You are on page 1of 2

2.06.

2015

PlnznnlnkuBiaoruporabczasku

DatabaseoftheTygodnikPodhalaskidesignedbyNEWTONMediaSpz.o.o.
http://tygodnikpodhalanski.new ton.pl

Data:11.09.2008
Autor:MarekKalinowski
rdo:TygodnikPodhalaski
Strona:01
Dzia:

Biaoruporabczasku
CodoukryciaprzedmieszkacamiwsprawieszpitalamaEwaPrzybyo,burmistrzRabki?Utajnia
przebiegkomisji,gdynasalizobaczyadziennikarzaTP.
Tomiaobyzwykeposiedzeniepoczonychkomisjiradymiasta,dotyczcesprawyrabczaskiego
szpitala.Informacjeoterminieiprogramiemonabyouzyskawbiurzeradynadugoprzed
posiedzeniem.Radnizjawilisiwkomplecie.PrzyszedtakeAntoniRapacz,radnypowiatowy.Spotkanie
rozpoczaprzewodniczcaMariaGrnickaOrze.Pocztekprzebiegsztampowo:powitanie,
przedstawienietematyki(problemymiejskiegoszpitala).Dziwimogajedynienieobecnogwnego
prelegenta.EwaPrzybyo,ktramiaaopowiadaokopotachmedycznejplacwkiipropozycjachwyjcia
naprost,wkroczyanasalzkilkuminutowymopnieniem.Jedenrzutbystrego,burmistrzowskiegooka
wystarczy,bywyowizgromadzonynasaliwrogielement.Przyprasieniebddyskutowaa.
Bdziemyomawiarnesposobyzaspakajaniawierzycieli.Rwnietedrastyczne.Jeliinformacjena
tentematprzeciekndoopiniipublicznejwybuchniepanika.Prasamoenapisa,ebdzieupado,
chowefekcieupadociniebdzieargumentowaa,precyzujc,ejejowiadczeniejestrwnoznaczne
zwnioskiemowyczeniejawnociposiedzenia.Problemwtym,emoliwociutajnianiaprzebiegu
obradkomisjinieprzewidziaaadnaustawa.Owarianciebiaoruskimniesyszanawetdowiadczony
prawnikrabczaskiegomagistratu.
Konsternacjprzerwaodopieroostrepolecenie.Trzebabyzamknposiedzenie,paniprzewodniczca
zasugerowaaburmistrz.Krtkaformuka,koczcaobrady,wywoaaszerokieumiechynatwarzach
radnych,ktrzychybajeszczenigdytakatwoniezapracowalinaswojediety.Kolejnedziesiminut
zajytelefonicznekonsultacjezwydziaemprawnymurzduwojewdzkiego.Dylematrabczaskichwadz
ograniczasidopytania:cozrobi,ebynieamicprawawywalizadrzwidziennikarza?Tgiegowy
zwojewdztwaznalazywyjcie.Ichpropozycja:zrezygnowazposiedzeniakomisjiipoprzestana
kameralnym,wzaciszugabineturoboczymspotkaniuradnychzburmistrzem.
RozmowatelefonicznapaniburmistrzzMirosawemChrapust,szefemwydziauprawnego,przypominaa
telekonferencj.Toczyasinasaliobrad,zudziaemwszystkichradnych,urzdnikwi
zainteresowanychosbpostronnych.Gdybyjeszczezechciapantopowtrzyprasieegnajcsiz
dyrektorem,burmistrzprzekazaasuchawkdziennikarzowiTPwrogiemuelementowi.Panie
redaktorze,cojamogpanupowiedzie.No,chybatylkotyle,ezkomisjiniemajprawapanawyrzuci.
Jelijednakposiedzeniemacharakternieformalnegospotkaniazradnymimoebyutajnione
tumaczyniecoskonsternowanydyrektor.Aletojeszczeprzedchwilbyoposiedzeniekomisji
prbowalimywytaczajakieargumenty.Jestemdalekiodtego,ebyrozstrzygasporyzzabiurka.
Mwi,jaksprawawygldawwietleprzepisw.Apanmoewycigakonsekwencjepolityczne
pocieszaMirosawChrapusta.Paniburmistrztryumfowaa,pozostawiajcosobompostronnympi
minutnaopuszczeniesali.Zaznaczaa,ebywypraszanianiebrazbytosobicie.Wgrupie
postronnychznalazsirwniezaproszonynaposiedzenietelefonicznieradnypowiatowy.Toja
rzucamrobotilecdourzdu,bomajbyomawianewanesprawyszpitala,aterazmniewyrzucacie?
radnyzniedowierzaniaprzecieraoczy,byjuzachwilnazwarzeczypoimieniu.Takieporzdkitotu
nawetzapoprzedniegoburmistrzaniepanoway.TojestpoprostuBiaorupodsumowa.Przyczajc
sidowyrazwoburzeniaipodzielajctrafnocensytuacji,prbowalimyjeszczezapyta,kiedymona
oczekiwajakiegooficjalnegokomunikatuwsprawieustaletajnegospotkania.Co,niesyszapan?
Posiedzeniekomisjiwsprawieszpitalazostaozamknite.Maminnetematydoporuszeniazradnymi
zapewnianaspaniburmistrz.Wystarczyjednakjedentelefonwykonanypnympopoudniem,by
ustali,etaostatniazapowiedtobluff.Szczerzemwic,niemampojcia,zjakiegopowodupani
burmistrztaksiupieraaprzywyczeniujawnoci.Oczywicie,dyskutowalimyoszpitalu,aleadne
spektakularnewypowiedziniepady.Wzasadziewakowalimyto,cojubyomwione:moliwo
prywatyzacjipoowyudziaw.Opcjalikwidacjiwogleniepada.Zatopojawisipostulatzasilenia
szpitalakwot2,5milionazotychzmiejskiejkasyzrelacjonowanamprzebiegposiedzeniajedenz
uczestnikw,pragncyzachowaanonimowo.
http://tygodnikpodhalanski.newton.pl/tisk.asp?cache=470756

1/2

2.06.2015

PlnznnlnkuBiaoruporabczasku

Komentarz:
Tosmutne,anawetprzeraajce,jakwizjsamorzdnocipoprawie20latachodzwycistwanad
komunmapaniburmistrzzRabki.Niepokojcajesttejejnieznajomoprawawzakresieniezbdnym
dopenieniatakiejfunkcji.Pozbywajcsidziennikarza,paniPrzybyodajewyranysygna,emacodo
ukryciaprzedmieszkacami.Zapomina,etoonijwybrali,bydziaaawichinteresie.Wida,pani
burmistrzbliejdopierwszegosekretarza,nidodemokracji.Chciaobysizachowaniepaniburmistrz
spuentowajednymmocnymsowem,alemoelepiejugrysiwjzyk.BeataZalot
NEWTONMediaSpz.o.o.Copyright(c)2015
TygodnikPodhalaskiCopyright(c)2015

http://tygodnikpodhalanski.newton.pl/tisk.asp?cache=470756

2/2

You might also like