Paghahanda sa Pagpapasuso • • • • • Ginagamit ng mga bata ang kanilang mga labi, gilagid at dila sa kanilang pagsuso (ang pagkuha

ng gatas mula sa suso). Ang iyong sanggol ay ipinanganak na may likas na abilidad sa pagsuso. Kinakailangan ang sapat na panahon upang ikaw at ang iyong sanggol ay matutunan ang pagpapasuso Kinakailangang pakainin ang mga bagong panganak kada 2 hanggang 3 oras sa araw at gabi. Sa bawa’t pagpapakain, pasusuhin ang iyong sanggol ng 15 hanggang 20 minuto sa bawa’t suso..

Paano magsisimula? • • Ang una mong gatas ay medyo dilaw at malapot. Prinoprotektahan at binibigyang sustansiya nito ang iyong sanggol hanggang dumating ang iba mong gatas 2-3 araw pagkatapos manganak. Madalas na pasusuhin ang iyong sanggol…nang hindi kukulang bawa’t dalawang oras sa parehong araw at gabi sa mga unang ilang linggo. Gamitin ang magkabilang suso sa bawa’t pagpapasuso. Magpasuso nang matagal para sapat na mabigyang-kasiyahan ang iyong sanggol…habang mas madalas ang pagsuso ng iyong sanggol, maging mas marami ang iyong gatas. Ang mga botelya at mga pacifier ay nakakabawas sa dami ng gatas na magagawa mo. Hindi kailangan ng mga sanggol ang ibang pagkain hanggang sila ay umabot ng 4-6 buwan. Malalaman mo kung sapat ang nakakain ng iyong sanggol kapag: ○ Mayroon siyang hindi kukulang sa 5 basang lampin bawa’t araw. ○ Hindi kukulang sa 2 pagdumi bawa’t araw at ang iyong suso ay lumalambot pagkatapos ng pagpapasuso.

• • • •

Paraan upang ilagay ng sanggol ang suso sa bibig o latching Pagbibigay ng Iyong Suso

• • • • •

Hawakan ang iyong suso sa pamamagitan ng paglalagay ng hinlalaki sa gawing itaas at mga daliri sa ilalim nito. Maingat na ilagay ang iyong utong sa labi ng iyong sanggol. Kapag bumukas na ang bibig ng bata, agad na ilapit ito sa iyong dibdib. Habang naghahanda sa pagsuso ang iyong anak, huminga nang malalim at marahan. Makakatulong ito sa pagdaloy ng gatas.

Pagsuso

• • • • • •

Ang paraan ng pagkabit ng sanggol sa iyong dibdib ay tinatawag na pagsuso. Siguruhing nasa ilalim ng iyong utong (nipple) ang dila ng iyong sanggol.

Kilitiin ang pang-ibabang labi ng iyong sanggol gamit ang iyong nipple at maghintay hanggang ibuka ng iyong sanggol nang husto ang kanyang bibig (parang naghihikab).
Kinakailangang nasa bibig ng iyong sanggol ang iyong utong at kung maaari ang areola (ang matingkad na bahagi na nasa paligid ngutong). Kinakailangan nakabaling sa iyo ang buong katawan ng iyong sanggol, ang kanyang ilong at baba ay nakatapat sa dibdib. Kung ang pagsuso ay parang nangungurot o masakit, marahang tanggalin at ulitin

Pag-alis ng Suso

• • • • • •

Kapag bumabagal na ang paglunok ng iyong sanggol, ialok sa kanya ang kabilang suso. Upang kunin ang iyong sanggol mula sa iyong suso, ilagay ang iyong maliit na daliri sa dulo ng bibig ng iyong sanggol. Mapapakawalan nito ang pagsipsip.
Ilagay ang iyong daliri sa paligid ng bibig ng iyong sanggol. Kinakailangang maramdaman mo ang pagtigil ng pagsuso. Kung nahinto na ang pagsuso, doon mo lamang ilayo ang iyong sanggol sa iyong dibdib. Huwag alisin ang sanggol sa iyong dibdib hanggang naramdaman mo ang unti-unting pagtigil sa pagsuso.

Mga Posisyon sa Pagpapasuso Cradle Hold

• • • •

Maraming ina ang sumusubok ng ganitong posisyon sa unang pagpapasuso.

Hawakan ang iyong sanggol hanggang pantay siya ng iyong suso, nakatagilid at nakaharap siya sa iyong suso, at magkaharap ang inyong mga tiyan. Suportahan ang ulo, leeg at likod ng iyong sanggol gamit ang likuran ng iyong mga siko at mababang bahagi ng braso. Hawakan ang puwit ng sanggol gamit ang iyong kamay.

Cross-Cradle o Crossover Hold

Ang posisyon na ito ay kahalintulad sa cradle hold, ngunit iba ang posisyon ng mga kamay.

The Side-Lying Position

• • •

Ito ay isang mainam na posisyon sa mga ina na nagpaanak gamit ang cesarean section dahil ang sanggol ay hindi nakasandal o nakapaling sa tiyan ng ina. Ang cesarean section ay ang pag-bukas ng matres upang ipanganak at ilabas ang sanggol. Makakapagpahinga din ang ina habang nagpapasuso sa ganitong posisyon.

Clutch o Football Hold

Ito ay isang rin na mainam na posisyon sa mga ina na nagpaanak gamit ang cesarean section, o sa mga ina na may malalaking suso o malilitt na sanggol. Pagpapadighay sa Sanggol

• • • •

Ang pagpapadighay o burping ng sanggol ay maaring makapagtanggal ng hangin sa tiyan ng sanggol. Kung hindi pinapadighay ang sanggol, maaring iluwa o isuka ng sanggol ang gatas, at magdulot ng pagsakit ng tiyan at pagiyak. Maaaring hindi basta makadighay ang iyong sanggol. Subukang padighayin ang iyong sanggol matapos ang pagpapasuso sa bawa’t suso. Hawakan ang iyong sanggol sa may itaas na bahagi ng iyong dibdib o sa may hindi masyadong mataas na bahagi ng iyong balikat. Marahang tapikin o himasin ang likod ng iyong sanggol.

Maari din hawakan ang iyong sanggol ng nakaupo sa iyong hita. Suportahan ang kanyang ulo at dibdib sa harap at likod. Marahang iugoy ito.

References Hirsch L. (2007). Burping your Baby. Baby Basics, Kidshealth.org http://kidshealth.org/parent/newborn/basics/burping.html Maaari Mong Pasusuhin Ang Iyong Sanggol. County of Los Angeles Department of Health Services. http://chp.dhs.lacounty.gov/pdf/health_news/Health%20Education%20Materials/br_yc/br_yr_ta.pdf Paano Magpasuso. Krames Patient Education. Northern Inyo County Local Hospital District. http://nih.kramesonline.com/Spanish/3,S,87149

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful