You are on page 1of 6

GODINA LVIII (XX)

SPLIT, 12. lipnja 2012.

BROJ 18

S A D R A J:
Stranica 1
GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEE
1.

Rjeenje o osnivanju Povjerenstva za praenje koritenja sredstava iz kredita HNK Hajduk .d.d. Split .....

2.

Zakljuak o davanju jamstva HNK HAJDUK .d.d. Split za otplatu kredita ................................................
_________________________

Odbor za statut, poslovnik i propise Gradskoga vijea Grada Splita


1. Odluka o ureenju prometa na podruja Grada Splita (proieni tekst) .............................................................
_________________________

GRAD SPLIT
GRADSKO VIJEE
Na temelju lanka 36. Statuta Grada Splita
(Slubeni glasnik Grada Splita, broj 17/09 i 11/10),
Gradsko vijee Grada Splita na 31. sjednici, odranoj 6.
lipnja 2012. godine, donosi
RJEENJE
o osnivanju Povjerenstva za praenje koritenja
sredstava iz kredita
HNK Hajduk .d.d.

IV.
Ovo Rjeenje objaviti e se u Slubenom glasniku
Grada Splita.
KLASA: 023-01/12-01/14
URBROJ: 2181/01-02-12-6
Split, 06. lipnja 2012. godine
PREDSJEDNICA
GRADSKOGA VIJEA
Nevenka Bei, v.r.

I.
Osniva se Povjerenstvo za praenje koritenja
sredstava iz kredita HNK Hajduk .d.d. Split.

-----

II.
U Povjerenstvo iz toke I. ovoga Rjeenja imenovati
e se predstavnici politikih stranaka, nezavisnih
vijenika i strunih slubi Gradske uprave Grada Splita.

Na temelju lanka 36. Statuta Grada Splita


(Slubeni glasnik Grada Splita, broj 17/09 i 11/10),
Gradsko vijee Grada Splita na 31. sjednici, odranoj 6.
lipnja 2012. godine, donosi

III.
Od politikih stranaka koje participiraju u
Gradskome vijeu i nezavisnih vijenika zatraiti e se
da delegiraju svoje predstavnike radi imenovanja istih u
Povjerenstvo.

ZAKLJUAK
o davanju jamstva HNK Hajduk .d.d. Split za
otplatu kredita
1. Grad Split daje jamstvo HNK Hajduk .d.d. Split
za otplatu kredita, koji e HNK Hajduk .d.d. Split
podii kod izabrane banke po zavretku javnog natjeaja.

Stranica 2 Broj 18

SLUBENI GLASNIK GRADA SPLITA

2. Jamstvo iz toke 1. ovog Zakljuka daje se na iznos


60 milijuna kuna kredita uvean za kamatu i trokove
kredita.
3. Praenje koritenja sredstava iz kredita vrit e se
pod kontrolom Povjerenstva imenovanog od predstavnika
stranaka, nezavisnih vijenika kao i predstavnika strunih
slubi Grada Splita.

Utorak, 12. lipnja 2012.

5. Ukoliko iz izvjea iz toke 4. ovog Zakljuka bude


evidentno da HNK Hajduk nije u mogunosti izvriti
povrat kredita, Struni radni tim e predloiti Gradskom
vijeu Grada Splita modele nastavka procesa privatizacije
HNK Hajduk .d.d.
KLASA: 023-01/12-01/14
URBROJ: 2181/01-02-12-5
Split, 06. lipnja 2012. godine

4. HNK Hajduk se obvezuje strunim slubama i


Gradskom vijeu Grada Splita dostavljati kvartalna
financijska izvjea na propisanim obrascima koji se
dostavljaju FINI, a do 15. rujna 2012. godine Izvjee o
sredstvima dobivenim prodajom igraa.

PREDSJEDNICA
GRADSKOGA VIJEA
Nevenka Bei, v.r.

______________________________

Odbor za statut, poslovnik i propise Gradskoga


vijea Grada Splita
Na temelju lanka 49. stavka 2. Statuta Grada Splita
(Slubeni glasnik Grada Splita, broj 17/09 i 11/10) i
lanka 13. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
ureenju prometa na podruju Grada Splita (Slubeni
glasnik Grada Splita, broj 11/09), Odbor za statut i
poslovnik i propise Gradskoga vijea Grada Splita na 16.
sjednici, odranoj 28. svibnja 2012. godine, utvrdio je
proieni tekst Odluke o ureenju prometa na podruju
Grada Splita.
Proieni tekst Odluke o ureenju prometa na
podruju Grada Splita obuhvaa osnovni tekst odluke
objavljen u (Slubenome glasniku Grada Splita, broj
3/98) te njegove izmjene i dopune objavljene u
(Slubenome glasniku Grada Splita, broj 9/00, 18/00,
11/02, 33/03 i 11/09).
ODLUKA
o ureenju prometa na podruja Grada Splita
(proieni tekst)
I. OSNOVNE ODREDBE
lanak 1.
Ovom odlukom utvruju se uvjeti i mjerila za
odvijanje prometa na javnim prometnim povrinama u
Gradu Splitu.
lanak 2.
Javnim prometnim povrinama u smislu ove odluke
smatraju se: ceste, ulice, trgovi, javni prolazi, kolnici,
nogostupi, biciklistike staze, pjeaki otoci, parkiralita,
odlagalita za bicikle i mopede, javne garae, stajalita i
terminali javnog gradskog prometa, mostovi,
podvonjaci, nadvonjaci, pothodnici, nathodnici, tuneli
i sline povrine.

lanak 3.
Promet na javnim prometnim povrinama doputen
je svakom sudioniku pod jednakim uvjetima u
granicama propisanim Zakonom i ovom odlukom.
Na javnim prometnim povrinama, ne smiju se
poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje bi
mogle otetiti javno prometnu povrinu ili ugroziti
sigurnost ili protonost motornog, pjeakog ili
biciklistikog prometa.
Na javnim prometnim povrinama, gradsko tijelo
uprave nadleno za poslove prometa duno je u
najkraem roku ukloniti uoene nedostatke.
II. KRETANJE
POVRINAMA

PO

JAVNIM

PROMETNIM

lanak 4.
Osobe koje u djejim kolicima prevoze djecu i osobe
koje voze invalidne osobe, moraju se kretati
nogostupima ili po drugim povrinama namijenjenim
kretanju pjeaka.
Nogostupima i drugim povrinama, to su
namijenjeni za kretanje pjeaka mogu se kretati i osobe u
invalidskim kolicima.
lanak 5.
Na javnim prometnim povrinama na kojima to
zahtijeva sigurnost pjeaka u prometu, mogu se
postavljati zatitne ograde, stupii i sl.
Na nogostupima ispred ustanova za predkolsku
djecu, kola, kina, portskih dvorana i igralita, te drugih
javnih objekata ispred kojih se skuplja vei broj ljudi,
moraju se postaviti zatitne ograde.
Na kolnicima ispred javnih objekata, iz stavka 2.
ovog lanka, kao i na drugim mjestima gdje to nalau
prometni uvjeti, mogu se primijeniti posebne tehnike
mjere za sigurnost pjeaka i poveanje sigurnosti

Utorak, 12. lipnja 2012.

SLUBENI GLASNIK GRADA SPLITA

prometa postavljenjem prometne signalizacije i po


potrebi naprava za usporavanje prometa i sl.
Postavljanje zatitnih ograda, stupia i tome slino,
odobrava tijelo gradske uprave nadleno za poslove
prometa, a postavlja i odrava poduzee kojem je
izvrno tijelo putem natjeaja povjerilo obavljanje tih
poslova.
Sredstva za postavljanje i odravanje zatitnih
ograda, osiguravaju vlasnici odnosno korisnici objekata
iz stavka 2. ovog lanka ili Grad Split.
lanak 6.
Zabranjeno je kretanje zaprenim vozilima, gonjenje
i voenje stoke i jahanje na javnim cestama Grada
Splita, kao i na nerazvrstanim cestama i ulicama na
kojima se odvija javni gradski prijevoz.
Iznimno, nadleno tijelo Policijske uprave Split moe
za odravanje prigodnih sveanosti u turistike, kulturne
i sline svrhe odobriti kretanje zaprenih vozila, jahanje
i sl. na prometnicama iz stavka 1. ovog lanka.
lanak 7.
Autobusna stajalita odreuje gradsko tijelo uprave
nadleno za poslove prometa.
Autobusi prigradskog, odnosno meumjesnog
putnikog prometa ne smiju stajati na stajalitima
gradskoga prometa.
Iznimno gradsko tijelo uprave nadleno za
poslove prometa, uz suglasnost Policijske uprave
Split, moe odobriti da autobusi meumjesnog
putnikog prometa mogu stajati na stajalitima
javnog gradskog prometa.
lanak 8.
Vrijeme i prostor za osposobljavanje kandidata za
vozae vozila na motorni pogon odreuje gradsko tijelo
uprave nadleno za poslove prometa uz suglasnost
Policijske uprave Split.
Poligoni za poetno uenje vonje moraju biti
oznaeni odgovarajuim prometnim znakovima
i
oznakama na kolniku.
Zabranjeno je uenje vonje mimo vremena i izvan
prostora odreenog u stavku 1. ovog lanka.
III. PARKIRANJE VOZILA
lanak 9.
Javna parkiralita su dijelovi javnoprometnih
povrina koje odreuje tijelo gradske uprave nadleno za
poslove prometa.
Javna parkiralita moraju biti oznaena propisanom
prometnom signalizacijom.
Na javnim parkiralitima moe se uvesti ogranienje
dozvoljenog trajanja parkiranja, kao i naplata parkiranja
pod uvjetima propisanim posebnom odlukom.
Dio javnih parkiralita moe se rezervirati za
odreene korisnike pod uvjetima propisanim posebnom
odlukom.

Broj 18 Stranica 3

lanak 10.
Gradsko tijelo uprave nadleno za poslove prometa
odrediti e prostor za parkiranje vozila za invalide koji
imaju poseban meunarodni znak za pristupanost.
Znak za pristupanost mogu dobiti tjelesno invalidne
osobe koje se kree pomou invalidskih kolica, te osobe
koje upravljaju vozilom ili se nalaze u vozilu iji su
ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom oteeni.
Znak za pristupanost izdaje upanijski ured
nadlean za poslove prometa, a temelju zdravstvene
dokumentacije.
Znak za pristupanost mora biti istaknut na
vjetrobranskom staklu vozila i moe se koristiti samo uz
prisutnost nosioca tog prava.
lanak 11.
Invalidi ne plaaju naknadu za parkiranje na
mjestima posebno oznaenim za parkiranje vozila
invalida na javnim parkiralitima.
Ukoliko se invalidne osobe parkiraju izvan mjesta
navedenog u stavku 1. ovoga lanka, plaaju naknadu
prema vaeim pravnim propisima.
lanak 11a
Nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih
vozila u smislu lanka 82. i 83. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon)
provode policijski slubenici ili gradski prometni
redari te izriu novane kazne vozaima za uinjene
prekraje, po postupku utvrenom Zakonom.
Ustroj prometnog redarstva ureuje se posebnom
odlukom.
IV. BLOKIRANJE I PREMJETANJE NEPROPISNO
PARKIRANIH ILI NAPUTENIH VOZILA
lanak 12.
Teretna vozila, autobusi, prikljuna vozila i radni
strojevi smiju biti parkirani samo na posebnim
parkiralitima i prometnim terminalima to su za tu
namjenu odreeni i oznaeni prometnim znakom.
Posebna parkiralita i terminale iz stavka 1. ovoga
lanka odreuje izvrno tijelo na prijedlog gradskog
tijela nadlenog za poslove prometa, uz suglasnost
Policijske uprave Split.
lanak 13.
Vozilo iz lanka 12. stavka 1. ove Odluke koje je
parkirano na javno -prometnoj povrini gdje to nije
dozvoljeno, bit e blokirano napravom za blokiranje
kotaa po pismenom nalogu gradskog prometnog
redarstva ukoliko ne podlijeu odredbama lanka 84.
Zakona.
Iznimno od lanka 12. stavka 1. mogu se blokirati i
druga vozila koja su nepropisno parkirana na mjestima
koja nisu pristupana vozilu koje vri premjetanje te na
povrinama koje bi se premjetanjem vozila unitila ili
otetila (javne zelene i druge ureene povrine)
Vozila iz stavka 2. ovog lanka blokiraju se po
nalogu gradskog komunalnog redarstva.

Stranica 4 Broj 18

SLUBENI GLASNIK GRADA SPLITA

lanak 14.
Izvrno tijelo Grada Splita moe obavljanje tehnikih
poslova vezanih za blokiranje i deblokiranje vozila
povjeriti putem natjeaja fizikoj ili pravnoj osobi koja
raspolae ureajima i sredstvima za obavljanje ove
djelatnosti.
lanak 15.
Natjeaj za obavljanje poslova vezanih za blokiranje
i deblokiranje vozila raspisuje i provodi nadleno tijelo
gradske uprave za poslove prometa i predlae izvrnom
tijelu izbor najpovoljnijeg ponuaa.
lanak 16.
Na temelju odluke izvrnog tijela o izboru
najpovoljnijeg ponuaa zakljuuje se ugovor koji u ime
Grada Splita potpisuje gradonaelnik ili po njemu
ovlatena osoba.
lanak 17.
Voza vozila iz lanka 13. ove odluke, osim kazne
za nepropisno parkiranje vozila, duan je platiti naknadu
za obavljanje poslove blokiranja i deblokiranja vozila i
to pri preuzimanju vozila ili u roku od 8 dana od dana
izdavanja rauna s uplatnicom za uplatu trokova
deblokiranja vozila.
Visinu naknade i nain naplate, iz prethodnog stavka
odreuje izvrno tijelo na prijedlog nadlenog tijela
gradske uprave za poslove prometa.
Pravna ili fizika osoba kojoj je povjereno obavljanje
poslova blokiranja i deblokiranja vozila duna je
deblokirati vozilo u najkraem roku nakon dostavljenog
dokaza o uplati naknade za deblokiranje vozila. Voza
deblokiranog vozila duan je odmah ukloniti vozilo s
mjesta na kojem je bilo protupravno parkirano.
lanak 18.
Policijski slubenik ili gradski prometni redar
naredbom odreuje premjetanje vozila na drugo
mjesto ako je nepropisno zaustavljeno ili parkirano
na cesti na kojoj ugroava sigurnost prometa ili
ometa normalan tok prometa, a prema odredbi
lanka 84. stavka 1. Zakona.
lanak 19.
Izvrno tijelo moe na prijedlog nadlenog tijela
gradske uprave za poslove prometa i uz prethodnu
suglasnost Policijske uprave Split, obavljanje poslova
premjetanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih
vozila povjeriti organizaciji, trgovakom drutvu ili
pojedincu putem natjeaja.
lanak 20.
Visinu trokova premjetanja vozila utvruje izvrno
tijelo uz prethodnu suglasnost ministarstva nadlenog za
unutarnje poslove.
lanak 21.
Dotrajala, oteena, neregistrirana i naputena vozila
ne mogu se ostavljati na javnim povrinama.

Utorak, 12. lipnja 2012.

lanak 22.
Ukidanje dotrajalih, oteenih i naputenih vozila na
podruju Grada Splita obavlja fizika ili pravih osoba
koju na temelju natjeaja ovlasti izvrno tijelo.
Izbor osobe za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog
lanka vriti e se na nain i u postupku propisanim
lankom 15. i lankom 16. ove odluke.
lanak 23.
Nalog za uklanjanje vozila iz lanka 21. ove odluke
izdaje gradsko komunalno redarstvo.
lanak 24.
Visinu trokova uklanjanja i learine vozila utvruje
izvrno tijelo na prijedlog nadlenog tijela gradske
uprave za poslove prometa.
lanak 25.
Vozilo iz lanka 21. ove odluke bit e prevezeno na
uvani prostor, a nakon isteka roka od 30 dana vozilo se
moe prodati cjelovito ili u dijelovima.
lanak 25 a
Vlasnik ili korisnik premjetenog ili uklonjenog
vozila duan je, osim kazne za nepropisno parkiranje,
platiti i naknadu za premjetanje vozila i to odmah pri
preuzimanju vozila ili u roku od 8 dana od dana
izdavanja rauna s uplatnicom za uplatu trokova
premjetanja vozila.
V. TEHNIKA REGULACIJA PROMETA
lanak 26.
Gradsko tijelo uprave nadleno za poslove prometa,
uz prethodnu suglasnost Policijske uprave odobrava ili
odreuje promjene u tehnikoj regulaciji prometa na
postojeoj prometnoj mrei Grada Splita.
Tehnikom regulacijom prometa u smislu ove odluke
smatra se:
1. odreivanje cesta s prednou prolaza,
2. odreivanje organizacije prometnih tokova
(dvosmjerni, jednosmjerni promet),
3. ograniavanje brzine kretanja,
4. odreivanje zona smirenog prometa i postavljanje
izboina i traka za smirivanje prometa,
5. upravljanje prometom putem elektronikih sustava
i video nadzora,
6. upravljanje prometom na raskriju i drugim
mjestima.
Policijska uprava duna je u roku od 15 dana od
primljenog zahtjeva izdati ili uskratiti prethodnu
suglasnost, u suprotnom e se smatrati da je prethodno
suglasnost izdata.
lanak 27.
Gradsko tijelo uprave nadleno za poslove prometa
duno je voditi evidenciju o prometnoj signalizaciji na
podruju Grada Splita.

Utorak, 12. lipnja 2012.

SLUBENI GLASNIK GRADA SPLITA

lanak 28.
Gradsko tijelo uprave nadleno za poslove prometa
odobrava i provodi mjere to utjeu na poboljanje
funkcioniranja gradskog prometnog sustava u cjelini.
Uz suglasnost ministarstva nadlenog za unutarnje
poslove, ukoliko se za to ukae potreba, gradsko tijelo
nadleno za poslove prometa moe organizirati jedinicu
prometne mladei i kolske prometne jedinice za
upravljanje prometom na raskrijima i drugim mjestima
te nadzor parkiranja vozila i druge poslove nadzora
vozila i vozaa te osiguranja prijelaza djece ili
obiljeenog pjeakog prijelaza u neposrednoj blizini
osnovnih kola.
lanak 29.
Osim propisanih prometnih znakova, uz cestu je
dozvoljeno postavljanje reklamnih ploa i natpisa.
Reklamne ploe i natpisi moraju biti postavljeni na
nain da ne smetaju sudionicima u prometu.
Postavljanje reklamnih ploa i natpisa na cestama na
podruju grada, odobrava nadleno tijelo gradske uprave
uz prethodnu suglasnost nadlenog tijela gradske uprave
za poslove prometa.
Radove na postavljanju, uklanjanju i odravanju
znakova iz stavka 1. ovog lanka obavlja pravna ili
fizika osoba koju na temelju natjeaja izabere izvrno
tijelo.
Za postavljanje reklama i natpisa plaa se naknada
koju utvruje izvrno tijelo na prijedlog gradskog tijela
uprave nadlenog za gospodarenje imovinom Grada.
lanak 30.
Prilikom zauzimanja javno prometnih povrina (u
sluaju organiziranja prigodnih prodaja, sajma
automobila i tome slino) potrebno je ishoditi odobrenje
nadlenog tijela gradske uprave uz prethodnu suglasnost
nadlenog tijela gradske uprave za poslove prometa.
lanak 31.
Prilikom zauzimanja javno prometnih povrina
moraju biti zadovoljeni sljedei prometno-tehniki uvjeti
i ogranienja:
a) irina slobodnog prolaza za pjeake na nogostupu
mora iznositi najmanje 1,5 m osim u ulicama u kojima je
inae dozvoljeno parkiranje, ali nije mogue osigurati
prolaz za pjeake na navedenoj irini, u kojima je tada
nuno osigurati prolaz irine najmanje 0/75 m;
b) ne smije se ugroavati kut preglednosti na
krianju, protonost ili sigurnost motornog ili pjeakog
prometa;
c) ne mogu se zauzimati parkiralita iz lanka 9.
stavka 3. i lanka 10. ove odluke.
Izuzetno od stavka 1. toke a) i c) ovog lanka moe
se odobriti zauzimanje nogostupa i parkiralita kod
gradnje, rekonstrukcije i popravaka graevinskih
objekata i instalacija, kada ove radove nije mogue
organizirati na drugi nain.
Odobrenje za zauzimanje javnih prometnih povrina
izdaje gradsko tijelo uprave nadleno za poslove
prometa uz suglasnost Policijske uprave Split.

Broj 18 Stranica 5

lanak 32.
Privremena regulacija prometa na javnim prometnim
povrinama na podruju Grada Splita, zbog izgradnje,
rekonstrukcije i popravaka graevinskih objekata i
instalacija odobrava gradsko tijelo nadleno za poslove
prometa uz suglasnost Policijske uprave Split.
Gradsko tijelo nadleno za poslove prometa duno je
prije otpoinjanja radova dati obavijest u javnim
glasilima o izmjeni regulacije prometa na cestama u
Gradu.
VI. ZONE S OGRANIENIM
MOTORNIH VOZILA

PROMETOM

lanak 33.
Izvrno tijelo na prijedlog gradskog tijela nadlenog
za poslove prometa i uz suglasnost Policijske uprave
Split, propisuje zabrane i ogranienja prometa u
pojedinim dijelovima Grada, kao i posebne uvjete
odvijanja prometa.
lanak 34.
Visinu naknade za ulazak u zabranjenu zonu u
sredinjem dijelu grada utvruje izvrno tijelo na
prijedlog gradskog tijela nadlenog za poslove prometa.
Naknada iz stavka 1. ovoga lanka plaa se u korist
Posebnog rauna izvrnog tijela sredstva za izgradnju i
odravanje prometnica u gradu.
lanak 35.
Gradsko tijelo uprave nadleno za poslove prometa
moe u iznimnim opravdanim sluajevima, odobriti
kretanje vozila na javnim prometnim povrinama na
kojima je promet ogranien i zabranjen, kao i stajanje
vozila na zabranjenim mjestima i to:
1. kada je neophodno za funkcioniranje ivota u
gradu, npr. kod obavljanja poslova opskrbe i sl.,
2. invalidima koji imaju znak za pristupanost,
3. kod izvoenja opsenih radova radi dovoza
materijala uz uvjet da je investitor radova sklopio ugovor
o prekomjernom koritenju prometnica,
4. prilikom selidbi kod kojih se stvari utovaruju i
istovaruju na prometnici gdje je promet ili zaustavljanje
ili parkiranje vozila ogranieni ili zabranjeno.
Vozai iz stavka 1. ovog lanka moraju pri kretanju
pjeakom zonom davati prednost pjeacima i po potrebi
zaustaviti vozilo.
Najvea doputena brzina kretanja vozila u pjeakoj
zoni je 20 km/h, ako prometnim znakom nije drugaije
odreeno.
lanak 36.
U pjeakim zonama, ulicama i trgovima u kojima
postoji stalna zabrana prometa, od zabrane su izuzeta
vozila hitne medicinske pomoi, vatrogasne slube,
policije, servisna vozila za vrijeme vrenja hitnih
poslova.
lanak 37.
U sluajevima zlouporabe odobrenja iz lanka 35.
ove odluke ovlatena slubena osoba Policijske uprave

Stranica 6 Broj 18

SLUBENI GLASNIK GRADA SPLITA

Split oduzet e izdano odobrenje, a gradsko tijelo uprave


nadleno za poslove prometa moe uskratit ponovno
izdavanje odobrenja.
VII. JAVNA RASVJETA I ZELENILO
lanak 38.
Javna rasvjeta mora sluiti i sigurnosti prometa te
odgovarati propisima rasvjetne tehnike.
Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti postavljene na
nain da njihovo svjetlo ometa vozaa za vrijeme
vonje, odnosno da izaziva blijetanje.
U blizini semaforskih ureaja zabranjeno je
postavljanje bilo kakvih svjetleih reklama ili natpisa.
Rasvjeta, svjetlee reklame i natpisi to se nalaze uz
ceste i ulice, bez obzira na njihovu udaljenost ne smiju
izazivati blijetenje.
arulje i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se
odravati tako da je osigurana kvalitetna osvijetljenost, a
najmanje 80% osvijetljenosti od projektom predviene
javne rasvjete.
lanak 39.
Pravne ili fizike osobe za odravanje javnog
zelenila u Gradu dune su se brinuti da kronje stabala i
drugo raslinje ne zaklanja rasvjetna tijela javne rasvjete,
prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju
preglednost na krianjima te da ne ulaze u slobodne
profile kolnika, nogostupa i drugih pjeakih staza.
lanak 40.
Nisko raslinje i zelenilo zasaeno uz rub ceste moe
biti visine najvie do 50 cm.
Kiosci i naprave mogu biti postavljeni na
nogostupima samo na nain da se njihovim
postavljanjem ne ugroava sigurnost pjeaka i vozaa.
Za postavljanje kioska ili naprave na nogostupu
potrebno je odobrenje nadlenog tijela gradske uprave i
prethodna suglasnost nadlenog tijela gradske uprave za
poslove prometa.
lanak 40 a.
Nadzor nad provoenjem ove odluke obavlja gradsko
tijelo nadleno za poslove prometa.
lanak 40 b.
U obavljanju nadzora iz ove odluke, prometni redar
ovlaten je:
- izdati naredbe za premjetanje vozila, blokiranje
vozila, uklanjanje predmeta s prometnih povrina i
drugo,
- izdati obvezne prekrajne naloge za uinjene
prekraje propisane Zakonom i ovom odlukom
- naplaivati kazne od poinitelja odmah, na mjestu
poinjenja prekraja.

Utorak, 12. lipnja 2012.

VIII. KAZNENE ODREDBE


lanak 41.
Novanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna
kaznit e se za prekraj pravna osoba:
1. ako postupi protivno lanku 3. stavku 2.
2. ako na prometnu povrinu postavi zatitnu ogradu,
stupie i drugo, bez odobrenja (lanak 5.)
3. ako ne postupa sukladno lanku 7. stavku 2..
4. ako postupa protivno lanku 8.
5. ako zaustavi ili parkira vozilo na prostoru
odreenom za parkiranje vozila invalida, a nema
odobrenje za koritenje znaka pristupanosti (lanak 10.
stavak 2.)
6. ako postupa protivno lanku 12.
7. ako postupa protivno lanku 13. stavku 2.
8. ako postupa protivno lanku 31. stavku 2.
9. ako se kree ili zaustavlja u zonama s ogranienim
prometom motornih vozila bez odobrenja (lanak 35).
Za prekraje iz stavka 1. ovog lanka izrei e se
novana kazna od 1.000,00 kuna i odgovornoj osobi u
pravnoj osobi.
Novana kazna za fiziku osobu obrtnika izrei e se
u iznosu od 2.000,00 kuna ako uini prekraj iz stavka 1.
ovog lanka.
Novana kazna od 500,00 kuna izrei e se fizikoj
osobi ako uini prekraj iz stavka 1. ovog lanka.
lanak 42.
Globa od 500,00 do 1.000,00 kuna izrei e se za
prekraj pravnoj osobi:
1. ako postupi suprotno lanku 8. stavku 3. ove odluke
2. ako postupi protivno lanku 31. ove odluke
3. ako naredi ili dozvoli kretanje ili zaustavljanje
vozila suprotno lanku 35. stavku 2. i 3. ove odluke
Za prekraj iz stavka 1. ovog lanka izrei e se
globa od 200,00 kuna i odgovornoj osobi u pravnoj
osobi.
lanak 43.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vaiti
Odluka o sigurnosti prometa na cestama (Slubeni
glasnik Gradske zajednice Opina Split 3911/87)
lanak 44.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u Slubenome glasniku Grada Splita.
KLASA: 340-01/08-01/598
URBROJ: 2181/01-02-01-12-14
Split, 28. svibnja 2012.
PREDSJEDNICA ODBORA
Nevenka Bei, v.r.

You might also like