P. 1
Neoiagones 13.02.2010

Neoiagones 13.02.2010

|Views: 216|Likes:
Published by AlexThemelis

More info:

Published by: AlexThemelis on Feb 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

ÉÄÑÕÔÇÓ

:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Áñ. Öýë ëïõ 4090
ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ
Ποσό 6 εκ. ευρώ για ρυµοτοµίες και λειτουργικά...
Σε νέο δανεισµό καταφεύ-
γει ο δήµος Ιωαννιτών
Και τακτοποίηση πλεονάζοντος προσωπικού σε
πρώην Α∆ΕΙ και ∆ΕΤΑΙ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
To τριήµερο φέρνει πολύ κόσµο στην Ήπειρο ΣΕΛ. 8
Έτοιµος για δεύτερη σφαλιάρα
στον ΠΑΟΚ ο ΠΑΣ Γιάννινα
Την επανάληψη του ονείρου της
2ας Φεβρουαρίου θέλουν να ξανα-
ζήσουν σήµερα οι φίλαθλοι του
ΠΑΣ Γιάννινα, σ’ ένα µατς υψηλού
ενδιαφέροντος που έχει σηµάνει
και πάλι συναγερµό στις τάξεις των
«κυανόλευκων». Βέβαια, τα όνειρα
δύσκολα επαναλαµβάνονται, επο-
µένως το 4-0 δεν πρόκειται να το
ξαναδούµε, ωστόσο µια νίκη µ’ ένα
γκολ διαφορά θα είναι αρκετή σε
όλους και κυρίως στην οµάδα του
Αναστόπουλου. ΣΕΛ. 21
Aπό Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ και Καχριµάνη
Συνέχεια στην αντιπαράθεση
µε ανταλλαγή ανακοινώσεων ΣΕΛ. 7
✔ Συνελήφθησαν δύο άτοµα, ανα-
ζητείται άλλο ένα, όµως είναι
άγνωστο ακόµη αν πρόκειται για
µέλη του κυκλώµατος που λεηλα-
τεί τα µοναστήρια της περιοχής
Μια τεράστια συλλογή από εικόνες, τέµπλα, ευαγ-
γέλια, όπλα ακόµα και καµπάνες, εντόπισαν οι
αστυνοµικοί στη Μονή Τζώρας της Βασιλικής, µε τον
ηγούµενο αλλά και ένα ζευγάρι, οι οποίοι συνελήφθη-
σαν επίσης, να µην µπορούν να αιτιολογήσουν ακόµα
το πώς βρέθηκαν στο µοναστήρι, αλλά και στα σπίτια
τους πολλά απ’ αυτά τα κειµήλια και τα όπλα.
Οι έρευνες της αστυνοµίας, οι οποίες είχαν ενταθεί το
τελευταίο διάστηµα, µετά και από την έκταση που είχε
πάρει το θέµα των κλοπών των µοναστηριών της
περιοχής τα τελευταία δύο χρόνια, φαίνεται να καρπο-
φορούν, αν και, σύµφωνα µε την αστυνοµία, είναι
νωρίς ακόµα να πει κανείς µε βεβαιότητα πως η υπό-
θεση αυτή συνδέεται µε το κύκλωµα που έχει λεηλατή-
σει τις περιουσίες των µοναστηριών. ΣΕΛ. 4
Θησαυρό από εκκλησιαστικά είδη είχε στα χέρια του ο ηγούµενος της µονής Τζώρας
Αυτό δεν ήταν
µοναστήρι...
Την Τρίτη στο υπουργείο Εσωτερικών η απόφαση για ΧΥΤΑ ΣΕΛ. 2
Οι ει δήσει ς πρώτες στο www. neoi agones. gr
«Ένεση» ρευστότητας µε
5,5, εκ. ευρώ στην Ήπειρο
Πληρώνονται έργα
του Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ και
παλιές οφειλές ΣΕΛ. 3
Αλλά άστατος ο καιρός
Αποκριάτικο ξεφά-
ντωµα µε Τζαµάλες
και εκδηλώσεις σε
όλο το νοµό ΣΕΛ. 19
Ο δράστης
δήλωσε... courier
Ένοπλη ληστεία µε
λεία 145.000 ευρώ
σε τράπεζα των
Ιωαννίνων ΣΕΛ. 5
Στο ∆ήµο Ανατολής
Η αντιπολίτευση
καταγγέλλει το ∆ήµαρ-
χο για προσβλητική
συµπεριφορά ΣΕΛ. 10
✔ Ανάληψη ευθύνης
για τα γκαζάκια στην
Αγροτική Τράπεζα
✔ Εξιχνιάστηκε η
δολοφονία του αστυ-
νοµικού Σπ. Θεοδώ-
ρου από την Κόνιτσα
ΣΕΛ. 18
 ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676
ÍÝïé
áãù íåò
ÇÐÅÉ ÑÏÕ
2     ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ÍÝïé áãþ íåò ÇÐÅÉÑÏÕ
Éäéï êôÞ ôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäü ôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, Äéåõ èõ íôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Καζάκος, Ρεðïñ ôÜæ - Ýñåõ íá: Αλέξανδρος Θεµελής, Ðïëé ôé óôé êÜ êáé Ýíèå ôá:
¢ííá ÄåñÝ êá, Áèëç ôé êό ρεπορτάζ: ÃéÜí íçò Ãéáí íÜ êçò, Áíôá ðï êñé ôÞò Èåóðñù -
ôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëé äï ðïß ç óç: ¼ëãá Æáëá âñÜ - Êáñá óÜâ âá, Ãéþñ ãïò
Óïå ëå ìÝ æï ãëïõ, Íïìé êüò Óýì âïõ ëïò: ÌÜñéïò Ãéáí íÝ ôáò
Ïé « ÍÝïé Áãþ íåò» ôõðþ íï íôáé óôï ôõðï ãñá öåßï
ôùí «Çðåé ñù ôé êþí åêäü óå ùí»
Ãñá öåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
ÅôÞ óéá óõí äñï ìÞ: 150 åõñþ
Ôñá ðå æþí, ïñãá íé óìþí, äÞìùí êáé íïìé êþí ðñï óþ ðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñá ðÜ íù ôéìÞ äåí óõìðå ñé ëáì âÜ íå ôáé ï ÖÐÁ 4,5%
ÔçëÝ öù íá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.ne oi a go nes.gr
e-mail: nago nes@io a.forthnet.gr, info@ne oi a go nes.gr
ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου  2010
Μαρτινιανού του οσίου
Ùò äéá öõ ãÞ... ùò áíôß äï ôï
 ¼
,ôé   ó
’ á
ñ
Ý ó
åé,
 ôï
 ãõ
ñ
åý
 åéò.   ¼
,ôé
 ä
å   ó
’ á
ñ
Ý  ó
åé,   ôï
á
ö
Þ
 íåéò.   Å
ßíá
é
 á
ð
ëü. 
ÁÍ.∆Ε.
Στη συνάντηση δηµάρχων και επιτροπής µε τον υφυπουργό 
Την Τρίτη στο υπουργείο Εσωτερικών 
η απόφαση για τον ΧΥΤΑ Ελληνικού
Αντιπροσωπεία αποτελούµενη από τους δηµάρχους Κατσανοχωρίων Βασί-
λη  Χήτα,  Παµβώτιδας  Βαγγέλη  Πήχα,  τον  εκπρόσωπο  της  επιτροπής  αγώνα
Άδωνη Γκρέστα και άλλα πρόσωπα από τα διαµερίσµατα Ελληνικού και Μου-
ζακαίων  θα  βρίσκεται  την  ερχόµενη  Τρίτη  16  Φεβρουαρίου  στο  υπουργείο
εσωτερικών για την προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον υφυπουργό Γιώργο
Ντόλιο και αντικείµενο τον ΧΥΤΑ. 
Το ραντεβού έκλεισε η ΓΓΠΗ, παραπέµποντας στο υπουργείο την απόφαση
και αναµένεται από αυτό να προκύψει...είδηση για την τύχη του έργου και ταυ-
τόχρονα  να  απαντηθεί  και  το  αίτηµα  των  κατοίκων  για  σταµάτηµα  των  εργα-
σιών, όπως είχαν υποσχεθεί προεκλογικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Πάντως κανείς στο Ελληνικό δεν είναι αισιόδοξος για θετική επί του αιτή-
µατος  απόφαση,  αφού  και  οι  πρόσφατες  δηλώσεις  της  κ.  Γεωργακοπούλου
µετά από συνάντηση των Περιφερειαρχών για τους ΧΑ∆Α µε τον κ. Ντόλιο και
το όλο κλίµα που έχει διαµορφωθεί, οδηγούν στην επιλογή να λειτουργήσει ο
ΧΥΤΑ.
Ο δήµαρχος Κατσανοχωρίων ερωτηθείς από τους «Ν.Α» αν προσδοκά κάτι
από  τη  συνάντηση,  δεν  έκρυψε  την  απαισιοδοξία  του,  ωστόσο  πρόσθεσε  ότι
«θα πρέπει, επιτέλους να µας απαντήσουν και να εξηγήσουν αν έχουµε δίκιο
ή άδικο σε αυτά που υποστηρίζουµε για λάθη και παρατυπίες ή παρανοµίες
στην όλη υπόθεση από τη χωροθέτηση και στη συνέχεια».
Σύµφωνα µε τον κ. Χήτα, αν κρίνει η νέα κυβέρνηση ότι κακώς έγινε ο ΧΥΤΑ
στο Ελληνικό, θα πρέπει να σταµατήσει το έργο ή να αιτιολογήσει επαρκώς
την επιλογή να συνεχιστεί, εφόσον αυτό διαφαίνεται. Αµφισβήτησε πάντως την
δυνατότητα να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ αφού η ανακύκλωση ακόµη συζητείται
µόνο και προειδοποίησε ότι ο αγώνας, αν η απόφαση είναι αρνητική για την
περιοχή, θα συνεχιστεί κατά της λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Χ.Κ
Προσοχή στις καταπτώσεις σε σηµεία εθνικών δρόµων
Σε ετοιµότητα οι υπηρεσίες της 
Περιφέρειας για την κακοκαιρία
Με εντολή της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Ηπείρου, ∆ήµητρας Γεωρ-
γακοπούλου όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιµότητα προκειµέ-
νου να αντιµετωπισθούν τυχόν προβλήµατα από τις δυσµενείς καιρικές συν-
θήκες που επικρατούν στην περιοχή. Παρά τις έντονες  βροχοπτώσεις, µέχρι
το µεσηµέρι της Παρασκευής στο εθνικό οδικό δίκτυο της Ηπείρου η κίνηση
των οχηµάτων διεξαγόταν οµαλά. 
Εξαιτίας όµως της επιβάρυνσης των εδαφών από τις συνεχείς βροχοπτώσεις
συνιστάται στους οδηγούς να εντείνουν την προσοχή τους, λόγω συχνών κατα-
πτώσεων, στα εξής σηµεία των εθνικών οδών: 
E.O. Ιωαννίνων-Άρτας:  Από 19-25χιλ.περιοχή Κανέτας, στο 48
ο
χιλ. περιο-
χή Κερασώνας και από50ο-55οχιλ. περιοχή Αγίου Γεωργίου. 
Ε.Ο. Πρέβεζας- Ηγουµενίτσας: 27οχιλ. Περιοχή Ριζά και 30οχιλ. Γέφυρα
∆έσπως. 
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουµενίτσας, 72οχιλ. στη θέση Αβαρίτσα. 
Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης: Στη θέση Βίγλα πριν το χωριό Κλειδωνιά και στο
74οχιλ.στη θέση Ντέρτι.                   
Τέλος συνιστάται στους οδηγούς να είναι εφοδιασµένοι µε αλυσίδες γιατί
από το βράδυ της Παρασκευής αναµένονταν επιδείνωση του καιρού µε χιονο-
πτώσεις.
Και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο που έχει την ευθύνη η νοµαρχία, και χθες
συνεχίστηκαν  οι  καταπτώσεις,  αλλά  χωρίς  να  δηµιουργηθούν  σοβαρά  προ-
βλήµατα, όµως οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν στις µετακινήσεις τους.
Ο καιρός το τριήµερο δεν θα είναι σύµµαχος για µετακινήσεις και αποκριά-
τικες εκδηλώσεις καθώς η ΕΜΥ προβλέπει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά,
και  χιόνια  στα  ορεινά,  κυρίως  στην  Ήπειρο  και  τη  Μακεδονία.
Για  την  Καθαρά  ∆ευτέρα,  η  πρόγνωση  της  ΕΜΥ  αναφέρει  ότι  θα  υπάρχουν
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ορεινά και
σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας µε χαµηλό υψόµετρο. Οι άνεµοι
στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν βόρειοι από 5 έως 7 µποφόρ.
Νέα απεργία τελωνειακών
Προβλήµατα στην τροφοδοσία της αγοράς µε καύσιµα αναµένεται να προ-
καλέσει την ερχόµενη εβδοµάδα η τριήµερη απεργία που στην οποία αποφά-
σισαν να προχωρήσουν οι τελωνειακοί από την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου έως και
την Πέµπτη 18 Φεβρουαρίου. 
Οι τελωνειακοί διαµαρτύρονται για την περικοπή των επιδοµάτων και του
εισοδήµατός τους.
Για τον ίδιο λόγο, απεργία για ολόκληρη την επόµενη εβδοµάδα, εξήγγειλαν
και οι εργαζόµενοι στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών.
Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου νέα 24ωρη απεργία έχουν προγραµµατί-
σει οι ιδιοκτήτες ταξί, ενώ στις 24 Φεβρουαρίου αναµένεται να παραλύσει η
χώρα από την απεργία της ΓΣΕΕ στην οποία θα συµµετάσχει η Α∆Ε∆Υ.
Τη συµµετοχή των καθηγητών δηµοσίων γυµνασίων και λυκείων στην απερ-
γία της Α∆Ε∆Υ στις 24 Φεβρουαρίου, µετά τους δασκάλους και νηπιαγωγούς,
ανακοίνωσε  και  το  ∆.Σ.  της  Οµοσπονδίας  Λειτουργών  Μέσης  Εκπαίδευσης
(ΟΛΜΕ). 
ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ
ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ,
ôçë. 2651099111
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ
Προβλέπονται νεφώσεις µε
βροχές  και  τοπικές  καταιγί-
δες.    Χιόνια  θα  πέσουν  στα
βόρεια ορεινά. Το απόγευµα
σε  όλη  τη  χώρα  ο  καιρός  θα
βελτιωθεί. 
Άνεµοι  δυτικών  διευ-
θύνσεων  5  µε  7  µποφόρ
µε  βαθµιαία  εξασθένη-
ση.  
Θερµοκρασία  σε  πτώση
στα  δυτικά,  κεντρικά  και
βόρεια.
¢ñôá: Βροχή.  ÂñÜäõ:
∆ιάσπαρτα νέφη.
Çãïõ  ìå  íß ôóá:  Πιθανή
καταιγίδα.   ÂñÜäõ:
Νεφοσκεπής.
Éù Üí íé íá:  Βροχή.  ÂñÜäõ:
∆ιάσπαρτα νέφη.
ÐñÝ âå æá: Πιθανή  βροχή. -
ÂñÜäõ: Λίγο νεφελώδης.
Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìå ñá
 Í.   ÁÑÔÁÓ
 Í.   ÐÑÅÂÅÆÁÓ
 Í.   ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ
 Í.   ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
ÁÑÔÁ 9
0
Ýùò 11
0
C
ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 3
0
Ýùò 10
0
C
ÉÙÁÍÍÉÍA 1
0
Ýùò 11
0
C
ÐÑÅÂÅÆÁ 6
0
Ýùò 11
0
C
Åëðß äá  âñß óêåé   êáíåßò    ìüíï    áðü    ôéò
âåâáéü  ôç ôåò   ôïõ ðáñåë  èü íôïò.
 ÁÍ.ÄÅ.
Η καταρχήν  απόφαση  για  τη
λήψη δυο νέων δανείων συνολικού
ύψους 6 εκ. ευρώ και η «τακτοποίη-
ση» του πλεονάζοντος προσωπικού
σε  δυο  δηµοτικές  επιχειρήσεις,
είναι  τα  σηµαντικότερα  από  τα  46
θέµατα της συνεδρίασης του δηµο-
τικού  συµβουλίου  Ιωαννίνων  της
ερχόµενη Παρασκευή  19 Φεβρου-
αρίου στις 8 το βράδι.
Στην  ίδια  συνεδρίαση,  παραµο-
νές  των  εκδηλώσεων  για  την  απε-
λευθέρωση  της  πόλης,θα  εγκρι-
θούν οι προϋπολογισµοί και το διε-
τές  πρόγραµµα  δράσης  των  νέων
δηµοτικών  επιχειρήσεων,  θα  ορι-
στεί  διοίκηση  στον  Οίκο  Ευγηρίας
και    θα  εγκριθούν  επίσης  και  οι
προϋπολογισµοί  των  κληροδοτη-
µάτων  του  δήµου.  Πολλά  από  τα
θέµατα αφορούν  καθορισµό µονά-
δας για ρυµοτοµίες.
∆ανεισµός χωρίς τέλος
Το  νέο  δάνειο,  3  εκ.  ευρώ  για
ρυµοτοµίες  και  άλλα  3  εκ.  ευρώ
για λειτουργικές δαπάνες, αναµένε-
ται  να  προκαλέσει    έντονες  αντι-
δράσεις  της  αντιπολίτευσης  η
οποία  µε  κάθε  ευκαιρία  επικρίνει
τη  δηµοτική  αρχή  για  τον  υπερδα-
νεισµό  του  δήµου,  τον  οποίο  ανε-
βάζει  σε  37  εκ.  ευρώ,  µαζί  µε
δανειακές υποχρεώσεις της ∆ΕΥΑΙ.
Ειδικά το δάνειο για λειτουργικές
δαπάνες σε έναν δήµο που η δηµο-
τική αρχή υποστηρίζει ότι τα οικο-
νοµικά  του  είναι  σε  καλό  επίπεδο
και ο δήµος δεν οφείλει σε τρίτους,
πλην των δανείων που έλαβε για να
πληρωθούν  ρυµοτοµίες  περασµέ-
νων ετών,δείχνει ότι υπάρχει ταµει-
ακό  πρόβληµα  και  προφανώς  επι-
λέγεται  αυτή  η  λύση  για  να  καλυ-
φθούν και οι οφειλές προς εργαζό-
µενους επιχειρήσεων ή και για την
οικονοµική στήριξη των ίδιων.
Μετατάξεις και οι αορί-
στου στο δήµο
Η  τακτοποίηση  του  πλεονάζο-
ντος προσωπικού αφορά την πρώην
Α∆ΕΙ και νυν Κοινωφελή Επιχείρη-
ση  Μέριµνας  και  Περιβάλλοντος,
αλλά και την πρώην ∆ΕΤΑΙ και νυν
Α.Ε Ακινήτων και όχι άλλες επιχει-
ρήσεις  στις  οποίες  φαίνεται  ότι
βρέθηκε  τρόπος  να  ...χωρέσουν
όλοι.
Ως  προς  την  Α∆ΕΙ  εκτιµάται  ότι
το πρόβληµα έγκειται στους συµβα-
σιούχους που ξεπερνούν τους 120,
αφού από τους περίπου 300 υπαλ-
λήλους της, πολλοί είναι αορίστου
χρόνου,  ενώ  απολύθηκαν  περίπου
76  ΑµΕΑ  και  επαναπροσλαµβάνο-
νται µέσω ∆ΕΥΑΙ και ΟΑΕ∆. Η επι-
χείρηση  χρειάζεται,  µε  βάση  τον
Οργανισµό  της,  περί  τα  130  άτοµα
και η λύση που κατά πάσα πιθανό-
τητα θα παρουσιαστεί είναι να δια-
τηρηθούν  όλοι  οι  συµβασιούχοι
που  δεν  έχουν  άλλη  επιλογή  από
το  να  απολυθούν  και  οι  αορίστου
να περάσουν στο δήµο ή να µετατα-
χθούν στο ΙΚΑ, όπως ζητείται.
Με αυτόν τον τρόπο η νέα επιχεί-
ρηση θα λειτουργεί κυρίως µε συµ-
βασιούχους.
Από  τα  θέµατα  της  ηµερήσιας
διάταξης ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:
-Καθορισµός  πλεονάζοντος  προ-
σωπικού  της  επιχείρησης  του
∆ήµου  µε  την  επωνυµία:  «∆ηµοτι-
κή  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Μέρι-
µνας  και  Περιβάλλοντος  Ιωαννί-
νων»  και  λήψη  σχετικής  απόφα-
σης,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των
άρθρων  263  και  269  του  ν.
3463/06.
Εισηγητής:  Πρόεδρος  ∆.Σ.  Επι-
χείρησης, κ. Κων/νος Τσάγκας
- Καθορισµός πλεονάζοντος προ-
σωπικού  της  ∆ηµοτικής  Α.Ε.  Ακι-
νήτων  Ιωαννίνων (∆Η.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.)
και λήψη σχετικής απόφασης, σύµ-
φωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων
263 και 269 του ν. 3463/06.
Εισηγητής:  Πρόεδρος  ∆.Σ.  Επι-
χείρησης, κ. Αν. Σιαφάκας
- Έγκριση διετούς προγράµµατος
δράσης  της  επιχείρησης  του
∆ήµου  µε  την  επωνυµία:  «∆ηµοτι-
κή  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Μέρι-
µνας  και  Περιβάλλοντος  Ιωαννί-
νων»  για  τα  έτη  2010-  2011  και
έγκριση προϋπολογισµού.
- Έγκριση διετούς προγράµµατος
δράσης  της  επιχείρησης  του
∆ήµου  µε  την  επωνυµία:  «∆ηµοτι-
κή  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Παι-
δείας και Πολιτισµού ∆ήµου Ιωαν-
νιτών  «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»  για  τα  έτη  2010-
2011 κα έγκριση προϋπολογισµού.
Εισηγητής:  Πρόεδρος  ∆.Σ.  Επι-
χείρησης, κ. Νικ. Φάης
- Έγκριση διετούς προγράµµατος
δράσης  της  επιχείρησης  του
∆ήµου  µε  την  επωνυµία:  «∆ηµοτι-
κή  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Αθλη-
τισµού  και  Νεολαίας  Ιωαννίνων»
για  τα  έτη  2010-  2011  και  έγκριση
προϋπολογισµού της επιχείρησης.
- Έγκριση διετούς προγράµµατος
δράσης  της  επιχείρησης  του
∆ήµου  µε  την  επωνυµία:  «∆ηµοτι-
κή  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Περι-
φερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων» για
τα έτη 2010- 2011και έγκριση προ-
ϋπολογισµού. 
Εισηγητής:  Πρόεδρος  ∆.Σ.  Επι-
χείρησης, κ. Νικ. Φάης.
- Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου  στο  Ν.Π.∆.∆.  µε  την  επωνυµία:
«ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ  ΟΙΚΟΣ  ΕΥΓΗΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».
-  Καταρχήν  λήψη  απόφασης  για
τη  σύναψη  δανείου  για  λειτουργι-
κές δαπάνες ύψος 3.000.000 €.
-  Καταρχήν  λήψη  απόφασης  για
τη  σύναψη  δανείου  ποσού
3.000.000  €  για  απαλλοτριώσεις-
ρυµοτοµίες.
-  Αίτηµα  πολιτών  για  τη  λειτουρ-
γία των Κ.Α.Π.Η.
-  Απευθείας  ανάθεση  στην
Ε∆ΕΧΥ ποσού για την παροχή χρη-
µατοοικονοµικών  υπηρεσιών  στο
∆ήµο.
- Καθορισµός χρόνου παράδοσης
για  την  προµήθεια  εξοπλισµού
Βρεφονηπιακού  Σταθµού  Καλού-
τσιανης.
- Καθορισµός χρόνου παράδοσης
για  την  προµήθεια  εξοπλισµού
Βρεφονηπιακού Σταθµού Κιάφας.
- Επιχορήγηση των σχολικών επι-
τροπών του ∆ήµου για την καταβο-
λή  της  αµοιβής  των  σχολικών  τρο-
χονόµων. Χ. Καζάκος
ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ  3
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Ποσό 6 εκ. ευρώ για ρυµοτοµίες και λειτουργικά...
Σε νέο δανεισµό καταφεύγει  ο δήµος Ιωαννιτών
✔ Και η τακτοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού στις  πρώην Α∆ΕΙ και ∆ΕΤΑΙ, 
στην συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου παραµονές της επετείου απελευθέρωσης
Ακόµη  6  εκ.  ευρώ  επιθυµεί  να  δανειστεί  ο
∆ήµος  Ιωαννιτών  από  τα  οποία  3  εκ.  θα
πάνε, όπως ισχυρίζεται η ∆ηµοτική Αρχή,
για λειτουργικές ανάγκες και 3 εκ. ευρώ για
απαλλοτριώσεις – ρυµοτοµίες.
Ο  δανεισµός  του  δήµου  µαζί  µε  τα  6  εκ  που
θέλει να δανειστεί, θα  ξεπεράσει τα 43 εκ.
ευρώ,  ποσό  τεράστιο  για  ένα  δήµο,  που
έχει  λειτουργικά  έξοδα  περισσότερα  από
43 εκ. και τακτικά έσοδα λιγότερα από 42
εκ. Με τα νέα δάνεια τα τοκοχρεολύσια θα
ξεπερνούν  τα  5  εκ.  το  χρόνο  ανεβάζοντας
τα πλέον αναγκαία έξοδα του δήµου γύρω
στα 50 εκ. το χρόνο.
Η  κατάσταση, όπως  διαπιστώνεται  εύκολα,
είναι τραγική. Εάν µιλάµε για έλλειµµα στη
χώρα 12,3%, στο δήµο το έλλειµµα ξεπερ-
νάει  το  20%.  ∆εν  θέλουµε  να  πιστέψουµε
ότι τα νούµερα είναι αυτά και ότι ο δήµος
θα τα διαψεύσει µε επίσηµα στοιχεία.
Στην παρούσα χρονική στιγµή, µε τη χώρα να
βρίσκεται  σε  οικονοµικό  αδιέξοδο  και    οι
δήµοι  να  προβαίνουν  σε  συνεχείς  δανει-
σµούς  για  να  πληρώσουν  τη  λειτουργία
τους, είναι τραγικό.
Ο ετήσιος δανεισµός σύµφωνα µε τον προϋπο-
λογισµό  του  2010,  που  ο  δήµος  επιθυµεί
να  κάνει  είναι  ακόµη  5  εκ.,  σύνολο
11εκ,που θα λειτουργήσουν και σαν προε-
κλογικές δαπάνες.
Αυτό  που  πρέπει  να  καταλάβουµε  όλοι  είναι
ότι  αυτές  τις  οφειλές  δεν  πρόκειται  να  τις
αναλάβει  καµία  κεντρική  κυβέρνηση  και
θα έρθει η ώρα που όλο αυτό το οικονοµι-
κό  βάρος  θα  πέσει  πάνω  στους  δηµότες.
∆εν φτάνει το εθνικό χρέος σε λίγο θα πρέ-
πει να συµπεριλάβουµε στον οικογενειακό
προϋπολογισµό µας και το δηµοτικό χρέος.
Οι  αποφάσεις  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,
που  θα  γίνουν  το  βράδυ  της  Παρασκευής
19 Φεβρουαρίου είναι καταλυτικές για την
οικονοµική  βιωσιµότητα  του  δήµου.  Τα
επιπλέον δάνεια, εάν τελικά φτάσουν τα 11
εκ.,δεν  υπάρχει  καµία  περίπτωση  να  πλη-
ρωθούν,  χωρίς  να  βάζουν  το  χέρι  στην
τσέπη οι δηµότες για πολλά από τα επόµε-
να χρόνια.
Εάν σκέφτονται οι οικονοµικοί εγκέφαλοι του
δήµου ότι µε τις συνενώσεις του Καλλικρά-
τη θα «ανακατέψουν» τα δάνεια, τις  δαπά-
νες  και  τα  έσοδα  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν
ότι  χρέη  και  όµορων  δήµων  είναι  επίσης
υπερβολικά σε σχέση µε τα έσοδά τους.
Η  ∆ηµοτική  Αρχή  µπορεί  να  βρίσκεται  σε
οικονοµικό  αδιέξοδο  αλλά  αυτό  το  δηµι-
ούργησε  η  ίδια  και  δεν  έχει  δικαίωµα  να
µεταφέρει  επιπλέον  οικονοµικά  προβλή-
µατα στους δηµότες.  Βαγγέλης Αθανασίου
∆εν µας έφτανε το εθνικό
έρχεται και το υπέρογκο
δηµοτικό χρέος
ã í þ ì ç ãíþìç
Με ποσό που ξεπερνά τα 5,5 εκ. ευρώ ενισχύεται
η ρευστότητα της οικονοµίας της Ηπείρου, αφού µε
αυτά  τα  χρήµατα  θα  αποπληρωθούν  οφειλές  σε
έργα.
Η  εκταµίευση  εγκρίθηκε  από    το  Υπουργείο
Οικονοµίας ύστερα από τις συντονισµένες προσπά-
θειες της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας για την
αποπληρωµή έργων του ΕΣΠΑ, του Γ’ ΚΠΣ και του
Ταµείου Συνοχής που εκκρεµούσαν ακόµη και από
το 2007.  
Η  Γενική  Γραµµατέας  Περιφέρειας  Ηπείρου
∆ήµητρα  Γεωργακοπούλου,  όπως  αναφέρεται  σε
σχετικό  δελτίο  τύπου,    δίνοντας  προτεραιότητα
στην εξόφληση υποχρεώσεων προς τους εργαζόµε-
νους κοινωνικών δοµών αλλά και επενδυτές µε την
υπογραφή  της  έδωσε  «το  πράσινο  φως»  για  την
καταβολή στους ΟΤΑ του ποσού του 1.783.774 εκ.
ευρώ για την πληρωµή µισθοδοσίας των εργαζοµέ-
νων στις δοµές «Βοήθεια στο Σπίτι» και ΚΗΦΗ που
παρέµεναν  απλήρωτοι  εδώ  και  ένα  χρόνο.  Επίσης
στην  ΣΑΕΠ  018/3  το  ποσό  που  προορίζεται  για
ιδιωτικές επενδύσεις στη µεταποίηση, τον τουρισµό
και τον πρωτογενή τοµέα ξεπερνά τις 500χιλ. ευρώ. 
Τα  2,5  εκ.  ευρώ  αγγίζει  το  ποσό  που  διατίθεται
για  έργα  ενταγµένα  στο  ΕΣΠΑ ενώ  περισσότερα
από  800  χιλ.  ευρώ  κατανέµονται  σε  ∆ήµους,
Νοµαρχίες  και  φορείς της  Ηπείρου  για  έργα  οδο-
ποιίας,  υποδοµών  και  αθλητικών  εγκαταστάσεων.
Μάλιστα σε ορισµένα από αυτά εκκρεµούσε η πλη-
ρωµή τους ακόµη και από το 2007. 
«Η  κυβέρνηση  κάνει  πράξη  τις  δεσµεύσεις  της,
ό,τι  εντός  των  τριών  πρώτων  µηνών  του  έτους  που
διανύουµε θα αποπληρωθούν οι οφειλές του δηµο-
σίου  προς  τις  επιχειρήσεις  και  τους  ΟΤΑ  ώστε  να
ξεκινήσει  η  αναθέρµανση  της  οικονοµίας  και  να
βελτιωθεί  η  ανταγωνιστικότητα»,  δήλωσε  η  Γενική
Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου.
«Ένεση» ρευστότητας στην οικονοµία της Ηπείρου
Πληρώνονται έργα του Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ και παλιές οφειλές
✔ Περίπου 1,8 εκ. ευρώ αφορούν το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
✔ «Η κυβέρνηση κάνει πράξη τις δεσµεύσεις της», δήλωσε η ΓΓΠΗ
Μια  τεράστια  συλλογή  από  εικόνες,
τέµπλα,  ευαγγέλια,  όπλα  ακόµα  και
καµπάνες,  εντόπισαν  οι  αστυνοµικοί
στη Μονή Τζώρα της Βασιλικής, µε τον
ηγούµενο  αλλά  και  ένα  ζευγάρι,  οι
οποίοι  συνελήφθησαν  επίσης,  να  µην
µπορούν  να  αιτιολογήσουν  ακόµα  το
πώς βρέθηκαν στο µοναστήρι, αλλά και
στα  σπίτια  τους  πολλά  απ’  αυτά  τα  κει-
µήλια και τα όπλα. 
Οι έρευνες της αστυνοµίας, οι οποίες
είχαν  ενταθεί  το  τελευταίο  διάστηµα,
µετά και από την έκταση που είχε πάρει
το  θέµα  των  κλοπών  των  µοναστηριών
της  περιοχής  τα  τελευταία  δύο  χρόνια,
φαίνεται  να
καρποφορούν,
αν  και,  σύµ-
φωνα  µε  την
α σ τ υ ν ο µ ί α ,
είναι  νωρίς  ακόµα  να  πει  κανείς  µε
βεβαιότητα πως η υπόθεση αυτή συνδέ-
εται µε το κύκλωµα που έχει λεηλατήσει
τις περιουσίες των µοναστηριών.
Άγνωστο αν πρόκειται για το
κύκλωµα που λεηλατεί µονα-
στήρια
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση και προσω-
πικά ο ∆ιευθυντής της, ταξίαρχος Θεο-
χάρης  Αγόρης, έχει  πάρει...στα  ζεστά
την όλη υπόθεση και έθεσε ως στόχο να
αποκαλύψει το κύκλωµα που λυµαίνεται
τους  θρησκευτικούς  θησαυρούς  της
περιοχής.  Έτσι,  προχθές  το  πρωί  οι
έρευνες,  που  όπως  διευκρίνισε  ο
κ.  Αγόρης,
έγιναν  από
ε πι λ ε γ µέ ν ο
προσωπι κό,
ο δ ή γ η σ α ν
τους  αστυνοµι-
κούς  στη  µονή
Τζώρα  όπου
βρήκαν  πραγ-
µατικά  πολλές
εικόνες,  βιβλία,
όπλα  αλλά  και
καµπάνες.
Τα  ευρήµατα
αυτά  όµως  δεν
έχουν  ακόµα  ταυ-
τοποιηθεί µε  τις  κλο-
πές  που  έγιναν  στα
µοναστήρια  της
περιοχής  µας,  µε  την
αστυνοµία  να  εµφανί-
ζεται  διστακτική  στο
να  πει  µε  βεβαιότητα
ότι  έχει  φτάσει  κοντά
στο κύκλωµα που ανα-
ζητεί. 
Χαρακτ ηρι στ ι κή
ήταν άλλωστε η δήλω-
ση του κ. Αγόρη, όταν
ρωτήθηκε  αν  πιστεύει
ότι  οι  συλληφθέντες
είναι  µέλη  του  κυκλώ-
µατος  αυτού,  αφού  είπε  ότι  «αυτή  τη
στιγµή  έχουµε
ένα  φως.  Το  µέλλον  θα  δείξει  αν  αυτό
γίνει µεγαλύτερο ή σβήσει», αφήνοντας
έτσι να εννοηθεί ότι το αποτέλεσµα των
ερευνών  θα  κρίνει  αν  όντως  ξεσκεπά-
στηκε  µέρος  του  κυκλώµατος  ή  αν  η
υπόθεση αυτή είναι άσχετη.
Εικόνες που βρέθηκαν αναζη-
τούνται από το 1992
Στο  µοναστήρι  µεταξύ  άλλων  βρέθη-
καν  50  εικόνες,  4  πολύ  παλιά  ευαγγέ-
λια,  βιβλία  του  19
ου
αιώνα,  κοµµάτια
από  τέµπλο  και  άλλα  εκκλησιαστικά
σκεύη. Συµφώνα  µε  τον  κ.  Αγόρη,  33
από τις εικόνες που βρέθηκαν ανήκουν
σε ιδιωτική συλλογή κατοίκου των Ιωαν-
νίνων  για  τις  οποίες  ο  ηγούµενος  υπο-
στηρίζει  ότι  είχαν  δωρηθεί  στη  µονή
από  τον  ιδιοκτήτη  τους,  πλην  όµως  τα
χαρτιά  της  δωρεάς  δε  βρέθηκαν  και  γι’
αυτό οι εικόνες κατασχέθηκαν. 
Ακόµα  εντοπίστηκαν  αρκετές  εικόνες
οι  οποίες  φαίνεται  να  αναζητούνται
στην  Αλβανία  από  το  1992,  ενώ  υπήρ-
χαν  κι  άλλες,  µε  τις  εκτιµήσεις  των
αρχαιολόγων  που  συνέδραµαν  τις  επι-
χειρήσεις  των  αστυνοµικών,  να  λένε
πως είναι από τον 18
ο
µε 19
ο
αιώνα. 
Κοµµάτια από την είσοδο της
µονής Ζέρµα
Στην  κατοχή  του  ηγούµενου  βρέθη-
καν επίσης 12 πέτρες, οι οποίες αποτε-
λούσαν  την  είσοδο  της  µονής  Ζέρµας
στα Μαστοροχώρια, οι οποίες κατασχέ-
θηκαν από την αστυνοµία, αφού ο ιερέ-
ας  δεν  µπόρεσε  να  δώσει  καµία  πειστι-
κή απάντηση για το πως βρέθηκαν εκεί. 
Ισχυρίστηκε  µάλιστα  πως  πριν  από
χρόνια ένας περαστικός ήρθε στη µονή
του και του πούλησε µερικές πέτρες για
1.000  ευρώ,  τα  κοµµάτια  δηλαδή  της
εισόδου. Όπως είναι φυσικό η δικαιολο-
γία αυτή δεν έπεισε κανέναν, αφού είναι
ξεκάθαρο  µόλις  δει  κάποιος  τις
«πέτρες»  αυτές  ότι  είναι  σκαλισµένες
και φέρουν εικόνες.
Καµπάνες µε τροχισµένα 
τα ονόµατα προέλευσής τους
Στη  µονή  βρέθηκαν  ακόµα  αρκετές
4   ÑEÐOÑÔÁÆ
✔ Θησαυρό από εκκλησιαστικά είδη είχε στα χέρια του ο ηγούµενος της µονής Τζώρα
✔ Εικόνες, τέµπλα, ευαγγέλια, καµπάνες ακόµα και όπλα είχαν στην κατοχή τους 
ο ηγούµενος και ένα φιλικό του ζευγάρι οι οποίοι συνελήφθησαν.
✔ ∆εν πείθουν οι δικαιολογίες για το πώς βρέθηκαν όλα αυτά στο µοναστήρι και τα σπίτια τους
✔ Άγνωστο ακόµα αν πρόκειται για µέλη του κυκλώµατος που λεηλατεί τα µοναστήρια 
της περιοχής, ενώ αναζητείται και τέταρτο άτοµο
Ρεπορτάζ
Αλέξανδρος Θεµελής
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Βιολογικό ψωμί
ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Ένοπλη  ληστεία  µε  λεία  145.000  ευρώ
έγινε  σήµερα  το  πρωί  στο  υποκατάστηµα
της  Protonbank στην  οδό  Ναπ.  Ζέρβα  στα
Γιάννινα, µε την ευκολία και την απλότητα
της  ληστείας  να  προβληµατίζει  τους  αστυ-
νοµικούς και να δηµιουργεί πολλά ερωτη-
µατικά.
Παρίστανε τον courier
Ο  άγνωστος  άνδρας  εµφανίστηκε  στις
7.55  το  πρωί  µπροστά  από  την  τράπεζα
φορώντας µαύρα ρούχα και µαύρο κράνος.
Χωρίς  να  το  βγάλει  µάλιστα  έδειξε  στους
υπαλλήλους  έναν  φάκελο  που  κρατούσε
στα  χέρια  του,  λέγοντάς  τους  πως  ήταν
courier και ζητώντας τους να του ανοίξουν.
Οι υπάλληλοι εκείνη την ώρα είχαν απλω-
µένους  στο  πάτωµα  της  τράπεζας  σάκους
στους  οποίους  έβαζαν  χρήµατα  για  µια
χρηµαταποστολή  της  τράπεζας  που  ήταν
προγραµµατισµένη για τις 10 το πρωί. 
Το µοιραίο λάθος
Σύµφωνα  µε  τις  µαρτυρίες  µία  από  τις
υπαλλήλους του έκανε νόηµα να έρθει από
τη  διπλανή  πόρτα  για  να  παραδώσει  το
φάκελο.  Έτσι  και  έγινε,  ο  δράστης  πήγε
από  την  πλαϊνή  είσοδο  της  τράπεζας  και
µπήκε  µέσα.  Αµέσως  έβγαλε  το  όπλο  που
είχε  κρυµµένο  και  ακινητοποίησε  τους
τρεις  υπάλληλους,  ζητώντας  τους  να  του
δώσουν όσα χρήµατα είχαν εκείνη τη στιγ-
µή.  Αυτοί  υπάκουσαν,  του  έδωσαν  τις
145.000 ευρώ και τον είδαν να αποµακρύ-
νεται σαν κύριος.
Αφελή τα µέτρα ασφαλείας
Ο  αστυνοµικός  διευθυντής  Ιωαννίνων,
ταξίαρχος  κ.  Θεοχάρης  Αγόρης,  κληθείς
από τους δηµοσιογράφους να σχολιάσει τη
ληστεία  αυτή,  τόνισε  πως  τα  µέτρα  ασφα-
λείας  της  τράπεζας  ήταν  τουλάχιστον
αφελή, αφού, όπως είπε, δεν είναι δυνατόν
να ετοιµάζεις µια χρηµαταποστολή και να
εµφανίζεται  µπροστά  σου  ένας  άνδρας  µε
καλυµµένο  το  πρόσωπο  και  εσύ  να  του
ανοίγεις.  Πρόσθεσε  δε  πως  το  βίντεο  από
τη ληστεία είναι στα χέρια της αστυνοµίας,
αλλά  ξεκαθάρισε  πως  είναι  δύσκολο  να
διακρίνουν  χαρακτηριστικά  αφού  το  κρά-
νος  που  φορούσε  ο  δράστης,  αλλά  και  τα
µαύρα ρούχα τα κάλυπταν τελείως.
Υποψίες για στηµένη ληστεία
Η ευκολία µε την οποία ο ληστής µπήκε
στην  τράπεζα,  η  αφέλεια  των  υπαλλήλων
να του ανοίξουν, αν και δεν έβγαλε το κρά-
νος  καθώς  επίσης  και  ο  τρόπος  µε  τον
οποίο  έφυγε  σαν  να    µην  έγινε  τίποτα,
χωρίς µάλιστα να χρησιµοποιήσει µοτοσι-
κλέτα  ή  άλλο  όχηµα,  δηµιουργούν  πολλά
ερωτηµατικά,  µε  το  ενδεχόµενο  η  ληστεία
να  ήταν  στηµένη  να  εξετάζεται  από  την
αστυνοµία,  χωρίς  ωστόσο  η  ίδια  να  υπο-
στηρίζει  ότι  το  ενδεχόµενο  αυτό  συγκε-
ντρώνει  τις  περισσότερες  πιθανότητες.  Η
πεποίθηση των αρχών είναι πως η αφέλεια
των υπάλληλων οδήγησε σε µια τόσο εύκο-
λα και απλά εκτελεσµένη ληστεία.
Ένοπλη ληστεία µε λεία 145.000 ευρώ 
σε τράπεζα των Ιωαννίνων
Η ευκολία µε την οποία ο δράστης µπήκε, πήρε τα λεφτά και εξαφανίστηκε δηµιουργεί ερωτηµατικά
Με 190 ίππους το νέο Nissan Juke
Το  νέο  µικρό  SUV  της  Nissan  µόλις  παρουσιάστηκε.  Θα  το  δούµε  στη  Γενεύη  και
ουσιαστικά  πρόκειται  για  την  εξέλιξη  του  concept  Qazana  που  γνωρίσαµε  πέρσι  στην
έκθεση του Παρισιού. 
Το Juke αποτελεί µια µίξη µεταξύ ενός µικρού SUV και ενός σπορ αυτοκινήτου. Έτσι
χαρακτηρίζεται από το αυξηµένο του ύψος από το έδαφος και τις επίσης µεγάλες ζάντες,
ενώ όσο το παρατηρεί κανείς προς τα πάνω, δείχνει το σπόρ χαρακτήρα του µε τα µεγά-
λα φωτιστικά σώµατα εµπρός, τα πολλά νεύρα στο αµάξωµα, καθώς και µε τα χερούλια
των  πίσω  θυρών  που  είναι  κρυµµένα  στα  πλαϊνά  τους,  µε  στόχο  να  τονιστεί  ο  κουπέ
χαρακτήρας.
Στην Ευρώπη θα διατίθεται µε τρία µηχανικά σύνολα. 
Πρόκειται για δύο βενζινοκίνητα, και ένα πετρελαίου. Στην κορυφή των κινητήρων θα
έχουµε  τον  υπερτροφοδοτούµενο  των  1.6  λίτρων  µε  την  απόδοση  να  φτάνει  τους  190
ίππους  και  τη  ροπή  τα  240  Nm.  Το  δεύτερο  βενζινοκίνητο  σύνολο  είναι  επίσης  1,6
λίτρων µε την απόδοση στους 117 ίππους και τη ροπή στα 157 Nm. O πετρελαιοκινητή-
ρας είναι 1,5 λίτρων µε την απόδοση στους 110 ίππους στις 4.000 σ.α.λ. και τη ροπή στα
240 Nm από τις µόλις 1.750 σ.α.λ. ενώ διαθέτει και φίλτρο σωµατιδίων (DPF). 
Εδώ  πρέπει  να  θυµίσουµε  ότι  όλοι  οι  κινητήρες  θα  είναι  σύµφωνοι  µε  τις  οδηγίες
ρύπων Euro 5. Στον τοµέα της µετάδοσης η πετρελαιοκίνητη έκδοση θα διατίθεται µόνο
µε 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, ενώ η έκδοση των 117 ίππων θα έχει 5τάχυτο χειροκί-
νητο και το αυτόµατο XTRONIC CVT. 
Τέλος, η έκδοση των 190 ίππων θα διατίθεται µε 6τάχυτο χειροκίνητο και επίσης µε
το XTRONIC CVT που θα έχει και λειτουργία χειροκίνητων αλλαγών για 6 σχέσεις.
Ρεπορτάζ
Aλέξανδρος Θεµελής
καµπάνες από τα γύρω ξωκλήσια για
τις  οποίες  έχει  αρχίσει  ξεχωριστή
έρευνα καθώς βρέθηκαν όλες τροχι-
σµένες  στο  σηµείο  όπου  συνήθως
αναγράφεται  η  ηµεροµηνία  κατα-
σκευής  αλλά  και  η  εκκλησία  στην
οποία ανήκουν. 
Λόγω  του  όγκου  αλλά  και  του
βάρους τους ήταν αδύνατον να µετα-
κινηθούν  κι  έτσι  η  αστυνοµία  έχει
έρθει σε συνεννόηση µε τους ιερείς
των  γύρω  εκκλησιών  ώστε  να  µετα-
βούν τις επόµενες ηµέρες στη µονή
και να προσπαθήσουν να αναγνωρί-
σουν αν ανήκουν στους ναούς τους.
Κατασχέθηκαν όπλα 
και υπολογιστές
Εκτός  όµως  από  εκκλησιαστικά
είδη, ο ηγούµενος αλλά και το ζευ-
γάρι  που  συνελήφθη,  κατείχαν
παράνοµα  ένα  ολόκληρο  οπλοστά-
σιο,  αφού  στο  µοναστήρι,  αλλά  και
στα σπίτια τους βρέθηκαν περίστρο-
φα,  κυνηγετικά  όπλα  και  500  (!)
σφαίρες. 
Ο  κ.  Αγόρης  ξεκαθάρισε  πως  η
εµπλοκή  του  ζευγαριού  έχει  να
κάνει,  µέχρι  στιγµής,  µόνο  µε  την
παράνοµη  οπλοκατοχή,  ενώ  πρό-
σθεσε  πως  αναζητείται  ένα  ακόµα
άτοµο, στο σπίτι του οποίου βρέθη-
κε ένα ακόµα όπλο. 
Τα  στοιχεία  του  ατόµου  αυτού
είναι  γνωστά  και  η  αστυνοµία  έχει
ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισµό
του.  Στην  κατοχή  της  αστυνοµίας
είναι  επίσης  και  δύο  ηλεκτρονικοί
υπολογιστές που βρέθηκαν και θεω-
ρήθηκαν ύποπτοι, οι οποίοι θα στα-
λούν  για  έλεγχο  προκειµένου  να
διαπιστωθεί  αν  περιέχουν  υλικό
που  θα  βοηθήσει  στην  έρευνα,  ενώ
πληροφορίες  κάνουν  λόγο  και  για
ύπαρξη  πορνογραφικού  υλικού  και
µάλιστα παιδικής πορνογραφίας.
Να απορροφηθούν 10,3 δισ. ευρώ µέσα στο 2010 από το ΕΣΠΑ
έχει  στόχο  η  κυβέρνηση,  όπως  είπε  η  υπουργός  Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη, µετά από τη
συνάντηση  που  είχε  µε  τους  γενικούς  γραµµατείς  Περιφερειών
για την καλύτερη απορρόφηση του ΕΣΠΑ.
Η  υπουργός  ζήτησε  από  τους  περιφερειάρχες  να  συµβάλουν
στην  προσπάθεια  καλύτερης  απορρόφησης  του  προγράµµατος
και  ζήτησε  µέχρι  τις  10  Μαρτίου  να  καταθέσουν  τις  προτάσεις
τους για την αναθεώρηση των προγραµµάτων που διαχειρίζονται,
στο  πλαίσιο  της  γενικότερης  αναθεώρησης  που  επιχειρεί  το
υπουργείο.
Μέχρι το τέλος Μαρτίου, όπως είπε η υπουργός, θα ανακοινω-
θεί ο νέος προγραµµατισµός για την υλοποίηση του προγράµµα-
τος, ενώ µέσα στο πρώτο εξάµηνο του έτους θα διατεθούν τα 300
εκατ.  ευρώ  που  οφείλει  το  δηµόσιο  από  το  Γ'  ΚΠΣ  και  τον  Ανα-
πτυξιακό νόµο.
Η Λ. Κατσέλη για το ΕΣΠΑ
Στόχος η απορρόφηση 10,3 δισ. ευρώ το 2010
✔ Μέχρι 10  Μαρτίου οι προτάσεις των περιφερειαρχών για αναθεώρηση των ΠΕΠ 
6    Ó×ÏËÉÁ -   ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ
Πολύ εύκολη η χθεσινή ληστεία
Εύλογα ερωτηµατικά προκύπτουν από τη χθεσινή ληστεία στη
τράπεζα  Protonbank  που  βρίσκεται  επί  της  οδού  Ναπολέοντος
Ζέρβα, αφού η ευκολία µε την οποία πείστηκαν οι υπάλληλοι και
άνοιξαν  σε  έναν  άνδρα  ντυµένο  στα  µαύρα,  ο  οποίος  µάλιστα
φορούσε  κράνος  και  δεν  το  έβγαλε  καθόλου  όταν  ζήτησε  ένα
µπει µέσα, είναι πολύ περίεργη. 
Σκεφτείτε, έρχεται ένας άνδρας πέντε λεπτά πριν ανοίξει η τρά-
πεζα,  βλέπει  τους  υπαλλήλους  να  βάζουν  χρήµατα  σε  σάκους,
δε βγάζει το κράνος και ζητάει να µπει µέσα δήθεν για να παρα-
δώσει κάτι. 
Του ανοίγετε; Με τίποτα. 
Εδώ σπίτι µας και δε θα ανοίγαµε αν βλέπαµε έναν άγνωστο να
προσπαθεί να µπει µέσα κρύβοντας το πρόσωπο του, πόσο µάλ-
λον σε µια άδεια τράπεζα, οχτώ η ώρα το πρωί.
▲ Πώς να µην δηµιουργούνται µετά υποψίες;
Έχει και άλλες προεκτάσεις 
η υπόθεση µε τον ηγούµενο
Και  τι  δεν  βρέθηκε  στο  µοναστήρι  αλλά  και  στα  σπίτια  του
ηγούµενου και του ζευγαριού που συνελήφθη-
σαν  από  την  αστυνοµία  µε  κατηγορίες  για
αρχαιοκαπηλία  και  παράνοµη  οπλοκατοχή.
Ο ιερέας το παίζει άσχετος, στην αστυνοµία
και αρνείται να συνεργαστεί. 
Κάνει πως δε ξέρει τίποτα, λένε οι αστυνο-
µικοί που τον ανέκριναν. 
Ακόµα και όταν τον ρωτάνε πως βρέθηκαν
αυτές  οι  εικόνες  εδώ,  εκείνος  απαντά  συνέ-
χεια  ότι  δε  ξέρει  και  σκύβει  το
κεφάλι. 
Η  υπόθεση  µπορεί  να  εξελιχτεί
παραπέρα  αφού  πληροφορίες
κάνουν λόγο και για συνήθειες του
ιερέα που προκαλούν το κοινό αίσθηµα. 
Ο υπολογιστής που κατασχέθηκε από τη µονή θα πει πολλά,
µε  τα  όσα  έχουν  διαρρεύσει  µέχρι  στιγµής  να  κάνουν  λόγο  για
ύπαρξη υλικού παιδικής πορνογραφίας.
▲ Ηγούµενος µα τι ηγούµενος.
Μήπως να επεµβαίναµε νωρίτερα
Κοµµάτια έχει γίνει τις τελευταίες µέρες το επαρχιακό δίκτυο
µε τις καταπτώσεις και τις καθιζήσεις να διαδέχονται η µία την
άλλη. 
Τα  µηχανήµατα  της  νοµαρχίας  τρέχουν  και  δε  φτάνουν  προ-
σπαθώντας να καθαρίσουν τους δρόµους. 
Καλή δε λέω η προσπάθεια, αλλά µήπως θα ήταν προτιµότερο
αντί  να  προσπαθούµε  να  µαζέψουµε  µετά  τις  καταστροφές  ότι
µπορούµε, να επεµβαίναµε νωρίτερα ώστε να τις αποτρέψουµε.
▲ ∆ε ξέρω ρωτάω. Μήπως;  
Ορθά και...
α ν ά π ο δ α
Με τον
Αλέξανδρο Θεµελή
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
* Πότε ήρθε και πότε έφυγε δεν το κατάλαβε ο
Καρνάβαλος.
* Ούτε κι εµείς.
* Ήρθε η Σαρακοστή (διαρκείας).
* Μεταµφιέζονται οι σκοτούρες;
* Λιγοστό το κέφι. Που κουράγιο να µασκαρευ-
τείς.
* ∆εν µιλάµε για τους µόνιµους µασκαράδες.
* Αν ήθελαν οι Γερµανοί ας αρνούνταν τη βοή-
θεια στην Ελλάδα. ∆εν θ’ αγόραζα ούτε τη Μερ-
σεντές ούτε την Πόρσε τους!
*  Ο  ∆.  Αβραµόπουλος  –  λέει  –  βλέπει  ότι  η
Ν.∆.  «ξαναγίνεται  κυρίαρχη  πολιτική  δύναµη»
και,  επιπλέον  «αξιόπιστη  πρόταση  διακυβέρνη-
σης για το µέλλον».
*  Απόκριες  έχουµε, ο  καθένας  διαλέγει  τη
στολή που θέλει…
* Άλλος ντύνεται πιερότος, άλλη κολοµπίνα κι
η Ν.∆. υπεύθυνη πολιτική δύναµη.
* Έχω κολλήσει στο ραδιόφωνο του αυτοκινή-
του  µου…  Λίγο  µετά  τις  οχτώ  και  πηγαίνω  στη
δουλειά, µοιράζοντας και τα παιδιά στα σχολεία.
* Η συχνότητα στους 99,2. Ακούω µια γνωστή
ραδιοφωνική  (βεντέτα)  παραγωγό:  «Στην  τάδε
περιοχή (αναφέρει µια περιοχή του λεκανοπεδί-
ου) έριξε χαλάζι», µας ενηµερώνει.
«Να  σε  ρωτήσω;»  λέει  απευθυνόµενη  στον
συµπαρουσιαστή  της:  «Το  χαλάζι  δεν  είναι  µια
φάση πριν το χιόνι;¨
* Κι ακόµη πιο κοντά κοπέλα µου…
*  Ιδίως  όταν  ρίχνει  χαλάζι  τον  Αύγουστο…
Πάντα συνοδεύεται από χιόνι!
* Και µετά αναρωτιόµαστε γιατί η Ελλάδα έχει
φτάσει µισό βήµα από την πτώχευση.
*  Ο  νέος  γενικός  γραµµατέας  αθλητισµού  µας
αποκάλυψε  τι  συνέβαινε  από  το  2005  έως  το
2009 στη Γ.Γ.Α.
Και µας σηκώθηκε η τρίχα!
* Στη γ.γ.α. υπήρχαν αυτή την πενταετία 32 (!)
επιτροπές.  Πόσο  µας  κόστισαν;  «Ψίχουλα».
Πάνω από 14 εκατοµµύρια ευρώ!
* Ποιο ήταν το αντικείµενο των επιτροπών; Το
«παντελόνιασµα» του δηµοσίου χρήµατος.
* Από επιτροπές να φάν’ και οι κότες.
Μόνο που εκτός από τις κότες… έτρωγαν και τα
µέλη των επιτροπών. Με χρυσά κουτάλια!
*  Και  δεν  ξέρω  αν  περνούν  στην  Εφορία  οι
αποδείξεις από το φαγοπότι του ελληνικού αθλη-
τισµού.
* Σύµφωνα µε το νέο γ.γ.α.α το πάρτι τελείωσε.
Οι  επιτροπές  καταργήθηκαν.  Το  κακό  είναι  πώς
δεν θα µάθουµε ποτέ τα ονόµατα των «σωτήρων»
του ελληνικού αθλητισµού.
Θα µείνουν καλά κρυµµένα κάτω από το χαλί.
Αυτές τις µέρες µε κυκλώνουν οι µνήµες. ∆εκαετία
του ’60, αρχές της δεκαετίας του ’70.
Τότε  που  µουτζουρουµένοι  γυρίζαµε  ξέγνοιαστοι
στις  γειτονιές  του  Κάστρου.  Βγάζαµε  τα  κούτσουρα,
που είχαµε µαζέψει όλη τη χρονιά, από τις κρυψώνες
που τα είχαµε καλά φυλαγµένα για το φόβο των επιθέ-
σεων από… συλλέκτες ξύλων άλλων γειτονιών.
Στήναµε  τη  τζαµάλα  και  χορεύαµε  γύρω  της,  ένα
πολύχρωµο και µεταµφιεσµένο πλήθος.
Κι ύστερα την Καθαρά ∆ευτέρα. 
Κοντά η µια γιορτή στην άλλη.
Μπλέκαµε  µε  τις  αλλευρόκολλες,  τα  καλάµια,  τις
χρωµατιστές ουρές, τους σπάγκους.
Έτοιµοι  να  πετάξουµε  µαζί  µε  τον  χαρταετό,  ψηλά
µέχρι τον ήλιο.
Μνήµες
Μην µπερδευτείτε: Πετάµε χαρταετούς και µαζεύουµε αποδείξεις
Ποια είναι η
HUMANET;
Σαφές  το  ερώτηµα  που  απηύθυνα
χθες:  Ποιες  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώ-
σεις µε δεσµούς µε την Ήπειρο, τα πήραν
«χοντρά»  από  την  κυβέρνηση  της  Ν.∆.; Τι
έκαναν οι καλοί αυτοί άνθρωποι;
∆υστυχώς δεν έλαβα απάντηση.
Κι αναγκάζοµαι να επανέλθω, θέτοντας λίγο
διαφορετικά το ερώτηµα: Σε ποια χέρια ανή-
κει  η  µη  κυβερνητική  οργάνωση
HUMANET;
Με  τι  ποσά  χρηµατοδοτήθηκε  την
τελευταία πενταετία από την κυβέρ-
νηση της Ν.∆;
Πού  διατέθηκαν  τα
χρήµατα;
ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ìå ôïN... Íßêï Æáñ ìðá ëÜ
Μπορείτε να επικοινωνείτε µαζί µου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nikoszarbalas.gr
ÅIÄÇÓÅÉÓ  7
ÍÝïé Áãþ íåò, ÔÑÉÔÇ 11 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2007 ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Με  νέες  ανακοινώσεις  συνεχίστηκε
χθες η  δηµόσια αντιπαράθεση µεταξύ
της  νοµαρχιακής  επιτροπής  του
ΠΑΣΟΚ  και  του  νοµάρχη  Αλέξανδρου
Καχριµάνη.  Μετά  την  προχθεσινή
σκληρή  επίθεση  του  τοπικού  ΠΑΣΟΚ
και  την  άµεση  απάντηση  του  νοµάρχη
και  χθες  ακολουθήθηκε  η  ίδια...διαδι-
κασία. Η Ν.Ε επανήλθε επί της απαντή-
σεως,  συνιστώντας  του  ψυχραιµία  και
κατηγορώντας  τον  κ.  Καχριµάνη  ότι
καταφεύγει σε αοριστόλογες και ακατα-
λαβίστικες απαντήσεις και ύβρεις κατά
όσων δεν συµφωνούν µαζί του.
Χαρακτηρίζει  ...κουτοπόνηρο  τον
υπαινιγµό του ότι  οι ανακοινώσεις της
Ν.Ε  δεν  εκφράζουν  το  σύνολο  της
οργάνωσης και δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ
είναι  εδώ ενωµένο κα δυνατό, κατά το
γνωστό  σύνθηµα  και  καλεί  κάθε  αρµό-
δια  αρχή  να  ελέγξει  το  νόµιµο    των
πράξεων του νοµάρχη.
Στην απάντηση του ο κ. Καχριµάνης
επιχειρεί  να    αλλάξει  την  ατζέντα,
κάνοντας λόγο για αδιέξοδο  της ηγετι-
κής  οµάδας  του  τοπικού    ΠΑΣΟΚ  και
προσωπικά  του  Γραµµατέα  της  Ν.Ε
Χρυσόστοµου  Βούζα  ως  προς  τις  υπο-
σχέσεις  του  για  αλλαγή  χωροθέτησης
του ΧΥΤΑ, ενώ παραπέµπει στα θεσµι-
κά όργανα που ελέγχουν τις αποφάσεις
του.
Η νέα ανακοίνωση της Ν.Ε 
του ΠΑΣΟΚ
«Συνιστούµε στο Νοµάρχη Ιωαννίνων
Αλέξ.  Καχριµάνη  πάνω  απ’  όλα
ψυχραιµία και όχι αοριστόλογες ακατα-
λαβίστικες απαντήσεις.
Θέσαµε  συγκεκριµένα  θέµατα  που
αφορούν  τη  νοµιµότητα,  τη  χρηστή
διοίκηση,  τη  διαφάνεια  και  την  ισονο-
µία. Εκείνος προσφεύγει στην προσφι-
λή του τακτική να κλαίγεται ότι υβρίζε-
ται  και  συκοφαντείται!  Ποιος;  Εκείνος
που δίδει συνεχώς ρεσιτάλ ύβρεων και
απαξιωτικών  χαρακτηρισµών  σ’  όσους
δε συµφωνούν µε τις απόψεις του.
Ο  Νοµάρχης  Ιωαννίνων  ευθύνεται
για  πολλά,  αλλά  προπαντός  για  την
αναξιοπιστία  των  λόγων  του,  γεγονός
που  οδηγεί  σε  ανυποληψία  το  θεσµό
που τάχθηκε να υπηρετεί.
∆ικαίωµά του να πιστεύει ότι… πρω-
τοτυπεί  και  πρωτοπορεί  σε  όλα,  αλλά
και  δικό  µας  να  τον  θεωρούµε  ανάξιο,
µε  πολιτικάντικες,  προς  όφελός  του,
επιδόσεις. Σ’ ό, τι δε αφορά τον κουτο-
πόνηρο υπαινιγµό του για το πόσοι από
τη  Ν.Ε.  Ιωαννίνων  του  ΠΑ.ΣΟ.Κ.  συµ-
µερίζονται τις θέσεις που εκφράζονται
µε  τις  ανακοινώσεις  µας,  πρέπει  να
γνωρίζει  ότι  το  ΠΑ.ΣΟ.Κ.  είναι  εδώ,
ενωµένο,  δυνατό  και  αν  πιστεύει  ότι
µπορεί  η  κωµικοτραγική  του  πολιτική
να  βρίσκει  πλέον  ανταπόκριση  έστω
και σ’ ένα στέλεχος ή οπαδό του Κινή-
µατος, είναι µακριά νυχτωµένος.
Τέλος,  επιµένουµε  για  την  άµεση
επέµβαση κάθε αρµόδιας αρχής, για να
διαπιστωθεί  και  µε  τη  «βούλα»  το
αυθαίρετο των πράξεών του».
Η αντίδραση Καχριµάνη
«Αντιλαµβανόµαστε  πλήρως  το  πρό-
βληµα της ηγετικής οµάδας της Νοµαρ-
χιακής  Επιτροπής  Ιωαννίνων  του
ΠΑΣΟΚ. 
Όπως και το αδιέξοδο στο οποίο έχει
περιέλθει µε προεκλογικές υποσχέσεις
του Γραµµατέα της  για διάφορα ζητή-
µατα και ιδιαίτερα για αλλαγή χωροθέ-
τησης του ΧΥΤΑ. 
Υπάρχουν  νόµοι  του  Κράτους  τους
οποίους  ο  Νοµάρχης  και  η  Νοµαρχια-
κή Αυτοδιοίκηση σέβονται και εφαρµό-
ζουν  απολύτως.  Υπάρχουν  θεσµικά
όργανα  που  ελέγχουν    τις  αποφάσεις
τους.  Αυτά  είναι  και  τα  αρµόδια  να
αποφανθούν για τη νοµιµότητα, τη δια-
φάνεια,  τη  χρηστή  διοίκηση.  Αν  δεν
αρέσουν  στη Ν.Ε.  του ΠΑΣΟΚ , µπο-
ρεί να ζητήσει την κατ΄ εξαίρεση αλλα-
γή  τους  µόνο  για  το  Νοµό  Ιωαννίνων,
ώστε να ικανοποιηθούν τα πολιτικά και
προσωπικά απωθηµένα ορισµένων στε-
λεχών  της,  τα  οποία  µε  περισσή  ευκο-
λία  κατέληξαν  ήδη  σε    «ετυµηγορία».
Η  βιασύνη  είναι  κακός  σύµβουλος  και
θα έχουν την ευκαιρία να το διαπιστώ-
σουν  σύντοµα. 
Ο  Νοµάρχης  Ιωαννίνων  κ.  Αλεξ.
Καχριµάνης,  τιµά  µε  το    παραπάνω  το
θεσµό  της  Νοµαρχιακής  Αυτοδιοίκη-
σης. Άλλοι είναι εκείνοι που συνειδητά
προσπαθούν  να  τον  υποβαθµίσουν,
αµφισβητούν  την  ανεξαρτησία  του  και
επιχειρούν  να  τον  µετατρέψουν  σε
«αρένα» για την πολιτική  τους επιβίω-
ση. Με νοοτροπίες του χθες, δεν χτίζε-
ται ούτε το σήµερα, ούτε το αύριο». 
Xρ. Καζάκος
Με επίκληση της νοµιµότητας, εκατέρωθεν
Νέα... µετωπική ΠΑΣΟΚ - Καχριµάνη
✔ Με το σύνθηµα ... «το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωµένο και δυνατό», απαντά στον υπαινιγµό ότι δεν εκφράζουν 
οι ανακοινώσεις το σύνολο της Οργάνωσης, ενώ ο νοµάρχης επικαλείται τον ΧΥΤΑ για να αλλάξει την ατζέντα...
Το πολυσηζητηµένο, αλλά χωρίς κατάληξη,  θέµα της
παραχώρησης  της  έκτασης  του  πρώην  στρατιωτικού
αεροδροµίου  στον  Κατσικά  του  ∆ήµου  Παµβώτιδας
έφερε  στη  Βουλή,  µε  ερώτησή  του  προς  τον  Υπουργό
Οικονοµικών,  ο  βουλευτής  της  Ν.∆  Σταύρος  Καλογιάν-
νης, επικεντρώνοντας την ερώτηση του στο αν προχωρά
η παραχώρηση για να χωροθετηθεί εκεί γήπεδο του ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ, όπως προβλέπει και το Ρυθµιστικό.
Ο  πρώην  υφυπουργός  ΠΕΧΩ∆Ε,  χωρίς  να  αναφέρει
σε  ποιον  θα  γίνει  η  παραχώρηση,  στη  Ν.Α  ή  το  δήµο
Παµβώτιδας που ερίζουν, αφού έχουν ζητήσει την έκτα-
ση  των  περίπου  300  στρεµµάτων  και  ξεχνά,  προφανώς,
ότι η προηγούµενη κυβέρνηση δεν προχώρησε τη διαδι-
κασία µέσω της Κτηµατικής Εταιρείας του ∆ηµοσίου. 
Επικαλείται  τις  προβλέψεις  του  Ρυθµιστικού  για  τη
χρήση  της  έκτασης  και  φυσικά  το  γήπεδο  του  ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ  για  το  οποίο  πολύς  λόγος  γίνεται  και  υπάρ-
χουν  αδιασταύρωτες    πληροφορίες  περί  συµφωνίας  του
µεγαλοµετόχου της ΠΑΕ για παραχώρηση 100 στρεµµά-
των. Τέτοια παραχώρηση απευθείας δεν είναι εύκολο να
γίνει, εκτός κι αν ευσταθούν οι πληροφορίες και δεν γνω-
ρίζουν οι τοπικοί φορείς.
Σαφώς    όµως  και  υπάρχει  στασιµότητα  και  θα  είχε
ενδιαφέρον µια επίσηµη απάντηση από το υπουργείο για
το αν θα παραχωρηθεί και πότε η χρήση.
Θυµίζουµε ότι η Κτηµατική Εταιρεία έχει ενηµερώσει
τους ενδιαφερόµενους ότι µέσω προγραµµατικής σύµβα-
σης και σχεδίου που θα επιλέξει η ίδια µπορεί να αξιο-
ποιηθεί  η  έκταση  (και  για  αθλητικές  χρήσεις)    η  οποία
«απελευθερώθηκε»  από  το  στρατό  µε  την  συµβολή  του
πρώην  υφυπουργού  Εθνικής    Άµυνας  Κώστα  Τασούλα,
πριν έναν περίπου χρόνο.
Ειδικότερα, στην Ερώτησή του, ο Στ. Καλο-
γιάννης αναφέρει:
«…  Ο  χώρος  του  παλιού  στρατιωτικού  αεροδροµίου
στην Κατσικά του ∆ήµου Παµβώτιδας ανήκει κατά κυριό-
τητα  στο  Ελληνικό  ∆ηµόσιο  και  ειδικότερα  στο  Υπουρ-
γείο  Οικονοµικών,  µετά  την  αποδέσµευση  της  χρήσης
της έκτασης από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Στο  Ρυθµιστικό  Σχέδιο  και  πρόγραµµα  προστασίας
περιβάλλοντος Ιωαννίνων, που βρίσκεται στη τελική του
Φάση,  προβλέπεται  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  αερο-
δροµίου η δηµιουργία Επιχειρηµατικού Πάρκου σε συν-
δυασµό µε τα µεγάλα διεθνή / εθνικά δίκτυα µεταφορών
της Εγνατίας και της Ιόνιας Οδού και της προγραµµατιζό-
µενης  σιδηροδροµικής  σύνδεσης  Καλαµπάκα  –  Ιωάννι-
να – Ηγουµενίτσα.
Ειδικότερα, στην έκταση του παλαιού αεροδροµίου στο
Ρυθµιστικό Σχέδιο προτείνεται η χωροθέτηση νέου γηπέ-
δου  ποδοσφαίρου,  για  το  οποίο  έχει  ήδη  εκδηλώσει
ενδιαφέρον  ο  ΠΑΣ  ΓΙΑΝΝΙΝΑ,  και  συνοδών  χρήσεων,
όπως κτίρια γραφείων, καταστηµάτων, κ.α.».
Ο  Στ.  Καλογιάννης  καταλήγει  ρωτώντας τον  αρµόδιο
Υπουργό, εάν έχει κινήσει το Υπουργείο τις διαδικασίες
παραχώρησης  της  έκτασης  του  παλιού  αεροδροµίου
Κατσικάς  στους  τοπικούς  φορείς,  ώστε  να  προχωρήσει
και  η  χωροθέτηση  του  νέου  γηπέδου,  σύµφωνα  µε  το
Ρυθµιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων. Χ.Κ
Με ερώτηση Καλογιάννη για την  παραχώρηση της έκτασης 
Στη βουλή το... νέο γήπεδο του ΠΑΣ στον Κατσικά
✔ Για στασιµότητα επί της διαδικασίας κάνει λόγο ο βουλευτής καλώντας 
τον υπουργό Οικονοµικών να ενηµερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται
Ãñá  öåßï Áðï êëåé  óôé  êþí Íïóï êü ìùí - Öõóéï èå -
ñá  ðåõ ôþí (êéíç óéï èå ñá ðåßá - ìáëÜ  îåéò) -
Ïéêéá êþí  âïç  èþí - Êáèá  ñé óôñéþí - ÌðÝú  ìðé
 óßôåñ - Êïì  ìù ôñéþí - Áéóèç  ôé êþí (ìáêé ãéÜæ
ìáíé êïýñ - ðåíôé êéïýñ) - Éäéáß ôå ñá ìáèÞ ìá ôá
 êáô’   ïßêïí (öéëï  ëï ãé êÜ - ìáèç  ìá ôé êÜ - öõóé  êÞ
- Áããëé êÜ - Ãáë  ëé êÜ - Éôá ëé êÜ - Ãåñ  ìá íé êÜ)
Óακελαρίου 18,  Ôçë. &   Fax. 2651075788,  Êéí.: 6971536313
«  ÁÃÉ ÏÓ   ÖÁÍÏÕÑÉ ÏÓ»
 Óáò ãíù  óôï  ðïéïý  ìå   üôé   ïé ðáñá ðÜ íù  åßíáé áõóôç  ñÜ  êáé õðåý  èõ íá åðå  -
ëåã  ìÝ íïé  áðü   ôï ãñá  öåßï   ìáò,  ìå   ôá êáôÜë ëç ëá äéêáéï ëï ãç  ôé êÜ, ðôõ  -
÷ßá áíù  ôÜ ôùí ó÷ï  ëþí,   Üäåéá åîá óêÞ óå ùò åðáã  ãÝë  ìá ôïò, ðïé íé êü
 ìçôñþï, ðéóôï ðïé  ç  ôé êü õãåß áò, ãíù  ìÜ ôåõ  óç   üôé   åßíáé øõ÷é  êÜ  õãéåßò
8    ÈÅÓÅÉÓ -  Ó×ÏËÉÁ
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Πολύ καλά φαίνεται πως θα εξελιχθεί
το  τριήµερο  Σαββάτου,  Κυριακής  και
Καθαράς  ∆ευτέρας  σε  όλη  την  Ήπειρο,
ενώ στο Νοµό Θεσπρωτίας οι κρατήσεις
χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές, από τη
στιγµή που δεν περιορίζονται µόνο στην
Περιφέρεια  αυτού,  αλλά  και  οι  πόλεις
όπως  η  Ηγουµενίτσα,  η  Παραµυθιά,
ακόµη  και  η  Πέρδικα,  παρουσιάζουν
ήδη από την Παρασκευή µεγάλη κινητι-
κότητα  λόγω  των  προγραµµατισµένων
εκδηλώσεων,  τόσο  για  το  Καρναβάλι
αύριο, όσο και για τα Κούλουµα και την
Καθαρά ∆ευτέρα.
Σύµφωνα  µε  τον  Πρόεδρο  Τουριστι-
κών  Καταλυµάτων  Ηπείρου  κ.  Ζήγο, η
µεγαλύτερη  ζήτηση  καταγράφηκε  όπως
είναι φυσικό άλλωστε στους χειµερινούς
προορισµούς,  κυρίως  των  Ιωαννίνων,
όπου  λόγω  και  της  έντονης  παρουσίας
χιονιού  τις  τελευταίες  ηµέρες  ή  ακόµη
εβδοµάδες,  οι
επισκέπτες από τη
Βόρεια  Ελλάδα
και  όχι  µόνο,  επι-
λέγουν  τις  συγκε-
κριµένες περιοχές, µε τα Καταλύµατα να
γίνονται  σε  ορισµένες  περιπτώσεις
ανάρπαστα.
Η Θεσπρωτία ψηλά στις προτι-
µήσεις
Μπορεί  ο  Νοµός  Θεσπρωτίας  να  µην
φηµίζεται  για  τον  χειµερινό  τουρισµό
και  την  τουριστική  κίνηση  το  τριήµερο
της  Καθαράς  ∆ευτέρας,  αφού  για  τις
ηµέρες  αυτές  επιλέγονται  συνήθως
άλλοι  προορισµοί,  αλλά  αυτό  τείνει  τα
τελευταία χρόνια να διαφοροποιηθεί.
Όπως  λέει  ο  Πρόεδρος  των  Τουριστι-
κών Καταλυµάτων Ηπείρου «η Θεσπρω-
τία  έχει  όλα  εκείνα  τα  εχέγγυα  ώστε  να
προσφέρει  χειµερινό  τουρισµό  και  τα
τελευταία  χρόνια  υπάρχει  µια  σαφέστα-
τη  άνοδος  στους  επισκέπτες  που  έρχο-
νται στην περιοχή µας και για το τριήµε-
ρο της Καθαράς ∆ευτέρας».
Μάλιστα µεγάλο ρόλο σε αυτό διαδρα-
µατίζει  το  γεγονός  ότι  υπάρχουν  στο
πρόγραµµα  καρναβαλικές  εκδηλώσεις
σε  αρκετές  περιοχές  του  Νοµού,  που
δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να
συνδυάσει τον ερχοµό του στη Θεσπρω-
τία  µε  την  ψυχαγωγία  του  στα  διάφορα
events που  διοργανώνονται  και  καλύ-
πτουν όλα τα γούστα.
Μέτσοβο, Κόνιτσα, Ζαγόρι....
Top προορισµοί  όσον  αφορά  την
Ήπειρο, σύµφωνα πάντα µε τον κ. Ζήγο,
είναι  τα  ορεινά  των  Ιωαννίνων  κατά
κύριο  λόγο,  µε  το  Μέτσοβο,  την  Κόνι-
τσα, τα Ζαγοροχώρια κλπ. να βρίσκονται
πολύ ψηλά στις προτιµήσεις των Βορει-
οελλαδιτών επισκεπτών, κάτι που χαρο-
ποιεί  ιδιαίτερα  και  τους  ξενοδόχους,
αλλά  και  γενικότερα  τις  τοπικές  κοινω-
νίες  (καταστήµατα,  καφετέριες,  εστιατό-
ρια....), που θέλουν µια «ένεση» ρευστό-
τητας τη  συγκεκριµένη  χρονική  περίο-
δο.
Το  σηµαντικό  για  τις  προαναφερόµε-
νες  περιοχές  είναι  ότι  προσφέρουν  και
εναλλακτικές  µορφές  διασκέδασης  και
ψυχαγωγίας,  όπως  σκι,  ορειβασία  και
µια  σειρά  ακόµη  από  δραστηριότητες,
που  µπορούν  σαφέστατα  να  αποτελέ-
σουν  πόλο  έλξης,  σε  συνδυασµό  πάντα
µε  το  τοπίο  και  το  χιόνι  που  πέφτει
άφθονο τις τελευταίες ηµέρες.
Το τρίγωνο Παραµυθιάς, Αχέρο-
ντα, Μαργαρίτι
Το  τρίγωνο  που  περιλαµβάνει  την
Παραµυθιά,  τον  Αχέροντα  και  το  Μαρ-
γαρίτι, όπως λέει ο κ. Ζήγος, «µπορεί να
καθιερωθεί  ως  αυτόνοµος  χειµερινός
προορισµός,  από  τη  στιγµή  που  υπάρ-
χουν τα προαπαιτούµενα. Θα απαιτηθεί
ωστόσο», όπως συνεχίζει, «η δραστηριο-
ποίηση  των  ενδιαφεροµένων,  που  µπο-
ρούν να στηρίξουν αρκετά και στον χει-
µερινό  τουρισµό,  όπου  σε  αυτή  την
περίοδο  ανήκει  και  το  τριήµερο  που
διανύουµε».
Όσον  αφορά  τη  συγκεκριµένη  χρονι-
κή  περίοδο,  ιδιαίτερα  η  Παραµυθιά,
εµφανίζει αρκετά µεγάλο βαθµό πληρό-
τητας, ελέω και των εκδηλώσεων που θα
λάβουν  χώρα  Κυριακή  και  ∆ευτέρα  για
το Καρναβάλι και τα Κούλουµα αντίστοι-
χα.
Η Ηγουµενίτσα και ο ρόλος της
Πέρδικας
Όπως  συνέβη  άλλωστε  και  πέρυσι,
έτσι και φέτος, µε τα πλεονεκτήµατα που
προσφέρει και η ολοκλήρωση της Εγνα-
τίας Οδού, από τη στιγµή που η Ηγουµε-
νίτσα αποτελεί την µία από τις δύο κατα-
λήξεις  του  αυτοκινητοδρόµου,  οι  επι-
σκέπτες  αναµένεται  να  είναι  κατά  πολύ
αυξηµένοι, κάτι που φανερώνουν και οι
κρατήσεις  τόσο  στα  ξενοδοχεία  εντός
της πόλης, όσο και Περιφερειακά αυτής.
Και  ο  λόγος  γίνεται  για  το  τριήµερο
που  ξεκινά  σήµερα,  τετραήµερο  για
όσους  κατάφεραν  να  εξασφαλίσουν  µία
ηµέρα  περισσότερο  άδειας,  αφού  όπως
λέει ο Πρόεδρος των Τουριστικών Κατα-
λυµάτων,  «η  Ηγουµενίτσα,  µεταξύ
άλλων,  έχει  την  τιµητική  της  φέτος,  µε
τις καρναβαλικές εκδηλώσεις να δίνουν
περισσότερο χρώµα και να φέρνουν επι-
σκέπτες κατά βάση από τη Βόρεια Ελλά-
δα».
Να προσθέσουµε εµείς και την παρου-
σία  του  τρίτου  καναλιού  της  ελληνικής
δηµόσιας  τηλεόρασης  (ΕΤ-3)  που  θα
καλύψει  ζωντανά  τη  µεγάλη  καρναβαλι-
κή  παρέλαση  της  Κυριακής,  γεγονός
που  συµβάλλει  στην  περαιτέρω  διαφή-
µιση  του  προσφερόµενου  προϊόντος
(µεταξύ άλλων του καρναβαλιού).
Και στην περιοχή της Πέρδικας, σύµ-
φωνα µε τον κ. Ζήγο, υπάρχει κινητικό-
τητα  και  κρατήσεις  στα  Καταλύµατα,
αφού πρόκειται για τουριστική περιοχή
η  οποία  σύµφωνα  µε  τον  Πρόεδρο  των
Τουρ.  Καταλυµάτων  «µπορεί  να  προ-
σφέρει πολλά και στον χειµερινό τουρι-
σµό». Μπορεί να συνδυαστεί η παραµο-
νή στην Πέρδικα, µε εξορµήσεις στη γει-
τονική Πάργα, την Πρέβεζα ή ακόµη και
τα Ιωάννινα, αφού η απόσταση δεν είναι
απαγορευτική», λέει χαρακτηριστικά.
Αύξηση των κρατήσεων και στα ξενοδοχεία της Ηγουµενίτσας, λόγω καρναβαλιού
Το τριήµερο φέρνει επισκέπτες σε όλη την Ήπειρο
Ψηλά πάντα στις προτιµήσεις τα ορεινά των Ιωαννίνων, ικανοποιητικές οι τιµές
 ÅÐÉÊÁÉÑÁ
● ΚΙ ΟΜΩΣ, υπάρχουν γιατροί που δεν νοιάζονται
για το φακελάκι, που αφήνουν τη βολή τους στην πόλη
και  τρέχουν  στα  αποµακρυσµένα  χωριά  των  βουνών
για  να  προσφέρουν  βοήθεια  και  να  σώσουν  ανθρώ-
πους που δίνουν ζωή σε αυτά τα µέρη. Οι «γιατροί των
βουνών»  είναι  οι  ήρωες  της  υπαίθρου:  χωρίς  υποδο-
µές,  µε  ελάχιστα  εργαλεία  και  φάρµακα,  µε  αµοιβές
που πολλοί συνάδελφοί τους στις πόλεις δεν καταδέ-
χονται  ούτε  να  ακούσουν,  προσφέρουν  πραγµατικά
ανθρωπιστικό και επιστηµονικό έργο. Μπράβο τους.
●ΚΑΝΕΝΑΣ δεν αρνείται ότι η στάση του Σαµαρά να
δηλώσει ότι στηρίζει την κυβέρνηση στα µέτρα για να
βγούµε από την κρίση θεωρείται σοβαρή και υπεύθυ-
νη. Αν και από µια άποψη είναι και µονόδροµος. ∆εν
νοµίζω  ότι  θα  του  ήταν  πολύ  εύκολο  να  αρνηθεί  να
στηρίξει την προσπάθεια εκείνων που πρέπει να θερα-
πεύσουν  τα  δεινά  που  προκάλεσε  η  κυβέρνηση  στην
οποία µετείχε και ο ίδιος.
● ΠΟΙΟΣ  είπε  ότι  δεν  δουλεύουν  οι  εθνοπατέρες
µας.  Συστήνουν  συνεχώς  εξεταστικές  επιτροπές  για
διερεύνηση σκανδάλων και συµβάντων διαφθοράς και
απόφαση  ευθυνών.  Τι  έχεις  Γιάννη,  ότι  είχα  πάντα.
Και στο τέλος ούτε… γάτα, ούτε ζηµιά. Βρήκαµε χρή-
µατα. Ανάρπαστα λέει τα ελληνικά οµόλογα στο εξωτε-
ρικό  που  τα  βγάλαµε  στο  σφυρί  για  δάνειο  µε  τόκο
6,7%. Αµ τι πιστέψατε… χάρη µας έκαναν;
●Η ΚΑΘΑΡΣΗ δεν αποτελεί εµπόδιο στην αντιµετώ-
πιση των µεγάλων προβληµάτων της χώρας. Αντίθετα,
θα  ανακουφιστεί  η  κοινή  γνώµη  αν  κάποια  στιγµή
ανακοινωθεί από επίσηµα χείλη η λίστα της ντροπής.
Θα είναι βάλσαµο για τον απλό πολίτη.
 ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ 
 Ðá ñ á -   Ïé ê ï  í ï  ì ß á
Οι ευάλωτοι κρίκοι
Οι µεγάλες επιχειρήσεις αλλά και το κράτος είναι οι
«πρωταθλητές» των απολύσεων το 2009, όπως προκύ-
πτει  από  τους  αναλυτικούς  δείκτες  της  έρευνας  της
ΕΣΥΕ. Το τρίτο τρίµηνο του 2009 µόνο κατά 0,7% µει-
ώθηκε  η  απασχόληση  (σε  σχέση  µε  έναν  χρόνο  πριν)
στα 3,55 εκατοµµύρια των εργαζοµένων στον ιδιωτικό
τοµέα.  Αντιθέτως,  σε  πολλούς  τοµείς  που  ελέγχονται
από το κράτος (άµεσα ή έµµεσα), η µείωση των θέσε-
ων εργασίας µόνο µέσα στο 2009 ήταν διψήφια. ∆ιψή-
φια  ήταν  πέρυσι  η  µείωση  προσωπικού  σε  επιχειρή-
σεις  που  ελέγχονται  από  το  ∆ηµόσιο  και  στο  12%
έφτασε στις κρατικές τράπεζες και στις ∆ΕΚΟ. Αύξηση
υπήρξε  στις  δηµοτικές  επιχειρήσεις  και  στους  ΟΤΑ
και  παγωµένη  ήταν  η  κατάσταση  στο  ∆ηµόσιο.  Οι
πολυάριθµες  σε  προσωπικό  εταιρείες  έκαναν  τις  πιο
µεγάλες  απολύσεις.  Ακόµη  και  προσλήψεις  προσωπι-
κού  καταγράφονται  σε  εταιρείες  που  απασχολούν  1-5
άτοµα.  Κατά  1,5%  αυξήθηκε  η  απασχόληση  σε  όσες
έχουν  1  εργαζόµενο  και  κατά  3,4%  σε  όσες  έχουν  2
άτοµα. Ωστόσο στο σύνολο των εταιρειών που απασχο-
λούν έως 10 υπαλλήλους το προσωπικό περιορίστηκε
το 2009 κατά 10%, καθώς οι πιο «µεγάλοι» απέλυαν. 
Περιµένοντας το ιππικό της Ε.Ε.!
∆υστυχώς, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σηµείο
που  δεν  µπορούµε  πια  να  ορίσουµε  τη  µοίρα  µας.
Είναι πλέον σαφές ότι οι αγορές δεν συγκινούνται από
τα  µέτρα  που  λαµβάνει    η  κυβέρνηση.  Ολοένα  και
περισσότεροι από εκείνοι που έχουν προνοµιακή πλη-
ροφόρηση για τα τεκταινόµενα π.χ. υψηλόβαθµοι τρα-
πεζίτες,  fund  µάνατζερ  κ.τ.λ,  θεωρούν  ότι  χωρίς  χέρι
βοηθείας από το εξωτερικό και συγκεκριµένα την Ε.Ε.
δεν  θα  µπορέσουµε  να  συνεχίσουµε  επί  µακρόν.  Υπό
αυτές τις συνθήκες όσο ταχύτερα στηθεί ο µηχανισµός
αντιµετώπισης  παρόµοιας  κρίσης  από  την  Ε.Ε.  και
δοθεί το πακέτο τόσο το καλύτερο. Μόνο που όλα δεί-
χνουν ότι θα είναι πικρά.
1 εκ. οι άνεργοι
Μια  ανεργία  «τέρας»,  που  αριθµεί  περίπου  1  εκατ.
άτοµα και «κρύβεται» πίσω από τις επίσηµες στατιστι-
κές, αποκαλύπτουν οι αναλυτικές µετρήσεις της ΕΣΥΕ.
Επισήµως,  κάνουν  λόγο    για  465.100  άτοµα  το  τρίτο
τρίµηνο  του  2009  (δηλαδή  για  δείκτη  στο  9,7%  του
εργατικού  δυναµικού).  Ωστόσο  οι  αριθµοί  δείχνουν
ότι στην πράξη η ανεργία καλπάζει σε διπλάσιο ποσο-
στό,  ανάλογο  µε  αυτό  που  ανακοίνωσε  προ  ολίγων
εβδοµάδων ο υπουργός απασχόλησης Ανδρέας Λοβέρ-
δος,  µιλώντας  προφητικά,  για  τον  κίνδυνο  εκτίναξης
της  ανεργίας  φέτος  πάνω  από  το  20%  του  εργατικού
δυναµικού.
Χάνονται 4 δις το χρόνο
Απώλεια  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  αξίας  4
δις ευρώ τον χρόνο προκαλεί η «µαύρη» εργασία, που
λαµβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στην Ελλάδα λόγω της
κρίσης. ∆ιπλασιάστηκαν µέσα στο 2009 τα «κρούσµα-
τα»  ανασφάλιστης  εργασίας  στις  έρευνες  του  Σώµατος
Επιθεωρητών Εργασίας, µε µία στις τέσσερις επιχειρή-
σεις  που  ελέγχθηκαν  τον  ∆εκέµβριο  να  απασχολεί
ανασφάλιστους.  Ο  αριθµός  τους  είναι  πολύ  µεγάλος.
Επισήµως  δηλώνουν  σε  σχετική  έρευνα  της  ΕΣΥΕ  ότι
αµείβονται  µε  «µαύρα»  λεφτά  200.000  εργαζόµενοι.
Ωστόσο,  σύµφωνα  µε  επιστήµονες  αλλά  και  τα  στοι-
χεία  που  συλλέγουν  άλλες  υπηρεσίες  της  ΕΣΥΕ,  φτά-
νουν  πλέον  στις  700.000  περίπου,  αν  συνυπολογι-
στούν όσοι «κρύβονται» από τις επίσηµες δηµοσκοπή-
σεις.
Ρεπορτάζ
Παναγιώτης Ρίζος
Οι  τιµές  εξάλλου  σε  πολλές  περιοχές  της  Ηπείρου  είναι  µειωµένες  σε
σύγκριση µε τα περυσινά επίπεδα και υπάρχουν προσφορές, κυρίως για τα
ενδιάµεσα διαστήµατα, τις καθηµερινές, αλλά και για περισσότερες διανυ-
κτερεύσεις.
Για παράδειγµα για τους δηµοφιλέστερους προορισµούς, η µέση τιµή για
ένα δίκλινο δωµάτιο, που έχει και τη µεγαλύτερη ζήτηση, µπορεί να κυµαί-
νεται  από  50  µέχρι  και  100  ευρώ  ανάλογα  µε  τις  προσφερόµενες  υπηρε-
σίες, ενώ για ένα τετράκλινο οικογενειακό δωµάτιο, οι τιµές µπορεί να ξεκι-
νούν από τα 70 ευρώ και να ανεβαίνουν µέχρι και τα 130 ευρώ, ανάλογα
πάντα µε το τι µπορεί να ζητήσει ο καθένας και την κατηγορία του Καταλύ-
µατος.  Βέβαια  λίγοι  είναι  εκείνοι  που  έχουν  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  και
ζητούν  κάποιο  high class δωµάτιο,  αφού  οι  περισσότεροι  δεν  επιζητούν
µεγάλες  ανέσεις,  αλλά  αρκούνται  στα  απλά  δωµάτια,  µε  φυσιολογικές
τιµές.
Πάντως συµπερασµατικά και το τριήµερο της Καθαράς ∆ευτέρας αποκα-
λύπτει  ότι  στην  Ήπειρο  µπορεί  ο  τουρισµός  να  αναπτυχθεί  καθ’  όλη  τη
διάρκεια  του  έτους  και  να  µην  περιορίζεται  στο  καλοκαίρι  όντας  εποχια-
κός.
Σε καλά επίπεδα οι τιµές
ΣΧΟΛΙΑ 9
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Στάση αναµονής από το ΠΑΣΟΚ 
για την ενιαία παράταξη
Μπορεί  η  ενιαία  παράταξη  στο  δήµο  να  προχωρά
στην ολοκλήρωση του προγράµµατος της και να δροµο-
λογεί την διαδικασία για την ανάδειξη του επικεφαλής,
αλλά όλα αυτά όπως από την αρχή έχει γίνει κατανοητό
αφορούν πρόσωπα και αυτοδιοικητικές παρατάξεις και
όχι κόµµατα.
Με  αυτή  την  έννοια  δεν  δεσµεύεται  ούτε  το  ΠΑΣΟΚ
από  το  οποίο  προέρχονται  πολλά  στελέχη  της  ενιαίας
παράταξης,  ούτε  άλλος  κοµµατικός  φορέας,  πλην  των
Οικολόγων Πράσινων που µετέχουν.
Εκ  των  πραγµάτων  η  θέση  του  επίσηµου  ΠΑΣΟΚ
είναι  σταθερή,  όπως  την  εκφράζει  ο  γραµµατέας  της
Ν.Ε  Χρυσόστοµος  Βούζας  ο  οποίος,  µιλώντας  στους
«Ν.Α.» επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανοίξει καµιά
διαδικασία για τις δηµοτικές εκλογές και δεν δεσµεύε-
ται από καµιά κίνηση, όπως αυτή που γίνεται. 
Επιπλέον  ο  κ.  Βούζας  θεωρεί  άκαιρο  να  συζητείται
τώρα το πρόγραµµα και να επιλέγεται και ο επικεφαλής,
όταν ο «Καλλικράτης» ακόµη δεν κατέληξε ως προς το
χωροταξικό και ποια θα είναι δηλαδή τα όρια του νέου
δήµου Ιωαννιτών.
Με απλά λόγια για το επίσηµο ΠΑΣΟΚ (οι βουλευτές
µετείχαν παλιότερα στις εκδηλώσεις των δυο παρατάξε-
ων,  όπως  και  στελέχη)  τίποτε  δεν  είναι  δεδοµένο  και
φυσικά  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  επιλέξει  και  τη  διαδι-
κασία  και  πως  θα  πάει  στις  εκλογές  στο  δήµο  και  µε
ποιον επικεφαλής.
Από την άλλη είναι επίσης δικαίωµα των παρατάξεων
να  συνενωθούν,  να  διευρυνθούν  και  να  διεκδικήσουν
το  δήµο  και  πάντως  κανείς  δεν  µπορεί  να  στηλιτεύσει
τη στάση καµιάς πλευράς.
Και τα κόµµατα έχουν ρόλο και λόγο στα αυτοδιοικη-
τικά,  αλλά  και  τα  πρόσωπα  το  δικό  τους.  Επειδή  στο
παρελθόν χάθηκε ο δήµος τρεις φορές από λανθασµέ-
νες επιλογές και προσωπικές στρατηγικές, υπάρχει και
αυτό το κακό προηγούµενο µε ευθύνη και του επίσηµου
ΠΑΣΟΚ. Τώρα µένει να αποδειχτεί να θα συγκεραστούν
οι επιλογές της ενιαίας παράταξης µε αυτές των κοµµά-
των. Μην ξεχνάµε ότι εκτός του ΠΑΣΟΚ υπάρχει και ο
ΣΥΝ,  αφού  για  ΣΥΡΙΖΑ  δεν  µπορεί  κανείς  να  µιλά  µε
βάση όσα έγιναν το 2006.
Οι  επόµενοι  µήνες  κι  αφού  δούµε  τα  όρια  του  νέου
δήµου θα δείξουν..
Πρωτότυπη και εύκολη ληστεία...
Η πιο γρήγορη, εύκολη  και πρωτότυπη για τα τοπικά
χρονικά ήταν η χθεσινή ληστεία σε υποκατάστηµα της
Proton Bank επί της οδού Ναπολέοντος Ζέρβα.
Λίγο πριν τις 8 το πρωί νεαρό άτοµο φορώντας κρά-
νος προσποιήθηκε ότι ήθελε να παραδώσει έναν φάκε-
λο για να του ανοίξουν την πόρτα και µπαίνοντας, χωρίς
καν να βγάλει το κράνος,  αντί για παράδοση, προτάσ-
σοντας όπλο,  έκανε...παραλαβή µεγάλου  χρηµατικού
ποσού  (145.000  ευρώ)  από  τις  δυο  ταµίες  που  εκείνη
την  ώρα  µετρούσαν  χρήµατα.  Αποχώρησε  σαν  κύριος
και έκτοτε αναζητείται από την αστυνοµία. Πολύ απλά
φαίνονται τα πράγµατα, να ανοίγεις την πόρτα µε τόσα
χρήµατα στο ταµείο σε κάποιον που φορά κράνος και
δηλώνει κούριερ;
Πολλά λοιπόν τα ερωτηµατικά και η αστυνοµία καλεί-
ται  να  εξιχνιάσει  µια  δύσκολη  υπόθεση.  Πάντως  τα
µέτρα    ασφαλείας  στην  τράπεζα  δεν  φαίνεται  να  λει-
τούργησαν, όπως αποδείχθηκε.
Στο παρελθόν έχουν γίνει ληστείες µε διάφορους τρό-
πους και αµφιέσεις, αλλά µε την επίκληση και εµφάνι-
ση κούριερ ήταν η πρώτη φορά στα Γιάννινα. Πάντως οι
ληστείες  έχουν  αυξηθεί  τον  τελευταίο  χρόνο  και  στην
περιοχή  µας  και  αυτό  µόνο  θετικό  δεν  είναι  και  η
συγκεκριµένη  µάλλον  είχε  την  µεγαλύτερη  λεία  από
όσες θυµόµαστε.
Πέρασε η Νικόπολη, σκοτάδι για ∆ωδώνη...
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο µε τη νέα του
σύνθεση  ενέκρινε  την  µελέτη  για  το  αρχαιολογικό
πάρκο Νικόπολης. Πρόκειται για µια σηµαντική εξέλιξη
που  επιτρέπει  να  προχωρήσουν  οι  διαδικασίες  για  να
ενταχθούν τα έργα στο ΕΣΠΑ.
Το  πάρκο,  έκτασης  13.500  στρεµµάτων,  δε  θα  περι-
φραχθεί εξ ολοκλήρου, αλλά µόνον τα σηµαντικά µνη-
µεία εντός αυτού.
Πλέον  εναπόκειται  στο  υπουργείο  Πολιτισµού  και
στην  Περιφέρεια,  εφόσον  δεν  αλλάξει  κάτι  στη  διαχεί-
ριση του ΕΣΠΑ (το υπουργείο Πολιτισµού δεν διαθέτει
τοµεακό  πρόγραµµα)  να  αποφασίσουν  και  την  ένταξη
των  έργων  για  να  υπάρξει  και  αποτέλεσµα.  Καλή  η
µελέτη, αλλά το έργο είναι εκείνο που θα αναδείξει τον
αρχαιολογικό χώρο. Κι ενώ τα νέα είναι ευχάριστα για
τη Νικόπολη, για τη ∆ωδώνη ουδέν νεότερον από πλευ-
ράς ΚΑΣ.
Όσο δεν αποφαίνεται για τη συνέχιση ή µη της πιλο-
τικής  εφαρµογής  της  µελέτης  για  την  αποκατάσταση
του θεάτρου, δεν γίνεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το έργο.
Το  ΚΑΣ  αναµένεται  από  πέρυσι  τέτοια  εποχή  και
ακόµη να φανεί στη ∆ωδώνη για αυτοψία...
Χωρίς φορτηγά, αλλά όχι παντού
Έκτακτα  µέτρα  λαµβάνει  το  υπουργείο  Προστασίας
του Πολίτη για να αποφευχθούν ατυχήµατα στους εθνι-
κούς δρόµους στην έξοδο του τριηµέρου της Αποκριάς
και  της  Καθαρής  ∆ευτέρας.  Απαγορεύεται  η  κυκλοφο-
ρία  φορτηγών  άνω  του  1,5  τόνου  για  ορισµένες    ώρες
και σηµεία εθνικών δρόµων.
Τα  µέτρα  δεν  αφορούν  το  εθνικό  οδικό  δίκτυο  που
οδηγεί  στην  Ήπειρο,  λες  και  οι  δρόµοι  είναι  σε  κατά-
σταση  που  δεν  εγκυµονεί  κινδύνους.  Για  παράδειγµα
από  το  Αντίρριο  προς  τα  µέρη  µας,  µε  εξαίρεση  τις
παρακάµψεις Αγρινίου και Άρτας-Φιλιππιάδας, ο υπό-
λοιπος δρόµος είναι...βόηθα Παναγιά, το ίδιο και άλλοι
δρόµοι.  Ευτυχώς  έχουµε  την  Εγνατία  και  δίνει  λύσεις
και για την Ιόνια έχει ο θεός..
Με κόσµο και αυτό το τριήµερο
Παρά  τον  κακό  καιρό  πολλοί  αναµένεται  να  είναι  οι
επισκέπτες  του  τριηµέρου  στο  νοµό  Ιωαννίνων,  ιδίως
από τη Βόρειο Ελλάδα λόγω και της άνετης και γρήγο-
ρης πρόσβασης µε την Εγνατία. Μεγάλη πληρότητα στα
ξενοδοχεία  και  δωµάτια  στο  Μέτσοβο,  καλές  και  στο
Ζαγόρι και στα Γιάννινα και είναι µια ...ανάσα για τους
επαγγελµατίες  να  δουλέψουν  αυτές  τις  µέρες  µετά  τις
γιορτές των Χριστουγέννων που ο κόσµος ήταν πολύς.
Βέβαια  µόνο  µε  τριήµερα  και  αργίες  δεν  γίνεται  να
σταθούν όλες οι επιχειρήσεις στον κλάδο, αλλά τουλά-
χιστον επιβιώνουν και αυξάνονται µάλιστα.
Κάποια στιγµή ίσως να αντιληφθούν όλοι ότι η άναρ-
χη  τουριστική    ανάπτυξη  θα  έχει  και  συνέπειες,  θα
επέλθει κορεσµός, αλλά θα είναι αργά τότε...
Ας  µην  µεµψιµοιρούµε  όµως,  οι  προοπτικές  και
δυνατότητες  του  νοµού  αι  της  Ηπείρου  είναι  µεγάλες,
αρκεί  να  γίνει  ένας  σωστός  σχεδιασµός  και  να  υπάρ-
ξουν και οι υποδοµές που θα φέρουν τουρίστες όλο το
χρόνο.
Τέφρα και από τη «Νιτσιάκος» 
στη χωµατερή
Στο χθεσινό ρεπορτάζ για την λυµατολάσπη και πού
αυτή καταλήγει, µε βάση στοιχεία της υπηρεσίας καθα-
ριότητας  του  δήµου  Ιωαννιτών  που  διαχειρίζεται    τη
χωµατερή  ∆ουρούτης,  µόνον  από  τον  βιολογικό  της
∆ΕΥΑΙ µεταφέρεται και βέβαια, αποξηραµένη. Με όσα
πληροφορηθήκαµε  εκεί  µεταφέρεται  και  η  τέφρα  από
το εργοστάσιο αποτέφρωσης υποπροϊόντων του Πτηνο-
τροφικού Συνεταιρισµού.
Για άλλη επιχείρηση δεν µας αναφέρθηκε ότι µεταφέ-
ρει στη χωµατερή την τέφρα της, ωστόσο χθες επικοινώ-
νησαν µε την εφηµερίδα υπεύθυνοι της εταιρείας «Πτη-
νοτροφικές Επιχειρήσεις Θ. Νιτσιάκος» και µας ενηµέ-
ρωσαν  ότι  µε  τη  ίδια  διαδικασία  και  η  παραγόµενη
τέφρα από την µονάδα καταλήγει στην χωµατερή.
Το  µεταφέρουµε  για  να  µην  δηµιουργούνται  παρερ-
µηνείες,  µε  την  επισήµανση  ότι  τέτοια  ενηµέρωση  δεν
είχαµε από το δήµο, προφανώς από παράλειψη, αφού η
εταιρεία δηλώνει ότι µεταφέρει και αυτή την τέφρα στη
χωµατερή.
Φιλόδοξος στόχος για ΕΣΠΑ
Οδηγίες  στους  Περιφερειάρχες  να  προωθήσουν  την
υλοποίηση  του  ΕΣΠΑ  που  έµεινε  πολύ  πίσω  έδωσε
χθες η αρµόδια υπουργός Οικονοµίας Λούκα Κατσέλη.
Ο  στόχος  είναι  µέσα  στο  2010,  δηλαδή  στους  δέκα
µήνες να απορροφηθούν 10,3 δις ευρώ...
Φιλόδοξος ο στόχος µε βάση την εικόνα και των Περι-
φερειακών Προγραµµάτων που θα πρέπει µέχρι αρχές
Μαρτίου  να  αναµορφωθούν,  αλλά  υπάρχει  τρόπος  να
...τρέξουν πολλά έργα που περιµένουν χρηµατοδότηση.
Το  επόµενο  διάστηµα  θα  πληρωθούν  και  οι  οφειλές
από τον αναπτυξιακό νόµο και σε έργα που ολοκληρώ-
θηκαν ή εκτελούνται, αλλά για να λέµε τα πράγµατα µε
το  όνοµα  τους  χρειάζεται  πολλή  προσπάθεια  και  από
τους  τελικούς  δικαιούχους  για  να  πάρει  τα  πάνω  της
απορρόφηση που για το ΠΕΠ Ηπείρου ήταν λίγο παρα-
πάνω από το3,5%.
Ακόµη  θα  πρέπει  να  ξεκαθαριστεί  και  η  διάθεση
πόρων από τα τοµεακά, κάτι που ως τώρα δεν έγινε. 
Ìå ôïí ×ñÞ óôï ÊáæÜ êï
KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò)
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ
ÔÇË.: 26510 36931
FAX: 26510 36743
ÊÉÍ.: 6944 444568

ÇëåêôñïìõïãñÜöïò

ÇëåêôñïåãêåöáëïãñÜöïò

ÐñïêëçôÜ ÄõíáìéêÜ 
(ÓùìáôïáéóèçôéêÜ, ÏðôéêÜ, ÁêïõóôéêÜ)
10   
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Καταγγέλλουµε ως ∆ηµοτική Παρά-
ταξη την  απαράδεκτη  και την  εξόχως
προσβλητική  συµπεριφορά  του
δηµάρχου Ανατολής, ο οποίος χωρίς
λόγο  και  αιτία  επιτέθηκε  µε  χυδαίο
υβρεολόγιο  σε  ∆ηµοτικό  σύµβουλο
της  Παράταξής  µας, κατά  τη  συνε-
δρίαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου
του  ∆ήµου  Ανατολής στις  10
Φεβρουαρίου ενώ  συζητείτο  το  θέµα
αναµόρφωσης  Προϋπολογισµού
έτους 2010.
Τέτοιες  συµπεριφορές,  που  αποδει-
κνύουν την αλαζονεία του δηµάρχου
προς  θεσµούς  και  πρόσωπα,  υπήρ-
ξαν  και  κατά  το  παρελθόν  από  πλευ-
ράς του και κατά άλλων προσώπων. 
Η  επίθεση,  υπήρξε  πρωτοφανής  και
αποδεικνύει  τον  χαρακτήρα
του ανθρώπου που δυστυ-
χώς  ηγείται  του  ∆ήµου
Ανατολής. 
Η ανάρµοστη συµπεριφο-
ρά  αυτή  του  δηµάρχου,
αποτελεί  την  τελευταία
µιας  σειράς  άλλων,  οι
οποίες  µας αναγκάζουν
να  προσφεύγουµε  στην
Περιφέρεια  Ηπείρου  και  σε  κάθε
άλλη  υπηρεσία  για  τον  έλεγχο  και
τήρηση της νοµιµότητας.
Είναι  προφανές  ότι  ο  δήµαρχος,
έχοντας  την  ανοχή  της πλειοψηφίας
του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  δεν
αντέχει σε κανενός είδους κριτική. 
∆εν  αντέχει  σε  άλλη  φωνή  πλην  της
δικής του. 
Θέλουµε  να  εκφράσουµε  την  απο-
γοήτευσή  µας  για  τον  Πρόεδρο  του
∆ηµοτικού  Συµβουλίου  και  τους
συναδέλφους  της  πλειοψηφίας που
όχι  απλώς ανεχθήκαν την  προανα-
φερθείσα  συµπεριφορά  του  δηµάρ-
χου αλλά  επικροτούν  κατ’  επανάλη-
ψη πράξεις και ενέργειες του ∆ηµάρ-
χου µε τις οποίες δεν εφαρµόζεται η
νοµιµότητα και η διαφάνεια. 
Θεωρούµε  ότι  είναι  ο  Μοναδικός
∆ήµαρχος στην  Ελλάδα  που αγορά-
ζει έκταση από το ∆ήµο µε εξαµηνίες
∆όσεις,  µε  16,00  €  το  µ2  και  χωρίς
να τηρείται η νόµιµη διαδικασία.
Θεωρούµε  ότι  είναι  ο  Μοναδικός
∆ήµαρχος στην Ελλάδα που δεν έχει
κάνει  δηµόσια  λογοδοσία όπως  προ-
βλέπεται από τον Κώδικα ∆ήµων εδώ
και 12 χρόνια φοβούµενος τον διάλο-
γο και την διαφάνεια. 
-  Θεωρούµε  ότι είναι  ο  Μοναδικός
∆ήµαρχος στην Ελλάδα που εγκρίνει
κατά  πλειοψηφία  ισολογισµούς
∆ηµοτικών  επιχειρήσεων  των  ετών
1999-2000-2001-2002-2003-2004
το  έτος  2010  όπου δεν  έχει  εφαρµο-
σθεί  σε  καµιά  επιχείρηση  η  νοµιµό-
τητα και η διαφάνεια.
-  Θεωρούµε  ότι  είναι  ο  Μοναδικός
∆ήµαρχος στην Ελλάδα που υπογρά-
φει  συµφωνητικό  µε  ανάδοχο και
µετά αποφασίζει κατά πλειοψηφία το
∆ηµοτικό  Συµβούλιο  την  έκδοση
περιοδικού εντύπου (εφηµερίδα).
-  Θεωρούµε  ότι είναι  ο  Μοναδικός
∆ήµαρχος στην  Ελλάδα  που  δεν
χορηγεί  στοιχεία  στην  αντιπολίτευ-
σης και µάλιστα µετά από εισαγγελι-
κές εντολές.
Θεωρούµε  ότι  είναι  ο  Μοναδικός
∆ήµαρχος στην  Ελλάδα  που  έχει
θαµµένα έργα  αποχέτευσης µη  λει-
τουργικά πάνω από δύο χρόνια. 
-  Θεωρούµε  ότι  είναι  ο  Μοναδικός
∆ήµαρχος στην  Ελλάδα  που  παίρνει
∆άνεια και χρεώνει τους ∆ηµότες για
να  ασφαλτοστρώνει  ασφαλτοστρωµέ-
νους οδούς. 
-  Θεωρούµε  ότι είναι  ο  Μοναδικός
∆ήµαρχος στην  Ελλάδα  που  ενώ  η
απώλεια  ύδρευσης  ξεπερνά  το  65%
αυτός  αυξάνει  τα  τέλη  ύδρευσης
–καθαριότητας  και  φωτισµού  µέχρι
25%.
Προσωπικά αισθάνοµαι  ντροπή για
όσα  συνέβησαν  στο  ∆ηµοτικό  Συµ-
βούλιο  και  που  υποβιβάζουν  ακόµη
περισσότερο  τον  ίδιο  και  τον  ρόλο
των  ∆ηµοτικών  Συµβούλων,  τη  λει-
τουργία  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου
ως ∆ηµοκρατικού Θεσµού.
Εµείς  ως  παράταξη  σεβόµαστε  τους
νόµους  και  τους  θεσµούς  και  προ-
σπαθούµε  να  διαφυλάξουµε την
περιουσία  του  ∆ήµου  και  τα  χρήµα-
τα των ∆ηµοτών µας.
Θεωρούµε ότι  µε  το  πρόσφατο  συµ-
βάν,  ο  δήµαρχος  υπερέβη  τα  εσκαµ-
µένα έτσι που η παραµονή στην θέση
του  να  αποτελεί  ζήτηµα  ηθικό  ως
προς  την  αποδοχή  ή  µη  πρακτικών
παρόµοιων µε αυτές που ανέφερα. 
Πιστοί  πάντοτε  σε  αρχές  και  θέσεις
που  µας έδωσαν  όλα  αυτά  τα  χρόνια
το δικαίωµα να αισθανόµαστε υπερή-
φανοι για  τα  έργα  τις  παρεµβάσεις
και τις ιδέες µας, καλούµε τον καθέ-
να από τους συναδέλφους της πλειο-
ψηφίας  δηµοτικούς  συµβούλους
κατά  το  µερίδιο  που  τους  αναλογεί,
να αναλάβουν τις  ευθύνες  τους ένα-
ντι  των  δηµοτών  αλλά  και  των  κατοί-
κων  της  περιοχής,  να  αντιδράσουν
και να µην ανεχθούν παρόµοιες πρα-
κτικές τις  οποίες  πολύ  καλά  γνωρί-
ζουν. 
Η στήριξη ή η ανοχή προς το πρόσω-
πο  του  δηµάρχου,  αποτελεί  συνενο-
χή και τους καθιστά συνυπεύθυνους.
Από  πλευράς  µας,  θα  συνεχίσουµε,
να  αγωνιζόµαστε µε  το  ίδιο  σθένος
και πάντα µε ακεραιότητα και ανιδιο-
τέλεια για το καλό του τόπου.
* Το παραπάνω κείµενο αποτελεί
ανακοίνωση της παράταξης «∆ήµος
Ανατολής – Πρώτη Πόλη», την
οποία υπογράφει ο επικεφαλής της
Γιώργος Αρλέτος.
Έφυγαν τα τρακτέρ
από το Λούρο 
Μετά από 25 ηµέρες στην εθνική οδό,
αποχώρησαν  τα  τρακτέρ  την  Πέµπτη  το
απόγευµα  και  από  το  µπλόκο  του  Λού-
ρου.
Οι  εκπρόσωποι  των  αγροτών  υποστη-
ρίζουν ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί
και  δίνουν  και  εκείνοι  ραντεβού  στον
εορτασµό  του  Κιλελέρ,  καθώς  συµπλη-
ρώνονται φέτος 100 χρόνια.
Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αγροτι-
κών  συλλόγων  ν.  Πρέβεζας  κ.  Σπύρος
Κλινάκης χαρακτήρισε  αδιάλλακτη  τη
στάση  του  υπουργείου  Αγροτικής  ανά-
πτυξης  και  τόνισε  ότι  αν  και  οι  αγρότες
αποφάσισαν  να  αναστείλουν  τον  αγώνα
τους µε τη µορφή των µπλόκων αυτό δεν
σηµαίνει ότι δεν θα συνεχίσουν να αγω-
νίζονται. 
Ουσιαστικά  οι  αγρότες  δίνουν  ραντε-
βού  τον  επόµενο  µήνα  στην  100ή  επέ-
τειο του Κιλελέρ, την οποία -προφανώς-
θα τιµήσουν µε ξεχωριστές εκδηλώσεις.
«Ο αγώνας των αγροτών για µία ακόµη
χρονιά,  ανέδειξε  τα  οξυµµένα  προβλή-
µατα  του  κλάδου  και  την  αναγκαιότητα
άµεσης στήριξης του αγροτικού εισοδή-
µατος», είπε  ο  κ.  Κλινάκης,  και  κατήγ-
γειλε  την  κυβέρνηση  ότι  «όχι  µόνο  δεν
υλοποίησε  τις  προεκλογικές  της
δεσµεύσεις, αλλά µε τα νέα µέτρα επιτα-
χύνει  το  ξεκλήρισµα  της  αγροτιάς» και
τόνισε  ότι  ο  αγροτικός  κόσµος  συσπει-
ρώνεται και βρίσκεται σε πλήρη ετοιµό-
τητα. 
∆ηµοτικού - Γυµνασίου - Λυκείου
Áíá  ëáì  âÜ íïõ ìå   ðÜóçò öýóå  ùò åêäç ëþ óåéò 
(áññá  âþ  íåò, âáöôß  óéá, ïíï ìá  óôé êÝò åïñ  ôÝò   ê.ë.ð.)
Ðåñéï  ñé  óìÝ íïò áñéè  ìüò áôü ìùí,   Ýùò 60   Üôïìá, 
 ìå   ìåíïý   ôçò åðé ëï ãÞò   óáò  óå   ðïëý   êáëÞ   ôéìÞ
 Ôçë. 2651045445
ÁÖÉÅÑÙÌÁ 11
«  ÍÅÏÉ   ÁÃÙÍÅÓ»  ÓÜâ  âá ôï 13 - Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010
Çðåé ñïc
Πάνος  Κυπαρίσσης
Έñåõíá - παρουσίαση áöéå ñþ  ìá ôïò:   ¢ííá ÄåñÝ  êá  - Μέρος ∆’
Ένα  καλό  βιβλίο,  πέρα  από  τα  συγκινησιακά  στοιχεία,  που
ξυπνάει  µέσα  του,  οπωσδήποτε  σου  θέτει  πάντα  και  ορισµένα
πλατύτερα  ερωτήµατα  ή  σου  δίνει  απαντήσεις  σε  ερωτήµατα.
Έτσι  διαβάζοντας  τον  «Καπνοπόλεµο»  του  Πάνου  Κυπαρίσση,
σκεφτόµουν  πως  αν  θέλαµε  να  κατατάξουµε  σε  κάποια  κατηγο-
ρία, µε τη φιλοσοφική έννοια του όρου, τα καλά ποιήµατα, θα τα
εντάσσουµε  οπωσδήποτε  στα  «γεγονότα».  Ένα  άρτιο  ποίηµα
είναι  ένα  «γεγονός»,  ένα  συµβάν  όχι  µόνο  γιατί  ήδη  είναι  πια
ξεκοµµένο  από  τον  οµφάλιο  λώρο
του  δηµιουργού,  αλλά  και  ιδιαίτε-
ρα  αυτό,  γιατί  τώρα  έχει  µια  εντε-
λώς δική του, προσωπική ζωή και
ακτινοβολία,  κι  όπως  γεννήθηκε
από  ένα  συναίσθηµα  ή  µια  εµπει-
ρία, τώρα είναι το ίδιο ικανό να δηµιουργήσει συναισθήµατα και
εµπειρίες ακριβώς όπως κι ένα πραγµατικό γεγονός.
Και τα καλύτερα ποιήµατα της συλλογής του Κυπαρίσση µοι-
άζουν µε µικρά γεγονότα που διαδραµατίζονται αυτή τη στιγµή
δίπλα σου: 
«∆εν  είδε  κανένα  –ανέβηκε  τη  σκάλα-άναψε  τσιγάρο-κάθισε-
ήπιε  καφέ…-δεν  είδε  κανένα-έσβησε  το  τσιγάρο-άναψε  καινού-
ριο-έφυγε-τα δάχτυλά του στο τασάκι-στις καρέκλες εµείς-οι θεα-
τές-οι απόντες».
Ποίηση, απογυµνωµένη από κάθε «ποιητικό» που δε ζητάει να
εντυπωσιάσει, κι αν, καµιά φορά, χρησιµοποιεί τον αιφνιδιασµό,
είναι µάλλον για να γρονθοκοπήσει τον κάποιο ροµαντισµό µας,
και οπωσδήποτε τον εφησυχασµό µας.
«Τα  καταστήµατα  οργιάζουν-παρωπίδες,  προσωπίδες-ωτασπί-
δες-νέα  εθνόσηµα-νέα  χαρτόσηµα-νοσοκοµεία  ανδριάντες,
νεκροταφεία-εποχή  για  καριέρα-η  γενιά  µου  σκορπιέται-και  η
ισορροπια µου ασταθής-αδυσώπητος ο φετεινός αιών ενέσκυψεν-
η ιστορία γράφεται πάλι στις γάζες».
Ο σαρκασµός για την ανελέητη εποχή µας κι η αγωνία του για
έναν  ωραιότερο  κόσµο  (έννοια  κάθε  αληθινού  ποιητή)  είναι  οι
δυο πόλοι που ανάµεσά τους εκτείνεται η συναισθηµατική υδρό-
γειος του Πάνου Κυπαρίσση. Κι η ποίησή του έχει κάποιες ανα-
λογίες µε τις καλύτερες στιγµές του Ρεβεντό, που πολλά πρόσφε-
ρε στη γαλλική ποίηση. Στίχοι ασύνδετοι συχνά, σε πρώτη όψη
βέβαια, γιατί στην πραγµατικότητα µοιάζουν µε τους ακροβολι-
σµένους στρατιώτες µες στην οµίχλη, που ο καθένας προχωρεί
σχεδόν ολοµόναχος, αλλά όλοι πηγαίνουν για τον ίδιο σκοπό.
Ποίηση αληθινή, µε δυο λόγια, που από το «τίποτα» µπορεί να
δηµιουργεί  ζωή.  «Τα  βράδια  γδύνεται-βγάζει  τη  µέρα-το  παλτό
της-τα µάτια της-και πέφτει για ύπνο-η βρύση στάζει».
Κόνιτσα, Αύγουστος 2000, Συνάντηση Ηπειρωτών Λογοτεχνών (φωτό αρχείου Άννας ∆ερέκα)
Στις  µέρες  µας  η  ποίηση  δεν  είναι
παρά  ένα  µαχαίρι  που  καρφώνεται  και
σκουριάζει  στο  χρόνο.  Μένει  εκεί  και
σηµαίνει µε µαύρες κορδέλες και φωνές
βραχνές  της  οδύνης.  Πίσω  από  τους
λόφους  χύνεται  ποτάµι  το  αίµα  και  ο
ποιητής  παλεύει  µε  την  αµετάκλητη
χλόη  του  θανάτου.  ∆εν  προλαβαίνει
ωστόσο, µε ποιήµατα. Π.Κ.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Πάνου Κυπαρίσση: «Ο Καπνοπόλεµος»
Του
Τάσου Λειβαδίτη
Πρόσφατα κυκλοφόρησε η νέα ποιητική
δουλειά  ενός  δηµιουργού  που  ξεχωρίζει
για το ήθος και τη σεµνότητα µε την οποία
ασκεί  τα  ποιητικά  του  καθήκοντα.  Η
τελευταία συλλογή του Πάνου Κυπαρίσση
µας υποβάλλει το ίδιο αίσθηµα σεβασµού
απέναντι  σε  µια  ποιητική  πορεία  που
παραµένει  ανυπόκριτη  και  αταλάντευτη
για πάνω από τριάντα χρόνια τώρα.
Η αναζήτηση «του χώµατος που µένει»,
εκείνου  που  έµεινε  πίσω,  στο  παρελθόν,
για  να  στοιχειώνει  το  φως  του  παρόντος
σαν τύψη, σαν ρίζα πικρή και αδικαίωτη,
εξακολουθεί  να  διεκδικεί  την  έµπνευση
και τις ποιητικές του δυνάµεις. «Ρίζα σκο-
τεινή  η  ζωή»  γράφει  ο  Κυπαρίσσης  στο
εναρκτήριο ποίηµα της συλλογής,
Βγάζει ένα τόσο φως το κορµί
κι ανεβαίνει
συναντώντας θιάσους παλιούς
χαµένους βηµατισµούς
µυστικούς µονολόγους ηρώων.
Τη  ρίζα  αυτή,  τη  χαµένη  κάπου  στην
εµφυλιακή και µεταµφυλιακή Ελλάδα που
«χρηµατοδοτεί»/µε  φλέβες  σκοτεινές
µέσα  στο  αίµα»  και  που  συµπλέκει  «µε
βραχνές συλλαβές» τη µοίρα του µε εκεί-
νη του τόπου του, πασχίζει να αφουγκρα-
στεί ο ποιητής. Άλλοτε διαστέλλει συνειρ-
µικά  τις  επάλληλες  στρώσεις  της  µνήµης
και άλλοτε πάλι συστέλλεται για να χωρέ-
σει στα τριχοειδή αγγεία της ύπαρξης, εκεί
που βουίζει το αίµα της φύτρας του.
Αχόρταγη  η  µνήµη,  τον  καλεί  διαρκώς
να οσµιστεί το θυµίαµα του παρελθόντος,
να λιτανεύσει τους απόντες, να καταπλεύ-
σει στα σκοτεινά νερά του εµφυλίου:
Βαθειά τα νερά
Περνώ σαν καράβι θάλασσα µαύρη
επιµένοντας  στους  χθεσινούς  µου
νεκρούς
Στο κρυφό ευρετήριο
Μελετώντας  σιωπές  και  φωνούλεςµΧα-
µόγελα που σπατάλησαν στην ανάγκη
κλωστές  που  πέρασαν  µε  ελπίδα  στο
βελόνι του πόνου
και κόπηκαν […]
(«Κατάπλους»)
Οι  ανώνυµοι  νεκροί,  αδικαίωτοι,  επα-
νέρχονται διαρκώς, φάσµατα «των άδικων
αιµάτων»,  πουκά-
µισα  αδειανά  της
ιστορίας που ανα-
ζητούν  ένα  τόπο
στον  τόπο  τους.
Καλή ώρα σαν τον Νίκο, τον πολιτικό πρό-
σφυγα του οµώνυµου ποιήµατος, που
γύρισε από τις στέππες του βορρά
µε το κατράµι στην ψυχή
και ασήµια στα µαλιά
[…]
κι αυτός λογάριαζε στον τόπο τον τόπο
µε την ξετοπισµένη του ψυχή
[…]
έγειρε στο σωρό µέσα στα ξύλα
έµειν’ εκεί
[…]
έφυγε σαν µαύρος ήλιος
σε µια καινούργια χώρα, σκοτεινή.
Ο  Κυπαρίσσης  βυθίζεται  διαρκώς  στον
δικό τους καιρό, συνοµιλεί µε αυτούς που
χάθηκαν:
Τον πατέρα σε αόριστη κλίση
τη θεία στην Τασκένδη
τον Τάκη, τον Παύλο στην Ουγγαρία
τη Χρυσάνθη στα τριάντα,
σκηνοθετεί  τις  συναντήσεις  τους  σαν
προσκύνηµα και επιστροφή στην πηγή και
τη θηλή. Ο πόνος του νόστου αποτελεί µια
αγιάτρευτη  εµµονή,  ένα  παιχνίδι  οδύνης
και ηδονής, χρησµού και ερµηνείας που,
όταν  δεν  τον  προκαλεί  µε  πανουργία  η
ιστορία, το στήνει ο ίδιος ο ποιητής:
[…]
Θα µπω στις φλέβες µου τώρα
το κρυφό ιερό
να ’δω τι ’ναι αυτό
που στο ελάχιστο σηκώνει τόσο θρήνο
και σαλός τον άνεµο θα καλώ
τη µαύρη φωνή της ρίζας να γνωρίσω
Το άχραντο της θυσίας εσώρουχο
θα σκάψω ως την άβυσσο µέσα να βρω
που ξέρω τόσα γι’ αυτό
όσα ξέρω για µένα εγώ
που δεν είµ’ εγώ και µε γυρεύω
(«Συναυτουργός»)
Η καταβύθιση στο παρελθόν, στα έγκα-
τα  της  συνείδησης,  εκεί  που  διακλαδίζο-
νται τα συµβάντα µε τα βιώµατα, καθιστά
τον  ποιητή  δέσµιο  ενός  κουβαριού  που,
όσο  πασχίζει  να  ξετυλίξει,  τόσο  εµπλέκε-
ται  σε  αυτό.  Τι  είναι  δικό  του  και  τι  των
άλλων;  Τι  γεγονός  ιστορικό  και  τι  φαντα-
σιακή  του  αναπόληση;  Και  ο  ίδιος  δεν
ξέρει να πει. Το µόνο που γνωρίζει είναι
αυτό το βαθύ µαύρο που του δόθηκε σαν
τύχη πικρή µε την εντολή «ν’ ακούει χαµη-
λά» για να θησαυρίσει τους απόντες. Μια
τύχη µητριά που πριονίζει κάθε χαρά που
τολµά  να  τον  διεκδικήσει,  που  ακυρώνει
κάθε  ελπίδα  και  µετατρέπει  το  φτερούγι-
σµα  της  ψυχής  του  σε  «εφήµερη  πτήση»,
το σώµα σε σήµα. Η οδύνη όµως αυτή δεν
είναι  άµοιρη  ηδονής.  Όταν  απουσιάζει  ο
ποιητής  την  αποζητά:  σαν  χρέος,  σαν
συνήθεια, σαν ποιητική δωρεά.
Στο  σηµείο  αυτό  ή  άλως  της  θλίψης
υπερβαίνει  την  ατοµική  µοίρα  και  αγκα-
λιάζει µια µεταπλασµένη µυθολογία στην
οποία οι µυθικοί ήρωες λειτουργούν σαν
σύµβολα µιας σύγχρονης κατάστασης που
επαναλαµβάνει και υποβαστάζει το µύθο.
Το  ποιητικό  υποκείµενο  σκηνοθετεί  τον
εαυτό του στριµωγµένο στις Συµπληγάδες
ή  σε  αναζήτηση  της  λήθης  στο  νησί  της
Κίρκης  ή  ακόµη  στο  ρόλο  της  Περσεφό-
νης,  που  ζώντας  χρόνια  πολλά  της  σκου-
ριάς, αναζητά περάσµατα προς τον επάνω
κόσµο  και  δεν  τα  βρίσκει  ή,  τέλος,  στο
ρόλο  του  Θησέα,  για  τον  οποίο  δεν  έχει
νόηµα  η  επιστροφή  και  η  αλλαγή  του
πανιού. Κάποτε, όπως στο ποίηµα «Ελένη»
η αναβίωση των µυθικών ηρώων συµβάλ-
λει  στην  καθολίκευση  µιας  βαθιά  βιωµέ-
νης εµπειρίας, στην αναγωγή του αναγνώ-
στη  σε  µια  άχρονη  καθολικότητα,  όπου
ένα  «εµείς»  σύγχρονων  ταξιδευτών  συνα-
ντιέται  µε  τους  άµεσους  προγόνους  στην
ιστορία αλλά και το οµηρικό σύµπαν. Στην
ποιητική γλώσσα του Κυπαρίσση, ο εξόρι-
στος  νοσταλγός  δένεται  στους  κρίκους
µιας αρχαίας αλυσίδας που συνέχει τους
συντρόφους του Οδυσσέα και τους ήρωες
των πρόσφατων πολέµων:
Ακούω νερά
σε κοίτη βαθειά, δειλινή
Λόγια και χρόνια
µε τα φεγγάρια στους ώµους
και των χαµένων τους ίσκιους
Ένα τους βλέµµα
µια νεφέλη ζητώ χελιδόνια
Κορµιά που πλάγιασαν ήσυχα
µε το δόρυ στα σωθικά
Ενυδρεία της µνήµης
Κοπάδια καράβια
που  αποκοιµήθηκαν  στα  νερόκρινα,
άδεια
και τα τυλίγει η σιωπή
Τελωνεία της δόξας
που θησαύρισαν αίµα και σάρκα
[…]
Περνούν ακόµη ποτάµια θανάτου πικρά
του Αίαντα, του Παύλου, του Νίκου σπα-
θιά
Τσακισµένα
(«Ελένη»)
Η  θεατρικότητα  των  καταστάσεων,  των
ηρώων, των σκηνικών αποτελεί το αναµφι-
σβήτητο  πλεονέκτηµα  αυτών  των  ποιηµά-
των,  καθώς  πραγµατικότητα  και  µύθος
φαίνεται  να  συνυπάρχουν  σε  µια  φυσική
συζυγία.  Η  γλώσσα  χωρίς  επιτηδεύσεις
και  άκρατο  λυρισµό  υποβάλλει  µε  επιτυ-
χία τις µυθικές προεκτάσεις και τις συµβο-
λικές αξίες του τοπίου και των πραγµάτων,
ανάµεσα στα οποία οι άνθρωποι περιπλα-
νώνται και πλανώνται.
Αλήθεια και πλάνη, ιστορία και µύθος,
αυτοί είναι οι πόλοι γύρω από τους οποί-
ους κινείται η ποίηση του Κυπαρίσση που
πασχίζει ενάντια στο ρεύµα, τις συνήθειες
και τις παραδοχές της δικής µας εποχής,
να  αφουγκραστεί  τις  πηγές  του  παρελθό-
ντος και να τις νοηµατοδοτήσει. Να φέρει
στην επιφάνεια όλες εκείνες τις παραµελη-
µένες.
εποποιίες σπαραγµών
νωπογραφίες αγγέλων ναυαγών
ιστορίες  που  η  Ιστορία  (µε  «Ι»  κεφα-
λαίο) δε
θέλησε να δει
είτε γιατί αυτές σιωπούν πεισµατικά είτε
γιατί µιλούν σε µια γλώσσα που µας ξενί-
ζει είτε, τέλος, γιατί στη σηµερινή µετανε-
ωρετική  συνθήκη  «οι  αποκαθηλωτές
οργιάζουν  τις  νύχτες/µε  σχοινιά  και  µε
σκάλες». Ο ποιητής εκφράζει ένα σκεπτι-
κισµό  για  την  αξιοπιστία  του  τρόπου  µε
τον οποίο οι σύγχρονοι ιστορικοί αναπα-
ριστούν  το  παρελθόν  και  θεωρεί  ότι  η
µεροληπτική  χρήση  των  εννοιολογικών
τους  εργαλείων  οδηγεί  «σε  σιωπές  που
επιβάλουν οι σχεδιαστές/και νικητές εφή-
µεροι»  της  ιστορίας,  σε  παρανοήσεις,
παρασιωπήσεις  και  παραχαράξεις.
Κόντρα στις θεωρίες για την αστάθεια του
νοήµατος  και  τις  εξαγγελίες  περί  του
τέλους της ιστορίας, ο Κυπαρίσσης µονα-
χικός  αλλά  ανυποχώρητος  χρησιµοποιεί
όλα τα τεχνάσµατα ενός έµπειρου και πει-
θαρχηµένου πολιορκητή, προκειµένου να
εκπορθήσει  το  ανεξιχνίαστο  νόηµα  της
ιστορίας,  να  στοιχειοθετήσει  κάποιες
βεβαιότητες  που  θα  συνέχουν  το  παρελ-
θόν και το παρόν του. Όµως αισθάνεται ότι
είναι
Η Ιστορία στο σταυρό
και ό,τι συλλογιστείς
έτσι κάνει µια παλάµη και το σβήνει
καθώς επίµονος εκτιµητής
βεβαιώνει πως ποτέ το όλο
δεν ειν’ όλο
(«Βουβή σειρήνα»)
Για τη σύγχρονη ιστοριογραφία, είναι η
αλήθεια,  δεν  υπάρχει  ιστορικό  πεπρωµέ-
νο, δεν υπάρχει κάποιο βαθύτερο, ενιαίο
και  αντικειµενικό  νόηµα  του  ιστορικού
γίγνεσθαι. Από µια άποψη αυτό απελευθε-
ρώνει το παρόν από τα ίχνη του παρελθό-
ντος, από τις επιταγές, τις δεσµεύσεις και
τις  επιλογές  του.  Από  την  άλλη  µεριά
όµως φαίνεται να αδειάζει από νόηµα και
περιεχόµενο  την  παρουσία  και  τη  δράση
του ανθρώπου στη διάρκεια της ιστορίας.
Και όσο και αν µας διαβεβαιώνουν οι σύγ-
χρονοι ιστορικοί για την ανάγκη αναζήτη-
σης  του  νοήµατος  των  ιστορικών  γεγονό-
των  στα  συµφραζόµενα  της  παρελθούσης
εποχής  και  στον  σύγχρονο  τρόπο  κατα-
σκευής των εννοιολογικών µας εργαλείων,
η «ανθρώπινη φύση» -για να χρησιµοποι-
ήσω  µια  ξεπερασµένη  από  τα  πράγµατα
έκφραση- δεν παύει να γυρεύει µια ολιστι-
κή ερµηνεία του κόσµου και της ιστορικής
εµπειρίας,  σαν  αυτή  που  προσφέρει  ο
µύθος, σαν αυτή που συνθέτει η ποίηση,
πάλι και πάλι…
12    ÁÖÉÅÑÙÌÁ
«  ÍÅÏÉ   ÁÃÙÍÅÓ»  ÓÜâ  âá ôï 13 - Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010
Πάνος Κυπαρίσσης, Το χώµα που µένει, Καστανιώτης, Αθήνα 2007, σ. 77
Από το σήριαλ
«Έρωτας και
επανάσταση» σε
σκηνοθεσία του
Γρηγόρη Μασ-
σαλά, 1977
Της
Μορφίας Μάλλη
ÁÖÉÅÑÙÌÁ 13
« ÍÅÏÉ   ÁÃÙÍÅÓ»  ÓÜâ  âá ôï 13 - Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010
Έχοντας  διανύσει  µια  ποιητική  πορεία
σχεδόν τριών δεκαετιών, µε αρχή της συλ-
λογή Ο καπνοπόλεµος (1977) (είχε προη-
γηθεί το 1975 η συµµετοχή του στην οµα-
δική  έκδοση  Ποίηση  7)  και  ενδιάµεσους
σταθµούς άλλα έξι βιβλία, ο Πάνος Κυπα-
ρίσσης  µε  το Χώµα  που  µένει  καταθέτει
την πιο ώριµη ίσως ποιητική του εργασία.
∆ιατηρώντας  σταθερούς  τους  θεµατικούς
και εκφραστικούς δεσµούς µε το προσωπι-
κό ποιητικό παρελθόν του (η πιο εµφανής
µαρτυρία αυτών των δεσµών είναι ότι ο τίτ-
λος  του  βιβλίου  Το  χώµα  που  µένει ανα-
καλεί,  από  απόσταση  είκοσι  χρόνων,  τον
οµώνυµο  τίτλο  του  τελευταίου  ποιήµατος
της συλλογής Σηµειώσεις ενός τηλεγραφη-
τή  [1987]),  ο  Κυπαρίσσης  σηµειώνει  ένα
νέο σταθµό σε ό,τι ονοµάζουµε κατά συν-
θήκην,  ποιητική  ωριµότητα.  Ο  νέος  σταθ-
µός  έγκειται  στην  εκλέπτυνση  και  στο
βάθεµα εκείνων των χαρακτηριστικών γνω-
ρισµάτων της ποίησής του τα οποία τη διέ-
κριναν εξαρχής. Έκανα λόγο για νέο σταθ-
µό  σε  ό,τι  ονοµάζουµε,  κατά  συνθήκην,
ποιητική ωριµότητα, επειδή πιστεύω ότι ο
Κυπαρίσσης ήδη από το πρώτο βιβλίο του
εµφανίστηκε  ποιητικά  ώριµος,  χαράσσο-
ντας  τότε  µε  σαφήνεια  τη  δική  του  διακε-
κριµένη εκφραστική περιοχή.
Έτσι λοιπόν στα ποιήµατα της συλλογής
Το  χώµα  που  µένει το  εξελικτικό  στάδιο
της  ποιητικής  ωριµότητας,  έτσι  όπως  το
αντιλαµβάνοµαι,  έγκειται  στη  µεγαλύτερη
από  το  παρελθόν  λυρική  οικονοµία  και
συµπύκνωση,  καθώς  και  στο  στοχαστικό
καταστάλαγµα,  συµπύκνωση  και  καταστά-
λαγµα  που  έφεραν  η  ηλικιακή  ωρίµανση
του εξηντατριάχρονου σήµερα Κυπαρίσση
και  η,  συνακόλουθη  µε  αυτή  την  ωρίµαν-
ση,  µακρόχρονη  άσκηση  του  ποιητικού
λόγου του.
Αν  θα  έπρεπε  να  συνοψίσω  µε  µια
φράση  το  κεντρικό  νόηµα  γύρω  από  το
οποίο  περιστρέφονται  ή,  µε  άλλα  λόγια,
την  ψυχοσυναισθηµατική  πηγή  από  την
οποία απορρέουν τα ποιήµατα του Κυπα-
ρίσση θα έλεγα ότι η φράση αυτή είναι: «η
αλύτρωτη µνήµη». Αν, δηλαδή, εξαιρέσου-
µε τη µικρή θεµατική περιοχή των ερωτι-
κών  ποιηµάτων  όπου  η  σχεδόν  σταθερά
λυρική  κατεργασία  του  θέµατος  εκφράζει
ένα κατά κανόνα θετικό αισθητηριακό και
συναι-
σθηµα-
τ ι κ ό
φορτίο
( β λ .
πχ.  τα
ποιήµατα  «Ιστορία»  [σ.  33]  και  «Ανίκατε
µάχα» [σ. 50]) η µεγάλη πλειονότητα των
υπόλοιπων  ποιηµάτων  ανακαλεί  εικόνες,
καταστάσεις  και  πρόσωπα  του  παρελθό-
ντος,  προκειµένου  να  αποτιµηθούν  η
σηµασία  και  ο  συναισθηµατικός  αντίκτυ-
πός τους στο παρόν του ποιητικού υποκει-
µένου.  Με  αυτή  τη  σχεδόν  σταθερή  µνη-
µονική  ανάκληση  µπορεί  να  συσχετιστεί
και η επίσης σχεδόν σταθερή µορφολογι-
κή  εικόνα  των  ποιηµάτων:  ολιγόστιχες
στροφές  µε  στίχους  µικρής  κατά  βάση
συλλαβικής έκτασης. Αυτές οι ολιγόστιχες
στροφές  των  ποιηµάτων  µοιάζουν  σαν  να
αντανακλούν τα θραύσµατα και τις ασυνέ-
χειες  της  µνηµονικής  ανάκλησης.  Ιστορι-
κά προσδιορισµένο το παρελθόν το οποίο
ανακαλούν  τα  ποιήµατα  του  Κυπαρίσση
είναι  ευδιάκριτα  ορατό:  η  Ελλάδα  του
Εµφυλίου και των µετεµφυλιακών χρόνων.
Εικόνες, καταστάσεις και πρόσωπα αυτής,
λοιπόν, της µακρινής Ελλάδας αναδύονται
στο  παρόν  µέσα  από  τα  ποιήµατα  του
Κυπαρίσση  για  να  εκφραστεί  εντέλει  ό,τι
συµπύκνωσα  παραπάνω  η  αλύτρωτη
µνήµη. Μάλιστα η αδυναµία της λύτρωσης
του  ποιητικού  υποκειµένου  από  αυτή  τη
µνήµη  είναι  τόσο  ισχυρή  που  διαβρώνει
ολότελα την παρούσα ζωή του και οδηγεί
στην  ψυχοσυναισθηµατικά  αρνητική  απο-
τίµηση όλης της πορείας που διήνυσε από
το  παρελθόν  µέχρι  το  παρόν.  Έχει  σηµα-
σία να παρατηρήσω ότι στη βάση της ψυχι-
κής  διελκυστίνδας  του  ποιητικού  υποκει-
µένου  ανάµεσα  στο  παρελθόν  και  στο
παρόν θεµελιώνονται οι λεπτές και επιτυ-
χηµένες  ισορροπίες  της  ποίησης  του
Κυπαρίσση: ανάµεσα στο συναίσθηµα και
το στοχασµό, το λυρισµό και τη δραµατική
αίσθηση των πραγµάτων, την έκφραση του
συλλογικού-κοινωνικού  βιώµατος  και  την
έκφραση της ατοµικής περιοχής.
Για  να  γίνουν  πιθανόν  καλύτερα  κατα-
νοητά  όσα  προηγήθηκαν  θα  σχολιάσω  εν
συντοµία  µερικά  ποιήµατα.  Στο  ποίηµα
«Βουβή  σειρήνα»  (σ.  17)  γραµµένο  µε
αφορµή ένα ταξίδι στον Αι-Στράτη, η ενερ-
γοποίηση  της  µνήµης  αφορµάται  από  το
σύγχρονο  βίωµα  της  άµεσης  επαφής  µε
τον τόπο της ιστορικής µνήµης. Το ιστορι-
κό βίωµα µετουσιώνεται, µέσα από το στο-
χασµό του, σε καθολική αίσθηση του νοή-
µατος  του  κόσµου  και  του  εαυτού:  «Η
Ιστορία  στο  σταυρό/κι  ό,τι
συλλογιστείς/έτσι  κάνει  µια  παλάµη  και
τα  σβήνει/καθώς  επιµονος
εκτιµητής/βεβαιώνει πως ποτέ το όλο/ δεν
είν’  όλο».  Σχολιάζω:  Σωστά.  Τόσο  η  συλ-
λογική Ιστορία όσο και η προσωπική µας
ιστορία  δεν  είναι  παρά  µια  διαδοχική
σειρά απωλειών, αφαίρεσης του όλου. Στο
ποίηµα «Τω γνωστώ αγνώστω» (σελ. 18) το
ποιητικό  υποκείµενο  απευθύνεται  σε
κάποιο  άδηλο  µα  πολύ  οικείο  πρόσωπο
από  το  παρελθόν  και  αντιδιαστέλλει  αυτό
το  πρόσωπο  και  τον  κόσµο  του  («σφαί-
ρες», «χλαίνη», «κραυγές και ποδοβολητά,
«παλάµη  στο  στόµα»)  από  τα  σηµερινά
δεκαεξάχρονα  παιδιά  και  τον  δικό  τους
κόσµο  («γυαλισµένα  παρκέ  που  κρύβουν
το σάπιο», «υποσχέσεις και θέσεις, µαυλί-
σµατα ψηφιακά»).
Μέσα από την αντιδιαστολή αυτή φαίνε-
ται ότι το χάσµα ανάµεσα στις δυο εποχές
και  τους  ανθρώπους  τους  είναι  αγεφύρω-
το.  Το  ποίηµα  «Νίκος,  1974»  (σ.  22-23)
ένα από τα περισσότερο αφηγηµατικά ποι-
ήµατα  του  βιβλίου,  αφηγείται  την  ιστορία
ενός  πολιτικού  πρόσφυγα  ή  µετανάστη
που  επιστρέφει  στην  Ελλάδα  της  αρχής
της µεταπολίτευσης για να αφήσει γρήγο-
ρα την τελευταία του πνοή και την «ξετοπι-
σµένη  του  ψυχή».  Στο  ποίηµα  «Νυν  και
αεί» (σ. 16) η κυρίαρχη αίσθηση παραµέ-
νει εκείνη της διάψευσης των προσδοκιών
της  ίδιας  της  ποιητικής  έκφρασης,  των
αναπάντητων  ερωτηµάτων,  της  αδυναµίας
για  κατανόηση  κάποιου  νοήµατος  τόσο
µέσω της εµπειρίας όσο και µέσω του στο-
χασµού.  Στο  ποίηµα  «Η  ελπίδα  ως  είδος
ευθανασίας» (σ. 39) η νύχτα και ο φόβος
εξορκίζονται  µέσα  από  την  προσπάθεια
της  καταφυγής  σε  µιαν  ελπίδα  που  όµως
είναι πλαστή. Έτσι το ποίηµα τελειώνει µε
τη δυσοίωνη εικόνα του κόκκινου αίµατος.
Τέλος,  στο  ποίηµα  «Ο  βυθός  του  καθρέ-
φτη»  (σ.  65)  η  επιστροφή  στο  παρελθόν,
όπου  είναι  ευδιάκριτα  τα  σήµατα  της
πολεµικής  και  ψυχροπολεµικής  εποχής
(«στρατώνες  ψυχροί»,  «σπίτια  ανοιγµέ-
να»), είναι κατάβαση στα βάθη του σκοτα-
διού και του θανάτου.
Θα παραθέσω, στη συνέχεια, το ποίηµα
«Βράδυ βροχής» (σ. 28) αφενός επειδή το
θεωρώ  ένα  εύγλωττο  και  ποιητικά  ωραίο
παράδειγµα  όσων  ανέπτυξα  παραπάνω,
αφετέρου επειδή θα µου δώσει την ευκαι-
ρία  να  σχολιάσω  το  δεσµό  της  ποίησης
του  Κυπαρίσση  µε  εκείνην  του  Ηπειρώτη
συµπατριώτη του Μιχάλη Γκανά:
Όλη τη νύχτα µε τη νύχτα στα µάτια
και τους καθρέφτες να γράφουν
νωπές εικόνες των χαµένων
Τον πατέρα σε αόριστη κλίση
τη θεία στην Τασκένδη
τον Τάκη, τον Παύλο στην Ουγγαρία
τη Χρυσάνθη στα τριάντα
Ξεπεζεύουν χρόνια θαµµένοι
ξεκαρφώνοντας τη µνήµη
ως τον κρυφό της βυθό
Κοιτάζουν µε κείνο το βλέµµα
της πείνας
της άλλης πείνας
που τύχη δεν είχε
∆ε µιλούν, επιµένουν κι ο κώδικας
σπάζει
Τους βρίσκω σε κήπους 
σε νερά και οπωροφόρα του νου
σε βρύσες τυφλές
µε χέρια λευκά και χορτάρια
στους ώµους
Σε γεφύρια κοµµένα
Ποια εποχή να ντυθώ;
Πώς να τους θησαυρίσω;
Ο  δεσµός  της  ποίησης  του  Κυπαρίσση
µε εκείνην του Γκανά, πέρα από τα, εύκο-
λα  διακριτά,  κοινά  θεµατικά  στοιχεία,
έγκειται στην αίσθηση αµφοτέρων των ποι-
ητών  ότι  η  πατρίδα  από  «µητέρα  µεγαλό-
ψυχη» (Σολωµός) έγινε, εξαιτίας των ιστο-
ρικών περιπετειών και τραυµάτων, µητριά.
Συνάµα  το  εύρος  αυτής  της  πατρίδας
περιορίστηκε δραστικά: η πλατιά και κατά
κανόνα φωτεινή ελληνικότητα, θεωρηµένη
µέσα  από  τον  µεγεθυντικό  φακό  του
µοντερνιστικού  κοσµοπολιτισµού  (γενιά
του  1930)  σµικρύνθηκε  στον  περίκλειστο
µικροαστικό  ή  αγροτικό  χώρο  της  ταπει-
νής  ιθαγένειας.  Περισσότερο  αισθητά
στον Γκανά, λιγότερο αισθητά στον Κυπα-
ρίσση,  λόγω  της  τάσης  για  αφαίρεση  που
χαρακτηρίζει  την  ποίησή  του,  η  πατρίδα
έγινε η απωθηµένη γενέτειρα, µισητή µαζί
και  αγαπηµένη,  των  αποδιωγµένων  και
στερηµένων χωρικών, των παράνοµων και
των  λυπηµένων  (για  να  θυµηθώ  τον  Χρή-
στο Μπράβο). Πρόκειται, για να χρησιµο-
ποιήσω  το  ποίηµα  του  Κυπαρίσση,  γι’
αυτούς  που  «ξεπεζεύουν  χρόνια  θαµµέ-
νοι/ξεκαρφώνοντας  τη  µνήµη/ως  τον
κρυφό  της  βυθό».  Ακόµη  και  η  τοπιογρα-
φία  αυτής  της  πατρίδας  άλλαξε.  Μακριά
από  τα  φωτεινά  νησιά  του  Αιγαίου  και  τα
βουνά της Αττικής µε τις καθαρές γραµµές
βυθίστηκε  στην  οµίχλη  και  το  χιόνι.  Έτσι
λοιπόν µέσα από την αίσθηση της µητριάς
πατρίδας του παρόντος και την αναζήτηση
της  πατρίδας-χαµένης  µητέρας  η  ποίηση
του  Κυπαρίσση,  όπως  και  κείνη  του
Γκανά,  γίνεται  ελεγειακή  ποίηση,  επειδή
στο βάθος της εκφράζει την ανέφικτη επι-
θυµία του µεγάλου νόστου, την επανασύν-
δεση µε τις ανθρώπινες και φυσικές ρίζες,
την  ηδονική  επιστροφή  και  κάτι  όµορφο
και οριστικά χαµένο, την πατρίδα της παι-
δικής και εφηβικής ηλικίας.
Παραθέτω,  τέλος,  το  ποίηµα  «Συσκευα-
σία διαρκείας» (σ. 25):
Στον Σοφοκλή Πέππα
Ξέρουν οι λέξεις
και η µνήµη νοστεί σε βυθισµένα
υπόγεια
σ’ όσους πέρασαν φιλί φιλί στη συντρι-
βή
Τους ντύνει σύννεφα πρόχειρα
τους λιτανεύει
γράφοντας πυρωµένες τροχιές µες στο
σκοτάδι
Κατεβαίνεις δίχως φτερά
βαθιά στο δικό τους καιρό
στη µαύρη σιωπή τους
Σε υπονοµεύει το αίµα
τα ζεστά του σφυγµού σου χτυπήµατα
η άλλη µατιά
Απουσιάζει η θλίψη
κι όµως από µακρινά παρατηρητήρια
σε δυναστεύει
Ιδού  λοιπόν  τα  υλικά  για  µια  ποιητική
συσκευασία διαρκείας: λέξεις, µνηµονικός
νόστος,  σκοτάδι,  κατάβαση  στη  σιωπή,
κάποιες  αναλαµπές,  η  θλίψη.  Πριν  από
δέκα χρόνια, το 1998, έκλεινα το προλογι-
κό  σηµείωµα  µιας  ποιητικής  ανθολογίας
µε  την  πρόγνωση  ότι  «µε  τους  ποιητές
συνευρισκόµαστε στην Ιθάκη της αναγνω-
στικής απόλαυσης, απ’ όπου θ’ ατενίζουµε
τη θλίψη του γύρω κόσµου να µας καλωσο-
ρίζει  στο  λυκόφως  της  χιλιετίας».  ∆έκα
χρόνια µετά, στην αυγή της νέας χιλιετίας,
συναντιέµαι  συγκινησιακά  µε  το  ποίηµα
του Πάνου Κυπαρίσση επειδή επιτυγχάνει
τη  δραστική  έκφραση  της  στωικής  παρα-
δοχής  ότι  στα  χρόνια  που  ήρθαν  διαρκεί
και σε εκείνα που θα έρθουν µας µέλλεται
µια αδιόρατη αλλά ακόµη πιο δυναστευτι-
κή θλίψη.
Πάνος Κυπαρίσ-
σης, Τηλέµαχος
Κώτσιας (φωτό
αρχείο Άννας
∆ερέκα)
Η ποίηση της αλύτρωτης µνήµης
Πάνος Κυπαρίσσης, Το χώµα που µένει, Καστανιώτης, Αθήνα 2007
Του
Ευρυπίδη Γαραντούδη
Ο  καταξιωµένος  ποιητής,  σοβαρότατος
εκπρόσωπος  του  ’70,  πολυπράγµων  καλ-
λιτέχνης  και  έξοχος  άνθρωπος,  Πάνος
Κυπαρίσσης,  καταθέτει  το  παρόν  βιβλίο,
µε στόχο να κερδίσει την παρτίδα από το
τρίπτυχο  :  Συναισθηµατικές  ανθρώπινες
αγωνίες,  αρχαϊκή  παράδοση,  έρωτας.  Ο
έρωτας, µάλιστα, στο γραπτό ποιητικό του
Κυπαρίσση,  φανερώνεται  µπροστά  µας
χωρίς  να  κρύβεται,  να  τσαλαπατάται,  να
γονατίζει. Το αντίθετο και µέχρι εκεί που
φτάνουν τα όρια, ώστε να µην προσβάλλε-
ται, τόσο το ευφάνταστο, όσο και το στεγα-
νό  αυτής  της  συγκεκριµένης  τέχνης  του
λόγου, σχεδόν ρεαλιστικά και σε αντίθεση
µε  ότι  συµβαίνει  σε  άλλες  σελίδες  µε
µεγαλύτερο βάθος ή πάθος, µε µεγαλύτε-
ρη  θα  έλεγε  κανείς  υπέρβαση,  δίνεται  µε
αβρότητα, απτά και συγκεκριµένα, ώστε να
νικηθούν και οι όποιες προκαταλήψεις. Ο
έρωτας  για  τον  Κυπαρίσση  περνά  κι  απ’
την  ψυχή  κι  απ’  το  σώµα,  περνά  δηλαδή
από  το  σύνολο  όχι  µόνο  των  κυττάρων
αλλά και της υπέρµετρα λογικοφανούς και
φυσιολογικής ανθρώπινης φύσης.
Και στο πεδίο των πνευµατικών πονηµά-
των  που  µας  κληροδότησαν  οι  αρχαίοι
ποιητές  και  φιλόσοφοι,  στους  οποίους  ο
Κυπαρίσσης  εντρυφά  χρόνια  τώρα,  ώστε
να µπορεί να µιλά απ’ αυτούς γι’ αυτούς,
εκείνο  που  εκτινάσσεται  τελικά  είναι  η
ανίχνευση  της  θηλυκής  πλευράς,  των
γυναικείων  παραµέτρων,  της  γυναικείας
προσωπικότητας  και  ψυχοσύνθεσης,  της
γυναικείας  θέλησης,  µέσα  από  ηρωίδες,
που για τον ίδιο αποτελούν πρότυπο άµε-
µπτης  ή  αµαρτωλής  συµπεριφοράς.  Ο
Κυπαρίσσης  δεν  αρέσκεται  σε  πλατεια-
σµούς  και  εξάρσεις,  το  αντίθετο  σχεδόν
«νουθετώντας», περικλείει στη δίνη του ότι
τάραξε το είναι του, διαβάζοντας για κείνα
τα εδάφη, τα φιλοσοφικά, τα ποιητικά, τα
κοινωνικά  και (ίσως)  τα  πολιτικά,  που
ανακάλυψε ή του διδάχτηκαν από δασκά-
λους  φωτισµένους  και  προπάντων µε
τέχνη.
Όσο  αφορά  τέλος  τις  ανθρώπινες  αγω-
νίες,  τις  προσωπικές  και  συναισθηµατι-
κές,  που  εγείρονται  µέσα  από  πολύστιχα
ποιήµατα, εκεί η τέχνη του ποιητή γίνεται
ο  ορισµός  της.  Ποιήµατα  που  κλαίνε  και
άλλα  που  γελάνε,  ποιήµατα  που  ταιριά-
ζουν σε ανθρώπους µε ευαισθησίες, ποιή-
µατα  που  δε  χωράνε  σε  κανένα  καλούπι,
ποιήµατα που συναρπάζουν µε τον καίριο
χαρακτήρα τους, ποιήµατα που αλλάζουν
µορφή  και  συµπεριφορά  λειτουργώντας
άλλοτε  συµβολικά,  άλλοτε  υπερρεαλιστι-
κά  και  άλλοτε  γήινα,  ποιήµατα,  εν  κατα-
κλείδι, που δείχνουν ένα τεράστιο ποιητι-
κό  ταλέντο,  που  ευτυχώς  αναγνωρίστηκε
και εγκαίρως και µε εγκυρότητα.
Αν  κάποιος  ρωτήσει  γιατί  µιλώ  τώρα
εγώ,  για  πρώτη  φορά,  και  για  την  ποίηση
του  Πάνου  Κυπαρρίση,  ενώ  ο  ίδιος  έχει
ένα  αρκετά  σηµαντικό  και  σε  ποσότητα
έργο, η απάντηση είναι σχεδόν ακαριαία :
Περίµενα  την  κατάλληλη  στιγµή  (τη  στιγ-
µή που φαίνεται – µπορεί και να είναι –,
το ποιητικό µέλλον του δηµιουργού).
Ο χρησµός
Το χώµα που µένει./Λίγο πάνω απ’ το χώµα/λίγο κάτω
απ’ αυτό/
Όλα αφηγούνται. Ποια απώλεια αφηγείται αυτή η ποι-
ητική συλλογή του Πάνου Κυπαρίσση; Μπορεί κανείς να
αφηγηθεί την απουσία;
/Το  καλοκαίρι  σβήνει/µε  το  ξεχασµένο  τριζόνι/να
πριονίζει το νόστο/.
Ένα ταξίδι που κάποιος κάνει ή έκανε παλιά ή θέλησε
να  κάνει.  Οι  νεκροί  χαιρετούν  από  την  αποβάθρα.  Οι
χαµένοι, οι ηττηµένοι. Η ήττα του φεγγαριού που περνά-
ει, του βιολιστή που παρατάει το βιολί βουβό στην άδεια
σκηνή, του Νίκου 1974 που γύρισε από τις στέππες του
Βορρά, κοίταζε ώρα δυο παιδιά που τάιζαν, κυνηγούσαν
πουλιά/Έγειρε  στο  σωρό  µέσα  στα  ξύλα/έµειν’
εκεί/Έφυγε σαν µαύρος ήλιος/µ’ ένα φτεράκι ν’ ανοίγει
ήσυχα/σε µια καινούργια χώρα σκοτεινή.
Μια ποιητική συλλογή λοιπόν γι’ αυτούς που πέρασαν
φιλί φιλί στη συντριβή. Ποια η λειτουργία των λέξεων σ’
αυτή  την  συλλογή;  Οι  λέξεις  εύστοχες,  στιλπνές,  καθα-
ρές  και  συχνά  πολύπλοκες  και  χρωµατιστές  (οµήλικα
νησιά,  φλέβες  βραχνές,  µέταλλα  πυρωµένα,  ειλητάρια
τρόµου) λέξεις  επιβλητικές  και  ατµοσφαιρικές,  σαβανώ-
νουν και ταριχεύουν το νεκρό κορµί µιας µνήµης ατοµι-
κής και συλλογικής, ο Αίας, ο Οιδίπους, ο Φιλοκτήτης,
ο Παύλος, ο Νίκος, ο πατέρας, η θεία στην Τασκένδη, ο
Θησέας,  ο  Τάκης,  η  Κίρκη,  η  Χρυσάνθη,  η  µάνα  µε  το
µαύρο  φουστάνι,  ποια  µάνα  πότε,  πάντα,  από  πάντα,
αυτή.
Ο  Πάνος  Κυπαρίσσης  όµως  κατέχει την  τέχνη  του
πολιορκητή που χρόνια έχει µονάσει. Πολιορκεί λοιπόν
και ερωτοτροπεί µε τον αναγνώστη του µε τις ανάσες και
τις αναπνοές µε τους τελευταίους στίχους των ποιηµάτων
που  ξαφνιάζουν  και  συχνά  µεθούν.  (Κράτησέ  τον,  φεγ-
γάρι/ανεβαίνει στις όχθες σου/ και Που σήκωσαν χαρές;
Κατάρτι  δε  φαίνεται  κανένα/και  ∆ιπλώνει  τ’  όνειρο
παράξενα φτερά/και βασιλεύει/Λασπώνει το κίτρινο σαν
ερηµιά.
Ο  Πάνος  Κυπαρίσσης  δεν  νοσταλγεί.  Ζει  µέσα  στο
µατωµένο  κόκκινο  µιας  πληγής  θηλής,  τρέφεται  από
αυτό  και  κατορθώνει  να  ερωτευτεί  µέσα  από  το  και  σε
αντιδιαστολή  µε  το  µαύρο  του  θανάτου.  Οι  λαγόνες,  το
στήθος,  το  χνούδι,  βαθιές  σπηλιές,  αφίλητοι  λόγοι,
ροδώνες κρυφοί, λειµώνες υγροί και περάσµατα, βαθαί-
νουν οι πληγές/λιγοστεύουν στην άδολη σάρκα/κι αυτή
επιµένει.
Ο  ποιητής  δεν  θάβει.  Πώς  θα  θάψεις/ύλη  που  δεν
θάβεται/µε την ταφή σου;
Ανασταίνει αντίθετα κεντώντας την οµορφιά, την θηλυ-
κή και την φυσική και µέσα από την σιωπή και την απο-
σιώπηση  πληµµυρίζουν  οι  φλέβες  και  σπάζουν  υψώνο-
ντας κόκκινο δέντρο. Ο ποιητής τολµάει να ανθίζει πάνω
στην πέτρα.
Μέσα στο βιβλίο αυτό κυκλοφορούν σκιές. Ο ποιητής
τις  ζωγραφίζει  µε  σταγόνες  από  βροχή,  µε  το  εφήµερο,
µε το ανεκπλήρωτο./Άηχα όλα/στιγµή κρεµασµένη/Πού
πάει σαν ίσκιος στο βάθος;/Ποιος έζησε εδώ;/.
Στην  ποιητική  αυτή  συλλογή  του  Πάνου  Κυπαρίσση
κυλούν  αρχαία  νερά,  υπάρχουν  κρυφές  κρύπτες  µε
λέξεις κτερίσµατα, ένα άδειο βαθύ, ένα ακίνητο χάος, η
Αχερουσία  ζεστή  περιµένει  ενώ  ένας  αρχαίος  χρησµός
διέπει  το  βιβλίο:/Χρησµοδοτούν  οι  ρίζες/µε  φλέβες
σκοτεινές µέσα στο αίµα/
Εκεί που ξεχνάς/εκεί ίσως ελπίζεις.
Χλόη Κουτσουµπέλη
14    ÁÖÉÅÑÙÌÁ
«  ÍÅÏÉ   ÁÃÙÍÅÓ»  ÓÜâ  âá ôï 13 - Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010
Πάνος Κυπαρίσσης: «Το χώµα που µένει»
Αθήνα.Εκδ. «Καστανιώτης», σελίδα 77 - Κριτική: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
«Το χώµα που µένει», ποιητική 
συλλογή του Πάνου Κυπαρίσση
Στράτος Στασι-
νός, Μαρία
Λάζου, Πάνος
Κυπαρρίσης
(φωτό αρχείο
Άννας ∆ερέκα)
Με τον φίλο ηθο-
ποιό Σοφοκλή
Πέππα στο θεατρι-
κό έργο ΜΠΙΝΓΚΟ
του Ε. Μποντ στο
θέατρο ΕΝΤΟΠΙΑ
σε σκηνοθεσία του
Απόστολου ∆οξιά-
δη, 1978-79
(αρχείο Άννας
∆ερέκα)
Στην  αποκατάσταση  του  κτηρίου  του  νερόµυλου  Αµά-
ραντου ∆ήµου Κόνιτσας, για την τουριστική και όχι µόνο
αξιοποίησή του, προχωρά η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Στη  σηµερινή  της  συνεδρίαση  η  Ν.Ε.  ενέκρινε  τη  δηµο-
πράτηση του έργου, προϋπολογισµού 160.000 ευρώ. 
Ο νερόµυλος, βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό φυσικό τοπίο
µε πλούσια βλάστηση και πολλές πηγές που καταλήγουν
στον ποταµό Σαραντάπορο. 
Αποτελείται  από  τον  κυρίως  χώρο  του  νερόµυλου,  τη
νεροτριβή και τον υδραύλακα. 
Σήµερα το κτήριο βρίσκεται σε ερειπωµένη κατάσταση
από τη χρόνια εγκατάλειψη και οι εργασίες θα γίνουν επί
των υπολειµµάτων των εξωτερικών λιθοδοµών. 
Με την αποκατάσταση του κτηρίου και τη διαµόρφωση
του  περιβάλλοντος  χώρου,  θα  αποκατασταθεί  η  παλιά
του  χρήση  και  επιπρόσθετα  µε  χρήση  νεροτριβής  και
Μουσείου Λαϊκής Τέχνης. 
Απαγόρευση αλιείας 
Με απόφαση του Νοµάρχη απαγορεύεται η διενέργεια
της  αλιείας  της  καραβίδας  µε  κάθε  αλιευτικό  µέσο  και
εργαλείο στον ποταµό Καλαµά, σε όλο το µήκος του και
σε  όλους  τους  παραποτάµους, καθώς  επίσης  και  σε  όλα
τα υδάτινα οικοσυστήµατα του Νοµού από 15 Φεβρουαρί-
ου  µέχρι  31  Μαΐου  2010, µε  σκοπό  την  προστασία  της
αναπαραγωγής του είδους. 
Επίσης  στη  Λίµνη  Πηγών  Αώου,  απαγορεύεται  η  διε-
νέργεια  της  αλιείας,  για  όλα  τα  είδη  ψαριών  από  15
Φεβρουαρίου 2010 έως 31 Ιουλίου 2010 για λόγους προ-
στασίας  της  αναπαραγωγής  και  από  1  Αυγούστου  2010
έως 31 Ιουλίου 2011 απαγορεύεται η αλιεία µε κάθε αλι-
ευτικό  µέσο  και  εργαλείο  για  λόγους  προστασίας  των
ψαριών διότι έχουν µειωθεί σηµαντικά οι φυσικοί πληθυ-
σµοί. 
Αντικατάσταση της στέγης
Την δηµοπράτηση του έργου για την αντικατάσταση της
στέγης  στο  1ο  Λύκειο  Ιωαννίνων,  προϋπολογισµού
150.000 ευρώ, ενέκρινε στη σηµερινή της συνεδρίαση η
Νοµαρχιακή  Επιτροπή  Προγραµµατισµού,  Εκτέλεσης
Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών. 
Ανακατασκευή του 6ου Νηπιαγωγείου
Ιωαννίνων
Εργασίες  ανακατασκευής  του  διδακτηρίου  του  6ου
Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, προγραµµάτισε η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση.  Μεταξύ  των  άλλων  προβλέπεται  η  κατα-
σκευή  νέας  αίθουσας,  στεγάστρου  στην  είσοδο,  τοποθέ-
τηση θερµαντικών σωµάτων. 
Ο προϋπολογισµός τους ανέρχεται σε 50.000 ευρώ και
η δηµοπράτηση του εγκρίθηκε σήµερα από τη Νοµαρχια-
κή Επιτροπή. 
Ανάδοχοι για τρία έργα
Ανελκυστήρας  για  την  εξυπηρέτηση  των  µαθητών  µε
Αναπηρίες  θα  κατασκευαστεί  στο  7o-  17o ∆ηµ.  Σχολείο
Ιωαννίνων. Σήµερα  από  τη  Νοµαρχιακή  Επιτροπή  Προ-
γραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών &
Προµηθειών  αναδείχτηκε  ο  ανάδοχος  (Αποστόλου  ∆.)
του έργου, που έχει προϋπολογισµό 37.000 ευρώ. 
Ανάδοχος (Κ-Ξ ΜΑΣΣΑΛΑΣ ∆. – ΜΕΛΑΣ Ν.) αναδεί-
χτηκε  και  για  τη  συντήρηση  της  πισίνας  του  Παλλαδίου
Εκπαιδευτηρίου, προϋπολογισµού 40.000 ευρώ. 
Τέλος η Ν.Ε. ανέδειξε ανάδοχο και για ένα ακόµη έργο
σχολικής  στέγης,  την  αντικατάσταση  ξύλινων  κουφωµά-
των στο Γυµνάσιο Τσεπελόβου.
Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 75.000 ευρώ και
ανάδοχος αναδείχτηκε η Ε.Ε. Τσουµάνης Ευάγγελος.
Νέα έργα βελτίωσης των σχολικών υποδοµών
Μουσείο λαϊκής τέχνης ο νερόµυλος Αµαράντου 
ÅIÄÇÓÅÉÓ - ∆IAKHΡΥΞΕΙΣ 15
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ. πρωτ.: 12577 Ιωάννινα 9/2/2010
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
(ΑΡΙΘΜ. ∆ΙΑΚ. 1/2010)
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια ενός
λεωφορείου 51+1+1 θέσεων για τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, προϋπολογισµού 290.000 ευρώ µε τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 290.000 ευρώ
µε τον αναλογούνται ΦΠΑ 19%, από πιστώσεις του Κ.Α. 9752Α του
Τακτικού Προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να ασκούν εµπο-
ρικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό συναφές επάγγελµα στην Ελλάδα ή
στην αλλοδαπή.
Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Γλώσσα: Ελληνική
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 12/4/2010 για
όσους ενδιαφερόµενους αποστείλουν προσφορά µε οποιοδήποτε
τρόπο και την 13/12/2010 και ώρα 10:30 για όσους καταθέσουν προ-
σφορά µε τα δικαιολογητικά που ζητούνται.
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 13η Απριλίου 2010,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30.
Ζητούµενα δικαιολογητικά: α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής
(ποσοστού 5% επι της προϋπολογισθείσας δαπάνης) ποσού 14.500
ευρώ (Π.∆. 118/07 άρθρο 25 εδαφ. 4).
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α’ 75)
όπως εκάστοτε ισχύει, ότι θα προσκοµίσουν τα απαιτούµενα από την
παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07.
Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση της περίληψης της δ/ξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11/2/2010 και στον Ελληνικό Τύπο στις
12/2/2010.
Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται έναντι απόδειξης ή αντικα-
ταβολής (για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται ταχυδροµικώς) µε την
καταβολή εκατόν σαράντα επτά (147) ευρώ (απ. συν. Π.Σ. 296/28.2.91).
Πληροφορίες και διακηρύξεις θα δίνονται από το τµήµα Προµηθειών
του Πανεπιστηµίου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλ.
2651007130-132 και 07234, fax: 2651007001. Τα τεχνικά στοιχεία βρί-
σκονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.uoi.gr/services/economic/supplies.
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίδονται από τον κ. Χρήστο Καρα-
γιώργο (τηλ. 2651005473).
Ο πρύτανης
Καθηγητής ∆ηµήτριος Γ. Στεφάνου
Αντιπρύτανης
ΕΥΧΑΡΙΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος
µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µητέρας, γιαγιάς, αδερφής
και θείας ΕΛΛΙΣΑΒΕΤ Κ. ΒΑΡΖΩΚΑ.
Τα παιδιά, τα εγγόνια, η αδερφή, τα ανήψια.
MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ζητείται άτοµο από την εφηµερίδα «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» για
τη διανοµή εφηµερίδας. Αµοιβές: µισθός και ασφάλιστη.
Πληροφορίες: 2651027627.
Από τα καταστήµατα Mr. Massas ζητούνται πωλήτριες ηλι-
κίας από 20 έως 35 ετών, απόφοιτες τουλάχιστος β/θµιας
εκπαίδευσης για πλήρη ή µερική απασχόληση. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6973307571. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 14:00
(20/1)
Ενοικιάζεται οροφοδιαµέρισµα 110 τ.µ., 3 υπν/τια 2ου ορό-
φου, καινούρια κατασκευή, ανεξάρτητη θέρµανση, µπόιλερ,
χωρίς κοινόχρηστα, περιοχή άνωθεν Γεωργικού Σταθµού
Κατσικάς (σύνορα Κατσικάς - Ανατολής). Τιµή ενοικίου 380Ε.
Τηλ. 2117159747, 2104182544, 6945586589
Στην Φινλανδία 
ο κ. Παντούλας
Ο  βουλευτής
ΠΑΣΟΚ  νοµού
Ιωαννίνων  Μιχά-
λης  Παντούλας
από  14  έως  18
Φεβρουαρί ου
θα  µεταβεί  στη
Φινλανδία,  υπεύ-
θυνος  Κλιµακίου
βουλευτών.
Η  µετάβαση
του  Κλιµακίου
οργ αν ώθηκε
από  την  Επι-
τροπή  Μορφω-
τικών Υποθέσε-
ων  της  Βουλής
των  Ελλήνων,
το Υπουργείο Παιδείας και τη Φινλανδική Πρε-
σβεία.  Σκοπός  της  αποστολής  είναι  η  επιτόπια
µελέτη  του  Φινλανδικού  εκπαιδευτικού  συστή-
µατος. 
16  ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Πωλείται  τριάρι  77  τ.µ.  στον
τέταρτο  όροφο  γωνία  Πρίντζου
και  Ζαγορίου  (περιοχή  Νέας
Ζωσιµαίας)  µε  πάρκιγκ  κοινό-
χρηστο.  Τηλ.  2651038017.
(11/12)
Πωλείται  νεόκτιστη  δυόροφη
κατοικία  σε  οικόπεδο  ενός
στρέµµατος  µε  οπωροφόρα
δέντρα  στο  χωριό  Πλαγιά  Κονί-
τσης  (τέρµα)  σε  υψόµετρο  1050
µετ.  µε  πανοραµική  θέα.  Τηλ.
6977168805  και  6944904697.
(26/10)
Πωλείται στην Πρέβεζα 3οροφη
οικοδοµή µε δύο 3άρια διαµερί-
σµατα των 85 τ.µ., ένα δυάρι και
µία  γκαρσονιέρα.  Τηλ.
6974118957,  Χ.  Τρικούπη  34-
36.   (2/9)
Πωλείται στα  Ιωάννινα  στο
κέντρο  της  πόλης  ένα  διαµέριµ-
σας  128  τ.µ.  στον  4ο  όροφο,
ανακαινισµένο, δύο θέσεις πάρ-
κιγκ  και  δύο  αποθήκες.  Τηλ.
6974118957.   (11/9)
Ðùëåß  ôáé äéá ìÝ ñé óìá 116  ôì   åðß
 ôçò   ïäïý   Ãåùñ.  Âáóé  ëÜ êïõ  11
 óôçí  Çãïõ  ìå  íß  ôóá.   Ôçë
6946318159
Ðùëïý íôáé  áíå îÜñ ôç ôåò  ðïëõ  -
ôå ëåßò  äéþ  ñï öåò  ìïíï  êá ôïé êß  åò
(ìáé  æï  íÝ  ôåò),  100   ì2   êáé   Üíù
 óôï   Íõäñß  Ëåõ êÜ äáò,   ìå  ðáíï  -
ñá ìé êÞ   èÝá  óôï Óêïñ  ðéü, Ìåãá -
íÞ óåé   ê.ë.ð,   êáé    ç  êáèå  ìßá  äéá -
èÝ ôåé:  éäéü êôç ôï  ïéêü  ðå äï  ðåñß  -
ðïõ    äýï  óôñåì  ìÜ ôùí   êáé   Üíù,
ðéóß íá  ãéá ìåãÜ ëïõò, ðáé  äé êÞ ðé -
óß  íá,  ôæá  êïý  æé,  ðÜñ êéíãê    êáé
 ôæÜêé.    Ôçë.  6945495293,
6948587895,  2651085403   Þ
40315.
Ðùëïý íôáé  ìåæï íÝ ôåò   ôñéþí
åðé  ðÝ äùí  óõíï  ëé êïý  åìâá  äïý
144  ô.ì. (õðü ãåéï - éóü  ãåéï - üñï -
öïò)    óôç   ÍÝá  Óåëåý êåéá   äßðëá
 áðü   ôéò  åñãá ôé êÝò  êáôïé êß åò.
 Ôçë.  2108045545,
2665025960,  6945564793
(15)
Ðùëïý íôáé ãêáñ  óï íé Ý ñåò-äõÜ  -
ñéá   óôçí  Çãïõ ìå  íß  ôóá   áðü
30.000    åõñþ.    Ôçë.  26650
24931,  êéí.6932-381842
Πωλείται ισόγειο  διαµέρισµα
90  τ.µ.  µε  αυτόνοµη  θέρµανση,
υπόγειο,  πάρκινγ  στο  κέντρο
Ανατολής.  Τηλ.  6956115698
(6/10)
Eνοικιάζεται χώρος για επαγ-
γελµατική στέγη σε κεντρικό
σηµείο στα Ιωάννινα (κοντά στα
δικαστήρια).  Πληρ.  µόνο  καθη-
µερινές  στο  τηλ.  2651076900,
κα Χρυσαυγή.  (19/12)
Ενοικιάζεται  καάστηµα  ισό-
γειο  38  µ2  και  1ος  όροφος  67
µ2  µε  εσωτερική  σκάλα  στην
οδό Μ. Αγγέλου, κατάλληλο για
εµπορική  χρήση  και  γραφεία.
Τηλ.  2651032448,
6979700758   (10/12)
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απένα-
ντι  από  την  Μητρόπολη,  στη
γωνία  των  οδών  Ιωαννίδη  1  και
Μητροπόλεως,  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
για ένα φοιτητή ή φοιτήτρια γκαρ-
σονιέρα  3ου  ορόφου,  40  τ.µ.
καθαρά,  µε  δύο  χώρους  (κρεβα-
τοκάµαρα  -  καθιστικό  και  κουζι-
νοτραπεζαρία,  µε  µπάνιο),
ήσυχη,  σε  οικογενειακή οικοδο-
µή,  µε  θέα  όλων  των  χώρων
(ακόµη  και  του  µπάνιου)  στη
λίµνη,  δίπλα  σε  στάση  για  το
πανεπιστήµιο. Τηλ. 6932624885
κ. Γιάννη
Eνοικιάζεται γκαρσονιέρα  µε
αυτόνοµη  θέρµανση  απέναντι
από  της  Σχολές  ΟΑΕ∆.  Τηλ.
2651045580,  6987989623
(9/11)
Ενοικιάζεται  µεζονέτα  170  µ2,
αυτόνοµη, µε τζάκι, κήπο µπρος -
πίσω  στα  Καρδαµίτσια.  Τηλ.
6936809990    (13/10)
Åíïé êéÜ  æå ôáé  éóü  ãåéï  ôñéÜ ñé  84
 ì2,    óôçí   ïäü  Åöý  ñáò,  4  ç  ðÜñο -
äïò,   áñ.  5.  Áõôü  íï ìç  èÝñ  ìáí  óç.
 Ôçë. 6944816030.
Åíïé êéÜ  æå ôáé   óôçí   ÁèÞíá äéá ìÝ -
ñé óìá 70   ô.ì. äéá  ìðå  ñÝò,  ìå áõôü  -
íï ìç  èÝñ  ìáí  óç,  ðëç  óß ïí  ÔÅÉ Áé  -
ãÜ  ëåù    êáé  Áôôé êïý  Íïóï êï  ìåß  ïõ.
 Ôçë.  26510-74446,
6944690627.   
Åíïé êéÜ  æå ôáé éóü  ãåéïò   ÷þñïò 73
 m2  êáôÜë ëç ëïò   ãéá  åðáã ãåë  ìá  ôé -
êÞ   óôÝãç    Þ  ãñá  öåßá    ìå  áõôü íï  ìç
èÝñ  ìáí óç    óôçí    ïäü    Ë.   ÁÊÑÉÔÁ
57,  ðëç  óß ïí    ÉÊÁ  Éù  Üí íé íá.   Ôçë.
26510-37149.
Åíïé êéÜ  æå ôáé  ôñéÜ ñé  äéá  ìÝ  ñé  óìá
85 m2    óôçí   ïäü    ×.   ÔÑÉÊÏÕÐÇ
41/4  ïò  üñï  öïò.    Ôçë.  6932
398937 & 210 2134311.
Åíïé êéÜ  æå  ôáé  ãêáñ  óï íé Ý ñá  åðé  -
ðëù  ìÝ íç    óôï    êÝíôñï    ôçò   ðüëçò.
 Ôçë. 6932 132611.
Åíïé êéÜ  æå ôáé êáôÜ óôç  ìá 35 cm2
 êáé  ðáôÜ  ñé    óôçí   ïäü  Ìáêñõ  ãéÜí -
íç 2.   Ôçë. 6932914791
Åíïé êéÜ  æå ôáé  äéá  ìÝ ñé óìá  ôñéÜ ñé
70  ô.ì. ìïíï êá  ôïé êßá (  áõëÞ ðåñé  -
öñáã ìÝ íç   ãéá ãêá  ñÜæ)   ìå áôï ìé  êü
êáëï  ñé öÝñ,  çëéü  ëïõ  óôï,    èÝóç
ÌÜôóé êá  Éù  áí íß íùí,   ïäüò  Óôñá  -
ôÜñ  ÷ïõ  ÐáðÜ ãïõ  14    Þ  Ðáì âþ  ôé -
äïò 15.   Ôçë. 2651036066.
Åíïé êéÜ  æï  íôáé  äõÜ  ñéá    êáé  åðé  -
ðëù  ìÝ íåò ãêáñ óï íé Ý  ñåò  óå öïé ôç -
ôÝò  (  êáôÜ  ðñï  ôß  ìç óç  öïé  ôÞ  ôñéåò)
 óå êáé íïý ñéá ïéêï  äï  ìÞ,   ìå åëÜ  ÷é -
óôá  êïé  íü  ÷ñç óôá,  áõôü  íï ìç  èÝñ  -
ìáí  óç,  boi  ler    êáé    êÞðï,   åðß    ôçò
Ëåù öü  ñïõ    Ó.  ÍéÜñ ÷ïõ  ( ðñþçí
Ðáíå  ðé óôç  ìßïõ), 2 ç ÐÜñï äïò 19  -
ã  áðÝ  íá  íôé   áðü   ôá   JUMBO,  50 ì.
 áðü   óôÜóç áóôé êïý   ðñïò Ðáíå ðé -
óôÞ  ìéï.   Ôçë. 6977-834581.
Åíïé  êéÜ  æå ôáé    äõÜñé  êáé íïý  ñéï
 ìå  áõôü íï  ìç  èÝñ  ìáí óç,    ÷ùñßò
êïé  íü  ÷ñç óôá    óôï    êÝíôñï  Áíá ôï -
ëÞò.    Ôçë.  26510-43774
6944371366
Åíïé êéÜ  æå ôáé   óðßôé  áíå  îÜñ ôç  ôï
 óå êåíôñé êü  äñüìï  ôùí Éù áí  íß íùí
 ãéá öïé  ôç ôÝò.    Ôçë. 6978175682.
Åíïé êéÜ  æå ôáé  êáôÜ óôç  ìá  80    ì2
 ìå  áíôß óôïé ÷ï  ðáôÜ  ñé,  êáé  íïý  ñéï,
 ãéá  åðáã ãåë  ìá ôé  êÞ    óôÝãç,  Ìðé  æá  -
íßïõ  29,    ôçë.  2651033757    êáé
38335.
Ðùëåß ôáé  ïéêü ðå  äï  2   óôñ.    óôç
Íåï êá é óÜ ñåéá.  Ôçë. 6938-377730
Πωλούνται  παραθαλάσσια  οικό-
πεδα  στην  Πλαταριά.  Τηλ  26650
71342 & 6979869327 
Πωλούνται 2 οικόπεδα 300 µέτρα
το καθένα δίπλα δίπλα στον παλιό
οικισµό    Πλαταριάς.  Τηλ
6942719998.
Πωλούνται  οικόπεδα  στο  ∆.∆.
Ανήλιο  Μετσόβου,  εντός  σχεδίου
και  δίπλα  στον  κόµβο  Εγνατίας
οδού. Τηλ. 2656042033
Ðùëåßôáé  ðáñáèáëÜóóéï
ïéêüðåäï  äßðëá  áðü  ôçí  ìáñßíá
óôçí  ÐëáôáñéÜ  ìå  ðáíïñáìéêÞ
èÝá.  Ôçë.  6979869327,
6976601603.    (10/9)
Πωλείται οικόπεδο  έκτασης  1
στρέµµα  στον  Άµµο  Μαρµάρων
(Καρδαµίτσια).  Τηλ.  6945
300461.
Πωλείται οικόπεδο 5 στρ. περιο-
χή Μπιζάνι, µε παλιό σπίτι, καλή
τοποθεσία.  Τηλ.  6980073897
(3/6)
Πωλείται οικόπεδο άρτιο και
οικοδοµήσιµο  στην  Πεδινή  1050
τ.µ.,  σ.κ.  0,5  (νερό  -  ρεύµα)  τιµή
συζητήσιµη.  Τηλ.  6947566354,
6947566355.
Ðùëåß ôáé Ýêôá óç 8  óôñ.  ìå êôß  ñéï
ìåôáë  ëé  êÞò êáôá óêåõÞò 1.500   ô.ì.
 óôçí   Å.Ï.  Éù  áí  íß  íùí  -  Áèç  íþí
 ðßóù   áðü   ôï  îåíï  äï ÷åßï  Çðåé  ñïò
Ðáë ëÜò.   Ôçë.  6944816030
(10/12)
Ðùëåß ôáé   óôç  ÓáãéÜ äá  Èåóðñù -
ôßáò  ïéêü ðå äï  Ýêôá óçò  600   ô.ì.
ðåñß ðïõ   åíôüò  ó÷å äßïõ  ïéêé óìïý,
 Üñôéï   êáé ïéêï  äï ìÞ óé ìï  êïíôÜ   óôç
èÜëáó  óá    óå  ëïãé  êÞ    ôéìÞ.  Ðëç ñï -
öï  ñß åò  ôçë. 6974891036 ( ê. Óðý  -
ñïò).
Ðùëåß ôáé  áãñü êôç ìá  Ýêôá óçò  7
óôñåì  ìÜ  ôùí   óôçí  áñé óôå ñÞ    ü÷èç
 ôïõ  ðïôá  ìïý  Âïú äï ìÜ  ôç.    Ôçë.
2657041508, âñá  äõ íÝò  þñåò.
Ðùëåß ôáé ïéêü ðå  äï 500  ì2  åíôüò
ïéêé  óìïý    Ä.Ä.  Æùï  äü ÷ïõ.    ÈÝá
ðáíï ñá ìé êÞ.    Öùò  -   íåñü   ôçë.
 Ðëçñ. 6979775899
Ðùëåß ôáé ïéêü  ðå äï   óôï ÊáëÝ íôæé
 óôïí êåíôñé  êü   äñü   ìï 550   ô.ì.  ôçë.
210 2819866  êáé 210 2849219.
Ζητούνται 4 άτοµα για επέκταση
εµπορικής  δραστηριότητας.  Απο-
δοχές  από  980  έως  2600  ευρω.
Άµεσο ξεκίνηµα, επιθυµητή γνώση
Internet.  Ανεξάρτητη  συνεργασία,
προσωπικό  ωράριο.  Τηλ.
2241051812.  www.work4all.com
(28/7)
Ζητούνται κορίτσια για σερβιτόρες,
γυναίκες  για  εσωτερική  εργασία,
για λάντζα και καθαριότητα καθώς
και αγόρια, διαθέτοντας µηχανάκι,
για  διανοµή  προϊόντων.  Τηλ.
26510 92491 - 92492
Ζητείται από ψησταριά στα Σεισµό-
πληκτα  κυρία  ή  δεσποινίδα  για
service.  Τηλ.  6972098403
(30/4)
 Áðü  ìåãÜ ëç  åôáé  ñßá  åðß ðëùí
æçôïý  íôáé ðùëÞ ôñé  åò  ìå åõ÷Ü ñé óôç
ðñï  óù ðé êü  ôç ôá   êáé  õðÜë ëç  ëïé
ãñá  öåß ïõ. Âéï  ãñá  öé êÜ:  Ô.È. 38, Éù -
Üí íé íá   (27/10).
 Ôï  êïì ìù ôÞ ñéï  ×ñÞ  óôïò    êáé
ÄçìÞ ôñçò  æçôÜ ðåðåé ñá ìÝ íåò êïì  -
ìþ ôñéåò, ðñïû  ðç ñå  óßá áðá ñáß  ôç ôç
 êáèþò    êáé  ìáèç ôåõü ìå  íåò.     Ôçë.
2651029565   (18/9).
Æçôåß  ôáé õðÜë ëç ëïò   ãéá çëå êôñï  -
ëï ãé êÜ  ìå áõôï êß  íç ôï  óôçí Åëå ïý -
óá  Éù áí íß íùí.    Ôçë.  2651061146,
 ê. Êáñá ðÝ ôóç.
Êïì  ìù  ôÞ ñéï    æçôÜ   ãéá  íüìé ìç
áðá  ó÷ü ëç óç  1)  êïðÝ ëá  Ýìðåé ñç
 ãéá  ðéôï ëÜ êé,  2)  ìáèç ôåõü  ìå íç
 êáôÜ  ðñï  ôß  ìç óç    áðü   ôç    ó÷ïëÞ
 ÏÁÅÄ  (2 ï   Þ  3 ï   êýêëï).    Ôçë.
2651068037.  (14/9)
 Áðü  ðëõ íôÞ  ñéï  áõôï  êé  íÞ  ôùí
æçôïý íôáé õðÜë ëç ëïé  êáèá  ñé óìïý
ìüíé  ìçò,  ïëé  êÞò   Þ  ìåñé êÞò  áðá  -
ó÷ü  ëç óçò.  ÐáñÝ ÷ï íôáé  ìçíéáß ïò
 ìéóèüò   êáé  áóöÜ ëé óç.    Ðëçñ.   Ôçë.
6979203175  êáé 2651064949.
Æçôïý  íôáé óõíåñ ãÜ ôåò
1)  ÊÜíôå   ÔÙÑÁ  ôï êáë  ëß ôå  ñï   Deal
 óôï   ÷þñï   ôçò  åñãá óß áò.   Ãßíå  áíå -
îÜñ  ôç ôïò óõíåñ ãÜ ôçò  ìáò  ãéá ìåãÜ -
ëá   êÝñäç  êáé ãñÞ  ãï  ñç ðñï  óù ðé êÞ
Ýêðëç îç   óôï  ÷þñï  ôçò õãéåé  íÞò äéá -
ôñï öÞò.  ÐáñÝ ÷å ôáé  åêðáß äåõ óç.
 Ôçë. 6931818549.
2) Çìé á ðá  ó÷ü ëç óç   ÁÌÅÓÁ  óáí
äåý ôå ñç äïõ ëå éÜ   ãéá  Ýîôñá åéóü  äç -
ìá    óå  áíå îÜñ  ôç ôç  óõíåñ ãá  óßá   ìå
ìåãÜ ëåò  äõíá  ôü ôç  ôåò  åîÝ  ëç îçò    óôï
 ÷þñï   ôùí  ðñïú ü  íôùí  õãéåé  íÞò  äéá  -
ôñï  öÞò.
3)  ÁÌÅÓÁ   ùò   Þ   êáé   Üíù   ôùí 30
 åôþí    ìå  ðñïû  ðç ñå  óßá  óôå ëÝ ÷ïõò
åðé  ÷åé  ñÞ  óå ùí    ãéá  áíå îÜñ  ôç  ôç
óõíåñ ãá  óßá   óå áíá ðôõó  óü ìå  íç åðé -
÷åß ñç  óç.  Äõíá ôü ôç  ôåò  áíÜô ðõ îçò
 óå  ÅëëÜ  äá    êáé  åîù ôå ñé êü.        Ôçë.
6931818549.
Æçôåß  ôáé    Üíäñáò  25-35    åôþí    ãéá
ðùëç ôÞò   êáé õðÜë  ëç ëïò ãñá  öåß ïõ
 ìå ãíþ óåéò ëïãé óôé  êÞò   êáé áããëé êÜ,
 óå  êáôÜ óôç ìá  åðß  ðëùí.   Ìéóèüò
éêá  íï ðïé ç  ôé êüò.  Áðï  óôåß ëá  ôå  âéï  -
ãñá  öé êü  óôç  Ô.È. 38  ÉÙÁÍÍÉÍÁ
Æçôåß  ôáé  óõíåñ ãÜ ôçò  25-35   åôþí
 ãéá  åñãá óßá    ùò  åîù ôå ñé êüò  ðùëç -
ôÞò. Ðñïû  ðü èå  óç  Üäåéá ïäÞ  ãç óçò,
áðü  öïé  ôïò  ëõêåß  ïõ  ôïõ  ëÜ  ÷é  óôïí,
åêðëç ñù ìÝ  íç  óôñá ôéù ôé  êÞ    èçôåßá.
Åðé  èõ ìç  ôÞ ðñïû ðç ñå  óßá   êáé ôå÷íé -
êÝò  ãíþ  óåéò.    Ôçë.  åðé êïé íù  íß  áò
6947  944470.  Äåõ  ôÝ ñá-Ðá  ñá -
óêåõÞ 10:00-15:00.
 ZHTOYNTAI âïç èïß êïì ìþ ôñéáò
 ìå   ìéóèü,  áóöÜ ëé óç,  ìðü íïõò   êáé
ðñï  ï ðôé êÝò åêðáß  äåõ óçò   ãéá åñãá -
óßá    óå  êïì  ìù ôÞ ñéï.  Æçôåß  ôáé  åðß  -
óçò  ìáíé  êéïýñ-ðå íôé  êéïýñ   ìå
åìðåé  ñßá.    Ðëçñ.    óôï   ôçë.
6974/917176.
Κυρία ζητεί εργασία ως οικια-
κή  βοηθός  για  ώρες  08:30-
15:00. Τηλ. 6946548774.
Κυρία ζητεί εργασία ως οικιακή
βοηθός  και φύλαξη ηλικιωµέ-
νων.  Πρωϊνές  ώρες.  Τηλ.
2651029618  (2/10)
Πωλείται  σε  τιµή  ευκαιρίας
φορητό  κλιµατιστικό  µηχάνηµα.
Τηλ. 2651071504.   (13/1)
 ÓõóêåõÞ   ðïõ äçìéïõñ  ãåß ïéêï  íï -
ìßá  30%    óôá  êáý  óé ìÜ    óáò.   Óå
áõôï  êß íç ôá, êáõ óôÞ ñåò, fue lÅ× 96
 åõñþ.    Èá  åîïé  êï íï  ìÞ óå ôå  åêá  ôï -
íôÜ äåò    åõñþ!  www.fue  le  co no -
my.gr.      Ôçë.  2351037773.
(14/3)
 Ôï ãñá  öåßï åñãá óß áò Ðáðá âñá  -
ìü ðïõ ëïò   Íßêïò  óáò ðáñÝ  ÷åé ðñï  -
óù ðé  êü  åðé  ëåã  ìÝ  íï    ìå  áõóôç  ñÜ
êñé  ôÞ  ñéá,  óõóôÜ  óåéò    êáé  ðñïû  ðç -
ñå óßá   ãéá  ïéêï  âï  ç  èïýò,   baby  sit  -
ters,  öñï  íôß äá  çëé  êéù ìÝ íùí  áôü  -
ìùí,  íïóç  ëåý  ôñéåò,  êáèá  ñß óôñéåò,
õðÜë ëç ëïé îåíï  äï  ÷åß  ùí - åóôéá  ôï -
ñßùí,  åñãÜ ôåò    êáé  ëïé  ðþí  åéäé êï -
ôÞ ôùí.  Áôôé êÞ-  åðáñ  ÷ßá  Åîõ  ðç ñÝ -
ôç  óç   üëï   ôï  24  ùñï.  Erga  sia
 center   ôçë.   êÝíôñï: 210-5226000 
Ðùëåß  ôáé   Þ  åíïé êéÜ æå ôáé  é÷èõï -
êáë  ëé Ýñ ãåéá ðÝóôñï  öáò   óôç   Ëßóôá
Öéëé á ôþí    óôéò    ðçãÝò  ËáãêÜ äé  ôóá.
Éäéü  êôç  ôï.   Ôçë. 6971892472.
Φιλόλογος µε  µεταπτυχιακό
στην  Βυζαντινή  φιλολογία  παρα-
δίδει ιδιαίτερα  µαθήµατα  σε
µαθητές  δηµοτικού,  γυµνασίου,
λυκείου.  Τιµές  προσιτές.  Τηλ.
6945801636   (30/11)
Åìðåé  ñç  êáèç  ãÞ ôñéá  öéëü  ëï ãïò
äéäÜ óêåé:    Áñ÷áßá  Åëëç íé êÜ,   ÍÝá
Åëëç íé êÜ,  Íåï  åë  ëç íé êÞ  Ãëþó  óá-
¸ê èå óç, Éóôï  ñßá, Ëáôé  íé êÜ   óå ðáé  -
äéÜ  äçìï ôé êïý,  ãõìíá  óßïõ,  ëõêåß -
ïõ    êáé  öïé  ôç ôÝò.    ÔéìÝò  ðñï óé ôÝò.
 Ôçë.  26510  76950    êáé  6936
406803.
Ðôõ ÷éïý  ÷ïò  ïéêï  íï ìï ëü ãïò   ìå
åìðåé  ñßá  ðáñá äß  äåé  éäéáß ôå  ñá
ìáèÞ  ìá ôá.   Ôçë. 69745505999. 
Êáèç ãÞ ôñéá  Öéëü  ëï ãïò  ðáñá äß -
äåé éäéáß ôå ñá  ìáèÞ ìá ôá   óå  ìáèç -
ôÝò  Ãõìíá óßï õ-Ëõ êåß  ïõ.   ÔéìÝò
ðñï  óé ôÝò.   Ôçë: 6934911884 
Έµπειρη σχεδιάστρια παραδίδει
µαθήµατα  AUTOCAD  και
ARCHICAD  σε  ενδιαφερόµενους.
Τηλέφωνο  επικοινωνίας:
6980391684.   (13/1)
Έµπειρη σχεδιάστρια αναλαµβά-
νει:
- σχεδίαστη αρχιτεκτονικών σχε-
δίων,  Σχεδίων  Πολιτικού  µηχανι-
κού κ.λ.π.
-  σχεδίαση  τρισδιάστατου  (3d)
σχεδίου
-  σύνταξη  φακέλου  οικοδοµικής
αδείας.
Τηλ. 69380391684   (13/1)
Ðáñá äß äï íôáé éäéáß ôå ñá ìáèÞ ìá -
ôá  ðïëù íé êþí   áðü  Ðïëù  íß äá
êáèç ãÞ ôñéá.    ÔéìÝò  éäéáß  ôå ñá  ðñï  -
óé ôÝò.  ÔçëÝ  öù íï  åðé  êïé  íù íß  áò:
6992861414
Ôåëåéü öïé ôç  öïé ôÞ ôñéá   ôïõ  ôìÞ  -
ìá ôïò Öéëï  ëï ãß áò   ôïõ Ðáíå ðé óôç -
ìßïõ Éù  áí íß íùí ðáñá äß äåé éäéáß ôå -
ñá ìáèÞ ìá ôá åëëç íé êþí   êáé áããëé -
êþí   óå  ìáèç ôÝò  Äçìï ôé êïý  -
Ãõìíá óßïõ-  Ëõêåß  ïõ.     ÔéìÝò  ðñï  -
óé ôÝò.    Ôçë. 6947518877
Ðôõ ÷éïý  ÷ïò öéëï  ëï ãß áò ðáñá äß -
äåé  éäéáß  ôå  ñá  ìáèÞ ìá ôá   óå  ìáèç -
ôÝò  Ãõìíá  óßïõ  -  Ëõêåß  ïõ.   ÔéìÝò
ðñï  óé ôÝò (  ôçë. 6997119263
Áðü öïé ôç  öïé ôÞ ôñéá  ìáèç  ìá ôé -
êþí  ðáñá äß äåé éäéáß ôå ñá  ìáèÞ  ìá -
ôá    óå  ìáèç ôÝò  äçìï ôé  êïõ-ãõ  ìíá -
óßïõ  êáé  Á’ Ëõêåß ïõ.  ÔéìÝò ðñï óé -
ôÝò.    Ôçë.  6946  352368  /  6943
112424
Ôåëåéü öïé ôç  ôïõ ôìÞ ìá ôïò Öéëï -
ëï ãß áò  ôïõ Ðáíå ðé óôç ìßïõ Éù áí íß -
íùí  ðáñá äß äåé  éäéáß ôå ñá  ìáèÞ ìá -
ôá   êáô’   ïßêïí    óå  ìáèç ôÝò  Äçìï  ôé -
êïý  (Ãëþó óá-É  óôï ñß á-Ìå ëÝ ôç)   êáé
Ãõìíá óßïõ (Áñ÷áß  á-É óôï ñßá).   Ôçë.
6955103676.
Παραδίδονται  µαθήµατα  Αραβι-
κής  γλώσσας,  καθοµιλουµένης
και  γραπτής.  Χορήγηση  πτυχίου
γλωσσοµάθιας.  Τηλ.
6937693960.
Πωλείται Alfa  Romeo  147,
1600 κ.ε., µοντέλο 2003, πρώτο
χέρι αντιπροσωπείας, full extra,
κατάσταση  ολοκαίνουρια.  Τιµή
ευκαιρίας 5850 ευρώ. Πληρωµέ-
να τέλη 2010, περασµένο ΚΤΕΟ.
Τηλ. 6976007169.   (12/02)
Πωλείται Πεζώ 206, 1400 κ.ε.
πρώτο  χέρι  αντιπροσωπείας,
χρώµατος  µπλε  µεταλλικό  µε
84.000  χλµ.,  full extra,  κατά-
σταση  ολοκαίνουρια.  Περασµέ-
νο  ΚΤΕΟ,  δεκτός  κάθε  έλεγχος.
Τιµή  3.850  ευρώ  µετρητοίς.
Τηλ. 6974175039.   (12/02)
Πωλείται opel vectra µοντέλο
2000,  λίγα  χιλιόµετρα,  κλιµατι-
σµό,  φουλ  έξτρα,  κοτσαδόρο.
Τηλ. 6976889751
Ðùëåß  ôáé  FIAT  Sei ce nto  spor -
ting 1.100  ê.å., êåíôñé êü êëåß äù -
ìá,   çë.  ðáñÜ  èõ ñá,  óõíá ãåñ  ìüò,
 æÜíôåò  14’’,  ðåñá  óìÝ  íï   ÊÔÅÏ.
 Äåêôüò    êÜèå  Ýëåã  ÷ïò.   ÔéìÞ
3.300   åõñþ.   Ôçë.  6946570711
(1/8)
Ðùëåß  ôáé Peuge ot 1400  cc   ìïíô.
2002,  Ýëåã  ÷ïò    äåêôüò.   Ôçë.
6932914791
Ðùëåß  ôáé   BMW 316 i  ôÝëïò 95,
139.000  ÷éëéü ìå ôñá,  2  áå ñü óá -
êïé,    ABS,    clima,  êåíôñé  êü  êëåß -
äù ìá,  éìï  ìðé  ëÜ  ú æåñ,  ðñï  âï  ëÞò
ïìß ÷ëçò,  servi ce  áíôé ðñï  óù  ðåß -
áò.   ÔéìÞ  9.000   åõñþ.    Ôçë.
6979394826.
Ðùëåß  ôáé áõôï  êß íç ôï  ìÜñ êáò
Peuge  ot  206,  1400    cc   ìå
52.000   ÷ëì.   ìïíô. 2000, ÷ñþ ìá -
ôïò    ìðëå,  5 èõñï    ìå  óõíá ãåñ ìü,
áôñá  êÜ  ñé  óôï,   äåêôüò   êÜèå  Ýëåã  -
÷ïò.     ÔéìÞ  7.500   åõñþ     Ôçë.
6944422551.
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ
ÆÇÔÏÕÍ
ÕÐÁËËÇËÏÕÓ
ÆÇÔÏÕÍ
ÅÑÃÁÓÉÁ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ
ÌÁÈÇÌÁÔÁ
Ðùëïýíôáé  äýï  äéáìåñßóìáôá
äõÜñéá,  êáéíïýñéá  óôçí
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2.
Ôçë. 6977815139.
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
áðü  ôï  Îåíïäï÷åßï
ÁÊÑÏÐÏËÇ)  Ìåôóüâïõ.
Ôçë. 6974553536
* * *
Ç  åôáéñßá  Åîïðëéóìïý
ÌïíÜäùí  Åóôßáóçò
ÍÁÓÔÏÓ  ×ÑÇÓÔÏÓ  &  ÓÉÁ
Ï.Å. æçôÜ:
1)  ÓôÝëå÷ïò  ðùëÞóåùí
åíôüò  åêèÝóåùò
(áðáéôïýíôáé ãíþóåéò Ç/Õ)
2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
ÁðïóôïëÞ  âéïãñáöéêïý
óçìåéþ  ìáôïò  óôï  öáî
2651045909.  Ðëçñï  öïñßåò
óôï ôçë. 2651045933
Ðùëåß  ôáé  øçóôá  ñéÜ  (ðßôá-ãý ñï)   ìå
 êáëÞ  ðåëá ôåßá   óå   ôéìÞ  åõêáé ñß áò,
ðåñéï ÷Þ   ÉÊÁ.  Ôçë. 6972-491668 
ÄÉÁÖÏÑÁ
MåãÜëç  åôáéñßá
ðëçñïöïñéêÞò  æçôÜ  ãéá  ôï
êáôÜóôçìá Éùáííßíùí
Ô1: Ôå÷íéêüò Ç/Õ. Ðïëý êáëÞ
ãíþóç  ëåéôïõñãéêþí  óõóô-
çìÜôùí,  åðéóêåõÞò  êáé
óõíôÞñçóçò  Ç/Õ,  äéêôýùí,
áðüöïéôïò  ôïõëÜ÷éóôïí  ÉÅÊ,
äßðëùìá  ïäÞãçóçò  É×  êáé
äéêýêëïõ,  êáëÞ  ãíþóç  áããëéê-
þí. Ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç.
Ð1:  Ìç÷áíéêüò  Ëïãéóìéêïý.
Ãíþóç  åìðïñéêïý  -  ëïãéóôéêïý
software  (SINGULAR,  UNI-
SOFT,  ê.ë.ð.).  Áðüöïéôïò
ôïõëÜ÷éóôïí  ÉÅÊ,  äßðëùìá
ïäÞãçóçò  É×,  êáëÞ  ãíþóç
áããëéêþí.  Ðñïûðçñåóßá  áðá-
ñáßôçôç.
H  åôáéñåßá  ðñïóöÝñåé:
Óýã÷ñïíï ðåéâÜëëïí åñãáóßáò,
äõíáôüôçôåò  åîÝëéîçò,  éêáíï-
ðïéçôéêÝò  áðïäï÷Ýò.      Ôçë.
6946128700.
Ζητείται  φαρµακοποιός  και
βοηθός  φαρµακοποιού.  Τηλ.
6950443030   (20/1).
Έµπειρη  καθηγήτρια  Φιλόλο-
γος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗ -
ΝΙΚΑ  -  ΝΕΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  -
ΝΕΟΕΛ ΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ-
ΕΚΘΕ ΣΗ  –  ΙΣΤΟΡΙΑ  –  ΛΑΤΙ -
ΝΙΚΑ.  Σε  παιδιά  ∆ηµοτικού,
Γυµνασίου,  Λυκείου  και  Φοι-
τητές. Τιµές προσιτές. 
Τηλ. 26510 76950 και 6936-
406803
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ΠOΛΙΤΙΣΜΟΣ 17
Μεγαλειώδης  για  άλλη  µια  φορά,
υπήρξε η κοπή της πίτας του Ηπειρώτη
στο κατάµεστο από χιλιάδες Ηπειρώτες
και φίλων της Ηπείρου,  Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας, παρά τις δυσµενείς καιρικές
συνθήκες, στις 7/2/10 και η οποία απο-
τέλεσε  ένα  στη
κυριολεξία  δοξαστι-
κό  για  την  Ήπειρο,
την  Ηπειρώτισσα
γυναίκα  στην  οποία
ήταν  αφιερωµένη  η  εκδήλωση,  και  η
προσφορά της. 
Σ’ αυτό το πανηγυρικό και φαντασµα-
γορικό αντάµωµα, παρόµοιο του οποίου
δεν βρίσκει κανείς αλλού και όπου µε τη
συµµετοχή  χιλιάδων  νέων    των  πολυά-
ριθµων χορευτικών  και εξαίρετων καλ-
λιτεχνών    και  µουσικών,  ξεδιπλώθηκε
µέρος της πλούσιας Ηπειρωτικής Παρά-
δοσης.
Η  παρουσία  άλλωστε  του  Προέδρου
της  Ελληνικής  ∆ηµοκρατίας  Κυρίου
Κάρολου Παπούλια  ιδιαίτερα λάµπρυ-
νε  την  εκδήλωση,  ενώ  πρωτοφανής
υπήρξε  και  η  προσέλευση  προσωπικο-
τήτων,  του πολιτισµού και κυρίως  του
δηµόσιου βίου της χώρας, όπως Υπουρ-
γοί,  Βουλευτές,  Νοµάρχες,  ∆ήµαρχοι
κλπ. 
Κατά  την  καθιερωµένη  σύντοµη  οµι-
λία  του,  ο  Πρόεδρος  της  Π.Σ.Ε.  κ.
Κώστας  Αλεξίου,  αφού  επεσήµανε  την
ελπιδοφόρα  παρουσία  των  νέων  που
κατέκλυσαν  τις  κερκίδες,  αναφέρθηκε
κυρίως  στην  Οδύσσεια    της  απόκτησης
Πολιτιστικού  Κέντρου  µε  παραχώρηση
από την Πολιτεία, ικανού να ανταποκρι-
θεί στις πολιτιστικές  ανάγκες της Συνο-
µοσπονδίας και των εκατοντάδων οργα-
νώσεών  της.  Επίσης  υπογράµµισε  της
επανελληµένες παλινωδίες της Πολιτεί-
ας,  όπως  και  στην  τελική  παραχώρηση
προ  14  ετών  οικοπέδου,  όπου  πάλι  µε
ευθύνη  της  ίδιας    δεν  δύναται  ακόµη  η
ΠΣΕ    να  αξιοποιήσει,  ζητώ-
ντας  από  τον  Πρόεδρο  της
∆ηµοκρατίας  παρέµβαση  για
οριστική  λύση.  Ακόµη  ο  κ.
Αλεξίου αναφέρθηκε στα προ-
βλήµατα  που  αφορούν  την
Ηπειρο, όπως η καθυστέρηση
υλοποίησης  του  ∆υτικού  οδι-
κού  άξονα,    η  αναστολή  του
σχεδιασµού της σιδηροδροµι-
κής σύνδεσης της Ηπείρου µε
την  υπόλοιπη  Ελλάδα,  η  διο-
γκούµενη ανεργία των νέων, η
οπισθοδρόµηση  στην  ανάπτυ-
ξη  και  η  αναβολή  έργων  του
ΕΣΠΑ.
Επακολούθησε  απονοµή
διακρίσεων  σε  Ηπειρώτισσες
και  Ηπειρωτικές    γυναικείες
οργανώσεις  που  επιβραβεύτη-
καν για την προσφορά τους σε
κοινούς  µε  την  Συνοµοσπον-
δία στόχους.
Από  πλευράς  διοργάνωσης
η διεξαγωγή υπήρξε από κάθε
πλευρά  άψογη,    το  κύριο  βάρος  της
οποίας είχε αναλάβει ο Γεν. Γραµµατέας
κ.  Ιπποκράτης  Κατσένης.    Στην  όλη
παρουσίαση  συνέβαλε  πανθοµολογού-
µενα  και η συµµετοχή των δύο παρου-
σιαστών  και  συµπατριωτών  µας      δηµο-
σιογράφων    Μαρίνας  Τζόκα  και  Γιώρ-
γου  Αµυρά,  που  θέρµαναν  την  ατµό-
σφαιρα και  οι οποίοι  µε το µπρίο και
τις εύστοχες  επισηµάνσεις  τους προκά-
λεσαν συχνά και  παρατεταµένα  χειρο-
κροτήµατα των χιλιάδων θεατών. 
Πρωτοφανή επιτυχία είχε η εκδήλωση της ΠΣΕ η Πίτα του Ηπειρώτη
Από την
¢ííá ÄåñÝêá
 ×ÑÙÌÁÔÁ -   ÂÅÑÍÉÊÉÁ -   ÌÏÍÙÔÉÊÁ
Åñãï óôÜ óéï: 8  ï  ÷ëì.  Å.Ï. Éù  áí íß íùí - Áèç íþí
 Ôçë.: 2651092192,  fax: 2651092882
Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν οκτώ Ηπειρώτισσες και δύο Γυναικεία Σωµατεία: Πανωραία Πάσχου - Λεβέντη από το Κεράσσοβο Πωγωνίου
Ασπασία Ζέρβα από τα Ιωάννινα, Νίκη Γύρα - Αγνάντη µε καταγωγή από τη Ζίτσα και διαµονή στα Ιωάννινα, Νατάσσα Μπέγκα, Άννα Μπουραντζή - Θώδα
από το Βασσιλόπουλο Ιωαννίνων και διαµονή στην Αθήνα, Αλεξάνδρα Τσιάβου από τα Ιωάννινα, Ρένα Σουµάκη - Λώλη από τη Βρυσούλα Ιωαννίνων,
Αγροτικός Οικοτεχνικός Συνεταιρισµός Γυναικών Άρτας, Εταιρία Εθελοντισµού Αρτινών Γυναικών, ∆έσποινα Παπαµιχαήλ από την Πρέβεζα
18   ÅIÄÇÓÅÉÓ
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Η  «Λέσχη  νυχτερινών  πειραµατι-
σµών»  ανέλαβε  την  ευθύνη,  µε  κείµενό
της στην «Ε», για την επίθεση που έγινε
τα  ξηµερώµατα  της  περασµένης  ∆ευτέ-
ρας  σε  υποκατάστηµα  της  Αγροτικής
Τράπεζας  στην  οδό  Κοραή  στα  Γιάννε-
να.  «Είµαστε  εδώ:  Γιατί  η  αξιοπρέπειά
µας απέρριψε τα ήσυχα βράδια µας. Και
µε τη φαντασία µας να οργιάζει, χτυπά-
µε  αυτούς  που  νοµίζουν  ότι  µας  άγγι-
ξαν.  Είµαστε  εδώ:  Συµπράττοντας  στα
άγρια  παιχνίδια  καταστροφής,  πάντα
έτοιµοι  να  πυροδοτήσουµε  τα  όνειρά
µας,  γιατί  δεν  θέλουµε  τίποτα  λιγότερο
από  τα  πάντα,  γιατί  όλα  συνεχίζονται...
∆ράσεις εδώ και τώρα. Επιλογές. Αιφνι-
διασµοί»,  αναφέρουν  µεταξύ  άλλων.
Ζητούν  την  «άµεση  απελευθέρωση  των
Α.  Bonnano  και  Χ.  Στρατηγόπουλου»,
του Ηλία Νικολάου, «των Μασούρα, Γιό-
σπα,  Χατζηµιχελάκη,  τον  Νίκο  και  σε
όλους όσους διώκονται για την υπόθεση
της  Συνωµοσίας  Πυρήνων  της  Φωτιάς»
και  εκφράζουν  την  αλληλεγγύη  τους
στον  «Γ.  ∆ηµητράκη  και  στους  επικη-
ρυγµένους  συντρόφους»  και  τους
«Πολύκαρπο  Γεωργιάδη  και  Βαγγέλη
Χρυσοχοΐδη  που  δικάζονται  αυτές  τις
µέρες  στη  Θεσσαλονίκη  για  την  υπόθε-
ση της απαγωγής Μυλωνά».
Αναδηµοσίευση από την χθεσινή
«Ελευθεροτυπία»
Από τη «Λέσχη νυχτερινών πειραµατισµών» 
τα γκαζάκια στην Αγροτική τράπεζα
Πέρασε ένας χρόνος 
χωρίς τον «Χατζο»     
Στις  15  Φλεβάρη  2009,  πρωί
Κυριακής µας άφησε ένας άνθρωπος
που  δεν  ήθελε  να  γεράσει.  Ο  ∆ηµή-
τρης Χατζόπουλος. Το νεανικό πνεύ-
µα  του,  το  άσβεστο  χαµόγελό  του,
που  καθρέφτιζε  την  ελπίδα  του  για
µια  καλύτερη  κοινωνία  και  την
αγάπη του στους νέους δεν θα ξεθω-
ριάσει ποτέ. Γιατί έτσι τον θυµόµαστε
και θα τον θυµόµαστε. Όλη η οικογέ-
νειά  του,  όλοι  οι  φίλοι  του,  όλοι  οι
άνθρωποι  που  ένιωσαν  τη  ζεστασιά
της  παρέας  του  αυτά  τα  χρόνια,  θα
φέρουµε και πάλι κοντά µας αυτό το
χαµόγελο.
Γιατί  είναι  µέσα  µας,  κι  εκεί  θα
συνεχίζει να ζει, µέσα στους µαθητές
του, στο χώρο δηµιουργίας του, «Το
Εργαστήρι» µέσα στις γελοιογραφίες
του, την κοινωνία των Ιωαννίνων που
τον αγάπησε.
Θα κρατήσουµε ζωντανό το πνεύµα
του  µέσα  από  ένα  άλµπουµ  που  θα
βγει προς τιµήν του µε όλη τη δηµι-
ουργική  του  πορεία,  µε  αγάπη  και
γλυκιά  ανάµνηση  όπως  ακριβώς  του
αξίζει.
Εξιχνιάστηκε από την Ασφάλεια Αττικής η δολοφονία του αστυ-
νοµικού της οµάδας ∆ΕΛΤΑ, Σπύρου Θεοδώρου ο οποίος κατα-
γόταν  από  την  Κόνιτσα,  πριν  από  ένα  χρόνο    περίπου  στην  οδό
Σκώκου,  στην  Κυψέλη  κατά  τη  διάρκεια  ελέγχου  υπόπτου  µετά
από τηλεφώνηµα για κλοπή αυτοκινήτου.
Χθες    το  πρωί  πραγµατοποιήθηκε  επιχείρηση  της  Ασφάλειας
και της ΕΚΑΜ σε µονοκατοικία στο Πέραµα όπου κρύβονταν οι
δράστες. Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ένα 30χρονος Ουκρα-
νός  µαζί  µε  τρεις  γυναίκες  που  ήταν  στο  σπίτι,  ενώ  διέφυγε  ο
δράστης της δολοφονίας ο οποίος είναι αδερφός του συλληφθέ-
ντος.
Υπενθυµίζεται ότι η δολοφονία είχε γίνει όταν ο άτυχος αστυ-
νοµικός µαζί µε ένα συνάδελφό του, είχαν εντοπίσει ένα ύποπτο
και  τον  είχαν  ακινητοποιήσει  για  να  του  περάσουν  χειροπέδες,
τότε, όµως, µία γυναίκα που θεώρησε ότι οι αστυνοµικοί αδίκως
κρατούσαν τον ύποπτο, τους επιτέθηκε φραστικά µε αποτέλεσµα
να  τους  αποσπάσει  την  προσοχή.  Εκείνη  τη  στιγµή  ο  δεύτερος
που ήταν κρυµµένος πλησίασε τους αστυνοµικούς από πίσω και
τους πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής µε αποτέλεσµα να τραυµατί-
σει θανάσιµα τον Θεοδώρου (ο οποίος έχασε τη µάχη στις 5 Ιου-
νίου µετά από νοσηλεία δυο µηνών σε νοσοκοµείο) και σοβαρά
τον συνάδελφό του.
Ο ύποπτος που κρατούσαν οι αστυνοµικοί εκείνη την µοιραία
στιγµή είναι ο 30χρονος που συνελήφθη χθες, ενώ ο καταζητού-
µενος  είναι  αδελφός  του.  Και  οι  δύο  είναι  σεσηµασµένοι  για
ληστείες, κλοπές, και άλλα αδικήµατα. 
Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του αστυνοµικού 
Σπύρου Θεοδώρου από την Κόνιτσα
Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò
ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ
ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ
ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
NEYÑÏËÏÃÏÉ
Ù.Ñ.Ë.
ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ
ÐÁÈÏËÏÃÏÉ
ÐÁÈÏËÏÃÏÉ
ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò
2651027126
ΕΛΛΗ ΚΟΛΙΟΥΣΗ - ΣΙΑΚΑ
Ιατρείο νεφρολογίας και υπέρτασης
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
Τηλ. 2651039339, 6947819083
Fax: 2651039335
e-mail: elkoli@otenet.gr ÃÅÙÑÃÉÁ Ð. ÃÅÉÔÏÍÁ
Äùäþíçò 68
Ôçë. éáôñåßïõ 2651087521
2651087622
ÊáèçìåñéíÜ 08.30 - 13.30
êáé 17.30 - 20.30
ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651033960
Kéí.: 6937184653
Ïéêßá: 2651030602
ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
(üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221
Ù.Ñ.Ë.
ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÊáëéÜöá 1á
ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,
ïéêßáò 2651046817
ÁÌÐÉÍÔÏ ÁË×ÏÕÌÁÌ - ÇËÉÁÓ
ÄáãêëÞ 7, 2ïò üñïöïò
ÊáèçìåñéíÜ 09.00 - 13.30
êáé 17.00 - 21.00
ÓÜââáôï 10.00 - 13.00
Ôçë. 2651032043, fax: 2651030087
Êéí.: 6937040229
e-mail: abidohum@hotmail.com
ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
Äùäþíçò 44
Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Ìüíï ìå ñáíôåâïý
ØÕ×ÏËÏÃÏÉ
ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ
Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17
ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10
Ôçë. 6932251875, 6947722308
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÏÕÆÁÍÁ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß
ìå ñáíôåâïý
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò
Ôçë. 2651032800, 6944301801
ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ
×. Ôñéêïýðç 2
Ôçë. 2651024133
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 51
Ôçë. 2651032778
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
×. Ôñéêïýðç 16
Ôçë. 2651038960
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ
×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ
×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330
ïéêßáò 2651048983
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
∆έχεται καθηµερινά: 12:00 - 14:00
Απόγευµα µε ραντεβού: 18:00 - 20:30
Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο κλειστό
Τηλ. 2651036039, 6945399755
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ - ισόγειο
Ôçë. 2651072422
ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ
Κοραή 10-12
Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
Οικία: 2651034002
ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797
ÊÏÍÔÏ×ÑÇÓÔÏÓ ÈÏÄÙÑÏÓ
×. Ôñéêïýðç 14
Ôçë. éáôñåßïõ 2651036470, ïéêßáò
2651030646
ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ
×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24
(ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ)
Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267
Ïéêßáò: 2651072035
ÙñÜñéï Éáôñåßïõ:
Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30
ÊÜèå áðüãåõìá
êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå
ñáíôåâïý
ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Μιχ. Αγγέλου 53
Ôçë. 2651064640
Στο  Γιαννιώτικο  Σαλόνι  θα  γιορτάσει
φέτος  ο  ∆ήµος  Ιωαννιτών  τα  «Κούλου-
µα»  της  Καθαράς  ∆ευτέρας,  προσφέρο-
ντας  στους  συµπολίτες  παραδοσιακή
φασολάδα, άφθονους νηστίσιµους µεζέ-
δες και κέφι, υπό τους ήχους δηµοτικής
µουσικής. Η γιορτή, στην οποία θα συµ-
µετάσχει  και  το  Χορευτικό  του  ∆ήµου,
θα ξεκινήσει στις 10 π.µ. 
Παράλληλα,  την  Κυριακή  των  Απο-
κριών, στις 10 π.µ., στην Κεντρική πλα-
τεία  της  πόλης,  θα  αναβιώσει,  µε  τη
βοήθεια  πολιτιστικών  συλλόγων,  το
έθιµο  του  παραδοσιακού  γάµου.    Το
βράδυ,  σε  περισσότερες  από  25    γειτο-
νιές της πόλης, θα ανάψουν οι  πατροπα-
ράδοτες  «τζαµάλες»  που  προσελκύουν
πλήθος επισκεπτών.
Στις  αποκριάτικες  εκδηλώσεις  ανα-
φέρθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου,  ο  Πρόεδρος  της  Α.∆.Ε.Ι.  κ.
Κώστας Τσάγκας, , υπογραµµίζοντας ότι
όλα  έχουν  προγραµµατιστεί  µε  µεθοδι-
κότητα. «Η ∆ηµοτική Αρχή έχει οργανώ-
σει τα πάντα και είναι βέβαιο ότι τόσο οι
συµπολίτες  µας  όσο  και  οι  επισκέπτες
θα  περάσουν  υπέροχα.  Εκτός  από  την
χορηγία  όλων  των  απαραίτητων  υλικών
για  τις  «τζαµάλες»,  ο  ∆ήµος  παρείχε
στους  συλλόγους  και  τεχνική  κάλυψη
για  το  καλύτερο  δυνατό  αποτέλεσµα.
Εύχοµαι σε όλους Καλή Σαρακοστή και
καλή διασκέδαση», κατέληξε.
Απόκριες στους Χτιστάδες
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κτιστάδων
∆.∆.  Ανγάντων  διοργανώνει  Αποκριάτι-
κο  χορό  και  σας  καλεί  στις  14/2/2010
µέρα  Κυριακή  βράδυ  στους  Κτιστάδες
µε  τον  Κοντοχρήστο  Νίκο  στο  κλαρίνο
και  Σταύρο  Πόγια  και  Βαρδή  Κων/νο
στο τραγούδι.
Άναµµα Τζαµάλας και Καθαρά
∆ευτέρα, κούλουµα και φασολά-
δα στο Μαντείο ∆ωδώνης
Την  Κυριακή  14-2-2010  και  ωρα
20:00  µ.µ.  θα  πραγµατοποιηθεί  το
άναµµα  της  ΤΖΑΜΑΛΛΑΣ-
ΑΛΑΓΟΥΖΙΑΣ  στην  κεντρική  πλατεία
ΜΑΝΤΕΙΟΥ  µε  αποκριάτικα  δρώµενα
.Θα  υπάρχει  ζωντανή  µουσική  ορχή-
στρα .Θα προσφερθούν δωρεάν: χοιρινό
στα κάρβουνα και κρασί Μπζιούλας.
Την  ΚΑΘΑΡΑ  ∆ΕΥΤΕΡΑ  15-2-2010
ώρα  10:00  π.µ.  στην  θέση  «Μεγάλη
βρύση».
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
στο χωριό ΜΑΝΤΕΙΟ θα πραγµατοποιη-
θούν  τα  κούλουµα  µε  πέταγµα  χαρταε-
τών .Θα προσφερθούν δωρεάν: Φασολά-
δα,  χαλβάς,  λαγάνα,  ελιές  και  αλλά
σαρακοστιανά.
∆ιοργάνωση:  Αδελφότητα
ΜΑΝΤΕΙΟΥ  «Η  ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
και δήµος ∆Ω∆ΩΝΗΣ.
Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο
∆ήµο Πασσαρώνος
Ο  ∆ήµος  Πασσαρώνος  σε  συνεργα-
σία  µε  τα  Τοπικά  Συµβούλια  και  τους
Πολιτιστικούς Φορείς του ∆ήµου, διορ-
γανώνει  τις  Αποκριάτικες  Εκδηλώσεις
2010.
Καλεσµένοι είναι όλοι οι δηµότες και
όλοι όσοι θέλουν να χαρούν και να γλε-
ντήσουν µαζί µας.
Οι  εκδηλώσεις  θα  πραγµατοποιη-
θούν  από  τις  12/2/2010  και  έως  τις
15/2/2010.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2
«ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ  ΧΟΡΟΣ  ΕΦΗΒΩΝ»
για  τα  παιδιά  Γυµνασίου  και  Λυκείου
του  ∆ήµου  στην  καφετέρια  «ΚΟΚΚΙΝΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ»  στην  Ελεούσα,  ώρα
20:30.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2
«ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ  ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ» για τα παιδιά
των Νηπιαγωγείων και
∆ηµοτικών  Σχολείων
του ∆ήµου στο κέντρο
«ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ»  στην
Ελεούσα, ώρα 11:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2
Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ  ΣΤΗΝ
ΕΛΕΟΥΣΑ,  ώρα
19:00
«Φωτιά»,  συγκρότη-
µα  µε  παραδοσιακή
µουσική (κρασί, σου-
βλάκια,  φασολάδα,
λαγάνες και άλλα εδέ-
σµατα από το ∆ήµο).
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΕ
ΟΛΑ  ΤΑ  Τ.∆.  ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ  (µε  ευθύνη
των  φορέων  τους,
«φωτιές»,  κρασί,  σου-
βλάκια,  φασολάδα,  λαγάνες  και  άλλα
εδέσµατα από το δήµο).
Παρέλαση  µασκαράδων  στις  17:30
από  το  Πνευµατικό  Κέντρο  Ελεούσας
(χορευτικό)  και  το  Σύλλογο  Γυναικών
Ελεούσας, στη Λεωφ. Ελευθερίας.
Η  παρέλαση  θα  ξεκινήσει  στις  17:30
από  την  ταβέρνα  «∆ιογένης»  και  θα
καταλήξει  στο  δηµοτικό  σχολείο,  όπου
θα παρουσιαστούν τραγούδια και χοροί
γύρω από τη Τζαµάλα.
ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 15/2
Κούλουµα στα εικονίσµατα του Τ.∆.
Γαρδικίου στις 11:30
Συγκρότηµα µε παραδοσιακή µουσι-
κή,  κρασί,  φασολάδα,  λαγάνες,  χαλβάς
και άλλα εδέσµατα από το δήµο.
Κούλουµα  στην  Αγία  Τριάδα  του
Τ.∆.  Λύγγου,  κρασί,  φασολάδα,  λαγά-
νες,  χαλβάς  και  άλλα  εδέσµατα  από  το
δήµο.
Αποκριάτικος χορός µε τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Αετορράχης
Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Αετορρά-
χης θα  πραγµατοποιήσει  τον  ετήσιο
αποκριάτικο  χορό  το  Σάββατο 13
Φεβρουαρίου  2010  στο  κέντρο
«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» στη Φανερωµένη Κατσα-
νοχωρίων  µε  ζωντανή  δηµοτική  ορχή-
στρα.
Τιµή κάρτας 15 ευρώ (συµπεριλαµβά-
νει φαγητό και χορό).
Θα  διεξαχθεί  λαχειοφόρος  αγορά µε
πρώτο δώρο 1 χρυσή λίρα. Για πληροφο-
ρίες και κρατήσεις επικοινωνήστε µε τα
τηλέφωνα  6977003977  (κ.  Τζάλλας)
και 6944316455 (κ. Γερογιάννης).
Απόκριες  στο  ∆ήµο  Ανατολής  2010-
02-11
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010
11:30 Παιδικό Μασκέ Πάρτι
Αίθουσα  εκδηλώσεων  Πνευµατικού  –
Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Ανατολής
20:00  Φωτιά,  µουσική,  χορός,  φασο-
λάδα, κρασί δωρεάν.
Κεντρική  πλατεία  Ανατολής  –  απένα-
ντι στο δηµαρχείο.
Καθαρά  ∆ευτέρα  15  Φεβρουαρίου
2010
11:00 Κούλουµα, µουσική, νηστίσιµα,
κρασί.
Γήπεδο µεταξύ Μπάφρας και Νεοκαι-
σάρειας.
Απόκριες στους Μηλιωτάδες
Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Μηλιωτά-
δων  διοργανώνει  την  Κυριακή  14
Φεβρουαρίου 
2010  το  βράδυ  Αποκριάτικο  Χορό
στους Μηλιωτάδες.
Καθαρά ∆ευτέρα στο ∆ελβινάκι
Ο ∆ήµος ∆ελβινακίου, σας προσκαλεί
στο  ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙ  την  Καθαρή  ∆ευτέρα,
15-2-2010 ώρα 6 το απόγευµα, στο κάψι-
µο  του  καρνάβαλου,  που  θα  γίνει  στον
αύλειο  χώρο  του  δηµοτικού  (Σχολείου
∆ελβινακίου.
Θα γίνει  γλέντι  µε   δωρεάν  λαγάνα,
χαλβά,  παραδοσιακή  φασολάδα,  ελιές
και κρασί.
Ο δήµος Άνω Καλαµά γιορτάζει
τις απόκριες
Τριήµερο αποκριάτικων εκδηλώσεων
διοργανώνουν  η  ∆ηµοτική  Αρχή  Άνω
Καλαµά,  οι  Σύλλογοι  της  περιοχής  και
τα Τοπικά Συµβούλια.
Συγκεκριµένα:
Σάββατο 13/2/2010 ώρα 09:00
Αποκριάτικο  παραδοσιακό  γλέντι
στις  αίθουσες  εκδηλώσεων  στους  Κου-
κλιούς και στη Βροντισµένη.
Κυριακή 14/2/2010 ώρα 11:00
Αποκριάτικος  γάµος  και  παιδικό
πάρτι µασκέ στον Παρακάλαµο.
Το βράδυ θα ανάψουν φωτιές: Παρα-
κάλαµος,  Κουκλιοί,  Βροντισµένη,
Μαζαράκι,  Ριάχοβο  (µε  παραδοσιακό
γλέντι).
Καθαρά ∆ευτέρα 15/2/2010
Κούλουµα µε παραδοσιακή φασολά-
δα: Άνω Παρακάλαµος, Αρετή, Κουκλι-
οί, Ρεπετίστα.
Το  έθιµο  του  γάµου  αναβιώνει
στο Κάστρο των Ιωαννίνων
Ο  σύλλογος  «Το  Κάστρο»  σας  κάνει
γνωστό:  την  Κυριακή  της  Τυρινής,  14
Φεβρουαρίου  2010  (πριν  την  Καθαρή
∆ευτέρα),θα  παρουσιάσει,  στην  πάνω
πλατεία  1:00  µ.µ,  το  παλιό  έθιµο  του
γάµου, (όπου τον περιγράφουν ∆. Σαλα-
µαγγας  και  Θ.  Μαλετσίδης,  µε  νύφη,
γαµπρό, αγά, γιατρό, αράπη, ...
Θα  ξεκινήσουµε  από  την  κεντρική
πύλη του Κάστρου 10:30 (πριν το µεση-
µέρι),  θα  πάµε  πλατεία,  Λούτσα  (θα
γίνουµε  µια  παρέα  µε  το  σύλλογο  λού-
τσας και λακκωµάτων (µε γκαµήλα, γαϊ-
τανάκι...),  πλατεία.  Παρακαλούµε  και
προσκαλούµε όσους θέλουν να πάρουν
µέρος σε αυτή την εκδήλωση,
Να  τηλεφωνήσουν  (θα  γίνει,  από
τώρα,  σχετική  προετοιµασία,  στολές,  ...
).
Α) 26510 29029, 6973506999 (µετα-
φ ε ρ ό µ ε ν ο )
26510 31309, Γιώργος Μακρίδης.
Β) 26510 78640, 6977626362 (µετα-
φ ε ρ ό µ ε ν ο )
2651072372, Ζήσης Χατζής.
Στο Γιαννιώτικο Σαλόνι γιορτάζει 
ο δήµος Ιωαννιτών τα Κούλουµα
ÅΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  19
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Φωτό αρχείου
20   ÅI∆ΗΣΕΙΣ
ÍÝïé Áãþ íåò, ðåìðôç 19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2007 ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Τα  ευχάριστα  νέα  από  το  Κεντρικό
Αρχαιολογικό  Συµβούλιο  ήρθαν  για
την  αρχαία  Νικόπολη,  µε  την  έγκριση
της  µελέτης  που  θα  την  µετατρέψει  σε
βάθος  δεκαετίας  σε  αρχαιολογικό
πάρκο έκτασης 13.5000 στρεµµάτων. 
Αποτελεί αναµφίβολα µια πολύ καλή
εξέλιξη  και  µε  αξιοποίηση  κονδυλίων
του ΕΣΠΑ θα υλοποιηθούν τα έργα και
οι  παρεµβάσεις  που  προβλέπονται  για
τα µνηµεία.
Αντίθετα για την τύχη των έργων ανα-
στήλωσης του αρχαίου θεάτρου ∆ωδώ-
νης  και  άλλων  παρεµβάσεων  συνολικά
στον αρχαιολογικό χώρο, υπάρχει στα-
σιµότητα  επί  µακρόν,  αφού  το  ΚΑΣ  δε
έχει  αποφανθεί  αν    θα  συνεχιστεί  η
εφαρµογή της µελέτης για τη θεραπεία
των  φθαρµένων  εδωλίων,  αυτή  µε  το
ειδικό  κονίαµα  που  προκαλεί  αντιδρά-
σεις.
Καµιά εξέλιξη ως τώρα...
Απάντηση  σε  υπόµνηµα  που  έχει
αποστείλει  προ  τριµήνου  στον  νέο
υπουργό  Πολιτισµού  και  Τουρισµού
Παύλο Γερουλάνο δεν έχει λάβει, όπως
µας  ενηµέρωσε  ο  δήµαρχος  ∆ωδώνης
Γιάννης  Μπούκας  και  η  ανησυχία  του
είναι εύλογη, αφού και η φετινή χρονιά
µάλλον  χάνεται  για  να  συνεχιστεί  η
παρέµβαση  στο  θέατρο  που  παραµένει
κλειστό για πολλά χρόνια. Το έργο που
ήταν  ενταγµένο  στο  Γ ΚΠΣ  ολοκληρώ-
θηκε προ πολλού και ταµειακά πριν τη
λήξη του στο τέλος του 2009.
Τι  κι  αν  υπάρχει  η  δέσµευση  των
πρώην  υπουργών  Πολιτισµού,  Μιχάλη
Λιάπη και του σηµερινού προέδρου της
Ν.∆  Αντώνη  Σαµαρά  για  ένταξη  του
έργου στο ΕΣΠΑ;
Ούτε από την προηγούµενη κυβέρνη-
ση, ούτε από τη σηµερινή στο διάστηµα
που  βρίσκεται  στην  εξουσία,  έγινε  η
ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Ηπείρου για
να είµαστε ακριβείς µε 7 εκ. ευρώ που
ήταν το ποσό που δηλώνονταν.
Η νέα ηγεσία του υπουργείου Πολιτι-
σµού και το ΚΑΣ µε τη νέα του σύνθεση
φαίνεται  ότι  δεν  έχουν  ασχοληθεί  ως
τώρα µε τη ∆ωδώνη ή τουλάχιστον δεν
δηµοσιοποίησαν  κάτι  που  να  δείχνει
ότι είναι στις προτεραιότητες τους.
Μάλιστα εκκρεµεί και µια συνάντηση
που  ανέλαβε  να  κλείσει  ο  βουλευτής
Μιχάλης Παντούλας µε τον κ. Γερουλά-
νο  στην  οποία  θα  µετείχαν  οι  βουλευ-
τές, ο νοµάρχης, ο δήµαρχος ∆ωδώνης,
προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις.
Από το ΚΑΣ εξαρτώνται 
οι αποφάσεις
Πάντως για τη λήψη απόφασης προη-
γείται  η  γνωµοδότηση  του  ΚΑΣ,  αφού
είναι το όργανο που θα αποφασίσει αν
θα  συνεχιστεί  η  παρέµβαση  µε  την
µελέτη,  που  το  ίδιο  ενέκρινε,  για  την
αναστήλωση του θεάτρου. 
Με εξειδικευµένη µελέτη που συντά-
χθηκε  µε  µεγάλη  καθυστέρηση,  επιλέ-
χθηκε  να  πληρωθούν  οι  φθαρµένοι
λίθοι µε ειδικό κονίαµα και η πιλοτική
εφαρµογή  σε  κερκίδα  του  κάτω  διαζώ-
µατος  έχει  ολοκληρωθεί.  Για  το  αισθη-
τικό  αποτέλεσµα  υπάρχουν  πολλές
αντιδράσεις και πολλοί µιλούν για τσι-
µεντοποίηση  του  θεάτρου,  όπως  ο
δήµαρχος κ. Μπούκας ο οποίος στηρι-
ζόµενος  σε  επιστήµονες  και  ειδικούς
προτείνει να χρησιµοποιηθεί λίθος από
την περιοχή για να αντικατασταθούν τα
πολλά φθαρµένα εδώλια.
Το ΚΑΣ θα έπρεπε από πέρυσι τέτοι-
ον καιρό να έχει κάνει αυτοψία στο θέα-
τρο  για  να  διαπιστώσουν  τα  µέλη  του
(δεν υπήρχε οµοφωνία για την επιλογή
στην  προηγούµενη  σύνθεση  του)  αν  η
χρήση  του  κονιάµατος  µπορεί  να  απο-
τελέσει την ριζική λύση για να αναστη-
λωθεί  πλήρως  (στα  δυο  διαζώµατα,
αφού  για  το  τρίτο  δεν  γίνεται  λόγος
τώρα) ή αν θα επιλεγεί άλλη λύση.
Η ένταξη δεν µπορεί να γίνει
Αυτή  η  εκκρεµότητα  «ευθύνεται»  για
την καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων
και το µόνο που είχε γίνει ήταν η υπο-
βολή  από  την  Επιστηµονική  Επιτροπή
∆ωδώνης η οποία είναι αρµόδια για την
υλοποίηση  των  έργων,  ενός  πρόχειρου
φακέλου  στη  ∆ιαχειριστική  Αρχή  του
ΠΕΠ  µε  αίτηµα  την  ένταξη  του  έργου.
Βέβαια χωρίς πλήρη µελέτη ένταξη δεν
γίνεται...
Ακόµη  κι  αν  ήθελε  η  Περιφέρεια  να
εντάξει το έργο άσχετα µε την αναµόρ-
φωση  του  ΠΕΠ  και  τι  θα  γίνει  µε  τους
πόρους από τοµεακά) δεν είναι σε θέση
να το αποφασίσει ενόσω δεν αποφαίνε-
ται  το  ΚΑΣ  για  το  αν  θα  συνεχιστεί  η
πιλοτική  εφαρµογή  για  την  αποκατά-
σταση  του  θεάτρου,  αλλά  πάντως  δεν
µπορεί  να  τραβήξει  σε  µάκρος  αυτή  η
ιστορία, αν πράγµατι το ενδιαφέρον για
τη ∆ωδώνη είναι πραγµατικό. 
Χ. Καζάκος 
Ενώ το ΚΑΣ ...άναψε «πράσινο» για Νικόπολη
Σε εκκρεµότητα, ακόµη, η απόφαση για ∆ωδώνη
4 Η ένταξη του έργου αναστήλωσης του θεάτρου στο ΕΣΠΑ, προϋποθέτει επιλογή της συνέ-
χισης εφαρµογής  ή µη της µελέτης µε το κονίαµα και από πέρυσι υπάρχει στασιµότητα
Τριήµερο αποκριάς
στα Πράµαντα
Ο  Σύλλογος  Γυναικών,  ο
Σύλλογος  Νεολαίας  και  ο
∆ήµος  Πραµάντων,  οργανώ-
νουν εορταστικό αποκριάτικο
τριήµερο  το  Σάββατο,  την
Κυριακή  της  Αποκριάς  και
την  Καθαρά  ∆ευτέρα  στα
Πράµαντα.
Πρόγραµµα εκδηλώσεων:
Σάββατο:  Οµάδες  µεταµ-
φιεσµένων,  επισκέπτονται  τα
σπίτια  του  χωριού  και  ξεση-
κώνουν τους κατοίκους.
Κυριακή της Αποκριάς
15:00  Καρναβάλι,  γαϊτα-
νάκι, αποκριάτικα δρώµενα
19:00 Άναµµα  φωτιάς
(Τζαµάλα),  γλέντι,  δωρεάν
παραδοσιακές  πίτες,  κρασί,
αναψυκτικά.
Καθαρά ∆ευτέρα
11:00 Γλέντι  µε  παραδο-
σιακή  ορχήστρα,  δωρεάν
φασολάδα,  λαγάνες  και
λοιπά εδέσµατα.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Την  επανάληψη  του  ονείρου  της  2ας
Φεβρουαρίου  θέλουν  να  ξαναζήσουν
σήµερα οι φίλαθλοι του ΠΑΣ Γιάννινα, σ’
ένα µατς υψηλού ενδιαφέροντος που έχει
σηµάνει  και  πάλι  συναγερµό  στις  τάξεις
των  «κυανόλευκων».  Βέβαια,  τα  όνειρα
δύσκολα επαναλαµβάνονται, εποµένως το
4-0 δεν πρόκειται να το ξαναδούµε, ωστό-
σο µια νίκη µ’ ένα γκολ διαφορά θα είναι
αρκετή  σε  όλους  και  κυρίως  στην  οµάδα
του  Αναστόπουλου  για  να  µπορέσει  να
πάρει  µία  ακόµα  βαθµολογική  ανάσα,
αφήνοντας  πίσω  Λάρισα  και  Λεβαδειακό
και ίσως και Ηρακλή, αν τα υπόλοιπα απο-
τελέσµατα το ευνοήσουν.
Ο  Νίκος  Αναστόπουλος  είναι  απόλυτα
ικανοποιηµένος βλέποντας ότι τα προβλή-
µατα  είναι  µηδαµινά,  µε  εξαίρεση  τον
Τζάνη που συµπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες
και επιλέχθηκε να εκτίσει την ποινή µίας
αγωνιστικής  σ’  αυτό  το  µατς.  Τραυµατίας
συνεχίζει να είναι ο Στάθης που δεν έχει
µπει  ακόµα  στις  προπονήσεις  µε  τους
υπόλοιπους συµπαίκτες του.
Για το σηµερινό καθοριστικό παιχνίδι ο
Νίκος  Αναστόπουλος  δεν  έχει  ανοίξει  τα
χαρτιά  του,  αλλά  κατά  πάσα  πιθανότητα
θα παραµείνει πιστός στο 4-1-4-1, αφήνο-
ντας  ίδια  την  αµυντική  γραµµή  και  τον
Μαϊστόροβιτς  µπροστά  από  τα  στόπερ.
Γρίφος  είναι  η  µεσαία  γραµµή,  µε  µόνη
σίγουρη  παρουσία  αυτή  του  Μίρνες
Σίσιτς,  ενώ  από  εκεί  και  πέρα  οι  προβλέ-
ψεις είναι παρακινδυνευµένες, τόσο για τα
υπόλοιπα  πρόσωπα  της  µεσαίας  γραµµής
όσο και για τον επιθετικό. 
Με αρκετή δόση ρίσκου θα λέγαµε πως
οι  υποψήφιοι  για  τη  βασική  ενδεκάδα
είναι  οι:  Ελευθερόπουλος,  Ντάσιος,  Κού-
σας,  Κώτσιος,  Βάντερσον,  Μαϊστόροβιτς,
Σίσιτς,  Μενδρινός,  Ρόβας  (ή  Μιχαλόπου-
λος),  Ντιµπαλά  (ή  Καζναφέρης),  Σαϊτιώ-
της (ή Μπακαγιόκο).
Η  αποστολή  της  οµάδας  κατέλυσε  σε
ξενοδοχείο µε την εξής σύνθεση: Ελευθε-
ρόπουλος,  Σικαλιάς,  Κώτσιος,  Μαϊστόρο-
βιτς, Ντάσιος, Κούσας, Βάντερσον, Ρόβας,
Μιχαλόπουλος, Ανδράλας, Σίσιτς, Σενόνε,
Καζναφέρης,  Κανακούδης,  Κοντογουλί-
δης,  Μπουχάν,  Ντιµπαλά,  Μπακαγιόκο,
Μενδρινός, Σαϊτιώτης. 
Με  αποκλεισµό  από  την  αποστολή  του
αγώνα  του  ΠΑΟΚ  την  «πληρώνει»  σε
πρώτη  φάση  ο  Αράς  για  το  πειθαρχικό
παράπτωµα  στο  οποίο  υπέπεσε  και  ενδέ-
χεται  να  του  επιβληθεί  και  πρόστιµο,  αν
και  από  την  πλευρά  της  ΠΑΕ  δεν  έχουν
δηµοσιοποιήσει  ακόµα  τις  οριστικές  τους
προθέσεις.  Ο  Αναστόπουλος  µε  τη  στάση
του  πάντως  δείχνει  ότι  δεν  αφήνει  ατιµώ-
ρητο το περιστατικό.
Συζήτηση στο ∆.Σ. 
για τρέχοντα θέµατα
Στην απόφαση να µην υποχρεωθούν σε
αγορά εισιτηρίου στον αγώνα κυπέλλου µε
τον  Παναθηναϊκό  οι  κάτοχοι  διαρκείας
προχώρησε  η  διοίκηση,  σεβόµενη  αυτό
που  αναγράφεται  πάνω  στα  εισιτήρια
διαρκείας,  ότι  ισχύουν  για  όλους  τους
αγώνες  πρωταθλήµατος  και  κυπέλλου.
Υπήρχε,  βέβαια,  µια  τέτοια  εισήγηση
προς τον κ. Χριστοβασίλη, η οποία απορ-
ρίφθηκε… µετ’ επαίνων από το ∆.Σ. κι έτσι
το  όποιο  θέµα  πήγαινε  να  δηµιουργηθεί
θεωρείται λήξαν.
Στο συµβούλιο συζητήθηκε και το θέµα
του  νέου  γηπέδου,  το  οποίο  ο  κ.  Χριστο-
βασίλης  το  προχωράει  και  ελπίζει  ότι
σύντοµα  θα  έχει  να  κάνει  συνολικότερες
ανακοινώσεις  προς  τους  φιλάθλους,  οι
οποίοι  δυσπιστούν,  όχι  τόσο  για  τις  προ-
θέσεις  του  µεγαλοµετόχου  όσο  για  το  αν
µπορεί η ΠΑΕ και ο ερασιτέχνης να ξεπε-
ράσουν  τους  σκοπέλους  της  γραφειοκρα-
τίας ως προς την παραχώρηση της έκτασης
στον Κατσικά. Αυτή τη στιγµή ο τρόπος µε
τον οποίο θα γίνει η παραχώρηση είναι το
µοναδικό εµπόδιο, αφού η βούληση είναι
δεδοµένη,  ενώ  έχουν  προχωρήσει  και
κάποιες προµελέτες.    
Τροποποιήσεις δροµολογίων των
αστικών υπό το φόβο επεισοδίων 
Με  χθεσινή  του  ανακοίνωση  το  αστικό
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων ενηµερώνει το επιβατικό
κοινό  ότι  προκειµένου  να  διασφαλιστεί  η
ασφάλεια των επιβατών µετά τα επεισόδια
που έγιναν στον αγώνα κυπέλλου από τους
οπαδούς  του  «δικεφάλου  του  Βορρά»  δεν
θα  εκτελούνται  τα  δροµολόγια  από  την
πλατεία προς το Πέραµα και την Ελεούσα
από  τις  5  το  απόγευµα  και  για  όση  ώρα
χρειαστεί.
Θυµίζουµε  ότι  στον  προηγούµενα
αγώνα, όταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που δεν
είχαν  εισιτήρια  έσπασαν  τον  κλοιό  της
αστυνοµίας  και  κατευθύνθηκαν  προς  την
Κοραή, µπροστά στην Αγροτική Τράπεζα
µεταξύ  άλλων  προκάλεσαν  υλικές  ζηµιές
και σε αστικό τραυµατίζοντας ελαφρά µια
γυναίκα. 
Μέσα ο Εντίνιο, έξω ο Γκαρσία
Με τον Εντίνιο στην αποστολή του έφτα-
σε χθες το βράδυ στα Γιάννενα η αποστο-
λή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα µε τον ΠΑΣ,
καθώς ο Πορτογάλος επιθετικός ξεπέρασε
τις  ενοχλήσεις  στον  οπίσθιο  µηριαίο.
Εκτός, όµως, έµεινε την τελευταία στιγµή ο
Πάµπλο Γκαρσία, που αναχώρησε για την
πατρίδα  του  λόγω  του  θανάτου  της  µητέ-
ρας του. 
Τη 18µελή αποστολή του ΠΑΟΚ αποτε-
λούν  οι:  Χαλκιάς,  Κρέσιτς,  Αραµπατζής,
Κουτσιανικούλης, Μαλεζάς, Παπάζογλου,
Φωτάκης,  Κριστιάνο,  Εντίνιο,  Ίβιτς,  Λίνο,
Μουν,  Μουσλίµοβιτς,  Σαβίνι,  Σορλέν,
Σνάουτσνερ, Βερόν, Βιεϊρίνια. 
Η  συλλυπητήρια  ανακοίνωση  της  ΠΑΕ
ΠΑΟΚ  στον  Πάµπλο  Γκαρσία:  «Ο  πρόε-
δρος  της  ΠΑΕ  ΠΑΟΚ  Θόδωρος  Ζαγορά-
κης και το ∆.Σ. εκφράζουν τα θερµά τους
συλλυπητήρια προς τον Πάµπλο Γκαρσία
και τους οικείους του για τον απροσδόκη-
το θάνατο της µητέρας του Ουρουγουανού
ποδοσφαιριστή.  Ο  Πάµπλο  Γκαρσία  ανα-
χώρησε  σήµερα  (σ.σ.  χθες)  το  πρωί  για
την πατρίδα του προκειµένου να παραβρε-
θεί στην κηδεία της µητέρας του».
ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giannakis1@mail.gr
Έτοιµος για δεύτερη σφαλιάρα
στον ΠΑΟΚ ο ΠΑΣ Γιάννινα
Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο συµβούλιο του Συνδέ-
σµου  Φιλάθλων  «Οι  Ταύροι»,  µετά  τις  εκλογές  που
είχαν πραγµατοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου. Νέος πρό-
εδρος  θα  είναι  ο  Βασίλης  Μπάρµπας,  αντιπρόεδρος  ο
Αριστοτέλης  Ζησόπουλος,  Γραµµατέας  ο  Σταύρος  Γκό-
ντοβος και Ταµίας ο Ιωάννης Θωµάς. 
Μέλη  θα  είναι  οι:  Σωκράτης  Αθανασίου,  Αθανάσιος
Κοµπούλης και Κωνστνατίνος Σαρρέας. 
Αναπληρωµατικά  µέλη  οι:  Σπυρίδων  Σουλιώτης  και
Νικόλαος Τσιάλλιος 
Εξελεγκτική  επιτροπή  θα  είναι  οι:  Παντελής  Αθανα-
σίου, Ανδρέας Ευαγγέλου και Βασίλειος Τσιάλλιος 
Στο µεταξύ, το νέο προεδρείο εξέδωσε και την πρώτη
του  ανακοίνωση,  ενδεικτική  προφανώς  και  των  προθέ-
σεων  απέναντι  στην  ΠΑΕ  ΠΑΣ  Γιάννινα,  την  οποία
κατακεραυνώνει για τα «διπλά εισιτήρια» καλώντας την
να  αναθεωρήσει,  ωστόσο  καλεί  τον  κόσµο  της  οµάδας
να ξεπεράσει τις όποιες πικρίες και να σταθεί στο πλευ-
ρό της οµάδας στους εναποµείναντες αγώνες. 
Οι  «Ταύροι»  στην  ανακοίνωσή  τους  αναφέρουν  ότι
«Μόνο ως ακατανόητη και προκλητική µπορεί να χαρα-
κτηριστεί η απόφαση της Π.Α.Ε ΠΑΣ Γιάννινα να υπο-
χρεώσει  τους  φίλους  και  φίλες  της  οµάδας  µας  στην
αγορά διπλού εισιτηρίου για τους επόµενους δυο εντός
έδρας αγώνες. Είναι γνωστό πανελληνίως ότι το µεγαλύ-
τερο όπλο στη φαρέτρα του ΠΑΣ Γιάννινα για την σωτη-
ρία είναι η δύναµη της έδρας του». Ακολούθως σηµει-
ώνεται  ότι  η  ΠΑΕ  µε  τις  ενέργειές  της  δείχνει  έλλειψη
καθαρού  µυαλού  και  προσκόλληση  στο  ευκαιριακό
κέρδος  και  αφού  την  καλεί  να  αναθεωρήσει  τέτοιες
πρακτικές,  καταλήγει:  «Καλούµε  τους  φίλους  της  οµά-
δας  να  ξεπεράσουν  την  πικρία  και  την  απογοήτευση
που  δηµιουργείται  από  τέτοιου  είδους  αποφάσεις  και
όσοι  έχουν  οικονοµική  δυνατότητα  να  σταθούν  στο
πλευρό του ΠΑΣ σε όλους τους εναποµείναντες αγώνες.
Από  το  πρώτο  ως  το  τελευταία  λεπτό  µε  κατάθεση
ψυχής  να  συµπαρασταθούν  στη  µεγάλη  µάχη  που
δίνουν  οι  ποδοσφαιριστές  και  η  τεχνική  ηγεσία  της
οµάδας».
Νέο ∆.Σ. στους «Ταύρους» και ανακοίνωση µε αιχµές
22  ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Âáè ìï ëï ãßá (  σε 23 αãþíåò)
1. Κρύα 58
2. Βελισσάριο 55
3. Αµφιθέα 48
4. Ζωοδόχος 45
5. Ολυµπιακός Ι. 44
6. Αγρ. Αστέρας 39*
7. Καµποχώρια 36
8. Αγ. Μαρίνα 35
9. Νησί 34*
10. Πανφρουριακός 33
11. Α.Ε. Ρίζας 28
12. Καρυές 26
13. Πεντέλη 25*
14. Ελπίδες Ι. 23
15. Ατρόµητος ’95 23
16. Κεφαλόβρυσο 22
17. Αµπελόκηποι 12
18. Ελεούσα  94 3*
*Παιχνίδι Λιγότερο
**Αν υποβιβαστούν Πέραµα
και Ανατολή από τη ∆’ Εθνι-
κή, τότε υποβιβάζονται
απευθείας 3 οµάδες και ο
15οι των δύο οµίλων παί-
ζουν µεταξύ τους µπαράζ.
Εξ’ αναβολής 21ης Αγωνι-
στικής
Σάββατο, ώρα 15:30
Αγρ. Αστέρας-Πεντέλη
Β’ ερασιτεχνική (Α΄όµιλος)
Âáè ìï ëï ãßá (  σε 23 áãþíåò)
1. Ηλιόκαλη 56
2.**Μέτσοβο 44*
3. Κουτσελιό 3*
4. Ραφταναίοι 42*
5. Κόντσικα 38*
6. Χουλιαράδες 35*
7. Πεδινή 33
8. Ανήλιο 33*
9. ∆αφνούλα 31
10. Λογγάδες 30*
11. Μαβίλης 29
12. Μουζακαίοι 26
13. Κοσµηρά 25*
15. Επισκοπικό 24
14. Καρδαµήτσια 24
16.** Θεριακήσι 16
17. Πράµαντα 16
18. ∆ροσοχώρι 10
* Παιχνίδι λιγότερο (Ανήλιο
και  Λογγάδες  έχουν  2  µατς
λιγότερα)
**Από  το  Θεριακήσι  και  το
Μέτσοβο  αφαιρέθηκαν  3
βαθµοί  και  θα  αφαιρεθούν
άλλοι 2 την επόµενη χρονιά.
***Αν  υποβιβαστούν  Πέρα-
µα  και  Ανατολή  από  τη  ∆’
Εθνική,  τότε  υποβιβάζονται
απευθείας  3  οµάδες  και  ο
15οι  των  δύο  οµίλων  παί-
ζουν µεταξύ τους µπαράζ.
Εξ’ αναβολής 21ης αγωνιστι-
κής
Σάββατο, ώρα 15:00
Μέτσοβο-Κοσµηρά
Σάββατο, ώρα 16:30
Ανήλιο-Λογγάδες
Β’ ερασιτεχνική (Β΄όµιλος)
Âáè ìï ëï ãßá (  σε 21 αãþíåò)
1. Παναθηναϊκός 52
2. Ολυµπιακός 46
3. ΠΑΟΚ 44
4. ΑΕΚ 33
5. Άρης 32
6. Ατρόµητος 29
7. Αστέρας Τρίπολης 29
8. Εργοτέλης 28
9. Νέα Καβάλα 27
10. Skoda Ξάνθη 25
11. Πανιώνιος 24
12. Ηρακλής 23
13. ΠΑΣ Γιάννινα 21
14. Λάρισα 21
15. Λεβαδειακός 19
16. Πανθρακικός 9
Πρόγραµµα 22ης Αγωνιστι-
κής
Σάββατο 13/2
16:45 Πανθρακικός-ΑΕΚ
(ΣΚΑΙ)
16:45 Skoda Ξάνθη-Λάρισα
(ΝΕΤ)
19:00 ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ
(NOVA)
Κυριακή 14/2
14:30 Λεβαδειακός-Ατρόµη-
τος (NOVA)
14:30 Πανιώνιος-Ηρακλής
(NOVA)
16:45 Άρης-Εργοτέλης
(NOVA)
16:45 Παναθηναϊκός-Καβά-
λα (NOVA)
19:00 Αστ. Τρίπολης-Ολυ-
µπιακός (NOVA)
Super League
Âáè ìï ëï ãßá (  σε 21 áãþíåò)
1. Επανοµή 41
2. Εορδαϊκός 40
3.* Βέροια 37
4. Τρίκαλα 33
5. Πυρσός Γρεβ. 33
6. Αν. Γιαννιτσών 32
7. Μακεδονικός 31
8. Εθν. Φιλιππιάδας 28
9. Φωκικός 27
10. Ν. Βόλου 25
11. Κρανούλα 24
12. Βισαλτιακός 23
13. Κοζάνη 22
14. Αν. Σερρών 20
15. ΠΑΟΝΕ 18
16. Θερµαϊκός 12
17. Καστοριά   Αποβλήθηκε
*Η Βέροια ξεκίνησε το πρω-
τάθληµα µε –2 βαθµούς
Πρόγραµµα 22ης Αγωνιστι-
κής
Κυριακή, ώρα 15:00
Επανοµή-Βισαλτιακός
Βέροια-Εθν. Φιλιππιάδας
Θερµαϊκός-Μακεδονικός
Κοζάνη-∆όξα Κρανούλας
Πυρσός Γρ.-Ν. Βόλου
ΠΑΟΝΕ-Φωκικός
Αν. Γιαννιτσών-Εορδαϊκός
Αν. Σερρών-Καστοριά 3-0 α.α.
Ρεπό: Τρίκαλα
Γ’ åèíé  êÞ
Âáè ìï ëï ãßá (  σε 20 áãþíåò)
1. Ναυπακτιακός 48
2. Θεσπρωτός 40
3. ΠΑΣ Πρέβεζα 40
4. Κοµπότι 38
5. Τηλυκράτης 37
6. Βολίδα 32
7. Απ. Πάργας 32
10. Παραµυθιά 30
8. Μεσολόγγι 29
9. Νυδρί 29
11. Αστήρ Ρόκκας          26*
12. Ελαιόφυτο 25
13. Παχυκάλαµος 24
14. Αν. Άρτας 20
15. Ανατολή 19
16. Απ. Ευπαλίου 16
17. Πρ. Περάµατος        12*
18. Λευκίµη 1
*Παιχνίδι λιγότερο
Πρόγραµµα 21ης αγωνιστι-
κής
Κυριακή, ώρα 15:00
Μεσολόγγι-Νυδρί
Βολίδα-Κοµπότι
Αν. Άρτας-Παραµυθιά
ΠΑΣ Πρέβεζα-Παχυκάλα-
µος
Ναυπακτιακός-Ανατολή
Πέραµα-Απ. Ευπαλίου
Θεσπρωτός-Απ. Πάργας
Λευκίµη-Αστήρ Ρόκκας
Τηλυκράτης-Ελαιόφυτο
∆’ åèíé  êÞ
Âáè ìï ëï ãßá ( σε 21 áãþíåò)
1. Πίνδος Κον. 50
2. Θ. Ελεούσας 49*
3. **Μικρασιάτες 42
4. Μουσιωτίτσα 33
5. Ασβεστοχώρι 33*
6. Πλατανιά 31
7. Λαψίστα 29*
8. Καλπάκι 29*
9. Θ. Κατσικά 28
10. Βουνοπλαγιά 28*
11. Χαροκόπι 28
12. Ροδοτόπι 26*
13. Καστρίτσα 21*
14. Κάστρο 18
15. Α.Ε. Γιάννενα 12
16. Κουκλέσι   Αποχώρησε
* Παιχνίδι λιγότερο
** Οι Μικρασιάτες ξεκίνη-
σαν µε –2 βαθµούς
*** Αν υποβιβαστούν Πέρα-
µα και Ανατολή, υποβιβά-
ζονται 5 οµάδες από την Α’
Ερασιτεχνική
Πρόγραµµα 22ης Αγωνιστι-
κής
Σάββατο, ώρα 15:00
Θ. Ελεούσας-Βουνοπλαγιά
Καστρίτσα-Ροδοτόπι
Λαψίστα-Πίνδος Κον.
Πλατανιά-Κάστρο
Μουσιωτίτσα-Χαροκόπι
Α.Ε. Γιάννενα-Μικρασιάτες
Θ. Κατσικά-Ασβεστοχώρι
Καλπάκι-Κουκλέσι 3-0 α.α.
Σε εξ’ αναβολής παιχνίδι
την Τετάρτη
Καλπάκι-Ασβεστοχώρι 1-0
Α’ åρασιτεχνική
Âáè ìï ëï ãßá (  σε 16 αãþíες)
1. Πρωτόπαπα 39
2. Πωγωνάτος 35
3. Πετσάλι 34*
4. Περίβλεπτος 33*
5. ∆αβάκης 29
6**. Καρίτσα 27
7. Σταυράκι 2009 25
8. Ανάργυροι 23*
9. Μπισδουνάκι 15
10. Γραµµένο 14
11. Κληµατιά 10
12. Μάρµαρα 10*
13. Ζίτσα 8*
14. ΠΑΟ Κόνιτσας 4
*Παιχνίδι  λιγότερο  (Τα
Μάρµαρα  έχουν  2  αγώνες
λιγότερους)
**Η  Καρίτσα  έχει  –2  βαθ-
µούς από πέρυσι
Εξ’ αναβολής 14ης αγωνιστι-
κής 
Σάββατο, ώρα 15:00
Μάρµαρα-Ανάργυροι
Ζίτσα-Πετσάλι
Γ’ ερασιτεχνική (Α΄όµιλος)
Âáè ìï ëï ãßá ( σε 18 áãþíες)
1. Ρωµανό 43
2. Σερβιανά 40
3. Χρυσοβίτσα 38
4. Βαρυάδες 38
5. Πήγασος 37
6. Εθνικός Ι. 33
7. Συρράκο 32
8. Αετοράχη 20
9. Αµπελιά 19
10. Περιστέρι 17
11. Λάκκα Σουλίου 11
12. Βοτονόσι 10
13. Γεννάδιος 9
14. Μαντείο 8
15. Σιστρούνι 7
Πρόγραµµα  19ης  Αγωνιστι-
κής
Σαββατοκύριακο 20-21
Φεβρουαρίου
Πήγασος-Βοτονόσι
Αµπελιά-Σιστρούνι
Αετοράχη-Συρράκο
Βαρυάδες-Εθνικός Ι.
Μαντείο-Σερβιανά
Χρυσοβίτσα-Περιστέρι
Γεννάδιος-Λάκκα Σουλίου
Ρεπό: Ρωµανό
Γ’ ερασιτεχνική (Β΄όµιλος)
Â
á
è
 ì
ï
 ë
ï
 ã
ß
 å
ò
 
-
 
Ε
π
ό
µ
ε
ν
η
 
α
γ
ω
ν
ι
σ
τ
ι
κ
ή
Άλλους 3 βαθµούς θα προσθέσει στο ενεργητικό της η Φιλαθλη-
τική Ένωση Ιωαννίνων στο πρωτάθληµα βόλεϊ ανδρών της Β’ Εθνι-
κής, αλλά αυτή τη φορά χωρίς να κατέβει να τους διεκδικήσει στο
παρκέ, αφού ο Ζαφειράκης Νάουσας έχει αποχωρήσει από το πρω-
τάθληµα µετά τους απανωτούς µηδενισµούς, λόγω αδυναµίας συµ-
µετοχής στο πρωτάθληµα. Έτσι οι παίκτες του γιαννιώτικου σωµατεί-
ου θα απολαύσουν το τριήµερό τους και θα επανέλθουν στις αγωνι-
στικές υποχρεώσεις από την επόµενη εβδοµάδα. Το υπόλοιπο πρό-
γραµµα:  
Β’ ΕΘΝΙΚΗ (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) – 16η αγωνιστική
18.00: ΑΟ Πρεβέζης – ΑΠΣ Μακεδονικός (Κωνσταντίνου - Μπαλ-
τζώης), 
19.00: ΓΕ Αλεξανδρούπολης – ΑΣ Ελπίς (Στεργιόπουλος – Μιστι-
λιάδης), 
19.00: ΑΟ Ορεστιάδος – ΑΠΣ Φθία (Ιωαννίδης – Παπαδόπουλος
Ι.), 
19.30: ΕΑ Λαρίσης – ΓΣ Μεγ.Αλέξανδρος (Παρασκευάς - Χαρδα-
λίδης), 
20.00: ΑΜΟ Γαλαξίας – ΑΟ Σερρών (Τσοπανόγλου - Χατζηπαντε-
λή).
Παράλληλα στη ΦΕΙ κοιτάζουν και τους τελικούς σε έφηβους και
γυναίκες.  Οι  έφηβοι  πέρασαν  στον  τελικό  του  πρωταθλήµατος
ΕΣΠΕ∆Ε όπου θα διεκδικήσουν το τρόπαιο µε αντίπαλο τον Α.Ο.
Πρέβεζας,  ενώ  στις  γυναίκες  θα  έχουµε  το  τοπικό  ντέρµπι  µε  τον
Ηρακλή Ιωαννίνων, µε την οµάδα του Κώστα Ζιώγου να έχει το προ-
βάδισµα στα προγνωστικά. 
Ρεπό για τη Β’ Εθνική του χάντµπολ
Το τριήµερο της Απόκριας και της Καθαράς ∆ευτέρας θα απολαύ-
σουν  οι  παίκτες  στη  Β’  Εθνική  του  χάντµπολ,  καθώς  δεν  υπάρχει
αγωνιστική δραστηριότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Επόµενος αντί-
παλος για τον Αθλητικό Όµιλο Ιωαννίνων θα είναι ο Ηρακλής στην
Θεσσαλονίκη την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου.  
Χωρίς αγώνα τους βαθµούς η ΦΕΙ
E γ γ ρ α φ έ ς α π ό 2 / 9 / 2 0 0 9
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Πραγµατοποιήθηκε  στο
κλειστό  στάδιο  της  Χαλκίδας
ο  τελικός  του  Πανελληνίου
Πρωταθλήµατος  Εφήβων  –
Νεανίδων,  όπου  συµµετείχαν
από κάθε κατηγορία οι δεκαέ-
ξι καλύτεροι αθλητές από όλη
τη  χώρα.  Ο  «Α.Σ.  Ιωαννίνων»
συµµετείχε  σ’  αυτό  το  πρωτά-
θληµα  µε  τον  αθλητή  Σπύρο
Κούσκο,  ο  οποίος  κατέκτησε
το  χάλκινο  µετάλλιο  στην
κατηγορία  έως  55  κιλά  εφή-
βων. 
Ο  προπονητής  Οδυσσές
Ζήκος µετά το πέρας των αγώ-
νων µας ανέφερε:
«Είµαι  απόλυτα  ικανοποιη-
µένος  από  τον  αθλητή  µου,
αφού πέτυχε µια τόσο µεγάλη
διάκριση  –  κερδίζοντας  πολ-
λούς  και  δύσκολους  αντιπά-
λους.  Επίσης  θα  ήθελα  να
τονίσω  ό,τι  το  µεγάλο  όφελος
δεν  είναι  µόνον  η  διάκριση
και  η  κατάκτηση  µεταλλίου  -
που  σε  κάθε  περίπτωση  είναι
και το ζητούµενο, διότι ανεβά-
ζει την ψυχολογία και αυξάνει
τη  διάθεση  για  τη  συµµετοχή
της προετοιµασίας, - σηµαντι-
κό  όφελος  επέρχεται  και  από
τη συµµετοχή και την απόκτη-
ση  της  εµπειρίας  σε  ένα
πανελλήνιο πρωτάθληµα, ενώ
εξάγονται και χρήσιµα συµπε-
ράσµατα  για  την  κατάσταση
του  αθλητή,  ούτως  ώστε  να
εντοπιστούν  αγωνιστικές  αδυ-
ναµίες».
Εν τω µεταξύ, στις 23 Ιανου-
αρίου,  στο  Μουσείο  Αθλητι-
σµού στην πόλη της Θεσσαλο-
νίκης βραβεύτηκαν οι καλύτε-
ροι  αθλητές  της  χρονιάς  που
πέρασε.  Ανάµεσά  τους  ήταν
και  η  αθλήτρια  του  συλλόγου
«ΤΑΕ-ΚΒΟ-ΝΤΟ  WTF  Ιωαννί-
νων» Νεφέλη Παππά, η οποία
βραβεύτηκε  για  την  5η  θέση
στο  Πανευρωπαϊκό  Πρωτά-
θληµα Παίδων – Κορασίδων.
Το ∆.Σ. µε ανακοίνωσή του
συγχαίρει  τους  δύο  αθλητές
για την επιτυχία τους. 
Χάλκινο ο Κόσκος
στο πανελλήνιο του
TAE-KBO-NTO WTF
Πλήρη  αγωνιστική  δράση  θα  έχουµε
σήµερα  στην  Α’  ερασιτεχνική  κατηγορία,
ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες των τοπι-
κών  ερασιτεχνικών  πρωταθληµάτων  η
ΕΠΣΗΠ  όρισε  µόνο  5  αναµετρήσεις  οι
οποίες  είχαν  αναβληθεί  στις  23  και  24
Ιανουαρίου. Αναλυτικότερα, η Πίνδος Κόνι-
τσας  αντιµετωπίζει  εκτός  έδρας  την  Λαψί-
στα και θα χρειαστεί να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτική  καθώς  οι  αντίπαλοι  µπορεί  να
φιγουράρουν  στη  µέση  της  βαθµολογίας,
ωστόσο  απέχουν  µόλις  3  βαθµούς  από  τη
ζώνη  του  υποβιβασµού  και  θα  παλέψουν
έστω και για την ισοπαλία. 
Την ίδια ώρα η Θύελλα Ελεούσας θα υπο-
δέχεται τη Βουνοπλαγιά για την οποία ισχύ-
ουν τα ίδια περίπου δεδοµένα, δηλαδή βρί-
σκεται κι εκείνη κοντά στη ζώνη του υποβι-
βασµού  απέχοντας  µόλις  2  βαθµούς  απ’
αυτήν. Η Ελεούσα δεν έχει περιθώρια απω-
λειών  καθώς  ήδη  βλέπει  την  πλάτη  της
Κόνιτσας,  έχοντας  βέβαια  ένα  παιχνίδι
λιγότερο, αυτό που δεν έδωσε µε την Λαψί-
στα την προηγούµενη εβδοµάδα.
Στην  ουρά,  το  όριο  της  παραµονής  θα
µεγαλώσει  ακόµα  περισσότερο,  αφού  το
Καλπάκι  θα  κερδίσει  στα  χαρτιά  τους  3
βαθµούς  από  το  Κουκλέσι  που  δεν  συµµε-
τείχε  στο  πρωτάθληµα,  ενώ  ενδιαφέρον
αναµένεται  να  έχει  η  αναµέτρηση  Καστρί-
τσας-Ροδοτοπίου, µε τους φιλοξενούµενους
να θέλουν µόνο νίκη για να αναπτερώσουν
τις ελπίδες παραµονής. 
Στη  Β’  ερασιτεχνική  θα  διεξαχθούν  3  εξ’
αναβολής  παιχνίδια  αυτά  ανάµεσα  σε
Αγροτικό  Αστέρα-Πεντέλη,  Μέτσοβο-
Κοσµηρά και Ανήλιο-Λογγάδες. Φυσικά το
µατς  µε  το  πιο  έντονο  βαθµολογικό  ενδια-
φέρον είναι αυτό ανάµεσα σε Μέτσοβο και
Κοσµηρά,  καθώς  οι  γηπεδούχοι  θέλουν
τους 3 βαθµούς για να πάρουν προβάδισµα
για  την  κατάκτηση  της  2ης  θέσης  της  βαθ-
µολογίας. 
Για  το  πρωτάθληµα  της  Γ’  ερασιτεχνικής
ορίστηκαν δύο εξ’ αναβολής µατς, Μάρµα-
ρα-Ανάργυροι  και  Ζίτσα-Πετσάλι.  Κυρίως
το  ενδιαφέρον  επικεντρώνεται  στο  δεύτερο
µατς,  όπου  το  Πετσάλι  θέλει  οπωσδήποτε
τους  3  βαθµούς  για  να  παραµείνει  στην
προνοµιούχο τριάδα.   
Στο µεταξύ, για την ερχόµενη Τετάρτη και
ώρα 15:00 ορίστηκε η διεξαγωγή του α’ ηµι-
τελικού ανάµεσα στο Πέραµα και την Αµφι-
θέα. 
Κανονικά σήµερα τα µατς
της Α’ ερασιτεχνικής
Τη γνωστή συνταγή που µέχρι
τώρα  έχει  αποδώσει  6  βαθµούς
µακριά  από  την  έδρα  της,  χάρη
σε  ισάριθµες  ισοπαλίες,  θα
εφαρµόσει  ο  Γιώργος  Λαδιάς
στον  αγώνα  της  Κυριακής,  όπου
η  Κρανούλα  θα  αντιµετωπίσει
την Κοζάνη. Το µατς είναι «ζωής
ή  θανάτου»  για  τις  δύο  οµάδες
που  βρίσκονται  κοντά  στην  επι-
κίνδυνη ζώνη και η κάθε µία για
λογαριασµό  της  θέλει  να  πάρει
τη  νίκη  για  να  πάρει  µια  σηµα-
ντική  βαθµολογική  ανάσα.
Βέβαια  στην  Κρανούλα  θα  ήταν
απόλυτα  ικανοποιηµένοι  και  µε
την  ισοπαλία,  αφού  το  +2  από
την Κοζάνη θα παραµείνει.
Ο  Γιώργος  Λαδιάς  δεν  έχει
προβλήµατα  για  την  κυριακάτι-
κη  ανάµετρηση,  αν  εξαιρέσουµε
τον  τιµωρηµένο  Καραγιαννίδη,
που  έχει  συµπληρώσει  4  κίτρι-
νες  κάρτες.  Όλοι  οι  υπόλοιποι
είναι ετοιµοπόλεµοι. 
Πιθανή  ενδεκάδα:  Κουβεντά-
ρης, Γκόλιας, ∆ιαµάντης, Σιαφά-
κας,  Τασιούλας,  Παπαβασιλεί-
ου, Μπονγκ, Κλεισούρης, Καρα-
µπίνας, Πιέχνα, Τσιατούρας.
Στο  µεταξύ,  λόγω  του  τριηµέ-
ρου δεν κατέστη δυνατό να κλει-
στεί  ξενοδοχείο  στην  Κοζάνη
και  το  πιο  κοντινό  ξενοδοχείο
που  βρέθηκε  ήταν  στην  Καλα-
µπάκα!  Η  διοίκηση  θέλει  να
κρατήσει  τους  παίκτες  «µαντρω-
µένους» αυτές τις µέρες των εορ-
τών κι επειδή δεν υπάρχει ξενο-
δοχείο  ούτε  στα  Γιάννενα,  είναι
πιθανό  να  προτιµηθεί  η  Καλα-
µπάκα, ειδάλλως θα γίνει αυθη-
µερόν το ταξίδι στην Κοζάνη. 
Ο  κ.  Λαδιάς  µιλώντας  στον
SUPER  FM  για  το  παιχνίδι  το
χαρακτήρισε κρίσιµο και για τις
δύο  οµάδες,  αλλά  εξέφρασε  την
εµπιστοσύνη  του  στους  παίκτες,
οι  οποίοι  σιγά-σιγά  αποκτάνε
περισσότερες  εµπειρίες  και
παραστάσεις από την κατηγορία,
ενώ  µιλώντας  για  τους  δύο
Πολωνούς  που  αποκτήθηκαν
στη  µεταγραφική  περίοδο  του
Ιανουαρίου  τόνισε  ότι  µπορούν
να βοηθήσουν και ειδικά ο Πιέ-
χνα  έχει  µεγάλη  εµπειρία  πίσω
του,  απλώς  θα  χρειαστεί  µια
περίοδος  προσαρµογής,  γιατί
προέρχονται  από  το  πολωνικό
πρωτάθληµα που ολοκληρώθηκε
πριν 1,5 µήνα περίπου.  
ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giannakis1@mail.gr
Με τη γνωστή «συνταγή» 
µακριά από την έδρα της η Κρανούλα
ÍÝïé Áãþ íåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ÍÝïé
áãùíåò
ÇÐÅÉÑÏÕ
ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ ìå ôïí Σπύρο Θεµελή.
∆εν µπορεί µια παράταξη µε
έδρα  τον πυρήνα του νέου δήµου,
τον οικισµό των Ιωαννίνων, να µπει
σε µια λογική απόλυτης ισοτιµίας
και εξίσωσης µε παρατάξεις οικι-
σµών που θα συνενωθούν µε τη
πόλη και οι οποίες, σε κάθε περί-
πτωση, θα εκπροσωπούν πολύ
µικρότερο αριθµό πολιτών…
▲ Νοµίζω ότι αυτό είναι λογικό
και κατανοητό.
Η θέση του ΠΑΣΟΚ
ΑΠΟ την άλλη πλευρά µπορεί
κανείς να κατανοήσει την ως τώρα
θέση της Νοµαρχιακής Επιτροπής
του ΠΑΣΟΚ.
Από την στιγµή που δεν έχουν
καµία δικαιοδοσία από τα κεντρικά
να ανοίξουν µια τέτοια συζήτηση,
σωστά δηλώνεται επίσηµα ότι δεν
µπορούν να πάρουν θέση.
▲ Αυτά σε ό,τι αφορά την επίση-
µη διαδικασία και τις επίσηµες
συνοµιλίες…
Ανεπίσηµα όµως…     
ΚΑΙ ενώ αυτά µπορούν να δικαι-
ολογήσουν µια επίσηµη στάση,
ανεπίσηµα, στο παρασκήνιο δηλα-
δή, τα πράγµατα αλλάζουν.
Είναι εντελώς διαφορετικά.
Και είναι εντελώς διαφορετικά
γιατί το ευρύτερο ΠΑΣΟΚ δεν στα-
µατάει ούτε στο πρόσωπο του
Γραµµατέα, ούτε στο πρόσωπο των
µελών της Νοµαρχιακής Επιτρο-
πής.
Αυτό σηµαίνει ότι εφόσον δεν
υπάρχει προσωπική κόντρα, ή προ-
σωπικές στοχεύσεις, µπορούν ο
Γραµµατέας και τα µέλη της
Νοµαρχιακής Επιτροπής να συζη-
τάνε καθαρά µε τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ στην ενιαία παράταξη του
δήµου Ιωαννιτών.
▲ Αλλά ούτε αυτό γίνεται και
υπάρχουν ευθύνες.
Η µικρή µας πόλη
∆ΕΝ είναι ευκόλως κατανοητό
στην µικρή µας πόλη, στην οποία
όλοι ευτυχώς γνωριζόµαστε ακόµη,
να µην είναι δυνατή µια συζήτηση
σε επίπεδο ανεπίσηµης προετοιµα-
σίας και οργάνωσης – διάταξης
των στελεχών ενόψει µιας σηµαντι-
κής εκλογικής αναµέτρησης που
πρόκειται εντός του έτους να συµ-
βεί…
Από τη στιγµή που αυτό δεν γίνε-
ται σηµαίνει ότι κάποιοι κρύβονται
πίσω από την «επίσηµη θέση» του
κόµµατος.
▲ Να θεωρήσουµε ότι πίσω από
αυτό κρύβονται σκοπιµότητες; Ας
ελπίσουµε όχι.
Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá
Να ξεκαθαρίσουµε
κάποια πράγµατα
ΘΕΩΡΩ ότι ορισµένα πράγµατα
που έχουν σχέση µε την πρωτοβου-
λία της ενιαίας παράταξης στο
δήµο Ιωαννιτών για την επιλογή
υποψηφίου δηµάρχου σε σχέση µε
τις πρωτοβουλίες που θα πάρει το
επίσηµο ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθα-
ριστούν.
Και πρέπει να ξεκαθαριστούν
από τώρα προκειµένου να προλη-
φθούν καταστάσεις και δηλώσεις,
οι οποίες ενδεχοµένως αύριο να
δηµιουργήσουν ανυπέρβλητα εµπό-
δια συνεργασιών.
Για το λόγο αυτό ας είναι σήµερα
προσεκτικοί.
▲ Αυτό είναι ευθύνη και των δύο
πλευρών.
Έχουν δικαίωµα αλλά…
ΣΕ κάθε περίπτωση οι δύο παρα-
τάξεις έχουν δικαίωµα να εκδηλώ-
σουν  όποια πρωτοβουλία θεωρούν
προσφορότερη.
Έχοντας βέβαια κατά νου ότι οι
εκλογές στο δήµο Ιωαννιτών µπο-
ρεί να γίνουν κάτω από διαφορετι-
κές καταστάσεις που θα προκύψουν
από την ενδεχόµενη ψήφιση του
προγράµµατος «Καλλικράτης».
Που σηµαίνει ότι αυτά τα νέα
δεδοµένα θα πρέπει να συνεκτιµη-
θούν µε προσοχή.
▲ Γιατί σε διαφορετική περίπτω-
ση µπορεί να δηµιουργηθούν έντο-
νες αντιθέσεις.
Θα είναι αποδεκτή;
ΥΠΑΡΧΕΙ ένα ζήτηµα εδώ.
Τι θα γίνει στην περίπτωση κατά
την οποία ο δήµος Ιωαννιτών, βάση
του σχεδίου «Καλλικράτης», συνε-
νωθεί µε µεγάλους γειτονικούς
οικισµούς όπως είναι το Πέραµα, η
Ανατολή, η Ελεούσα;
Η ενιαία παράταξη θα πάει στον
κόσµο αυτό και θα του πει «εµείς
έχουµε υποψήφιο δήµαρχο, ελάτε
µαζί µας»;
▲ Θα είναι αποδεκτή µια τέτοια
λογική;
Προβληµατισµών
συνέχεια…
ΑΠΟ την άλλη πλευρά πάλι δεν
µπορεί µια παράταξη στον µεγαλύ-
τερο δήµο του νοµού και της Ηπεί-
ρου να µην υποδεικνύει έναν υπο-
ψήφιο δήµαρχο…
Να µην έχει επικεφαλής και να
ξεκινάει συζητήσεις σε αναζήτηση
συνεργασιών, ακέφαλη ως παράτα-
ξη…
Êõêëïöïñåß ç äåýôåñç Ýêä-
ïóç ôïõ âéâëßïõ ìå ôßôëï
«ÃéÜííéíá 1967-1974», ôá
÷ñüíéá ôçò ÷ïýíôáò ìÝóá áðü
áöçãÞóåéò  ðñùôáãùíéóôþí
êáé áðüññçôá Ýããñáöá, ôïõ
äçìïóéïãñÜöïõ Óðýñïõ
ÈåìåëÞ. Ç êåíôñéêÞ äéÜèåóç
ãßíåôáé áðü ôçí åöçìåñßäá
«ÍÝïé Áãþíåò», ÄáãêëÞ 7,
êáé ôá êåíôñéêÜ âéâëéïðùë-
åßá.
Êõêëïöüñçóå ç â’ Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ãéá ôç ÷ïýíôá óôá ÃéÜííéíá
Ακόµη περιµένω απάντηση κύριε Μπουραντά
✔ Σε  ότι  αφορά  τις  εκλογές  για  τον  δήµο
Ιωαννιτών φοβάµαι ότι κάτι δεν πάει καλά.
✔ Ότι ορισµένοι, για τους οποίους δεν είναι
σκόπιµη  η  ονοµαστική  αναφορά  επί  του  παρό-
ντος, δεν κάνουν το αυτονόητο.
✔ Και  το  αυτονόητο  είναι  η  διατήρηση  των
ενότητας των δυνάµεων του κόµµατος.
✔ Η  υπόθεση  αυτή  δεν  αφορά  µόνο  τον
Γραµµατέα ή τα µέλη της Νοµαρχιακής Επιτρο-
πής…
✔ Αφορά και τα αυτοδιοικητικά στελέχη του
κόµµατος.
✔ Όσο  λοιπόν  τα  πράγµατα  οδεύουν  κάτω
από  τις  σηµερινές  συγκεκριµένες  συνθήκες,
τόσο  διαµορφώνονται  αρνητικά  δεδοµένα  για
µελλοντικές συζητήσεις.
✔ Ας το καταλάβουν και ας το κατανοήσουν
αυτό όλοι τους έγκαιρα.
✔ Γιατί καταστάσεις που επικράτησαν στους
κόλπους του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις εκλογικές ανα-
µετρήσεις µετά την εφαρµογή του Καποδίστρια
το 1998, είναι αδιανόητο να επαναληφθούν.
✔ Και καταστροφικό.
✔ Όσοι επιτρέψουν να συµβεί κάτι τέτοιο θα
βρεθούν αντιµέτωποι µε τον κόσµο του ΠΑΣΟΚ.
✔ Και όχι µόνο.
Λέµε ότι σήµερα πρέπει να απαγκιστρωθούµε
από λογικές του παρελθόντος.
✔ Ότι  µάθαµε από τα λάθη µας και πως δεν
θα τα επαναλάβουµε.
✔ Λυπάµαι  αλλά  διαπιστώνω  ότι  τα  ίδια
λάθη, οι ίδιες πρακτικές, επανέρχονται.
✔ Οι  δεύτερες  σκέψεις  και  οι  προσωπικές
επιλογές επιστρέφουν.
✔ ∆ιαπιστώνω ότι η στρατηγική που ακολου-
θείται σήµερα στηρίζεται στη λογική εξασφάλι-
σης  προσωπικών  ρόλων  στο  νέο  περιβάλλον
που θα δηµιουργηθεί.
✔ Ακόµη αυτή η κακιά συνήθεια ορισµένων
οι οποίοι δεν µπορούν να δουν το αύριο χωρίς
το δικό τους ρόλο σε αυτό, δεν λέει να κοπεί.
✔ Άλλαξε  ο  Μανωλιός  και  έβαλε  τα  ρούχα
αλλιώς.
✔ Ή ο λύκος και αν εγέρασε…
✔ Ας µην ξεχνάνε ότι ο λαός τιµωρεί.
✔ Και ενίοτε τιµωρεί πολύ σκληρά.
✔ Άντε και καλό τριήµερο.
✔ Καλή Σαρακοστή. 
Μικρά και ενδιαφέροντα

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->