મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

- પં.

ીરામ શમા અચાય

મ ુ યની મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.
અ ુ મ ણકા :
----------Click here ----------1.

મ ુ ય ઈ રની સવ ે ઠ ૃિત

2.

ં :
અણસમજ સૌથી મો ુ ં સકટ

3.

આ મ બળ : આ મ ાનમા ં સહાયક

4.

ે ય ત મહાન બની શક છે .
યક

5.

તમે ઈ રના

6.

આ મા-

7.

ટ કાઓથી ડગી ન

8.

હ ન ભાવના િવકાસ માટ ઘાતક

9.

આ મા-

10.

ં િવચાર, િશિથલ
મદ

11.


શકાશીલ
મન શ તહ ન

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

હોવાનો વીકાર કર દો.

ા ની જ રયાત
ઓ.

ાથી વાતાવરણ િનમા ય
ય ન કાય િસ મા ં બાઘક

- પં.

ીરામ શમા અચાય

મ ુ ય ઈ રની સવ ે ઠ ૃ િત
બાઈબલ કહ છે , “મ ુ ય ઈ રની સવ ે ઠ ૃિત છે .” ૫રં ુ એનાથી િવ ુ
આ૫ણે જોઈએ છ એ ક સાધારણથી અસાધારણ બનવા ુ ં તો ઠ ક,
સાધારણ તરની ૫ણ નથી રહ શ તી. તે ુ ં

ય ત

ૂ કારણ છે પોતાની શ ત ુ ં

ાન

ન હો .ું

ે જો પોતાની શ ત ુ ં
હ માનન

ાન ર ું હોત તો


ંબવતના
ઉ૫દશની


ે જ ર ન રહત. રામનો આદશ મળતા ં જ તે ચાલી
તમન


ે પોતાની આ મા-શ ત ુ ં
સાગર કનાર સામા ય લાગતા વાનર હ માનન

ં અસભવ

થ ું ક એક જ છલાગમા
રહલી રાખ આગની તી તાને
તે ચ

ુ ુ ષાથ કરવામા ં સફળ થઈ ગયા.

પાવી રાખે છે .

વી એને ૂ ર ચ

ું

નીકળત.
ાન

ગારા ૫ર

બને છે .

ં મળે
દરક ુ ં યાન પોતા તરફ ખચે છે . જોનારાઓને ૫ણ આનદ


છે અને ચ કારને આ મસતોષ
મળે છે .
પોતાના ય ત વની ૫ણ જો આ
આવે તો

ું
દર
છબી- ચ

બનાવવામા ં

ુ આ મસતોષમળે જ છે અને બી ઓને ૫ણ તનાથી

ેરણા આપી શકાય છે .
કરવાની

કારની

વન

વવાની કળા

સ તા-

ય તને આ ર તે એકિ ત

યા ુ ં નામ છે .

ં :
અણસમજ સૌથી મો ુ ં સકટ
મોટર ચલાવવી શ
મશીનર ની

કર એ અને ન

ાઈિવગ શી યા ં હોઈએ ક ન એની

ં રહવાની. તથી

મોટર ુ ં
ણકાર હોય તો અક માતની જ આશકા

ુ ં જોખમ વાભાિવક છે . હસાબ- કતાબ, વપાર


ટૂ ું અને બસનારાઓ
-વણજના
મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

- પં.

ીરામ શમા અચાય


અ ભવ
િવના
તા૫ ુ ત બની

ું કરવામા ં આવે – તવી

તે પોતાની
ય છે .વ ૫મા ં

કાિશત –

ૂ ૫ર વાદળ છવાયા ં હોય તો થોડા સમય માટ

ૂ ર થતા ં જ


વાતાવરણમા ં ઠડક
છવાય છે . વાદળો

ૂ કાશ તથા ગરમી તે

ં છે . આ૫ણો આ મા ૫ણ એવો જ
િવ તારના દરક ભાગમા ં ૫હ ચવા માડ
કાશમાન- જવ યમાન

જ મજ માતરોના
સ ં ચત
માયા ળ ુ ં આવરણ

છ.ે

ફકત

ે -િવકારોએ,
મલ

ુ સ ં કારોએ તનાે ઢાક
તજન

ૂ ર કરવામા ં આવે તો અસાધારણ


િતની

િવ
રા

માયાએ,

ું છે . જો આ

થિતમા ં ૫હ ચ ુ ં શ

છ.ે
ં ૫ણ અ ત ય ત ફલાવવામા ં આવે
સારામા ં સારા કાગળ ૫ર ક મતી રગ
ં બને નકામા જશે, ૫રં ુ તે જ કાગળ ૫ર તે જ રગ

ે જ રગ
તો કાગળ તમ
કોઈ ચ કાર પ છ થી લગાવે છે તો

ું

દર
વપાર
ચાલી શક ?

યાર

ને ખેતીકામ

ં વીજ વરતો


આવડ ું નથી તે ખતરોમા
ફર એટલે સારા પાકની આશા કવી ર તે
ે સરકાર વહ વટોમા ં કામ કરનારા
રખાય ? લ કર, પોલીસ, શાસન, રલવે વગર
ુ ં થાય છે . જો તાલીમ િવના અણસમ ુ
માણસો ૫હલા ં તાલીમ લે છે , ૫છ િનમ ક

અણઘડ આ િવભાગોમા ં િન કત
કરવામા ં આવે તો કોઈ સારા ૫ રણામની આશા
નથી રખાતી. આવા અણસમ ુય તઓ જયા ં જશે યા ં સકટ
જ પદા
કરશ.ે

મહા મા ઈમસન કહતા હતા.ં ‘મને નરકમા ં મોકલી.

બનાવીશ.’ તઓ

તને

ં બચી શકશે. મોટરની મહ વની
અસરમાથી

ુ ં ૃ ત બનાવશે તો ખરાબીઓની

ે ે
ગ ઉ મ હોય તો રોડના ખાડા તન

ચકા નથી આ૫તા, મોટરના જ પના આધાર ૫ર જ ખાડાઓની


િત યા સહન કરાય છ.ે સ જનતામા ં ૫ણ આવી જ િવશષતા
છે .
ન ન પે

વગ

ણતા હતા ં ક ુ િનયામા ં ભલે કટલીય ખરાબીઓ અને ખામીઓ

કમ ન હોય, જો મ ુ ય પોતાની
વધાર

ુ ં મારા માટ યા ં

ુ નોને

ગટ થવાની તક ભા યે જ આવવા દ છ.ે

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

- પં.

ીરામ શમા અચાય

ભીના લાકડાને એક નાનો
ુ ટતા ૫ણ સ જનતા સામે હાર
૫ણ છે ક કોઈ તકલીફ આવી

ગારો બાળ શ તો નથી ૫ણ


ઝાઈ

ય છે ,

ય છે . છતા ં સ જનતામા ં એક બીજો

ય તો સ ં લન
ખોયા િવના, એક


ુ છ વાત

ે ે હસતા-ં હસતા ં સહન કર લે છે .
માનીને તન
આ મ બળ : આ મ ાનમા ં સહાયક
મ ુ ય ક િસ

ે પોતાના
તઓન
અ ુ

ુ ુ ષોનો સૌથી મોટો ચમ કાર છે એમ ુ ં ‘આ મબળ,’ તે જ

ુ ુ ત સામ ય ુ ં

િત ુ ળથીય

ાન આપે છે .


ના કારણે તઓ
કઠણથી કઠણ

ૂ ૫ ર થિતઓમા ં ૫ણ આદશ તથા દઢ િસ ાતો

િત ળ
૫ર

ટક રહ છે .
આ ચમ કાર

ં રાજ ુ માર િસ ાથને ગૌતમ
મતા સામા યમાથી

ુ , એક

ૂ ે


ે ઈ ,ુ સાધારણ સા ુ સમથ રામદાસ, વાસનામા ં બલા
ભરવાડના બટાન
કામાઘ
ય તને


લસીદાસ
, એક

ં , એક ડા ુ ને સત
ં વા મક
ૂ ર ને રામ ૃ ણ ૫રમહસ


તથા એક અ યા૫કને મહાયોગી અરિવદ બનાવે છે . સમા ય ૫ ર થિતઓમાથી
ું

૫ર જઈને મહામાનવો-દવ ુ ુ ષોની હારમા ં જઈ બસ
લોકોએ તો

ુ ગરની હાથચાલાક ને જ ચમ કાર મા યો છે .

વા તવમા ં


મણે આ યા મક સ૫િ

બતાવવાની કદ જ ર નથી ૫ડતી. સ ૃ


ે આ ર તે ચમ કાર
કમાઈ છે તઓન
માણસ પોતાના ધનને

છ,ે તે દરકને બતાવતો નથી ફરતો. આ તો

કુ બાળક- ુ વાળાઓ ુ ં બાળ૫ણ છ.ે

ઘડો) ને જ

ું ઓછો ચમ કાર છે ?

ુ ય માની બસ
ે ે છે .

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

રુ

ત રાખે

દિશત કરનાર ુ ં છ છરા૫ ુ ં અને
ઘડા- દશન (સોનામહોર ભરલો

વનના ગૌરવને

ઓ સમ યા છે .

- પં.

ીરામ શમા અચાય


તઓએવક
તની
સાધના કર છે અને બદલામા ં અગ ણત બ ુ ૂ યે યો છે અને અનકન
ે ે લાભ
મ ણમોતી પા યા છ.ે તનાથી
તઓએ
પોતે લાભ મળ
થયો છ.ે
ે ય ત મહાન બની શક છે .
યક
ે ય તમા ં મહાન બનવાની શ
યક

તા બીજ પે રહલી હોય છે . તાલીમ
ઓમા ં

ે િવકાસ થઈ શક છે . મદાર ર છ, વાનરોને ૫ણ,
અને અ યાસ ારા તનો
સમજશ ત નથી હોતી અને નથી બૌ ક
યવહાર કરતા ં શીખવે છે , તો

મતા, તાલીમ આપીને માણસો

ું કારણ છે ક બૌ ક

મતા, સહકારની સગવડ

ે િવશષતાઓ

અને અનક
હોવા છતા ં ૫ણ મ ુ ય દ ન-હ ન બની રહ ? જો
કરવામા ં આવે તો દરક

ું

ય ત મહામાનવ

આ મદશનને ઈ ર ા તની બરાબર બતા

વો
ય નો

ય ત વ બનાવી શક છે .

ું છે .

આ રહ યવાદને જો સરળ શ દોમા ં સમજવો હોય તો બોલાચાલની
ભાષામા ં એટ ું કહવાથી ૫ણ કામ ચાલે છે ક, પોતાના એટલે ક
ગૌરવને સમજવામા ં આવે અને આ ક પ ૃ

વનના


ની િન ઠા વક
સાધના કરવામા ં

આવે. આટ ું સમજવામા,ં વીકારવામા ં આવે તો સમ

લે ુ ં ક આ મિવ ાનની
નાતક બનવા ુ ં

બારાખડ યાદ થઈ ગઈ. ન હતર અ ર ાન શી યા ં િવના

દવા વ ન જોનારાઓને કોણ રોક શક છે ? એના માટ એક વાતની જ રત છે


આ૫ણે માનવગૌરવને સમ એ અને તના

ા ં બનીએ તથા

યે

ૂ વાત એ છે ક એને વીકારવા માટ સકં પશ ત ૫ ર૫કવ કર એ.
મહ વ ણ
આ બે ત યો ૫ર
આ રહ યે ું જ
ટલો ગભીરતા
વક
િવચાર કરવામા ં આવે તટ

ગટ થ ું જશે ક

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

ગિત અને ુ ગિત ુ ં કારણ

ુ ં છે ?

- પં.

ીરામ શમા અચાય


તરગની
હલકટતા લોકોની
ં વદના

ગમાથી
તો થવાની

સડલા

પાવી તો શકાય છે ૫ણ આ

ખોની
વી ૫

દર થાય છે

ભરલા ફો લાની

ુ અને ૫ રવારને હરાન કર છે .

અને ખાવા- વાથી
લઈને સામા જક વ ળ
ુ સ ં કા રતાના ં

ડા ં

ૂ ળયા ં

ે ે જયાર
મા યતાઓમા ં હોય છે . તન

આકા ં ાઓ

અયો ય
ુર

અને


ટ છે તો આળસથી માડ

ં છે અને ૫ ર૫કવ ૫ણ થાય છે યાર
પે દખાવા માડ

ટતા અને

અનૈિતક
ુ યસનના
ુ ટતાના

ે ે રોક , ઉખાડ કમ શકાય ?
૫મા ં પોતાની હરામખોર નો ૫ રચય આપે છે . તન

આ મા ૫ર છવાયલી
આ મ લનતાના આચરણથી કવી ર તે

ુ ત મળવી

શકાય

? એના માટ કોઈ વરદાન ૫ર આધા રત ન રહતા તે આધારને
જોઈએ,

ુ ાન વરસવા માડ
ં છે . નદ ઓ
બનતા ં વગર માગણીએ અ દ

ં ૫વતોથી માડ
ં ખતરો


છ,ે કારણ ક તઓમા


ુ ં પાણી
ધી

વીકારવો
ડ હોય

ું

વય ં દોડ ુ-દોડ

આવી ૫હ ચે છે . સાચો રાહ આ છ.ે સાચી નીિત આ જ છ.ે
તમે ઈ રના

હોવાનો વીકાર કર દો.

તમે અમાર વાત માનો, પોતાને ઈ રના
ં િ ના
તમે આ તમામ સ૫
િપતાના સવ

વામી બની જશો.

ુ આવવા આવ યક છે . ઈ રના

ં શ તઓ અને દવી
અનત

હોવાનો વીકાર કરો. બસ,
તમારા િપતામા ં છે . પો મા ં

હોવાના નાતે તમે ૫ણ

સં૫િ ઓના મા લક બની જશો. ઈ રના અખડં


ભડારના
અિધકાર બની જશો. આમલી ુ ં એક ના ુ ં પાન તોડો, એને

ભ ૫ર


રાખો અને દાતોથી
ચાવો. તમને તે ખો ુ ં લાગશ.ે આમલીના ફળને ચાખો તે
ૂ ળો બધામા ં ખટાશનો
વધાર ખા ુ ં લાગશ.ે આમલીના ં લ, છાલ, બીજ, પાન, ં૫
ુ થોડ ઘણે

શે સમાન પમા ં રહલો છે . સવ

તે જ

ુ અ ય પે યા ત

છ.ે
મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

- પં.

ીરામ શમા અચાય

ે લ બોળ , તની
ે છાલ બ ું
એક લીમડા ુ ં પાન તોડ ને ચાખો-કડ ું છે . તની
ું બીજ હોય છે તે ું જ ફળ હોય છે . બીજમાથી
ં ફળ

કડ ુ ં છે . ફળ કડવા ં છે .અને ફળમાથી
તે ું જ બીજ, તવી
ર તે જ
જગતનો

ુ કોઈ ૫ણ

છે અને ફ લત થાય છે .


ં પાગર

ે ં સતાનોમા
વના િપતામા ં હોય છે તે તના

ૂ ધા ં ગાયની વાછરડ , ‘મા’ થી ૫ણ અિધક


ધારવાળા
ફ ત

ચી


ુ તમના
ં બાળકોમા ં

લે-ફળે છે . ૫છ જો તમે તમાર

ું
ણો

તને ઈ રનો

ૂ ઝડ૫થી

હોવાનો

ં ં થાિપત કરો છો,
ોતથી તમારો સબધ

વીકાર કરતા હો તો એક એવા શ ત

અ ટૂ છે , સસારના
સવ ચ

ૂ ધ આપે

ં જ

તની ગાયોની જ ર ા કર છે . તમના

ં ે યાનથી ઉછર
ે છે . િપતા-માતાના
બ ચાન
ખીલે છે .

ાણી


મ છ.ે તમે જ ં ુ િવ ાન િવશારદો સાથે વાતચીત કરો. તઓ
આ૫ને

બતાવશે ક
છ.ે

ૃ ટ- તવો

જ જગતનાથાન છે .


યક

િત ઠત કલાકાર,િતકાર
પોતાની કલા ૃિતઓમા ં ગૌરવ ુ ં યાન રાખે છે . જો તે હલક ક બડોળ
ે સ ન, કલાકાર ુ ં
હોય તો તે ૃિતનો જ િતર કાર – મ કર નહ થાય, ૫રં ુ તના
ે ે બનાવવા-કોતરવામા ં
૫ણ ગૌરવ હણાય છ.ે મ ુ ય ઈ રની સવ મ ૃિત છે . તન
ે ે પોતાની કલાકાર ગર ને ચરમસીમાએ ૫હ ચાડ
તણ

છ.ે શર રના (એક-એક

ે પાટસની રચના અને કાયશૈલી ૫ર િવચાર કર એ તો મા મ
ૂ ૫ડ છે
ગ) પર

ક બધા જ વૈ ાિનક એકસાથે બસી
િત ૃિત ૫ણ ન બનાવી શક. માનવી

ય તો ૫ણ કોઈ એક અવયવની સાચી
ુ ને એક

(પાક) કહ શક એ છ એ. શાર રક અને બો ક

૫ણ આ ઈ ર ય સ નની એક િવશષતા
છે
સાર પે રહ ું છે . ઈ રના ં અરમાન તો

છે

માનવી મનમા ં ઉ મતાના

ૂ ં થઈ ગયા.ં હવે મ ુ ય ુ ં કત ય શ
રા

દ અને તે અરમાનોને ચોટ ન ૫હ ચાડ.

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

લોનો ફાલ

ં એક ભાવના
મતા ઉ૫રાત


થાય છે ક તે કત યને ક િષત
અને કલ ં કત ન કર.
આકા ં ા કર અને સ ન ુ ક ટ ઉઠા

ે ં
ાર મા ં ઉગલા

ૃ ટાની ગર માને ૫ડવા ન

ને લઈને સ નહાર આટલી તી


.ું મ ુ યની સભાવનાઓ
અસીમ છે .
- પં.

ીરામ શમા અચાય

મ ુ ય ઊતરતો તે

થિતમા ં છે .

યાર તે પોતાની તાકાતને ઓળખવામા ં અને

ઉ૫યોગ કરવામ ં ઉપે ા રાખે. તે મહાન અને અસાધારણ તે
પોતાની મહતા સમ


અને અનત૫રમા મા છ,ે તટલો
જ મહાન તનો
એક રહ યની વાત બતા ું

થિતમા ં છે

મતા ૫ર િવ ાસ રાખે.

યાર તે

ં આ
ટલો અનત

છે . મહિષ યાસ મહાભારતમા ં કહ છે , ુ ં
ે ઠ બી ુ ં કોઈ નથી.

ં ક આ સસારમા

ં મ ુ યની

ુ ં કરવામા ં આવે.
ું કર ું ૫ડશે ? તનો

ઉ ર એક જ છ,ે પોતની

એના માટ વા તવમા ં

ુ સ ં કા રતાથી પીછો છોડાવવામા ં આવે અને લોક વાહમા ં વહવાનો

સ ં ચત

ઈ કાર કરવામા ં આવે. સકં પ એક જ રહ ક
જ વીકારવી છ.ે અયો યની
કર અથવા સમ
વત ં

વાહમા ં વહ ું નથી, મા

ં ં

રણા
ભલે સગાસબધીઓ

ં એ ું જ
વાતાવરણમાથી

યો યતા

ારા આ૫વામા ં આ યા

ો સાહન મ યા કર, પોતાનો િનણય

તથા આદશવાદ હોવો જોઈએ. પોતાનાથી, પોતાની ટવોથી, પોતાને

ુ ં સાહસ પદા

ે થાય તો
ભાિવત કરનારા ય તઓથી, વાતાવરણથી લડ લવા
ૃ ણના

ૃ અ ુ ન બનવાની તક મળે . કત ય કહ છે ક


તનાથ
લડો અને અિન છનીયનેે તોડો,
રાણા
ઢાચાન

ૂ ર કરો, ૫રં ુ અ ુ નનો મોહ આ

ૂના, કાયમી


ે છોડવા-તોડવા ુ ં સાહસ નથી કર શ તો અને
ે , ચર૫ ર ચત ઢાચાન
ટવાયલા
િવચાર છે ક,
આટલી બધી
ે ે
૫ડ તો તન

ું ચાલે છે , એમ જ ચાલવા દવામા ં આવ.ે કત યપાલન જો

સીબતોથી
ભર ું છે . આ મ

ૂય

ું

કવ

ું કામ છોડ ન દ ું ?

આ ર તે મહાભારતમા ં જયાર મોહ

બસી


ુ ં જો આટ ું મો ું
િત

ત અ ુન

ં વ નીચે રાખીને
યાર ગાડ

ે તક, ત યોના મા યમથી તન
ે ે સમ વે છે .
ય છે , યાર ભગવાન અનક


તઓ
કહ છે ક, ચર૫ ર ચત

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

ઢયઓ

રવાજોમા ં રહવાના કારણે

- પં.

વજન-

ીરામ શમા અચાય

ં ં
સબધીઓનીમ અિત ન કની િ ય બની ગઈ. તમન

ૂ ર કરવાની અ યત

આવ યકતા છ.ે એમણે જ આ મગૌરવથી અ ૂન પી મ ુ યને િવ

ૃ બનાવીદ ધો છ.ે સાધના પી રણ િમએ
પોતાના જ અ ાન પી અ રની
સામે લડ ું ૫ડ


છ.ે કત ય, ધમ તથા સઘષ
સાથે જ જોડાયલા
છે . માટ હ અ ુ ન –
ચર૫ ર ચતોનો, ચર સાથીઓનો મોહ છોડ અને તે કર

નાથી ક યાણની

સાધના સફળ થાય છ.ે આ મગૌરવને

ૂ ે
લલી


યક

ય તએ પોતાના


બળસચયની
સાધના કરતી વખતે અ ુ નની

મ અ ન ૫ર

ં ૫સાર થ ુ ં
ામાથી


૫ડ છે . િવવક

શક તો તની

ત થયલાિમકામા


ુ ં આખર
િત

યોજન જ

ુ ં ર ું ?

ૃ જ
િત

આ મા-ની પાસે આ મ િમકામા


ં ક ુ ં અશ

વન ુ ત નર-નારાયણ છ,ે તના
માટ સસારમા

નથી. અ યા મના ં ઉ ચ સોપાન ૫ર ચઢવા ક
આમ

ૂ ર ન કર

ૃ આ મા જો પોતાના મ લન-દોષોનય

ર -િસ

ા ત કરવા

થમ શરત છે .

ા ની જ રયાત


જો મ ુ ય પોતાની મહાનતાને ઓળખી લે તો તનો
િવકાસ માગ સરળ
બની
પોતાની


ય છ.ે મ ુ ય હોવાનો અથ એ છે ક, આ૫ણે શ તના ભડાર
છ એ.
ત રક િવલ ણ

મતા

યે

ા અને પોતાની સફળતા ૫ર િવ ાસ

ૂ હશે એટલા જ આ૫ણે સફળતાના અિધકાર હોઈ .ું જો
ટલો મજ ત
થાને

ે ૫ ર થિતમા ં આ૫ણે િવજય
યક

ા ત કરવાનો ભરોસો ન રાખીએ તો

ં ે ં એ
આ૫ણે મ ુ ય કહવડાવવાના અિધકાર નથી. આ૫ણામા ં હમશા
આમ

ા રહવી જોઈએ ક આ૫ણે મહાન છ એ અને અમાર

શ તઓ રહલી છે . આ ર તના
ટલી હમત


ા ત થશે, તટલી
બી

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.


યક
કારની

દર અ


ૂ કાય કરવાની
ત રક િવ ાસથી મહ વ ણ
કોઈ વાતથી ન હ થાય.

- પં.

ીરામ શમા અચાય

મનામા ં

ચા


ા હતી તઓ
પોતાના ં શ કરલા ં કાય ને

કારની આ મ-

કરવા ં િવશે અડગ િવ ાસ રાખે છે . આવા ં

ૂ ં
રા

ુ ુ ષોએ જ માનવ-સ ં ૃ િતમા ં

ચમ કાર કર બતા યા ં છે .
કટલાયે માણસોમા ં

ુ ઉ૫ર

લોકોએ એને કા પિનક

ા હતી, બી

ુ છ બતાવી હતી, ૫રં ુ તઓ

તે કાયને િસ

અથવા

કરવામા,ં તે વ

ુ ે
ૂ સહનશ તનો ૫ રચય આ૫તા િનરતર
જોડાયલા
ર ા.
૫ આ૫વામા ં અ વ

તના
૫ રણામે માનવ િતને એમવા ં સાધન

ૂ મદદ મળ . જો તઓ

આમ ન કરત તો આ
ગિતમા ં મહ વ ણ
સદ ઓ


રાણી
અવ થામા ં જ ૫ડ

ાં ક

ા ત કરાવી શ

આ૫ણે કટલીક

રહત, એવો કોઈ િનયમ નથી ક તમે


સફળતાની આશા રા યા િવના, અ ભલાષા કયા િવના, તના
માટ
કયા િવના જ સફળતા

મજ ત

ઢ આ મ-

ા ત કર શકો.

ય નો

ચી સફળતા માટ ૫હલા ં


યક

ે ઠ યવ થા ુ ત જગતમા ં દવયોગ માટ

અને

ૂ કારણ હો ુ ં જોઈએ,

ે કાય માટ સામા ય નહ
યક

થાન નથી.


ા હોવી જ ર છ.ે તના
િવના સફળતા કદ મળ શ તી

નથી. ભગવાનના આ િનયમબ
કોઈ

નાથી

૫ રણામ

ે બરોબર
ટ ું મો ુ ં હોય કારણ ૫ણ તની


કદ તના

ૂ િનકાસ થાન કરતા ં

મહાન સફળતા

ચે ચડ શ

ુ ં હો ું જ ર છે . નદ

ુ ં પાણી

ું નથી.

ા ત કરવી હોય તો મહાન આ મ-

ા ૫ણ રાખવી


જોઈએ અને તે ર તે સફળતા વક
કાય કર ું જોઈએ. તમાર શ ત ભલે ગમે

તટલી
મોટ હોય, તમાર

ે ું

ગમે તટલી
િવશાળ હોય, તમ ું િશ ણ ગમે તટ

ઉ મ હોય, તો ૫ણ તમે તમારા કાયમા ં એટલી જ િસ
તમારામા ં આ મ

ા હશે.

ૂ ું કર શક છે અને

મ ુ ય કાય િસ

ા ત કર શકશો.

ટલી

ા રાખે છે તે જ કાય

કરવાની

નામા ં એવો િવ ાસ નથી તે કાયને િસ

નથી કર શ તો.

આ એક પાકો અને િનિવવાદ િનયમ છે .
મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

- પં.

ીરામ શમા અચાય

ટ કાઓથી ડગી ન

ઓ.

તમારા િવશે, તમાર યોજનાઓ િવશે, તમારા ઉ યો િવશે બી

લોકો

ં િવચાર કર છે તના


૫ર અિધક યાન આ૫વાની કોઈ જ ર નથી. જો તઓ
કઈ
ં અથવા
તમને ક પનાઓ પાછળ દોડનાર, ગાડો
૫રવા ન કરો. તમે તમાર
જો તમે આ મ-

ત ૫ર


વ ન જોનારો કહ તો તની

ા રાખો.


માવી
દશો તો તમારા

ય ત વએ હાર માનવી

૫ડશે. કોઈ માણસના કહવાથી ક કોઈ આફત આવવાથી તમારો આ મ-િવ ાસ
ં િ , તમા ું
ડગવા ન દો. કદાચ તમે તમાર સ૫

બી ઓ ુ ં સ માન ખોઈ બસશો
૫ણ જયા ં
રાખશો યા ં

વા ય, તમારો યશ અને

ુ તમે તમારા ઉ૫ર
ધી

ા કાયમ

ુ તમારા માટ આશા છે .
ધી

જો આ મ-

ા કાયમ રાખશો અને આગળ વધતા રહશો તો વહલા ક મોડા

ે લયન પાસે એટલો
જગત તમને ર તો આ૫શે જ. એક વખતે એક સૈિનક નપો

ે ે ૫
ઝડ૫થી એક સદશો
લા યો ક તણ

આ યો તે ૫હલા ં એનો ઘોડો ૫ડ ને


ે લયને તરત સદશોનો
મર ને ગયો. નપો
જવાબ લખા યો અને સૈિનકને ક ું ક,


”હવે મારા ઘોડા ૫ર બસીન

ટલી ઝડપથી જઈ શક એટલી જલદ આ જવાબ


તારા અફસરને ૫હ ચાડ” પલા
સૈિનક એનાથી ઉ મ સાજવાળા

પાળા

ાણી

ે ૫િત સાહબ” એક સાધારણ સૈિનક માટ આવો
તરફ જો ુ અને ક ,ું ”સના

ું
દર

ે લયને ક ,ું ”એક
અને ભ ય ઘોડો શોભતો નથી.- નપો

તટલી

ે ઠ અને ગમે તટલી

ભ યવ

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.


ાસીસી
સૈિનકને ગમે

ુ ઉ૫યોગ કરવાનો અિધકાર છ.ે

- પં.

ીરામ શમા અચાય

હ ન ભાવના િવકાસ માટ ઘાતક
આ ગર બ

છે ક, ભા યદવતાના લાડકા

તના
અિધકાર

મ ુ િનયાના મોટા ભાગના લોકો એ ુ ં માને


ાસીસી
સૈિનકની
ુ ોને

ું અને ઉ મ વ
દર

ન બની શક એ. પોતાના

પોતાને હલકા માનવાની આ મનો િૃ

તઓ
પોતાના ય ત વ ૫ર
કરતા ં

ુ મળ છે , આ૫ણે

ય ત વને ના ુ ં સમજ ું અથવા


ે કવા િનબળ બનાવી દ છે ? તનાથી

તમન

ૂ ભરોસો નથી રાખતા, તનાથી

રો

રૂ આશા નથી

ં પદા
ે નથી કરતા.ં જો તમે વામણા ં માનવીનો જ અ ભનય કરતા ં
રૂ માગ

ે નહ , બની શકો.
રહશો તો તમે કદ ભીમસન

ૃિતનો કોઈ એવો િનયમ નથી ક

ે પદા
ે થઈ શક.
ના આધાર ૫ર તમે વામનતાનો િવચાર કયા કરવાથી ભીમસન
ે જ
વો આદશ હોય છે તવી

િતભા બને છે . મનમાં

વા બનવાનો િવચાર થાય

છ,ે તે જ માનવીનો આદશ હોય છે . ઘણા લોકોને શ આતથી જ એ ુ ં શીખવવામા ં


ે કરવામા ં નથી આવી.

તમના
માટ પદા

આવે છે ક જગતની ઉ મો મ વ

એટલા માટ આવા લોકોના મગજમા ં બાળ૫ણથી આ વાત ન


તઓ
હલક કો ટના છે . એ ુ ં ૫ રણામ એ આવે છે ક અનક

થઈ ગઈ છે ક
ી- ૂ ુ ષ,


કાય કર શ વાની શ ત ધરાવે છે . ફ ત નાનાં-નાના ં મા લી
કાય મા ં

િવતાવી દ છે . તઓ
પોતાના ય ત વથી ન તો

રૂ આશા રાખે છે ક ન

મોટા ં
વન
દયથી

ુ ં ય ત વ શ ત હોવા

એટલી મહનત કર છે . હ નતાની ભાવના ૫ રણામે તઓ
છતા ં ૫ણ દબાયે ું રહ છે .
આ૫ણે આ૫ણા મહાન જ મિસ

ૂ ર તે સમ
અિધકારને સ ં ણ


ે થયા છ એ, કટલે
અને આ૫ણે તટલી
ઉ િત કરવા માટ પદા
જ પોતાના વામી બની શક એ છ એ, તે વાતને ૫ણ નથી
ઈ છ એ તો આ૫ણા ભા ય ૫ર

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

શે આ૫ણે પોતે
ણતા. જો આ૫ણે

ૂ અિધકાર મળવી

રો
શક એ છ એ,

- પં.

નથી શ તા

કાય

ીરામ શમા અચાય

બી

છે , તે આ૫ણે ૫ણ કર શક એ. આ૫ણે

લોકો માટ શ

આ૫ણી સમજમા ં નથી


ઈ છ એ તવા
બની શક એ છ એ. આ વાત ૫ણ હ
આવી.

િસ

ે કરલીએ લ
િવ ુ ષી મર

વા બનવા

ું છે ક, -જો આ૫ણે માટ ના ઢફાથી

વધાર ઉ ચ બનવાની ઈ છા નહ રાખીએ તો વા તવમા ં આ૫ણે માટ

ું ઢ ં જ

બની જઈ ું અને વધાર વીર તથા યો ય લોકો આ૫ણા ઉ૫ર થઈને નીકળ જશે.
જો તમે આમ જ િવચાર કયા કરશો ક તમે બી ઓની
િનબળ તથા લાચાર

ે ઠ નથી, ૫રં ુ

વન તર વા તવમા ં હલકો બની જશે

ાણી છો તો તમારો

અને તમાર શ ત ુ ં ઠત થઈ જશ.ે
આ મા-

ાથી વાતાવરણ િનમા ય


ે વાર કોઈ ય ત િવશે સાભળ
આ૫ણે અનક
એ છ એ ક, આ માણસ
ે ે
કાયને હાથમા ં લે છે તન

ૂ કર ને જ

કૂ છે . તે

ુ ે પશ કર છે તે સો ુ ં

ુ મ ાથી અ યત

ય છ.ે આવો માણસ પોતાના ચા ર યબળ અને

બની


ં ૫ણ સફળતા
િત ુ ળ સજોગોમા
બળ આપે છે . આ મ

ા ત કર છે .

ે કર છે અને
ાને પદા

ા જ

ૂ , િવજયનો િવ ા ું માણસના હકારા મક િવચાર તની

ા ણ

ચાર બા ુ વાતાવરણમા ં એવા જ િવચારો ુ ં સ ન કર છે .
૫ રણામ એ આવે છે ક મ ુ યના પોતાના િવચારોથી િનિમત વાતાવરણ


તનામા

ા અને િવ ાસને વધાર

કરનારો છે તે ચાર બા ુ િવ ાસનો
ે ે
તન

ઢ બનાવે છે .

માણસ િવજય

ે ે ઉપા ુ ં છે
કામને તણ

ય ન કર છે અને

ં છે , એવી
ૂ કરવાની શ ત તનામા

ા બી

ા ત

ે કર છે .
લોકોમા ં પદા

ે ે પોતાની િવચારશ ત જ નહ ૫રં ુ પોતાનાથી
મ સમય ૫સાર થાય છે તન
૫ રચય રાખનારાઓની િવચારશ તનો ૫ણ સહારો મળે છે .

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

- પં.

ીરામ શમા અચાય

ે િમ
તના


તથા ૫ ર ચત ય ત વારવાર
એમ કહ ને ક તે સફળતા

ે ે િવજયી બનાવવામા ં સહાયક બને છે . તન
ે ે
કરવામા ં સમથ છે . તન


ય છે તની
ગભીરતા
, િવ ાસ,

સફળતાઓ મળતી

ા ત
ટલી

ે તમ

ા, શ તમા ં તમ

ય છ.ે

વધારો થતો
પોતાની

ત િવશે તમે


િવચાર ધરાવો છો, તનાથી
તમાર શ તઓની

ઠ ક ઠ ક ખબર ૫ડ છે . ક તમાર
ુ નથી. જો

ઢ આમ

િવશાળ નથી તો તમારામા ં સાહિસકતા

ા નથી તો તમે કદ મહાન કાય નહ કર શકો.


મહ વાકા
ા ુ ં તા પય મ ુ ય ુ ં ઉ ચ આદશ અને ઉ ત ઉ યો સાથે હોય છે .
ે ં જ કાય િસ
તમાથી

કરનાર શ તનો જ મ થાય છે .

ં િવચાર, િશિથલ
મદ
કોઈ૫ણ કાયની

માટ

ય ન કાય િસ મા ં બાઘક
ે િવના તે કદ
થિત ૫હલા ં િવચારના ૫મા ં હોય છે . તના

નથી થઈ શ તો. એટલા માટ તમે
ઢ િવચાર કરવો, તે

ં કાય કરવા ઈ છતા હો તના

કઈ

ુ ય અને શ આત ુ ં કદમ છે . મદ
ં િવચાર મદ

ૂ હોવો જોઈએ, નહ તર જોઈએ એવી
૫ રણામ જ લાવે છે . િવચાર મજ ત
કાયિસ

નથી મળતી.
ુ િનયાના ં બધા ં મહાન કાય ના ં

રહ છે ,

ૂ આવી મજ ત
ૂ ઈ છા અને ક પનામા ં

િનરાશા અને િન ુ સાહની ૫ ર થિતમા ં ૫ણ ટક

ે માટ
રહ છે અને તના

માનવી બ લદાન આ૫વા ૫ણ તૈયાર રહ છે . એટલા માટ ક ું છે ક, તમાર
ાને અ ુ ૫ જ સફળતા તમને

મળવી
શક

ું તની

ખબર આ૫ણી

માણસને થો ુ ં મળે છે અને વધાર

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

ા ત થશ.ે આ૫ણે

વન

ારા કટલો લાભ

ાથી જ મળ શક છે . થોડ

ાવાળા

ાવાળાને વધાર મળે છે .

- પં.

ીરામ શમા અચાય

જો આ૫ણે
આ૫ણને


વાવલબી
માણસોની સફળતાઓ બાબત તપાસ કર


િવષયમા ં ૫ ર મ શ કય હતો યાર તઓણવા મળશે ક તમણ

પોતાના ઉપાડલા કાયમા ં

ું તો

ઢ અને અડગ

ા રાખતા હતા. પોતાના

ૂ જોડાયે ું હ ું ક પોતાના
તેમ ુ ં મન એટ ું મજ તયયમા

ય ત વ અને શ તમા ં

ુ કલીઓ આવે છે તે તઓની

ઓછો િવ ાસ રાખનારા માણસોના માગમા ં
ે ૫હલા ં જ ૂ ર થઈ હતી.
સામથી

ુ િનયાએ તઓન

ે માગ કર આ યો હતો. ભા યદવી

અ યતહતી. તે ર તે તમણ

કોઈ

ે ં
યવસાયમા ં હાથ ના યો તમાઅસાધારણ સફળતા મળવી
હતી. આ૫ણે તઓની
બાબતે

કયા કર એ છ એ. ૫રં ુ વા તવમા ં તઓની

ણે એમના ૫ર

ત તના ં અ માન

સફળતા મળ તે ુ ં કારણે એ હ ું


ક તઓ
પોતાની આશા િવશે સતત સ ના મક અને િન યા મક િવચાર કરતા

હતા. આ૫ણે સફળતા મળવી
શક
ે ૫ર
તના


રા

ું તે આ૫ણે માન ુ ં જોઈએ. એટ ું જ નહ

તઃકરણથી િવ ાસ રાખવો જોઈએ.


શકાશીલ
મન શ તહ ન
િશિથલ મહ વાકા ં ા અને ઢ લા
આ૫ણી

ામાં, આ૫ણા િન યમાં, આ૫ણા ઉ મમા ં તાકાત હોવી જોઈએ.

આ૫ણે કાય િસ

કનાર શ ત સાથે જ કોઈ િવષયનો િન ય કરવો જોઈએ.

મોટા ભાગના ં લોકો ુ ં

ં સ ં ુ ચત અને દ ર હોય છે , તે ુ ં કારણ એ
વન અ યત

ં આ મે
હોય છે ક, તઓમા
ર તે

ંક

ય નોથી કદ કોઈ કાય સફળ થ ું નથી.

ા અને કાય કરવામા ં

ં ને કદમ ભર છે અને કોઈ

ુ ં આગળ વધ ું

ડર છે ક તઓ

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

ુ કલ બની

ા નથી હોતી. લોકો આ

કાર ુ ં સાહસ કરવામા ં એટલા બધા
ય છે .

- પં.

ીરામ શમા અચાય


ાનો અથ અહકાર
નહ ૫રં ુ

આ મ-

ાન સમજવો જોઈએ. પોતના ં શ

ૂ ં કરવાની શ ત આ૫ણામા ં છે . એવી ખાતર થતા ં આ
રા

કરલા કાય ને

ે થાય છે . આ૫ણી સમ ત ઉ િત અને સ ં ૃિત આ આ મપદા

છ.ે તનાથી
િવ ુ

મા ં

ં ે

માણસોના મનમા ં હમશા
શકા

ાન

ા ૫ર આધા રત

ુ ે
સલી
રહ છે અને

ં આગળ વધવાની શ ત નથી

હાિન-લાભની ગણતર જ કયા કર છે , તઓમા

ુ ચાલે છે , તમના
ં કર છે તો ડ મ


કાયમા ં
હોતી, કદાચ તઓ
કોઈ કાયનો આરભ
ં અને

નવી નથી હો ,ું તઓના
ઉ મમા ં િન યનો ભાવ નથી જોવા મળતો. શકા

ૂ દશામારાખ
ે છે જયાર
ભય, બીકણ૫ ુ ં અને કાયરતા આ૫ણે હલકટ અને મા લી
ે ે ઉ ચ ક ાના કાય કરવાની શ ત ધરાવીએ છ એ યાર ૫ણ આ૫ણે
આ૫ણન
ં વગર
ે દોષોને કારણે હલકટ કાય કર એ છ એ.
શકા
કાય િસ

કરવાની ઈ છાવાળા મ ુ યે

ચડં તાકાતથી કાયની શ આત

ં ે
કરવી જોઈએ અને હમશા
સામે આવનારા ં િવ નો

ૂ ર કરવાની શ ત રાખવીજોઈએ. આ ઉ ે ય ડ મ
,ુ શકાશીલ
, અ થર મનથી સફળ નથી થઈ શ તો.
કાય બી

લોકો લોકોને અશ

કર શકવામા ં
શ ત છે

ે ે આવા
લાગે છે , તન

ૂ િવ ાસ રાખે છે . તનાથી

રો

તમના

ઢ િન યવાળો મ ુ ય

ં કોઈ એવી

હર થાય છ,ે તનામા

કરલા કાયને સફળ કરવામા ં બળ


માનવીને અનતની
સાથે જોડ છે અને

રૂ છે .

ા જ

યાર મ ુ ય ૫રમા માની આટલી ન ક


ં ે ં તની
ે ે હમશા

રહ છે ક તન
ઉ૫ થિતનો અ ભવ
થાય છે . તો તે જ ર ૫ડતા ં
અસાધારણ શ ત બતાવી શક છે . આ મ

થાય છે તટલો
બી
સફળતા

ા ત કર છે

ાથી મ ુ યની શ તમા ં

કશાથી નથી થતો. આ મે િવનાનો દસ કામ
યાર તના

ા થી એક જ કામ

યે

ા રાખીને

મ ુ યથી મહાન બી ુ ં કોઈ નથી.

કાયની શ આત કર એ,

ણનારો

ણવા છતા ં િન ફળ સા બત

થાય છ.ે માટ જ ર છે ક આ૫ણે મ ુ ય હોવાને લીધે પોતાની
મતા

ટલો વધારો

દરની િવલ ણ

રૂ શ તથી કર એ.

- પં.

ીરામ શમા અચાય

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful