42

LLF หรือ Low Level Format ฮาร์ดดิสก์ ในสมัยก่อน ๆ จะเป็นขั้นตอนของการทำาการ format ฮาร์ดดิสก์ในระดับ
ลึก ๆ ที่ไม่ใช่การ format ธรรมดา โดยจุดประสงค์คือ เพื่อเป็นการจัดระบบการเก็บข้อมูลของ ฮาร์ดดิสก์ใหม่ และ
แก้ไขปัญหา bad sector ของฮาร์ดดิสก์ได้ด้วย แต่ในปัจจุบันนี้ ฮาร์ดดิสก์ส่วนใหญ่ มักจะไม่จำาเป็นจะต้องทำาการ
Low Level Format แล้ว เพียงแค่ใช้วิธีการ format ธรรมดาก็มีความหมายเหมือนกัน โดยที่การทำา Low Level
Format สมัยใหม่ ๆ นี้จะเป็นเพียงแค่การทำา Zero Fill หรือการลบข้อมูลออกไปโดยการเขียนข้อมูลทับให้หมด
นั่นเอง
Low Level Format ต่างกับการ format ธรรมดาอย่างไรฮาร์ดดิสก์ เมื่อซื้อมาใช้งานครั้งแรก จำาเป็นต้องทำาการ
format ก่อนเพื่อให้สามารถใช้งาน สำาหรับการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ แต่เมื่อเรามีการใช้งาน ฮาร์ดดิสก์นั้น ไปนาน ๆ
ในบางครั้ง หากพบว่า ฮาร์ดดิสก์เริ่มจะมีปัญหา เช่นการอ่านหรือเขียน ข้อมูลต่าง ๆ เริ่มมีอาการสะดุดหรือค้าง
เป็นบางครั้ง และหากใช้โปรแกรม scan disk ตรวจสอบ อาจจะพบว่า เริ่มจะมีส่วนของ bad sector เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
ๆ นั่นคืออาการเริ่มต้น ของฮาร์ดดิสก์ที่ใกล้จะมีปัญหา การทำาการ format ฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดา โดยใช้คำาสั่ง
format ที่มากับระบบ DOS หรือ Windows จะเป็นเพียงแค่การทดสอบว่า พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ส่วนนั้น เสียจริง
หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าเสีย ก็จะทำาการ mark ตำาแหน่งนั้นไว้ว่าเสีย และจะไม่มีการใช้งานพื้นที่ส่วนนั้น
อีกต่อไป หรือที่มักจะเรียกพื้นที่ที่เสียนั้นว่า bad sector นั่นเอง ดังนั้น หากฮาร์ดดิสก์มี bad sector เกิดขึ้น ก็ไม่ต้อง
สนใจอะไรมากนัก เพียงแค่การ mark bad sector ก็เพียงพอแล้วแต่ในกรณีที่ พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ เริ่มทีจ่ ะมีจุด bad
sector เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ นั่นเป็นอาการที่แสดงว่า ฮาร์ดดิสก์เริ่มจะมีปัญหา ซึ่งหากเราใช้วิธีการ format ธรรมดา
หรือการ mark bad ก็ไม่ชว่ ยอะไรได้มากนัก เพราะว่าพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ จะมีพื้นที่ที่เสีย เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ จนไม่
สามารถใช้งาน เก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ดังนั้น หากเป็นถึงระดับนี้ การทำา Low Level Format อาจจะเป็นหนทางหนึ่ง
ที่จะสามารถช่วยต่ออายุการใช้งานฮาร์ดดิสก์ ออกไปได้อีกระยะหนึ่ง
เมื่อไรจึงจำาเป็นต้องทำาการ Low Level Format จากที่กล่าวมาแล้ว เรื่องการเกิด bad sector ด้านบน ดังนั้น หาก
ฮาร์ดดิสก์ของเราเกิดอาการ bad sector และมีทีท่าว่า จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ การแก้ไขที่ดีทสี่ ุด คือหาก
ฮาร์ดดิสก์นั้น ยังมีประกันอยู่ ให้รีบส่งเคลม เปลี่ยนตัวใหม่โดยเร็ว แต่ถ้าหากเป็นฮาร์ดดิสก์ ที่หมดระยะเวลา
ประกันไปแล้ว ก็คงจะไม่สามารถทำาอะไรได้มาก ทางเลือกหนึ่งคือ หากยังคิดจะใช้งานฮาร์ดดิสก์ตัวนั้นต่อไป
ทดลองทำาการ Low Level Format ดูก่อนครับ อย่างน้อยที่สุด อาจจะช่วยยืดระยะเวลา การใช้งานฮาร์ดดิสก์ตัวนั้น
ออกไปได้อีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะทำาการเปลี่ยนตัวใหม่ต่อไปข้อควรระวังในการทำา Low Level Format ฮาร์ดดิสก์
คือ ข้อมูลทุกอย่างในฮาร์ดดิสก์ จะถูกลบออก อย่างถาวร ไม่มีทางกู้กลับมาได้อย่างเด็ดขาด ดังนั้น ก่อนการทำา
ควรที่จะตรวจสอบและสำารองข้อมูลที่สำาคัญ เก็บไว้ก่อนเสมอ นอกจากนี้ ต้องระวังเรื่องของการทำาผิดไดร์ฟ หรือ
ผิดตัวด้วย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ควรจะถอดฮาร์ดดิสก์ตัวอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้อง ออกจากเครื่องไปก่อน
ครับ (ถ้าทำาได้)
จะหาโปรแกรมสำาหรับทำาการ Low Level Format จากไหนที่แรกเลย สำาหรับโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ สำาหรับ
การทำา Low Level Format ก็คือ จากเว็บไซต์ ของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ ยี่ห้อนั้น ๆ แต่ถ้าหาก หาไม่ได้หรือหาไม่พบ
อาจจะใช้โปรแกรมตามลิงค์ด้านท้ายของหน้านี้ก็ได้ครับ

43

ตัวอย่างการทำา Low Level Format ฮาร์ดดิสก์ของ Maxtor
ต่อไปนี้ คือตัวอย่างการใช้งานของโปรแกรม Low Level Format ฮาร์ดดิสก์ ซึง่ ขอยกตัวอย่างการใช้งาน
โปรแกรม MAXLLF.EXE ซึง่ เป็นโปรแกรมสำาหรับทำาการ Low Level Format ของฮาร์ดดิสก์ยี่ห้อ Maxtor ซึง่
หากเป็นกรณีของ ฮาร์ดดิสก์ยี่ห้ออื่น จะมีหลักการใช้งานคล้าย ๆ กันครับหลังจากที่ได้ดาวน์โหลด
MAXLLF.EXE มาและทำาการ unzip แล้ว เริ่มต้นโดยการบูทเครื่องจากแผ่น Windows98 Startup Disk และเลือก
บูทที่ DOS Prompt ครับ จากนั้นก็เรียกไฟล์ MAXLLF.EXE จากที่ได้ดาวน์โหลดมา

เมื่อเรียกโปรแกรม จะมีคำาเตือนต่าง ๆ โดยให้กดที่ปุ่มตัว Y เพื่อเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม หรือปุ่มอื่นๆ เพื่อ
ยกเลิกการใช้งาน

44

หน้าตาของเมนูแรก จะเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้ ให้สังเกตุที่ช่อง Current Device จะเห็นว่าแสดง
ฮาร์ดดิสก์เป็น QUANTUM FIREBALL ซึ่งเป็นฮาร์ดดิสก์ ที่ไม่ใช่ตัวที่ต้องการทำา LLF ดังนั้น สิง่ แรกที่ต้องทำาคือ
ทำาการเปลี่ยน Drive ที่จะทำา LLF ให้เป็น ฮาร์ดดิสก์ตัวที่ต้องการก่อน โดยเลือกที่เมนู Select Device ครับ

จะมีกรอบข้อความให้เลือก Device ที่ต้องการคือ 0,1,2,3 ให้ทำาการเลือกเปลี่ยนไปเป็น ฮาร์ดดิสก์ตัวที่ต้องการ
เช่นตัวอย่าง เลือกที่ 2 ซึง่ เป็นฮาร์ดดิสก์ Maxtor ครับ

45

หลังจากนั้น จะเห็นว่า รายละเอียดของ Current Device เปลี่ยนไปเป็น Maxtor 71336 ซึง่ เป็นฮาร์ดดิสก์ตัวที่
ต้องการทำา Low Level Format ที่ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อย และไม่มีอะไรผิดพลาดแล้ว เริ่มต้นสั่ง
LLF โดยเลือกที่คำาสั่ง Low Level Current Device และกด Enter ครับ

46

จะมีกรอบข้อความ ถามยืนยันว่าจะใช้ LBA Mode หรือไม่ ให้กด Y ครับ

จะมีกรอบข้อความ ถามยืนยันการทำา Low Level Format อีกครั้ง ให้กด Y ครับ

47

หลังจากนั้น โปรแกรมจะเริ่มต้นทำาการ Low Level Format โดยจะมีรายละเอียดแสดงไปเรื่อย ๆ ครับ

หลังจากรอสักพัก จนโปรแกรมทำางานเสร็จเรียบร้อย หรือมีข้อความแจ้งว่า low level format completed with no
error ครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่มใด ๆ ก็ได้ครับเพื่อกลับไปหน้าแรกของโปรแกรม

สุดท้ายเมื่อเสร็จแล้ว ก็เลื่อนเมนูไปที่ EXIT เพื่อออกจากโปรแกรมนี้ครับ

48

หลังจากทำา Low Level Format แล้วต้องทำาอย่างไรต่อไป
หลังจากนี้ ฮาร์ดดิสก์จะยังไม่สามารถใช้งานได้ทันที จะต้องทำาการแบ่งพาร์ติชันและทำาการ format ก่อน จึงจะใช้
งานได้ครับ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful