You are on page 1of 1

Wigatine Berpikir Positif

Assalamualaikum Wr. Wb,


Bapak sarta ibu ingkang tansah kula kurmati, kanca kanca ingkang kula tresnani,
sumangga kita sareng memuji lan atur sukur dhumateng ngarsanipun Gusti Ingkang
Akarya Jagad, dene punapa kula lan panjenengan sadaya tansah pinaringan wilujeng
karahayon.
Ing wektu niki kula nyuwun wekdal badhe atur sesulih bab pentinge berpikir positif.
Saben saben kita krungu anjuran supaya tansah berpikir positif. Geneya berpikir
positif punika kok penting sanget? Para winasis tansah dhawuh yen pikiran punuka ageng
pangaribawane datheng kanyataan. Bab niki sampun dibuktiaken kalihan percobaan kang
ditindaaken dhokter ing Eropa.
Nalika pengen katon ayu, maos buku buku utawi Koran bab rahasianipun supaya
katon ayu. inner beauty, kecantikan saking jero, kang sumberipun saking ati kang ayu lan
resik. Uga kalian ngrintis bisnis, kudu pinter pinter ngembangaken pikiran positif amrih
tansah ulet, tanggon, mboten gampang nglokro, disenengi liyane, lan jembar srawunge.
Salah sawijininge sumber penyakit yaiku amargi wonten pikiran kang negatif utawi
perasaan kang olo lan mboten nyenengaken. Ning mboten perlu rumangsa ghenting
marang pikiran utawa perasaan kang mboten nyenengake punika. Cekap diilangaken
kemawon. Cara nipun yaiku ngurip - urip pikiran serta perasaan kang nyanengaken.
Mboten gampang ngilangaken pakulinan kagungan pikiran ala. Salah sawijining
cara kangge luwih gampangaken upaya kasebut, yaiku ngeling eling karugianepun yen
kita tansah nuruti pikiran lan perasaan ala serta mbayangaken keuntunganepun berpikir
positif.
Kamangka yen pikiran kita tansah positif, kita bakal tansah rumangsa seneng,
binger, bahagia, disenengi wong akeh, lan gampang peparingan pitulung samangsa
kasusahan. Awake sehat lan kuwat, semangate dhuwur, pikirane padhang saged
nyambutdhamel mempeng ngranggeh kang dados idham - idhamanipun. Rasa seneng
tumuju marang tumindak becik, luhuring budi, lan mesthi cinaket ing Gusti. Donganipun
kinabul lan yen sedha munggah swarga.
Wassalamualaikum Wr. Wb.