You are on page 1of 10
á¹Ç·Ò§ : ¡ÒèѴÇÒ§Ãкº¡ÒäǺ¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒäǺ¤ØÁÀÒÂã¹ ÊÑ Â «×èÍ Á×ÍÍÒªÕ¾ ÃѺ¼Ô´ªÍº

á¹Ç·Ò§ :

¡ÒèѴÇÒ§Ãкº¡ÒäǺ¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ

¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒäǺ¤ØÁÀÒÂã¹

ÊÑ Â «×èÍ Á×ÍÍÒªÕ¾ ÃѺ¼Ô´ªÍº

:

Formation and Evaluation of the Internal Control System

ISBN

:

085716782-0

(Of ce of The Auditor General of Thailand)

10400 . 02271-8000 www.oag.go.th

!

:

:

 
! : : ( )

( )

¤×Íà§Ô¹¢Í§»ÃЪҪ¹·Ñé§ªÒ Ô

¤×Íà§Ô¹¢Í§»ÃЪҪ¹·Ñé§ªÒ Ô

¤×Íà§Ô¹¢Í§»ÃЪҪ¹·Ñé§ªÒ Ô

ÊÒúÑÞ

 

 

1

1

1.

1

2.

2

3.

5

4.

6

5.

7

2

21

3

29

4

47

1.

49

2.

57

3.

63

4.

67

 
  • 4.1

71

  • 4.2

75

85

99

º·¹íÒ

¡
¡

Êíҹѡ§Ò¹¡ÒÃμÃǨà§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

¹ÔÂÒÁÈѾ· ੾ÒÐ

. .

2544

/

/

Êíҹѡ§Ò¹¡Òà ÃǨà§Ô¹á¼‹¹´Ô¹

¢
¢

(Ongoing Monitoring)

(Separate Evaluations)

¤
¤

Êíҹѡ§Ò¹¡Òà ÃǨà§Ô¹á¼‹¹´Ô¹