You are on page 1of 3

බලු තඩියා 

අෙප් අම්මයි තත්තයි ෙලොකු අයිය එක්ක මාෙසක නිවාඩුවකට කෑනඩා යන්න
කරෙගන. එයාල යන්ෙන අයියව යුනිවර්සිටි එකට ඇඩ්මිට් කරල එෙහ ඉන්න
අක්කලෙග ෙගදර නතර කරල එන්න. එතකල් මට තනියම ෙගදර ඉන්න බැරි
නැන්දලෙග ෙගදර මාව නවත්තල යන්න ලෑස්ති කරා. මම එෙහ ඉන්න කැමති
උනාට කරන්න ෙදයක් ඉතුරුෙවල තිෙබෙන නැහැ. වයස 16ක ෙකල්ෙලකුට
කරන්න කිසිම ෙදයක් තිබුෙන නැහැ. ඇරත් ෙම් නිවාඩු කාෙල. මට හරිම ෙබොරින්. 

ෙසට්
අෙප
නිසා
නැති
එෙහ

අම්මල යන්න කලින් මාව නැන්දලෙග ෙගදර ගිහින් බැස්සුව. නැන්දලෙග ලමයි ෙදන්න
හිටිෙයත් පිටරට. නැන්දයි මාමයි විතරයි ෙගදර හිටිෙය. ෙගදර හරි ෙලොකුයි. එෙහ වැඩට
උෙද් ඇවිත් හවස යන ගෑනු ෙකෙනකුයි වත්ෙත වැඩ කරන ෙදමල මිනිෙහකුත් හිටිය.
වත්ෙත වැඩ කරන මිනිහ නැවතිල ඉන්ෙන මුර මඩුෙව. මම එෙහ ගියාම දැක්ක කවදාවත්
නැතුව නැන්දල ෙලොකු ඇල්ෙසේෂන් බල්ෙලක් ෙගදර ෙගනල්ල ඉන්නව. මමත් හුරතල්
සතුන්ට හරි ආදෙර් නිසා ටිකක් හරි පාලුව මකා ගන්න පුලුවන් කියල හිතුෙව. නැන්ද  
කිව්ෙව අපි ෙදන්නෙග තනියටයි ආරක්ශාවටයි බල්ලව ෙගනාව කියල. බල්ලෙග නම  
‘ඩ්ෙර්ක්’. 
නැන්ද උඩ තට්ටුෙව එයාලෙග කාමරයට අල්ලපු ෙලොකු කාමෙර් මට දුන්න. කාමෙර්
නරකම නැහැ. ෙකොෙහොම හරි දවස් තුනක් ෙගවිල ගියා. 4 ෙවනි දවෙස තමයි මට පාලුව
දැන්ෙනන්න ගත්ෙත. 
කරන්න ෙදයක් නැති නිසා මම ෙගදර අනිත් කාමරවල ඇවිදින්න ගත්ත. එක කාමරයක
අල්මාරියක් ඇතුෙල තිබුන වැල මැගසින් වගයක්.  ‘ෙම් තිෙයන්ෙන මරු බඩු ටිකක් පාලුව
නැති කර ගන්න’.  මම ෙහමිහිට නැන්දලට ෙහොෙරන් මැග්ස් ටික මෙග කාමරයට අරන්
ගියා රෑට කියවන්න. ඒකටත් නැන්දල නිදාගන්න තුරු ඉන්න ඕෙන. ඒ ෙදන්න රෑ 7ට
විතර නිදාගන්න ගියාම උෙද් ෙවනකම් එලියට එන්ෙන නැහැ. 
එදා රෑ 7ට විතර කෑම කාල ඇඟ ෙසෝදෙගන ඇඳට ගිෙය් මැග්ස් කියවන්න හිතාෙගන.
මැග්ස් කියවන්න මම ෙකොච්චර ආසෙවන් හිටියද කිව්ෙවොත් කාමෙර් ෙදොර වහන්නත් මට
අමතක උනා. මට මුලු මාෙසම කියවන්න මැග්ස් එතන තිබුන. මම පිටු ෙපරලන්න ගත්ත.
සාමන්යෙයන් මම ස්ෙටෝරීස් මුලු මනින්ම කියවන්ෙන නැහැ. එෙහන් ෙමෙහන් රස බර
තැන් බල බල ෙඡ්දයක් ෙදකක් තමයි කියවන්ෙන. ළස්සන පින්තුර ෙගොඩක් තිබුන.
ෙළොකු ෙලොකු පයියවල් ෙකල්ලන්ෙග බඩු අතුෙල ලස්සනට තිෙයන තැන් බල බල පිටු
ෙපරලුව. එක තැනක ලස්සන ෙකල්ෙලක් තනියම හුත්ත අතුෙල ඇඟිලි ගහෙගන ඉන්න
පින්තුරයක් තිබුන. ඒක හරිම ලස්සනයි. මම ඇස් වහෙගන හිතනව ඒ ඉන්ෙන මම කියල.

ෙම්ක තාමත් ෙලවිනව. මම කෑ ගහන්න බැරි කමට අතින් කට වහෙගන උස්ස උස්ස ෙදනව. සිහිය තිබුෙන ඒ ෙවලෙව මම කරන ඇඟිලි ගහිල්ල ගැන විතරයි. මූ ගහන විදියට කකුල් ඈත් කෙරොත් උෙග පයිය මෙග පුසි එක ඇතුලට යනව කිසි සැකයක් නැහැ. මම ඉක්මනට කකුල් ෙදක තද කරා. “ෙමොකද උඹට   ඇද්ද?”  මම අහුව. ඒ වෙග්මයි. හරියට ෙකොල්ෙලක් හුකනව වෙග මට දැෙනන්ෙන. මට නැගිටින්නත් බැහැ ඩ්ෙර්ක් උෙග කකුල් ෙදෙකන් මාව ඇඳට තද කරෙගන නිසා. එතෙකොටමත් ෙකොෙහෙදෝ ඉඳන් ආපු ඩ්ෙර්ක් ඇඳ උඩට පැනල මෙග පුසි එක ෙලවකන්න ගත්ත. ෙම් ඔක්ෙකොම කරන්ෙන ඇස් වහෙගන. මුෙග දිව හරියට හුකන මැෂිමක් වෙග්.. මට නිකන් ෙශොක් එකක් වැදුන වෙග් උනා. මම දැන් ඇඟිල්ල ගහ ගහ ස්වයන් වින්දනයක් ලබනව මැග් එෙක් පින්තුෙර බල බල. ම්ම්ම්ම්…… මම හරි ආසයි ලව් ජූස් ෙලවකන්න. මට කිසි ෙදයක් කරගන්න ෙවලාවක් තිබුෙන නැහැ. කවදාවත් නැති තරමට මට බඩු ෙගොඩක් ගියා. ෙම්ක නම් හරිම පුදුමයක්.. මෙග එෙකන් ජූස් වැක්ෙකෙරනව. ඩ්ෙර්ක්ට එක දැනුෙන නැහැ. මාෙස අන්තිම ෙවනෙකොට මෙග පුසි එක ෙහොඳ ගානට ඉඳිමිල තිෙය්වි මූට කියල ෙලවකාව ගත්ෙතොත්. මම ෙහමිහිට නයිටිය ඈත් කරල මෙග පුසි එකට ඇඟිල්ලක් දා ගත්ත. එතෙකොට එයෙග දිව තවත් ඇතුලට වදිනව..ඔහ්.   අම්මා. දැන් ෙම්ක මට ගල් කපනව. ඒ එක්කම එයාෙග දිග දිව ඇතුලට යනෙකොට මට ඉන්න බැරි උනා. ඇඳ කඩා වැෙටන්න . ටිකකින් ඇඟිල්ල එලියට අරෙගන නිපල් එක වෙට් අතුල්ලල කෙට් දාල ඉරුව. උෙග පයිය ඇතුලට යන්ෙන නැතුව කකුල් ෙදක මැද්ෙදන් ෙලස්සල ගියා ගලල තිබුන මෙග ලවු ජූස් වලට. මම කරන්න ෙදයක් නැති කමට කකුල් ෙදක පුලුවන් තරම් තද කරෙගන ඉන්ෙන. මම ඔෙහේ ඩ්ෙර්ක් කරනෙද් බලාෙගන හිටිය දැනුන සනිෙපට. ඒ වෙග් දිග දිවක් පුසි එක ඇතුලට යනෙකොට හරියට දිව්ය ෙලෝෙක ගියා වෙග් තමයි. මෙග් බඩු ඩ්ෙර්ක්ෙග මූණ පුරාම.. එක පාරටම මට බඩු යන්න ආව. ෙමන්න මු මෙග පුසි එකට උෙග බලු පයිය දාන්න හදනව. මම ඉන උස්ස උස්ස ඩ්ෙර්ක්ට දුන්න.. මට දැනට තුන් සැරයක් බඩු ගිහින් තිෙයන්ෙන ෙපොඩි ෙවලාවකදි. වාසනාවට උෙග පයිය ඇතුලට ගිෙය නැහැ. තව ෙලවකාපන්.”  මම කිව්ෙව හරියට ඒකට ෙත්ෙරනව වෙග. මෙග පුසි එකත් දැන් ෙතත් ෙවල. ඒක නවත්තන්ෙන නතුව තාමත් පුසි එක ෙලවකනව. ඩ්ෙර්ක් ෆුල් ඩම් දාල මට ගහනව.  “ඩ්ෙර්ක් උඹට ආසද මෙග පුසි එකට. මූ දැන් මට ගහනව උෙග ඉස්සහර කකුල් ෙදෙකන් මාව ඇඳට තද කරෙගන. ෙමොනව කරන්නද කියල හිතා ගන්නත් බැරි උනා. ඩ්ෙර්ක් ෙම් විදියට තව ටික ෙවලාවක් ෙලවකාල මෙග මූන දිහා බලෙගන ඉන්නව.. ඒ උනාට දැෙනන සනිෙප කියල නිම කරන්න බැහැ. විනාඩියක් යනෙකොට මට ෙතරුන ඩ්ෙර්ක් කරන ෙද්. ඒකනම් පුදුම සනිපයක්. මට මතක් උෙන් හරියට මෙග ෙකොල්ල ගල් කපපු   එක.

මාත් දැන් ෙහොඳට චූන් ෙවල.   ටිකකින් “ෙමයා ඉක්මනට එන්න. ඒ නිසා මම එෙහමම හිටිය කකුල් ෙදක තද කරෙගන. මට කකුල් ෙදක ඈත් කරන්න බයයි. මම ඉක්මනට ඇෙඳන් බිමට පැනල බාත් රූම් එකට රිංගුව. මම තවත් තද කර ගත්ත කකුල් ෙදක. ඒ කියන්ෙන ඩ්ෙර්ක්ට බඩු ගියා. ඩ්ෙර්ක් දිව එලියට දාෙගන ගැහිල්ල නතර කරෙගන ඉන්නව. මෙග බඩුෙවන් ෙහෝ ගාල ජූස් යනව මට ෙත්ෙරනව. හැබයි මම මෙග අත උෙග පයිය ලඟින් ඇතුලට දාෙගන මෙග ක්ලිට් එක අත ගානව. මම ෙහමිහිට කකුල් ෙදක යටින් අත දාල අල්ලල බැලුව ෙමොකක්ද ෙම් ෙගඩිය කියල. ඒ එක්කම මට ෙත්රුන මෙග කකුල් ෙදක මැද්ෙද උනුවට වතුර ගලනව. දැන් මට ෙත්ෙරනව ෙගඩිය මෙග කකුල් ෙදක යට රැඳිල වෙග්. ෙමන්න අෙප බල්ලට ෙම්කි හුකනව” කියනව ඇහිල මම ඒ පැත්තට හැරුන. ඇට ෙදක එලියට එන්ෙන ඌට   බඩු ගියාම.යනව වෙග් ෙහල්ෙලනව. බල්ෙලො හුකන ෙකොට ෙම් ඇට ෙදක බැල්ලිෙග හුත්ත අතුෙල හිරෙවනව. ෙම් ෙවලා තිෙයන්ෙන ඒක තමයි. මල ෙකලියයි. මෙග ෙකොල්ල ගල් කපනව කියල මම හිතාෙගන ඉන්ෙන. මට සැප දුන්න එකට බඩු යවන්ෙන නතුව ඉන්න එක හරිම පව් වැෙඩ්. ෙම් ෙගඩිය උෙග පයිෙය මුල තියන ඇට ෙදක. එතෙකොටමත් මට හතර ෙවනි සැෙර්ට බඩු ගියා.   ටිකකින් ෙගඩියක් වෙග ෙදයක් මෙග කකුල් ෙදක අතෙරන් පහලට ගියා.  . ඩ්ෙර්ක් අෙයමත් මෙග පුසි එක ෙලවින්න ගත්ත කිසි ගානක් නැතුව. ෙදොර ලඟ නැන්දයි මාමයි ෙදන්නම මෙග දිහා බලාෙගන ඉන්නව.