You are on page 1of 2

Bài 1: TÁCH ĐỐI TƯỢNG

I. Tách các dối tượng hình học đơn giản


a) Các đối tượng nằm riêng lẻ
-Hãy tách các hình sau: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình ngũ giác thành 5 file
ảnh khác nhau

b) Các đối tượng nằm chồng lên nhau: tách phần còn lại của hình tam giác màu vàng ra 1
file ảnh riêng biệt
II. Tách các đối tượng hình học phức tạp
a) Đối tượng có màu khác biệt với nền
Tách con chim cánh cụt ra khỏi hình sau

Hướng dẫn:
-Dùng nhóm công cụ tách đối tượng phức tạp ở chương 2

b) Đối tượng có nhiều có nhiều chi tiết phức tạp : tách hình cô gái ra khỏi nền