U
SÆ 2009Æ Bsk §®µ¡õ ©ıuÆ v∏-©-nÆ
|h¢ux.
v∏-©-nzvfl ˜£ıx 60
\¡-µfl |¯P, ^∫ ¡õ-¯\P¯Õ Pƒ-u™ √mhı∫ ¡µum\-¯n-ØıP ˆPıkzu⁄∫.
v∏-©-nzvÿS §fl §µ-

\-¡zvÿPıP uı¥
¬mk
Pı¯ª
√miÿS ¡¢u Pƒˆ\¿¡-uıP T‘u-™-∞-hÆ, ˜©æÆ
⁄ı∫.
40 \¡-µfl |¯P
C¯u-Ø-kzx
˜Pmk AiUPi
Pƒ-u™, ¯PUSA¡∫ ˆuı¢u-µƒ
«¢¯u, uı¥ £ƒˆ\¥uı∫.
⁄Æ©ı,
ˆ·¥
Cx S‘zx, Pƒ\[P∫ BQ-˜Øı∫
u™ ufl Asnfl
J˜µ A¯”-∞¿
£«-¤-∞-hÆ ˆuõ- ˆ·¥\[P∫ £kzx E”[Q¬zuı∫.
⁄∫. Pı¯ª-∞¿
√k PmkÆ ˜¡¯ª G ¢x Pı§ ˜£ık-¡C∏®£-uı¿, uÿ˜£ıx ¡µ- uÿPıP £ƒ-⁄Æ©ı \¯©um\¯n uµ ïi-Øıx Ø¿ A¯”USa ˆ\fl”ı∫.
Gfl÷ £«¤ T‘-≤“Õı∫.
A¯”-∞fl
Pu¯¡
Aufl§fl,
Pƒ-u-™US E“£UP-©ıP
uı»mh
ˆ£s S«¢¯u §”¢ux. ˆ·¥\[P∫,
u⁄x
S«¢¯u¯Ø
£ı∫UP ©¯⁄¬
Pƒ-u-™-∞fl
ˆ·¥\[P∫ AiUPi ufl P z¯u
¶h-¯¡-Øı¿
©ı™-Øı∫ √miÿS ¡∏-¡- ˆ|õzx ™fl ¬]-‘-∞¿
xsk.
xıUQ-ºmk
ˆPı¯ª
A∆¡ı÷ ¡∏Ƙ£ı- ˆ\¥uı∫.
ˆu¿ªıÆ ¡µ-um\¯n
§fl⁄∫ ufl Cµsk
˜Pmk ¡¢uı∫.
©ıu ˆ£s S«¢¯u-∞fl
C¢{-¯ª-∞¿, ˜|ÿ÷ P z¯u
xo-Øı¿
ïflv-⁄Æ Cµƒ Pƒ-u-™- ˆ|õzx ˆPı¯ª ˆ\¥x“
¯Ø-≤Æ, u⁄x Cµsk Õı∫.
©ıu ˆ£s S«¢¯u-¯ØCuÿQ-¯h-∞¿,
≤Æ
£ı∫UP
¡¢u ßmiØ Pu¯¡ £ƒ-⁄Æ©ı
ˆ·¥\[P∫, Cµƒ u[Q- £ª ﯔ umi £ı∫zxÆ

DINAMALAR
ˆPı¯ª ˆ\¥Ø®£mh Pƒ-u-™¯Ø≤Æ A¡-µx ¯PU
S«¢¯u-¯Ø-≤Æ £ı∫zx Pu‘ A Æ E”¬⁄∫P“.

v”UP®£-h-¬¿¯ª.
©¯⁄¬, ©P¯Õ ˆPı¯ª
ˆ\¥u ˆ·¥\[P∫ vjˆµ⁄ Pu¯¡ v”¢x
KmhÆ §izuı∫.
ˆ¡Œ˜Ø A©∫¢v-∏¢u
£«¤,
ˆ·¥\[P¯µ
xµzv® §izx £ª-©ıP
uıUQ-¬mk
A∏-Q¿
E“Õ
√k
Jfl‘¿
A¡¯µ A¯hzx ßmi⁄ı∫.
Qµı©
©UP“
BµÆ£ıUPÆ ˜£ıΩ-_US
uP-¡¿
ˆPıkzu-⁄∫.
}sh ˜£ıµımhzvÿS
§fl, ˜£ıΩ-\ı∫, ˆ·¥
\[P¯µ ¯Px ˆ\¥x,
„®§¿ Hÿ‘ ˆPısk
ˆ\fl”-⁄∫.
Pƒ-u™ ©ÿ÷Æ ¯PU
S«¢¯u
BQ-˜Øı-µx
§n[P¯Õ §˜µu £õ-˜\ıu-¯⁄UPıP ˆ£ıfl˜⁄õ
Aµ_ ˆ£ıx ©∏zx-¡©¯⁄US A›®§ ¯¡zu⁄∫.
ˆ£ıfl˜⁄õ
B∫.i.K., ¬\ı-õzx ¡∏Q-”ı∫.

ˆ·.ˆ·., |P∫ £Ï {¯ª-Øzv¿ ˆ\Æ©s ¶ v Pıÿ÷: £Ø-o-P“ Aª-”¿
ˆ·.ˆ·.,|P∫
ˆ·.ˆ·., |P∫ £Ï {¯ªØzv¿ E“Õ SskÆ S»-≤©ıP E“Õ £“Õ[P¯Õ \õ
ˆ\¥Ø,
ˆPımh®£mh
ˆ\Æ©s S¬-Ø¿ {µ-¡®£-hı©¿ Qh®§¿ ˜£ıh®£mk“
Õx.
C®§-µa¯⁄-Øı¿, £Ø-oP“ ïPzv¿ xı]-≤Æ, £Ï
˜£ıUS-¡-µzvÿS C¯h-≥-÷Æ
Hÿ£mk“ Õx.
ˆ\fl¯⁄ ïP®˜£∫ Q«US
£S-v-∞¿ ˆ·.ˆ·., |P∫ £Ï
{¯ª-ØÆ E“Õx.
C[Q-∏¢x
§µım˜¡,
Asnı-\ı¯ª, ˜PıØÆ ˜£k
E“Œmh ˆ\fl¯⁄ |P-õfl
A¯⁄zx £S-v-P-–USÆ ©ı|-


£ÏP“
CØUP®£kQfl”⁄.
u¤-Øı∫ ©ÿ÷Æ Aµ_ F»Ø∫P“, £“Œ ©ÿ÷Æ P¿æıõ
©ın-¡∫P“ G⁄ C®£-S-v¯Øa ˜\∫¢u B∞-µUP-nUPı˜⁄ı∫, £Ï {¯ª-Øzv¿
C∏¢x ˆ¡Œ Ch[P-–US
ˆ\fl÷ ¡∏-Qfl”-⁄∫.
£Ï {¯ªØ ¡ÕıPÆ ï ¡-xÆ
©s
\ı¯ª-ØıP
E“Õx.
©s \ı¯ª-≤Æ ï¯”-ØıP
£µı-©-õU
P®£-hı-u-uı¿,
SskÆ S»-≤-©ıP Pın®
£k-Q”x.
Cu-⁄ı¿,
£Ï
{¯ªØzvÿS ¡¢x ˆ\¿æÆ £Øo-P“ ]µ-©zxUS“ Õı-Qfl”-

DINAMALAR
£µı-©-õ®§fl‘ ¶ -v-Øı¥ QhUSÆ ˆ\fl¯⁄ ïP®˜£∫ ˆ·.ˆ·., |P∫ £Ï {¯ª-ØÆ.

⁄∫.
£Ï {¯ª-Øzv¿ E“Õ
£“Õ[P¯Õ

ˆ\¥¡uÿPıP, âfl÷ ©ıuz vÿS
ïfl¶,
£Ï
{¯ªØ
¡ÕıPzv¿
©s
ˆPımh®£mhx.
A¢u ©s S¬-دª \ı¯ª∞¿ E“Õ £“Õ[P-Œ¿ {µ¡®£-hı-©¿
Qh®§¿
˜£ımk“Õ-⁄∫.
Cu-⁄ı¿, ˆ\Æ©s ¶ v
Pıÿ÷ £Ø-o-P-Œfl ïPz¯u
£uÆ £ı∫UQ-”x. £Ï {¯ªØ
¡ÕıPzv¿
uı∫a\ı¯ª
A¯©zuı¿, C®§-µa¯⁄US
{µ¢uµ w∫ƒ Pın-ªıÆ.
Cx S‘zx, £Ï £Ø-o-P“
T‘-Ø-uı-¡x:
ˆ\fl¯⁄ |P-õfl ïUQØ

£S-v-P-–US ˆ\¿ª, C¢u
£Ï {¯ª-ØzvÿS ¡¢x uıfl
ˆ\¿ª ˜¡si-≤“Õx.
©¯« Pıªzvfl ˜£ıx,
£Ï {¯ª-ØÆ ï -¡-xÆ
˜\÷Æ, \P-v-≤-©ıP C∏U
Q”x.
£“Œa ˆ\¿æÆ S«¢¯uP“ ˜\ÿ‘¿ u¡‘ ¬ ¢x
¬k-Qfl”-⁄∫.
Akzx ¡∏Æ ©¯«UPıªzvÿS
ïfl,
C[S
uı∫a\ı¯ª
A¯©zx
ˆPıkUP ˜¡s kÆ.
AuÿS ïfl ©s¯n
£µ®§ £“Õ[P¯Õ \õ ˆ\¥Ø
|h-¡-iU¯P
GkUP
˜¡skÆ.
C∆¡ı÷ £Ø-o-P“ T‘⁄∫.

18

¬¯ÕØımk Aµ[PÆ

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

C¢v-Øı-ƒUS Cfl¤[Ï ˜uı¿¬!
|ıUß∫, §®. 10&

DINAMALAR
|ıUß∫
ˆhÏifl
Cµshı-¡x
Cfl¤[]¿,
C¢vØ √µ∫ \a]fl, \uÆ Aizx B÷-u¿ AŒzuı∫.

"™-i¿ B∫h∫' £ª-√-⁄Æ
&B-ªfl ˆhı⁄ı¿k&
ïu¿ ˆhÏi¿ ˆufl B®õUPı-¬fl ϯhfl,
"õ-¡∫Ï _¬[S-hfl' ˜\∫¢x ˜¡P®£¢x √a]¿
™µmi-⁄ı∫. C¢v-Øı-¬fl ·ıQ∫ Pı¤-hÆ C¢u v”¯©
C∏¢u ˜£ıv-æÆ, A¡-µı¿ ˆuıh∫¢x ˆ\Ø¿£-kzu
ïi-Ø-¬¿¯ª. _«ÿ£¢x √a\ıÕ∫ £ı¿ Ìıõ-]fl, "ˆ|P-i∆' ﯔ-∞-ªı⁄ £¢x √a_, C¢vØ √µ∫P¯Õ
©¯ªUPa ˆ\¥v-∏USÆ. Cu-⁄ı¿ uıfl ¬¯µ-¡ıP
µflP“ S¬UP ïi-Øı-©¿ ˜£ı⁄x. "™-i¿ B∫h-õ¿'
Chx ¯P ˜£mϘ©flP“ C∏¢v-∏¢uı¿ |flS
\©ı-Œzx C∏UP-ªıÆ. B⁄ı¿ PıƧ∫ ¬¯µ-¬¿
AƒmhıQ ¬mhı∫. ≤¡-µı‰, iµı-¬m ©ÿ÷Æ ªm_©s ˜£ıfl” ïUQØ √µ∫P“ ChÆ ˆ£”ı-ux
˜£ıfl”¯¡, Ao¯Ø AvP £ª-√-⁄-©ıUQ-Øx.

BÍ., ´skÆ ˆ¡ÿ‘
Ai-ˆª¥k, §®. 10&
ˆ¡Ïm Csj-]ÿS Gv-µı⁄ Cµshı-¡x J∏-|ı“
˜£ımi-∞¿, BÏv-˜µ-ºØ Ao 8 ¬UˆPm ¬zv-Øı\zv¿ A£ıµ ˆ¡ÿ‘ ˆ£ÿ”x.
BÏv-˜µ-ºØı ˆ\fl÷“Õ ˆ¡Ïm CsjÏ
Ao, I¢x J∏-|ı“ ˜£ımi-P“ ˆPısh QõUˆPm
ˆuıh-õ¿ £[˜PÿQ-”x. ïu¿ ˜£ımi-∞¿ BÏv-˜µºØı ˆ¡fl”x. Cµshı-¡x J∏-|ı“ ˜£ımi,
˜|ÿ÷ Ai-ˆª¥i¿ |h¢ux. "hıÏ' ˆ¡fl” ˆ¡Ïm
CsjÏ Ao ˜P®hfl Q‘Ï ˆP¥¿, "˜£mi['
˜u∫ƒ ˆ\¥uı∫.
_∏shx ˆ¡.CsjÏ: x¡-Pzv¿ vn-‘Ø
ˆ¡Ïm CsjÏ Ao, ˆP¥¿ (0), ˜©ı∫hıfl (4),
h∆ºfl (2), ]Æ©flÏ (1)-E“Œmh "hı® B∫h∫'
√µ∫P¯Õ C«¢ux. §fl µıÆvfl (30), ˜£ıªı∫k (32),
˜h¡ıfl Ï™z (43) BQ-˜Øı∫ KµÕƒ µflP“
˜\∫zu-⁄∫. ˆ¡Ïm CsjÏ Ao, 39.4 K¡-õ¿ 170
µflP-–US _∏shx.
£ısi[ A£ı-µÆ: GŒØ CªU¯P ¬µmiØ BÏv˜µ-ºØ AoUS, x¡UP √µ∫ ¡ım\fl (53) A¯µ-\-uÆ
Aizx ¯PˆPı-kzuı∫. ©ı∫Ë (27) Aƒmhı⁄ §fl,
˜P®hfl £ısi[, QÕı∫U C¯n¢x Ao¯Ø
ˆ¡ÿ‘®£ı-¯uUS A¯«zxa ˆ\fl”-⁄∫. BÏv-˜µºØ Ao 26.3 K¡-õ¿ 2 ¬UˆPmkUS 171 µflP“
Gkzx ˆ¡ÿ‘ ˆ£ÿ”x. £ısi[ (57), QÕı∫U (27)
Bmh-™-«UPı-©¿ C∏¢u-⁄∫.

Pı¯ª 10, ©vØÆ 2, Cµƒ 8 ©oUS“
Enƒ A∏¢x[P“

ˆ\ı¢u ©so¿ C¢vØ
AoUS ©µn "A-i'. |ıUß∫
ˆhÏi¿ ˆufl B®õUPı-¬hÆ Cfl¤[Ï ©ÿ÷Æ 6
µflP“ ¬zv-Øı-\zv¿ £k˜©ı-\-©ı⁄ ˜uı¿ ¬¯Ø
\¢vzux. \a]fl ©mkÆ
\uÆ Aizx B÷-u¿ u¢uı∫.
C¢vØı, ˆufl B®õUP
Ao-P“ Cµsk ˜£ımiP“ ˆPısh ˆhÏm ˆuıhõ¿ ˜©ıx-Qfl”⁄. ïu¿
˜£ımi |ıUß∫, ¬u∫£ı
QõUˆPm \[P ¯©uı⁄zv¿ |hUQ-”x. ïu¿
Cfl¤[]¿ ˆufl B®õUP
Ao, 6 ¬UˆPm C«®¶US
558 µflP“ Gkzx "iU˜Õ∫'
ˆ\¥ux. C¢vØ Ao ïu¿
Cfl¤[]¿ 233 µflP-–US
"B¿ Aƒm' BQ, "£ı-˜ªı-&Bfl' ˆ£ÿ”x. ˆuıh∫¢x
Cµshı-¡x Cfl¤[¯\
¬¯Õ-Øı-iØ C¢vØ Ao,
3Æ |ı“ Bmh-˜|µ ïi-¬¿,
2 ¬UˆPm C«®¶US 66
µflP“ Gkzx, 259 µflP“
§flu[Q C∏¢ux.
¬·¥ H©ıÿ”Æ: ˜|ÿ÷
|ıflPıÆ |ı“ BmhÆ
|h¢ux. C¢vØ ˜£mÏ
˜©flP“ ´skÆ ˆ\ıu®§⁄∫. \a]fl u¬µ, ©ÿ”-¡∫P“
H˜⁄ı-uı˜⁄ı G⁄ Bi-⁄∫.
﵌ ¬·¥ 32 µflP-–US
Aƒmhı-⁄ı∫.
ïu¿
Cfl¤[]¿ B÷-u¿ u¢u
£zõ-|ız (6) CÆﯔ
H©ıÿ‘-⁄ı∫. §fl \a]-›hfl
˜·ıi
˜\∫¢uı∫
˜P®hfl ˜uı¤.
C¢u ˜·ıi Jfl‘-µsk
µflPÕıP ˜\∫zx, ϘPı¯µ
EØ∫zxÆ ˜¡¯ª-∞¿ Dk£mhx. 42 µflP“ Gkzv∏¢u
˜£ıx,
"˜Pma'
¡ı¥®§¿ C∏¢x u®§Ø
\a]fl, \∫¡-˜u\ ˆhÏm
Aµ[Q¿, 46 ¡x \uÆ
Ph¢uı∫. C¡∫ 100 µflP–US (13 £ƒsh-õ), Ìıõ]fl _«-º¿ xµ-v-∏Ëh-¡-\©ıP ˜£ı¿hı-⁄ı∫.
Ao¯Ø PıUP ˜¡siØ
˜uı¤-≤Æ(25) H©ıÿ‘-⁄ı∫.
C¢vØ Ao 209 µflP-–US 6
¬UˆPmk-P¯Õ
C«¢x
vn-‘-Øx. Akzx \Pı,
Ì∫£-·fl ˜·ıi C¯n¢x,

\a]fl \uÆ √s

ˆufl B®õUPı A£ı-µÆ
ϘPı∫˜£ı∫k
ïu¿ Cfl¤[Ï

DINAMALAR
|ıUß-∫ ˆhÏifl 2-¡x Cfl¤[]¿, C¢vØ ˜P®hfl ˜uı¤-∞fl ¬UˆPm¯h
√ÃzvØ ˆufl B®õUPı-¬fl Ìıõ¯\ (C-h-x) £ıµımkÆ \P √µ∫ ©ı∫U £ƒa\∫.

ïu-º-hzxUS ]UP¿
|ıUß∫ ˆhÏm ˜uı¿¬-Øı¿ C¢vØ Ao, ˆuıh-õ¿
0&1 G⁄ §flu[Q <E“Õx. C¯u-Ø-kzx ˜Pı¿Pmhı
˜£ımi-∞¿, C¢vØ Ao Pmhı-ØÆ ˆ¡fl”ıP
˜¡skÆ. A®˜£ıx uıfl ˆhÏm ˜µ[Q[Q¿
ˆuıh∫¢x ïu-º-hzv¿ (125) }iUP ïi-≤Æ. J∏˜¡¯Õ ˜Pı¿Pmhı ˜£ımi "i-µı' BSÆ £m\zv¿
ˆufl B®õUP Ao 1&0 G⁄, ˆhÏm ˆuıh¯µ
ˆ¡fl÷, 123 ¶“Œ-P¯Õ ˆ£ÿ÷ ïu-º-hzxUS
ïfl˜⁄-÷Æ. C¢vØı 122 ¶“Œ-P-–-hfl §flu“Õ®£kÆ. J∏-˜¡¯Õ 2&0 G⁄ ˆufl B®õUPı, ˆuıh¯µ
ˆ¡¿æÆ £m\zv¿ 125 ¶“Œ-P“ ˆ£÷Æ. C¢vØı
AoUS (120) AvP £ıv®¶ Hÿ£-kÆ.

ϯhfl A£ı-µÆ
ˆufl B®õUP ˜¡P®£¢x √a\ıÕ∫ ϯhfl, ïu¿
ˆhÏi¿ A£ı-µ-©ıP ˆ\Ø¿£mhı∫. ïu¿ Cfl¤[]¿
7 ¬UˆPm √ÃzvØ C¡∫, Cµshı-¡x Cfl¤[]¿, 3
¬UˆPm ¯P®£ÿ‘-⁄ı∫. \∫¡-˜u\ ˆhÏm QõUˆPm
Aµ[Q¿, 37 ˜£ımi-P-Œ¿ £[˜Pÿ÷“Õ Ï¯hfl, 4
¡x ﯔ-ØıP £zx ¬UˆPmkÆ, AuÿS ˜©æÆ
¯P®£ÿ‘-≤“Õı∫.
Cfl¤[Ï
˜uı¿¬¯Ø
uºUP
˜£ıµı-i-⁄∫.
Ì∫£-·fl (39), £ı∫⁄-º-hÆ
√âuı∫.
Cfl¤[Ï ˜uı¿¬: §fl
·ıQ∫
Pıfl
|ƧU¯P
u¢uı∫. 8 µflP“ Gkzuı¿
Cfl¤[Ï
˜uı¿¬¯Ø

u¬∫UP-ªıÆ Gfl” {¯ª-∞¿
·ıQ∫ Pıfl (33) Aƒmhı⁄ı∫. P¯h-]-∞¿ \Pı (36),
A™z ™Ïµı (0) Akzukzx ˆ¡Œ-˜Ø”, Cµshı¡x Cfl¤[]¿ C¢vØ
Ao,
319
µflP-–US
B¿ AƒmhıQ ˜uı¿¬

ˆµ¥⁄ı-ƒUS
¡ı¥®¶
˜Pı¿Pmhı-¬¿
(§®., 14&18)) |hUSÆ
2¡x ˆhÏi¿, £[˜Pÿ
SÆ C¢vØ Ao A‘¬UP®£mk“Õx. ïu¿
˜£ımiUPı⁄ Ao-∞¿
Chƈ£ÿ‘-∏¢u _w®
vØıQ, \Pı, ™xfl BQ˜Øı∫ }UP® £mh-⁄∫.
C¡∫P-–US®
£v¿
ˇ\ı¢z, v˜⁄Ë Pı∫zvU
˜\∫UP® £mk“Õ-⁄∫.
u¬µ, ˆµ¥⁄ı ïufl
ﯔ-ØıP, ˆhÏm Ao∞¿ ˜\∫UP®£mk“Õı∫.
PıØÆ Pıµ-n-©ıP ïu¿
ˆhÏi¿ £[˜PÿPıu
ªm_-©s,
ˆuıh∫¢x
15¡x √µ-µıP Ao-∞¿
}iUQ-”ı∫.
-Ø-¯h¢ux. A£ıµ ˆ¡ÿ‘
ˆ£ÿ” ˆufl B®õUP Ao,
ˆuıh-õ¿ 1&0 G⁄ ïfl¤¯ª
ˆ£ÿ”x.
C∏ Ao-P“ C¯h-∞ªı⁄ Cµshı-¡x ˆhÏm,
¡∏Æ §®., 14¿ ˜Pı¿
Pmhı-¬¿ x¡[S-Q-”x.

ˆufl B®õUPı
558/6 (iU˜Õ∫)
C¢vØı
233
Cµshı-¡x Cfl¤[Ï (C¢vØı)
PıƧ∫(-£-)-©ı∫P¿
1(3)
˜\¡U(-˜P-)Ï™z(-£-)ϯhfl
16(19)
﵌ ¬·¥(-˜P-)-©ı∫P¿(-£-)-Ìı-õÏ
32(90)
\a]fl(-£-)-Ìı-õÏ
100(179)
£zõ-|ız(-˜P-)-£-ƒa\∫(-£-)-£ı∫⁄¿
6(31)
˜uı¤-(-˜P-)-i-¬-º-Ø∫Ï(-£-)-Ìı-õÏ
25(112)
\Pı-&-G¿.§.h§“≤.,(£-)ϯhfl
36(101)
Ì∫£-·fl&-G¿.§.h§“≤.,(£-)-£ı∫⁄¿
39(39)
·ıQ∫(-˜P-)-Ìı-õÏ(-£-)-Pı-ºÏ
33(57)
A™z ™Ïµı-(-£-)ϯhfl
0(3)
CÂı¢z&-A-ƒm C¿¯ª&
0(11)
Ev-õ-P“
31
ˆ©ızuÆ (107.1 K¡-õ¿, B¿ Aƒm)
319
¬UˆPm √Ãa]: 1&1(-PıƧ∫), 2&24(-˜\-¡U), 3&96
(-ï-µŒ ¬·¥), 4&122(-£zõ-|ız), 5&192(-\a]fl),
6&209(-˜uı-¤), 7&259(-Ì∫£-·fl), 8&318(-·ı-Q∫),
9&318(-\-Pı), 10&319(-A-™z ™Ïµı).
£¢x √a_: ϯhfl 18.1&0&57&3, ©ı∫P¿ 21&6&65&1,
£ı∫⁄¿ 13&2&58&2, ÌıõÏ 38&17&76&3, PıºÏ
12&3&19&1, k™¤ 5&0&21&0.

˜uı¤US ïu¿ A›-£-¡Æ
ˆhÏm Aµ[Q¿, ˜P®hfl ˜uı¤ ïu¿
˜uı¿¬¯Ø \¢vzx“Õı∫. C¡∫ u¯ª-¯©-∞¿ C¢vØ
Ao Cx-¡¯µ 12 ˜£ımi-P-Œ¿ 8 ˆ¡ÿ‘, J∏ ﯔ
˜uı¿¬ A¯h¢x“Õx. âfl÷ ˜£ımi-P“ "i-µı'
B⁄x.

25 Bsk-P-Œ¿...
C¢vØ Ao Ph¢u 25 Bsk-P-Œ¿, E“|ımi¿
ˆ£ÿ”, 3¡x Cfl¤[Ï ˜uı¿¬ Cx. C¢u âfl÷
Cfl¤[Ï ˜uı¿¬-P-–Æ, ˆufl B®õUP AoUS
Gv-µıP ˆ£ÿ÷“Õx. CuÿS ïfl Ph¢u 2000¿
ˆ£[P-—∏ (Cfl¤[Ï, 71 µflP“), 2008¿
B©-uı-£ız (Cfl¤[Ï, 90 µflP“) G⁄, Cµsk
ˆhÏi¿ Cfl¤[Ï ˜uı¿¬-Ø-¯h¢x“Õx.

Ï™z ©QÃa]
ˆufl B®õUP Ao-∞fl ˜P®hfl QüÆ Ï™z T÷¯P-∞¿,"" £∞ÿ]-ØıÕ∫ ¬ª-P¿, ˜u∫ƒUS  P¯ª®¶
G⁄, Ph¢u C∏ ¡ıµ[PÕıP, En∫a] ¡\®£mh
{¯ª-∞¿ C∏¢˜uıÆ. C¢{-¯ª-∞¿ ]”®£ı⁄ ﯔ∞¿ ˆ¡ÿ‘ ˆ£ÿ”x, ˆ£∏Æ ©QÃa]-ØıP E“Õx.
Bƪı, PıºÏ ©ÿ÷Æ Ï¯hfl BQ-˜Øı∫ A\zv-⁄∫.
Cx Jmk-ˆ©ızu AoUS Q¯hzu ˆ¡ÿ‘,''
Gfl”ı∫.

ˆuÿPı-]Ø ¬¯Õ-Øımk: C¢vØı BvUPÆ
uıPı, §®. 10&
ˆuÿPı-]Ø ¬¯Õ-Øımi¿
¡«UPÆ ˜£ı¿ C¢vØı
BvUPÆ
ˆ\æzv-Øx.
ˆ©ızuÆ 175 £uUP[P-–hfl ïu-º-hz¯u ¯P®£ÿ‘
A\zv-Øx.
"\ı∫U' A¯©®¶ |ıkPÕı⁄ C¢vØı, £ıQÏuıfl,
Cª[¯P,
¡[P-˜u-\Æ
˜|£ıÕÆ, ßhıfl, B®Pı¤Ïuıfl, ©ıªzwƒ BQØ
|ık-P“ £[˜PÿSÆ, 11¡x
ˆuÿPı-]Ø
¬¯Õ-Øımk
˜£ımi uıPı-¬¿ |h¢ux.
Ph¢u 12 |ımPÕıP |h¢u
C®˜£ımi-P“,
˜|ÿ÷
{¯”ƒ ˆ£ÿ”⁄.
Cµsk u[PÆ: P¯h]
|ıÕı⁄
˜|ÿ÷
|h¢u
ˆ£sP“ Jÿ¯”-Ø∫ ˜h§“
ˆhfl¤Ï ¯£⁄-º¿ C¢vØı-¬fl ©x-õPı, \P |ımk
√µı[¯⁄-Øı⁄ Âı™-¤¯Ø
Gv∫ˆPıshı∫. ¬÷-¬-÷®
£ıP |h¢u C®˜£ımi-∞¿
©x-õPı 7&11, 8&11, 12&10,
11&9, 11&9, 11&6 Gfl” ˆ\m
PnUQ¿ ˆ¡ÿ‘ ˆ£ÿ÷
u[PÆ ˆ¡fl”ı∫. P¯h]
¡¯µ ˜£ıµı-iØ Âı™¤,
ˆ¡“Œ® £uUPÆ ¯P®£ÿ‘⁄ı∫. BsP“ Jÿ¯”-Ø∫
§õ-¬¿ C¢v-Øı-¬fl \ƒ-™Øı-w® µı¥ (11&6, 6&11,
8&11, 11&4, 11&5, 11&9)
u[PÆ ˆ¡fl”ı∫. C¡¯µ
Gv∫zx ¯£⁄-º¿ PÕ™”[QØ ©ÿˆ”ı∏ C¢vØ

√µ∫
A©¿µı‰
ˆ¡ÿ‘
ˆ¡fl”ı∫. ˜|ÿ÷ |h¢u
©ıµzuıfl
˜£ımi-∞¿,
C¢v-Øı-¬fl
µıÆ
][
ˆ¡sP-ªÆ ˆ¡fl”ı∫.
\∫¡-˜u\
AÕ¬¿
©ıµzuıfl
˜£ımiUPı⁄
xıµÆ 42.1 Q.´., uıfl.
B⁄ı¿ ˆuÿPı-]Ø ˜£ımi∞¿ 34.1 Q.´., xıµÆ uıfl
©ıµzuıfl |h¢ux. Cu-⁄ı¿
C®˜£ımi
\∫a¯\¯Ø
Hÿ£-kzv-≤“Õx.
C¢vØı ïu-º-hÆ: ˆuÿPı]Ø ˜£ımi-P-Œ¿ C¢vØ
Ao 175 (90 u[PÆ, 55
ˆ¡“Œ, 30 ˆ¡s-P-ªÆ)
£uUP[P-–-hfl
ïu-ºhz¯u
ˆ£ÿ”x.
80
£uUP[P-–-hfl (19 u[PÆ,
25 ˆ¡“Œ, 36 ˆ¡sP-ªÆ)
Cµshı-¡x
Chz¯u
£ıQÏuı-›Æ, 97 £uUP[P–-hfl (18 u[PÆ, 23
ˆ¡“Œ, 56 ˆ¡sP-ªÆ)
¡[P-˜u-\Æ
âfl”ı-¡x
Chz¯u-≤Æ §izu⁄.
S¯”ƒ: Ph¢u 2006 Æ
Bsk Cª[¯P u¯ª-|-P∫
ˆPı Æ¶-¬¿ |h¢u 10 ¡x
ˆuÿPı-]Ø ¬¯Õ-Øımk®
˜£ımi-∞¿
ïu-º-hÆ
§izu C¢vØ Ao, 214
(118 u[PÆ, 59 ˆ¡“Œ, 37
ˆ¡sP-ªÆ) £uUP[P¯Õ
¯P®£ÿ‘-∞-∏¢ux. B⁄ı¿
C¢u ﯔ A¯u-¬h S¯”¡ıP
£uUP[P¯Õ
ˆ£ÿ÷“Õx C¢vØı.

175 £uUPÆ ˆ¡fl”x

DINAMALAR
ˆuÿPı-]Ø ¬¯Õ-Øımk® ˜£ımi Akzu ﯔ (2012)
C¢v-Øı-¬¿ |hUP E“Õx. CuÿPı⁄ ˆPıi¯Ø, ¡[P-˜u\
JºÆ§U \[P u¯ª-¡∫ ï§fl, C¢vØ JºÆ§U \[P u¯ª-¡∫
P¿©ı-i-∞-hÆ (C-h-x) ¡«[Q-⁄ı∫.

√µ∫P–US FUP ˆuı¯P: P¿©ıi E÷v
ˆuÿPı-]Ø ¬¯Õ-Øımk® ˜£ımi-P-Œ¿, £uUP[P¯Õ
ˆ¡fl” C¢vØ √µ∫, √µı[P-¯⁄ P-–US FUPzˆuı¯P
¡«[P®£-kÆ G⁄ C¢vØ JºÆ§U \[P u¯ª-¡∫ _˜µË
P¿©ıi E÷v ˆuõ-¬zx“Õı∫.

£uUP®£mi-Ø¿
£uUP® £miغ¿ "hı®&4' |ıkP“:
|ık
u[PÆ
ˆ¡“Œ
ˆ¡sP-ªÆ
90
55
30
C¢vØı
19
25
36
£ıQÏuıfl
18
23
56
¡[P-˜u-\Æ
16
34
54
Cª[¯P

ˆ©ızuÆ
175
80
97
104

˜Pıªı-Pª {¯”ƒ
ˆuÿPı-]Ø
¬¯ÕØımk®
˜£ımi-P-Œfl
{¯”ƒ
¬«ı,
˜|ÿ÷
˜Pıªı-P-ª-©ıP |h¢ux.
¡sn-©-Ø-©ı⁄ ¬«ı-¬¿
_©ı∫ 12 B∞-µÆ £“ŒU
S«¢¯u-P“
£[˜Pÿ÷,
P¯ª {PÃa]-P“ ©ÿ÷Æ
\ıP-\[P¯Õ {PÃzv-⁄∫.
£ıµÆ£-õØ
ﯔ®£i
ˆuÿPı-]Ø ¬¯Õ-Øımifl
ˆPıi
-C-”UP®£mk,
Akzx ˆuıh¯µ |hzu
E“Õ
C¢v-Øı-¬-hÆ
(2012) ¡«[P® £mhx.
¡[P-˜u\ JºÆ§U \[P
u¯ª-¡∫ ˆ·fl ï§fl,
C¢vØ JºÆ§U \[P u¯ª¡∫ _˜µË P¿©ı-i-∞-hÆ
ˆPıi¯Ø
¡«[Q-⁄ı∫.
_©ı∫ Cµsh¯µ ©o
˜|µÆ |h¢u {¯”ƒ ¬«ı,
˜©ÕuıÕ[P“
ï«[P
C¤˜u ïi¢ux. ˜£ıUS¡-µzx ˆ|õ-\¿ Pıµ-n-©ıP
C¢vØ
√µ∫,
√µı[
P-¯⁄-P“,
£[P-£¢x
¯©uı-⁄zv¿
|h¢u
C∆¬-«ı-¬¿,
ï -¯©ØıP £[˜PÿP ïi-ج¿¯ª. C÷v Ao
-¡-S®§¿ ˆ£∏Æ£ı-ªı⁄
Ao-P-Œfl
√µ∫P“
£[˜PÿP
ïi-Øıu
`Ã{¯ª Hÿ£mhx

º¡∫ß¿ Pı¿£¢x Ao: AÆ£ı¤ B∫¡Æ?
ªshfl, §®. 10&
I.§.G¿., QõUˆPm
Ao¯Ø ¡ı[QØ "õ-¯ªØflÏ' ï˜PË AÆ£ı-¤Øfl £ı∫¯¡, uÿ˜£ıx
Pı¿£¢x £UPÆ v∏Ƨ≤“Õx. C¡∫, \∫¡-˜u\
AÕ¬¿ ™P® §µ-£-ª©ı⁄ º¡∫ß¿ Pı¿£¢x
QÕ® Ao-∞fl £[SP¯Õ ¡ı[P ïØÿ]®£uıP ˆ\¥v-P“ ˆ¡Œ
-Øı-Q⁄. Cu¯⁄ ï˜PË
AÆ£ı¤
uµ®§¿
©÷UP®£mk“Õx.
C[Q-ªı¢¯u ˜\∫¢u
§µ-£ª Pı¿£¢x QÕ®
º¡∫ß¿. §õ-™-Ø∫ ΩU,
G®.H., ˜Pı®¯£, <E¥£ı,
I˜µı®§Ø
˜Pı®¯£
Em£h 18 ﯔ £mhÆ
ˆ¡fl÷
\ıvzx“Õx.
Ïj-¡fl
ˆ·µı∫k,
ˆ£∫⁄ıs˜hı ˜hıµÏ
˜£ıfl”
ïfl⁄o

√µ∫P“ C¢u
A o - ∞ ¿
C
h
Æ
ˆ£ÿ÷“Õ- ⁄ ∫.
Ph¢u 2008¿
"˜£ı∫®Ï'
¡∫zuP £zv-õ¯ P - ∞ fl
Po®§fl£i,
©ıfl ˆ\Ïh∫
≤¯⁄-ˆhm,
õØ¿ ©ımõm, B∫\-⁄¿
BQØ Pı¿£¢x QÕ®
Ao-P-–US
§”S
|ıflPı-¡x ¬¯ª-≤-Ø∫¢u
Ao-ØıP
º¡∫ß¿
P∏-u®£mhx.
{v ˆ|∏UPi: C®£i
¶P-»fl <Ea]-∞¿ C∏¢u
º¡∫ß¿ Ao, \´£ Pıª©ıP \õ¯¡ \¢vzux.
CuÿS Ao-∞fl Eõ-¯©ØıÕ∫PÕı⁄
Aˆ©-õU
Pı¯¡ ˜\∫¢u ·ı∫‰
Q¿ªm ©ÿ÷Æ hıÆ

Ó
U
Ï
C ¯ h ˜ Ø
H ÿ £ m h
P∏zx ˜¡÷£ık
uıfl
ïUQØ
PıµnÆ.
µ]-P∫
P-Œfl Bu-µ-ƒÆ
S ¯ ” ¢ u
˜£ıP, _©ı∫
B∞µzx 700
˜Pıi π£ı¥ Ph-¤¿
]UQ-Øx. C¯u-Ø-kzx
Ao-∞fl 51 \u-√u £[SP¯Õ
¬ÿP
ïiƒ
ˆ\¥Ø® £mhx. Cu¯⁄
¡ı[P,
C¢v-Øı-¬fl
õ¯ª-ØflÏ {÷-¡⁄ Av£-∏Æ
Eª-Qfl
7¡x
£nUPı-µ-∏-©ı⁄ ï˜PË
AÆ£ı¤ ©ÿ÷Æ \Ìıµı
{÷-¡-⁄zvfl
_®µ˜uı
µı¥ BQ-˜Øı∫ ïØÿ]
ˆ\¥¡-uıP
ªsh-¤¿
C∏¢x
ˆ¡Œ-Øı-SÆ

"¯hÆÏ'
£zv-õ¯P
ˆ\¥v ˆ¡Œ-∞mhx.
C¯u-Ø-kzx I.§.G¿.,
ïƯ£ C¢v-ØflÏ Ao∞fl
Eõ-¯©-ØıÕ-µıP
E“Õ ï˜PË AÆ£ı¤,
Pı¿£¢x Aµ[Q-æÆ Pı¿
£-v®£ı∫ G⁄ Gv∫£ı∫U
P®£mhx.
B⁄ı¿,
º¡∫ß¿
ˆuıh∫£ı⁄
ˆ\¥v¯Ø õ¯ª-ØflÏ
{÷-¡-⁄Æ ©÷zx“Õx.
Cufl ˆ\¥v ˆuıh∫
£ıÕ∫ _w® ¶∫P-ØÏuı
T÷- ¯ P- ∞ ¿,""- º - ¡ ∫ß∫
£[S-P¯Õ
¡ı[S-¡x
ˆuıh∫£ı⁄
ˆ\¥v
u¡-”ı-⁄x. Cu¯⁄ ï ¯©-ØıP ©÷UQ-˜”ıÆ,''
Gfl”ı∫. \Ìıµı {÷-¡⁄
ˆ\¥v ˆuıh∫£ıÕ∫ A§‚z \∫Pı∫ T÷-¯P-∞¿,""uÿ˜£ıx
P∏zx
ˆuõ-¬USÆ {¯ª-¯©∞¿ C¿¯ª,''-Gfl”ı∫.

DINAMALAR
\ıfl˜·ıÏ |P-õ¿ |h¢u PsPım] ˆhfl¤Ï
˜£ımi-∞¿,
ψ£-∞fl
√µ∫
ˆ¡∫hıϘPı,
Aˆ©õUPı¬fl ïfl⁄ı“ √µ∫ \ıƧ-µı¯\ √Ãzv-⁄ı∫.

v⁄©ª∫ ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

19

˜u∫u¿ P™-Âfl ´x ïu¿¡∫ Sÿ”a\ımk: ˜¡-º˜Ø £∞¯µ ˜©¥Q-”-x GflQ-”ı∫
ˆ\fl¯⁄, §®. 10&
ˆ£snı-P-µÆ C¯hz˜u∫u¿
u“Œ-¯¡UP®£-k-¡x ˆuıh∫£ıP,
"˜¡-º˜Ø £∞¯µ ˜©¥Q-”-x' G⁄
˜u∫u¿ P™-Âfl ´x, u™-«P
ïu¿¡∫ P∏-nı-{v Sÿ”Æ\ımi≤“Õı∫.
A¡-µx A‘U¯P: J∏ u¤ ©¤ufl,
ˆ\¿¡ıUS
ˆ£ÿ÷,
£nzuı˜ªı, £ªzuı˜ªı, £µıUQµ-©-\ı-º-ØıP EØ∫¢x {fl”ı¿,
A¿ªx u¤ ©¤-ufl A¿ªı-©¿,
˜©ÿˆ\ıfl⁄ uS-v-P-–-hfl J∏
S -¬-⁄∫ u¯ª-ˆØ-kzx, umiU
˜PmP BŒfl‘, "u∫£ı∫' |hzu
ïÿ£mhı¿, Ax \∫¡ı-v-Pıµ
Bm]-ˆØfl÷, \õzv-µÆ |©USa
ˆ\ı¿ºU ˆPıkzv-∏UQ-”x.
"u¤ |ık Q¯hzuı¿, A[˜P
Gzu-¯PØ Bm] |hzx-√∫P“'
G⁄U ˜Pmh ˆ\¥v-ØıÕ∫P-Œ-hÆ,

"I-ØzxUS Ch-™fl‘, A[˜P
\∫¡ı-v-Pıµ Bm] uıfl |hUSÆ'
Gfl÷ J∏ Sµ¿ Jºzu-˜£ıx,
Ba\õ-Øzuı¿ vkUQmh |ıfl,
A¯u AUP-n˜© ©÷zx A‘U¯P
¬kzu-¡fl Gfl” ﯔ-∞¿, C¯u
G -xÆ uS-v-¯Ø® ˆ£ÿ‘-∏®£-uıP˜¡ P∏-x-Q-˜”fl.
©UPÕı¿, ©UP-–UPıP |hzu®
£-k-Q” ©UPÕım]USÆ, J∏-¡∫
|fl¯©U˜P A¿ªx J∏ S -¬fl
|fl¯©U˜P C¢u EªS Esk
Gfl” Gsnzx-hfl |hzx-Q”
Bm]USÆ E“Õ ˜¡÷-£ı-k-P¯Õ,
¡µ-ªıÿ‘¿ £iUQ” ¡ı¥®¯£
ˆ£ÿ”-¡∫P“ |ıÆ.
G¤-›Æ, ©fl⁄∫ Bm]-∞¿
©UP“ ©vUP®£mh ©ıs¯£-≤Æ,
©UP“ Bm]-P-Œ¿, ©fl⁄-µım
]¯Ø ¬h ˜Pk-P“ |h¢u ˆPık¯©-P-¯Õ-≤Æ, GkzxU T” ¡µ-ªı-÷-

P“ u¡-”-¬¿¯ª.
C®˜£ı-xÆ
Th,
˜\ı«∫ PıªzxU P¿
ˆ¡mk Jfl÷ Ezv-µ-˜©π-õ¿ P¯ª-Øı-©¿, E¯hØı-©¿ A®£-i˜Ø C∏U
Q-”x. ˜\ı«∫ Pıªzv˜ª˜Ø, Fµı“¡-uÿPı⁄
u¤zu¤
S UP“
C∏¢u⁄; A¢uU S UPŒfl u¯ª-¡∫PÕıP Gzu¯P-˜Øı∫ C∏¢u-⁄∫; A¡∫P“
G¿ªıÆ, F∫ ˆ£ıx ©sh-£zv¿
Sh-˜¡ı-¯ªa ^mifl âª-©ı-Pz
˜u∫¢ˆu-kUP®£mh-¡∫P“
Gfl£¯u, A¢uU P¿ˆ¡mk £¯”\ıÿ‘U ˆPısi-∏UQ-”x.
·⁄-|ı-ØP ﯔ-∞¿, A[ˆPıfl
÷Æ C[ˆPıfl÷-©ıP R”¿P“
Hÿ£k-¡-xsk. Ax, u[Pz umi¿
¬ ¢u R”¿ ˜£ıª, E∏UQ

´skÆ Jfl”ıUQ-¬-hU
Ti-Øx.
\∫¡ı-v-Pı-µzv¿
¬ Æ R”¿P“, £ı¯⁄¯Ø˜Ø E¯hUPU TiØx. C¯u En∫¢x“Õuı¿ uıfl, ·⁄-|ı-ØP
ﯔ®£i |hUP Ao¡-Szv-∏UQ-˜”ıÆ.
C¢u
ﯔ-∞¿,
˜£ımi- ∞ - k - ˜ ¡ı- ∏ US
C¯h˜Ø Sÿ”Æ, S¯”-P“ C∏UPªıÆ.
B⁄ı¿, A¡ÿ¯”a _miU
Pımh, Sÿ”Æ S¯”-P-¯Õ® ˜£ıUP
˜¡siØ ˆ£ı÷®§˜ª C∏®£-¡∫
P“, ˜£ımi¯Ø |hzx-£-¡∫PÕıP
C∏UQfl”-⁄∫ Gfl£uı¿, A¡∫P“
¡ı¥¯©US ïu¿ ChÆ ˆPık®£¡∫PÕıP C∏UP ˜¡skÆ.
ˆ£snı-P-µzv¿ |hUP ˜¡s

iØ C¯hz˜u∫u¯ª, GkzxU
ˆPı“˜¡ıÆ. ˜u∫u¿ ˜uv A‘¬UP®£mk, ©› uıUP¿ ˆ\¥ØªıÆ Gfl”-¯«UP®£mk, ©›U
P¯Õ uıUP¿ ˆ\¥x-¬mh-⁄∫.
Aufl §”S, A¢uz ˜u∫u-º¿
˜£ımi-∞h
- ˜¡ ïfl¡-µıu Hˆ«mk
Pm]-P-Œfl ˜PıõU¯P¯Ø Hÿ÷,
©ı{ª, ©ı¡mh, ¡mh ©ÿ÷Æ
ˆuıS-v-∞˜ª E“Õ Av-Pı-õ-P“
A¯⁄-¡-∏Æ £õ-^-ºzx ¡«[QØ
¡ıUPıÕ∫ £mi-Ø-º¿ vk-ˆ©⁄
£¿ªı-∞-µUP-nUPı-⁄-¡∫ S¯”¢x¬mh-⁄∫ Gfl” J∏ ¶Pı∫ ©›¯¡
ˆ£ÿ”-⁄∫.
Ax Es¯©Øı, ˆ£ı¥Øı Gfl£¯u® £ÿ‘ Th G¢u Av-Pı-õ-P-Œ-hïÆ Pª¢x B˜ªı-]UPı-©¿,
Cµshı-¡x ﯔ-ØıP C¯hz
˜u∫u¿ u“Œ-¯¡UP®£mhx.
"ˆ£snı-P-µÆ
C¯hz˜u∫

u¯ªz u“Œ-¯¡UP ˜¡skÆ
Gfl” ˆ·Ø-ª-º-uı-¬fl `Ãa]US,
˜u∫u¿ P™-Âfl x¯n ˜£ı∞-∏UQ”x; ˜u∫u¿ P™-Â-¤fl C¢u J∏
\ı∫¶ {¯ª ™P-ƒÆ PsiUPz
uUPx' G⁄, £ı.©.P., {÷-¡-⁄∫
µı©uıÏ A‘U¯P ¬kzx“Õı∫.
CuÿS §”S, C¯u® £izu¡∫P“, ·⁄-|ı-ØP
- z¯u® £ÿ‘ |ıfl
ïu-º¿ S‘®§mk“Õ P∏zxU
P¯Õ
J®§mk®
£ı∫zx,
Es¯©¯Ø A‘-¡∫ Gfl˜” |ƶ-Q˜”fl.
·⁄-|ı-Ø-Pz¯u ¡ı¥¯©-≤-hfl
Pı®£ıÿ” ˜¡si-Ø-¡∫P˜Õ J∏
u¯ª-£m\-©ıP Pıõ-ØÆ Bÿ‘-⁄ı¿,
"˜¡-º˜Ø £∞¯µ ˜©¥¡uı?'
Gfl÷ ˜¡u-¯⁄-≤-hfl ˜PmPz
˜uıfl÷-Q-”x.
C∆¡ı÷
ïu¿¡∫
ˆuõ¬zx“Õı∫.

§.i., Pzu-õUPı¥US J®¶-u¯ª Gv∫zu ©› Aµ-]fl ©P®˜£÷ {v Eu¬ ¡«[P π.500 ªg\Æ ¡ı[QØ |∫Ï ¯Px
©zvØ Aµ_ £v-ª-ŒUP I˜Pı∫m Ezu-µƒ
ˆ\fl¯⁄, §®. 10&
§.i., Pzu-õUPı¥US _ÿ÷®
¶”a`-«¿ £ıx-Pı®¶UPı⁄ J®¶u¯ª,
©µ-£q
ˆ£ı‘-∞-Ø¿
A[RPıµ S  AŒUP ïiƒ
ˆ\¥u¯u Gv∫zx ˆuıh-µ®£mh
¡«UQ¿, ©zvØ Aµ_ £v-ª-ŒUP,
ˆ\fl¯⁄
I˜Pı∫m
Ezu-µ¬mk“Õx.
Cfl÷ C¢u ©› ¬\ı-µ-¯nUS
¡∏-Q-”x.
ˆ\fl¯⁄
A∏Æ£ıUPz¯ua
˜\∫¢u ]zu ©∏zx-¡∫ v∏zu-o-Pı\-ªÆ uıUP¿ ˆ\¥u ©›:
i¿º-∞¿ ©µ-£q ˆ£ı‘-∞-Ø¿
A[R-Pıµ S  E“Õx. _ÿ÷®¶”a`-«¿ ©ÿ÷Æ ¡⁄zx-¯”-∞fl
RÃ CUS  ˆ\Ø¿£-k-Q-”x.
CUS -¬fl J®¶-u¿ C¿ªı-©¿,
©µ-£q ©ıÿ”®£mh G¢u® ˆ£ı∏-

¯Õ-≤Æ uØı-õUP, C”US-©v
©ÿ÷Æ Hÿ÷-©v ˆ\¥Ø, ¬ÿP ïiØıx. J®¶-u¿ ˆ£ÿ” §fl›Æ,
{£¢u-¯⁄-P“ {¯”-˜¡ÿ”®£-k-Q”uı Gfl£¯u S  PsPı-oUP
˜¡skÆ.
uÿ˜£ıx, ©µ-£q ©ıÿ”®£mh
Pzu-õUPı¥US, _ÿ÷®¶-”a`-«¿
£ıx-Pı®¶UPı⁄ J®¶-u¯ª ¡«[P
CUS  ïi-ˆ¡-kzx“Õx. {¶n∫ S -¬fl A‘U¯P ˆ£ÿ” B÷
|ımP-Œ¿,
C¢u
ïiƒ
GkUP®£mk“Õx. A¡-\-µ-P-v-∞¿
Cx GkUP®£mk“Õx.
{¶-n∫
S -¬¿
ChÆ
ˆ£ÿ÷“Õ hıUh∫ £ı∫P-¡ı¯¡,
_®üÆ ˜Pı∫m {Ø-™zx“Õx.
§.i. Pzu-õUPı¯Ø £Øfl£-kzx¡-uÿS C¡∫ Gv∫®¶ ˆuõ¬zx“Õı∫. ©µ-£q ˆ£ı‘-∞-Ø¿

J®¶-u¿ S -¬fl £õ¢x-¯µ-Øı-⁄x
E“˜|ıUPÆ
ˆPıshx.
£fl⁄ımk {÷-¡-⁄[P-–US EuƒÆ ˜|ıUQ¿ £õ¢x¯µ E“Õx.
G⁄˜¡, ©µ-£q ˆ£ı‘-∞-Ø¿ A[RPıµ S -¬fl ïiƒ ˆ\¿ªıx G⁄
Ezu-µ-¬h ˜¡skÆ.
C∆¡ı÷
©›-¬¿
T”®£mk“Õx.
CÆ©›
u¯ª¯©
}v-£v
˜PıP˜ª, }v-£v \]-u-µfl Ah[QØ
"ï-u¿ ˆ£ga' ïfl ¬\ı-µ-¯nUS
¡¢ux. ©›-uı-µ∫ \ı∫§¿ ¡UR¿
µıuı-Q-∏Ënfl, ©zvØ Aµ_
\ı∫§¿ Tk-u¿ ˆ\ıº-]mh∫ ˆ·⁄µ¿ µ√¢v-µfl B·-µı-∞-⁄∫.
©›-ƒUS ©zvØ Aµ_ £v-ªŒUP Ezu-µ-¬mk, ¬\ı-µ-¯n¯Ø
"ï-u¿ ˆ£ga' u“Œ-¯¡zux. ©›
Cfl÷ ¬\ı-µ-¯nUS ¡∏-Q-”x.

¬ ®¶-µÆ, §®. 10&
©P®˜£÷ vmhzvfl
£i {v ¡«[P 500 π£ı¥
ªg\Æ ¡ı[QØ Qµı©
ˆ\¬-º-Ø∫ ¯Px ˆ\¥Ø®
£mhı∫.
¬ ®¶-µÆ ©ı¡mhÆ,
\[P-µı-¶-µz¯u
Akz
x“Õ ˜\ı«Æ£m¯ha
˜\∫¢u
©õ-Ø-ˆ\¿¡Æ
©¯⁄¬ ˆ·]¢uı-˜©õ.
P∫®§-o-ØıP C∏¢u C¡∏US,
Ph¢u
2008Æ
Bsk S«¢¯u §”¢ux.
C¡-∏US, u™-«P Aµ-]fl
©P®˜£÷ Eu-¬z vmhz
vfl RÃ 6,000 π£ı¥ {v
JxUP®£mhx.
˜\ı«Æ£mk BµÆ£
_Pı-uıµ
{¯ª-Øzv¿
ˆ\¬-º-Ø-µıP £o-Øıÿ‘
¡∏Æ ©ıõ-ØÆ©ı-Œ-hÆ
(42), ˆ·]¢uı-˜©-õ-∞fl
©P®˜£÷ {v¯Ø ¡«[P
A¡-µx Asnfl B⁄¢u-

Cµsk ¡Øx ]÷-¡-›UPıP
u¢¯u, uızuı Pıµ-\ıµ ¡ıuÆ
©x¯µ, §®. 10&
Cµsk ¡Øx ]÷-¡¯⁄ ˆ\ı¢uÆ
ˆPıshı-k-¡-v¿ u¢¯u-≤Æ, uı¥ ¡»
uızuı-ƒÆ Pıµ-\ıµ ¡ıuzv¿ Dk-£mhuı¿, ©x¯µ I˜Pı∫m Q¯Õ-∞¿
v∏®£Æ Hÿ£mhx.
]¡-P[¯P
A∏˜P
˜P.©∏-u[
Si¯Øa ˜\∫¢u P∏®¯£Øı uıUP¿
ˆ\¥u ˜Ì§-ØÏ Pı∫£Ï ©›:
Gfl ©P“ ¬·-Øı¯¡ ïi-P-¯µ-¯Ø˜\∫¢u µı·ı-ƒUS 2005¿ v∏-©-nÆ
ˆ\¥˜uıÆ. A¡∫P-–US ©Pfl P©˜ªË(2) E“Õı∫. Gfl ©P“ vj-ˆµ⁄
2007 BP., 18¿C-”¢uı∫.
Gfl ©∏-©-Pfl Cµshı-¡x v∏-©nÆ ˆ\¥Ø ïØÿ]zx ¡∏-Q-”ı∫.
G[P“ £µı-©-õ®§¿ ¡Õ∫¢u ˜£µfl P©˜ªË, 2009 i\., 16Ƙuv √mk ïfl
¬¯Õ-Øıi ˆPısi-∏¢u-¡¯µ Pın¬¿¯ª. A¡¯µ Psk-§-izx B·∫

£kzu ˜¡skÆ. C∆¡ı÷ ©›-¬¿
ˆuõ-¬UP®£mhx.
}v-£v §.ï∏-˜P-\fl u¯ª-¯©-∞ªı⁄ ˆ£ga ïfl ¬\ı-µ-¯nUS ¡¢ux.
©›-uı-µ∫ B·-µı-⁄ı∫. Pını-©¿ ˜£ı⁄
P©-˜ª-¯Â-≤Æ, A¡-µx u¢¯u µı·ı-¯¡≤Æ Aµ_ Tk-u¿ ¡UR¿ £ısizx¯µ
âªÆ ˜£ıΩ-\ı∫ B·∫£-kzv-⁄∫.
]÷-¡¯⁄, u[P“ £µı-©-õ®§¿
¯¡zx ˆPı“¡x S‘zx u¢¯uUSÆ,
uızuı-ƒUSÆ Pıµ-\ıµ ¡ıuÆ Hÿ£mhx.
§”S }v-£v
- P
- “, ""-]÷
- ¡
- ¯⁄ ¯¡zx
ˆPı“¡x S‘zx C∏-¡-∏Æ ]¬¿
˜Pı∫m¯h AqQ w∫ƒ Pın ˜¡s kÆ.
S«¢¯uUS u¢¯u CØÿ¯P Pı¡-ª∫.
G⁄˜¡, ]÷-¡¯⁄ u¢¯u Phzx-¡uıP HÿP ïi-Øıx. C∏®§-›Æ ]÷¡¯⁄ £ı∫UP A¡-µx uızuı¯¡, u¢¯u
A›-©-vUP ˜¡skÆ,'' G⁄ Ezu-µ¬mh-⁄∫.

µı‰ Ph¢u 6Æ ˜uv ˜|õ¿
ˆ\fl÷ ˜Pmhı∫. B⁄¢uµı-‚-hÆ, ©ıõ-ØÆ©ı“ 500
π£ı¥
ªg\-©ıP
˜Pmk“Õı∫.
Cx S‘zx B⁄¢uµı‰, ¬ ®¶-µÆ ªg\
J»®¶z x¯” ˜£ıΩ-\ı-õhÆ ¶Pı∫ ˆPıkzuı∫.
Cufl£i ˜|ÿ÷ ïÿ£-P¿
11.30 ©oUS âµı∫£ı¯Õ-ØÆ ˆuÿSz ˆu∏¬¿ £o-∞¿ C∏¢u
ˆ\¬-º-Ø∫ ©ıõ-ØÆ©ı-ŒhÆ, B⁄¢u-µı‰ ªg\©ıP 500 π£ı¯Ø ˆPıkz
uı∫.
A®˜£ıx µP-]-Ø-©ıP
PsPı-ozxU ˆPısi∏¢u ªg\ J»®¶z x¯”
Cflψ£Uh∫P“ S®¶\ı™, ˆ¡[P-˜h-\fl u¯ª¯©-∞-ªı⁄
˜£ıΩ-\ı∫
ªg\Æ ¡ı[QØ ©ıõ-ØÆ
©ı¯Õ ¯P≤Æ, PÕƒ-©ıP

§izu-⁄∫.
¬.H.K., ï¤-µı-‚A¡∫
´x
hÆ ©› ˆPıkzu¡«US £v¢x
⁄∫.
¬\ı-µ¯n
A¡∫,
"ªg\|hzv
¡∏©ıP 2,500 π£ı¥
Qfl”-⁄∫.
ˆPıkzuı¿ uıfl
u∫©-¶õ: u∫©£mhı
ˆ£Ø∫
¶-õ¯Ø Akzu
©ıÿ‘ u∏-¡-uı-P'
{Æ©ı[P-¯µT‘ ¡¢uı∫.
蘆ı‰
¯Øa ˜\∫¢u-¡∫
Av∫a]-Ø-¯h¢u
¬¡-\ı∞ w∫zuw∫zu-Qõ, u∫©-¶õ
Qõ. C¡-µx ]zu®£ı ªg\ J»®¶ ˜£ıΩ-]¿
©Pfl ˆ£∏-©ı“. C¡∫P“ ¶Pı∫ ˆ\¥uı∫. ˜£ıΩ-\ı∫
C∏-¡-∏USÆ C¡∫PÕx A‘-ƒ-¯µ®£i
˜|ÿ÷
uızuı ˆ\ız¯u £ıPÆ Pı¯ª ˆ\¿ºÆ £mi
§õUP ˜¡si-Øx C∏¢ ¬.H.K., Aæ-¡-ª-PzxUS
u-uı¿, {ªz¯u \∫˜¡ ˆ\fl” w∫zu-Qõ, ï¤-µıˆ\¥Ø £ıªU˜Pık uı]¿ ‚-hÆ 2,000 π£ı¥ £nÆ
uı∫ Aæ-¡-ª-Pzv¿ 2009 ˆPıkzu ˜£ıx, ©¯”¢v|¡Æ£-õ¿ ¬sn®£Æ ∏¢u
ªg\
J»®¶
ˆ\¥v-∏¢u-⁄∫.
i.GÏ.§., |ıa]-Ø®£fl,
{ªz¯u §õzu §fl Cflψ£Uh∫ Q∏Ënu[P“ ˆ£Ø-∏US £mhı µı-·fl u¯ª-¯©-∞-ªı⁄
©ı÷-u¿ ˜Pmk ˆ\¿º- ˜£ıΩ-\ı∫,
ï¤-µı¯·
ØÆ£mi
(ˆ£ı-÷®¶) ¯Px ˆ\¥u-⁄∫.

π.10 ªm\Æ ˜Pmk Phzu®£mh
]÷-¡fl ]ª ©o ˜|µzv¿ ´m¶
Iu-µı-£ız, §®. 10&
ˆPıfl÷ ¬k-˜¡ıÆ' G⁄ £Ø-ï©∫© |£∫PÕı¿ ˜|ÿ÷
÷zv-⁄∫.
ïflv-⁄Æ, 10 ªm\ π£ı¥
]÷-¡-¤fl u¢¯u ïP-©x
˜Pmk Phzu®£mh ]÷A´∫Pıfl, ˜£ıΩ-]¿ ¶Pı∫
¡¯⁄, ]ª ©o ˜|µzv¿
ˆ\¥uı∫.
]÷-¡¯⁄
´mP
˜£ıΩ-\ı∫, £zv-µ-©ıP ´mhu¤®£¯h
A¯©UP®£mk
⁄∫.
˜£ıΩ-\ı∫ ˜ui-⁄∫.
B¢vµ ©ı{-ªÆ, Iu-µı-£ız
Cu-¤-¯h˜Ø
Phzu¿
|P-õ¿, Pı‚-¶µ £S-v-¯Øa
Pıµ∫P“, "]-÷-¡-¤fl £hz¯u
~ı∏¿ªı
˜\∫¢u ~ı∏¿ªı (4) Gfl”
˜£ıΩÏ,
ˆuı¯ªUPım]
]÷-¡fl, ˜|ÿ÷ ïflv-⁄Æ
©ÿ÷Æ
£zv-õ-¯P-P-–US
Pı¯ª, £“ŒUS ˆ\fl” ˜£ıx, ©∫© ˆPıkzuı¿, ]÷-¡¯⁄ ˆPıfl÷ ¬k|£∫PÕı¿ Phzu®£mhıfl.
˜¡ıÆ' G⁄-ƒÆ ™µmi-⁄∫.
]÷-¡¯⁄ PhzvØ ©∫© |£∫P“,
]÷-¡fl ~ı∏¿ªı¯¡, ]ª ©o
A¡-⁄x u¢¯uUS, 10 ªm\ π£ı¥ ˜|µ[P-Œ¿ ´mh ˜£ıΩ-\ı∫, ©∫©
˜Pmk ™µmi-⁄∫.
|£∫P¯Õ ¯Px ˆ\¥x, ¬\ı-õUQfl”"£-nÆ uµı-¬mhı¿, ]÷-¡¯⁄ ⁄∫.

©µ-£q Pzu-õUPı¥US u¯h ¶zv-\ı-ºzu-⁄Æ
Eh¿|ªU S¯”ƒ- Pıµ-n-©ıP, ©∏zx¡©¯⁄∞¿
A›©vUP®£mh
·ı∫UPsm
ïu¿¡∫
]¶- ˜\ı-µfl.

©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿
]¶ ˜\ı-µ-›US ]Qa¯\
µıg], §®. 10&
Eh¿ |ªU S¯”-£ık Pıµ-n-©ıP, ·ı∫U
Psm ïu¿¡∫ ]¶-˜\ı-µfl, ©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿
A›-©-vUP®£mhı∫.
·ı∫UPsm ïu¿¡∫ ]¶-˜\ı-µ-›US ˜|ÿ÷
vj-ˆµ⁄ Eh¿ |ªUS-¯”ƒ Hÿ£mhx. C¯uØ-kzx, A¡∫ µı<<g]-∞¿ E“Õ A®x∫ µ\ıU
ˆ|\-¡ıÕ∫P“ {¯⁄ƒ ©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿
A›-©-vUP®£mhı∫.
A¡¯µ £õ-˜\ı-vzu hıUh∫P“, ]¶-˜\ı-µ›
- US
µzu A zuÆ Av-Põ
- zu-uı-Pƒ
- Æ, Cufl Pıµ-n©
- ıP
A¡-µı¿ \õ-ØıP xı[P ïi-ج
- ¿¯ª Gfl÷Æ,
uÿ˜£ıx A¡∫ |ª-ïh
- fl C∏®£-uı-Pƒ
- Æ ˆuõ¬zu-⁄∫. 67 ¡Ø-uı-SÆ ]¶-˜\ı-µ›
- US Ph¢u ¡∏hÆ, "¯£-£ıÏ' A÷¯¡ ]Qa¯\ |h¢ux.

§.i., Pzu-õUPı¥ Gv∫zx ©‘-Ø¿
v∏®£-v-∞¿ ˜£ıUS-¡-µzx £ıv®¶
|Põ, §®. 10&
C¢v-Øı-¬ÿS §.i., Pzu-õUPı¥ C”[S-©v
ˆ\¥¡¯u Gv∫zx, v∏®£-v-∞¿ A¯⁄zx
Pm] \ı∫§¿, F∫¡-ªÆ, \ı¯ª ©‘-Ø¿ ©ÿ÷Æ
˜£ıµımhÆ |h¢ux.
B¢vµ ©ı{ª ¬¡-\ıØ \[Pzvfl \ı∫§¿,
v∏®£-v-∞¿ |h¢u ©‘-Ø¿ ˜£ıµımhzv¿,
ˆuæ[S-˜u-\Æ, §.B∫.§., & ].§.I., & ].§.GÆ.,
BQØ Pm]-PŒ
- fl ïUQØ u¯ª-¡∫P“, v∏®£v
|P-µım] Aæ-¡ª
- P
- Æ A∏-Qº
- ∏
- ¢x, |ıflS Pı¿
©sh-£Æ ¡¯µ, F∫¡-ª©
- ıP ¡¢u-⁄∫.
Pı¢v \ı¯ª-∞¿ A©∫¢x, "©zvØ Aµ_,
EªP ¡[Q-∞fl ¡ÿ¶-÷zu-æUS Cn[Q, ©UPŒfl |ª-›US ˜Pk ¬¯Õ-¬USÆ §.i., PzuõUPı¯Ø, ©ı∫ˆPmi¿ ¬ÿ£-¯⁄US ˆPısk
¡µ
ïØÿ]®£x PsiUP-uUP-x' G⁄,
A¯⁄zxU Pm]-∞⁄
- ∫, ©zvØ Aµ-_US Gv-µıP
˜PıÂÆ G ®§-⁄∫. Cu-⁄ı¿, v∏®£-v-∞¿
J∏ ©o ˜|µÆ ˜£ıUS-¡µ- zx £ıvUP®£mhx.

¶x-i¿º, §®. 10&
"©-µ-£q
©ıÿ”®£mh
PzuõUPı¥ ¡∫zu-ü-v-ØıP A‘ï-P®£-kzu,
Aµ_
u¯h
¬vzv-∏®£x ¶zv-\ı-ºzu-⁄©ı⁄ ïi-ƒ' G⁄, {¶-n∫P“
P∏zx ˆuõ-¬zx“Õ-⁄∫.
Cx-S-‘zx ¬¡-\ıØ ¬gbı¤-≤Æ, £_¯© ¶µm]-∞fl
u¢¯u G⁄ A¯«UP®£-kÆ
GÆ.GÏ._¡ı-™-|ı-ufl T‘-Ø-uı¡x:
©µ-£q ©ıÿ”®£mh PzuõUPı¥US u¯h ¬vzv-∏®£x
¶zv-\ı-ºzu-⁄-©ı⁄ ïiƒ. Cx
ˆuıh∫£ı⁄ §µa¯⁄-P¯Õ ™P
P¡-⁄-©ıP
B¥ƒ
ˆ\¥Ø
˜¡skÆ. ©µ-£q ©ÿ”®£mh
Pzu-õUPı¥ S‘zu £õ-˜\ı-u¯⁄¯Ø
ˆ¡Œ®£-¯h-ØıP
|hzu ˜¡skÆ.
uÿ˜£ıx Q¯hzv-∏USÆ
Pıªz¯u, ©zvØ _ÿ÷a`-«¿

˜¡Õıs ¬gbı¤ _¡ı-™-|ı-ufl P∏zx
x¯” A¯©a\∫ ˆ·¥µıÆ
µ˜©Ë £Øfl£-kzvU ˆPısk,
©µ-£q ©ıÿ”®£mh PzuõUPı¥ S‘zx B¥ƒ ˆ\¥x,
Aufl ïi-ƒ-P¯Õ ©UP-Œ-hÆ
£Q∫¢x ˆPı“Õ ˜¡skÆ.
C∆¡ı÷ GÆ.GÏ._¡ı-™-|ıufl T‘-⁄ı∫.
©µ-£q ©ıÿ”Æ A›-©v
¡«[SÆ P™mi-∞¿, _®üÆ
˜Pı∫m {Ø-™zu E÷®§-⁄-µı⁄
§.GÆ.£ı∫P¡ı T÷-¯P-∞¿,"©µ-£q ©ıÿ”®£mh Pzu-õUPı¥
S‘zx B¥ƒ ˆ\¥¡-uÿPı⁄
A¯©®¶ E“Õx.
Cx ˆuıh∫£ıP, ¬ª[S-PŒ-hÆ B¥ƒ |hzu-ªıÆ. |ıfl
u¤®£mh ﯔ-∞¿ ©µ-£q
©ıÿ”®£mh Pzu-õUPı¥US
Gv∫®¶
ˆuõ-¬UP-¬¿¯ª.

B⁄ı¿, }sh Pıª w¯©-P“
Hÿ£-k©ı Gfl£¯u Psh-‘Ø
B¥ƒ
|hzu
˜¡skÆ'
Gfl”ı∫.
C¢vØ ˜u]Ø ¬¯u Tmh¯©®¶ (Gfl.GÏ.H.I.,) u¯ª¡∫ Eu¥ ][ T÷-¯P-∞¿,"©-µ£q
©ıÿ”®£mh
PzuõUPı¯Ø ¡∫zuP üv-ØıP £∞-õk-¡x S‘zx,Aµ_ A‘-¬-Ø¿
üv-ØıP
ïi-ˆ¡-kUP
˜¡skÆ; Aµ-]-Ø¿ üv-ØıP
A¿ª' Gfl”ı∫.
Cx-S-‘zx £ı.·., ˆ\¥vz
ˆuıh∫£ıÕ∫ µ¬-\[P∫ §µ-\ız
T‘-Ø-uı-¡x:
©µ-£q
©ıÿ”®£mh
PzuõUPı¯Ø ¡∫zuP üv-ØıP
£∞-õ-kÆ ¬¡-Pı-µÆ S‘zx
G∆¬u \∫¡-˜u\ AÕ¬-ªı⁄

ˆ|∏UP-i˜Øı
A¿ªx
£umh˜©ı Cfl‘, Aµ_ ïiˆ¡-kUP ˜¡skÆ. ¬¡-\ı-∞P“, ~P∫˜¡ı∫, Enƒ £ıxPı®¶ ©ÿ÷Æ B˜µıUQ-ØÆ BQØ-¡ÿ‘¿ }sh ¬¯Õ-ƒ-P¯Õ
Hÿ£-kzxÆ ¬¡-Pı-µÆ Gfl£uı¿, Cv¿ A¡-\-µ-™fl‘ ïiˆ¡-kUP ˜¡skÆ. C∆¡ı÷
µ¬-\[P∫ §µ-\ız T‘-⁄ı∫.
Cx S‘zu ¬¡ı-uÆ |ıkï -¡-xÆ G ¢u ˜£ıx,
A¯©a\∫ µ˜©-Ê-hÆ J∏ ¬g
bı¤, "G¿ªı-∏Æ ˆ©ı¯£¿
˜£ı¯⁄ Hÿ÷U ˆPısh-⁄∫,
Hfl
©µ-£q
Pzu-õUPı¥
Thıx? Gfl÷ ˜Pmhı∫.
AuÿS £v-ªıP A¯©a\∫,
"J∏ ¬gbı¤ C®£i ˜£]-ØuÿS ©fl¤®¶ ˜PmQ-˜”fl.

AP[Pı-µz¯u
¬gbı-⁄Æ
Pÿ÷z uµUT-hı-x' Gfl÷ £v-ªŒzuı∫.
£¿˜¡÷ ©µ-£q ©ıÿ”Æ
ˆ\¥Ø®£mh ˆ£ı∏mP“ ]‘-x]-‘-uıP ¡∏-Q-”x Gfl”ı-æÆ,
|Æ|ımi¿ <E“Õ B∞-µUP-nU
Pı⁄ ¡¯P Pzu-õUPı¥ µPz¯u
A»USÆ CUPzu-õUPı¥ ¡∏¡¯u
¬¡-\ı-∞-P“
HÿP¬¿¯ª. ˜©æÆ, CUPzu-õUPı∞¿ CØ¿£ı-P˜¡ ßa]-P¯Õ
A»UP "Q¯µ 1 H]' Gfl”
©µ£q
|a_z
ufl¯©
¡ı¥¢ux. Ax G¢u AÕƒ
w¯© Hÿ£-kzxÆ Gfl£-uÿPı⁄
B¥ƒ \õ-Øı⁄ ¬ÕUPz¯u uµ¬¿¯ª Gfl£-xÆ Gv∫®¶ AvP-©ı-PU Pıµ-nÆ.
B⁄ı-æÆ,
Aˆ©-õUP
©ıfl\ıfl˜hı {÷-¡-⁄zvfl £Rµu ïØÿ] uÿ˜£ıx £µ-¡ı-©¿
ï‘-Ø-iUP®£mi-∏UQ-”x.

Aµ_ ˆPı”hı £ıx-Pı®¶ ¡ıP-⁄Æ ˜©ıv 5 ˜£∫ £º £ıx-Pı®¶ ˜Pmk ˜Pı∫mkUS
¡¢u Pıu¿ ˜·ıiUS "u∫© Ai'

|ª-ˆPıshı, §®. 10&
B¢vµ ©ı{ª Aµ_ ˆPı”-hı-¬fl £ıxPı® ¶U PıP ˆ\fl” „® Bm˜hı ´x
˜©ıvØ ¬£zv¿, 5 ˜£∫ £º-Øı-∞⁄
- ∫.
B¢vµ ©ı{ª Aµ-]fl ˆPı”hı £mi¬Uµı‰ |ª-ˆPıshı-¬¿ C∏¢x Iuµı-£ız ˆ\fl÷U ˆPısi-∏¢uı∫. A¡∏US £ıx-Pı®£ıP ˆ\fl” „® usk©ı∫UPı-¶-µÆ A∏˜P 9Æ ˆ|Æ£∫ ˜u]Ø
ˆ|kg\ı¯ª
¡»-ØıP
ˆ\fl÷U
ˆPısi-∏¢ux.
A˜u-˜£ı¿, Iu-µı-£ız |P-¯µa ˜\∫¢u
ˆ·Øa \¢vµı Gfl£-¡õ
- fl SkÆ £zv-⁄∫
|ª-ˆPıshı A∏˜P |ı∫Pm£“Œ Akzu
ˆ\∏-ƒP
- mk-¬¿ E“Õ ˜Pı¬-æUS
Bm˜hı-¬¿ ˆ\fl÷ ˆPısi-∏¢u-⁄∫.
A®˜£ıx,
Gv∫£ı-µı-u-¬-u-©ıP
Bm˜hı ´x £ıx-Pı®¶ „® ˜©ıv-Øx.
Cv¿ ˆ·Ø-\¢v-µı-(40), A¡-µx ©¯⁄¬
º[PÆ©ı-(27), Bm˜hı i¯µ-¡∫ µıïæ-(25) BQ-˜Øı∫ £ªzu PıØ[P-–-hfl
\Æ£¡ Chzv-˜ª˜Ø C”¢u-⁄∫.
˜©æÆ, ˆ·Øa\¢v-µı-¬fl ©P“
{Q¿(8), ˆPı¥Øª ThÆ Qµı-©z¯ua

˜\∫¢u µıuı-˜u-¬(- 23) BQØ C∏-¡∏
- Æ £kPı-Øzx-hfl Iu-µı-£ız Pı™-˜|¤ ©∏zx-¡©-¯⁄-∞¿ ]Qa¯\UPıP ˜\∫UP®£mh-⁄∫.
A[S w¬µ ]Qa¯\ AŒzxÆ£-ª¤fl‘ A¡∫P“ C∏-¡-∏Æ C”¢u-⁄∫.
˜©æÆ Ca\Æ£-¡zv¿ £k-Pı-ØÆ
A¯h¢u {Ìı-õ-Pı-(14) PıØ[P-–-hfl
©∏zx-¡-©-¯⁄-∞¿ ˆuıh∫¢x ]Qa¯\
ˆ£ÿ÷ ¡∏-Q-”ı∫.
C¢u ¬£zx S‘zx, uP-¡¿
A‘¢xÆ Aµ_ ˆPı”hı £mi-¬UQ-µı‰
Pı¯µ {÷zuı-©¿ Iu-µı-£ızxUS ˜¡P©ıP ˆ\fl”ı∫. Cu-⁄ı¿, ˆPıv®£¯h¢u |ª-ˆPıshı ˆ£ıx-©UP“ vjˆµ⁄ \ı¯ª ©‘-Ø-º¿ Dk-£mh-⁄∫.
Cu-⁄ı¿ A[S J∏ ©o-˜|-µÆ
˜£ıUS-¡-µzx £ıvUP®£mhx. Aµ_
ˆPı”hı ©¤-uı-£-©ı⁄ ¡¯P-∞¿ Th
¬£zv¿ C”¢u-¡∫P-–US A›-uı-£Æ
ˆuõ-¬UPı-©¿ ˆ\fl” uP-¡¯ª A‘¢x
A®£-Sv ˆ£ıx-©UP“ A¡-∏US Gv-µıP
\ı¯ª-∞¿ A©∫¢x ˜PıÂ-™mh-⁄∫.
¬£zx S‘zx \ƒ-h®£¿ ˜£ıΩ-\ı∫
¡«US £v¢x ¬\ı-õzx ¡∏-Qfl”-⁄∫.

{ªU˜Pım¯h, §®. 10&
£ıx-Pı®¶ ˜Pmk ¡¢u
Pıu¿ ˜·ıi¯Ø, ˜Pı∫m
¡ÕıPzv-º-∏¢x Aizx
C zxa ˆ\fl”-uı¿ £µ£µ®¶ Hÿ£mhx.
vskUP¿ ©ı¡mhÆ
¡zu-ªUSsk A∏-˜P≤“Õ ]fl›-£mi-¯Øa
˜\∫¢u B⁄¢u-µı‰ ©Pfl
¯©U˜P¿µı‰(28).
Pıg]¶-µz¯ua ˜\∫¢u
]Pı-©o ©P“ \ƒ-uflØı(26).
C∏-¡-∏Æ ˜\ªzv¿
J∏ v∏-©n ¬«ı-¬¿
\¢vzx, âfl÷ BskPÕıP Pıu-ºzu-⁄∫.
ˆ£s
√mhı-∏US

ˆuõ¢u-xÆ Psizu-⁄∫.
Ph¢u 4Ƙuv \ƒ-uflØı
Pıg]-¶-µzv-º-∏¢x ¡zuªUSsiÿS ¡¢uı∫.
©÷-|ı“ GÏ.xÆ©-ª®
£mi ï∏-Pfl ˜Pı¬-º¿
C∏-¡-∏Æ
v∏-©-nÆ
ˆ\¥x ˆPısh-⁄∫.
\ƒ-uflØı¯¡ ˆ£s
√mhı∫, ¡zu-ªUSsk
©ÿ÷Æ _ÿ÷ ¡mhıµ £Sv-P-Œ¿ ˜ui-⁄∫.
C¢{-¯ª-∞¿ ˜|ÿ÷
C∏-¡-∏Æ {ªU˜Pım¯h
˜Pı∫mi¿ £ıx-Pı®¶U
˜Pıõ ©› uıUP¿ ˆ\¥u⁄∫.
©

¯
¡
ˆ£ÿ÷UˆPısh

©ı‚Ïv-˜µm
P∏-nı{v, §ÿ£-P-º¿ ¬\ıµ¯n ˆ\¥¡-uıP T‘⁄ı∫.
Cu-⁄ı¿,
˜Pı∫m
¡ÕıPzv¿
A¡∫P“
Pızv-∏¢u-⁄∫. ©ı¯ª 5
© o - Ø Õ - ¬ ¿
˜Pı∫miÿS ¡¢u ˆ£s
√mhı∫, ¯©U˜P¿µı¯·
uıUQ ¬mk \ƒ-uflØı¯¡-≤Æ Aizx Pıõ¿
Hÿ‘a ˆ\fl”-⁄∫.
˜Pı∫m
¡ÕıPzv¿
Ca\Æ£-¡Æ |h¢u-uı¿
]‘x ˜|µÆ £µ-£-µ®¶
Hÿ£mhx.
{ªU
˜Pım¯h ˜£ıΩ-\ı∫ ¬\ıõUQfl”-⁄∫.

20 * v⁄©ª∫

ˆ\fl¯⁄ ¶ufl 10&2&2010

EªPÆ C∆¡Õƒ uıfl...

DINAMALAR
x£ı-¥, "£∫‰ Pº-£ı-'-¬¿ ™fl\ıµ ˜PıÕı÷ ©ÿ÷Æ £µı-©-õ®¶® £o Pıµ-n-©ıP, 124¡x uÕzv¿ £ı∫¯¡-ØıÕ∫P-–US A›-©v ©÷UP®£mk“Õx. Cu-⁄ı¿ H©ıÿ”Æ A¯h¢u _ÿ÷ªı £Ø-o-P“, A[S ¯¡UP®£mi-∏¢u Pmhhzvfl ©ıv-õ¯Ø® £ı∫zx-¬mk ˆ\fl”-⁄∫. Akzu £hÆ: iUˆPm Pƒflh∫ ïfl, ©÷ A‘-¬®¶ ¡∏Æ¡¯µ ¬ÿ£¯⁄ {÷zu®£mk“Õ-uıP £ª-¯P-∞¿ Jmh®£mk“Õx. £nz¯u ¡ı£Ï ˆ£÷-¡-uÿPıP £Ø-o-P“ ¡õ-¯\-∞¿
{ÿQfl”-⁄∫.

x£ı¥ "£∫‰ Pº-£ı-'-¬¿ ™fl\ıµ ˜PıÕı÷
x£ı¥, §®. 10&
Eª-Qfl ™P EØ-µ-©ı⁄
Pmh-h-©ı⁄ x£ı¥, "£∫‰
Pº-£ı-'-¬¿,
™fl\ıµ
˜PıÕı÷ ©ÿ÷Æ £µı-©-õ®¶®
£o Pıµ-n-©ıP, £ı∫¯¡-ØıÕ∫P–US
A›-©v
©÷UP®£mk“Õx. Cu-⁄ı¿,
_ÿ÷ªı £Ø-o-P“ Av-∏®v
A¯h¢x“Õ-⁄∫.
x£ı-∞¿ E“Õ, "£∫‰ Pº-£ı'
Pmh-hÆ, Cµsk ©ıu[P-–US
ïfl v”UP®£mhx. Eª-Q˜ª˜Ø ™P EØ-µ-©ı⁄ Pmh-hÆ
Cx uıfl. 828 ´mh∫ EØ-µ-ï¯hØ CUPmh-hzv¿, 160
uÕ[P“ E“Õ⁄.
Cx £ı¯ª-¡⁄ Av-\-Ø-©ıP
P∏-u®£-k-Q-”x.
x£ı-¯Øa
˜\∫¢u-¡∫P“ ©mk-©¿ªı-©¿,
Eª-PÆ
ï -¡-xÆ
C∏¢x
_ÿ÷ªı £Ø-o-P“ C¢u Pmhhz¯u Pıs£-uÿPıP Av-PÕƒ

S«®£Æ ˜©æÆ Av-Põzux.
§fl⁄∫, "™fl\ıµ §µa
¯⁄ Pıµ-n-©ıP £ı∫¯¡ØıÕ∫ ©ıhÆ âh®£mk“Õ-x'
G⁄, A‘-¬UP®£mhx.
£ı∫¯¡-ØıÕ∫
©ıhÆ,
´skÆ G®˜£ıx v”UP®£-kÆ
Gfl” ¬¡-µ-ïÆ ˆ¡Œ-∞-h®£-h¬¿¯ª.
C¢u Pmh-hzvfl ˆ\¥v
ˆuıh∫£ıÕ∫ T÷-¯P-∞¿, "™fl
\ıµ §µa¯⁄ Pıµ-n-©ı-P-ƒÆ, £µı©-õ®¶
£o-P-–UPı-P-ƒÆ,
£ı∫¯¡-ØıÕ∫ ©ıhÆ uÿPı-º-P©ıP âh®£mk“Õx. ´skÆ
ˆ\Ø¿£-hz x¡[SÆ ˜£ıx,
AuÿPı⁄ A‘-¬®¶ ﯔ®£i
ˆ¡Œ-∞-h®£-kÆ' Gfl”ı∫.
Ca\Æ£-¡Æ "£∫‰ Pº-£ı-'-¬fl
¶P- US PÕ[PÆ Hÿ£-kzv
¬mh-uıP _ÿ÷ªı £Ø-o-P“
ˆuõ-¬zu-⁄∫.

_ÿ÷ªı £Ø-o-P-–US A›-©v ©÷®¶
¡µz x¡[Q-≤“Õ-⁄∫.
Cu-⁄ı¿, \∫¡-˜u\ AÕ¬¿
_ÿ÷ªı ïUQ-Øzx-¡Æ ¡ı¥¢u
Ch-©ıP, "£∫‰ Pº-£ı' P∏-u®£-kQ-”x.
Pmh-hzvfl 124¡x uÕÆ,
£ı∫¯¡-ØıÕ∫P-–UPıP
JxUP®£mk“Õx.
C¢u
uÕzv¿ C∏¢u-¡ı÷, x£ı¥ |Pµzvfl A«¯P, £ı∫¯¡-ØıÕ∫P“
µ]UP-ªıÆ. CuÿPıP ~¯«-ƒU
Pmh-n-©ıP J∏ |£-∏US 1,250
π£ı¥
¡`-ºUP®£-k-Q-”x.
Cflh∫ˆ|m âª-ïÆ, ïfl£-vƒ
ˆ\¥Ø®£-k-Q-”x.
\´-£zv¿ C¢u uÕÆ vj-ˆµ⁄
âh®£mhx. £ı∫¯¡-ØıÕ∫P“
Øı∏Æ A›-©-vUP®£-h-¬¿¯ª.
§õmhfl E“Œmh ˆ¡Œ-|ı-

k-P-Œ¿
C∏¢x
¡¢v-∏¢u
_ÿ÷ªı
£Ø-o-P-–US,
iUˆPmkUPı⁄ ~¯«-ƒU PmhnÆ v∏®§a ˆ\æzu®£mhx.
Cu-⁄ı¿, A¡∫P“ H©ıÿ”Æ
A¯h¢u-⁄∫.
£ı∫¯¡-ØıÕ∫ ©ıhÆ âh®
£mh-uÿPı⁄ Pıµ-nÆ ˆuõ-Øı©¿, _ÿ÷ªı £Ø-o-P“ S«Æ§®
˜£ı∞-⁄∫. §fl⁄∫ Pmh-hzxUS
ˆ\ı¢u-©ı⁄, "GÆ©ı∫' {÷-¡-⁄Æ
Cx-S-‘zx ]‘Ø A‘-¬®¯£
ˆ¡Œ-∞mhx.
Av¿,"TmhÆ
Av-P-©ıP
C∏¢u-uı¿,
£ı∫¯¡-ØıÕ∫
©ıhzxUS uÿPı-º-P-©ıP A›©v ©÷UP®£mk“Õ-x' G⁄,
ˆuõ-¬UP®£mhx.
B⁄ı¿,
ˆuıh∫¢x
âi-∞-∏¢u-uı¿,

ˆ©¿˜£ı∫fl, §®. 10&
"B-]-Øı-¬¿ E“Õ Gfl ©∏-©Pfl, BÏv-˜µ-º-Øı-¬¿ {ª-ƒÆ
C⁄-ˆ¡‘ S‘zx ˆuõ-¬zuı∫.
C∆¬-¡-Pı-µÆ ¡∏zu-©-Œ®£-uıP
E“Õx. C¢v-Ø∫P“ Em£h
A¯⁄zx ˆ¡Œ-|ımk ©ın¡∫P-Œfl
£ıx-Pı®¯£-≤Æ,
˜©Æ£-kzu Aµ_ |h-¡-iU¯P
Gkzx ¡∏-Q-”-x' G⁄, BÏv-˜µºØ |ımk §µ-u-©∫ ˆP¬fl ∏z
ˆuõ-¬zuı∫.
BÏv-˜µ-ºØı, Pıflˆ£∫µı¬¿, ϯP {≥Ï Gfl” "i-¬'
˜\⁄-º¿ |h¢u ˜P“¬ ˜|µÆ
Jfl‘¿, A¢|ımk §µ-u-©∫
ˆP¬fl ∏zvfl ©P“ ˆ·]-Pı-

¬fl Pn-¡-µı⁄ B¿£∫m m^
©ÿ÷Æ C¢vØ ©ın-¡∫P“
Em£h £ª∫ Pª¢x ˆPısh-⁄∫.
Cv¿ Ìı[Pı[Q¿ §”¢u-¡µı⁄ B¿£∫m m^ Em£h A¯⁄¡-∏Æ, C⁄-ˆ¡‘ ˆuıh∫£ı⁄
u[P-Œfl A›-£-¡[P¯Õ ˆuõ¬zu-⁄∫.
Cx S‘zx P∏zx ˆuõ-¬zu
BÏv-˜µ-ºØ §µ-u-©∫ ˆP¬fl ∏z
T‘-Ø-uı-¡x:
Gfl ©∏-©-P-¤-hÆ C∏¢x C⁄ˆ¡‘ S‘zx uP-¡¿ ¡¢ux,
™S¢u
¡∏zu-©-Œ®£-uıP
E“Õx. Cµƒ £o-Øıÿ‘ ¬mk
√k v∏ƶÆ, ˆ¡Œ-|ımk
©ın-¡∫P-Œfl
£ıx-Pı®¯£

E÷v ˆ\¥Ø ˜u¯¡-Øı⁄ |h-¡iU¯P-P“ GkUP®£mk ¡∏Qfl”⁄. Aµ-]-Ø¿¡ı-v-P“, \ïuı-Øz u¯ª-¡∫P“, C¯Õ-b∫P“
©ÿ÷Æ ïv-˜Øı∫ Em£h A¯⁄¡-∏USÆ
Cv¿
Tmk®
ˆ£ı÷®¶ E“Õx.
C∆¡ı÷ ˆP¬fl ∏z T‘⁄ı∫.
CuÿQ-¯h-∞¿, BÏv-˜µ-ºØı-¬¿ {ª-ƒÆ C⁄-ˆ¡-‘®
§µa¯⁄¯Ø Pmk®£-kzu Aµ_
u¡-‘-Ø-uı¿, Ax A¢|ımiÿS,
<E-ª-PÕ-¬¿ A¡®ˆ£-دµ E∏¡ıUQ ¬mh-uıP, A¢|ımk,
Gv∫UPm]z u¯ª-¡∫ Sÿ”Æ
\ımi E“Õı∫.

Aˆ©-õUP¯µ ˆPı¿ª \v
]÷-¡fl Em£h 6 ˜£∫ ¯Px
ªıT∫, §®. 10&
£ıQÏuıfl ªıT-õ-æ“Õ J∏ Kmhº¿ u[Q-∞-∏¢u Aˆ©-õUP∫ Em£h
ˆ¡Œ-|ımi-⁄-¯µU ˆPı¿¡-uÿPıP \v
ˆ\¥u B÷ ˜£¯µ, A¢|ımk ˜£ıΩ-\ı∫
¯Px ˆ\¥x“Õ-⁄∫.
"˜¡¯ª ¡ı[Qz u∏-¡-uı-PU T‘,
Gfl¯⁄ C®£-ia ˆ\¥Øaˆ\ıfl⁄ı∫P“'
Gfl÷, ¯Puı⁄ 14 ¡Øx ]÷-¡fl T‘≤“Õıfl.
£ıQÏuıfl ªıT-õ¿, "˜£∫¿ Pıfliˆ⁄flh¿ Kmh¿' E“Õx.
Cv¿ Aˆ©-õUPı, Cuµ ˆ¡Œ|ım¯ha ˜\∫¢u-¡∫P“ u[Q-≤“Õ-⁄∫.

C¢{-¯ª-∞¿ ˜|ÿ÷, A¢u Kmh¯ª
©¤u Ssk âªÆ uP∫UP ïØÿ]zuuıP B÷-˜£-¯µU ¯Px ˆ\¥x“Õ-⁄∫.
A¢u B÷-˜£-õ¿ ïP-©x ˆ©ıQwfl(14) Gfl” ]÷-¡fl ˆuõ-¬zu uP-¡¿:
©u-µ-\ı-¬¿ £izxU ˆPısi-∏¢u
Gfl¤-hÆ, |¿ª \Æ£Õzv¿ ˜¡¯ª
¡ı[Qz u∏-¡-uıP, (u-º-£ı-¯⁄a ˜\∫¢u)
A®x¿ £Á∫, H  ©ıu[P-–US ïfl
Gfl¤-hÆ ˆuõ-¬zuı∫; |ıfl \Æ©vz˜ufl. §fl Gfl¯⁄ Âuı-µı-¬¿ J∏
√mi¿ A¯hzx ¯¡zuı∫.
Gfl¯⁄ ©¤u ˆ¡i-SshıP BUP
˜¡skÆ Gfl÷ ¬∏Ƨ-⁄ı∫' Gfl÷
ˆuõ-¬zx“Õıfl.
A¡∫P-Œ-h-™-∏¢x
30
ˆ¡i- ˆ £ı- ∏ mP- ¯ Õ- ≤ Æ,
J∏ ©¤u ˆ¡i-Ssk
E¯h-¯Ø-≤Æ, I¢x ˆhmh˜⁄mh∫P-¯Õ-≤Æ ˜£ıΩ\ı∫ ¯P®£ÿ‘-≤“Õ-⁄∫.
¯Px ˆ\¥Ø®£mh-¡∫
P“ uıõU&-C&- u
- º
- £
- ıfl CØU
Pz˜uık ˆuıh∫¶-¯h-Ø¡∫P“. £Á∫, uÿˆPı¯ª
E¯h ©ÿ÷Æ ˆ¡i-ˆ£ı∏mP“ uØı-õ® £-v¿
¡¿ª-¡fl Gfl÷ ˜£ıΩ-\ı∫
ˆuõ-¬zx“Õ-⁄∫.
"˜|m˜hı'
£¯h-P“
˜uk-u¿
˜¡m¯h-∞¿
ªıT∫ Kmh-º¿ u[Q-∞-∏¢u Aˆ©-õUP∫ Em£h HÿP-⁄˜¡ £Á∫ ¯Px
ˆ¡Œ-|ımi-⁄-¯µU ˆPı¿ª \v ˆ\¥u B÷ ˜£¯µ, ˆ\¥Ø®£mk ¬mhıfl
Gfl£x S‘®§-hzuUPx.
£ıQÏuıfl ˜£ıΩ-\ı∫ ¯Px ˆ\¥u-⁄∫.

DINAMALAR

Cx S‘zx BÏv-˜µ-ºØ
C¢vØ
¡∫zuP
Pƒfl]¿
Tmhzv¿ ˜£]Ø Gv∫UPm]z
u¯ª-¡-µı⁄ ˆhm ¯£º≤ T‘-Øuı-¡x:
¬U˜hı-õØı ©ıPı-nzv¿
C⁄-ˆ¡‘ Pıµ-n-©ıP C¢vØ
©ın-¡∫P“ uıUP®£mk ¡∏¡x
Av-P-õzx
¡∏-Q-”x.
C¡ÿ‘¿ ˆ£∏Æ£ı-ªı⁄ uıUSu¿P“ C⁄-ˆ¡‘ Pıµ-n-©ı-P˜¡
|h¢x“Õ⁄. B⁄ı¿, ¬U˜hıõØı ©ıPın Aµ_ C¯u
Pmk®£-kzu G¢u |h-¡-iU¯P≤Æ GkUP-¬¿¯ª.
C∆¡ı÷ ˆhm ¯£º≤ T‘⁄ı∫.

BÍ.,∞¿ C⁄-ˆ¡‘ C∏®£-uıP ¡¢u uP-¡-ªı¿ §µ-u-©∫ Av∫a]

DINAMALAR

^⁄ı-¬¿
¶zuısk
§”UP Cfl›Æ |ıflS
|ımP˜Õ
E“Õ
{¯ª-∞¿, •‚[ |P-µÆ
C®˜£ı˜u
¬«ıU
˜Pı-ªÆ ßsk“Õx.
¶”-|-P∫
£S-v\ı¯ª˜Øıµzv¿ ]¡®¶
Aª[Pıµ ¬ÕUS-P“
¡õ-¯\-ØıP ˆuı[P-¬h
- ®
£mk“Õ⁄.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful