P. 1
! " # ' )! 0 2

! " # ' )! 0 2

|Views: 225|Likes:
Published by Spectator

More info:

Published by: Spectator on Feb 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

text

original

Lva0dc|Ic savrsc00za t|v0ta Lva0dc|Ic savrsc00za t|v0ta Lva0dc|Ic savrsc00za t|v0ta Lva0dc|Ic savrsc00za t|v0ta

|Lva0dc|Ic svctc dva0acst0r|ccJ |Lva0dc|Ic svctc dva0acst0r|ccJ |Lva0dc|Ic svctc dva0acst0r|ccJ |Lva0dc|Ic svctc dva0acst0r|ccJ
2
3
Sadrzaj
Prolog
1. Navjestenje rodenja Ivana Krstitelja - Ivan Krstiteli. niegovo podriietlo i
zadaca u Otkupiteliskom dielu (4-6). Zahariiina niiemost i nieno obiasnienie (8)
2. Cisto zacece Isusa Krista - Prva upozorenia na rod Davidov i niegovu
zadacu (5). Otkupiteliska iskra - oslobodenie od griieha (6). Andeo Gospodnii
govorio ie Mariii svietlosnim iezikom Neba (8). Stare predodzbe o Bogu koii
kazniava; po Kristu obiavlieni Bog liubavi (17). Raskid Starog zavieta - Novi
zaviet - hvalospiev dolazecem Kralievstvu mira (25)
3. Rodenje i davanje imena Ivanu Krstitelju - Istinski proroci
4. Rodenje Isusa Krista - Narod izraelski ie zataiio - Kristova vladavina u
Kralievstvu mira priprema se preko utielovlienih sinova i kceri iz roda
Davidovog (5). 'Prikazania andela¨ pastirima bili su dogadaii u nutrini (6-9).
Priznavanie zemaliskih zakona ukoliko se ne protive Boziim zakonima (12)
5. Poklon mudraca i Herod - Znacenie sest zraka zviiezde od Betlehema (5)
Poruke Boga i Niegovih andela su upute. ali ne i direktne iziave o mogucem -
Posredno vodstvo (13)
6. Djetinjstvo i mladost Isusova - Hram nutrine(4). Zarucnik Krist i zarucnica
(5). Viencanie kao zaviet viernosti s Bogom - Iskustvo zenske prirode za Isusa iz
Nazareta - Muke i smrt na krizu nisu se trebale dogoditi (10). Ispravno
razumiievanie teksta - Mudrost Egipcana (11). Kratak pregled Isusova zivota
priie pocetka Niegova uciteliskog dielovania (12). Isus ie zivio i davao iz
svemoci i liubavi Bozie i ispuniavao ie zapoviied 'moli i radi¨ (14). Sklapanie
posliednieg zavieta s Prazaiednicom Novi Jeruzalem - Tama ie izgubila - Proces
ciscenia Zemlie (17)
7. Ivanova propovijed o pokori - Znacenie simbola i ceremoniia (4). Sud:
Zakon sietve i zetve - Ciscenie duse (10)
8. Krstenje Isusovo. Kristovo - Bog i Krist obiavliuiu danas citavu istinu preko
seraIa bozanske mudrosti - Rod Davidov priprema s KristomKralievstvo mira (3)
4
9. Cetiri iskusenja - Tama se smiie mieriti sa Svietlom (1). Tko u Bogu zivi.
povezan ie sa svim Bitkom i niie nikada osamlien (5)
10. 1osip i Marija pripremaju Isusu gozbu - Andrija i Petar nalaze Isusa -
Liudima Novog doba: Ne zaboraviti Isusovo Otkupitelisko dielo (2). Obiliezia
sliedbenika Isusa iz Nazareta - Zemalisko davanie imena i zracece ime duse (10)
11. Isusovo pomazanje od Marije Magdalene - Sudenie po zemaliskim
mierilima (6). Prosviietlieni vidi (10)
12. Svadba u Kani - Iscjeljenje u Kafarnaumu - Inkarnirana duhovna bica i
niihov nalog u Otkupiteliskom dielu (9). Bog ie liubav. On ne proklinie - Liudi
udalieni od Boga stvaraiu bogove osvete - Idolopoklonstvo ie takoder i
obozavanie zemaliskih snaga i vlastodrzaca - 'Viecno prokletstvo¨ ie
izrugivanie Boga (11). Nebo i pakao su u covieku samome - AtmosIerska
kronika (12). Zivot u istini - Tri koraka do istine (16)
13. Prva propovijed u sinagogi - Evandelie liubavi. put u unutarniu slobodu
(2). Viera. povierenie i ostvarenie kao osnova pomoci i ozdravlieniu iz Duha (4)
14. Poziv Andriji i Petru -Dreser pasa - Bogatasi - Put u sliedbu Kristovu tek
nakon sredivania svih liudskih odnosa i veza (1-3). Preduvieti za iscielienie (4).
Griieh protiv stvarania nepostovaniem i ubiianiem sustvorenia i posliedice - U
prelomnom vremenu dieluiu posliedice mnogo brze - ProIiniavaniem Zemlie
smaniuie se mogucnost inkarnirania. Prelomno vriieme ie vriieme katastroIa -
Krist stiti Svoie - Zivot na ociscenoi Zemlii (6-7). Vanisko i unutarnie bogatstvo
(11-12)
15. Izljecenje gubavca. uzetog i gluhog - Liudi u Duhu Gospodniem
16. Poziv Mateju - Novo vino u starim mjesinama - Mogucnost reinkarnaciie i
otplacivania ie ogranicena
17. Isus salje Dvanaestoricu - Razvitak Otkupiteliskog diela ovisan ie o
viernosti i razvoiu onih koii imaiu nalog (3). Krstenie Duhom istine (6).
Ozdravlienie bolesnika i uskrsnuce mrtvih - Kolektivna krivnia - Istierivanie
davola - Darove liubavi ne treba nametati (7). Pakao niie miesto vec stanie duse
(10). Bogu niie nista skriveno - Samo onai koii zivi u svietlu istine poznaie riiec
istine (13). Tko ie protiv Krista. tai ie i protiv svog bliznieg (14)
5
18. Slanje sedamdeset dvojice u svijet - O prenoseniu istine (3). Ponasanie kao
gost (6) Mierila za zaiednicki zivot liudi; cili: nesebicna liubav (10-12)
19. Isus poucava moliti - Ispravno i pogresno molienie (2-4). Bit citavog
postoiania iest u naidublioi nutrini svake duse - Tko zivi sviesno povezan s
Bogom niemu sluzi Niegova svemoc preko svih oblika zivota (6). Prekoravanie
iz liubavi i ozbilinosti (8). Postovanie prema zivotu biliaka i zivotinia
(9).Odgovornost izliiecenog (10)
20. Povratak sedamdeset dvojice - Uspieh ili neuspieh Kristovih izaslanika -
ProIinienie materiie - Podrucia na Zemlii. ostaci negativnih energiia: Uporiste za
posliednii ustanak demona na zavrsetku Kralievstva mira - Oslobadanie
Zemliine duse - O 'duhovima¨ (3). 'Mudraci¨ sviieta ne prepoznavaiu snage
svemira; s niima se upravlia i oni ratuiu protiv Svietla (4). Krist obiavliuie Svoiu
vlastitu ulogu i Svoi odnos prema Bogu. dogadai Pada i Niegov cin otkuplienia
(5). Krista u zemaliskoi odieci i Niegove glasnike mogli su i mogu prepoznati
samo oni koii su razvili unutarnie videnie i slusanie - Tko slusa i ostvaruie
Kristove zapoviiedi niemu se otkriva bozanski zakon i on zivi u Niemu (6).
Mocno zracenie viecne istine preko mudrosti u prekretnici vremena (7)
21. Isus osuduje okrutnost prema konju - Samoliubiv. sebican coviek
gospodari i muci zivotinie - Tko zivi u Bogu. iedno ie sa svim stvorovima (2-4).
Coviek oskvrniuie i razara zivot na Zemlii - Izumiranie mnogih zivotiniskih
vrsta - Znacenie mnogih zivotinia za ekolosku ravnotezu - Zakon sietve i zetve
vriiedi i u ophodeniu sa stvaraniem (5). Nesebicna liubav. kliuc razumiievania i
pomoc za blizniega i za shvacanie zakona uzroka i posliedica i niegovog
svladavania - Glad i zed duse za unutarniim izvorom (7). Ubiianie zivotinia i kao
zrtva. uzasno ie Bogu - Svaki coviek bi trebao dobrovolino zrtvovati svoi ia -
Lazna slika Boga - 'Oko za oko. zub za zub¨ (8) i 'Tako cu vas odbaciti¨
ispravno shvaceno - Predaia i tumacenie bibliiskih riieci (10). Zemaliska
bogatstva i unutarnie bogatstvo (11). Izvanisko bogatstvo samo ie posudeno da
se upotriiebi za mnoge (12-13). Bozii zakon ie apsolutan i on ce se ispuniti -
Krstenie vodom. simbol - 'Svrseno ie¨ - Krist sada uci ciielu istinu (14).
Planiranie i priprema Naloga za otkuplienie i Diela otkuplienia - Mnoga
duhovna bica imaiu nalog dok se ne vrate sva bica Pada (16)
22. Budenje kceri 1airove - Preduvieti za iscielienie tiiela - Krist ie u tebi (2-5).
Budenie 'mrtvih¨ (6-12)
6
23. Isus i Samaricanka - Voda zivota. istina. viecno struieca snaga (3 - 7). Tko
ozbilino trazi. pronalazi istinu. Provierite one koii govore o istini - Vriiednost
vaniskih oblika molitve - Tko ie danas narod Izraela? - Novi Jeruzalem -
Posliednii zaviet (16)
24. Isus osuduje okrutnost - On lijeci bolesnike i istjeruje davole - Sve
povrede zakona zivota padaiu natrag na covieka; priroda i stvorenia na Zemlii
darovi su Bozii za dobrobit liudi (1). Obiasnienie 'usahle ruke¨ (3). Spasenie i
ozdravlienie za tiielo ako ie dobro za dusu (7). Farizeii iucer i danas - Borba
protiv rastuceg svietla na Zemlii i u podruciima cistilista ios u vremenu.
Kralievstva mira - U obratu vremena polaze se temeli Kralievstva mira koie
dobiva oblik - Opomena liudima u Kralievstvu mira: ne zaboravite pionire i
utielovlienog seraIa bozanske mudrosti; Moiu prorocicu i poslanicu - Borba iza
zida od magle se nastavlia (8). Obiasnienie 'cuda nahraniivania¨ (12-13)
25. Govor na Gori (1. dio) - Govor na Gori. Unutarnii put k savrsenstvu -
Blazeni - 'Siromasni¨ - Svoiu bol nosi kako dolikuie - Blagost. osobina onih
koii nesebicno liube - Deset zapoviiedi i Govor na Gori kao put k istini i
pravednosti - Milosrde. vrata k viecnom Postoianiu - Ciste duse u Apsolutnom
Zakonu Boziem - Mirotvorci nose mir u sebi - Borba pionira na vise Irontova -
Crkveni liudi i Iarizeii. vukovi u ianiecoi kozi - Boino polie iza zida od magle -
Molite za neprosviietliene duse (2-4). Zemalisko bogatstvo kao obveza i zadaca
- Zloupotreba bogatstva ima teske posliedice - Upozorenie podrugliivcima -
Bogatasi. mocnici. lazni proroci. slatkoriecivi. prividni krscani: orude su Sotone
(5). Pravedni su sol Zemlie. koii nepravdu iznose na svietlo (6). Poziv i zadaca
prorocice i Bozie glasnice - Dielovanie pionira pod direktnim skolovaniem i
vodstvom - Novi Jeruzalem (7). Oslobadanie od zakona sietve i zetve preko
Krista. vezivanie za zakon pada preko konIesiia i dogmi - Krist danas vodi u svu
istinu (8). Lazni i istinski ucitelii (9). Jedini spas preko viere i ostvarivania (10).
Krist preobrazava slobodnom voliom predane griiehe (11). Ocistiti priie no sto
nastane teska karma - Prividni nepriiateli. tvoie ogledalo (12-13). Svatko prima
sto ie sam posiiao - Liubav daite nesebicno (14). Osobne zelie dovode do
vezivania za liude i stvari - 'Zivot u kaliuzi¨ (16). Letece siemenke u oranici
duse tvog bliznieg -Put ciscenia pionira do Kralievstva mira (18)
26. Govor na Gori (2. dio) - Prvi koraci na Unutarniem putu. proces evoluciie u
nesebicnost (2). Molitva zbog isticania samoga sebe ili nadahnuta molitva (4).
Istinski mudraci pocivaiu u sebi i ne diskutiraiu (5). O molitvi Oce nas (6).
Oprostiti i moliti za oprostenie; pravednost i milost Bozia (7). Zemaliska smrt -
Sviiest duse nakon toga - Ozalosceni - Ponovno utielovlienie - Vezanost izmedu
7
liudi i dusa - Ispravno staialiste (10-11). Skuplianie blaga - Prestanak
utielovlienia u Novome dobu (12-14). Brige oko sebe samoga. planiranie s
poviereniem u Boga - Ispravna molitva i rad - Sveukupno Postoianie iest pod
Boziim okriliem (15-18)
27. Govor na Gori (3.dio) - Vase negativne misli. riieci i diela su vasi vlastiti
suci (1). Trun i greda - Nuznost samospoznaie (2). Misionarenie ie zelia za
uvieravaniem - Zivite istinu i budite uzor (3). Moliti. traziti. pokucati; unutarnia
vrata ne otvaraiu se razumu (4). Sto trazis od svog bliznieg. sam ne posieduies u
svome srcu; ocekivanie dovodi do navezanosti (6). Borba na uskom putu k
zivotu (7). Razlikovanie dobrih i losih plodova (8-9). Prihvatite riiec zivota
srcem - 'Ovo ie Moia riiec. AlIa i Omega. Evandelie Isusovo. Kristova obiava
koiu sviiet ne poznaie¨: dielo zivota i liubavi (13)
28. Isus oslobada zivotinje i potvrduje Ivana Krstitelja - Pad: Zgusniavanie
energiie do materiie - Duhovno tiielo u liudskom tiielu - Liudi postaiu sve
suroviii - Zloupotreba stvorova i stvarania - Coviek gospodar - Praznovierie.
kazniavaiuci bogovi. krvna zrtva - Bozii opominiatelii pokazuiu put - Bog se
zgrazava nad eksperimentima sa zivotiniama (1-3). Cist prepoznaie cisto -
Hrana. dar Bozii (4). Borba Tame protiv Bozieg plana i Niegovih pravednih
proroka - Oruda Tame - Tama se ne bori protiv laznih proroka (16)
29. Hranjenje pet tisuca - Isus hoda po vodi - U Isusu iz Nazareta. Kristu.
dielomicna snaga iz prasnage - Obiasnienie umnozavania ribe - Ziva i mrtva
hrana - Traplienie i Ianatizam - Miienianie negativnih navika na putu k visem
zivotu (4-7). Strah ie sumnia u Boziu snagu i liubav (12-13). Slucainosti nema -
Preobrazba covieka u bozansko samo kroz rad na samome sebi (14). Niie svatko
primio pomoc i izliecenie (17-18)
30. Kruh zivota i zivi cokot - Krist daie duhovni kruh za Unutarnii zivot - Put u
Kralievstvo mira: Borba i zrtva pravednih (5). Snagu zivota prima onai tko se
usmieri na Boga (6). U Kristu su otkuplienie i milost - Bolest. patnia i sudbina su
krivica koia ie postala vidliiva - Sudnii dan (7). Zemalisko oko vidi samo liudski
omotac koii ie prolazan - Ulazenie i izlazenie duhovnog tiiela - Krizni put Bozie
prorocice u prelaznom dobu - Razvoi izvaniskog krscanstva (8-10)
31. Kruh zivota - Petrovo priznanje - Gonic deva - Duhovno mrtvi - U
Carstvu dusa nema maski - Riieci su simboli i putokazi - Traplienie ie
potiskivanie - Svaki coviek posieduie slobodnu voliu: Dobro sieme donosi dobru
zetvu - Bog opominie. On ne kazniava (1-3). Moisiiev pohod s narodom
8
izraelskim kroz pustiniu: Poredba sa selidbama coviecanstva - Danasnii liudi se
ne razlikuiu od naroda izraelskog - Put u Kralievstvo mira (4). Tko Boga vise
liubi od ovoga sviieta. tai zivi u Bogu - Tko ie iz istine. prima iz istine (5-6).
Liudima u Kralievstvu mira - Evoluciia liudi i Zemlie k Iinotvarnosti - Promiena
vremenskih miera - Zemaliske mrlie. rezervati demona - Vodenie natrag carstava
Pada - Kniiga 'Ovo ie Moia riiec¨ uzdizat ce se stalno. sve do svietlotvarnosti -
'Za¨ i 'protiv¨ mnogih liudi sluzi Tami (7-9). Liubi i zivotinie! (12-16)
32. Bog kao jelo i pice - Znacenje mesa i krvi - Ishrana i zdravlie po Bozioi
volii (1-6). Podivlialost liudi. ostrina liudskog 'ia¨ - Preobracai liudi prema
iedinstvu s prirodom (8-12)
33. O krvnoj zrtvi i prastanju grijeha - Iscjeljivanje na jezercu Bethesda -
Moisiievi ustupci uvietovani tadasniim vremenom postali su zakonima (1-3).
Zrtvovanie zivotinia i ishrana mesom - Liudski propisi vezuiu; Bog ie
neogranicena liubav i sloboda (4-14)
34. Isusova ljubav za sva stvorenja - Kroz koga struii Bog tai postaie
blagoslovom (2-6). Postovanie prema svemu sto ie stvoreno; nepostovanie
podliieze kauzalnom zakonu (7-10)
35. Usporedba o milosrdnom Samaricaninu - Marija i Marta - Ono sto cinis
svom blizniem. to cinis Kristu i sebi samome - O ponasaniu prema blizniem (1-
8). Moli i radi; prava miera (9-11). Slika za gradniu kuce Bozie. Novog
Jeruzalema na Zemlii - Bozanska mudrost zove sinove i kceri Bozie; ona
priprema Unutarnii put i donosi sveobuhvatne bozanske zakone - Oni koii zive u
Meni postat ce zivim izvorom (12-15)
36. Preljubnica - Farizej i carinik - Zakon odgovarania - Tko poznaie samoga
sebe. prepoznaie i protivnika - Zavodenie putem sotone osietila priie i nakon
velikih preokreta (1-6). Duhovna velicina izrasta iz poniznosti ( 7-10)
37. Ponovno rodenje duse - Patniom i kaianiem do savrsenstva - Milost Oca
dieluie poiacano na Zemlii - Krai mogucnosti inkarnirania za tesko opterecene
duse - Ponovno rodenie u Duhu Boziem (1-10)
38. O ubijanju zivotinja - Budenje mladica iz Naina od mrtvih - Tko ne
ispuniava zakone Bozie. opterecuie svoiu dusu; on i ne moze naucavati i
tumaciti zakon Neba - Plieva ce biti odvoiena od psenice (1-2). Jakovlieve
liestve - ProIinieniem misli i osietila otpada nezakonito (3). O primieni nasilia i
9
proliievaniu krvi (4). Suosiecanie sa zivotiniama - Ubiianie zivotinia da bi ih se
oslobodilo patnie(5). Tko sebe spozna i ocisti. tai uci liubiti zivot (6). Budenie
od mrtvih (8-10)
39. Sedam usporedbi o Kraljevstvu nebeskom - Put prema Kralievstvu
Boziem - Onai tko ie u svoioi odluci kolebliiv. tai nece pronaci blago na Nebu
(1-6)
40. Isus razotkriva usporedbe o Kraljevstvu nebeskom - Usporedbe o
Kralievstvu nebeskom; dobra sietva; Prepoznavanie i odstraniivanie korova u
pravo vriieme - Putem ostvarivania u obilie Kralievstva Bozieg (1-2). Velika
zetva: Odvaianie kukolia od psenice; Paklene muke (3-7). Sieme na rubu puta:
Puko slusanie istine (9)
41. Preobracenje lovca na ptice - Iscjeljenje slijepca - Trgovanie zivotiniama;
Trgovanie liudima - Svetkovanie sabata - Kaznena miera za one koii znaiu i koii
ne znaiu (1-9). Tko ispuniava zakon Bozii. promatra dubine Postoiania (10-13)
42. Isus naucava o braku - Iscjeljenje deset gubavaca - Povezanost bracnih
partnera i pri vaniskom razdvaianiu - Polaritet i dualitet - Unutarnie vriiednosti
(1-5). Ne zivieti u braku (6-8). Traino ozdravlienie samo preko ostvarivania
viecnih zakona (13)
43. Bogatas i Kraljevstvo nebesko - Zapovijedi ciscenja - Vlasnistvo i
Kristova sliedba (1-4). Sve ie moguce onome tko tezi duhovno-bozanskom kao
svom istinskom bicu (6). Bog ili Mamon - Teznia za materiialnim i niezine
posliedice (7). Tko otkaze materiializmu. mnogostruko ce primiti u viecnom
Postoianiu (8-9). Vanisko ciscenie i unutarnia cistota - Viernost slovima ukazuie
na neviernost Bogu (10-16)
44. Vjera dvanaestorice - Temeljni stupovi zajednice - Bog nema taini; griieh
prekriva istinu (2-3). Istinske prazaiednice temeliiti na stiieni Kristu (4).
Krivotvorenie istine od crkve - Bozia pravednost daie svakom gresniku dugo
vremna mogucnost za obracanie (7-8). Zakon Bozii dolazi na ovai sviiet; istina
postaie vidliivom (10-12). Coviecanstvo ce doci u iedinstvo sa Mnom. Kristom
(13-15)
45. Trazenje znakova - Necisti duh - Isusovi roditelji i braca i sestre -
Zemaljsko bogatstvo - 'Sliiepac¨ ocekuie cuda - Opasnost od utiecaia preko
protivnih snaga (1-6). Griieh protiv Svetog Duha ie postupanie unatoc boliem
10
znaniu (7). Clan Bozie obitelii ili individualist i braniteli liudskog ia (8-10).
Materiialno bogatstvo; posliedice gramzivosti (11-16)
46. Isusovo preobrazenje - Dvanaest zapovijedi - U Isusovom preobrazeniu
bio Mu ie otkriven Niegov krizni put. Niegov dalinii nalog kao Krist te
buducnost coviecanstva i Zemlie (1-6). Novi Izrael (7-21). Novi zakon liubavi -
Niti iedna dusa nece propasti (22-24). Ciscenie duse (25). Svi istinski proroci ne
bivaiu prepoznati (26-28)
47. Ispravno razumijevanje zapovijedi - Usporedba o bogatom covjeku i
prosjaku Lazaru - O ispravnom razumiievaniu pisanih zakona; Primier:
ubiianie (1-3). Zavist ie krada - Radanie bolesne diece - Preliub (4-5).
Postovanie svih oblika zivota (6). Govoriti istinu; ali ne rugati se - Postovati
slobodnu voliu bliznieg (7). Zivieti u Bogu (8-9). Razlike izmedu siromaha i
bogatasa: uzroci i posliedice (10-17)
48. Isus nahrani tisucu ljudi i ozdravlja na sabat - Su-patnia (1-9).
Ozdravlienie bolesnih - Klevetnicki govori protiv Isusa i protiv Kristovih
sliedbenika (10-13)
49. Istinski hram Bozji - O razaraniu hrama (1-3). Svaki coviek ie hram Bozii.
hram Svetoga Duha (4). Znacenie vaniskih oblika (5-7). Krvoprolice i krvne
zrtve (8-10). Samo onai tko danomice nastoii zivieti u Bogu prepoznaie Krista i
razumiie govor zakona (11-12)
50. Krist. svjetlo svijeta - Liudsko sudenie i presudivanie; pravednost Bozia (1-
4). Istinska osobnost u svakome: Bog - Tko ne liubi svog bliznieg. ne liubi ni
Boga (5-8). Tko vieruie a ne ostvaruie. nece vidieti Viecnog Oca (9-15)
51. Istina oslobada - O ispravnom razumijevanju zapovijedi - 'Ostati u
Moioi riieci¨ (1). Sluga griieha ie daleko od Boga i od viecne domovine (2).
Pred Bogom vriiedi samo ostvarenie nesebicne liubavi (3-6). Sotona. otac lazi i
sotona osietila (7-8). Niiedna dusa se ne gubi (9). Samo onai tko tezi istini
razumiie riiec Boziu (10). Moisiie niie odobravao zivotinisku zrtvu -
Nepostovanie i postovanie zivota - Staro i novo coviestvo (11-13). Duhovni
autoriteti i viernici koii se drze slova koii ne ostvaruiu ono sto poucavaiu -
Ustupci proroka narodu (14-18)
52. Isus objasnjava Svoju predegzistenciju - Vjerovati znaci razumjeti -
Smrt tiiela i duhovna smrt (1). Samo onai koii ispuniava zapoviiedi prepoznaie i
11
dozivliava Boga u sebi (2-3). Kralievstvo Bozie iest sedamdimenzionalno -
Beskonacni kristal: Sve ie u svemu (9-11). Razumiievanie istine samo preko
ostvarenia (12)
53. Ozdravljenje slijepca od rodenja - Pitanje saduceja o uskrsnucu - Ne
pitai o griiesima svoiih blizniih - Koristite trenutke dana (1-2). Izvaniski liiecnik
i Unutarnii iscieliteli (3-6). Ozeniti se ili viencati se pred Bogom (7- 11)
54. Saslusanje slijepca od rodenja - Ucenici kao duhovno tijelo Krista -
Sliiepci i oni koii vide (1-16). U kozmickom Bitku ie sve u svemu sadrzano i
podiednako vazno (17-24)
55. Krist. dobri Pastir - 1edno s Ocem - Krist. istinski Pastir i iedini put u
Ocevu kucu. - Moie ovce poznaiu Moi glas - Ja vodim ovce u viecni zakon -
Upozorenie na prisvaianie i zloupotrebu pastirske sluzbe (1-16)
56. Uskrsnuce Lazara - O budeniu mrtvih (1-18)
57. O maloj djeci - Poredba o ribama - Oprastanje grijeha - Dovedite Mi
malene - Tko ie 'naiveci u Kralievstvu Boziem¨? (1-2). Prouzrociti blizniemu
nepriliku i posliedice (3). Zadaca roditelia (5). Zemaliske oci i duhovno oko -
Bog ie svezracenie. svestruieci zakon (6-9). Ciscenie prema zapoviiedi mira -
Vezivanie i oslobadanie - Molbe Bogu i niihovo ispunienie (10-12). Svatko ie
svoi vlastiti sudac - Oprastanie. pravo i pravednost - Coviek i drzava (13-20)
58. Radost nad pokajnikom - Usporedba o izgubljenom sinu - Istinski sinovi
i kceri Bozii - Bozii narod na Zemlii (1-2). Bog ie stvorio i vidi svoiu diecu
savrsenom - Svako se diiete Niemu vraca preko Krista (3-15)
59. O budnosti - Carinik Zakej - Blago na Nebu i zemaliski posied (1-3). Biti
spreman za Kristov dolazak (4-6). Dobri kucepaziteli (7-8). Kome ie mnogo
dano. od niega se mnogo zahtiieva (9-10). Griiesenie usprkos boliem znaniu ie
griieh protiv Duha Svetoga (11-12). Niiedna dusa i niiedan coviek se nece
izgubiti (13-18)
60. Isus osuduje pismoznance i farizeje kao licemjere - Zloupotreba
Kristovog imena u nekrscanske svrhe - 'Sveci¨ ne postoie - Grabezliivi vukovi u
ianiecem krznu - Antikrist - Krist pobieduie (1-18)
12
61. Isus predskazuje svrsetak razdoblja - Prepoznat cete ih po niihovim
plodovima (1). Reinkarnaciie gladnih za moci i glasnika Boziih u tiieku vremena
(2-3). Mracniaci se bore svim metodama (4-5). Upute za vriieme strahota (6-7).
Kristov povratak: ucite se razlikovati (8-9). Promiene u Suncevom sustavu i na
Zemlii (10). Predstoiece doba svrsetka - Put evoluciie coviecanstva i Zemlie u
svietlotvarnost - Kralievstvo mira - Posliednia Sotonina pobuna - Bozie Neka
bude: Rastvaranie svega grubotvarnog - Pripremanie Kristovog povratka preko
bozanske mudrosti - Kristov dolazak. naiveci dogadai (11). Prepoznaite znakove
vremena (12-14). Tko ie budan. nece propustiti sat (15-19)
62. Usporedba o deset djevica - Budan ie onai tko ispuniuie zapoviiedi liubavi.
On posieduie Unutarnie svietlo. znak na celu (1-7)
63. Usporedba o talentima - Onai kome ie dano. treba davati dalie - Bog
nagraduie samo onoga koii daie od srca (1-12)
64. O bicu Bozjem - Snage Otac-Maika-principa su i u muskarcu i u zeni; zbog
toga su oboie iednako vriiedni (1-3). Prepoznaite nevidliivo u vidliivome; u
svemu vidite Boga. zivot (4-5). O zakonu privlacenia u cielokupnom Postoianiu
- Odluka o Kristovom Otkupiteliskom dielu u svecanoi Bozioi priiestolnoi
dvorani - Nalog otkuplienia - Nositelii bozanske mudrosti nose zaiedno s
Kristom glavnu odgovornost za Otkupitelisko dielo - Nizovi utielovlienia sinova
i kceri Boziih. koii imaiu nalog - Utielovlienie Kristovo - Nalog ostaie do
niegovog ispunienia (6-11). Duhovni mrtvac (12). Na slobodnu se voliu nikad ne
smiie utiecati (13)
65. Posljednje pomazanje Marije Magdalene - Priprema izdaje - O
istinskome davaniu i pomoci siromasnima - Siene liudskoga ia sprecavaiu vidieti
Bozie svietlo; coviek tada govori o 'Boziim tainama¨ (1-10)
66. Ucenja o savrsenosti - Istinski zivot iest zivot u Bogu (1-3). Cista bica zive
u Sve-iedinstvu. ona su iedno - Polaritet kao iedinstvo u Bogu - Mariia
Magdalena. uzor principa primania - Citavo ie Postoianie izgradeno na polaritetu
(4-11). Troino iedinstvo: duh. dusa i coviek - Kad ce Kralievstvo Bozie doci na
Zemliu? (12-13)
67. Ulazak u 1eruzalem - Posljednji sud - Hosana - Razapnite Ga na kriz: Tko
misli samo na svoie vlastito dobro. on ie kolebliiv - Zidovi zaniu svoiu sietvu
vec 2000 godina - Coviek treba postovati Boga u svakom stvorenom obliku. te
stoga i u blizniemu. inace ce se naci sliieva Kristu (1-10). Otplacivanie i ciscenie
13
naiteze opterecenih dusa (11). Sto niste ucinili iednom od naimaniih to niste ni
Meni ucinili (12-14). Put evoluciie naiteze opterecenih dusa (15)
68. Poredbe o bozanskom sudu - 'Kralievstvo Bozie bit ce vam oduzeto i dano
narodu koii donosi svoie plodove¨ (1-7). Borba protiv Boziih glasnika koii zive
ono sto naucavaiu (8-10). Ja sam dosao u Isusu i dolazim kao Krist (11).
Unutarnie i vanisko dostoianstvo - Zemaliski vlastodrsci razmrskat ce se na
ugaonom kamenu Kristu. koii ce postati zavrsni kamen (12-14). Preobratite se
pravovremeno. priie no sto sudbina krene svoiim tiiekom - Liudske riieci.
poimovi. mierila i niihovo znacenie samo su putokaz do istine (15-20)
69. O smrti. ponovnom rodenju i zivotu - Ponovno rodenie u Duhu Boziem
oslobada od ponovnog utielovlienia (1-2). O kotacu ponovnog radania -
Zasieniene duse - Dusa nalazi svoi mir tek kada su svi griiesi otplaceni -
Otplacivanie griieha na Zemlii lakse i brze nego u carstvu dusa (3-4). Riiec
covieka ie riiec zablude (5-6). Dielovanie Oca-Maike-Principa u dualima (7-10).
Tko ie dobre volie razumiie i ispuniava zakon zivota i oslobada se pogresaka
(11-13)
70. Isus kori Petra zbog njegove zestine - Postuite zivot na svakom stupniu
razvoia; svaki ie oblik zivota na putu evoluciie prema savrsenosti (1-5). Tko zivi
u Meni. sviedocanstvo ie u ovome sviietu (6-7). Utiraci puta Kristu od starog.
gresnog sviieta u Novo doba (8). Krist se uviiek iznova razapinie na kriz u borbi
izmedu Svietla i Tame (9-10). Na prekretnici vremena sveobuhvatno Svietlo
postaie vidliivim; Tama ga zeli ugasiti (11). Bozanska mudrost na prekretnici
vremena gradi prazaiednice. preko koiih Krist. svietlo sviieta. zraci u sve narode
- Zavietna zaiednica Novi Jeruzalem iest svecenica (12-14)
71. Ciscenje hrama - Udarci bicem po dusi i tiielu (1-2). Istinska sluzba Bozia
(3-4). Jedino smisao riieci ozivliava (5-7).Svaki coviek obiliezava samoga sebe
(8-11)
72. Isusov oprostajni govor - Slika i prilika Oceva (1-3). Oni ce ciniti veca
diela no sto sam ih Ja kao Isus cinio (4). Tko sluzi nesebicno. niemu cu Ja
ispuniti ono za sto se moli (5). Tko hram posvecuie.on zivi u Meni (6-7).
Nesebicna liubav iest komunikaciia s Bogom (8). Znacenie riieci: 'Otac ie veci
nego Ja¨ (9-11)
73. Pravi cokot loze - Svaka loza u Meni daie plod (1-2). Tko ne ostane u Meni.
tai griiesi (3). Zivieti u Kristu (4). Bistro oko duse postize sposobnost
14
razlikovania istine od zablude (5). Vierni u Moie ime donose dobre plodove (6-
8). Onai koii vidi. vise niie sliiepac (9). Zasto se Krist danas ponovno obiavliuie
(10-11). Poznavanie zakona obvezuie na ostvarivanie (12). Niiedan coviek nece
moci kazati: 'O Kristu nisam znao nista¨ (13)
74. Isus priprema Svoje ucenike za predstojece dogadaje - Borba u Kristovo
ime protiv Krista (1). Dielo otkuplienia bit ce ispunieno (2-3). Istina tece danas
poput velike riieke (4-5)
75. Posljednja pashalna vecera - Postanite cista srca (1-2). O izdaii -
Toleranciia i razumiievanie prema neukima (3-6). U Novom dobu Krista nece
vise biti proliievania krvi (7-9). Ociscena Zemlia daruie obilie (10). Zivot u
Kristu vodi plemenitosti duse i istinskoi slobodi (11-12). Zakon zivota.
zapoviied liubavi - Tko prezire svog bliznieg. ne nalazi put do Krista. istine.
viecnog Postoiania - Svatko sudi samome sebi (13-16). Novi Izrael i Novi
Jeruzalem (17). Iz svih naroda i plemena zbratimliuiu se oni koii izvrsavaiu
Bozia diela (18)
76. Pranje nogu - Posljednja vecera - Otvaranie sedam temelinih snaga duse
zapocinie od Reda (1-3). Onai tko nesebicno liubi. ispuniava zakon i Boga vidi u
svemu (2-5). Istinski borci za Krista su cistog srca (6). Cili i zadaca duse:
ponovno postati zakonom (7). Znacenie tamiana (8). O veceri - Ne ceremoniia.
nego simbol (9). Isusova molitva za Niegove: Ispunite riiec Boziu i zakon
liubavi; zracite onim. cime vas Bog daruie (10-19). Molitva iedinstva (20-21).
Kruh i vino (22). Duhovna supstanciia u darovima prirode (23-25). Moisiievi
ustupci postali su protuzakoniti obicaii i navike (26-28). Izdaia Krista - Zbog
cega ie Isus mogao biti uhapsen i raspet? - Kristov cin za rod Davidov (29-30)
77. Patnja u Getsemanskom vrtu - Usnuli ucenici u Getsemanskom vrtu - Onai
tko duhovno znanie samo skuplia a ne ostvaruie. ne moze shvatiti situaciiu i
prespavat ce nevoliu svog bliznieg - Bozia volia i plan se ispuniuiu (1-13)
78. 1udina izdaja - Petrovo zatajivanje - Uhicenie: Tama ie dobila moc da
uhvati Isusa - Tko se maca laca. od maca ce i poginuti - Piietao koii kukurice.
glas saviesti (1-18)
79. Saslusanje pred visokim svecenikom Kaifom - Drzanie kod optuzbe -
Znacenie recenice: 'Ja mogu hram Bozii razvaliti i u tri dana sagraditi¨ (1-10)
15
80. 1udino pokajanje - Nepravda nad blizniim moze postati sudbinom -
Griiesenie posvecenih ie griiesenie protiv Svetog Duha - Tko hotimice griiesi
protiv evandelia liubavi ponovno razapinie Krista (1-10)
81. Saslusanje pred Pilatom - Oni koii zive u istini. pravedno misle. govore i
dieluiu (8-9). Protivne snage pokusale su spriieciti cin otkuplienia. - 'Ja ne
nalazim na Niemu nikakve krivice¨ - U svako doba Tama se smiie mieriti sa
Svietlom - Moc prividnog krscanstva prolazi - Pravednik ie trpio radi nepravde -
Kriz: znak otkuplienia i uskrsnuca ili poraza (10-32)
82. Isusovo razapinjanje na kriz - Isus ie izdrzao sve napade i postao
Otkupiteliem (1-2). Pilat ie zrtvovao Nevinoga kako bi zadrzao svoi polozai (3-
4). Zacece i radanie u griiehu ili u nesebicnoi liubavi (5-7). Coviek sam odreduie
ruho koie ce niegova dusa nositi u onostranom (8-13). Skruseni gresnik (14-16).
Prividan triiumI Tame postao ie Isusovom pobiedom u slavu Oca - Samo cisto
duhovno tiielo moze uci u Nebo (17-19). 'Boze Moi. Boze Moi. zasto si Me
ostavio?¨ (20). Zakon liubavi i iedinstva (21-23). Zemliotres. znak snage
Kristove (24-27). Ne postoii pravo na smrtnu osudu niti na ubiianie (28)
83. Isusov pogreb - O pokapaniu mrtvih (1-3). Stovanie mrtvih i bdienie nad
mrtvima (4-10)
84. Uskrsnuce Isusovo - Andeo na grobu (1-5). Sviietla. snazna dusa bliza ie
Bogu (6). Poruka i vodstvo putem andela (7-8). Zadaca Kristovog zemaliskog i
duhovnog tiiela (9). Preobrazba Isusovog Iizickog tiiela - Kriz sa ili bez tiiela
(10-13)
85. Uskrsli Isus prikazuje se dvojici ucenika u Emausu - Sliepilo onih koii su
bili protiv Mene - Promiena u sotonskim hiierarhiiama nakon uzlaska na
Nebo(14-16)
86. Isus se pojavljuje u hramu i krvne zrtve prestaju - Duhovna zbivania u
Jeruzalemu i okolici u danima nakon Isusove tielesne smrti (1-8)
87. Isus se ukazuje Svojim ucenicima - Zasto su ucenici mogli vidieti
Uskrsloga? (1-2) Kriz bez tiiela. simbol uskrsnuca i pobiede nad Tamom (3-6).
Otkuplienie samo preko viere? (7). Krsteni Duhom Svetim (8). Nesebicna liubav
obuhvaca citavo Postoianie (9). Voditi Bogu posvecen zivot (10). Bozii Duh
koristi se bogatstvom riieci i poimova liudskog prevoditelia; niihovo znacenie
podliieze promieni vremena - Zaiednice u Kristu do Doba svietlosti (11-15)
16

88. Osmi dan nakon uskrsnuca - Izrael i Jeruzalem su tamo gdie liudi
ispuniuiu Boziu voliu - Gresni sviiet ne prepoznaie istinske sinove i kceri Bozie.
a niti veliku zenu koia Kristu priprema put (1-3). On preko nie zraci Svoie
svietlo citavom Zemliom (4-7). Liudi dobre volie pronalaze put nutrine (8). U
borbi protiv Svietla sviieta Tama ce biti pobiiedena (9-10). Kristov otkupitelisko
cin spriiecio ie zamisao zenskog andela: nazadovanie svih oblika zivota i raspad
stvarania (11-12)
89. Isus se ukazuje na Genezaretskom jezeru - Uskrsnuli susrece Svoie
ucenike (1-5). Istinski ucenici: Vodici a ne pastiri; stiiene viere i ispunienia
Bogom - Prazaiednice su stado Pastira Krista (6-8). Kliucevi Kralievstva
nebeskog (9). 'Opasani¨ i vodeni od liudskog ia ili od Viecnoga (10). Sto tvoi
bliznii cini to se tebe ne tice (11-12)
90. Sto je istina? - O sposobnosti razumiievania viecne istine (1-3). Sve ie
sviiest (4-5). Coviek moze shvatiti samo ostvarenu istinu - Postizanie
savrsenstva (6-11). Tko posieduie istinu? (12). Tko nema nesebicnu liubav. ne
zivi u istini i ne prepoznaie ie - Svaki coviek voden ie odgovaraiuce svome
staniu sviiesti (13-16)
91. Red zajednice (1. dio) - Jezik koii ie vibraciia (1-4). Davanie imena i
krstenie novorodenih - Odgoi u cestitosti (5-6). Odgoi diece u razvoiu (7).
Uklapanie u zivotni princip zaiednice: mir i harmoniia (8). Duhovno krstenie -
Zapoviied 'moli i radi¨ - Andeo zaiednice - Stariesina - Saviet stariesina -
Kniiga zaiednice (9). Pomazanik
92. Red zajednice (2. dio) - Brak i partnerstvo. povezanost prema zakonu
nesebicne liubavi i viernosti - Sklapanie braka u zaiednici. savez s Bogom (1-3).
Roditelii nose pred Bogom odgovornost za svoiu diecu - 'Otac-Maika-kuca¨ -
Diecu ne smatrati vlasnistvom - O duhovnim dualnim parovima i nastaianiu
'duhovne diece¨ (4). O Zaiednickoi veceri u zaiednici - Pregled tiedna - Bez
ceremoniia (5). Vaniske Iorme i postupci su ustupci. a ne zakonitosti (6-7)
93. Red zajednice (3. dio) - O prastaniu i molbi za oprostenie (1-2). Liiecenie iz
Duha Bozieg (3-4). Odgovorni u zaiednici (5-10)
17
94. Red zajednice (4. dio) - O pokopu mrtvih - Sviestan zivot - Duhovno mrtvi -
Bog ne zeli ponovna utielovlienia (1-4). Tko ie pronasao put do svog unutarnieg
Boga ne treba vaniskih voda - Kriteriii za istinitost odgovornih: Nesebicno
sluzenie - O odieci: Unutarnia liepota postaie izvana vidliiva (5-7). Rast i
izdrzavanie zaiednice. zaiednicka zadaca (8-10)
95. Uzasasce - Uskrsli poucava Svoie ucenike o ispunieniu Otkupiteliskog
naloga i utiecaiima negativnih snaga - U mocnom izvoru-spremniku svemira kao
i u atmosIerskoi kronici. pohranieni su kao pozitivna energiia vodenie natrag i
Kralievstvo Bozie na Zemlii i sve se vise izgraduiu (1). Zemaliska vladavina u
ime Kristovo preko oruda demona (2-3). U ovoi mocnoi prekretnici vremena
izlazi na vidielo sve protuzakonito - Tama u svoiim posliedicama i
samostvorenim lancima (4). Obecanie Duha Svetog (5). Nosi Krista u sebi (6). Ja
dolazim ponovno u svoi slavi (7). Nesebicna liubav ie neraskidiva vrpca (8). Isus
ie kao coviek dozivio i pretrpio sto znaci biti coviek (9-10)
96. Izlijevanje Svetoga Duha - O zadacama i polozaiu ucenika (1-3). Tko ie
velik u duhu on sluzi i daie u poniznosti i zahvalnosti (4-5). Poceci crkvene
hiierarhiie preko visokih duznosnika i dostoianstvenika - Oni koii nesebicno
sluze svima daiu od srca (6-7). Sto se dogodilo pri utiecaniu Svetoga Duha? (8-
9). Istinsko Kristovo bratstvo u sluzbi zaiednickog dobra (10). Jedan za sve.
Krist (11). Liudsko ponasanie u prazaiednicama - Rasciep prazaiednica zbog
nesuglasica i vlastodrzackog shvacania (12-13). Ceremoniie i druge liudske
tvorevine ne pripadaiu uceniu Nazarecanina (14-15). Sklad uvierenia stvara
slobodu i iedinstvo (16). Obiasnienie ispoviiedania viere (17-23). Tko Mene
sliiedi postaie hramom liubavi (24-25). Ja Sam istina (26). Preko diela 'Ovo ie
Moia riiec¨poteci ce zivot u sviiet
18
U ime Presvetoga
Amen
Ovdie zapocinie Evandelie Isusa. Krista. potomka
Davidovog preko Josipa i Mariie po tiielu a Sina Bozieg
preko bozanske liubavi i mudrosti po Duhu.
Prolog
Od viecnosti do viecnosti
iest viecna misao.
a viecna misao iest riiec.
i riiec iest dielo.
i ovo troie su iedno u viecnome zakonu;
a zakon ie kod Boga.
i zakon proizlazi od Boga.
Sve ie stvoreno zakonom.
i bez niega niie nista stvoreno.
sto postoii.
U riieci iest zivot i bit.
vatra i svietlo.
Liubav i mudrost
su iedno za otkuplienie sviiu.
I svietlo sviietli u tami.
a tama ga ne sakriva.
Riiec iest vatra koia daruie zivot.
koia osvietliavaiuci ovai sviiet
postaie vatrom i svietlom u svakoi dusi
koia stupa u ovai sviiet.
Ja Sam u sviietu
i sviiet ie u Meni;
a sviiet ne zna za to.
Dolazim Svoioi vlastitoi kuci.
a Moii priiatelii Me ne prihvacaiu.
Ipak svima koii prihvacaiu i poslusni su
dana ie moc
da postanu sinovima i kcerima Boziim.
i isto tako onima koii vieruiu u sveto ime.
a nisu rodeni po volii mesa i krvi.
nego od Boga.
I riiec ie postala tiielom i boravi medu nama.
19
i mi smo gledali Niegovu slavu punu milosti.
Gledaite dobrotu i istinu
i liepotu BOZJU!
20
1. POGLAVL1E
Navjestenje rodenja Ivana Krstitelja
Ivan Krstiteli. niegovo podriietlo i zadaca u Otkupiteliskom dielu (4-6).
Zahariiina niiemost i nieno obiasnienie (8)
1. U doba Heroda. kralia iudeiskoga. zivio ie svecenik iz roda Abiiina imenom
Zahariia. Zena mu biiase od kceri Aronovih. a zvala se Elizabeta.
2. Oboie su bili predani Bogu i zivieli bespriiekorno prema svim zapoviiedima i
zakonima Gospodniim. No diece nisu imali ier ie Elizabeta bila nerotkinia. a
oboie vec u poodmakloi dobi.
3. I dogodi se da ie on prema pravilima svoie sluzbe trebao prihvatiti svecenicko
zvanie. Prema svecenickim obicaiima bogosluzia zapalo ga ie da pri stupaniu u
hram Jehovin prinese upalieni tamian. A napoliu ie staialo citavo mnostvo
naroda moleci se tiiekom prinosenia zrtve kadenia.
4. Niemu se ukaze andeo Gospodnii nad oltarom za kadenie. Ugledavsi ga
Zahariia se uplasi i spopadne ga strah. No andeo mu se obrati: 'Ne boi se.
Zahariia! Tvoia molitva bit ce uslisena i tvoia zena Elizabeta rodit ce ti sina. a ti
ces mu dati ime Ivan.
5. Bit ces radostan i ispunien milinom i niegovu rodeniu mnogi ce se radovati.
Jer on ce doista u ocima Gospodniim biti velik. nece iesti mesa ni piti opoina
pica. a vec u utrobi svoie maike bit ce ispunien Duhom Svetim.
6. Mnoge ce sinove Izraela obratiti Bogu. niihovu Gospodinu. I on ce ici pred
Niim u duhu i snazi Iliiinoi da obrati srca otaca prema dieci. a nepokorne
mudrosti pravednika i pripremiti narod kako bi bio spreman za Gospodina.¨
7. Nato se Zahariia obrati andelu: 'Po cemu cu ia to prepoznati? Jer star sam a
zena mi ie poodmakle dobi.¨ Andeo mu odgovori: 'Ja sam Gabriiel koii pred
Bogom stoii i poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu
poruku.
8. Evo pogledai. ti ces zaniiemiti i neces moci govoriti sve do dana dok se ovo
ne ispuni; tada ce se tvoi iezik osloboditi kako bi mogao povierovati moiim
riiecima. koie ce se u svoie vriieme ispuniti.¨
21
9. Narod ie. medutim. cekao Zahariiu i cudio se sto se tako dugo zadrzao u
hramu. A kad ie napokon izisao. niie im mogao nista reci i oni zakliucise da ie u
hramu imao videnie. On im se obracao znakovima. ali ostade niiem.
10. Kad ie proslo vriieme niegove sluzbe. on se vrati svoioi kuci. Nakon tih dana
Elizabeta. niegova zena. zatrudni. Skrivala se pet mieseci govoreci: 'Evo. to mi
ie ucinio Gospodin u danima kad se udostoiao skinuti s mene sramotu medu
liudima.¨
22
2. POGLAVL1E
Cisto zacece Isusa Krista
Prva upozorenia na rod Davidov i niegovu zadacu (5). Otkupiteliska iskra -
oslobodenie od griieha (6). Andeo Gospodnii govorio ie Mariii svietlosnim
iezikom Neba (8). Stare predodzbe o Bogu koii kazniava; po Kristu obiavlieni
Bog liubavi (17). Raskid Starog zavieta - Novi zaviet - hvalospiev dolazecem
Kralievstvu mira (25)
1. U sestome miesecu posla Bog andela Gabriiela u galileiski grad Nazaret. k
dievici zarucenoi s coviekom iz kuce Davidove koii se zvao Josip. A dievica se
zvala Mariia.
2. Josip ie bio cestit i razborit coviek. viest u obradivaniu drveta i kamena. a
Mariia suosiecaina i razborita dusa bavila se tkaniem zastora za hram. I oboie su
bili cisti pred Bogom. I od niih dvoie potekao ie Isus-Mariia. koii ie nazvan
Kristom.
3. I andeo ioi pristupi i rece: 'Budi pozdravliena Mariio. ti si pronasla milost. Jer
s tobom ie Bozie maicinstvo. ti si blagoslovliena medu zenama i blagoslovlien ie
plod tvoga tiiela.¨
4. I kad ga ie ugledala Niegove ie riieci zbune. te se zamisli sto bi trebao znaciti
ovai pozdrav. No andeo nastavi: 'Ne boi se Mariia. ti si nasla milost kod Boga.
Evo. zatrudniet ces i roditi sina koii ce postati velik i zvat ce se Sin Svevisniega.
5. A Bog. Gospodin. dat ce mu priiestolie Niegova oca Davida i On ce kucom
Jakobovom zauviiek vladati. a Niegovu kralievstvu nece biti kraia.¨
6. Nato ce Mariia andelu: 'Kako ce se to dogoditi kad ia niiednog muza ne
poznaiem?¨ I andeo ioi odgovori: 'Duh Sveti doci ce nad Josipa. tvog zarucnika.
a tebe ce zasieniti snaga Svevisniega. o Mariio. Zato ce i Sveti koieg ces ti roditi.
biti nazvan Krist. Sin Bozii. a Niegovo ime na Zemlii neka bude Isus - Mariia.
Jer On ce osloboditi liude od niihovih griieha. uviiek kad se pokaiu i poslusaiu
Niegove zakone.
7. Poradi toga ne trebas iesti meso ni piti zestoka pica. Jer diiete ce biti
posveceno Bogu i to vec u utrobi svoie maike. i ne bi trebalo iesti mesa ni piti
zestoka pica. a britva nek nikada ne dotakne niegovu glavu.
23
8. Evo. Elizabeta. tvoia rodakinia ie u starosti svoioi zacela sina i sada ie vec u
sestome miesecu. a bila ie poznata kao nerotkinia. Jer Bogu niie nista
nemoguce.¨ Nato Mariia rece: 'Evo. ia sam sluskinia Gospodnia i neka mi se
dogodi po tvoiim riiecima.¨ I andeo ode od nie.
9. A istog dana Josipu se u snu prikazao andeo Gabriiel i rekao mu: 'Budi
pozdravlien. Josipe. ier ti si odabran i ocinstvo Bozie ie s tobom. Blagoslovlien
ti si medu muskarcima i blagoslovlien plod tvoiih bedara.¨
10. I dok ie Josip razmisliao o tim riiecima. bio ie zbunien. A andeo mu se
Gospodnii obrati: 'Ne boi se Josipe. sine Davidov. Jer ti si nasao milost kod
Boga i evo postat ces otac dieteta. te dai mu ime Isus-Mariia; ier On ce otkupiti
Svoi narod od niegovih griieha.¨
11. Ovo se dogodilo da bi se ispunilo ono sto ie Gospodin preko proroka
naviiestio. a rekao ie: 'Evo. iedna dievica ce zaniieti i zatrudnieti i roditi Sina i
dati Mu ime Emmanuel. sto znaci: Bog u nama.¨
12. I kad se Josip iz sna probudio. pode k Mariii. svoioi zarucnici i ucini onako
kako mu ie andeo zapoviedio i Mariia u krilu svoiem zanese Gospodina.
13. Tih dana ustade Mariia i pohita u brda u iedan grad iudeiski. ude u
Zahariiinu kucu i pozdravi Elizabetu.
14. I gle. cim Elizabeta zacu pozdrav Mariiin. zaigra diiete u nienoi utrobi.
Elizabeta. ispuniena snagom Duha Svetoga. progovori iasnim glasom:
'Blagoslovliena ti si medu zenama i blagoslovlien ie plod utrobe tvoie.
15. Otkuda to da maika moga Gospodina dolazi k meni? Vidi. samo sto sam cula
tvoi pozdrav zaigralo ie od radosti diiete u moioi utrobi. I blagoslovliena ti koia
si povierovala. Jer ispunit ce se sto ti ie od Jednog Svetog naviesteno.¨
16. A Mariia rece: 'Moia dusa velica Tebe. o Viecni i moi se duh raduie u Bogu.
mome Spasiteliu. Jer On ie vidio poniznost Svoie sluskinie i gle. od sada ce me
svi narastaii nazivati blazenom.
17. Jer Ti koii si svemocan velika si diela na meni ucinio i sveto ie ime Tvoie. A
Tvoie milosrde iest uviiek s onima koii Te se boie.
24
18. Upotriiebio si snagu Svoie ruke i rastierao one koii su oholi u svoiim srcima.
19. Ti si mocne zbacio s niihovih priiestolia a uzvisio ponizne i blage. Gladne
darivas a bogate otpustas praznih ruku.
20. Ti pomazes Svome sluzi Izraelu da se sieti Tvoga milosrda. kako si govorio
nasim ocevima. Abrahamu i potomstvu niegovome za sva vremena.¨ I Mariia
osta tri mieseca kod nie. a zatim se vrati kuci.
21. A ovo su riieci koie ie govorio Josip: 'Blagoslovlien budi Ti. Boze nasih
oceva i maiki u Izraelu. ier u pravo si vriieme moiu molbu uslisio i na dan
otkuplienia Ti si mi pomogao.
22. Jer Ti si rekao: Ja cu te ocuvati i sklopiti zaviet s tobom i tvoiim narodom.
kako bih obnovio lice Zemlie i miesta ocaiania izbavio iz ruku upropastitelia.
23. I da bi zatocenicima mogao reci: Idite i budite slobodni. a onima koii u tami
lutaiu: Pokazite se na svietlu. I oni se trebaiu napasati na stazama radosti i
nikada vise loviti ni ubiiati stvorenia koia sam Ja stvorio da bi se preda Mnom
radovala.
24. Oni nece vise trpieti glad ni zed. niti od zege stradati. niti ce ih hladnoca
unistavati. Zelim na svim Svoiim brezulicima pripremiti put za putnike. a Moie
visine neka se slave.
25. Pievaite vi nebesa i klici ti Zemlio i u pustiniama neka odiekuie piev! Jer Ti.
o Boze. pomazes Svome narodu i tiesis one koii pate poradi nepravde.¨
25
3. POGLAVL1E
Rodenje i davanje imena Ivanu Krstitelju
Istinski proroci (5)
1. I kad Elizabeti dode vriieme da treba roditi. ona porodi sina. A susiedi su
nieni i rodaci culi kako ioi ie Gospodin iskazao veliko milosrde. te su se s niom
radovali.
2. Dogodi se zatim da su dosli osmog dana da bi obrezali dietesce i pritom su mu
nadienuli ime po niegovome ocu Zahariii. No niegova maika odgovori: 'Ne
tako. ier on se treba zvati Ivan.¨ A oni su ioi na to odgovorili: 'Ta nikoga nema
od tvoie rodbine koii bi se tako zvao.¨
3. Znakovima zapitaiu oca koiim ga imenom zeli nazvati. On zatrazi plocicu za
pisanie te napise i istovremeno progovori: Ime mu ie Ivan. Svi su se zacudili ier
su mu se usta iznenada otvorila a niegov se iezik oslobodio. i on progovori
slaveci Boga.
4. I veliko strahopostovanie obuze sve koii su bili u blizini. a dogadai se ovai
razglasio citavim goriem iudeiskim. I svi koii su ovo culi pohranise to u svoia
srca pitaiuci se: 'Kakovo li bi ovo diiete moglo biti? A ruka Jehovina bila ie s
niime.¨
5. Niegov otac Zahariia. ispunien Duhom Svetim. prorokovao ie govoreci:
'Hvalien budi Ti. o Boze Izraela. ier Ti si prihvatio i otkupio Svoi narod. U kuci
si nam Svoga sluge Davida podigao rog spasenia. onako kako si govorio preko
ustiiu Svoiih svetih proroka koiih ie bilo otkada ie sviiet nastao.
6. Da cemo biti izbavlieni od nepriiatelia nasih i iz ruku svih koii nas mrze. Da
ces nam ukazati milosrde koie si obecao nasim ocima i da ces se sietiti Svoga
svetog zavieta.
7. i zakletve koiom si prisegnuo Abrahamu. ocu nasem. da ces i nama dopustiti.
da izbavlieni iz ruku nasih nepriiatelia. mozemo bez straha sluziti Tebi sve dane
naseg zivota u svetosti i pravednosti.
26
8. I ovo diiete zvat ce se prorokom Svevisniega. Jer doci ce pred Tvoie lice. o
Boze. da bi Tvoie putove pripremio i Tvome narodu donio spoznaiu o spaseniu
preko oprastania niihovih griieha.
9. I s liubavliu prozeto milosrde naseg Boga obdarilo nas ie radaniem sunca s
visina kako bi On svietlom obasiao one koii siede u tami i sieni smrti. te noge
nase upravio na put mira.¨
10. A dietesce ie raslo i postalo iako u duhu i niegovo poslanstvo ostalo ie
skriveno sve do dana niegova nastupa pred narodom izraelskim.
27
4. POGLAVL1E
Rodenje Isusa Krista
Narod izraelski ie zataiio - Kristova vladavina u Kralievstvu mira priprema se
preko utielovlienih sinova i kceri iz roda Davidovog (5). 'Prikazania andela¨
pastirima bili su dogadaii u nutrini (6-9). Priznavanie zemaliskih zakona ukoliko
se ne protive Boziim zakonima (12)
1. Rodenie Isusovo. Kristovo. dogodilo se na ovai nacin: U one dane izide
naredba cara Augusta da se provede popis citavog sviieta. I svatko u Siriii
krenuo ie u svoie rodno miesto da bi se upisao; bila ie upravo sredina zime.
2. Tako su se i Josip i Mariia uputili iz Galileie. iz Grada Nazareta u zemliu
Judeiu. u grad Davidov koii se zvao Betlehem. ier on ie bio iz kuce i loze
Davidove i trebao se upisati zaiedno s Mariiom. svoiom viencanom suprugom
koia ie bila trudna.
3. I dok biiahu tamo doslo ie vriieme da se ona porodi. I ona rodi svog prvog
Sina u kamenoi spilii. poviie ga u pelene i polozi u iaslice koie su se tu nalazile.
ier inace za niih u svratistu niie bilo miesta. I gle. spilia se ispuni svietlom i
zracila ie poput sunca u svome punom siaiu.
4. A u spilii biiahu iedan vol. iedan koni. iedan magarac i iedna ovca. a pored
iaslica lezala ie iedna macka sa svoiim mladima. Iznad niih bili su golubovi i
svaka zivotinia imala ie svog para. muskog ili zenskog.
5. Dogodilo se tako da ie On bio roden medu zivotiniama. Jer On ie dosao da bi i
niih oslobodio od niihove patnie. Dosao ie osloboditi liude od niihova neznania i
sebicnosti i obiaviti im da su oni sinovi i kceri Bozii. 6. A na poliima u tom
kraiu bili su pastiri i cuvali nocu svoia stada. I gle. andeo Gospodnii poiavi se
iznad niih. siai Svevisniega zasviietli oko niih i oni se silno prestrasise.
7. No andeo im rece: 'Ne boite se vec pogledaite. naviestam vam veliku radost
koia ce obuzeti citav narod. Jer danas vam ie u gradu Davidovom roden
Spasiteli. a to ie Krist. sveti Jedan Bozii. I evo vam znaka: Naci cete diiete
umotano u povoie i polozeno u iaslice.¨
8. I odiednom andelu se pridruzi mnostvo nebeskih ceta i svi su hvaleci Boga
govorili: 'Slava Bogu na visini a mir na zemlii svima onima koii su dobre
volie.¨
28

9. I dok su andeli odlazili od niih na Nebo. pastiri su govorili iedan drugome:
'Podimo do Betlehema i pogledaimo sto se dogodilo. sto nam ie to nas Bog
naviiestio.¨
10. I oni pohite zurno i u spilii nadu Mariiu i Josipa i diiete gdie lezi u iaslicama.
I kad sve ovo vidiese. ispripoviedise sto im ie bilo receno o ovom dietetu.
11. A svi koii su ih culi cudili su se tome sto su im pastiri ispripoviedili. No
Mariia prihvati ove riieci i pohrani ih u svome srcu. A pastiri se opet vrate
slaveci i hvaleci Boga za sve sto su culi i vidieli.
12. Kad se navrsilo osam dana i diiete se obrezalo. dali su mu i Niegovo ime:
Isus - Mariia. ime koie mu ie andeo dao dok ie ios diiete u krilu svoie maike bilo
zaceto. I kad su zatim. po Moisiievu zakonu. prosli dani niihova ciscenia.
poniieli su diiete u Jeruzalem da Ga prikazu Gospodinu. (Kao sto pise u
Moisiievu zakonu: Sve musko sto porodi krilo materino. treba se posvetiti
Gospodinu.)
13. I gle. u Jeruzalemu ie zivio coviek po imenu Simun; bio ie pravedan i
bogoboiazan. iscekivao ie utiehu Izraelovu; i Duh Sveti dode nad niega. I niemu
ie bilo naviiesteno da nece vidieti smrti dok ne bude vidio Krista Bozieg.
14. I nadahnut Duhom on dode u hram. A roditelii bas su doniieli diiete Isusa
kako bi ispunili ono sto zakon propisuie. i niemu se diiete ucini poput snopa
svietla. On primi diiete u svoie narucie i slaveci Boga izgovori:
15. 'Sada otpusti slugu Svoga da ode u miru. onako kako si rekao. Jer moie su
oci vidiele Spasitelia Tvoieg. koieg si Ti pripremio da pred licem svih naroda
bude svietlo. za prosvietlienie pogana i slavu Tvog naroda izraelskog.¨ A
Niegovi roditelii cudili su se svemu sto ie o Niemu bilo receno.
16. Simun ih blagoslovi i rece Mariii. maici Niegovoi: 'Znai. Ovai ie odreden za
propast i uskrsnuce mnogih u Izraelu. i kao simbol koiemu ce se protiviti. (i
zaista. tebi ce samoi mac probosti dusu). kako bi se obielodanile misli mnogih
srdaca.¨
17. A tu ie bila i Ana. iedna prorocica. kci Fanuelova. iz roda Aserova. u
poodmaklim godinama i koia nikada niie napustala hram vec ie postom i
molitvom sluzila Bogu daniu i nocu.
29
18. U ovome satu ona im takoder pristupi slaveci Gospodina i govoreci o Niemu
svima koii su tu cekali na otkuplienie Jeruzalema. I kada su sve obavili po
zakonu Gospodniem. vratili su se opet u Galileiu. u Nazaret gdie su stanovali.
30
5. POGLAVL1E
Poklon mudraca i Herod
Znacenie sest zraka zviiezde od Betlehema (5) Poruke Boga i Niegovih andela
su upute. ali ne i direktne iziave o mogucem - Posredno vodstvo (13)
1. Kad se Isus rodio u Betlehemu. u zemlii iudeiskoi. u doba kralia Heroda.
iznenada dodose u Jeruzalem mudraci s Istoka. Oni su se ocistili. nisu ieli mesa
ni pili zestoka pica. kako bi pronasli Krista koieg su trazili. I pitali su: 'Gdie ie
novorodeni krali Zidova? Vidiesmo na Istoku zviiezdu Niegovu i dodosmo Mu
se pokloniti.¨
2. Kad ie to docuo krali Herod. uplasi se a s niime i sav Jeruzalem. I on sazove
sve visoke svecenike i pismoznance iz naroda. zahtiievaiuci od niih da mu kazu
gdie se trebao roditi Krist.
3. Oni mu nato odgovorise: 'U Betlehemu. u zemlii iudeiskoi. ier kod proroka
biiase zapisano: A ti Betleheme. u zemlii iudeiskoi. nisi niposto naimanii medu
knezevima iudeiskim. Jer iz tebe treba doci vladar koii ce vladati Moiim
narodom izraelskim.¨
4. Tada Herod potaino dozove mudrace k sebi i ispita ih tocno kad se poiavila
zviiezda. Potom ih posla u Betlehem govoreci: 'Podite tamo i pomno potrazite
dietesce. a kada Ga pronadete iavite mi da i ia dodem i poklonim Mu se.¨
5. Saslusavsi kralia. krenu na put: I gle. zviiezda. koiu su mudraci vidieli na
Istoku. kao i andeo zviiezde isli su pred niima sve dok niie stigla i zaustavila se
nad miestom gdie ie bilo dietesce. I zviiezda zasia sa sest zraka.
6. Krenuli su na put sa svoiim devama i magarcima natovarenim darovima.
Trazeci diiete gledali su tako zustro u zviiezdu na nebu da su za neko vriieme
zaboravili na svoie umorne zivotinie. koie su podnosile i teret i vrucinu dana. te
biiahu zedne i iscrpliene. I zviiezda im nesta iz vida.
7. Uzaludno su staiali i buliili i gledali u svoioi zaprepastenosti iedan u drugoga.
No tada se siete svoiih deva i magaraca i pozure da ih oslobode niihova tereta
kako bi se mogle odmoriti.
31
8. Na putu u blizini Betlehema biiase bunar. I gle. kad su se nagnuli da bi
zagrabili vodu za svoie zivotinie. na mirnoi se povrsini vode ukaze zviiezda koiu
su bili izgubili.
9. I kada ie ugledase. ispuni ih velika radost.
10. Slavili su Boga koii im se smilovao bas kada su se i oni smilovali svoiim
zednim zivotiniama.
11. I kada su usli u kucu nasli su dietesce s Mariiom. Niegovom maikom. te
padnu na koliena i pomole Mu se. Otvore zatim svoia blaga i rasire pred Niime
svoie darove: Zlato. tamian i smirnu.
12. A kako ih ie u snu Bog upozorio da se ne vracaiu Herodu. krenuli su natrag u
svoiu domovinu iednim drugim putem. Prema svome obicaiu zapalili su vatru i
pred plamenom pomolili se Bogu.
13. I nakon sto su otisli. gle. andeo Gospodnii poiavi se Josipu u snu i rece mu:
'Ustani. uzmi diiete i Niegovu maiku te biezi u Egipat i ostani tamo dok ti ne
saopcim nesto drugo. ier Herod trazi diiete da bi Ga ubio.¨
14. On ustane. uzme dietesce i Niegovu maiku te nocu krene u zemliu Egipat i
ostade tamo nekih sedam godina. do smrti Herodove. i tako se ispuni ono sto ie
Gospodin preko proroka rekao: 'Iz Egipta sam pozvao Svoga Sina.¨
15. I Elizabeta. takoder. kada ie ovo cula. uzme svog sincica. pode s niime u
brda i tamo se sakriie. A Herod ie svoie liude poslao u hram Zahariii s pitaniem:
'Gdie ie tvoie diiete?¨ A on odgovori: 'Ja sam sluga Gospodnii i neprekidno
sam u hramu . Ne znam gdie ie.¨
16. A on ie iznova poslao svoie liude k niemu s pitaniem: 'Reci mi iskreno. gdie
ie tvoi sin. zar zaista ne znas da ie tvoi zivot u moiim rukama?¨ Zahariia
odgovori: 'Bog mi ie sviedok: Proliies li moiu krv. Bog ce primiti moiu dusu. ier
ti proliievas krv neduznoga.¨
17. I oni ubise Zahariiu u hramu izmedu svetista nad svetistima i oltara; narod ie
doznao o ovome preko glasa koii ie zvao: 'Zahariia ie ubiien a niegova krv neka
se ne odstrani priie no sto osvetnik dode.¨ Nakon izviesnog vremena bacili su
svecenici kocku i ona ie pala na Simeona. koii ie zauzeo niegovo miesto.
32
18. Kada ie Herod vidio da su ga mudraci izigrali. silno se rasrdi i posalie svoie
liude da poubiiaiu svu diecu u Betlehemu i u okolici. od dviie godine starosti pa
nanize. prema vremenu koie ie saznao od mudraca.
19. Tako se ispuni ono sto ie rekao prorok Jeremiia: 'U Rami se cuie glas. plac.
naricanie i velika zalost. Rahela oplakuie sinove svoie i ne da se utiesiti. ier niih
vise nema.¨
20. Ali nakon smrti Herodove. gle. andeo se Gospodnii u snu iavi Josipu u
Egiptu. govoreci: 'Ustani. uzmi diiete i Niegovu maiku i vrati se u zemliu
izraelsku; ier umrli su oni koii su radili o zivotu dietetovom.¨
21. On ustane. uzme diiete i Niegovu maiku i vrati se natrag u zemliu izraelsku.
Nastanili su se u gradu po imenu Nazaretu. I Niega su nazvali Nazarecaninom.
33
6. POGLAVL1E
Djetinjstvo i mladost Isusova
Hram nutrine(4). Zarucnik Krist i zarucnica (5). Viencanie kao zaviet viernosti s
Bogom - Iskustvo zenske prirode za Isusa iz Nazareta - Muke i smrt na krizu
nisu se trebale dogoditi (10). Ispravno razumiievanie teksta - Mudrost Egipcana
(11). Kratak pregled Isusova zivota priie pocetka Niegova uciteliskog dielovania
(12). Isus ie zivio i davao iz svemoci i liubavi Bozie i ispuniavao ie zapoviied
'Moli i radi¨ (14). Sklapanie posliednieg zavieta s Prazaiednicom Novi
Jeruzalem - Tama ie izgubila - Proces ciscenia Zemlie (17)
1. O blagdanu Pashe Niegovi su roditelii. Josip i Mariia. odlazili svake godine u
Jeruzalem. Slavili su blagdan prema obicaiu niihove brace koii su proliievali krv.
ieli meso i pili zestoka pica. Kad ie Isus navrsio dvanaest godina. prema
blagdanskom obicaiu i On ie krenuo s niima u Jeruzalem.
2. I kada su ti dani prosli. oni su krenuli natrag. dok ie diecak Isus ostao u
Jeruzalemu. a da za to nisu znali Niegovi roditelii. Mislili su da ie u drustvu sa
suputnicima i odmakli su citav dan hoda. A onda su Ga trazili medu priiateliima
i poznanicima. I kako Ga nisu pronasli vratise se u Jeruzalem. trazeci Ga tamo.
3. Dogodi se da su Ga pronasli nakon tri dana u hramu medu ucenima. On ie
siedio. slusao ih i postavliao im pitania. A svi koii su Ga slusali. cudili su se
Niegovu razumiievaniu i Niegovim odgovorima.
4. Kad su Ga Niegovi roditelii ugledali. ostali su zapanieni. A Niegova Mu se
maika obrati: 'Sine moi. zasto si nam to ucinio? Gle. Tvoi otac i ia trazili smo
Te puni briga.¨ A On im odgovori: 'Zasto ste Me trazili? Zar ne znate da moram
biti u kuci Oca Svog?¨ A oni nisu shvatili riieci. koie im ie rekao. No Niegova
maika pohrani sve ove riieci u svome srcu.
5. A iedan prorok koii Ga ie vidio. rece Mu: 'Gle. liubav i milosrde Bozie
uiedinieni su u Tebi. stoga bi se u vremenu koie dolazi trebao zvati Isusom. ier
Bog ce preko Krista otkupiti coviecanstvo koie danas uistinu slici gorkom moru.
No ova gorcina postat ce slatkom. Ovom narastaiu zarucnica se ios nece
pokazati. a niti u dobu koie iza ovog dolazi.¨
6. I On krene s niima. vrati se u Nazaret i bude im poslusan. Pravio ie kotace i
iarmove. kao i stolove s velikom viestinom. Isus ie rastao u Svoioi velicini i
milosti i to pred Bogom i liudima.
34

7. Jednog dana dosao ie diecak Isus na miesto gdie ie bila postavliena zamka za
ptice. a oko nie staialo ie nekoliko diecaka. Isus im se obrati: 'Tko ie postavio
ovu zamku za neduzna stvorenia Bozia? Znaite. vi cete na isti nacin biti
uhvaceni u neku zamku.¨ I On ugleda dvanaest vrabaca koii su lezali kao mrtvi.
8. On prede svoiim rukama iznad niih govoreci: 'Poletite. i mislite na Mene tako
dugo dok budete zivieli.¨ A vrapci se dignu i polete uz glasan cvrkut. Zidovi
koii su ovo vidieli bili su vrlo iznenadeni. i sve su ispricali svecenicima.
9. I druga ie cuda cinilo diiete. vidielo se kako cviiece nice pod Niegovim
stopalima. i to tamo gdie ie dotad bila neplodna zemlia. A Niegovi vrsniaci
biiahu puni strahopostovania pred Niim.
10. Kad ie Isus navrsio osamnaest godina. ozenili su ga s Miriam. dievicom iz
roda Judina. i s niom ie zivio sedam godina. Ona ie umrla. ier Bog iu ie uzeo k
Sebi. kako bi On mogao prici visim zadacama koie ie trebao ispuniti. te trpieti za
sinove i kceri coviekove.
11. Buduci ie okoncao studii zakona. Isus se ponovno vratio u Egipat da bi
izucio mudrost Egipcana. kao sto ie to ucinio i Moisiie. I On ie isao u pustiniu
meditirati. postiti i moliti se. i dobio ie punomoc Svetog Imena. koiom ie cinio
mnoga cudesa.
12. I tiiekom sedam godina On ie s Bogom govorio licem u lice. i naucio ie iezik
ptica i zivotinia i upoznao iscielitelisku snagu drveca. liekovitih biliaka. cviieca i
skrivenih snaga dragog kamenia. te naucio kretanie sunca. mieseca i zviiezda
kao i moc pisanih znakova. misteriie trokuta i kruga te pretvorbu stvari i oblika.
broieva i znakova. Odatle se vratio natrag u Nazaret da bi posietio Svoie
roditelie. te ie tamo i u Jeruzalemu poucavao kao priznati rabi.i to u samome
hramu. bez da Ga ie itko u tome sprecavao.
13. Nakon izviesnog vremena On ie otisao u Asiriiu. u Indiiu i Perziiu kao i u
zemliu Kaldeiu. I dugo ie godina posiecivao niihove hramove te razgovarao sa
svecenicima i mudracima. i dok ie zemliama putovao cinio ie broina divna diela i
liiecio bolesne.
14. A zivotinie u poliu osiecale su postovanie prema Niemu. ptice Ga se nisu
boiale. ier On ih niie strasio. da. cak i divlie zivotinie u pustinii osiecale su snagu
Boziu u Niemu i sluzile su Mu dobrovolino i nosile Ga od miesta do miesta.
35
15. Duh bozanske coviecnosti ispunio ie Niega te tako i sve stvari oko Niega i
Niemu ie sve bilo podredeno. Tako su se ispunile riieci proroka: 'Lav ce lezati
pored teleta a leopard uz kozlica. vuk pored ianieta a medvied uz magarca i sova
pored goluba. A iedno diiete ce ih voditi.
16. I nitko nece raniavati niti ubiiati na Moiem svetom brdu. Jer Zemlia ce se
ispuniti spoznaiom Svetoga. onako kao sto i voda prekriva korita mora. I u tim
danima Ja cu ios iednom sklopiti zaviet sa zivotiniama na Zemlii i pticama u
zraku. s ribama u moru i sa svim stvoreniima na Zemlii. I Ja cu slomiti luk i mac
i sva oruda rata Ja cu sa zemlie odstraniti. Ona ce biti odlozena na sigurno
miesto. kako bi svi zivieli bez straha.
17. I Ja ti se zauviiek zavietuiem u postenie i mir i u dobrotu srca. a ti ces
prepoznati svoga Boga. i zemlia ce roditi zitaricama i vinom i uliem. a Ja cu reci
onima koii nisu Moi narod: Ti si Moi narod. a oni ce Mi uzvratiti: Ti si nas
Bog.¨
18. Jednoga dana On ie hodao planinskom stazom uzduz ruba pustinie i susretne
lava koieg ie kameniem i kopliima progonila grupa liudi. s namierom da ga
ubiie.
19. A Isus ih ukori riiecima: 'Zasto lovite stvorenia Bozia koia su plemenitiia od
vas? Brutalnost mnogih generaciia ucinila ih ie nepriiateliima liudi. a oni su
zapravo trebali biti niihovi priiatelii.
20. Onako kao sto ie Bozia snaga vidliiva u niima. ocita ie i Niegova strpliivost i
Niegova sucut. Prestanite progoniti ovo stvorenie! Ono vam ne zeli uciniti nista
nazao. Zar ne vidite kako od vas biezi i kako ie prestrasen zbog vaseg nasilia?¨
21. A lav ie prisao i legao pred Isusove noge. ukazuiuci Mu svoiu liubav. Narod
se silno zacudio i rece: 'Pogledaite. ovai coviek liubi sva stvorenia. cak ima
vlast nad zivotiniama pustinie. i one Ga slusaiu.¨
36
7. POGLAVL1E
Ivanova propovijed o pokori
Znacenie simbola i ceremoniia (4). Sud: Zakon sietve i zetve - Ciscenie duse
(10)
1. Petnaeste godine vladania cara Tiberiia. dok ie upraviteli Judeie bio Ponciie
Pilat a Herod tetrarh u Galileii. (KaiIa visoki svecenik i Ana poglavar San-
hedrima). obiavi se riiec Bozia Ivanu. sinu Zahariiinu. u pustinii.
2. I Ivan dode u podrucie oko Jordana propoviiedaiuci pokainicko krstenie radi
oprostenia griieha. onako kako ie kod proroka zapisano: 'Gle. Svog glasnika
saliem priie Tebe i on ce Ti pripremiti put. Glas proroka u pustinii kaze:
Pripremite put Svetome i poravnaite staze za Pomazanoga.
3. Sve doline neka se ispune. a sva brda i brezulici neka se snize. sto ie krivo
neka se izravna. a neravni putovi neka se poravnaiu. I sve tielesno vidiet ce
otkuplienie Bozie.¨
4. Ivan ie nosio odiecu od devine dlake i isto takav poias oko bokova. a niegova
hrana bili su plodovi rogaca i divlii med. I dolazili su mu liudi iz Jeruzalema i
citave Judeie. te svi iz zemlie uzduz Jordana. i on ih ie pokrstavao u Jordanu a
oni su priznavali svoie griiehe.
5. A on ie govorio narodu koii mu ie dolazio da ga pokrsti: 'O ti neposlusni
rode! Tko vas ie upozorio da biezite pred gnievom koii ce doci? Donesite stoga
cestite plodove pokaiania i ne govorite za sebe: Imamo Abrahama za oca.
6. Jer ia vam kazem: Bog moze Abrahamu iz ovog kamenia probuditi diecu. I
siekira ie vec polozena na koriien stabala i svako stablo koie ne daie dobre
plodove bit ce sasieceno i baceno u vatru.¨
7. A bogati su ga pitali: 'Sto nam ie dakle ciniti?¨ A on im uzvrati: 'Tko ima
dviie haliine neka dade onome tko nema . a tko ima hrane neka ucini isto.¨
8. Doslo ie nekoliko carinika da budu pokrsteni i rekli su Mu: 'Uciteliu. sto nam
ie ciniti?¨ A on im odgovori: 'Ne zahtiievaite vise no sto vam ie propisano i
budite obzirni po svoioi prosudbi.¨
37
9. I ratnici su ga pitali isto: 'A sto mi trebamo ciniti?¨ I on im odgovori: 'Ne
zlostavliaite i ne cinite nepravdu i budite zadovolini svoiom placom.¨
10. Zatim se obratio svima govoreci: 'Drzite se daleko od krvi zadavlienih i
mrtvih tiiela ptica i zivotinia i cuvaite se svih okrutnosti i svih nepravdi.
Vieruiete li uistinu da krv zivotinia i ptica moze oprati griiehe? Ja vam kazem:
Ne. Govorite istinu! Budite pravedni. budite milosrdni prema svoiim blizniima i
prema svim stvoreniima koia zive. i idite ponizno s vasim Bogom.¨
11. A narod ie bio u iscekivaniu i svi su u svoiim srcima mislili niie li Ivan
mozda Krist. Ivan odgovori i obrati se svima: 'Ja vas krstim vodom. no nakon
mene doci ce iaci koiemu nisam dostoian odriiesiti ni remenie na obuci.
12. On ce vas krstiti vodom i vatrom. U Niegovoi ie ruci lopata i On ce Svoie
gumno pocistiti i psenicu u Svoiu zitnicu sakupiti. a plievu ce spaliti ogniem
neugasivim.¨ I ios mnogo toga rekao ie Ivan narodu u svoioi propoviiedi pokore.
38
8. POGLAVL1E
Krstenje Isusovo. Kristovo
Bog i Krist obiavliuiu danas citavu istinu preko seraIa bozanske mudrosti - Rod
Davidov priprema s Kristom Kralievstvo mira (3)
1. Bila ie sredina lieta i deseti miesec. Isus ie iz Galileie dosao na Jordan k Ivanu
da bi Ga pokrstio. No Ivan se usprotivio govoreci: 'Ti bi trebao krstiti mene. a
Ti dolazis k meni?¨ Isus mu odgovori: 'Prihvati sad ovo kako iest ier. dolikuie
nam da ispunimo sve sto ie pravedno.¨ I nato Mu on popusti.
2. I kada ie Isus bio pokrsten izide iz vode; i gle. Nebo se nad Niime otvori.
siaini se oblak poiavi nad Niime. a iza oblaka dvanaest zraka svietla i iz niih. u
obliku goluba. spusti se na Niega Duh Bozii i obasia sve oko Niega. I gle.
progovori glas s Neba: 'Ovo ie Moi liublieni Sin. roden po Moioi volii. I na ovai
dan ia sam Ga rodio.¨
3. A Ivan ie posviedocio za Niega govoreci: 'Ovo ie onai za koieg sam rekao da
ce nakon mene doci i biti postavlien ispred mene. ier On ie vec bio priie Mene. I
od Niegove punoce primili smo svi - milost nad miloscu. Jer zakon ie samo
dielomicno dan preko Moisiia. no milost i istina dosli su preko Isusa Krista u
citavoi svoioi punoci.
4. Nitko Boga nikada niie vidio. Bog ie obiavlien samo u Jedinorodenom koii
dolazi iz krila Viecnog. 'Ovo ie odgovor Ivanov Zidovima iz Jeruzalema. na
pitanie koie su mu postavili poslani svecenici i leviti: 'Tko si ti?¨ I niie
zaniiekao. nego ie priznao: 'Ja nisam Krist.¨
5. A oni su ga nato upitali: 'A tko si onda? Jesi li Iliia?¨ Odgovorio ie: 'Ne ia to
nisam.¨ 'Jesi li prorok. o koiem ie govorio Moisiie?¨ Opet ie odgovorio: 'Ne.¨
Tada ga upitase: 'Tko si onda? Kako bismo mogli dati odgovor onima koii su
nas poslali. Sto kazes o samome sebi?¨ A on im odgovori: 'Ja sam glas onog
koii zove u pustinii. Pripremaite putove Svetome. onako kako ie naiavio prorok
Izaiia.¨
6. A oni koii su bili poslani. bili su od Iarizeia i pitali su ga: 'Zasto onda krstis.
ako nisi ni Krist ni Iliia ni prorok. o koiem ie govorio Moisiie?¨
7. Ivan im ie odgovorio: 'Ja krstim vodom; ali ovdie medu vama stoii Onai.
koieg ne poznaiete. On ce krstiti vodom i vatrom. On ie onai koii dolazi iza
39
mene a ici ce preda mnom; ia nisam vriiedan razvezati remenie na Niegovoi
obuci.¨
8. Ovo se dogodilo kod Bethabara. s one strane Jordana. gdie ie Ivan krstio. A
Isus ie u to vriieme navrsio trideset godina. tiielom uistinu sin Josipa i Mariie. no
po Duhu Krist. Sin Bozii. Viecnog Oca. onako kako ie po Duhu svetosti mocno
bilo obiavlieno.
9. Josip ie bio Sin Jakobov i Elisebin. a Mariia biiase kcerka Eliiina (zvanim
Joakim) i Ane. koii su bili dieca Davidova i Bat-Sebina. od Jude i Sele. od
Jakoba i Leie. od Izaka i Rebeke. od Abrahama i Sare. od Set i Mat. od Adama i
Eve. koii su bili dieca Bozia.
40
9. POGLAVL1E
Cetiri iskusenja
Tama se smiie mieriti sa Svietlom (1) Tko u Bogu zivi. povezan ie sa svim
Bitkom i niie nikada osamlien (5)
1. Duh ie odveo Isusa u pustiniu. da bi ga davao iskusao. A pustiniske divlie
zivotinie bile su oko Niega i sluzile Mu. Buduci da ie cetrdeset dana i cetrdeset
noci postio. bio ie gladan.
2. A napasnik Mu ie pristupio govoreci: 'Ako si Sin Bozii. onda reci. neka ovo
kamenie postane kruhom; ier ie zapisano: Hranit cu te naiboliom psenicom i
medom a iz stiiene cu te nasititi.¨
3. No On mu odgovori: 'Zapisano ie: Coviek ne zivi samo od kruha. nego od
svake riieci koia dolazi iz Boziih usta.¨
4. Tada postavi davao pred Niega zenu izvanredne liepote i cari. Iinog duha i
okretnog razuma i rece Mu: 'Uzmi ie. ako zelis. ier ona zeli Tebe. Ti ces uzivati
liubav i srecu ciielog Svog zivota. te vidieti diecu svoie diece. Niie li zapisano
da niie dobro da coviek bude sam?¨
5. A Isus mu odgovori: 'Odlazi odatle! Jer ie zapisano: Nemoi se dati zavesti
liepotom iedne zene; ier svako tiielo ie kao trava i kao cviiece u poliu; trava se
osusi. a cviiece uvene. dok riieci Viecnoga ostaiu zauviiek. Moia ie zadaca
naucavati i iscieliivati diecu covieciu. a onai koii ie roden iz Boga. zadrzava
sieme u sebi.¨
6. A davo Ga odvede zatim u sveti grad i postavi Ga na torani hrama. I rece Mu:
'Ako si Sin Bozii. baci se dolie ier ie zapisano: On ce Svoiim andelima
zapoviediti da Te cuvaiu i na svoiim rukama nose kako se Tvoia noga ne bi
spotakla o kamen.¨
7. A Isus mu odgovori: 'Isto ie tako zapisano: Ne iskusavai Gospodina. Boga
svoiega.¨
8. I povede ga davao na iedno visoko brdo usred velike ravnice. a oko brda
lezalo ie dvanaest gradova sa svoiim stanovnicima. S ovog miesta pokazao Mu
ie u trenutku sva kralievstva ovoga sviieta. I davao Mu rece: 'Tebi cu dati svu
ovu vlast i nienu slavu. ier ona ie meni dana. A ia ie daiem kome ia hocu. ier ie
41
zapisano: Ti ces kralievati od mora do mora. Svoiim narodom vladat ces u
pravednosti. a siromasnima pravedno i okoncat ces svako ugnietavanie. Dakle.
budes li me sada obozavao. sve ovo bit ce Tvoie.¨
9. A Isus odgovori: ' Odlazi od Mene. Sotono; Jer stoii zapisano: Obozavai
Boga i niemu iedino sluzi. Bez snage Bozie ne moze doci krai zlu.¨
10. I buduci da ie davao zavrsio sa svim iskuseniima. ostavi Ga iedno izviesno
vriieme. I gle. dosli su andeli Bozii i sluzili Mu.
42
10. POGLAVL1E
1osip i Marija pripremaju Isusu gozbu - Andrija i Petar nalaze Isusa
Liudima Novog doba: Ne zaboraviti Isusovo Otkupitelisko dielo (2). Obiliezia
sliedbenika Isusa iz Nazareta - Zemalisko davanie imena i zracece ime duse (10)
1. Istog dana kada se Isus vratio iz pustinie. Niegovi su Mu roditelii pripremili
gozbu. Predali su Mu darove koie su Mu doniieli mudraci u Niegovom
dietinstvu. A Mariia rece: 'Ove smo darove sacuvali za Tebe do danasniega
dana.¨ Podali su Mu zlato. tamian i smirnu. Uzeo ie tamian. zlato ie darovao
roditeliima i siromasima. a smirnu ie darovao Mariii. zvanoi Magdalena.
2. A Mariia ie bila iz grada Magdala u Galileii. Bila ie velika griiesnica i mnoge
ie zavela svoiom liepotom i liupkoscu. Dosla ie Isusu nocu i priznala Mu svoie
griiehe. a Isus ispruzi Svoiu ruku i izliieci ie. Iz nie ie istierao sedam demona
govoreci: 'Podi u miru. ier tvoii su ti griiesi oprosteni!¨ A ona ie ustala. ostavila
sve i sliiedila Ga sluzeci Mu svoiim imetkom. svo vriieme dok ie dielovao u
Izraelu.
3. Sliedeceg ie dana primiietio Ivan da mu Isus dolazi u susret i rece: 'Gle ianie
Bozie. koie pravednoscu oduzima griiehe sviieta. Ovo ie Onai za koiega sam
rekao: Bio ie priie mene. A ia Ga nisam prepoznao. no da bi On postao poznat u
Izraelu. ia sam dosao krstiti vodom.¨
4. A Ivan ie polozio siedocanstvo govoreci: 'Vidio sam Duha koii ie silazio s
neba u obliku goluba i na Niemu ostao. A ia Ga nisam prepoznao; ali Onai koii
me poslao da krstim vodom. rekao mi ie: na Koga ces vidieti da Duh side i na
Niemu ostane. On ie tai. koii ce krstiti vodom i vatrom i Duhom. A ia sam to
vidio i sviedocim da ie ovo bio Sin Bozii.¨
5. Dan iza ovoga staiao ie Ivan sa svoia dva ucenika na obali Jordana. I kada ie
ugledao Isusa da ide. rekao ie: 'Gledaite Krista. ianie Bozie!¨ A oba ucenika culi
su ga kako govori i sliiedili Isusa.
6. Isus se okrenuo i vidio da Ga sliiede. te im se obrati riiecima: 'Sto trazite?¨ A
oni Mu odgovore. 'Rabi (sto znaci: Uciteli). gdie Ti prebivas?¨ A on im
odgovori: 'Dodite i vidite.¨ Oni su dosli i vidieli gdie ie stanovao i tog su dana
ostali kod Niega; no bilo ie vec deset sati.
43
7. Jedan od te dvoiice koii su culi Ivana i sliiedili Isusa. bio ie Andriia. brat
Simuna Petra. On ie pronasao svoga brata Simuna i rekao mu: 'Pronasli smo
Mesiiu (sto znaci: Krista).¨ I on ga odvede Isusu. I kada ga Isus ugleda rece mu:
'Ti si Simun Bar Jona. zvat ces se KeIa (sto znaci: stiiena).¨
8. Sliedeceg dana otisao ie Isus u Galileiu i pronade Filipa te mu rece: 'Sliiedi
Me!¨ Filip ie bio od Betsaide. iz grada Andriiinog i Petrovog. Filip ie pronasao
Natanaela. zvanog Bar Tholmai. i rekao mu: 'Pronasli smo Onoga. o koiemu
pise Moisiie u zakonu i o koiemu su pisali proroci. Isusa iz Nazareta. sina
Josipovog i Mariiinog.¨ A Natanael mu odgovori: 'Moze li iz Nazareta doci
nesto dobroga?¨ A Filip mu ie odgovorio: 'Dodi i vidi!¨
9. Kada ie Isus ugledao Natanaela rekao mu ie: 'Gle. iedan pravedni
Izraelicanin. u koiem nema laznog!¨ Natanael Mu odgovori: 'Odakle me
poznaies?¨ A Isus mu odgovori: 'Priie no sto te ie Filip pozvao. dok si ios bio
pod stablom smokve. Ja sam te vidio.¨ Natanael mu odgovori: 'Rabi. Ti si Sin
Bozii; Ti si krali izraelski. Da. pronasao sam Te pod smokvom.¨
10. Isus mu odgovori: 'Natanelu Bar Tholmai. ti vieruies. ier sam Ti rekao da
sam te vidio pod smokvom; no ti ces vidieti ios vece od ovoga.¨ I nastavi mu
govoriti: 'Uistinu. uistinu. kazem vam. od sada cete vidieti otvoreno Nebo i
andele Bozie kako silaze i uzlaze na Sina coviecieg.¨
44
11. POGLAVL1E
Isusovo pomazanje od Marije Magdalene
Sudenie po zemaliskim mierilima (6). Prosviietlieni vidi (10)
1. A iedan Ga ie od Iarizeia pozvao da iede s niim. I On pode u Iarizeievu kucu i
siedne za stol.
2. I gle. u gradu ie bila iedna zena od Magdale. koia ie bila poznata kao
griiesnica. I kada ie cula da Isus siedi za stolom u kuci Iarizeievoi. doniiela ie
posudu od alabastera s pomascu te Mu pristupi s leda. Placuci nakvasila ie
Niegove noge suzama. obrisala ih svoiom kosom. liubila ie Niegove noge i
mazala ih pomascu.
3. I kada ie Iarizei. koii Ga ie k sebi pozvao.ovo vidio pomisli u sebi: 'Kada bi
ovai bio prorok. On bi znao tko i kakva ie ova zena koia Ga dodiruie; ier ona ie
gresnica.¨
4. A Isus mu rece: 'Simune. imam ti nesto reci.¨ A on Mu uzvrati: 'Uciteliu.
govori.¨
5. 'Jedan vierovnik imao ie dva duznika. Jedan mu ie bio duzan petsto grosa. a
drugi pedeset. No buduci da nisu mogli platiti. oboiici ie oprostio dug. Reci Mi
sada. koii ce ga od ove dvoiice vise liubiti?¨
6. Simun mu odgovori: 'Mislim da onai koiemu ie i naivise otpustio.¨ A On mu
rece: 'Pravedno si presudio.¨
7. A On rece Simunu: 'Vidis li ovu zenu? Ja sam dosao u tvoiu kucu. a ti mi nisi
dao vode za Moie noge; a ona ie nakvasila Moie noge suzama te ih osusila
svoiom kosom. Ti mi nisi dao poliubac. a odkada sam dosao u ovu kucu. ova
zena niie prestala liubiti Moie noge. Ti nisi pomazao uliem moiu glavu; no ona
ie pomazala Moie noge pomascu.
8. Stoga ti kazem: Nioi su oprosteni mnogi griiesi; ier ie mnogo liubila. ne samo
liude.vec i zivotinie i ptice u zraku. da. cak i ribe u moru. A komu se malo
oprasta. tai i malo liubi.¨
9. A nioi rece: 'Oprosteni su ti tvoii griiesi.¨ A oni. koii su siedili za stolom.
poceli su u sebi govoriti: 'Tko ie ovai. da cak i griiehe oprasta?¨
45

10. Jer niie rekao. ia ti oprastam. vec. tvoii su ti griiesi oprosteni; ier ie u nienom
srcu prepoznao vieru i pokaianie. Isusu niie bilo potrebno da mu netko za
drugoga sviedoci. ier ie Sam znao sto ie u covieku.
46
12. POGLAVL1E
Svadba u Kani - Iscjeljenje u Kafarnaumu
Inkarnirana duhovna bica i niihov nalog u Otkupiteliskom dielu (9). Bog ie
liubav. On ne proklinie - Liudi udalieni od Boga stvaraiu bogove osvete -
Idolopoklonstvo ie takoder i obozavanie zemaliskih snaga i vlastodrzaca -
'Viecno prokletstvo¨ ie izrugivanie Boga (11). Nebo i pakao su u covieku
samome - AtmosIerska kronika (12). Zivot u istini - Tri koraka do istine (16)
1. A sliedeceg ie dana bila svadba u Kani Galileiskoi. i maika ie Isusova bila
tamo. Isus i Mariia Magdalena bili su tamo. i Niegovi ucenici su takoder dosli na
svadbu.
2. A buduci da ie nedostaialo vina. Isusu rece Niegova maika: 'Nemaiu vina.¨
Isus ioi odgovori: 'Zeno. sto se to tice tebe ili Mene? Moi sat ios niie dosao.¨ A
Niegova ie maika rekla sluzincadi: 'Sveiedno sto vam rece. to ucinite.¨
3. Bilo ie postavlieno sest zemlianih vrceva za vodu po obicaiu zidovskog
ciscenia; svaki od niih ie sadrzavao dviie do tri miere. A Isus im ie rekao:
'Napunite vrceve vodom.¨ I oni su ih napunili do vrha. Nato im rece: 'Zagrabite
i odnesite ie kuharu.¨ I oni su mu odniieli.
4. A kad ie kuhar okusio tu vodu. ona ie bila postala vinom. Niie znao odakle mu
ie dosla. te pozove zarucnika i rece mu: 'Svatko daie na pocetku dobro vino. a
kad gosti podosta popiiu. tek tada losiie. No ti si sacuvao dobro vino za krai.¨
5. Ovime ie Isus zapoceo Svoia cuda u Kani Galileiskoi i obiavio Svoiu slavu. I
mnogi su Niegovi ucenici povierovali u Niega.
6. Iza toga se uputio u grad Kapernaum. On. Niegova maika i Mariia Magdalena.
Niegova braca i Niegovi ucenici. i tamo su ostali mnogo dana.
7. I tu se medu ucenicima Ivanovim i Zidovima poiavilo pitanie o cisceniu. Dosli
su Ivanu i rekli mu: 'Uciteliu. Onai koii ie bio kod tebe s onu stranu Jordana. za
koiega si sviedocio. gle. on krsti. i svatko Mu dolazi.¨
8. Ivan im odgovori: 'Coviek ne moze nista primiti. osim ako mu ie dano iz
Neba. Vi sami ste sviedoci. da sam rekao: Ja nisam Krist. nego sam poslan priie
Niega.
47
9. Tko ima zarucnicu. tai ie i zarucnik. A zarucnikov priiateli Ga podrzava i
slusa Ga i raduie se zarucnikovu glasu. Ovo moie veselie ie dakle ispunieno. On
mora rasti. a ia se moram smaniivati. Tko ie od Zemlie. tai ie zemaliski i govori
o zemaliskim stvarima. No onai koii dolazi iz Neba tai ie iznad svega.¨
10. A neki su od Iarizeia dosli k Isusu te ga pitali: 'Kako si ono rekao. da ce Bog
prokleti sviiet¨? A Isus im odgovori: 'Bog ie liubio sviiet toliko. da ie dao
Svoieg iedino rodenog Sina i poslao Ga na sviiet. da svi koii u Niega vieruiu ne
propadnu. nego imaiu viecni zivot. Jer Bog niie poslao Svoieg Sina na sviiet. da
bi prokleo sviiet. nego da bi se sviiet preko Niega spasio.
11. Oni. koii u Niega vieruiu. nece biti prokleti. no oni. koii ne vieruiu su vec
prokleti. ier nisu vierovali u ime iedino rodenog Sina Bozieg. A prokletstvo ie u
tome. da ie svietlo doslo na ovu Zemliu. no liudi su liubili tamu vise nego
svietlo; ier zla su bila niihova diela.
12. Svi. koii cine zlo. mrze svietlo i tako ne dolaze na svietlo. da niihova diela ne
bi bila osudena. No oni. koii rade ispravno. dolaze na svietlo. a niihova se diela
obielodaniuiu; ier uciniena su u Bogu.¨
13. A bio ie tu iedan plemic. ciii ie sin lezao bolestan u Kapernaumu. Kada ie
cuo. da ie Isus dosao u Galileiu. posao ie k niemu i zamolio Ga. da side i isciieli
niegovog sina; ier on ie bio na samrti.
14. A Isus mu rece: 'Ako ne vidite znakove i cudesa. ne vieruiete.¨ A plemic Mu
odgovori: 'Gospodine. sidi. priie nego sto moie diiete umre.¨
15. Isus mu odgovori: 'Idi. tvoi sin zivi.¨ A coviek ie povierovao Isusovim
riiecima i pode svoiim putem. A dok se ie vracao susreli su ga niegovi sluge i
rekli mu: 'Tvoi sin zivi.¨
16. Nato ie upitao za sat. kada mu ie poslo nabolie. A oni su mu odgovorili:
'Jucer oko sedme ure napustila ga ie groznica.¨ Tada ie otac znao. da ie to bio
isti sat kad mu ie Isus rekao: 'Tvoi sin zivi.¨ A on ie sada vierovao i s niime
citava kuca.
48
13. POGLAVL1E
Prva propovijed u sinagogi
Evandelie liubavi. put u unutarniu slobodu (2). Viera. povierenie i ostvarenie
kao osnova pomoci i ozdravlieniu iz Duha (4)
1. I Isus ie dosao u Nazaret. tamo gdie ie odrastao. te ie po Svome obicaiu na dan
sabata otisao u sinagogu i ustao da cita. Bio mu ie pruzen svitak s tekstom
proroka Izaiie.
2. Kada ie otvorio svitak. pronasao ie miesto gdie ie bilo zapisano: 'Duh
Gospodnii ie sa mnom. ier me ie pomazao. da naviestam evandelie siromasima;
poslao me da liiecim slomliena srca. da propoviiedam zatocenicima. da trebaiu
biti slobodni. da vratim sliiepcima vid a svezane da oslobodim; da naviestam
godinu milosti Gospodnie.¨
3. I On smota svitak. vrati ga sluziteliu i siedne. A oci svih oni koii su bili u
sinagogi biiahu uperene u Niega. On im zapocne govoriti: 'Danas se ovo pismo
pred vasim usima ispunilo.¨ I oni su sviedocili o tome i cudili se riiecima punim
liubavi koie su izlazile iz Niegovih usta. Oni rekose: 'Niie li ovo sin Josipov?¨
4. A neki od niih doveli su Mu sliiepca. da bi iskusali Niegovu snagu i rekli mu:
'Uciteliu. ovdie ie iedan od sinova Abrahamovih. koii ie sliiep od rodenia:
Izlieci ga. kao sto si izliiecio pogane u Egiptu.¨ A On. ie pogledao. primiieti
niegovu nevieru i nevieru onih koii su ga doveli kao i niihovu zeliu da Ga uhvate
u zamku. I On poradi niihove neviere niie mogao na ovom miestu uciniti
nikakvo veliko dielo.
5. I oni mu rekose: 'Sve sto smo culi o Tvoiim dielima u Egiptu. ucini to i u
Svoioi vlastitoi zemlii.¨ A On im rece: 'Uistinu. kazem vam. niiedan prorok niie
priznat kod kuce ili u svoioi vlastitoi zemlii; isto tako kao sto ni liiecnik ne moze
liieciti one koii ga poznaiu.
6. Ali Ja cu vam ispricati iednu istinitu pricu: U danima Iliie bilo ie mnogo
udovica u Izraelu. kad ie nebo bilo tri godine sest mieseci zatvoreno i citavom
zemliom vladala ie velika glad. Iliia ie bio poslan samo u Serapt. grad u Sidonu.
k iednoi zeni koia ie bila udovica.
7. Mnogo gubavaca bilo ie u Izraelu u vriieme Elisa. proroka; i niiedan niie bio
ociscen izuzev Naamana. Siriica.¨
49

8. I kad su ovo culi. sve koii su bili u sinagogi spopadne veliki biies. Ustali su i
izgurali Ga iz grada i odveli do iedne litice na brdu. na koiem ie bio izgraden
niihov grad. da bi Ga strmoglavili. A On prosavsi posred niih krene Svoiim
putem i umakne im.
50
14. POGLAVL1E
Poziv Andriji i Petru - Dreser pasa - Bogatasi
Put u sliedbu Kristovu tek nakon sredivania svih liudskih odnosa i veza (1-3).
Preduvieti za iscielienie (4). Griieh protiv stvarania nepostovaniem i ubiianiem
sustvorenia i posliedice - U prelomnom vremenu dieluiu posliedice mnogo brze -
ProIiniavaniem Zemlie smaniuie se mogucnost inkarnirania. Prelomno vriieme
ie vriieme katastroIa - Krist stiti Svoie - Zivot na ociscenoi Zemlii (6-7).
Vanisko i unutarnie bogatstvo (11-12)
1. A Herod. upraviteli. dodao ie svim svoiim nedielima. koia ie on vec ucinio.
ios ovo: dao ie Ivana Krstitelia baciti u tamnicu. nakon sto ga ie Ivan opomenuo
zbog Herodiie. zene niegovog brata Filipa.
2. Isus ie poceo propoviiedati govoreci: 'Cinite pokoru. ier Kralievstvo ie
nebesko blizu.¨ I kada ie hodao krai Galileiskog Jezera. ugledao ie Simuna.
zvanog Petar. i Andriiu. niegovog brata. kako bacaiu mrezu u iezero. ier su bili
ribari. A On im rece: 'Sliiedite Me. ier Ja vas hocu uciniti ribarima liudi.¨ I oni
su ostavili svoie mreze i sliiedili Ga.
3. I iduci dalie On ie susreo druga dva brata. Jakoba. sina Zebedeieva. i Ivana
niegovog brata. i u iednoi ladi Zebedeia. niihovog oca. kako krpaiu mreze. I On
ih ie pozvao. A oni su smiesta ostavili svoie mreze i ladu i svog oca i sliiedili
Ga.
4. A Isus ie isao citavom Galileiom. ucio po sinagogama i propoviiedao
evandelie Kralievstva Boziega i liiecio svakoiake posasti i mnoge bolesti u
narodu. A glas o Niegovim cudima sirio se citavom Siriiom. i donosili su Mu
mnoge bolesnike izmucene mnogim bolestima. slabostima i patniama. Bilo ie
medu niima miesecara i uzetih. a On ie izliiecio sve.
5. I sliiedilo Ga ie mnostvo liudi iz Galileie. iz deset gradova i iz Jeruzalema. iz
Judeie i iz Jordaniie.
6. Kad ie Isus s nekolicinom ucenika otisao. sreo ie covieka koii ie dresirao pse
za lov na druge zivotinie; i On mu se obrati: 'Zasto to cinis?¨ A coviek Mu
odgovori: 'Jer zivim od toga. Jer. kakve koristi inace od ovih zivotinia? Ove su
zivotinie slabe. a psi su iaki.¨ A Isus mu rece: 'Tebi nedostaie mudrosti i liubavi.
Gledai. svaki stvor koieg ie Bog stvorio ima svoi smisao i svrhu. I tko moze reci.
sto ie dobro u niemu ili od koie ie koristi za tebe ili za coviecanstvo?
51

7. A sto se tice tvoiih zivotnih potreba: Pogledai polia. kako rastu i kako su
plodna. te plodonosna stabla i bilike! Sto bi ios zelio pored onog sto ti daie
posteni rad tvoiih ruku? Tesko iakima koii zloupotrebliavaiu svoiu snagu! Tesko
lukavome koii raniava stvorove Bozie! Tesko lovcima! Jer niih ce same loviti.¨
8. A coviek ie bio vrlo iznenaden i prestao ie dresirati pse za lov. i ucio ih ie
spasavati zivot a ne unistavati ga. I on prihvati ucenie Isusovo i postane
Niegovim pristalicom.
9. I gle. k Niemu dodu dva bogatasa. i iedan od niih Mu rece: 'Dobri uciteliu!¨
A On mu rece: 'Nemoi Me nazivati dobrim. ier iedino Jedan ie Svedobri. a to ie
Bog.¨
10. A drugi Mu rece: 'Uciteliu. koie bih dobro dielo trebao uciniti. da bih
zivio?¨ A Isus rece: 'Sliiedi zakon i proroke.¨ A on odgovori: 'Ja sam ih
sliiedio.¨ A Isus mu uzvrati: 'Podi i prodai sve sto imas. podiieli sa siromasima i
sliiedi Me.¨No ove mu se riieci nisu svidiele.
11. A Gospodin mu rece: 'Zasto si rekao da si sliiedio zakon i proroke? Vidi.
mnogo tvoie subrace ie obuceno u prliave dronike. umiru od gladi. a tvoia ie
kuca ispuniena mnogim dobrima. i oni od toga ne dobivaiu nista.¨
12. I On rece Simunu: 'Tesko ie bogatasu uci u Kralievstvo nebesko; ier
bogatasi se brinu o samima sebi i preziru druge koii nemaiu nista.¨
52
15. POGLAVL1E
Izljecenje gubavca. uzetog i gluhog
Liudi u Duhu Gospodniem
1. Dogodilo se. kad ie Isus bio u iednome gradu. da se iedan gubavac bacio
nicice pred Niega govoreci Mu: 'Gospodine. ako Ti hoces. mozes me ocistiti!¨
A Isus ispruzi Svoiu ruku. dodirne ga i rece: 'Blagoslovlien si ti koii vieruies; Ja
to zelim. budi ociscen!¨ I guba ga ie odmah napustila.
2. Isus mu strogo naredi: 'Ne govori o tome nikome nego podi sveceniku i
pokazi mu se. te darui za ociscenie. onako kako ie nalozio Moisiie. kao dokaz za
niega.¨ A glas o Niemu sirio se ie sve vise i veliko ie mnostvo dolazilo k Niemu
da Ga slusa i da bude od svoiih patnii izliieceno. A On se povukao u pustiniu i
molio.
3. Jednog dana. dok ie ucio. dogodi se da su tamo siedili Iarizeii i pismoznanci
kako bi Ga vidieli. Dosli su iz svih gradova. iz Galileie. Judeie i iz Jeruzalema. a
snaga ie Bozia bila prisutna i liiecila ih.
4. I gle. doniieli su iednog covieka na krevetu koii ie bio uzet. i pokusali su ga
uniieti i poloziti ga pred Niega. A buduci da zbog velikog mnostva naroda nisu
pronasli put kako bi Mu prisli. popeli su se na kucu. Spustili su ga s krevetom
kroz krov usred niih pred Isusa. I kada ie On vidio niihovu vieru. rekao mu ie:
'Coviece. tvoii griiesi su ti oprosteni.¨
5. A pismoznanci i Iarizeii su poceli razmisliati i rekose Mu: 'Tko ie ovai. koii
izgovara ovakva svetogrda? Tko moze oprostiti griiehe osim samoga Boga? No
buduci da ie Isus vidio niihove misli. odgovorio im ie pitaiuci ih: 'Sto
razmisliate u svoiim srcima? Moze li i sam Bog ikada oprostiti griiehe. ako se
coviek za niih ne pokaie? Tko ie rekao: Ja ti oprastam tvoie griiehe? Nisam li
stovise naglasio: Tvoii su ti griiesi oprosteni?
6. Sto ie lakse reci: Tvoii griiesi su ti oprosteni. ili reci: Ustani i podi? No kako
biste znali da Sin coviecii ima na Zemlii moc za prosudivanie i davanie oprosta
griieha¨. - On se obrati uzetome: 'Ja ti kazem. ustani. uzmi svoi krevet i podi
kuci.¨
53
7. A on pred niima odmah ustane. podigne krevet na koiem ie lezao i pode kuci
slaveci Boga. I svi su se zacudili te su slavili Boga i bili ispunieni
strahopostovaniem govoreci: 'Danas smo vidieli cudesne stvari.¨
8. Kada ie Isus dosao u iedno selo. susreo ie covieka koii ie bio gluh od rodenia.
On niie vierovao u sum vietra ili u grmliavinu ili u glasanie zivotinia ili u piev
ptica koie su se tuzile zbog gladi ili ier su bile raniene. kao ni u to da drugi ovo
cuiu.
9. A Isus ie dahnuo u niegove usi. one su se otvorile i on ie cuo. A on ie uzivao s
beskonacnim veseliem u zvukovima koie ie priie poricao. I rekao ie: 'Sada
cuiem sve!¨
10. No. Isus mu rece: 'Zasto kazes da cuies sve? Cuies li mozda uzdisanie
zatvorenika ili govor ptica i zivotinia dok se medusobno razgovaraiu. ili glasove
andela i duhova? Misli na to koliko toga ne mozes cuti i budi ponizan u svome
nedostatku znania.¨
54
16. POGLAVL1E
Poziv Mateju - Novo vino u starim mjesinama
Mogucnost reinkarnaciie i otplacivania ie ogranicena
1. A nakon toga On pode dalie te ugleda carinika imenom Levi koii ie siedio u
carinarnici. I On mu rece: 'Sliiedi Me!¨ A ovai ie ostavio sve. ustao i sliiedio
Ga.
2. I Levi Mu ie pripremio u svoioi kuci veliku gozbu. Sakupilo se ie veliko
drustvo carinika i drugih. koii su s Niime siedili za stolom. No pismoznanci i
Iarizeii su gundali i govorili Niegovim ucenicima: 'Zasto iedete i piiete s
carinicima i gresnicima?¨
3. A Isus im odgovori: 'Liiecnik niie potreban zdravima nego bolesnima. Nisam
dosao da zovem pravedne na pokoru nego gresnike.¨.
4. A oni su mu odgovorili: 'Zasto poste Ivanovi ucenici tako cesto i mole se tako
puno.a isto tako i ucenici Iarizeia; a Tvoii ucenici iedu i piiu?¨
5. On im na to rece: ' S cime da usporedim liude ovog narastaia i kome
nalikuiu? Nisu li poput diece koia siede na trgu. medusobno se dozivaiu i
govore: Svirali smo pred vama a vi niste plesali. zalovali smo se pred vama a vi
niste naricali?
6. Jer Ivan Krstiteli ie dosao. on niie pio niti ieo. a vi ste govorili: Ovai ie
opsiednut davolom! Dosao ie Sin coviecii. On iede i piie plodove zemlie i
mliieko stada i plodove cokota. a vi govorite: Gledaite koieg li prozdrliivca i
piianice. priiatelia carinika i gresnika!
7. Mozete li dopustiti da svatovi poste dok ie zarucnik kod niih? No doci ce
vriieme. kad ce im zarucnik biti oduzet. Tada ce u tim danima i oni postiti.¨
8. A On im isprica ovu poredbu: 'Nitko ne krpi stari komad odiece novom
zakrpom. Jer novo ne pase uz staro. a odieca postaie time losiia.
9. I nitko ne puni stare miesine novim vinom; ier ce novo vino poderati miesine i
prolit ce se a miesine propasti. Nego nove miesine se trebaiu puniti novim
vinom. tako ce se oboie sacuvati.
55
10. I nema nikoga koii ie pio staro vino a iza toga odmah pozelio novo. Jer kaze
da ie staro bolie. No dolazi vriieme kada ce novo ostarieti. i tada ce se traziti
novo vino. Jer. isto kao sto se i stara odieca zamieniuie novom. zamieniuie se
mrtvo tiielo zivim tiielom. a ono sto ie proslo onim sto dolazi.¨
56
17. POGLAVL1E
Isus salje Dvanaestoricu
Razvitak Otkupiteliskog diela ovisan ie o viernosti i razvoiu onih koii imaiu
nalog (3). Krstenie Duhom istine (6). Ozdravlienie bolesnika i uskrsnuce mrtvih
- Kolektivna krivnia - Istierivanie davola - Darove liubavi ne treba nametati (7).
Pakao niie miesto vec stanie duse (10). Bogu niie nista skriveno - Samo onai koii
zivi u svietlu istine poznaie riiec istine (13).Tko ie protiv Krista. tai ie i protiv
svog bliznieg (14)
1. A Isus pode na brdo da moli. I nakon sto ie pozvao k sebi svoiih dvanaest
ucenika. dadne im punomoc za istierivanie necistih duhova i za liiecenie svih
vrsta bolesti i posasti. A imena dvanaest apostola. koii su predstavliali dvanaest
plemena izraelskih. bila su:
2. Petar. nazvan KeIa. za pleme Rubenovo; Jakov. za pleme NaItalinovo; Toma.
zvan Didymus. za pleme Sebulovo; Matiia. zvan Levi. za pleme Gadovo; Ivan.
za pleme EIraiimovo; Simun za pleme Isaharovo.
3. Andriia. za pleme Josipovo; Natanael. za pleme Simeonovo; Tadei. za pleme
Sebulovo; Jakov za pleme Beniaminovo; Juda za pleme Danovo; Filip. za pleme
Aserovo. A Juda Iskariot. levit. koii Ga ie izdao bio ie takoder medu niima (ali
on niie bio iedan od niih). a Matei i Barzabas su bili takoder s niima.
4. A On pozove ios i drugu dvanaestoricu na isti nacin. da budu proroci i da
budu liudi svietla s apostolima. te ih uvede u taine Bozie. A niihova su imena
bila: Hermes. Aristobul. Seleniie. Nereon. Apolon i Barzab; Andronik. Luka.
Apeles. Zakei. Urban i Klement. Nakon toga ie izabrao i daliniih dvanaest
muzeva za evandeliste i dvanaest za pastire. Cetiri puta po dvanaest ih ie
odabrao i odaslao k dvanaest plemena Izraelovih. u svako po cetiri.
5. A oni su staiali oko Ucitelia. odieveni u biielu lanenu odiecu. pozvani da tvore
sveti svecenicki kor Bozii u sluzbi dvanaest plemena koiima ce biti odaslani.
6. Ovu cetiri puta dvanaestoricu Isus ie odaslao. i nalozio im govoreci: 'Zelim
da budete Moiih dvanaest apostola sa svoiim pratiocima. sviedocanstvo za
Izrael. Podite u gradove izraelske izgublienim ovcama Izraela. I kad odete tamo.
propoviiedaite i govorite: Kralievstvo nebesko ie blizu. Onako kako sam Ja vas
vodom krstio. tako i vi krstite sve koii vieruiu.
57
7. Pomazuite i liiecite bolesnike. cistite gubavce. budite mrtve. istieruite davole.
Zabadava ste dobili. zabadava daite i drugima. Ne opskrbliuite se ni zlatom ni
srebrom ni bakrenim novcem u vasim kesama ni torbom za vas put ni dviema
haliinama ni obucom. cak ni stapom. Jer radnik zasluzuie svoie ielo. Jedite ono
sto vam se ponudi; no ne doticite se onoga sto ie svoiim zivotom platilo; ier to za
vas niie zakonito.
8. I sveiedno u koii grad dodete. raspitaite se da li u niemu postoii netko tko to
zasluzuie. I ostanite tamo sve dok ne odete. I kad udete u kucu. pozdravite ie.
Ako ie kuca vriiedna. neka se vas mir spusti na niu; no ako pak toga niie
dostoina. neka se vas mir vrati vama.
9. Budite mudri kao zmiie i bezazleni kao golubovi. Budite nevini i cisti. Sin
coviecii niie dosao unistavati vec spasavati. ne da bi oduzimao zivot nego ga
davao. i tiielu i dusi.
10. Ne boite se onih koii ubiiaiu tiielo. a dusu ne mogu ubiti. Boite se mnogo
vise onoga koii tiielo i dusu moze pokvariti u paklu.
11.Zar se ne trguiu dva vrapca za iedan gros? Ipak. niiedan od niih ne pada na
zemliu bez volie Svevisniega. Uistinu. cak su i vlasi na vasoi glavi prebroiane.
Stoga se nemoite plasiti. Ako se Bog brine o vrapcima. ne bi li se onda trebao
brinuti i o vama?
12. Za ucenike ie dovolino da budu kao niihov uciteli. a sluge kao niihov
gospodar. Ako su oca kuce nazvali Belzebubom. kako ce tek niegove ukucane
zvati! Stoga ih se ne plasite. Nista niie skriveno. sto se nece obielodaniti. i nista
niie taino. sto se nece doznati.
13. To sto vam kazem u tainosti. to iznesite na svietlo kad za to dode vriieme. A
sto cuiete uhom. to propoviiedaite po krovovima. Stoga. tko god pred liudima
prizna istinu. toga cu i Ja priznati pred Moiim Ocem. koii ie u Nebu. No tko
istinu zaniiece pred liudima. toga cu i Ja zaniiekati pred Moiim Ocem. koii ie u
Nebu.
14. Uistinu. Ja sam dosao poslati mir na Zemliu. No gle. kad Ja govorim. sliiedi
mac. Dosao sam uiediniti; no gle. sin ce biti protiv svoieg oca a kcer protiv svoie
maike a snaha protiv svoie svekrve. A coviekovi nepriiatelii bit ce vlastiti
ukucani. Jer nepravedni ne mogu biti zaiedno s pravednima.
58
15. A oni koii ne prihvate svoi kriz i ne sliiede Me. nisu Mene dostoini. Tko svoi
zivot pronade. tai ce ga izgubiti; a tko svoi zivot izgubi zbog Mene. tai ce ga
pronaci.¨
59
18. POGLAVL1E
Slanje sedamdeset dvojice u svijet
O prenoseniu istine (3). Ponasanie kao gost (6) Mierila za zaiednicki zivot liudi;
cili: nesebicna liubav (10-12)
1. Posliie toga Gospodin pozva k Sebi ios sedamdeset i dvoie ucenika te ih posla
po dvoiicu u sve gradove i miesta plemena kamo ie kanio On sam doci.
2. Stoga im rece: 'Zetva ie doista velika. a radnika ie malo. Zato molite
Gospodara zetve da On posalie radnike u Svoiu zetvu.
3. Idite. evo. Ja vas saliem kao ovce medu vukove. Ne nosite ni kese ni torbe ni
obuce i nikoga putem ne pozdravliaite.
4. U koiu god kucu udete. naipriie recite: Mir nek bude u ovoi kuci! I bude li
tamo duh mira. to ce i vas mir pocivati na niemu; no ne bude li tako. on ce se
opet vratiti k vama.
5. I u koii god grad dodete i oni vas prime. iedite ono sto vam se ponudi osim
ako ie od zivoga. Liiecite tamosnie bolesnike i govorite im: Kralievstvo Bozie
vam se priblizilo.
6. U toi kuci ostanite. te iedite i piite sto vam se ponudi bez proliievania krvi. ier
radnik zasluzuie svoiu placu. Ne idite od kuce do kuce.
7. A u nekom gradu gdie vas ne prime. nastavite svoiim putem ulicama govoreci:
'Cak i prasinu vaseg grada koia se na nas uhvatila. otresamo na vas. No ipak
znaite da vam se Kralievstvo Bozie priblizilo.
8. Jao tebi Korozaine! Jao tebi Betsaido! Da su se takva cudesna diela dogodila
u Tiru i Sidonu kao kod vas. oni bi vec poodavno cinili pokoru u pokainickoi
kostriieti i pepelu. Ali oni ce bolie proci na sudnii dan nego vi.
9. A ti KaIarnaume koii si se uzdigao do neba. bit ces gurnut u pakao. Oni koii
vas slusaiu. slusaiu i Mene. A oni koii vas preziru. preziru i Mene i Onoga koii
ie Mene poslao. No dopustite da svatko u svom vlastitom duhu dode do
spoznaie.¨
60
10. I ponovno im rece Isus: Budite milosrdni. i primit cete milosrde. Oprastaite
drugima pa ce i vama biti oprosteno. Koiom mierom budete mierili. tom istom ce
se i vama mieriti.
11. I kako drugima cinite. tako ce i vama biti ucinieno. A kako budete davali.
tako ce se i vama dati. Kako sudite. tako ce vam se suditi. I kako vi drugima
sluzite tako ce i vama sluziti.
12. Jer Bog ie pravedan i svakoga nagraduie po niegovim dielima. Sto siiete. to
cete i zeti.
61
19. POGLAVL1E
Isus poucava moliti
Ispravno i pogresno molienie (2 - 4). Bit citavog postoiania iest u naidublioi
nutrini svake duse - Tko zivi sviesno povezan s Bogom niemu sluzi Niegova
svemoc preko svih oblika zivota (6). Prekoravanie iz liubavi i ozbilinosti (8).
Postovanie prema zivotu biliaka i zivotinia (9).Odgovornost izliiecenog (10)
1. Kad ie Isus bio na Gori da bi se molio. pridu Mu neki od Niegovih ucenika i
iedan od niih rece: 'Gospodine. pouci nas kako trebamo moliti.¨ A Isus mu
odgovori: 'Kad molis tad podi u svoiu mirnu sobu. I kad zatvoris vrata. moli se
Ocu koii ie iznad tebe i u tebi. A tvoi Otac koii vidi i ono naiizvaniskiie.
odgovorit ce ti otvoreno.
2. A kada ste na okupu i molite zaiedno. ne upotrebliavaite prazna ponavliania;
ier vas nebeski Otac zna sto vam treba. priie nego ste Ga zamolili. Stoga trebate
ovako moliti:
3. Oce nas. Ti koii si nad nama i u nama. sveto ie Ime Tvoie. Dodi kralievstvo
Tvoie svima u mudrosti. liubavi i pravednosti. Budi volia Tvoia kako na Nebu
tako i na Zemlii. Svakog nam dana udiieli Tvog svetog kruha i dai nam plod zive
loze. I kako nam Ti oprastas duge nase. tako da i mi oprostimo svima koii se o
nas ogriiese. Izlii Svoiu dobrotu na nas da bismo i mi to cinili drugima. U casu
napasti izbavi nas od zla.
4. Jer Tvoie ie kralievstvo. moc i slava: Iz viecnosti u viecnost. Sada i u svu
viecnost. Amen.¨
5. A gdie su sedmorica u Moie ime okuplieni. tu Sam Ja usred niih. da. cak ako
su samo i troiica ili dvoiica. I stovise. ako samo iedan u tisini moli. to sam Ja i s
ovim iednim.
6. Podignite kamen i naci cete Mene. Rasciiepaite drvo i Ja Sam tamo. Jer u vatri
i u vodi. kao i u svakom obliku zivota obiavliuie se Bog kao niihov zivot i
niihova supstanciia.¨
7. I Gospodin ie govorio: 'Ako ie tvoi brat u riiecima zgriiesio sedam puta na
dan i sedam se puta na dan pokaiao. prihvati ga.¨ Tada Ga Simun upita: 'Sedam
puta na dan?¨
62
8. Gospodin odgovori i rece mu: 'I Ja ti kazem. i sedam puta sedam; ier cak i
kod proroka. nakon sto ih ie Sveti Duh pomazao. naslo se ios gresnih iziava.
9. Budite dakle obzirni. blagi. suosiecaini i priiateliski ne samo sa sebi ravnima.
vec i sa svakim stvoreniem koie ie pod vasim okriliem; ier vi ste za niih poput
Bogova prema koiima oni u nevolii uzdizu svoi pogled. Cuvaite se srdzbe. ier
mnogi u srdzbi griiese i pokaiu se kada ih srdzba prode.¨
10. i rekao: 'Gospodine. ia sam bio zidar i svoi sam kruh zaradivao svoiim
rukama. Prekliniem Te. vrati mi zdravlie da ne moram sramotno prositi za svoi
kruh.¨ A Isus ga isciieli i rece: 'Ima iedna kuca koia niie izgradena rukama.
pobrini se da se i ti u nioi stanuies.¨
63
20. POGLAVL1E
Povratak sedamdeset dvojice
Uspieh ili neuspieh Kristovih izaslanika - ProIinienie materiie - Podrucia na
Zemlii. ostaci negativnih energiia: Uporiste za posliednii ustanak demona na
zavrsetku Kralievstva mira - Oslobadanie Zemliine duse - O 'duhovima¨ (3).
'Mudraci¨ sviieta ne prepoznavaiu snage svemira; s niima se upravlia i oni
ratuiu protiv Svietla (4). Krist obiavliuie Svoiu vlastitu ulogu i Svoi odnos
prema Bogu. dogadai Pada i Niegov cin otkuplienia (5). Krista u zemaliskoi
odieci i Niegove glasnike mogli su i mogu prepoznati samo oni koii su razvili
unutarnie videnie i slusanie - Tko slusa i ostvaruie Kristove zapoviiedi niemu se
otkriva bozanski zakon i on zivi u Niemu (6). Mocno zracenie viecne istine
preko mudrosti u prekretnici vremena (7)
1. Nakon nekog vremena vratise se sedamdeset dvoiica radosno i rekose:
'Gospodine. cak nam se i davoli pokoravaiu u Tvoie ime.¨
2. A On im odgovori: 'Vidieh Sotonu kako pada s neba kao munia.
3. Eto. dao sam vam moc gaziti zmiie i skorpiie i moc nad svakom
nepriiateliskom silom; i nista vam nece nauditi. Ali ne raduite se sto vam se
duhovi pokoravaiu. Raduite se priie. sto su vasa imena zapisana na Nebu.¨
4. U tom casu radovase se Isus u duhu i rece: 'Zahvaliuiem Ti sveti Oce Neba i
Zemlie. sto Si ovo sakrio od mudrih i pametnih a obiavio si malenima. Da. Sve-
sveti. ier tako izgleda dobro u Tvoiim ocima.
5. Sve Mi ie predao Otac Moi. A nitko ne poznaie Sina nego samo Otac; niti tko
ie Otac. nego samo Sin i onai kome Sin htiedne obiaviti.¨
6. I On se okrene Svoiim ucenicima i rece im povierliivo: 'Blago ocima koie
vide sto vi vidite. Jer kazem vam: Mnogi proroci i kralievi htieli su vidieti sto vi
vidite ali ne vidiese; i htieli su cuti sto vi cuiete ali ne cuse.¨
7. Blagoslovlieni ste vi u unutarniem krugu. vi koii cuiete Moiu riiec i koiima se
taine otkrivaiu. vi koii ne drzite u suzanistvu ili ne ubiiate neduzna bica. nego vi
koii u svemu trazite dobro; ier takvima pripada zivot viecni.
8. Blagoslovlieni neka budu oni koii se suzdrzavaiu od svega postignutog
proliievaniem krvi i ubiianiem. i koii se drze pravde i pravednosti.
Blagoslovlieni ste vi ier cete blazenstvo postici.
64
21. POGLAVL1E
Isus osuduje okrutnost prema konju
Samoliubiv. sebican coviek gospodari i muci zivotinie - Tko zivi u Bogu. iedno
ie sa svim stvorovima (2-4). Coviek oskvrniuie i razara zivot na Zemlii -
Izumiranie mnogih zivotiniskih vrsta - Znacenie mnogih zivotinia za ekolosku
ravnotezu - Zakon sietve i zetve vriiedi i u ophodeniu sa stvaraniem (5).
Nesebicna liubav. kliuc razumiievania i pomoc za blizniega i za shvacanie
zakona uzroka i posliedica i niegovog svladavania - Glad i zed duse za
unutarniim izvorom (7). Ubiianie zivotinia i kao zrtva. uzasno ie Bogu - Svaki
coviek bi trebao dobrovolino zrtvovati svoi ia - Lazna slika Boga - 'Oko za oko.
zub za zub¨ (8) i 'Tako cu vas odbaciti¨ ispravno shvaceno - Predaia i
tumacenie bibliiskih riieci (10). Zemaliska bogatstva i unutarnie bogatstvo (11).
Izvanisko bogatstvo samo ie posudeno da se upotriiebi za mnoge (12-13). Bozii
zakon ie apsolutan i on ce se ispuniti - Krstenie vodom. simbol - 'Svrseno ie¨ -
Krist sada uci ciielu istinu (14). Planiranie i priprema Naloga za otkuplienie i
Diela otkuplienia - Mnoga duhovna bica imaiu nalog dok se ne vrate sva bica
Pada (16)
1. Dogodi se da se Gospodin povuce iz grada i sa Svoiim ucenicima pode preko
planine. Kad su stigli na iedno brdo s veoma strmim putovima. sretose covieka s
teglecom zivotiniom.
2. No koni se biiase srusio ier ie bio pretovaren. Coviek ga ie udarao dok krv
niie potekla. A Isus mu pride i rece: 'Ti sine okrutnosti. zasto tuces svoiu
zivotiniu? Zar ne vidis da ie preslab za svoi tovar i zar ne znas da on pati?¨
3. Ali coviek odgovori: 'Sto Ti brines o tom? Ja mogu tuci svoiu zivotiniu
koliko mi se svida. ier on pripada meni. kupio sam ga za liiepu sumu novaca.
Pitai one koii su s Tobom. oni su iz moieg susiedstva i oni to znaiu.¨
4. I neki od ucenika odgovorise riiecima: 'Da. Gospodine. tako ie kako kaze. mi
smo bili prisutni kad ie kupovao konia.¨ A Gospodin odvrati: 'Zar ne vidite
kako krvari i zar ne cuiete kako stenie i iadikuie?¨ Ali oni rekose: 'Ne.
Gospodine. mi ne cuiemo da stenie i iadikuie.¨
5. A Gospodin se razalosti i rece: 'Jao vama. zbog tuposti svoieg srca ne cuiete
kako iadikuie i zapomaze svom nebeskom Stvoriteliu za smilovanie. i triput iao
onome protiv koga vice i stenie u svoioi muci!¨
65
6. I On zakoraci dalie i dodirne konia. a zivotinia usta i niene rane biiahu
zaciieliene. A covieku On rece: 'Idi sad svoiim putem i ubuduce nemoi ie vise
tuci ako se nadas naci smilovanie.¨
7. A kad On vidie kako se narod priblizava. rece Isus Svoiim ucenicima:
'Bolesnoga radi. Ja Sam bolestan. gladnoga radi. Ja gladuiem. zednoga radi Ja
trpim zed.¨
8. I On ios rece: ' Dosao sam ukinuti zrtve i gozbe krvi. Ako vi ne prestanete
zrtvovati i iesti meso i krv zivotinia. gniev Bozii neprestano ce na vas padati kao
sto ie padao na vase pretke u pustinii. koii se biiahu odali uzivaniu mesa. te su se
ispunili trulezi i iziedale su ih posasti.
9. A Ja vam kazem. cak i ako ste okuplieni u Moiem krilu a ne drzite se Moiih
zapoviiedi. Ja cu vas odbaciti. Jer ako necete u malome ispuniavati skriveno
znanie. kako cu vam onda vece dati?
10. Tko ie vieran u naimaniem. bit ce vieran i u velikom; a tko ie nepravedan u
naimaniem. bit ce nepravedan i u velikom.
11. A ako niste bili vierni u gresnim zemaliskim dobrima. tko ce vam povieriti
prava bogatstva? A ako niste bili odani onom sto pripada drugom. tko ce vam
onda dati vase?
12. Nitko ne moze sluziti dva gospodara. Jer ili ce iednoga mrziti a drugoga
liubiti. ili ce uz iednoga pristaiati a drugoga prezirati.Ne mozete istvremeno
sluziti bogu i Mamonu.¨ A Iarizeii koii biiahu gramzivi. slusali su sve ove riieci
i rugali su Mu se.
13. A On im rece: Vi se opravdavate pred liudima ali Bog poznaie vasa srca; ier
sto ie medu liudima visoko ciienieno. grozota ie u ocima Boziim.
14. Zakon i proroci vriiedili su do Ivana. A otada se naviescuie Kraliestvo Bozie
i svatko ulazi u niega. Ali lakse ie da produ Nebo i Zemlia nego da se ne ispuni
iedna tockica zakona.¨
15. I prislo Mu ie vise zena i doniielo svoiu diecicu na grudima k Niemu da ih
On blagoslovi. Ali neki rekose: 'Zasto dosaduiete uciteliu?¨
16. No Isus ih opomenu i rece: ' Od ovih ovdie doci ce oni koii ce Mene
naviiestiti medu liudima.¨ I On ih uze u Svoie ruke i blagoslovi ih.
66
22. POGLAVL1E
Budenje kceri 1airove
Preduvieti za iscielienie tiiela - Krist ie u tebi (2 - 5). Budenie 'mrtvih¨ (6 - 12)
1. I gle. dode iedan od poglavara sinagoga po imenu Jair. I kad Ga vidie. pade
Mu pred noge. prekliniase Ga i rece: 'Moia mala kcer ie na umoru. Molim Te.
dodi i polozi Svoie ruke na niu. da ozdravi i ozivi.¨ I Isus pode s niim i mnogi
Mu se liudi pridruze guraiuci se oko Niega.
2. I tu biiase zena neka. koia ie vec dvanaest godina imala krvarenie. i mnogo
biiase propatila od mnogih liiecnika i sve sto ie posiedovala za to ie potrosila; i
nista se niie pobolisalo. nego cak ie postalo gore.
3. Posto ie cula o Isusu. tiskase se iza Niega i dodirne Niegovo ruho. Jer ona
rece sebi: 'Ako samo ruho Niegovo dodirnem. ozdravit cu.¨ I odmah prestade
krv teci. I ona osieti u tiielu svome da ie ozdravila od muke svoie.
4. I Isus ie sam odmah osietio da ie snaga izasla iz Niega i obrati se narodu koii
se tiskao oko Niega i rece: 'Tko ie dotaknuo Moie ruho?¨ A Niegovi ucenici Mu
rekose: 'Ti vidis da se mnostvo tiska i govoris: Tko Me ie dodirnuo?¨
5. I On se osvrnu onoi koia biese to ucinila. No zena se uplasi i zadrhta (ier znala
ie sto ioi se dogodilo). pride Mu i pade pred Niim na koliena i rece Mu ciielu
istinu. Ali On ioi rece: 'Kceri Moia. viera tvoia te ozdravi. Idi u miru i budi
izliiecena od bolesti svoie.¨
6. Dok ie On ios govorio. dode nekoliko sluzincadi poglavara sinagoga i rekose:
'Kcer tvoia umrla ie. Sto dosaduies Uciteliu i dalie?¨
7. No cim Isus cu te reci. obrati se poglavaru sinagoga: 'Ne strahui. nego samo
vierui!¨ I On ne dopusti nikome da Ga sliiedi. osim Petru. Jakovu i Ivanu. bratu
Jakovlievom.
8. I On dode u kucu poglavara sinagoge. i vidie guzvu i pievace hrama. i svi
plakase i iadikovase naglas.
9. I kad ie usao onamo. obrati im se: 'Zasto galamite i placete tako? Dievoicica
niie umrla. ona samo spava.¨ A oni Ga ismiiase. ier su mislili da ie mrtva i ne
67
povierovase Mu. No nakon sto ie sve istierao napolie. povede sa Sobom dva
ucenika Svoia i ude onamo gde ie lezala dievoicica.
10. I On uzme devoicicu za ruku i rece ioi: 'Talitha kum!¨. sto bi otprilike
znacilo: 'Dievoicice. kazem ti. ustani!¨
11. I dievoicica odmah ustade i hodase naokolo. Bilo ioi ie dvanaest godina. A
oni se divise preko svake miere.
12. A On im strogo naredi da niko to ne razglasi i zapoviedi da ioi daiu nesto za
ielo.
68
23. POGLAVL1E
Isus i Samaricanka
Voda zivota. istina. viecno struieca snaga (3 - 7). Tko ozbilino trazi. pronalazi
istinu. Provierite one koii govore o istini - Vriiednost vaniskih oblika molitve -
Tko ie danas narod Izraela? - Novi Jeruzalem - Posliednii zaviet (16)
1. Isus dode u grad Samariie. koii se ie zvao Zihar. blizu polia koie ie Jakov dao
svoiem sinu Josipu.
2. No bas tamo ie bio Jakovov zdenac. Umoran od puta. sieo ie Isus na rub
zdenca. Bilo ie oko sest sati.
3. I dode iedna zena iz Samariie da zagrabi vodu. Isus ioi se obrati: 'Dai mi
piti.¨ (Jer Niegovi su ucenici otisli u grad kupiti hranu.)
4. Tada mu Samaricanka rece: 'Kako to da Ti. Zidov. mene molis za pice.zenu iz
Samariie?¨ (Jer Zidovi nisu u zaiednici sa Samaricanima.)
5. Isus ioi odgovori: 'Kada bi prepoznala dar Bozii i Onoga koii ti govori: 'Dai
Mi piti¨. onda bi molila Boga koii bi ti dao zive vode.¨
6. A zena Mu rece: 'Gospodine. Ti nemas nista cime bi zagrabio. a zdenac ie
dubok; otkuda Tebi zive vode? Jesi li Ti veci od naseg oca Jakova. koii nam ie
dao ovai zdenac iz koiega ie pio on. niegova dieca. niegove deve. volovi i
ovce?¨
7. Isus ioi odgovori: 'Tko piie od ove vode. ozedniet ce ponovno. No tko bude
pio od vode koiu cu mu Ja dati. tai nece vise nikada ozednieti. vec ce voda. koiu
cu mu Ja dati. u niemu izbiti kao izvor vode u viecni zivot.¨
8. Nato Mu zena rece: 'Gospodine. dai mi te vode. da ne budem zedala i da ne
moram dolaziti ovamo grabiti¨. Isus ioi odgovori: 'Podi i pozovi svoieg muza i
dodite ovamo¨. A zena odgovori: 'Ja nemam muza.¨
9. Isus ie pogleda i rece ioi: 'Pravo si rekla: 'nemam muza.¨ Imala si ih pet. a
ovai koieg imas sada niie tvoi muz. Ispravno si govorila.¨
10. Nato Mu zena rece: 'Gospodine. prepoznaiem da si prorok. Nasi su se ocevi
molili na ovom brdu. a Ti kazes da ie Jeruzalem miesto u koiem se treba moliti.¨
69

11. Isus ioi odgovori: 'Zeno. vierui Mi. vriieme ce doci kad se necete moliti
Bogu niti na ovome brdu niti u Jeruzalemu. Vi ne znate kome se molite. no mi
znamo kome. Jer spasenie dolazi iz Izraela.
12. No dolazi vriieme. i vec ie tu. kad ce se istinski molitelii moliti Sveopcem
Ocu u duhu i u istini. Jer Svesveti zeli imati takve molitelie. Bog ie Duh i oni
koii Mu se mole. moraiu Mu se moliti u duhu i u istini.¨
13. Nato Mu zena rece: 'Znam da dolazi Mesiia. koii se zove Krist. I kada On
dode obiavit ce nam sve.¨ Isus ioi odgovori: ' Ja sam tai. koii s tobom govorim.¨
14. Uto su se vratili Niegovi ucenici i zacudise se da On govori s tom zenom. No
nitko niie upitao: 'Sto trazis?¨ ili 'Zasto razgovaras s niom?¨
15. A zena ostavi svoi vrc. ode svoiim putem u grad i rece liudima: 'Dodite i
vidite covieka koii mi ie rekao sve sto sam dosad ucinila. Niie li ovai Krist?¨
16. Nato su posli i dosli k Niemu. i mnogi su Samaricani povierovali u Niega i
zamolili Ga da ostane kod niih. A On ostane tamo dva dana.
70
24. POGLAVL1E
Isus osuduje okrutnost - On lijeci bolesnike i istjeruje davole
Sve povrede zakona zivota padaiu natrag na covieka; priroda i stvorenia na
Zemlii darovi su Bozii za dobrobit liudi (1). Obiasnienie 'usahle ruke¨ (3).
Spasenie i ozdravlienie za tiielo ako ie dobro za dusu (7). Farizeii iucer i danas -
Borba protiv rastuceg svietla na Zemlii i u podruciima cistilista ios u vremenu.
Kralievstva mira - U obratu vremena polaze se temeli Kralievstva mira koie
dobiva oblik - Opomena liudima u Kralievstvu mira: ne zaboravite pionire i
utielovlienog seraIa bozanske mudrosti; Moiu prorocicu i poslanicu - Borba iza
zida od magle se nastavlia (8). Obiasnienie 'cuda nahraniivania¨ (12-13).
1. Kad ie Isus prolazio kroz iedno selo. vidie grupu danguba. Oni su mucili
macku koiu su bili nasli. i sramotno su ie zlostavliali. Isus im zapoviedi da
prestanu s time i pocne ih prekoravati. ali oni se nisu obazirali na Niegove riieci
i izgrdili su Ga.
2. Tada On napravi bic od zauzlanih konopaca i istiera ih te rece: 'Ovu Zemliu.
koiu ie Moi Otac stvorio za srecu i radost. pretvorili ste u naidublii pakao svoiim
dielima nasilia i okrutnosti.¨ I oni pobiegose pred Niegovim licem.
3. No iedan. ios gori od ostalih. vrati se natrag i zapriieti Mu. A Isus ispruzi
Svoiu ruka i mladiceva ruka usahnu. I veliki strah ih sve obuze. A iedan rece:
'On ie carobniak.¨
4. Sliedeceg dana Isusu dode maika mladica i zamoli Ga da isciieli niegovu
ruku. A Isus im ie govorio o Zakonu liubavi i iedinstva cielokupnog zivota u
iednoi obitelii Bozioi. I On rece potom: 'Kako postupate u ovom zivotu prema
svoiim sustvorovima. tako ce vam biti u buducem zivotu.¨
5. I mladic povierova i prizna svoie griiehe. A Isus ispruzi Svoiu ruku i usahla
ruka postade zdrava kao druga. I narod ie slavio Boga sto ie takvu moc dao
iednom covieku.
6. Kad Isus ode odatle. podose za Niim dva sliiepca vicuci i govoreci:
'Gospodine. sine Davidov. smilui nam se.¨ Kad ie dosao u kucu. pristupise k
Niemu sliiepci. a Isus im rece: 'Vieruiete li da to mogu uciniti?¨
7. A oni Mu odgovore: 'Da. Gospodine.¨ I Isus dotaknu niihove oci i rece:¨
Neka vam bude prema vieri vasoi.¨ I niihove se oci odmah otvorise. No Isus im
71
strogo zapoviedi: 'Pazite da to nikom ne pricate.¨ A oni. kako izidose. prosirise
Niegovu slavu po citavom kraiu
8. Kad su oni otisli. dovedose Mu covieka niiema i demonom opsiednuta. Posto
ie demon bio istieran. niiemi progovori. Narod se divio i govorio: 'Takvo nesto
ios se niie nikad vidielo u Izraelu.¨ No Iarizeii govorahu: 'On izgoni vraga
preko vrhovnog davola.¨
9. I Isus pode naokolo kroz sve gradove i sela. Ucio ie u niihovim sinagogama.
propoviiedao evandelie o Kralievstvu Boziem i liiecio svaku posast i svaku
bolest u narodu .
10. A kad vidie mnostvo naroda. sazali se ier biiahu tromi i rastrkani kao ovce
bez pastira.
11. Tada rece Svoiim ucenicima. 'Zetva ie doista prevelika. ali malo ie zeteoca.
Zato molite Gospodara zetve da posalie zeteoce u zetvu Svoiu.¨
12. Niegovi ucenici doniiese Mu dviie male kosare pune kruha i plodova te
iedan vrc pun vode. A Isus stavi pred niih kruh i plodove i vodu. Svi su ieli i pili
i nasitili se.
13. I svi su se cudili; ier svatko od niih imao ie dosta i ios mu ie preteklo.
premda ih ie bilo oko cetiri tisuce. Otisli su slaveci Boga za sve sto su culi i
vidieli.
72
25. POGLAVL1E
Govor na Gori (1. dio)
Govor na Gori. Unutarnii put k savrsenstvu - Blazeni - 'Siromasni¨ - Svoiu bol
nosi kako dolikuie - Blagost. osobina onih koii nesebicno liube - Deset
zapoviiedi i Govor na Gori kao put k istini i pravednosti - Milosrde. vrata k
viecnom Postoianiu - Ciste duse u Apsolutnom Zakonu Boziem - Mirotvorci
nose mir u sebi - Borba pionira na vise Irontova - Crkveni liudi i Iarizeii. vukovi
u ianiecoi kozi - Boino polie iza zida od magle - Molite za neprosviietliene duse
(2 - 4). Zemalisko bogatstvo kao obveza i zadaca - Zloupotreba bogatstva ima
teske posliedice - Upozorenie podrugliivcima - Bogatasi. mocnici. lazni proroci.
slatkoriecivi. prividni krscani: orude su Sotone (5). Pravedni su sol Zemlie. koii
nepravdu iznose na svietlo (6). Poziv i zadaca prorocice i Bozie glasnice -
Dielovanie pionira pod direktnim skolovaniem i vodstvom - Novi Jeruzalem (7).
Oslobadanie od zakona sietve i zetve preko Krista. vezivanie za zakon pada
preko konIesiia i dogmi - Krist danas vodi u svu istinu (8). Lazni i istinski
ucitelii (9). Jedini spas preko viere i ostvarivania (10). Krist preobrazava
slobodnom voliom predane griiehe (11). Ocistiti priie no sto nastane teska karma
- Prividni nepriiateli. tvoie ogledalo (12 -13). Svatko prima sto ie sam posiiao -
Liubav daite nesebicno (14). Osobne zelie dovode do vezivania za liude i stvari -
'Zivot u kaliuzi¨ (16). Letece siemenke u oranici duse tvog bliznieg -Put
ciscenia pionira do Kralievstva mira (18)
1. Kad ie Isus vidio toliki narod. popne se na goru. I dok ie sieo pristupe Mu
Dvanaestorica. On pogleda Svoie ucenike i pocne govoriti:
2. 'Blazeni u duhu su siromasni. ier niihovo ie Kralievstvo nebesko. Blazeni su
koii podnose patniu. ier ce biti utieseni. Blazeni su oni blage cudi. ier oni ce
posiedovati carstvo zemalisko. Blazeni su koii gladuiu i zedaiu za pravednoscu.
ier oni ce se nasititi.
3. Blazeni su milosrdni. ier ce steci milosrde. Blazeni su oni koii su cista srca. ier
ce Boga gledati. Blazeni su mirotvorci. ier ce se zvati diecom Boziom. Blazeni
su koie progone zbog pravedne stvari. ier niihovo ie Kralievstvo Bozie.
4. Uistinu. blazeni ste vi kad vas liudi mrze i iz zaiednice svoie tieraiu i kad
pocnu svakoiaka zla protiv vas govoriti i kad vase ime odbace. zbog Sina
covieciega. Raduite se toga dana i poskakuite od srece. ier gle. vasa ie nagrada
na Nebu velika. Jer isto to su ocevi niihovi cinili prorocima.
73
5. Tesko vama koii ste bogati! Jer vi ste u ovom zivotu primili utiehu svoiu.
Tesko vama koii ste sada siti. ier cete gladovati. Tesko vama koii se sada
smiiete. ier cete tugovati i plakati. Tesko vama kad svi liudi o vama govore
dobro. ier su tako cinili i niihovi ocevi s laznim prorocima.
6. Vi ste sol Zemlie. a soliu se mora posoliti svaka zrtva. no ako ie sol izgubila
svoi okus. cime onda soliti? Od nie vise nema nikakve koristi. osim da se prospe
i pogazi nogama.
7. Vi ste svietlost sviieta. Grad izgraden na brezuliku ne moze biti sakriven. Ne
pali se sviieca da bi se sakrila pod stol. vec se stavlia na sviiecniak kako bi dala
svietlost svima koii su u kuci. Zato pustite da vase svietlo sviietli pred liudima.
kako bi mogli vidieti vasa dobra diela i slaviti vaseg Oca na Nebu.
8. Nemoite misliti da sam dosao rusiti zakon ili proroke; Ja nisam dosao rusiti.
nego ispuniavati. Jer. zaista. kazem vam: priie no sto nestanu Nebo i Zemlia. ni
naimanie slovo niti tockica iz zakona ili od proroka nece nestati dok sve to ne
bude ispunieno. No. gledai. Jedan ie ovdie veci od Moisiia i On ce vam dati visi
zakon. stovise savrseni zakon. i ovai zakon vi trebate postovati.
9. Tko prekrsi neku od ovih zapoviiedi koie ce On dati. i ios bude ucio liude da
cine to isto. zvat ce se naimaniim u Kralievstvu nebeskom. A tko ih se. medutim.
bude pridrzavao i ucio druge. tai ce se velikim zvati u Kralievstvu nebeskom.
10. Uistinu. koii vieruiu i slusaiu spasit ce duse svoie. a koii ne slusaiu izgubit ce
ih. Jer kazem vam: ne bude li pravednost vasa veca od pravednosti
pismoznanaca i Iarizeia. necete uci u Kralievstvo nebesko.
11. Zato. kad prinosis dar svoi na oltar i prisietis se da brat tvoi ima nesto protiv
tebe. ti ostavi dar svoi pred oltarom i podi naipriie bratu svome. pomiri se s
niime a onda dodi i zrtvui svoi dar.
12. Naibrze sto mozes slozi se s protivnikom svoiim. dok si ios s niim na putu.
kako te protivnik tvoi ne bi predao sucu. a sudac strazaru. ier izbavit se neces
priie no sto platis i posliedniu paru.
13. Culi ste da ie receno: Liubi blizniega svoga. a nepriiatelia svoga mrzi. Ali ia
vam kazem. vama koii cuiete: liubite nepriiatelie svoie. cinite dobro onima koii
vas mrze.
74
14. Blagosovite one koii vas psuiu i molite se za one koii vas iz pakosti
zloupotrebliavaiu. Budite dieca Oca vasega koii ie na Nebu i koii dopusta da
sunce izlazi i za losega i za dobroga i koii kisu salie i na pravednoga i na
nepravednoga.
15. Jer ako liubite one koii vas liube. kakvu cete placu imati? Jer i gresnici liube
one koii niih liube. I ako cinite dobro onima koii vama cine dobro. kakvu cete
placu imati? Jer i gresnici cine isto. I ako pozdravliate samo bracu svoiu. sto
cinite vise no drugi? Ne cine li i carinici to isto?
16. I kad zelis nesto kao sam svoi zivot. ali te to odvodi od istine. okani se toga.
ier bolie ie uci u zivot i posiedovati istinu. nego ga izgubiti i biti gurnut u
vanisku tamu.
17. I ako zelis nesto sto drugima nanosi bol i brigu. iscupai to iz svog srca. Samo
ces tako steci mir. Jer bolie ie trpieti bol. nego zadavati bol onima koii su slabiii
od vas.
18. Budite dakle savrseni. kao sto ie savrsen vas Otac na Nebu.
75
26. POGLAVL1E
Govor na Gori (2. dio)
Prvi koraci na Unutarniem putu. proces evoluciie u nesebicnost (2). Molitva
zbog isticania samoga sebe ili nadahnuta molitva (4). Istinski mudraci pocivaiu u
sebi i ne diskutiraiu (5). O molitvi Oce nas (6). Oprostiti i moliti za oprostenie;
pravednost i milost Bozia (7). Zemaliska smrt - Sviiest duse nakon toga -
Ozalosceni - Ponovno utielovlienie - Vezanost izmedu liudi i dusa - Ispravno
staialiste (10-11). Skuplianie blaga - Prestanak utielovlienia u Novome dobu
(12-14). Brige oko sebe samoga. planiranie s poviereniem u Boga - Ispravna
molitva i rad - Sveukupno Postoianie iest pod Boziim okriliem (15-18)
1. 'Pazite da ne daiete svoiu milostiniu pred liudima zato da bi vas zapazili. Jer
necete dobiti nagradu kod vaseg Oca na Nebu. Ako daies milostiniu. ne
oglasavai to na sva usta kao sto cine licemieri u sinagogama i na ulicama da bi ih
liudi slavili. Uistinu kazem vam. oni vec imaiu svoiu nagradu.
2. No kad daies milostiniu. neka ti ne zna lievica sto ti cini desnica. kako bi tvoia
milostinia ostala skrivena. a onai Jedan koii vidi i skriveno. iavno ce ti to
priznati.
3. I kad se molis ne budi kao licemieri koii se rado mole u sinagogama i po
uglovima ulica da bi ih liudi vidieli. Uistinu. kazem vam. oni su vec dobili svoiu
nagradu.
4. Ali kad se ti molis. podi u svoi sobicak i kad zatvoris vrata. moli se svom
nebeskom Ocu koii ie skriven; a skriveni Jedan. koii u skriveno gleda. iavno ce
ti to priznati.
5. A kad se zaiedno molite. ne ponavliaite riieci u prazno kao pogani. ier oni
misle da ce im molitva biti uslisena ako koriste puno riieci. Zato ne cinite isto
kao i oni. ier i priie nego zamolite. Otac vas na Nebu zna sto ie vama potrebno.
Zato . kad ste zaiedno. trebate se ovako moliti:
6. Oce nas. koii si na nebesima. sveto ie Ime Tvoie. Tvoie kralievstvo dolazi.
Tvoia se volia ispuniava na Zemlii kao i na Nebu. Kruh nas svagdasnii daies
nam iz dana u dan kao i rod s vinove loze zive. I kao sto nam Ti prastas griiehe
nase. tako i mi oprastamo griiehe drugih. Ne napustai nas u iskuseniu. Izbavi nas
od zla. Jer Tvoie ie kralievstvo i snaga i slava iz viecnosti u viecnost. Amen.
76
7. Jer kao sto vi liudima oprostite dug niihov. tako ce i vama Otac vas nebeski
oprostiti. Ne oprostite li liudima dug niihov. nece ni vama Otac vas na Nebu dug
vas oprostiti.
8. I kad postite. ne izgledaite snuzdeno kao licemieri. Jer oni promiiene lice
svoie da bi izgledali kao liudi koii poste. Uistinu kazem vam. oni vec imaiu
svoiu nagradu.
9. I kazem vam. ako se ne cuvate od sviieta i od zla niegova. necete nikada naci
Kralievstvo nebesko. I necete nikada vidieti Oca na Nebu osim ako postuiete
sabat i okanite se revnosnog sakupliania bogatstva. No ako postis. pomazi glavu
svoiu i operi lice svoie. da se ne bi pred liudima postom svoiim isticao. A sveti
Jedan. koii gleda u skriveno. iavno ce ti to priznati.
10. Isto trebate ciniti kada iadikuiete i tuguiete za mrtvima ier gubitak za vas
dobitak ie za niih. Ne cinite kao oni koii pred liudima tuguiu i glasno iadikuiu i
odiecu svoiu kidaiu da bi drugi tugu niihovu vidieli. Jer sve su duse u ruci
Bozioi i svi oni koii su cinili dobro pocivat ce s precima svoiim u krilu
Viecnoga.
11. Molite se radiie za niihov mir i za niihov ulazak i mislite na to da su oni u
zemlii mira. koiu ie za niih pripremio Viecni. i da ce za diela svoia pravednu
nagradu primiti. i ne gundaite kao oni koii su bez nade.
12. I ne sakupliaite za sebe blaga zemaliska koia nagrizaiu molici i rda i koia ce
lopovi iskopati i ukrasti. Sakupliaite blaga na Nebu gdie ih nece ni molici ni rda
nagrizati. a ni lopovi iskopati i ukrasti. Jer gdie vam ie blago. tamo vam ie i srce.
13. Svietilike tiiela su oci. Zato. ako iasno vidis. tvoie ce citavo tiielo biti
ispunieno svietloscu. No ako ti nedostaiu oci ili su one mutne. to ce i citavo
tvoie tiielo biti mracno. A ako ie svietlost koia ie u tebi tama. kako ce velika
tama biti!
14. Nitko ne moze sluziti dva gospodara. Ili ce iednoga mrziti a drugoga volieti.
ili ce iednoga ciieniti a drugoga prezirati. Ne mozete istovremeno sluziti Bogu i
Mamonu.
15. Zato. kazem vam: Ne brinite za svoi zivot. sto cete iesti i piti; ni za vase
tiielo. sto cete odienuti. Niie li zivot vise od hrane. a tiielo vise od odiece? I sto
vriiedi covieku ako ciieli sviiet osvoii. a zivot svoi izgubi?
77
16. Gledaite ptice u zraku: one ne siiu i ne zaniu. a niti spremaiu u ambare. no
Otac vas nebeski ipak ih hrani. Zar vi niste mnogo bolie zbrinuti nego one? I da
li bi netko medu vama svoiu visinu mogao povecati za duzinu iednog lakta. ako
bi to zelio? I zasto se brinete toliko za odiecu svoiu? Pogledaite liiliane u poliu
kako rastu. a niti rade. niti predu. A ipak kazem vam. Salomon u citavom svom
siaiu i raskosi niie bio ukrasen kao oni.
17. Zasto Bog koii oblaci travu u poliu. koia danas ios raste a sutra ce se u peci
spaliti. ne bi i vas oblacio mnogo bolie. o vi neviernici?
18. Zato ne trebate biti zabrinuti i pitati se: Sto cemo iesti? Sto cemo piti? Ili: Sto
cemo odienuti? (Kako to neznabosci cine.) Jer Otac vas nebeski zna da vam sve
ovo treba. Tezite naipriie Kralievstvu Boziem i pravednosti Niegovoi i sve ce
vam ovo ios pripasti. Zato. ne brinite se za nevoliu koia vas sutra ceka. Dovolino
ie sto svaki dan ima svoie vlastite nevolie.¨
78
27. POGLAVL1E
Govor na Gori (3.dio)
Vase negativne misli. riieci i diela su vasi vlastiti suci (1). Trun i greda -
Nuznost samospoznaie (2). Misionarenie ie zelia za uvieravaniem - Zivite istinu
i budite uzor (3). Moliti. traziti. pokucati; unutarnia vrata ne otvaraiu se razumu
(4). Sto trazis od svog bliznieg. sam ne posieduies u svome srcu; ocekivanie
dovodi do navezanosti (6). Borba na uskom putu k zivotu (7). Razlikovanie
dobrih i losih plodova (8-9). Prihvatite riiec zivota srcem - 'Ovo ie Moia riiec.
AlIa i Omega. Evandelie Isusovo. Kristova obiava koiu sviiet ne poznaie¨: dielo
zivota i liubavi (13)
1. Ne sudite. da i vi ne budete osudeni. Jer onako kako vi sudite tako ce se i
vama suditi; i koiom god mierom mierite. bit cete i vi miereni. I sto ucinite
drugima tako ce i vama biti ucinieno.
2. A zasto vidis trun u oku brata svoga. a ne primiecuies gredu u oku svome? Ili
kako smiies reci bratu svome: Ja cu ti izvaditi trun iz oka tvoga? A gle. greda ie
u oku tvome. Licemieru! Izvadi naipriie gredu iz oka svoga. tek tada ces vidieti
iasno da mozes izvaditi trun iz oka brata svoga.
3. Ono sto ie sveto ne daite psima i ne bacaite bisere svoie pred svinie. da ih ne
pogaze nogama svoiima i da se ne okrenu i rastrgaiu vas.
4. Molite. i dat ce vam se; trazite i naci cete. Kucaite i otvorit ce vam se; ier
svatko tko moli. primit ce. a tko trazi. naci ce. i onima koii kucaiu. otvorit ce se.
5. Ima li koii medu vama ovdie koii ce svome dietetu. kad ga ono zamoli za
kruh. dati kamen. ili zmiiu kad ga ono zamoli za ribu? Ako vi koii ste zli mozete
ipak svoiu diecu dobrim darovima darivati. koliko li ce tek vas Otac na Nebu
dobroga dati onima koii Ga mole.
6. I sve sto zelite da vama liudi ucine. isto to ucinite i vi niima. a ono sto ne
zelite da vama cine. to ni vi niima nemoite ciniti; ier ovo ie zakon i proroci.
7. Udite kroz uska vrata. Jer uska ie staza i uska su vrata koia vode k zivotu i
malo ie onih koii ih pronalaze. A siroka su vrata i sirok put koii vodi u propast i
mnogo ie onih koii niime idu.
79
8. Cuvaite se laznih proroka koii ce vam doci u ianiecoi kozi. no u nutrini svoioi
oni su grabezliivi vukovi. Prepoznat cete ih po niihovim plodovima. Moze li se
grozde brati s trnia ili smokve s cicka?
9. Isto tako svako dobro stablo donosi dobar plod. ali trulo stablo donosi los
plod. Svako stablo koie ne donosi dobar plod dobro ie ios samo za to da bude
posieceno i baceno u vatru. Zato trebate dobro od zla razlikovati po niihovim
plodovima.
10. Nece svi koii Mi kazu: Gospodine! Gospodine! uci u Kralievstvo nebesko.
vec oni koii ispuniavaiu voliu Mog Oca koii ie na Nebu. Mnogi ce Mi u onai dan
reci: Gospodine. Gospodine. zar nismo u Tvoie ime proricali? Zar nismo u Tvoie
ime davole izgonili? Zar nismo u Tvoie ime mnoga divna diela cinili? A onda cu
im Ja uzvratiti: Nikada vas nisam poznavao; dalie od Mene svi vi koii zla cinite.
11. Zato. tko cuie ove Moie riieci i sliiedi ih. Ja ga usporeduiem s mudrim
coviekom koii svoiu kucu solidno gradi na stiieni. I padne kisa i poplave nadodu
i vietrovi oko kuce zapusu - ali ona se ne rusi. ier ie utemeliena na stiieni.
12. A tko ove riieci Moie cuie a ne drzi ih se. on se moze usporediti s ludim
coviekom koii svoiu kucu gradi na piiesku. I padne kisa i vode nadodu i vietrovi
zapusu i udare o kucu. i ona se srusi i velik ie bio nien pad. No grad koii ie na
cvrstim temeliima podignut i cvrstim zidinama okruzen ili na vrhu nekog brda i s
temeliima na stiieni. niti moze ikad pasti niti se sakriti.¨
13. I dogodi se da ie Isus zavrsio govor ovai i narod se cudio uceniu Niegovome.
Jer kad ie poucavao On se obracao i glavi i srcu. a niie govorio kao pismoznanci
koii su poucavali samo od sluzbe svoie.
80
28. POGLAVL1E
Isus oslobada zivotinje i potvrduje Ivana Krstitelja
Pad: Zgusniavanie energiie do materiie - Duhovno tiielo u liudskom tiielu -
Liudi postaiu sve suroviii - Zloupotreba stvorova i stvarania - Coviek gospodar -
Praznovierie. kazniavaiuci bogovi. krvna zrtva - Bozii opominiatelii pokazuiu
put - Bog se zgrazava nad eksperimentima sa zivotiniama (1-3). Cist prepoznaie
cisto - Hrana. dar Bozii (4). Borba Tame protiv Bozieg plana i Niegovih
pravednih proroka - Oruda Tame - Tama se ne bori protiv laznih proroka (16)
1. Jednog dana posto ie Isus zavrsio Svoi govor. dogodi se na iednom miestu
kod Tiberiia. gdie izviru sedam izvora. da neki mladic donese Isusu zive kunice i
golubove. da ih On poiede sa Svoiim ucenicima.
2. I Isus pogleda mladica liubazno i rece mu: 'Ti imas dobro srce i Bog ce te
prosviietliti; ali zar ne znas da Bog na pocetku covieku dade plodove zemlie za
hranu. ne ucinivsi ga time maniim od maimuna. ili vola ili od konia ili ovce. da
svoie subliznie ubiia i da iede niihovo meso i da piie niihovu krv?
3. Vi vieruiete da ie Moisiie s pravom zapoviedio da se takva stvorenia zrtvuiu i
iedu. i tako i cinite u hramu. ali gle veci od Moisiia ie ovdie i dolazi ukinuti
krvne zrtve tog zakona i gozbe. i ponovno uspostaviti ciste darove i zrtve bez
krvi. kako ie bilo na pocetku. naime zrna i plodovi zemlie.
4. Od onoga sto Bogu prinosite kao zrtvu u cistoci trebate iesti. ali ono sto ne
zrtvuiete u cistoci ne trebate iesti. ier doci ce cas kad ce vase krvave zrtve i
gozbe prestati i kad cete Boga obozavati sa svetim postovaniem i cistim
zrtvenim darom.
5. Stoga oslobodite ta stvorenia da se raduiu u Bogu i da liude ne dovodi u
krivicu. I mladic ih oslobodi. a Isus pokida niihove kaveze i okove.
6. Ali gle. one se uplasise da ih opet ne uhvate i ne htiedose otici od Niega. No
On im zapoviedi da odu i one poslusase Niegove riieci i odose zurno pune
radosti.
7. Dok su ios siedili na sredniem od sedam izvora. Isus se podize i uzviknu:
Pustite one koii su zedni da dodu k Meni i napiiu se; ier Ja cu im dati od vode
zivota.
81
8. Iz srca onih koii vieruiu u Mene poteci ce vodene riieke. a ono sto im ie dano
govorit ce s punomoci. i niihovo ce ucenie biti kao ziva voda.
9. (Ovo rece On o Duhu. koga su trebali dostici oni koii u Niega vierovahu; ier
obilie tog Duha ios niie bilo izliveno. buduci da Isus ios niie bio preobrazen.)
10. Tko bude pio od vode koiu cu Ja dati. nece nikada ozednieti; ier voda koia
dolazi od Boga bit ce u niemu poput izvora koii se uliieva u viecni zivot.¨
11. I u onim danima Ivan posla dvoiicu ucenika da Ga upitaiu: 'Jesi li Ti onai
koii treba doci ili da cekamo drugoga?¨ I u tom satu On isciieli mnoge bolesti i
posasti i istiera mnoge davole i mnogim sliiepcima dade vid.
12. I Isus im rece: 'Vratite se i iavite Ivanu sto ste culi i vidieli: Da sliiepci vide.
hromi hodaiu. gubavi se ciste. gluhi cuiu. mrtvi ustaiu. siromasnima se
propoviieda evandelie. I blazen ie onai koii se ne liuti na Mene.¨
13. A kad su Ivanovi glasnici otisli. Isus poce govoriti narodu o Ivanu: 'Sto ste
htieli vidieti kad ste otisli u pustiniu? Trsku koiu vietar poviia tamo-amo. ili
covieka u mekoi odieci? Gle. oni koii su bogato ureseni i lagodno zive. na
kralievskim su dvorovima.
14. Ili sto ste otisli vidieti? Proroka? Da. Ja vam kazem. i to naiveceg od
proroka.
15. Jer ovo ie onai o kome ie zapisano: Eto. poslat cu Svoga glasnika pred
Tobom. koii put Tvoi treba pripremiti. I kazem vam: Izmedu sviiu koii su rodeni
od zena. niiednoga nema koii ie veci prorok od Ivana Krstitelia.¨
16. I sav narod koii ga slusase i carinici. slavise Boga i dadose se krstiti
krsteniem Ivanovim. No Iarizeii i poznavaoci zakona odbise Bozii plan od sebe i
ne dadose se krstiti od niega.
82
29. POGLAVL1E
Hranjenje pet tisuca - Isus hoda po vodi
U Isusu iz Nazareta. Kristu. dielomicna snaga iz prasnage - Obiasnienie
umnozavania ribe - Ziva i mrtva hrana - Traplienie i Ianatizam - Miienianie
negativnih navika na putu k visem zivotu (4-7). Strah ie sumnia u Boziu snagu i
liubav (12-13). Slucainosti nema - Preobrazba covieka u bozansko samo kroz
rad na samome sebi (14). Niie svatko primio pomoc i izliecenie (17-18).
1. I doslo ie slavlie Pashe. i apostoli i niihovi pratioci okupili su se oko Isusa i
pricase Mu o svemu sto su cinili i poucavali. A On im rece: 'Podite sa Mnom na
iedno zabitno miesto. i odmorite se malo.¨ Jer mnogi su liudi dolazili i odlazili i
nisu mogli u miru niti iesti.
2. I oni su se taino ladom odvezli na iedno samotno miesto. Ali ih narod vidie
kako odlaze. Mnogi su Ga poznavali i pozurise onamo pieske iz svih gradova.
Oni su stigli priie niih i sreli su se kod Niega.
3. I iskrcavsi se. Isus ugleda mnostvo naroda; i On osieti samilost. ier oni biiahu
kao ovce bez pastira.
4. Kako ie dan vec bio na izmaku. pristupise Mu Niegovi ucenici i rekose: ' Ovo
ie zabitno miesto. a vriieme ie vec poodmaklo. Posalii ih da idu po okolnim
selima i kupe si kruha; ier nemaiu nista za ielo.¨
5. Ali Isus im odgovori: 'Daite im iesti!¨ A oni Mu rekose: Trebamo li otici i
kupiti kruha za dviesto grosa i dati im iesti?
6. No On im rece: 'Koliko kruhova imate? Idite tamo i pogledaite. ' I kad su to
utvrdili. rekose: 'Sest kruhova i sedam grozdova grozda.¨ I Isus nalozi narodu
da posiedne po travi. po pedeset zaiedno. I oni posiedase u redovima po stotinu i
po pedeset.
7. Uzevsi sest kruhova i sedam grozdova grozda. On pogleda prema Nebu.
blagoslovi i razlomi kruh. takoder i grozde. i dade to ucenicima da podiiele
liudima. i oni podiielise sve medu narod.
8. I oni su svi ieli i naieli se. I sakupise dvanaest kosara punih komada koii su
preostali. A onih koii su ieli kruh i plodove bilo ie pet tisuca muskaraca. zena i
diece; i On ih ie ucio mnogim stvarima.
83

9. A kad ie narod to vidio i cuo. biiase pun radosti i rece: 'Zaista. ovo ie prorok
sto treba doci na sviiet.¨ I kad ie On vidio da Ga silom hoce uciniti kraliem.
natiera Svoie ucenike da udu u ladu i da priie Niega priiedu na drugu obalu.
prema Betsaidi. dok On ne otpusti narod.
10. I kad ih ie otpustio. On pode na brdo da se pomoli. Kad se spustila vecer. On
biiase tamo sasvim sam. a lada staiase nasred iezera i valovi ie bacahu amo-
tamo: ier vietar ie puhao u protivnom smieru.
11. Oko treceg nocnog sata Isus ie dosao k niima; On ie hodao po iezeru. I
vidievsi Ga ucenici kako hoda po iezeru. uplasise se govoreci: to ie utvara; i
vikase od straha. No Isus im odmah rece: 'Budite odvazni. To Sam Ja. ne plasite
se!¨
12. A Petar Mu odgovori: 'Gospodine. ako si to Ti. tad mi dopusti da dodem do
Tebe po vodi. 'A On rece: 'Dodi!¨ Izisavsi iz lade Petar ie hodao po vodi k
Isusu. No kako ie puhao oluini vietar. on se uplasi i kad poce tonuti. povika:
'Gospodine! Spasi me!¨
13. I Isus odmah ispruzi Svoiu ruku. uhvati ga i rece mu: 'O ti maloviernice.
zasto si posumniao? Pa zar te Ja nisam pozvao?¨
14. I On ude k niima u ladu i vietar se stisa. A oni se divise i cudahu iznad svake
miere. Jer oni nisu postali razboritiii posliie cuda s kruhom i plodovima; niihova
srca su naime otvrdnula.
15. A kad udose u ladu. zavlada veliko zatisie. I oni Mu pristupise. iskazuiuci
Mu svoie postovanie. govoreci: 'Uistinu. Ti si Sin Bozii.¨
16. I presavsi priieko. dodose u krai Genezaret i pristadose uz obalu. Kad su se
iskrcali iz lade. On ie bio odmah prepoznat. I rastrcali su se po citavom tom
kraiu i poceli donositi bolesnike u posteliama. gdie god bi culi da ie On boravio.
17. I gdie god ie ulazio u sela ili gradove ili izvan niih. na ulice su polagali
bolesnike i molili Ga da im dozvoli da dotaknu samo rub Niegove odore i svi
koii su Ga dotakli. ozdravili su.
18. Potom dode Isus sa Svoiim ucenicima u Judeiu i ostade tamo. te ie krstio
mnoge koii su Mu dolazili i prihvacali Niegovo ucenie.
84
30. POGLAVL1E
Kruh zivota i zivi cokot
Krist daie duhovni kruh za Unutarnii zivot - Put u Kralievstvo mira: Borba i
zrtva pravednih (5). Snagu zivota prima onai tko se usmieri na Boga (6). U
Kristu su otkuplienie i milost - Bolest. patnia i sudbina su krivica koia ie postala
vidliiva - Sudnii dan (7). Zemalisko oko vidi samo liudski omotac koii ie
prolazan - Ulazenie i izlazenie duhovnog tiiela - Krizni put Bozie prorocice u
prelaznom dobu - Razvoi izvaniskog krscanstva (8-10).
1. I sutradan narod koii staiase s one strane iezera vidie. da tu niie bilo niiedne
druge lade osim one u koiu su usli Niegovi ucenici i da Isus niie bio na ladi sa
Svoiim ucenicima. vec da su Niegovi ucenici sami otplovili. I kad ie narod vidio
da Isusa niie bilo tu kao ni Niegovih ucenika. uzese i oni iednu ladu i otplovise u
KaIarnaum traziti Isusa.
2. I kad su Ga nasli na drugoi strani iezera. rekose Mu: 'Rabi. kako si dosao
ovamo?¨ A Isus im odgovori: 'Uistinu. uistinu Ja vam kazem. vi Me ne trazite
zato ier ste cuda vidieli. vec zato sto ste od kruha i plodova ieli i ier ste se
nasitili. Ne trudite se za ielo koie prolazi. vec za hranu koia ostaie za viecni
zivot. koiu ce vam dati Sin coviecii. koii ie i Bozie diiete; ier Niega ie postavio
Bog. Sve-Otac.¨
3. Potom Ga zapitase: 'A sto trebamo ciniti da bismo cinili Bozia diela?¨ A Isus
im odgovori: 'Ovo ie Bozie dielo. da vieruiete u Onoga koga ie On poslao. a
koii vam daie istinu i zivot.¨
4. A oni Mu na to rekose: 'A koii ces znak uciniti da bismo mogli vidieti i Tebi
vierovati? Sto ces uraditi? Nasi ocevi ieli su manu u pustinii. kao sto ie zapisano:
On im ie dao iesti kruh s Neba.¨
5. A Isus im odgovori: 'Uistinu. uistinu Ja vam kazem. niie vam Moisiie dao
istinski kruh s Neba. nego vam Moi Otac daie istinski kruh s Neba i plod zivog
cokota. Jer ovo ie Bozia hrana koia dolazi s Neba i koia daie zivot ovom
sviietu.¨
6. A onda Mu oni rekose: 'Gospodine. dai nam svagda takav kruh i takve
plodove.¨ A Isus im ie govorio: 'Ja Sam istinski kruh i zivi cokot i tko k Meni
dode nikada vise nece gladovati i tko u Mene vieruie nikada vise nece zedati. I
85
uistinu. Ja vam kazem: ne budete li ieli meso Bozie i pili krv Boziu necete imati
zivota. Ipak. vi ste Me vidieli. a ne vieruiete.
7. Svi. koie ie Meni dao Moi Otac. doci ce k Meni. a tko dode k Meni toga Ja
necu odbiti. Jer Ja sam sisao s Neba ne da vrsim Svoiu voliu. vec voliu Boga.
koii Me ie poslao. A volia ie Boga. koii Me ie poslao. da ne izgubim niiednoga
od svih koii su Mi dati. vec da ih opet probudim za zivot novi kad dode Dan
sudnii.¨
8. A Zidovi negodovahu sto On rece: 'Ja Sam kruh koii ie sisao s Neba.¨ I oni
rekose: 'Niie li ovo Isus ciie roditelie poznaiemo. sin Josipa i Mariie? Kako
onda On moze reci: Ja Sam sisao s Neba?¨
9. I Isus im nato odgovori: 'Ne gundaite medu sobom. Nitko ne moze doci k
Meni osim ako ga sveta liubav i mudrost ne privuku. A one ce uskrsnuti na
Sudnii dan. Zapisano ie kod proroka: Bog ce sve poucavati. Svaki koii istinu
cuie i shvati ie doci ce k Meni.
10. Nitko nikada niie vidio Naisvetiie. osim koii su od Naisvetiieg: samo oni
vide Naisvetiie. Uistinu. uistinu Ja vam kazem: Tko vieruie u istinu. tai ima
viecni zivot.¨
86
31. POGLAVL1E
Kruh zivota - Petrovo priznanje - Gonic deva
Duhovno mrtvi - U Carstvu dusa nema maski - Riieci su simboli i putokazi -
Traplienie ie potiskivanie - Svaki coviek posieduie slobodnu voliu: Dobro sieme
donosi dobru zetvu - Bog opominie. On ne kazniava (1-3). Moisiiev pohod s
narodom izraelskim kroz pustiniu: Poredba sa selidbama coviecanstva - Danasnii
liudi se ne razlikuiu od naroda izraelskog - Put u Kralievstvo mira (4). Tko Boga
vise liubi od ovoga sviieta. tai zivi u Bogu - Tko ie iz istine. prima iz istine (5-6).
Liudima u Kralievstvu mira - Evoluciia liudi i Zemlie k Iinotvarnosti - Promiena
vremenskih miera - Zemaliske mrlie. rezervati demona - Vodenie natrag carstava
Pada - Kniiga 'Ovo ie Moia riiec¨ uzdizat ce se stalno. sve do svietlotvarnosti -
'Za¨ i 'protiv¨ mnogih liudi sluzi Tami (7-9). Liubi i zivotinie! (12-16)
1. I Isus ponovno rece: 'Ja Sam istinski kruh i zivi cokot. Vasi su ocevi ieli
manu u pustinii i umrli su. Ovo ie hrana Bozia i dolazi s Neba. da ne umre onai
koii ce ie iesti. Ja Sam ziva hrana koia ie dosla s Neba. Tko ovu hranu bude ieo
ziviet ce viecno. A kruh sto cu dati. Moia ie istina. i vino sto cu dati. Moi ie
zivot.¨
2. Tada su Zidovi medu sobom raspravliali i rekli: 'Kako nam se ovai moze dati
kao hrana?¨ A Isus im uzvrati: 'Vieruiete li da Ja govorim o iedeniu mesa. kao
sto ne znaiuci to cinite u hramu Boziem?
3. Uistinu. Moie ie tiielo bozanska supstanciia. i ono ie istinska hrana. a Moia
krv ie zivot Bozii. i to ie istinski napitak. Ne kao vasi preci koii su ceznuli za
mesom. i Bog u svom gnievu dade im meso. a oni su ga u svoioi pokvarenosti
ieli dok im niie zasmrdielo u nosovima. Od posasti palo ih ie na tisuce a niihovi
su lesevi lezali po pustinii.
4. Jer o tome ie zapisano: Oni trebaiu lutati cetrdeset i devet godina pustiniom.
dok se ne ociste svoiih pozuda. priie nego se nastane u Zemlii mira; da. sedam
puta sedam godina ce lutati. ier Moie putove nisu prepoznali. niti su sliiedili
Moie zapoviiedi.
5. Ali tko to meso iede i piie tu krv. tai prebiva u Meni a Ja u niemu. Kao sto Me
ie poslao zivi Otac. iz koieg Ja zivim. isto tako ce iz Mene zivieti oni koii iedu
Mene. koii Sam istina i zivot.
87
6.Ovo ie zivi kruh koii ie sisao s Neba i daie zivot sviietu. Ne kao vasi preci koii
su ieli manu i umrli. Tko iede ovai kruh i ovai plod. tai ce zivieti viecno.¨ Ovako
ie On govorio u sinagogi dok ie poucavao u KaIarnaumu. Mnogi od Niegovih
ucenika kad su culi ovo rekose: 'Ovo ie tezak govor. tko ga moze poimiti?¨
7. Buduci ie Isus znao da Niegovi ucenici gundaiu o tome. rece im: 'Liuti li vas
ovo? Kako. ako vidite Sina coviecieg da se uzdize onamo gdie ie i priie bio?
Duh ie tai sto daie zivot. meso i krv ne postizu nista. Riieci koie vam govorim su
Duh. one su zivot.
8. Ali medu vama su neki koii ne vieruiu.¨ Isus ie od pocetka znao za one koii ne
vieruiu i tko ce Ga izdati. Poradi toga On im rece: 'Nitko ne moze doci k Meni
osim ako mu Moi Otac ne dopusti.¨
9. Od tada su mnogi Niegovi ucenici otisli i nisu vise isli s Niim. Tada Isus rece
dvanaestorici: 'Hocete li Me i vi napustiti?¨
10. Tada Mu Simun Petar odgovori: 'Gospodine. komu da idemo? U Tebe su
riieci viecnog zivota. A mi smo povierovali i sigurni smo da si Ti Krist. Sin
zivoga Boga.¨
11. Isus im odgovori: 'Nisam li Ja izabrao vas dvanaestoricu? I iednog medu
vama koii ie izdainik?¨ On ie govorio o Judi Iskariotskom. sinu Simuna Levita;
ier ie ovai bio tai koii Ga ie zatim izdao.
12. Isus pode u Jeruzalem i susretne devu s teskim tovarom drva. Deva niie
mogla vuci svoi teret uz briieg a gonic iu ie okrutno udarao i zlostavliao ali niie
mogao zivotiniu pomaknuti s miesta.
13. Kad Isus to vidie. rece mu: 'Zasto tuces svog brata?¨ A coviek odvrati:
'Nisam znao da mi ie to brat. Niie li to tegleca zivotinia stvorena da mi sluzi?¨
14. Isus rece: 'Niie li isti Bog iz iste tvari stvorio ovu zivotiniu i tvoiu diecu koia
ti sluze. i niste li oboie primili isti dah od Boga?¨
15. Covieka zapaniise ove riieci. On prestade tuci devu i oslobodi ie diiela tereta.
Deva krene uz briieg a Isus pred niom. i niie vise stala do kraia dnevnog
putovania.
16. Deva ie prepoznala Isusa ier ie u Niemu osietila liubav Boziu. Coviek
htiedne saznati vise o nauci. a Isus ga poucavase rado. te on posta Niegovim
pristalicom.
88
32. POGLAVL1E
Bog kao jelo i pice - Znacenje mesa i krvi
Ishrana i zdravlie po Bozioi volii (1-6). Podivlialost liudi. ostrina liudskog 'ia¨ -
Preobracai liudi prema iedinstvu s prirodom (8-12)
1. I dogodilo se dok ie siedio sa Svoiim ucenicima za vecerom: Jedan od niih Mu
rece: 'Uciteliu. zasto si rekao da ces nam dati iesti svoie meso i piti svoiu krv?
Jer mnogima ie to tesko razumieti.¨
2. A Isus odgovori: 'Riieci koie sam vam govorio su Duh i one su zivot. Za
onoga koii ne zna i tko ie sklon iedeniu mesa. one zvuce kao prolievanie krvi i
kao smrt; ali blagoslovlieni su koii ih razumiiu.
3. Gledaite zito. kako raste dok ne sazri i dok se ne pokosi. dok se u mlinu ne
samelie i dok se na vatri od niega kruh ne ispece. Od toga kruha nacinieno ie
Moie tiielo koie vidite. I gledaite grozde koie na cokotu raste dok ne sazriie. dok
se ne obere i dok u presu za vino ne dode i dok ne daruie plod vinove loze! Od
tog ploda vinove loze naciniena ie Moia krv.
4. Jer iedino od plodova drveca i od sietve biliaka Ja uzimam Sebi i niih Duh
pretvara u Moie meso i u Moiu krv. Samo od niih i od slicnog trebate iesti vi
koii u Mene vieruiete i koii ste Moii ucenici. ier od niih. u Duhu dolaze liudima
zivot i zdravlie i iscielienie.
5. Uistinu. Moia prisutnost treba biti s vama u toi supstanciii i u zivotu Boziem.
treba postati vidliivom u tom tiielu i u toi krvi; i od niih trebate iesti svi vi koii u
Mene vieruiete.
6. Jer na svim miestima Ja cu uskrsnuti za zivot sviieta. kako ie zapisano
prorocima. Od izlaska sunca pa do niegovog zalaska. svugdie se treba u Moie
ime prinositi cista zrtva s tamianom.¨
7. Kako u tielesnom. tako i u duhovnom. Moie ucenie i Moi zivot treba vama biti
ielo i pice. kruh zivota i vino otkuplienia.
8. Isto tako kao sto se zito i grozde pretvaraiu u meso i krv. tako se i vase
zemaliske misli moraiu pretvoriti u duhovne. Tezite tom pretvaraniu tielesnog u
duhovno!
89
9. Uistinu. kazem vam. na pocetku su sva stvorenia Bozia nalazila sebi hranu
samo u bilikama i u plodovima zemlie. dok neznanie i sebicnost mnoge liude od
tog ne odvoiise i ne okrenuse ih onome sto se protivilo prvobitnom poretku od
Boga danom. Ali. cak ce se i oni opet vratiti prirodnoi ishrani. kako su proroci
zapisali. A u niihove riieci ne treba sumniati.
10. Uistinu. Bog daie viecno od viecnog zivota i viecne supstanciie. kako bi se
oblici svemira stalno obnavliali. Zato ste dakle svi vi dio mesa i krvi. i
supstanciie. i zivota Viecnoga. a Moie riieci su Duh i zivot.
11. I pridrzavate li se Moiih zapoviiedi i vodite zivot pravednosti. bit cete sretni
u ovom zivotu i u dolazecem zivotu. Ne cudite se ovome sto Sam vam rekao.
Ako ne iedete meso Bozie i piiete krv Boziu. necete imati zivot u sebi.¨
12. A ucenici odgovorise: 'Gospodine. dai nam da viecno iedemo od tog kruha i
da piiemo iz tog pehara; ier Tvoie su riieci uistinu ielo i pice. Kroz Tvoi zivot i
kroz Tvoiu supstanciiu ziviet cemo viecno¨.
90
33. POGLAVL1E
O krvnoj zrtvi i prastanju grijeha - Iscjeljivanje na jezercu Bethesda
Moisiievi ustupci uvietovani tadasniim vremenom postali su zakonima (1-3).
Zrtvovanie zivotinia i ishrana mesom - Liudski propisi vezuiu; Bog ie
neogranicena liubav i sloboda (4-14)
1. Isus ie ucio Svoie ucenike u predvoriu hrama. i iedan od niih Mu rece:
'Uciteliu. svecenici kazu da bez proliievania krvi nema oprastania griieha. Mogu
li zakonite krvne zrtve oduzimati griiehe?¨
2. A Isus odgovori: 'Nikakva krvna zrtva zivotinie ili ptice ili covieka ne moze
oduzeti griiehe. Jer. kako neka krivica moze proliievaniem neduzne krvi biti
otplacena? Ne. to ce tu krivicu ios i povecati.
3. Svecenici veoma rado primaiu takve zrtve za pomirenie od viernika. za
prekrsaie protiv Moisiievog zakona. no za griiehe protiv zakona Bozieg nema
oprostenia. osim kroz kaianie i popravlianie.
4. Zar niie zapisano kod proroka: uzmite vase krvne zrtve i zrtve palienice. i van
s niima! Prestanite s iedeniem mesa; ier Ja nisam govorio o tome ocevima vasim
niti sam im to zapoviedio kad ih iz Egipta izvedoh. Ali ovo sam zapoviedio:
5. Poslusaite glas Moi i idite putovima koie vam Ja zapoviedim i bit cete Moi
narod i bit ce vam dobro. No oni nisu bili tome skloni i nisu poslusali.
6. I sto vam ie drugo Viecni zapoviedio nego da budete pravedni i milosrdni i da
ponizno idete s vasim Bogom? Zar niie zapisano da ie Bog za sve sto ie od mesa.
odredio plodove drveca i siemenke i bilie kao hranu?
7. Ali oni su od bogomolie nacinili lopovsku kucu. i umiesto ciste zrtve s
tamianom okaliali Moie oltare krvliu i ieli su meso tih zaklanih zivotinia.
8. Ali Ja vam kazem: ne proliievaite nevinu krv i ne iedite meso. Budite iskreni.
liubite milosrde i cinite dobro i vasi ce dani dugo potraiati na Zemlii.
9. Zrno koie raste iz zemlie s ostalim zitom. zar ga Duh ne pretvara u Moie
meso? Zrna u vinogradu i ostali plodovi. zar ih Duh ne pretvara u Moiu krv?
Neka ono s vasim tiielima i dusama bude vas spomenik Viecnom.
91
10. U tome ie prisutnost Bozia vidliiva kao supstanciia i kao zivot sviieta. Od
toga trebate svi da iedete i piiete za oprostenie griieha i za viecni zivot za sve
koii slusaiu Moie riieci.¨
11. A pored Jeruzalema ie. kod ovcie trznice. iezerce imenom Bethesda. I u pet
triiemova lezase mnostvo onemocalog naroda. sliiepih. oduzetih i osusenih i
cekahu da se voda ustalasa.
12. Jer u neko doba spusti se andeo u iezero i uzburka vodu. I tko prvi u niega
ude. posto se voda ustalasa. bi izliiecen od svake bolesti koia ga ie spopala. A
biiase tu iedan coviek oduzet od rodenia.
13. I Isus mu rece: 'Nece li ti ove vode doniieti iscielienie?¨ A ovai Mu rece:
'Hoce. Gospodine. ali nemam nikoga da me unese u iezero kad se voda ustalasa.
I kad pokusam da udem. ude neko drugi preda mnom. 'A Isus mu rece: ' Ustani.
uzmi svoi krevet i podi.¨ I ovai ustade i prohoda. A toga dana biiase sabat.
14. I Zidovi mu rekose: ' Danas ie sabat. i protiv zakona ie da nosis svoi krevet.¨
A izliieceni niie znao da ie ono bio Isus. A Isus se vec bio udaliio. ier na tom
miestu bilo ie mnogo liudi.
92
34. POGLAVL1E
Isusova ljubav za sva stvorenja
Kroz koga struii Bog tai postaie blagoslovom (2-6). Postovanie prema svemu sto
ie stvoreno; nepostovanie podliieze kauzalnom zakonu (7-10)
1. I kad ie Isus vidio da Iarizeii gundaiu i negoduiu sto On pridobi i pokrsti vise
ucenika nego Ivan. On napusti Judeiu i ode opet u Galileiu.
2. I Isus dode do iednog drveta. pod koiim ostade nekoliko dana. I onamo
dodose i Mariia Magdalena i druge zene i sluzise Mu svoiom imovinom. a On
svakoga dana ucase sve koii su Mu dosli.
3. I ptice su se skupliale oko Niega i pozdravise Ga svoiom piesmom i druga
stvorenia su dolazila uz Niegove noge. i On ih ie hranio i iela su Mu iz ruke.
4. A kad ie posao dalie. blagoslovio ie zene koie su Mu posviedocile svoiu
liubav. i okrenu se drvetu smokve i niega blagoslovi. I rece: 'Pruzilo si Mi
utociste i hlad od uzarenog sunca i pored toga dalo si Mi i hranu.
5. Budi blagoslovlieno. rasti i budi puno ploda i dopusti da svi koii do tebe dodu
pronadu mir. hladovinu i hranu. i dopusti da ptice u zraku nadu radost u tvoiim
granama.¨
6. I gle. drvo ie raslo i napredovalo sasvim neuobicaieno. i grane su se niegove
sirile sve vise nagore i nadolie. tako da se niiedno slicno drvo takve liepote i
velicine niie moglo naci. i niiedno s takvim obiliem plodova i tako dobrim kao
ovo.
7. Dosavsi u iedno selo Isus vidie tamo iedno mace bez gospodara koie biese
gladno i miiaukase gledaiuci u Niega. I On ga podigne. uviie u Svoie haliine i
polozi na Svoia prsa da miruie.
8. I dok ie isao kroz selo. dade macetu piti i iesti. A ono ie ielo i pilo. pokazuiuci
Mu svoiu zahvalnost. I On ga dade iednoi od Svoiih ucenica. udovici imenom
Lorenca. i ona se brinula za niega.
9. A nekoliko niih u narodu rekose: 'Ovai coviek se brine za sve zivotinie. Jesu
li oni Niegova braca i sestre kad ih toliko voli?¨ A On im rece: 'Uistinu. one su
93
vasa subraca iz velike obitelii Bozie. vasa braca i sestre. koii imaiu isti dah
zivota od Viecnog.
10. I tko se uviiek brine i za naimanieg od niih i hrani ga i poii u nevolii
niegovoi. tai to cini Meni; i tko svoievolino podnosi da i iedno od niih trpi zbog
oskudice i ne zastiti ga kada ga zlostavliaiu. tai dopusta to zlo. kao da ie Meni
ucinieno: ier. kako ste vi cinili u ovome zivotu. tako ce ciniti i vama u buducem
zivotu.¨
94
35. POGLAVL1E
Usporedba o milosrdnom Samaricaninu - Marija i Marta
Ono sto cinis svom blizniem. to cinis Kristu i sebi samome - O ponasaniu prema
blizniem (1-8). Moli i radi; prava miera (9-11). Slika za gradniu kuce Bozie.
Novog Jeruzalema na Zemlii - Bozanska mudrost zove sinove i kceri Bozie; ona
priprema Unutarnii put i donosi sveobuhvatne bozanske zakone - Oni koii zive u
Meni postat ce zivim izvorom (12-15)
1. Usprotivi Mu se iedan pismoznanac koii Mu htiede dokazati krivniu:
'Uciteliu. sto moram ciniti da bih zasluzio viecni zivot?¨ A On mu rece: 'Sto ie
zapisano u zakonu? Kako bi ti procitao?¨
2. On odgovori: 'Ne cini nikome ono sto ne zelis da on tebi cini. Liubi Boga
svoga Gospodina. svim srcem svoiim i svom dusom svoiom i sa svim svoiim
bicem. Cini drugima ono sto zelis da drugi tebi cine.¨
3. A Isus mu rece: 'Ti si ispravno odgovorio. Cini tako. i ziviet ces. Za ove tri
zapoviiedi vezani su svi zakoni i proroci. ier tko liubi Boga tai liubi i svog
bliznieg.¨
4. Ali ovai htiede sebe opravdati i rece Isusu: 'A tko ie moi bliznii?¨ Isus
odgovori: ' Biiase iedan coviek koii ie isao iz Jeruzalema dolie u Jerihon i upade
medu razboinike; ovi mu skidose niegovo ruho. ranise ga i otidose. ostavivsi ga
polumrtva lezati.
5. Ali dogodilo se da ie niz ovai put isao svecenik i vidievsi ga prode pored
niega. Isto tako iedan levit kad side putem i vidiese ga. prode pored niega
drugom stranom puta.
6. I iedan Samaricanin na putovaniu prolazio ie tim putem gdie ie on lezao. i kad
ga vidie. smilova mu se. Pristupi mu. izli ulie i vino na niegove rane i previ ih.
Potom ga postavi na svoie kliuse. odvede ga u prenociste i niegovase ga.
7. Sliedeceg iutra buduci da ie nastavliao put. izvadi dva grosa. dade ih
domacinu i rece mu: 'Brini se o niemu. ako bude trebalo ios. platit cu ti kad se
vratim.¨
95
8. Koii ie po tvom mislieniu od te troiice bio bliznii ovome koii ie dopao medu
razboinike?¨ A on odgovori: 'Onai koii ie pokazao milosrde prema niemu.¨
Tada mu Isus rece: 'Onda idi i cini isto tako.¨
9. I dogodi se da putem dodose u iedno selo. Zena po imenu Marta primi Ga u
svoiu kucu. I ona ie imala sestru koia se zvase Mariia; koia takoder siede kod
nogu Isusovih i slusase Niegovu riiec.
10. A Marta biiase zaposlena da Ga bolie posluzi. I ona pristupi i rece:
'Gospodine zar ne pitas sto me sestra moia ostavlia samu da sluzim? Reci ioi da
mi pomogne.¨
11. A Isus ioi rece: 'Marta. Marta. ti se brines i mucis za mnoge stvari; ali
potrebno ie samo iedno. Mariia ie izabrala ono dobro i ne treba ioi ga oduzeti.¨
12. Opet iednom. dok ie Isus siedio sa Svoiim ucenicima za vecerom u iednome
gradu. govorio im ie: 'Kao stol na dvanaest stupova. isto tako Sam Ja usred vas.
13. Uistinu. kazem vam. mudrost gradi kucu svoiu i klese svoiih dvanaest
stupova. Ona priprema kruh svoi i ulie svoie i miiesa vino svoie. Ona priprema
svoi stol.
14. I ona stoii na uzvisenim miestima grada i zove sinove i kceri liudi. I koii god
zeli. pustite da ga dovedu ovamo. pustite ga od Mog kruha da iede i od Mog ulia
da uzme i od Mog vina da piie.
15. Odreci se nerazumnih i zivi i idi putem razumiievania. Obozavanie Boga
pocetak ie mudrosti a spoznaia Svetoga ie razumiievanie. Kroz Mene mnoze se
vasi dani i rasti ce godine zivota vaseg.¨
96
36. POGLAVL1E
Preljubnica - Farizej i carinik
Zakon odgovarania - Tko poznaie samoga sebe. prepoznaie i protivnika -
Zavodenie putem sotone osietila priie i nakon velikih preokreta (1-6). Duhovna
velicina izrasta iz poniznosti ( 7-10)
1. Jednoga dana u rano iutro dode Isus opet u hram. i sav narod dode k Niemu; a
On siedne i naucavase ih.
2. A pismoznanci i Iarizeii dovedose Mu zenu. uhvacenu u preliubu i postavivsi
ie u sredinu. rekose Mu: 'Uciteliu. ova ie zena uhvacena na dielu u samome cinu
preliuba. Moisiie nam ie zakonom zapoviedio da takve kamenuiemo. No sto ti
kazes?¨
3. To. medutim. rekose kako bi Ga iskusali i ne bi li Ga mogli optuziti. No Isus
se sagnu i pisase prstom po tlu kao da ih niie cuo.
4. A kad nastavise s pitaniima. On se uspravi i rece im: 'Onai. tko ie medu vama
bez griieha. neka prvi na niu baci kamen.¨
5. I On se ponovno sagnu i pisase po tlu. A oni koii to cuse. biiahu razotkriveni
svoiom vlastitom saviesti i izidose iedan za drugim. od stariesina pa sve do
posliednieg; i Isus biiase ostavlien sam. samo zena ios staiase tamo.
6. Kad se Isus uspravi i ne vidie nikoga osim zene. rece ioi: 'Zeno. gdie su tvoii
tuzitelii? Zar te nitko ne osudi?¨ Ona mu rece: 'Nitko. o Gospodine.¨ A Isus ioi
rece: 'Ni ia te ne osuduiem. Od sada ne griiesi vise. idi u miru.¨
7. Ovu usporedbu On ie rekao onima koii su sebe smatrali pravednima. a druge
prezirali: 'Dva su se covieka popela u hram da se mole. iedan bogati Iarizei.
poznavalac zakona. a drugi carinik koii biiase gresnik.
8. Farizei ie staiao i molio se u sebi ovako: 'Boze. hvala Ti da nisam poput
drugih liudi. zelenasa. nepravednika i preliubnika ili poput ovog carinika. Ja
postim dva puta tiedno i daiem desetinu od svega sto posieduiem.¨
9. A carinik staiase daleko odatle i ne htiede svoie oci podici prema Nebu. vec se
udari po prsima i izgovori: 'Boze. budi milostiv prema meni. gresniku.¨
97
10. Ja vam kazem: 'Ovai ie otisao kuci opravdaniii od onog drugog. Tko sebe
uzvisuie. bit ce ponizen; a tko sebe ponizuie. bit ce uzvisen.¨
98
37. POGLAVL1E
Ponovno rodenje duse
Patniom i kaianiem do savrsenstva - Milost Oca dieluie poiacano na Zemlii -
Krai mogucnosti inkarnirania za tesko opterecene duse - Ponovno rodenie u
Duhu Boziem (1-10)
1. Isus ie siedio u predvoriu hrama i mnogi su dosli dozivieti Niegovo
naucavanie: A iedan Ga upita: 'Gospodine. sto Ti naucavas o zivotu?¨
2. A On im rece: 'Blagoslovlieni su oni koii su mnogo iskusili. ier patniom
postat ce savrsenima. Oni ce biti poput andela na Nebu i nece vise umirati niti ce
se ponovno radati; ier rodenie i smrt vise nemaiu vlasti nad niima.
3. Oni koii su patili i prevladali patniu. postat ce stupovima u hramu Moga Boga
i oni ga vise nikada nece napustiti. Uistinu. kazem vam. ako niste ponovno
rodeni vodom i vatrom. necete vidieti Kralievstvo Bozie.¨
4. A rabi. Nikodem. dode k Niemu nocu zbog straha od Zidova i upita Ga:
'Kako coviek moze biti ponovno roden. ako ie star? Moze li on ios iednom uci u
utrobu svoie maike i roditi se?¨
5. Isus odgovori: 'Uistinu. Ja ti kazem. samo ukoliko se netko ponovno rodi iz
mesa i Duha. inace ne moze uci u Kralievstvo Bozie. Vietar puse kamo hoce. i ti.
doduse. cuies niegov sum. ali ne znas odakle dolazi i kamo ide.
6. Svietlost sia od istoka prema zapadu; iz mraka se uzdize sunce i ponovno
zalazi u mrak. Tako se dogada i liudima od iednog do drugog zivotnog viieka.
7. Ako ono dolazi iz mraka. vec ie dakle prethodno bilo tamo. i zalazi li opet u
mrak. tada se to dogada da bi kratko ostalo i nakon toga opet bilo tamo.
8. Tako i vi morate kroz mnoge promiene postati savrsenima; kao sto ie zapisano
u kniizi Joba: 'Ja sam putnik i miieniam miesto za miestom i kucu za kucom. sve
dok ne dodem u grad i u kucu koii su viecni.¨
9. Nikodem Ga upita: 'Kako se to moze dogoditi?¨ A Isus mu odgovori: 'Zar si
ti uciteli u Izraelu. a to ne razumiies? Uistinu. mi govorimo ono sto znamo i
sviedocimo ono sto smo vidieli. a vi ne prihvacate nase sviedocanstvo.
99
10. Kad vam govorim o zemaliskim stvarima. a vi ne vieruiete. kako biste
vierovali. kad bih vam govorio o nebeskim stvarima? Nitko niie uzasao na Nebo;
ali ie sisao s Neba onai koii ie u Nebu. naime. Sin coviecii.¨
100
38. POGLAVL1E
O ubijanju zivotinja - Budenje mladica iz Naina od mrtvih
Tko ne ispuniava zakone Bozie. opterecuie svoiu dusu; on i ne moze naucavati i
tumaciti zakon Neba - Plieva ce biti odvoiena od psenice (1-2). Jakovlieve
liestve - ProIinieniem misli i osietila otpada nezakonito (3). O primieni nasilia i
proliievaniu krvi (4). Suosiecanie sa zivotiniama - Ubiianie zivotinia da bi ih se
oslobodilo patnie(5). Tko sebe spozna i ocisti. tai uci liubiti zivot (6). Budenie
od mrtvih (8-10)
1. Nekoliko Niegovih ucenika dode k Niemu i govorahu Mu o iednom
Egipcaninu. Beliialovom sinu. koii ie naucavao da se mucenie zivotinia ne
protivi zakonu. ukoliko niihove patnie donose covieku korist.
2. A Isus im rece: 'Uistinu. Ja vam kazem. onai tko vuce korist iz nepravde koia
se cini iednom stvoreniu Boziem. tai ne moze biti ispravan. A isto tako oni ciie
su ruke umrliane krvliu ili ciia su usta oneciscena mesom. ne mogu se baviti
svetim stvarima niti naucavati taine Neba.
3. Bog daie zrnevlie i plodove zemlie kao hranu; i za pravedne nema druge
ispravne hrane za tiielo.
4. Lopov koii provali u kucu koiu su liudi sagradili. ie kriv; ali i naimanii od
onih koii provale u kucu koiu ie Bog sagradio. veci su gresnici. Stoga kazem
svima koii zele postati Moiim ucenicima. cuvaite svoie ruke od proliievania krvi
i neka preko vasih usana ne priiede meso; ier ie Bog pravedan i dobrostiv i ier ie
zapoviedio da liudi trebaiu zivieti samo od plodova i siemenia zemlie.
5. No. ako zivotinia iako pati. tako da ioi ie zivot nepodnosliiv. ili ako za vas
postane opasnom. tada ie brzo oslobodite zivota i sa sto ie moguce manie boli.
Posaliite ie na onu stranu u liubavi i milosrdu ne muceci ie. a Bog. vas Otac.
pruzat ce vam milosrde. isto kao sto ste i vi pokazali milosrde prema onima koii
su vama dani u ruke.
6. I sto god da ucinite naimaniem od Moie diece. to cinite Meni. Jer Ja Jesam u
niima i oni su u Meni. Da. Ja Jesam u svim stvoreniima. a sva su stvorenia u
Meni. Ja se raduiem u svim niihovim radostima i patim u svim niihovim bolima.
Stoga. Ja vam kazem: 'Budite dobrostivi iedni drugima i prema svim
stvoreniima Boziim.¨
101
7. Sliedeceg se dana desilo da ie isao u grad zvan Nain. Mnogi Niegovi ucenici i
mnogo naroda islo ie s Niim.
8. No kad dode u blizinu gradskih vrata. kad evo. iznose iednog mrtvaca. sina
iedinca u maike udovice. A s niom ie islo mnogo liudi iz grada.
9. Kad ie Gospodin ugleda. osieti prema nioi samilost te ioi rece: 'Ne placi! Tvoi
sin spava! I On pristupi. dodirne liies. a oni koii ga nosise. zaustavise se. On
rece: 'Mladicu. Ja ti kazem. ustani!¨
10. A onai koieg su smatrali mrtvim. uspravi se i pocne govoriti. A Isus ga
predade niegovoi maici. I tada sve uhvati strah i oni slavise Boga govoreci:
'Jedan ie veliki prorok uskrsnuo medu nama. i Bog ie dosao Svome narodu.¨
102
39. POGLAVL1E
Sedam usporedbi o Kraljevstvu nebeskom
Put prema Kralievstvu Boziem - Onai tko ie u svoioi odluci kolebliiv. tai nece
pronaci blago na Nebu (1-6)
1. Isus ie ponovno siedio ispod smokvinog drveta. a Niegovi ucenici oko Niega.
a oko niih i veliko mnostvo liudi koie Ga htiede cuti. A On im rece: 'Cime bih
mogao usporediti Kralievstvo nebesko?¨
2. I On isprica ovu usporedbu: 'Kralievstvo nebesko slici siemenu. malom zrnu
siemena. koie ie coviek uzeo i posiiao na svoioi niivi. No kad naraste. postat ce
veliko drvo koie siri svoie grane. A niegove se prizemne grane saviiaiu prema
zemlii. pustaiu koriienie i rastu. sve dok drvo ne pokriie niivu. A ptice zraka
dolaze i gniiezde se u niegovim granama. a stvorenia zemaliska nalaze utociste u
niegovoi sieni.¨
3. On izrece ios iednu usporedbu: 'Kralievstvo nebesko slicno ie velikom blagu.
koie lezi zakopano u niivi. Coviek ga pronade i sakriie. te iz radosti ode i proda
sve sto ima i kupi tu niivu; ier zna kako veliko bogatstvo ce iz toga nastati.
4. Kralievstvo nebesko slici isto tako skupocienom biseru. koieg ie nasao
trgovac trazeci dobre bisere. A trgovac. kad ga nade. proda sve sto posiedovase
te ga kupi; ier ie spoznao koliko ie on dragocieniii od svega sto ie za ni dao.¨
5. I On ponovno progovori: 'Kralievstvo nebesko ie poput kvasca. koieg ie zena
uzela i sakrila u tri mierice brasna. Kad se sve nadiglo i ispeklo na vatri. nastala
ie pogaca kruha. Ili. Kralievstvo nebesko ie poput covieka koii uzima iednu
miericu cistog grozdanog soka i uliieva ga u dviie ili cetiri mierice vode. dok sve
ne bude izmiiesano u vino.
6. Kralievstvo nebesko ie poput grada koii biiase pazliivo sagraden na vrhu
iednog visokog brda i utemelien na stiieni. okruzen snaznim zidinama.
tornievima i vratima koie leze na sieveru i iugu. na istoku i zapadu. Takav grad
nece pasti. niti moze ostati sakrivenim. a niegova su vrata otvorena za sve. i svi
koii imaiu kliuceve. uci ce.
7. I izlozi im iednu drugu usporedbu. rekavsi: 'Kralievstvo nebesko ie poput
dobrog siemena koie ie coviek posiiao na svoioi niivi. Ali nocu. dok su liudi
103
spavali. dode niegov nepriiateli. posadi korov medu psenicu i ode. No kad su
izrasle stabliike. a klasovi doniieli plod. i korov postane vidliivim.
8. Tada sluge pristupe domacinu kuce. rekavsi: Gospodaru. nisi li posiiao dobar
plod na svoioi niivi? Odakle onda korov? A On im rece: To ie ucinio nepriiateli.
9. Tada sluge rekose: Ne zelis li da odemo tamo i da ga opliievimo? On
odgovori: Ne. da ne biste prilikom vadenia korova istovremeno izvukli i dobru
psenicu skupa s koriienom.
10. Pustite neka oboie zaiedno raste. sve do zetve. A u vriieme zetve. reci cu
zeteocima: Sakupite naipriie korov. svezite ga u snopove da ga se spali kako bi
zemliu ucinio plodnom; a psenicu sakupite u moiu zitnicu.¨
11. I ponovno im ie govorio: 'Kralievstvo nebesko nalik ie sietvi. Evo. siiac
izade da siie. I dok ie siiao. nesto ie siemena palo pokrai puta. I dodose ptice i
pozobase ga.
12. Drugo pade na kamenito tlo. gdie ne biiase puno zemlie. te uskoro iznikne
ier ne imase dovolino duboke zemlie. A kad zasia sunce sprzi ga i ono se sasusi
ier ne imase koriiena.
13. Nesto pade medu trnie. a trnie izraste te ga ugusi. A nesto pade na dobro tlo
koie biiase dobro pripremlieno i donese plod. neki stostruki. neki
sezdesetostruki. neki tridesetostruki. Tko ima usi za slusanie. neka cuie!
104
40. POGLAVL1E
Isus razotkriva usporedbe o Kraljevstvu nebeskom
Usporedbe o Kralievstvu nebeskom; dobra sietva; Prepoznavanie i
odstraniivanie korova u pravo vriieme - Putem ostvarivania u obilie Kralievstva
Bozieg (1-2). Velika zetva: Odvaianie kukolia od psenice; Paklene muke (3-7).
Sieme na rubu puta: Puko slusanie Istine (9)
1. A ucenici dodose i rekose Mu: 'Zasto pricas mnostvu u usporedbama?¨ On
im odgovori: 'Vama ie dano znati taine Kralievstva nebeskoga. no onima niie.
2. Tko ovdie ima. niemu ce se dati. kako bi imao ios vise obilia; onome
medutim. koii nista nema. treba mu oduzeti i ono sto se cini da ima.
3. Stoga ovima govorim u usporedbama ier oni niti vide. niti cuiu. niti razumiiu.
4. U niima ce biti ispunieno Izaiiino prorocanstvo koie kaze: 'Cut cete. ali
necete razumieti. vidiet cete. ali necete nista opaziti; ier ie srce ovog naroda
okorielo. niihove usi tesko cuiu. a oci su zatvorili. sve do tada dok ne budu
svoiim ocima vidieli. svoiim usima culi. a srcima razumiieli i dok ne budu
preobraceni i dok ih Ja ne budem liiecio.¨
5. No. oci vase neka budu blagoslovliene ier vide. i usi vase ier cuiu. i srca vasa
ier razumiiu. Uistinu. Ja vam kazem: Mnogi su proroci i pravednici zelieli vidieti
sto vi vidite. a nisu. i cuti sto vi cuiete. a nisu.¨
6. Zatim Isus otpusti mnostvo. a ucenici Niegovi dodose k Niemu i rekose:
'Obiasni nam usporedbu s niivom.¨ A On im odgovori: 'Onai koii siie dobru
zetvu ie Sin coviecii. niiva ie sviiet. dobra sietva su dieca Kralievstva nebeskog.
a korov su dieca zla. Nepriiateli koii ie posiiao korov. ie vrag. Zetva ie svrsetak
sviieta. a zeteoci su andeli.
7. Isto kao sto se korov skuplia i spaliuie u vatri. dogodit ce se na svrsetku
sviieta. Sin coviecii poslat ce Svoie andele. a oni ce iz Niegovog Kralievstva
sakupiti sve smutnie i sve koii cine zlo. i baciti ih u uzarenu pec. a oni koii ne
budu ocisceni. bit ce potpuno progutani. Tada ce pravednici siati poput sunca u
Kralievstvu nebeskom.
8. Cuite i usporedbu o siiacu: Sieme koie ie palo na put. nalik ie onima koii
slusaiu riiec iz Kralievstva nebeskog. ali ie ne razumiiu. Tada dode zli nepriiateli
105
i ukrade ono sto ie bilo posiiano u niihovim srcima. To su oni koii su primili
sieme na rubu puta.
9. A oni koii su primili sieme na kamenitom tlu. iesu oni koii riiec cuiu i odmah
ie s radoscu prihvacaiu. No ona ne pusta koriiena i ne traie dugo u niihovoi
nutrini. ier cim usliiedi patnia ili progonienie radi riieci. oni ce malo-pomalo
otpadati.
10. A oni koii prihvate sieme medu trniem. cuiu riiec. ali brige ovog sviieta i
varka bogatstva uguse riiec te oni postanu neplodnim.
11. No koii su primili sieme na dobrom tlu. oni riiec cuiu i razumiiu. Oni donose
i nose plodove tridesetostruko. sezdesetostruko. a neki cak i stostruko.
12. Sve ovo Ja obiasniavam vama koii pripadate unutarniem krugu. Onima
izvana govorim u usporedbama. Neka cuiu. svi koii imaiu usi za slusanie.¨
106
41. POGLAVL1E
Preobracenje lovca na ptice - Iscjeljenje slijepca
Trgovanie zivotiniama; Trgovanie liudima - Svetkovanie sabata - Kaznena miera
za one koii znaiu i koii ne znaiu (1-9). Tko ispuniava zakon Bozii. promatra
dubine Postoiania (10-13)
1. Kad Isus pode u Jerihon. sretne Ga coviek s mladim golubovima i kavezom
punim ptica koie ie ulovio. On vidie niihovu tugu zbog izgubliene slobode. a
osim toga trpiele su glad i zed.
2. On tada rece covieku: 'Sto radis s ovima?¨ A coviek odgovori: 'Zivim od
toga sto prodaiem ptice koie sam ulovio.¨
3. A Isus mu rece: 'Sto mislis kad bi tebe netko snazniii i pametniii nego sto si ti
ulovio i vezao. ili isto tako tvoiu zenu ili tvoiu diecu. i bacio te u zatvor kako bi
te prodao za svoiu vlastitu korist i time zaradio za svoie zivotno uzdrzavanie?
4. Nisu li ovo tvoia subliznia stvorenia. samo slabiia od tebe? I. ne skrbi li isti
Bog. Otac i Maika za niih isto kao i za tebe? Pusti svoiu malu bracu i sestre na
slobodu i pripazi da tako nesto nikada vise ne cinis. vec da posteno zaraduies
svoi kruh.¨
5. A coviek se zaprepasti nad tim riiecima i nad Niegovom punomoci te pusti
ptice na slobodu. Kad ptice izadose. poletiese prema Isusu. i sletivsi na Niegova
ramena. pievahu Mu.
6. A coviek se dalie raspitivao o Niegovom uceniu i posao svoiim putem te
izucio za kosaraca. Svoiim ie radom zaradivao svoi kruh. unistio sve kaveze i
zamke te postao Isusovim ucenikom.
7. A Isus ugleda iednog covieka koii ie radio na sabat te mu rece: 'Coviece. znas
li sto cinis. onda budi blagoslovlien. ier u duhu ne krsis zakon. No. ne znas li.
onda si proklet i prekrsiteli zakona.¨
8. Ponovno ie Isus govorio Svoiim ucenicima: 'Sto bi se trebalo dogoditi onim
slugama koii poznaiu voliu svog gospodara. pa ipak se ne pripremaiu za Niegov
dolazak i ne postupaiu po Niegovoi volii?
107
9. Uistinu. Ja vam kazem. one koii poznaiu voliu svog Ucitelia. ali ie ne sliiede.
treba istuci mnogim udarcima. One. medutim. koii ne poznaiu voliu svog
Ucitelia. te ie stoga i ne cine. treba istuci s manie udaraca. Onome kome ie
mnogo dano. od niega ce se mnogo i zahtiievati. A kome ie malo dano. od niega
ce se malo i zahtiievati.¨
10. A biiase iedan coviek sliiep od rodenia. On ie niiekao postoianie sunca.
mieseca i zviiezda kao i boia. Uzaludno su ga pokusavali uvieriti da drugi liudi
to vide. I oni ga dovedose Isusu. a On pomaza niegove oci i coviek progleda.
11. On se radovase s divlieniem i strahom i obiavliivase kako priie biiase sliiep.
'A sada. nakon toga¨ rece 'vidim sve. sve znam. razlikuiem stvari. ia sam Bog.¨
12. Isus mu rece: 'Kako mozes sve znati? Ti ne mozes vidieti kroz zidove svoie
kuce. ni citati misli svoiih blizniih ni razumieti iezik ptica ili divliih zivotinia. U
siecanie ne mozes prizvati ni dogadaie svog priiasnieg zivota. ni svoie zacece
niti rodenie.
13. Razmisliai ponizno o tom koliko ti ie ostalo nepoznato. cak nevidliivo. I ako
tako cinis. vidiet ces iasniie.¨
108
42. POGLAVL1E
Isus naucava o braku - Iscjeljenje deset gubavaca
Povezanost bracnih partnera i pri vaniskom razdvaianiu - Polaritet i dualitet -
Unutarnie vriiednosti (1-5). Ne zivieti u braku (6-8). Traino ozdravlienie samo
preko ostvarivania viecnih zakona (13)
1. Nakon svog govora Isus napusti Galileiu i dode u Judeiu. na obalu Jordana. A
veliko mnostvo naroda sliiedise Ga i On tamo mnoge ozdravi.
2. I Iarizeii dodose k Niemu da Ga iskusaiu te Mu rekose: 'Je li ispravno po
zakonu da muz otiera svoiu zenu. iz bilo kog razloga?¨
3. A On im odgovori: 'Kod nekih naroda muskarac ima vise zena i iz
opravdanog razloga otpusti onu koiu zeli. Kod naroda. gdie zena ima vise
muzeva i iz nekog opravdnog razloga otierat ce onoga koga ona zeli. Kod drugih
naroda muskarac ie povezan s iednom iedinom zenom u medusobnoi liubavi. i to
ie bolii i naivisi put.
4. Niste li citali da ie u pocetku Bog stvorio liude da budu iedan muskarac i
iedna zena te da ie rekao: Radi toga treba muskarac ili zena napustiti oca i maiku
i prionuti uza svoiu zenu. odnosno uza svoga muza i dvoie ce biti iedno tiielo?
5. I tako oni vise nisu dva. vec iedno tiielo. Sto Bog spoii. to coviek ne smiie
razdvoiiti.¨
6. A oni Mu odvratise: 'Zasto ie onda Moisiie zapoviedio. da se da otpusni list?¨
A On im rece: 'Moisiie ie patio zbog tvrdoce vasih srca sto se razdvaiate od
svoiih zena. isto kao sto vam ie dopustio da u mnogim slucaievima iedete meso;
no. niie bilo tako od pocetka.
7. A Ja vam kazem: Tko god odbaci svoiu zenu. osim iz nekog opravdanog
razloga. i ozeni se drugom. tai cini brakolomstvo.¨ Tada Mu Niegovi ucenici
rekose: 'Ako ie takav odnos muza prema niegovoi zeni. onda niie dobro zeniti
se.¨
8. No On im rece: 'Svi ne shvacaiu riieci. vec samo oni koiima ie dano. ier
postoie neviencani. koii su se kao takvi rodili iz maicine utrobe i takvi koii ce
zbog liudi ostati neviencani. te oni koii ce svoievolino ostati neviencani radi
Kralievstva nebeskog. Tko moze shvatiti. neka shvati!¨
109

9. Tada dodose k Niemu malena dieca da na niih polozi ruke te ih blagoslovi. No
ucenici su ih odvracali
10. No Isus rece: 'Pustite diecicu da dodu k Meni i ne zabraniuiete im to. ier ie
niihovo Kralievstvo nebesko.¨ I On polozi Svoie ruke na niih te ih blagoslovi.
11. A kad dode u iedan grad. sretne Ga deset gubavaca koii staiahu pored puta. I
oni uzviknuse: 'Isuse. Uciteliu. smilui nam se!¨
12. A kad ih On vidie. rece im: 'Idite i pokazite se svecenicima.¨ I dogodilo se
da su se putem ocistili. A iedan od niih. kad vidie da ie iscielien. vrati se nazad
slaveci Boga u sav glas. te pade nicice pred Isusom i iskaze Mu zahvalnost. A
biiase to neki Samaricanin.
13. A Isus rece: 'Zar se niie svih desetoro ocistilo? Gdie ie ostalo devetero? Oni
se nisu vratili i slavili Boga kao ovai stranac.¨ I On mu rece: 'Ustani i idi svoiim
putem. Tvoia te viera ozdravila.¨
110
43. POGLAVL1E
Bogatas i Kraljevstvo nebesko - Zapovijedi ciscenja
Vlasnistvo i Kristova sliedba (1-4). Sve ie moguce onome tko tezi duhovno-
bozanskom kao svom istinskom bicu (6). Bog ili Mamon - Teznia za
materiialnim i niezine posliedice (7). Tko otkaze materiializmu. mnogostruko ce
primiti u viecnom Postoianiu (8-9). Vanisko ciscenie i unutarnia cistota -
Viernost slovima ukazuie na neviernost Bogu (10-16)
1. Kad eto. dode iedan k Niemu i rece: 'Dobri Uciteliu. koie dobro trebam
uciniti da postignem zivot viecni?¨ A On rece niemu: 'Zasto Me zoves dobrim?
Nitko niie dobar osim Boga. Ali ako hoces uci u zivot onda ispuniavai
zapoviiedi.¨ Tada Mu on rece: 'A koie su to?¨
2. Isus rece: 'Sto uci Moisiie? Ti ne trebas ubiiati. ne trebas ciniti preliub. ne
trebas krasti. ne trebas lazno sviedociti. trebas postovati oca i maiku. trebas
liubiti blizniega svoga kao sebe sama.¨ Tada Mu mladic rece: 'Toga sam se
svega drzao od mladih dana. Sto mi ios nedostaie?¨
3. Isus mu odgovori: 'Ako hoces biti savrsen. tad idi. prodai sto imas u izobiliu i
dai onima koii nista nemaiu. tako ces steci blago na Nebu. Onda dodi i sliiedi
Me.¨
4. Ali kada mladic cu ove riieci. ozaloscen otide od Niega; ier ie imao velika
imania. cak. vise nego sto ie trebao.
5. Zatim Isus rece svoiim ucenicima: 'Doista. kazem vam. bogatas ce tesko uci u
Kralievstvo nebesko. I dalie vam kazem: Lakse ie devi proci kroz vrata iglene
usice nego bogatasu u Kralievstvo Bozie.¨
6. Kad su to culi Niegovi ucenici. zacudili su se mnogo te su rekli: 'Tko onda
moze postati blazen? 'No Isus ih pogleda i odgovori im: 'Za tielesno osietilo to
ie nemoguce. ali za duhovno sve ie moguce.¨
7. A Ja vam kazem ne postanite priiatelii Mamona nepravednosti. da vas on. kad
umrete. ne primi kao placu u svoia zemaliska prebivalista. Postanite radiie
priiatelii istinskog bogatstva koie iest mudrost Bozia. da budete prihvaceni u
boravista koia su viecna.
111
8. Tada rece Petar Niemu: 'Eto. mi smo ostavili sve i posli za Tobom.¨ A Isus
im odgovori: 'Doista kazem vam da cete vi koii ste posli za Mnom. u ponovnom
rodeniu. kada ce Sin coviecii siediti na priiestoliu Svoie slave. siediti takoder na
dvanaest priiestolia i suditi dvanaest rodova Izraelovih. Ali davati stvari ovoga
sviieta. niie Moi posao.
9. A tko ostavi imania. kuce ili priiatelie za voliu Kralievstva nebeskog i
Niegove pravednosti. tai ce u iducem zivotu primiti stostruko i nasliiediti zivot
viecni. No mnogi. koii su tu prvi. bit ce zadnii. a zadnii ce biti prvi.¨
10. I k Niemu su dosli pismoznanci i Iarizeii koii su vidieli kako iedan od
Niegovih ucenika iede neopranim rukama.
11. A oni su bili sablaznieni od toga. ier Zidovi ne iedu dok si ne operu ruke. i k
tome sliiede mnostvo ostalih obicaia kod prania pehara. suda i stolova.
12. I oni su rekli: 'Zasto svi Tvoii ucenici ne sliiede tradiciiu starih? Vidieli smo
kako iedu neopranim rukama.¨
13. A Isus odgovori: 'Nesumniivo. Moisiie vam ie zapoviedio da se cistite a
svoia tiiela i svoie sude cistim odrzavate. ali ste vi dodali stvari koie cesto ne
mogu svi sliiediti u svako doba i na svakom miestu.
14. Cuite Me dakle: Ne oneciscuiu covieka samo neciste stvari koie ulaze u
tiielo nego. stovise. ruzne i neciste misli koie izviru iz vaseg srca oneciscuiu
unutarnieg covieka a isto tako i druge. Zato pazite na svoie misli i cistite svoia
srca i dopustite da vasa hrana bude cista.
15.Ovo trebate ciniti a da pritom ne zapostavliate ostale zakone. Tko krsi zakone
cistoce ier ie neminovno. osloboden ie priiekora ier on to ne cini iz samovolie.
da prezre zakon koii ie dobar i pravedan. Jer urednost u svim stvarima ie velika
dobit.
16. Zato ne preuzimaite lose obicaie sviieta makar i zbog izgleda. Jer mnogi
bivaiu privedeni zlu preko vaniskog izgleda i maske sotone.¨
112
44. POGLAVL1E
Vjera dvanaestorice - Temeljni stupovi zajednice
Bog nema taini; griieh prekriva istinu (2-3). Istinske prazaiednice temeliiti na
stiieni Kristu (4). Krivotvorenie istine od crkve - Bozia pravednost daie svakom
gresniku dugo vriieme mogucnost za obracanie (7-8). Zakon Bozii dolazi na
ovai sviiet; istina postaie vidliivom (10-12). Coviecanstvo ce doci u iedinstvo sa
Mnom. Kristom (13-15)
1. Isus ie ponovno siedio blizu iezera usred dvanaest palminih stabala. gdie se
cesto odmarao. A dvanaestorica te niihovi pratioci dosli su k Niemu. sieli su u
sieni drveca i Sveti usred niih poucavao ih ie.
2. I Isus im ie rekao: 'Culi ste sto liudi govore o Meni. no sto vi kazete. tko sam
Ja?¨ Ustao ie Petar s Andriiom. svoiim bratom i rekao: 'Ti si Krist. Sin zivoga
Boga. koii ie sisao s Neba i zivi u srcima onih koii vieruiu i pokoravaiu Mu se za
voliu pravednosti.¨ I ostali su ustali i govorili svatko na svoi nacin: 'Ove su
riieci istinite. tako i mi vieruiemo.¨
3. A Isus odgovori: 'Blagoslovlieni ste vi. Moia dvanaestorico. koii vieruiete. ier
meso i krv nisu vam to otkrili nego Duh Bozii koii u vama obitava. Doista. Ja
Sam put. istina i zivot. A istina zna sve stvari.
4. Sva istina ie u Bogu i Ja sviedocim za istinu. Ja Sam prava stiiena i na toi
stiieni izgradit cu Svoiu zaiednicu. i vrata pakla ie nece nadvladati. i od te stiiene
poteci ce potoci zive vode da daruiu zivot narodima ove Zemlie.
5. Vi ste Moiih dvanaest izabranih. Na Meni. glavi i kamenu temelicu. izgradeni
su na stiieni dvanaest temelinih stupova Moie kuce; i na vama u Meni treba se
izgraditi Moia zaiednica. i u istini i pravednosti treba se osnovati Moia
zaiednica.
6. A vi cete siediti na dvanaest priiestolia i odasiliati svietlo i istinu svim
dvanaestoro rodovima Izraelovih u Duhu. A Ja cu biti s vama do konca sviieta.
7. Ali posliie vas ce doci liudi pokvarenog nazora i neznaniem ili silom mnogo
ce toga potisnuti sto sam vam Ja rekao a pripisat ce Mi riieci koie nisam nikad
izgovorio; i tako ce posiiati kukoli medu dobrom psenicom koiu Sam vam dao.
da ie vi siiete po sviietu.
113
8. Tada istina Bozia mora otrpieti protivlienie gresnika; ier tako ie bilo i tako ce
biti. Ali doci ce vriieme kad ce se. sve sto su oni sakrili. otkriti i obznaniti. i
istina ce osloboditi sve koii su bili vezani.
9. Jedan ie vas Uciteli. a svi ste vi braca i nitko niie veci od drugoga na miestu
koie sam vam Ja dao; ier imate Ucitelia. naime Krista. koii iest iznad vas i s
vama i u vama. i nema neiednakosti medu Moiom dvanaestoricom ili niihovim
ucenicima.
10. Svi su Mi iednako blizu. Ne stremite. dakle. prvom miestu. ier ste vi svi prvi.
ier ste vi kamen-temelici i stupovi zaiednice. koia ie izgradena na istini i koia
iest u Meni i u vama. A istinu i zakon. kako su vam bili dani. trebate podici za
sve.
11. Doista. ako ste vi i vasa braca slozni da u Moie ime zapocnete nesto. tada cu
Ja biti usred vas i s vama.
12. Jao vremenu kad ce duh sviieta uci u zaiednicu i kad ce muzevi i zene poradi
svoie pokvarenosti proglasiti nevazecim Moie ucenie i zapoviiedi. Jao sviietu.
kad svietlo bude skriveno! Jao sviietu. kad se to bude dogodilo!¨
13. Tad Isus podize svoi glas i rece: 'Hvala Tebi. o pravedni Oce. Stvoriteliu
Neba i Zemlie. Ti si to sve sakrio mudrima i pametnima ali Ti to obznaniuies
dieci.
14. Nitko Te ne poznaie osim Tvoga Sina koii ie Sin coviecii. Nitko ne poznaie
Sina osim onih koiima ie Krist obiavlien.
15. Dodite k Meni svi koii ste izmuceni i optereceni. i Ja cu vam mir dati.
Uzmite Moi iaram na sebe i ucite od Mene. ier Ja Sam blage cudi i ponizan u
srcu. i vi cete u svoiim dusama mir naci. Jer Moi iaram ie ravnomieran i lagan. a
Moi teret mali i ne opterecuie neiednako.¨
114
45. POGLAVL1E
Trazenje znakova - Necisti duh - Isusovi roditelji i braca i sestre -
Zemaljsko bogatstvo
'Sliiepac¨ ocekuie cuda - Opasnost od utiecaia preko protivnih snaga (1-6).
Griieh protiv Svetog Duha ie postupanie unatoc boliem znaniu (7). Clan Bozie
obitelii ili individualist i braniteli liudskog ia (8-10). Materiialno bogatstvo;
posliedice gramzivosti (11-16)
1. Vise pismoznanaca i Iarizeia reklo ie Niemu. 'Uciteliu. mi bismo htieli vidieti
znak od Tebe.¨ No On im odgovori: 'Jedan zao i pokvareni narastai trazi znak.
ali mu se nece dati drugi znak osim znaka proroka Jone.
2. Da. kao sto ie Jona bio tri dana i tri noci u utrobi kita. tako ce i Sin coviecii
boraviti tri dana i tri noci u srcu Zemlie i onda ponovno uskrsnuti.
3. Muzevi Ninive ce uskrsnuti i suditi ovom narastaiu i osuditi ga; ier su se oni
pokaiali za Jonine propoviiedi. a gle. ovdie ie iedan veci od Jone.
4. Kraliica iuga uskrsnut ce i suditi i osuditi ovai narastai; ier ona ie dosla iz
naiudalieniiih kraieva Zemlie da bi cula Salomonovu mudrost. a evo. ovdie ie
iedan veci od Salomona.¨
5. A On ie govorio dalie: 'Kad necisti duh izide iz covieka. on ide kroz pusta
neplodna miesta da bi pronasao mir. ali kako ga ne nalazi. on kaze: 'Hocu se
vratiti svom domu iz koieg sam izisao.¨ A kad dode tamo. nade ga praznim.
pometenim i uresenim. ier nisu dobrog duha zamolili da prebiva unutra i da bude
niihov viecni gost.
6. Tada on odlazi i sa sobom uzima sedam drugih duhova koii su ios zlocestiii
od niega. i oni se usele i tamo prebivaiu. a zadnie stanie od svih ovakvih ie losiie
od prvog. Isto tako ce proci i onai zlocesti narastai koii priieci ulaz Duhu
Boziem.
7. Jer kazem vam. onome tko Sina coviecieg klevece. bit ce oprosteno. Ali tko
Svetog Duha klevece. niemu se nece oprostiti niti u ovom zivotnom viieku. niti u
sliedecem zivotu; ier se oni opiru Svietlu Boziem poradi laznih predania liudi.¨
8. Dok ie On ios govorio narodu. gle. tu vani staiali su Niegovi roditelii i
Niegova braca i sestre i htieli su s Niime govoriti. Tada iedan Mu rece: 'Evo.
115
Tvoi otac i Tvoia maika i Tvoia braca i sestre stoie vani i hoce govoriti s
Tobom.¨
9. No On odgovori i rece niemu: 'Tko ie Moi otac i tko ie Moia maika? I tko su
Moia braca i sestre?¨
10. I On Svoiom rukom pokaza na svoie ucenike i rece: 'Vidite Moieg Oca i
Moiu Maiku. Moiu bracu i sestre i Moiu diecu! Tko vrsi voliu Moieg Oca na
Nebu. on ie Moi otac i Moia maika. Moi brat i Moia sestra. Moi sin i Moia kci.¨
11. A tu ie bila nekolicina Iarizeia koii su bili ponosni na svoie bogatstvo. te On
rece niima: 'Pazite i cuvaite se gramzivosti ier zivot liudski se ne sastoii u obiliu
stvari koie on posieduie.¨
12. I On niima kaza usporedbu: 'Zemlia iednog bogatog covieka rodila ie u
izobiliu i on ie u sebi mislio i govorio: Sto mi ie ciniti? ier nemam miesta gdie
bih pospremio svoiu zetvu.
13. Te on rece: ucinit cu ovo: Porusit cu svoie zitnice i vece izgraditi. I u niih
pospremiti svu svoiu lietinu i dobra.
14. I reci cu svoioi dusi: Skupila si mnoga dobra. za mnogo godina. uzivai. iedi.
pii i budi radosna.
15. Ali Bog rece niemu: Ti ludo. ove noci trazit ce se tvoi zivot od tebe. Komu
ce tad pripasti te stvari koie si nagomilao?
16. Tako prolaze oni koii skupliaiu blaga za sebe. ali nisu bogati dobrim dielima
prema onima koii trpe nevoliu i oskudicu.¨
116
46. POGLAVL1E
Isusovo preobrazenje - Dvanaest zapovijedi
U Isusovom preobrazeniu bio Mu ie otkriven Niegov krizni put. Niegov dalinii
nalog kao Krist te buducnost coviecanstva i Zemlie (1-6). Novi Izrael (7-21).
Novi zakon liubavi - Niti iedna dusa nece propasti (22-24). Ciscenie duse (25).
Svi istinski proroci ne bivaiu prepoznati (26-28)
1. Nakon sest dana. nesto priie praznika sienica. pozva Isus dvanaestoricu k Sebi
i povede ih sa Sobom na iedno visoko brdo. I dok ie On tamo molio promiieni se
izgled Niegove prilike; On ie bio preobrazen iznutra. Niegovo ie lice sialo kao
sunce a Niegova odieca biiase biiela kao svietlo.
2. I gle. niima se poiavise Moisiie i Iliia koii su pricali s Niim a govorili su o
zakonu i o Niegovoi smrti koia bi se trebala dogoditi u Jeruzalemu.
3. I Moisiie rece: 'To ie Ovai o Koiem sam vam proricao: Proroka izmedu tvoie
brace. meni slicnog. poslat ce vam Viecni. i sto ce Viecni Niemu reci. to ce On
vama reci. i Niega trebate slusati. a oni koii Mu se nece pokoravati pripremaiu si
svoiu vlastitu propast.¨
4. Petar rece Isusu: 'Gospodine. dobro ie da ostanemo ovdie. ako hoces. tu cemo
sagraditi tri sienice: iednu Tebi. iednu Moisiiu i iednu Iliii.¨
5. I dok ie on ios govorio. gle. zasieni ih sviietli oblak i dvanaest zraka poput
sunca izbilo ie iza oblaka. a iz oblaka dopriie glas koii rece: 'Ovo ie Sin Moi
liublieni. koii Mi ie mio. Niega slusaite.¨
6. Kad su ucenici ovo culi pali su licem na tlo i mnogo su se uplasili. Isus im ie
pristupio. dodirnuo ih ie i rekao: 'Dignite se i ne boite se!¨ Ali kad su podigli
oci nisu nikoga vidieli osim Isusa samoga. A na Niemu se vidielo sest zraka.
7. I Isus rece niima: 'Evo. Ja vam daiem novi zakon. ali koii niie novi. vec stari.
Isto kao sto ie Moisiie narodu Izraela dao Deset zapoviiedi prema puti. tako cu
vam Ja za Kralievstvo Izraela dati Dvanaest zapoviiedi prema Svetom Duhu.
8. Tko ie tai Izrael Bozii? Svi. iz svakog naroda i svakog roda. koii su pravedni.
koii sliiede liubav i milosrde i Moie zapoviiedi. oni su pravi Izrael Bozii. I dizuci
se Isus rece:
117
9. 'Cui. o Izraele. Jahve. tvoi Bog. ie Jedini. Ja imam mnoge vidovniake i
proroke. U Meni zive i krecu se svi i postoie.
10. Ne trebate uzimati zivot bilo kom stvoru iz zadovolistva ili zbog svoie
koristi. niti ga muciti.
11. Ne trebate krasti tudu imovinu. niti za sebe skupliati zemliu i bogatstva vise
nego sto vam treba.
12. Ne trebate iesti meso niti piti krv ubiienog stvora. niti nesto drugo sto steti
vasem zdravliu ili sviiesti.
13. Ne trebate sklapati neciste brakove u koiima nema liubavi i cistote. niti
pokvariti sami sebe ili bilo koieg stvora koieg ie Sveti cistog stvorio.
14. Ne trebate lazno sviedociti. protiv svoiih blizniih. niti namierno nekoga laziu
prevariti da bi ga ostetili.
15. Ne trebate nikome ciniti ono sto necete da vama cine.
16. Trebate obozavati Jednoga. Oca na Nebu. od koiega sve dolazi i castiti
Niegovo sveto ime.
17. Trebate castiti svoie oceve i maike koii brinu za vas. isto tako i sve pravedne
ucitelie.
18. Trebate liubiti i stititi slabe i potlacene i sva stvorenia koia trpe nepravdu.
19. Trebate svoiim rukama obradivati sve sto ie dobro i zapoviiedeno. Trebate
iesti plodove zemlie. da biste dugo zivieli na zemlii.
20. Trebate se cistiti sve dane a sedmog se dana odmoriti od svog posla a sabat i
praznike vaseg Boga drzati svetima.
21. Trebate drugima ciniti ono sto hocete da vama cine.¨
22. I kad su ucenici culi ove riieci. lupili su se u prsa i rekli: 'Oprosti nam. o
Boze. ako smo sto propustili i neka Tvoia mudrost. Tvoia liubav i istina u nama
ucine nasa srca volinima da liube i sliiede Tvoie svete zapoviiedi.¨
118
23. A Isus im rece: 'Moi ie iaram ravnomieran a Moi teret neznatan. i ako ih
hocete nositi. bit ce vam lako. Onima koii stupaiu u Kralievstvo Bozie ne
stavliaite druge terete osim potrebnih.
24. To ie Novi zakon za Izrael Bozii. a zakon ie u Niemu; ier to ie zakon liubavi
i niie nov nego stari. Pazite dobro da ovom zakonu ne dodate nista novoga niti
da mu nesto oduzmete. Doista. kazem vam da ce svi koii vieruiu i koii sliiede
ovai zakon biti spaseni. a oni koii ga poznaiu a ne sliiede. bit ce izgublieni.
25. Ali isto tako kao sto svi u Adamu umiru. tako ce svi u Kristu ozivieti. A
neposlusni bit ce procisceni kroz mnoge vatre. a oni koii ostanu tvrdoglavi sici
ce dolie i izgubit ce se za iedan eon.¨
26. I kad su silazili s brda zapoviedi im Isus riiecima: 'O ovoi poiavi ne trebate
nikome govoriti dok Sin coviecii ponovno ne uskrsne od mrtvih.¨
27. A Niegovi Ga ucenici upitase: 'Zasto onda pismoznanci kazu da prvo mora
Iliia doci?¨ Isus im odgovori: 'Iliia treba doista priie doci i sve obnoviti.
28. Ali Ja vam kazem: Iliia ie vec dosao a oni ga nisu prepoznali nego su mu
ucinili sto su htieli. Isto tako ce morati i Sin coviecii trpieti od niih.¨ Tada su
ucenici shvatili da im ie On govorio o Ivanu Krstiteliu.
119
47. POGLAVL1E
Ispravno razumijevanje zapovijedi - Usporedba o bogatom covjeku i
prosjaku Lazaru
O ispravnom razumiievaniu pisanih zakona; Primier: ubiianie (1-3). Zavist ie
krada - Radanie bolesne diece - Preliub (4-5). Postovanie svih oblika zivota (6).
Govoriti istinu; ali ne rugati se - Postovati slobodnu voliu bliznieg (7). Zivieti u
Bogu (8-9). Razlike izmedu siromaha i bogatasa: uzroci i posliedice (10- 17)
1. A kad su sisli s brda. upita Ga iedan od Niegovih ucenika: 'Uciteliu. hoce li
coviek uci u zivot ako ne izvrsava sve zapoviiedi?¨ A On rece: 'Zakon ie dobar
po slovu ali ie ios bolii po duhu. Jer ie slovo bez duha mrtvo. a duh cini slovo
zivim.
2. Pazite da u srcu i u duhu liubavi sliiedite sve Zapoviiedi koie sam vam dao.
3. Zapisano ie: Ne ubii. No Ja vam kazem da su oni koii mrze i zele ubiiati. krivi
pred zakonom. Da. ako neduznim stvorovima zadaiu bol i muku. oni su krivi.
Ali ako ubiiu samo da prekrate patnie koie se ne mogu izliieciti. oni nisu krivi.
ucine li to brzo i u liubavi.
4. Kaze se. ne trebas krasti. Ali Ja vam kazem. svi koii nisu zadovolini onim sto
imaiu i zele i zude za onim sto drugi imaiu. ili koii radnicima uskracuiu ono sto
im pripada. oni su vec u svoiim srcima ukrali i niihova ie krivica veca od krivice
covieka koii krade kruh iz nuzde. da bi utazio svoiu glad.
5. A Ja sam vam rekao. ne trebate ciniti preliuba. Ali Ja vam kazem. ako se muz i
zena s bolesnim tiielima povezu u brak i rode bolesne potomke. oni su krivi.
mada nisu uzeli zenu ili muza svoieg bliznieg. A takoder i oni koii nisu uzeli
zenu koia pripada drugome. ali ie u svom srcu zele i zude za niom. oni su u duhu
ucinili preliub.
6. A Ja vam ponovno kazem: Svatko tko tezi posiedovati tiielo nekog stvora radi
hrane. radi zadovolistva ili radi dobiti. time se oneciscuie.
7. A ako coviek svom blizniem kaze istinu s namierom da mu nanese stetu. on ie
kriv. iako ie to doslovno istinito.
8. Krecite se u duhu. tako cete izvrsavati zakon i sazriievati za Kralievstvo
Bozie. Ostavite u svoiim srcima radiie nego na spomen-plocama zakon. koii vi
120
uza sve to trebate izvrsavati a ne ostaviti ga neizvrsenim. Jer zakon koii sam vam
Ja dao ie svet. pravedan i dobar i neka budu blagoslovlieni svi koii mu se
pokoravaiu i u niemu se krecu.
9. Bog ie duh i oni koii Boga obozavaiu. moraiu ga obozavati u duhu i u istini u
svako doba i na svakom miestu.¨
10. A bogatasima On isprica sliedecu usporedbu: 'Biiase neki bogat coviek koii
se odiievao u purpur i Iini lan a iz dana ie u dan siaino i veselo zivio.
11. Neki siromah imenom Lazar lezao sav u cirevima do niegovih vrata i ceznuo
da se nasiti mrvicama koie su padale s bogataseva stola. Cak su i psi dolazili i
lizali su mu cireve.
12. No prosiak umriie i andeli ga odniiese u krilo Abrahamovo. I bogatas umriie
i biiase pokopan s velikom raskosi. Kad ie bio u paklu usred svoiih muka. podize
oci te ugleda Abrahama u daliini i Lazara u niegovu krilu.
13. I on povika: Oce Abrahame. smilui mi se te posalii Lazara neka namoci vrh
prsta vodom da mi rashladi iezik; ier se ovdie strasno mucim.
14. No Abraham rece: Sieti se. sine. da si ti primio svoie dobro za svoga zivota.
a Lazar zlo. On ie sada ovdie utiesen a ti se mucis. Takve su promiene u zivotu
za ciscenie duse. Osim toga. izmedu nas i vas veliki ie bezdan. te ni oni koii bi
htieli ne mogu odavde priieci k vama dolie. niti odatle priieci k nama gore. dok
se ne ispuni niihovo vriieme.
15. Tada on rece: Onda molim te. oce. posalii ga u kucu moga oca; ier imam ios
petero brace. da im posviedoci da ne bi i oni dosli u ovo miesto muka.
16. Abraham mu rece: Imaiu Moisiia i proroke neka niih slusaiu. No on rece:
Nece. oce Abrahame; ali ako im tko dode od mrtvih. pokaiat ce se.
17. Abraham mu rece: Ako oni ne slusaiu Moisiia ni proroke. nece vierovati ni
ako tko od mrtvih uskrsne.¨
121
48. POGLAVL1E
Isus nahrani tisucu ljudi i ozdravlja na sabat
Su-patnia (1-9). Ozdravlienie bolesnih - Klevetnicki govori protiv Isusa i protiv
Kristovih sliedbenika (10-13)
1. Dogodi se. kad ie Isus ucio veliko mnostvo liudi a oni su bili gladni i trpieli
dnevnu zegu. da ie iedna zena dosla s puta s iednom devom natovarenom
lubenicama i drugim plodovima.
2. A Isus podize Svoi glas i viknu: 'O. vi. vi koii zedate. trazite zivu vodu koia
dolazi s Neba; ier to ie voda zivota i tko ie se napiie tai nece nikad vise biti
zedan.¨
3. I On uzme pet lubenica i podiieli ih medu narodom. a oni su ieli i niihova zed
bi utazena. A On im rece: 'Ako Bog dopusta suncu da sia i vodi da puni ove
plodove zemlie. ne treba li onda da On sam bude sunce vasih dusa i da vas
ispuni vodom zivota?
4. Trazite istinu i dopustite vasim dusama da budu zadovoline. Istina Bozia ie
voda koia dolazi s Neba. bez novca i bez ciiene. i oni koii ie piiu bit ce
zadovolieni.¨ A onih koie ie On nasitio bilo ie tisucu liudi - muzeva. zena i diece
- i nitko niie otisao kuci gladan ili zedan. A mnogi koii su imali groznicu.
ozdravili su.
5. U to doba. iednog sabata dok ie Isus isao kroz usieve. Niegovi ucenici koii su
bili gladni poceli su trgati klasie i iesti.
6. No kad su Iarizeii to vidieli rekli su Mu: 'Vidi. Tvoii ucenici cine nesto sto po
zakonu ne dolikuie na sabat.¨
7. A Isus im odgovori riiecima: 'Zar niste citali sto ucini David kad zaiedno sa
svoiim pratiocima ogladnie? Kako ie usao u kucu Boziu i ieo zrtvene kruhove
koie ie dopusteno iesti iedino svecenicima ali ne Davidu i onima koii su bili s
niim?
8. Ili zar niste procitali u zakonu da svecenici na sabat u hramu nekaznieno
obavliaiu posao? Ali Ja vam kazem da ie na ovom miestu iedan koii ie veci od
hrama.
122
9. No ako spoznate sto to znaci: Ja hocu samilost a ne zrtvu. tako ne biste osudili
neduzne. Sin coviecii ie takoder Gospodar i na sabat.¨
10. On pode dalie i dode do niihove sinagoge. Tu biiase neki coviek kome ie
usahla ruka. A pismoznanci i Iarizeii upitase Ga: 'Je li po zakonu dopusteno na
sabat liieciti?¨ da bi Ga mogli optuziti.
11. A On im rece: 'Ima li tko medu vama da svoiu iedinu ovcu. kad bi na sabat
pala u iamu. ne bi prihvatio i izvadio? A kad pomazete ovci. zasto ne biste
pomogli covieku u nevolii.
12. Zato ie po zakonu ciniti dobro na sabat. Tada On rece covieku: 'Ispruzi
ruku!¨ On ie ispruzi i ona postade opet kao druga.
13. A Iarizeii izidose i odrzase savietovanie protiv Niega. kako bi Ga mogli
unistiti. Ali cim to Isus primiieti. otide sa Svoiim ucenicima i mnostvo naroda
islo ie za Niim. a On ie ozdravliao niihove bolesne i slabe. te im naredi da ovo
ne razglase.
14. I ispuni se ono. sto ie Izaiia govorio: 'Evo sluge Moieg kog Sam izabrao.
Moieg liublienog. milienika duse Moie. Na Niega izlit cu Svoga Duha da donosi
pravdu neviernicima.
15. On nece zvati niti vikati. nit ce netko cuti Niegov glas po ulicama. On nece
slomiti savinutu trsku. niti ugasti stiieni sto tinia. dok pravednost i pobiedu On
ne prosiri. A Niegovu ce imenu vierovati pogani.¨
123
49. POGLAVL1E
Istinski hram Bozji
O razaraniu hrama (1-3). Svaki coviek ie hram Bozii. hram Svetoga Duha (4).
Znacenie vaniskih oblika (5-7). Krvoprolice i krvne zrtve (8-10). Samo onai tko
danomice nastoii zivieti u Bogu prepoznaie Krista i razumiie govor zakona (11-
12)
1. Blizio se blagdan Pashe. Dogodi se da neki od ucenika. koii biiahu zidari.
popravliahu prostoriie hrama. Isus prode mimo a oni Mu rekose: 'Uciteliu. vidis
li ove velike gradevine. od kakvih su sve vrsta kamena i koliko ie cudesno dielo
nasih predaka?¨
2. A Isus rece: 'Da. prekrasno ie a kamen ie pomno slozen. ali ce doci vriieme
kad nece ostati kamen na kamenu; ier ce nepriiateli ovladati gradom i hramom.
3. No istinski hram ie tiielo coviecie u koiem Bog preko duha obitava. A kad se
tai hram razori. Bog ce u tri dana podici ios liepsi hram. koii oko obicnog
covieka ne moze prepoznati.
4. Zar ne znate da ste vi hram Svetoga Duha? I da ce sam biti unisten onai. tko
unisti iedan od tih hramova?¨
5. I mnogi od pismoznanaca koii su Ga slusali. htieli su Mu postaviti zamku od
Niegovih riieci. te rekose: 'Ako Ti odbacuies zrtvovanie ovaca i goveda i ptica.
u koiu ie onda svrhu Salomon izgradio ovai hram za Boga. koii se vec cetrdeset i
sest godina obnavlia?¨
6. A Isus odgovori: 'Proroci su zapisali: Moia kuca treba biti kuca molitve svim
narodima za zrtve slavlienice i zahvalnice. Ali ste iz nie napravili klaonicu i
grozotom ie ispunili.
7. A dalie ie zapisano: Od izlaska sunca do niegovog zalaska neka Moie ime
bude veliko medu poganima i neka mi se prinosi tamian s cistom zrtvom. No vi
ste iz toga napravili miesto ocaia s vasim krvavim zrtvama i upotrebliavate slatki
tamian samo da prekriete tezak miris krvi. Ja sam dosao ispuniti zakon a ne
ukinuti ga.
124
8. Zar ne znate sto ie zapisano? Pokornost ie bolia od zrtve. a slusati ie bolie od
ovnuiskog loia. Meni. Gospodinu. doiadile su vase zrtve palienice i vasi isprazni
zrtveni darovi. ier su vase ruke pune krvi.
9. I niie li zapisano: Sto ie istinska zrtva? Perite se i cistite i uklonite zlo ispred
Moiih ociiu. prestanite ciniti zlo a naucite dobro. Budite pravedni prema
sirocicima bez oca. prema udovicama i svim potlacenima. Tako cete ispuniti
zakon.
10. Doci ce dan. kad ce biti oduzeto sve sto ie u vaniskom dvoristu i sto spada u
krvne zrtve a cisti obozavatelii Viecnoga molit ce u cistoti i istini.¨
11. A oni uzvratise: 'Tko si Ti sto hoces zrtve ukinuti i usiev Abrahamov sto
prezires? Jesi li ovo bogohulienie naucio od Grka ili Egipcana?¨
12. Isus rece: 'Priie nego ie Abraham bio. Ja Jesam¨. A oni odbise slusati i neki
rekose: 'On ie obuzet demonom¨. Drugi rekose: 'On ie lud¨. I odose svoiim
putem te sve ispricase svecenicima i stariesinama. A oni pomahnitase i rekose:
'On ie hulio Boga¨.
125
50. POGLAVL1E
Krist. svjetlo svijeta
Liudsko sudenie i presudivanie; pravednost Bozia (1-4). Istinska osobnost u
svakome: Bog - Tko ne liubi svog bliznieg. ne liubi ni Boga (5-8). Tko vieruie a
ne ostvaruie. nece vidieti Viecnog Oca (9-15)
1. Isus im ponovno progovori: 'Ja Sam svietlo sviieta: Tko Mene sliiedi. nece
hodati u tami nego ce imati svietlo zivota.¨
2. A Iarizeii Mu rekose: 'Ti sviedocis sam za se; Tvoie sviedocanstvo niie
vierodostoino.¨
3. Isus im odgovori: 'Iako Ja sviedocim sam za se. Moie ie sviedocanstvo ipak
vierodostoino. Jer Ja znam odakle sam dosao i kamo idem; a vi ne znate ni
odakle sam dosao ni kamo idem.
4. Vi sudite po tiielu. Ja ne izricem sud o nikome. A ako ipak sudim. Moi sud ie
valian: Jer Ja nisam sam. nego dolazim od Moieg Oca. koii Me posla.
5. I u vasem zakonu ie napisano da ie vierodostoino sviedocanstvo dvoiice. Ja
sviedocim za Sebe. Ivan ie sviedocio za Mene. a on ie prorok. I Duh istine. koii
Me posla. sviedoci za Mene.¨
6. Nato Mu rekose: 'Gdie ie Tvoi Otac?¨ Isus odgovori: 'Vi ne poznaiete ni
Mene ni Oca Moga: Kad biste Mene poznavali. poznavali biste i Oca Moga.¨
7. A iedan rece: 'Pokazi nam Oca Svoiega i mi cemo Ti povierovati.¨ On
odgovori: 'Kad prepoznas svog brata i osietis niegovu liubav. vidio si Oca. isto
tako. kad prepoznas svoiu sestru i osietis nienu liubav.
8. Nadaleko i siroko Naisvetiii poznaie Svoie. cak u svakome od vas moze se
prepoznati ocinstvo; ier ie Otac iedini Bog.¨
9. Ove ie riieci rekao Isus u riznici dok ie poucavao u hramu. No nitko ne stavi
ruku na Niega. ier ios ne biiase dosao Niegov cas. Tada im Isus ponovno rece:
'Ja odlazim a vi cete Me traziti i umriiet cete u svoiim griiesima. Kamo Ja idem.
vi ne mozete doci.¨
126
10. Zidovi su govorili: 'Zar ce se sam ubiti kad veli: Kamo Ja idem. vi ne
mozete doci?¨ A On rece niima: 'Vi ste odozdo. Ja Sam odozgo; vi ste od ovoga
sviieta. Ja nisam od ovoga sviieta.
11. Stoga vam rekoh da cete umriieti u griiesima svoiim; ier kad ne vieruiete da
Sam Ja od Boga. umriiet cete u svoiim griiesima.¨
12. Nato Mu oni rekose: 'Tko si Ti onda?¨ A Isus niima rece: Nitko drugi od
onoga sto vam od samoga pocetka govorim.
13. Imam vam mnogo toga reci sto ce vas osuditi: Sveti Jedan. koii Me posla.
istinit ie; a Ja govorim sviietu sto sam cuo odozgo.¨
14. Tada im Isus rece: 'Kad uzvisite Sina covieciega. saznat cete da Me Bog
posla i da nista od Sebe ne cinim; vec da govorim kako Me Sve-Sveti nauci. A
Onai koii Me posla. sa Mnom ie: Sve-Sveti ne ostavlia Me sama. Jer Ja uviiek
cinim sto ie Viecnom po volii.¨
15. Dok ie On tako govorio. mnogi su Mu vierovali i rekli: 'On ie prorok koieg
ie Bog poslao. Poslusaimo Ga.¨
127
51. POGLAVL1E
Istina oslobada - O ispravnom razumijevanju zapovijedi
'Ostati u Moioi riieci¨ (1). Sluga griieha ie daleko od Boga i od viecne
domovine (2). Pred Bogom vriiedi samo ostvarenie nesebicne liubavi (3-6).
Sotona. otac lazi i sotona osietila (7-8).Niiedna dusa se ne gubi (9). Samo onai
tko tezi istini razumiie riiec Boziu (10). Moisiie niie odobravao zivotinisku zrtvu
- Nepostovanie i postovanie zivota - Staro i novo coviestvo (11-13). Duhovni
autoriteti i viernici koii se drze slova koii ne ostvaruiu ono sto poucavaiu -
Ustupci proroka narodu (14-18)
1. Tada rece Isus Zidovima koii Mu vierovahu: 'Ako ostanete u Moioi riieci.
pravi ste Moii ucenici. spoznat cete istinu i istina ce vas osloboditi.¨
2. Tada Mu oni odgovorise: 'Mi smo Abrahamovo sieme i nikada nismo bili
niciie sluge. Zasto kazes: Trebate biti slobodni?¨ Isus im odgovori: 'Doista.
doista. Ja vam kazem: Tko cini griieh. sluga ie griieha. Sluga ne ostaie viecno u
kuci: Ali sin i kcer ostaiu viecno.
3. Ako vas sada Sin oslobodi. vi ste stvarno slobodni. Ja znam dobro da ste vi
Abrahamovo sieme po tiielu; ali Me trazite da Me ubiiete ier za Moiu riiec nema
miesta u vama.
4. Ja govorim sto sam vidio od Svog Oca; a vi cinite sto ste vidieli od svoiih
oceva.¨ Oni Mu odgovorise: 'Abraham ie nas otac.¨ Isus im rece: 'Da ste dieca
Abrahamova. tada biste cinili Abrahamova diela.
5. Ali sada Me trazite da Me ubiiete. covieka koii vam ie kazao istinu. koiu sam
cuo od Boga. To Abraham niie cinio. Vi cinite diela svoieg oca.¨ Tada Mu oni
rekose: 'Mi nismo kopilad. mi imamo svog Oca. naime Boga.¨
6. Isus im rece: 'Kad bi Bog bio vas Otac. vi biste Mene liubili: Jer Ja sam izisao
i dolazim od Boga. Nisam dosao od Sebe. nego Me Sve-Sveti posla. Zasto onda
ne mozete razumiieti Moi govor? Jer Moiu riiec ne mozete podniieti.
7. Vi ste od vaseg oca. davla. i hocete postupati po zelii svog oca. Tai ie bio
uboiica od samoga pocetka i niie bio istinoliubiv; ier istina niie u niemu.
8. Kad izgovara laz. on govori o svom vlastitom: Jer on ie lazac i otac lazi. I zato
sto Ja govorim istinu. vi Mi ne vieruiete.
128

9. Kao sto ie Moisiie u pustinii uzdignuo zmiiu. tako mora biti uzdignut i Sin
coviecii. da svi koii Ga s vierom gledaiu. ne budu izgublieni nego da imaiu
viecni zivot.
10. Tko Me od vas moze osuditi zbog griieha? Ali. kad vam istinu kazem. zasto
Mi ne vieruiete? Tko ie od Boga. cuie Bozie riieci. Vi ih ne cuiete ier niste od
Boga.¨
11. Tada Mu Zidovi rekose: 'Nismo li u pravu da si Samaricanin i da si
opsiednut davolom?¨ Isus odgovori: 'Nisam opsiednut davolom. nego stuiem
Sve-Svetoga. a vi Me obescascuiete. Ja ne trazim Svoiu vlastitu slavu. nego
slavu Boziu. No ovdie ie Jedan koii sudi.¨
12. I neki od stariesina i pismoznanaca hrama dodose k Niemu i rekose: 'Zasto
Tvoii ucenici poucavaiu liude da ie protivno zakonu iesti meso zivotinia mada su
prema Moisiievoi naredbi priniiete za zrtvu?
13. Jer ie zapisano: Bog rece Noi: Strah i uzas pred vama neka obuzme svaku
polisku zivotiniu. svaku pticu u zraku. svaku ribu u vodi. kad vam padnu u ruke.
14. A Isus im rece: 'Vi licemieri. dobro rece Izaiia o vama i vasim precima: Ovai
Mi ie narod blizak svoiim ustima i stuie Me svoiim usnama. ali im ie srce daleko
od Mene. ier Me oni uzaludno mole i u Moie ime naucavaiu kao bozansko
naucavnie ono sto su liudske zapoviiedi da bi zadovoliili svoie vlastite zudnie.
15. Isto tako sviedoci i Jeremiia kad o krvnim zrtvama kaze: Ja. vas Bog. nisam
zapoviedio nista takvoga u danima kad ste dosli iz Egipta. nego sam zapoviedio
da budete cestiti. da se pridrzavate starih obicaia. da nieguiete pravednost i da
hodate ponizno pred svoiim Bogom.
16. Ali vi niste slusali Mene. koii sam vam od samog pocetka dao sve vrste
siemena i plodova drveca i zrnie za prehranu i za liiecenie covieka i zivotinie.¨
Oni uzvratise: 'Govoris protiv zakona.¨
17. A On ponovno rece o Moisiiu: 'Uistinu. Ja ne govorim protiv zakona nego
protiv onih koii su kvarili niegov zakon. sto ie on dopustao zbog tvrdoce vasih
srdaca.
129
18. Ali evo! Ovdie ie iedan veci od Moisiia!¨ A oni se razgnievise i uzese
kamenie da ga bace na Niega. No Isus prode posred niih i bi zasticen od
niihovog nasilia.
130
52. POGLAVL1E
Isus objasnjava Svoju predegzistenciju - Vjerovati znaci razumjeti
Smrt tiiela i duhovna smrt (1). Samo onai koii ispuniava zapoviiedi prepoznaie i
dozivliava Boga u sebi (2-3). Kralievstvo Bozie iest sedamdimenzionalno -
Beskonacni kristal: Sve ie u svemu (9-11). Razumiievanie istine samo preko
ostvarenia (12)
1. Jedan drugi put govorio ie Isus: 'Uistinu. uistinu. Ja vam kazem: Tko se bude
pridrzavao Moiih riieci. on smrt nikada nece vidieti.¨ A na to Mu Zidovi
uzvrate: 'Sada shvacamo da Ti imas vraga.
2. Abraham ie umro a i proroci. a Ti govoris: Tko se drzi Moie riieci on smrt
nikada nece dozivieti. Da li si Ti veci nego sto ie nas otac Abraham. koii ie
umro? I proroci su takoder umrli. Za koga se Ti smatras?¨
3. Isus odgovori: 'Ako castim samoga Sebe. tad ie Moia cast nistavna. To ie Moi
Otac koii Me casti. o kome govorite. On ie vas Bog. A vi Ga ne poznaiete; no Ja
Ga poznam. Kad bih rekao: Ja Ga ne poznaiem. bio bih lazliivac kao i vi. Ali Ja
poznaiem Sve-svetoga i Ja Sam Viecnome poznat.
4. Abraham. vas Otac. radovao se gledati Moi dan. I on ga ie vidio i bio ie
radostan.¨ Tada Mu Zidovi rekose: 'Ti ios nemas ni cetrdeset i pet godina a vec
si vidio Abrahama?¨
5. Isus im rece: 'Uistinu. uistinu. Ja vam kazem: Priie nego sto ie Abraham bio.
Ja Jesam.¨
6. I On im rece: 'Sve-sveti vam ie poslao mnoge proroke. ali vi ste se protiv niih
pobunili ier su se usprotivili vasim pozudama. i vi ste iedne grdili a druge ubili.¨
7. A oni tad podigose kamenie da bi ga na Niega bacili. no Isus ie bio zasticen.
izisao ie iz hrama i udaliio se. prosavsi izmedu niih bez da su Ga oni opazili.
8. Kad su Niegovi ucenici opet bili s Niime na iednom usamlienom miestu. iedan
Ga zapita o Kralievstvu Boziem i Isus im odgovori:
9. 'Onako kako ie gore tako ie i dolie. Kako ie iznutra tako ie i izvana. Kako
zdesna tako i sliieva. Kako spriieda tako ie i odostraga. Kako s velikim tako i s
131
malim. Kako s muzem tako i sa zenom. Kad ovo prepoznate. tada cete vidieti
Kralievstvo Bozie.
10. Jer u Meni niie niti musko niti zensko. ali oboie su iedno savrseno u svemiru.
Zena niie bez muza niti ie muz bez zene.
11. Mudrost niie bez liubavi niti ie liubav bez mudrosti. Glava niie bez srca niti
ie srce bez glave. u Kristu koii sve pomiruie. Jer Bog ie stvorio sve stvari prema
broiu i tezini i mieri. iedno s drugim u skladu.
12. U ove stvari mogu vierovati oni koii ih shvacaiu. Ako ih ne razumiiu tada
one nisu za niih. Jer vierovati znaci razumieti. a ne-vierovati znaci ne-
razumieti.¨
132
53. POGLAVL1E
Ozdravljenje slijepca od rodenja - Pitanje saduceja o uskrsnucu
Ne pitai o griiesima svoiih blizniih - Koristite trenutke dana (1-2). Izvaniski
liiecnik i Unutarnii iscieliteli (3-6). Ozeniti se ili viencati se pred Bogom (7- 11)
1. Jednog drugog dana Isus susretne covieka koii biiase sliiep od rodenia. A
Niegovi Ga ucenici upitase: 'Uciteliu. tko ie sagriiesio. on ili niegovi roditelii da
se sliiep rodio?¨
2. Isus odgovori: 'Sto to znaci. da li ie on sagriiesio ili niegovi roditelii. ako se
diela Bozia ocituiu na niemu? Ja moram ciniti diela Moiega Oca. koii Me ie
poslao. dok ie dan; dolazi noc kad nitko ne moze dielovati. Dok Sam u sviietu.
Ja Sam svietlo sviieta.¨
3. Kad to rece. pliunu na zemliu i pliuvackom izmiiesa glinu koiom premaza
sliiepcu oci. I On mu rece: 'Idi i umii se u ribniaku Siloe¨ (sto znaci: Poslan).
Tada on ode. umi se i dode gledaiuci.
4. Susiedi i oni koii su ga i priie vidieli sliiepog. rekose: 'Niie li ovo onai koii ie
siedio i prosio?¨ Neki rekose: 'To ie on¨. a neki: 'On mu ie slican.¨ No on sam
rece: 'To sam ia.¨
5. Stoga ga oni upitase: 'Kako su ti se otvorile oci?¨ On odgovori: 'Coviek
imenom Isus napravi blato te mi premaza oci i rece mi: Idi i umii se u ribniaku
Siloe. Ja odoh. umih se i progledah.¨
6. Tada ga upitase: 'Gdie ie On?¨ On rece: 'Ne znam gdie ie On koii me
ozdravi.¨
7. Tada Isusu pristupise neki saduceii koii poricahu da postoii uskrsnuce i rekose
Mu: 'Uciteliu. Moisiie ie propisao. ako kome umre brat koii ie imao zenu a ne
ostavi diece neka niegov brat uzme tu zenu i podigne potomstvo svome bratu.
8. Biiase sestoro brace. prvi uze zenu i umre bez diece. I drugi ie uze za zenu i
umre isto bez diece. I treci do sestog uzese ie svi a ne ostavise diece. Naiposliie
umre i zena.
9. Kome ce dakle ona pripasti o uskrsnucu? Jer su ie sva sestorica imala za
zenu.¨
133

10. Tada im Isus odgovori: 'Je li zena sa sest muzeva ili muz sa sest zena.
sveiedno ie. Jer se dieca ovoga sviieta zene i udaiu.
11. Ali oni koii budu dostoini dozivieti uskrsnuce iz mrtvih. niti ce se zeniti niti
dopustiti da ih zene. niti ce moci ikada umriieti nego ce biti kao andeli. ier su
dieca Bozia. dieca uskrsnuca.
12. A da ce mrtvi uskrsnuti. posviedocio ie sam Moisiie kod grma. kad ie dozvao
Boga a Bog mu rece: Ja Sam Bog Abrahamov. Bog Isakov. Bog Jakovliev. A
Bog niie Bog mrtvih nego Bog zivih. Jer svi zive kroz Niega.¨
134
54.POGLAVL1E
Saslusanje slijepca od rodenja - Ucenici kao duhovno tijelo Krista
Sliiepci i oni koii vide (1-16). U kozmickom Bitku ie sve u svemu sadrzano i
podiednako vazno (17-24)
1. Tada odvedose nekadasnieg sliiepca k Iarizeiima. A bio ie sabat kad ie Isus
zamiiesao glinu i otvorio mu oci.
2. I Iarizeii ga. takoder. upitase kako ie progledao. A on im rece: 'Namazao mi
blato na oci. ia sam se umio i sada vidim.¨
3. Neki Iarizeii rekose: 'Tai coviek ne dolazi od Boga ier sabate ne svetkuie.¨
Ali drugi rekose: 'Kako moze iedan gresnik ciniti ovakva cudesa?¨ Tako biiase
nesloga medu niima.
4. Tada ponovno rekose sliiepcu: 'Sto ti drzis o Onome koii ti ie otvorio oci?¨
'Prorok ie¨. odgovori on.
5. A Zidovi nisu vierovali da ie bio sliiep i da ie progledao te pozvase roditelie
onoga koii ie progledao.
6. I oni ih upitase: 'Je li ovo vas sin za koga tvrdite da se sliiep rodio? Kako to
da sada vidi?¨ Niegovi roditelii im odgovorise: 'Znamo da ie ovo nas sin i da se
sliiep rodio; a kako sad vidi. ne znamo; ne znamo ni tko mu ie otvorio oci. Niega
pitaite. odrastao ie. neka vam sam govori o sebi.¨
7. Tako su govorili niegovi roditelii ier su se boiali Zidova; ier su se Zidovi vec
dogovorili da ako netko prizna Niega kao Krista ima se izopciti iz sinagoge.
Zbog toga su niegovi roditelii rekli: 'Odrastao ie. sami ga pitaite.¨
8. Tada po drugi put dozvase covieka koii ie priie bio sliiepac i rekose mu:
'Odai Bogu cast: Mi znamo da ie tai coviek gresnik.¨ On odgovori: 'Da li ie On
gresnik ili niie. ia ne znam; iedino znam da sam bio sliiep i da sad vidim.¨
9. Tada ga ponovno upitase: 'Sto ti ie ucinio? Kako ti ie otvorio oci?¨ A on im
odgovori: 'Ja sam vam vec rekao ali vi niste culi. Zasto to zelite opet cuti? Zar i
vi hocete postati Niegovim ucenicima?¨
135
10. Tada ga izgrdise i rekose mu: 'Ti si Niegov ucenik a mi smo ucenici
Moisiievi. Mi znamo da ie Bog govorio s Moisiiem. No odakle ie ovai. mi ne
znamo.¨
11. Coviek im odgovori: 'To i iest cudnovato sto vi ne znate odakle ie. a meni ie
On ipak otvorio oci. A znamo da Bog ne uslisava gresnike.
12. Nego On uslisava onoga tko ie bogoboiazan i tko cini Niegovu voliu. Od
pocetka sviieta se ios niie culo da ie netko otvorio oci sliiepcu od rodenia. Kad
tai coviek ne bi bio od Boga. ne bi mogao nista ni uciniti.¨
13. Oni mu odvratise: 'Ti koii si roden u griiehu. ti da nas ucis?¨ I izbacise ga.
14. Isus ie cuo da su ga izbacili te kad ga nade. rece mu: 'Vieruies li u Sina
Bozieg?¨ On odgovori: 'Gospodine. tko ie to da u Niega vieruiem?¨
15. Isus mu rece: 'Ti si Niega dva puta vidio. to ie Onai koii s tobom govori.¨ A
on rece: 'Vieruiem Gospodine.¨ I pade pred Niim nicice.
16. I Isus nastavi: 'Ja Sam dosao na ovai sviiet suditi. da progledaiu oni koii ne
vide a da osliiepe oni koii vide.¨ A neki Iarizeii koii su bili kod Niega i culi ove
riieci. rekose Mu: 'Zar smo i mi sliiepi?¨
17. Isus dode na miesto gdie ie raslo sedam palmi i skupi Svoie ucenike oko
sebe te svakome dade broi i ime. koie ie znao samo onai koii ih ie primio. I On
im rece: 'Stanite kao stupovi u kuci Bozioi i izvrsite zapoviiedi prema broikama
koie ste primili.¨
18. Oni su stali oko Niega stvorivsi cetvorinu i zbraiali su broieve. ali nisu
mogli. Pa rekose: 'Gospodine. mi to ne mozemo.¨ A Isus rece: 'Neka onai koii
ie naiveci medu vama bude iednak naimaniem a znak prvoga iednak znaku
zadniega.¨
19. Tako su ucinili i bi iednakost na svaki nacin. a ipak ie svaki nosio drugi broi.
i iedna strana biiase kao druga. i gornia biiase kao donia. i unutarnia biiase kao
vaniska. A Gospodin rece: 'Dosta ie. Takva ie kuca mudroga graditelia.
Cetverokutna ie i savrsena. Mnogo ie prostoriia ali ie samo iedna kuca.
20. Promatraite ponovno trup covieka koii ie hram duha. Jer trup ie iedno s
glavom i iedno ie tiielo. On ima mnogo udova ali su svi zaiedno iedno tiielo. a
duh vlada i upravlia svime. Isto ie tako u Kralievstvu Boziem.
136

21. A glava ne govori grudima. ia vas ne trebam. niti desna ruka liievoi. ia te ne
trebam. niti liievo stopalo desnom. ia te ne trebam; niti oci govore usima. mi vas
ne trebamo. niti usta nosu. mi te ne trebamo. Jer ie Bog postavio svaki ud tamo
gdie naibolie odgovara.
22. Kad bi glava bila cielina. gdie bi bila prsa? Kad bi utroba bila naivazniia.
gdie bi bila stopala? Da. ove udove. koie neki drze manie vriiednim postovania.
Bog ie ispunio naivecom cascu.
23. A onim dielovima koie neki drze ruznima. bilo ie dano toliko vise liupkosti
zato da bi oni brinuli iedni za druge; tako svi udovi pate ako samo i iedan od niih
pati. a kad ie neki od udova pocascen. tome se raduiu svi ostali udovi.
24. Sad ste vi Moie tiielo; i svaki od vas ie Moi poseban ud i svakome od vas
daiem niegovo prikladno miesto. glavu nad svima i srce kao srediste svih. da
nigdie ne bude praznine. da i vi. isto kao vasa tiiela. vase duse i vas duh. slavite
Sve-Oca kroz Duha Svetoga. koii tada dieluie u svima i kroz sve.¨
137
55. POGLAVL1E
Krist. dobri Pastir - 1edno s Ocem
Krist. istinski Pastir i iedini put u Ocevu kucu. - Moie ovce poznaiu Moi glas -
Ja vodim ovce u viecni zakon - Upozorenie na prisvaianie i zloupotrebu
pastirske sluzbe (1-16)
1. Jednog dana prode iedan pastir koii ie tierao ovce u obor. A Isus uze na ruke
iedno od mladih ianiadi i govoreci mu s liubavliu pritisne ga na Svoia prsa. I On
ie govorio Svoiim ucenicima:
2. 'Ja Sam dobri Pastir i poznaiem Svoie ovce i one poznaiu Mene. Kao sto Otac
svih poznaie Mene. isto tako Ja poznaiem Svoie ovce i daiem Svoi zivot za ovce.
A Ja imam ios i drugih ovaca koie nisu iz ovoga tora i niih moram takoder
dovesti. i one ce slusati Moi glas i biti ce iedno stado i iedan Pastir.
3. Ja daiem zivot Svoi da bih ga ponovno primio. Nitko Mi ga ne uzima nego ga
Ja sam daiem. Imam moc odloziti Svoie tiielo i imam moc ponovno ga uzeti.
4. Ja Sam dobri Pastir; dobri Pastir napasa Svoie stado. On uzima ianiad u Svoie
ruke i nosi ih na Svoiim prsima i vodi blago one koie su skotne. Da. dobri Pastir
daie Svoi zivot za ovce.
5. No naiamnik. koii niie pastir i komu ovce ne pripadaiu. kad vidi vuka gdie
dolazi. napusta ovce i biezi. A vuk grabi i razgoni ovce. Naiamnik biezi; ier ie
naiamnik te mu niie stalo do ovaca.
6. Ja Sam vrata: Svi koii udu kroz Mene spasit ce se. ulazit ce i izlaziti i pasu
nalaziti: Zli nece doci osim da ukrade. zakolie i unisti. Ja Sam dosao da one
imaiu zivot i izobilie.
7. No onai tko ulazi na vrata tai ie pastir ovaca koiemu vratar otvara i ovce
slusaiu Niegov glas a On doziva Svoie ovce imenom te ih izvodi van. i On zna
niihov broi.
8. A kad On izvede Svoie ovce van. krene pred niima a ovce Ga sliiede; ier
poznaiu Niegov glas. Ali za tudinom nece ici vec ce biezati od niega; ier ne
poznaiu glas tudina.¨
138
9. Isus im kaza ovu usporedbu ali oni ne shvatise o cemu im ie On govorio. Tada
im Isus ios iedanput rece: 'Moie ovce slusaiu glas Moi. a Ja ih poznaiem i one
idu za Mnom. Ja im daiem viecni zivot. A one nece vise nikad propasti i nitko ih
nece oteti iz Moie ruke.
10. Moi Otac koii Mi ih dade veci ie od svih i nitko ih ne moze oteti iz ruke Oca
Moga. Ja i Moi Otac smo iedno.¨
11. Tada Zidovi uzese ponovno kamenie da ga kamenuiu. Isus ih upita: 'Ucinih
vam mnoga dobra diela Moga Oca. za koie Me od ovih diela kamenuiete?¨
12. Zidovi Mu odgovorise: 'Ne kamenuiemo Te zbog dobrog diela nego zbog
hulienia Boga a i sto se iziednacavas s Bogom iako si coviek.¨ Isus im
odgovori:¨ Jesam li rekao da Sam iednak Bogu? Ne. ali Ja Sam iedno s Bogom.
Niie li u Pismu zapisano: Ja rekoh. vi ste bogovi?¨
13. Kad On naziva bogovima one koiima Bozia riiec biiase upucena. a Pismo se
ne smiie prekrsiti. zasto onda govorite Onom koieg Otac posveti i na sviiet
posla: 'Ti hulis Boga¨ ier kazem: Ja Sam Sin Bozii i stoga iedno sa Sve-Ocem?
14. Ako ne cinim diela Svoieg Oca onda Mi ne vieruite; ali ako ih cinim. onda
ako necete Meni vierovati. vieruite dielima. da prepoznate i vieruiete da ie Duh
velikog Oca u Meni i da Sam Ja u Mome Ocu.¨
15. Poradi toga su Ga ponovno trazili da Ga uhvate ali im On izmakne iz ruku i
povuce se s onu stranu Jordana na miesto gdie ie Ivan prvo krstio i ondie ostade.
16. I mnogi dodose k Niemu i rekose: 'Ivan niie cinio cuda ali sve sto ie Ivan
rekao za ovoga covieka. istinito ie. On ie prorok koii ie trebao doci.¨ I mnogi
povierovase u Niega.
139
56. POGLAVL1E
Uskrsnuce Lazara
O budeniu mrtvih (1-18)
1. U Betaniii. selu Mariie i niezine sestre Marte. biiase neki bolesnik imenom
Lazar. A Mariia biiase ona koia ie pomazala Gospodina i svoiom Mu kosom
obrisala noge.
2. Stoga sestre poslase k Isusu glasnika da Mu rekne: 'Gospodine. onai koga Ti
liubis. eto lezi bolestan.¨ Kad to cu Isus. rece: 'Bolest niie smrtonosna. nego da
se slava Bozia pokaze na niemu.¨ No Isus ie liubio Mariiu i niezinu sestru i
Lazara.
3. Iako cu da ie on bolestan. ostade ios dva dana u miestu u koiem se nalazio.
Istom tada rece Svoiim ucenicima: 'Haidemo opet u Judeiu.¨
4. Niegovi ucenici rekose Mu: 'Nedavno su Te Zidovi htieli kamenovati a Ti
hoces ponovno ici onamo?¨ Isus odgovori: 'Zar dan nema dvanaest sati? Tko
hodi po danu. ne spotice se. ier vidi svietlo ovoga sviieta.
5. A tko ide po noci. spotice se. ier nema u sebi svietla. 'To rece i potom im
nastavi: 'Nas priiateli Lazar spava; ali Ja idem da ga probudim.¨
6. Ucenici Mu na to rekose: 'Ako spava. Gospodine. bit ce mu dobro.¨ No dode
glasnik k Niemu i rece: 'Lazar ie umro.¨
7. A kad Isus dode. dozna da on vec cetiri dana lezi u grobu. (Betaniia biiase
blizu Jeruzalema. otprilike iedan sat hoda). Mnogi Zidovi biiahu dosli k Marti i
Mariii da ih tiese zbog brata niihova.
8. Marta. cim cu da dolazi Isus. izide Mu u susret. dok Mariia ostade u kuci.
Marta rece Isusu: 'Gospodine. da si bio ovdie. ne bi umro moi brat. Ali i sada
znam da ce Ti Bog dati sve sto god zatrazis od Niega.¨
9. Isus ioi odgovori: 'Tvoi brat spava i on ce uskrsnuti.¨ Marta Mu kaze: 'Znam
dakako da ce uskrsnuti. o uskrsnucu. na sudnii dan.¨
140
10. Isus ioi govori: 'Ja Sam uskrsnuce i zivot; tko vieruie u Mene ako i umre.
ziviet ce. Ja Sam put. istina i zivot i tko god zivi i vieruie u Mene nece nikada
umriieti.¨
11. Ona Mu kaze: 'Da Gospodine. vieruiem da Si Ti Krist. Sin Bozii. koii ie
dosao na sviiet.¨ I kad to rece. ode i krisom zovnu svoiu sestru Mariiu: 'Uciteli
ie ovdie i zove te.¨ Cim ona to cu ustade zurno i ode k Niemu.
12. Jer Isus ios niie bio u selu. nego ie bio ios na onom miestu gdie Ga ie susrela
Marta. Zidovi koii biiahu s niom u kuci i koii su ie tiesili. vidiese kako Mariia
zurno ustaie i izlazi. Oni podose za niom i rekose: 'Ona ide na grob plakati.¨
13. A kad Mariia opazi Isusa i kad dode do Niega. pade Mu pred noge pa Mu
rece: 'Gospodine. da Si bio ovdie. ne bi umro brat moi.¨ Kad ie Isus opazi gdie
place i gdie placu Zidovi koii su dosli s niom. uzdahnu u duhu i zabrinu se. Tada
On rece: 'Gdie ste ga polozili?¨ Oni Mu rekose: 'Gospodine. dodi i vidi!¨ I Isus
zaplaka.
14. Na to su Zidovi govorili: 'Gledai kako ga ie liubio!¨ A neki od niih rekose:
'Zar niie mogao On. koii ie sliiepcu otvorio oci. uciniti da ovai coviek ne
umre?¨ Tada Isus opet uzdahnu i dode na grob. To biiase spilia pred koiom ie
lezao kamen.
15. Isus rece: 'Maknite kamen!¨ Marta. niegova sestra. koia ga drzala mrtvim.
rece: 'Gospodine. vec zaudara; vec ie cetiri dana kako ie umro.¨ Isus ioi
odgovara: 'Ne rekoh li ti da ces vidieti slavu Boziu ako budes vierovala?¨ Tada
digose kamen gdie ie Lazar lezao.
16. A Isus podize oci i pievaiuci zazva veliko ime i rece: 'Oce Moi. zahvaliuiem
Ti sto si Me uslisao. Ja sam znao da Me uviiek uslisavas. ali dozivam Te radi
naroda sto stoii okolo. da vieruiu da si Me Ti poslao.¨ I cim ie to rekao. viknu
iakim glasom: 'Lazare izidi!¨
17. I pokoinik izide obaviien grobnim plahtama po rukama i nogama. a lice mu
biiase zamotano maramom.
18. Isus im kaze: 'Razvezite ga i pustite ga da ide. Kad ie nit zivota prerezana.
tada se zivot ne vraca; ali ako ie ios citava. ima ios nade.¨ Kad vidiese sto Isus
ucini. mnogi Zidovi koii biiahu dosli k Mariii. povierovase u Niega.
141
57. POGLAVL1E
O maloj djeci - Poredba o ribama - Oprastanje grijeha
Dovedite Mi malene - Tko ie 'naiveci u Kralievstvu Boziem¨? (1-2). Prouzrociti
blizniemu nepriliku i posliedice (3). Zadaca roditelia (5). Zemaliske oci i
duhovno oko - Bog ie svezracenie. svestruieci zakon (6-9). Ciscenie prema
zapoviiedi mira - Vezivanie i oslobadanie - Molbe Bogu i niihovo ispunienie
(10-12). Svatko ie svoi vlastiti sudac - Oprastanie. pravo i pravednost - Coviek i
drzava (13-20)
1. U isto vriieme dodose ucenici k Isusu i upitase Ga: 'Tko ie naiveci u
Kralievstvu Boziem?¨ A Isus dozva k Sebi malo diiete i stavi ga usred niih te
rece: 'Doista. kazem vam. ako se ne promiienite i ne postanete ovako nevini i
poslusni kao ovo malo diiete. necete uci u Kralievstvo nebesko.
2. Ali tko postane bezazlen kao ovo diiete. tai ie naiveci u Kralievstvu
nebeskom. I tko u Moie ime prihvati ovakvo diiete. tai prihvati Mene.
3. Jao sviietu zbog niihovih svada! Nemoguce ie da do svada ne dolazi. ali iao
onome tko svadu izaziva! Zato. ako tvoie pozude ili tvoie zadovolistvo izazivaiu
kod drugoga uzruianost. odbaci ih od sebe; ier ie bolie za tebe da udes u zivot
bez niih nego da s niima budes bacen u ogani viecni.
4. Pazite da ne zapostavite niti iedno od ovih malenih; ier kazem vam. niihovi
andeli gledaiu neprestano lice Bozie. Jer Sin ie coviecii dosao spasiti ono sto
biiase izgublieno.
5. Takoder niie volia vaseg Oca na Nebu da neko od ovih malenih bude
povriiedeno.
6. Dodose tada nekoliko niih k Isusu. ispunieni sumniom. i rekose: 'Ti si nam
rekao da ie nas zivot i postoianie od Boga. no mi nikada nismo vidieli Boga niti
poznaiemo iednog Boga. Mozes li nam pokazati Onoga koieg nazivas Ocem i
iedinim Bogom? Mi ne znamo da li Bog postoii.¨
7. Isus im odgovori i rece: 'Cuite ovu poredbu o ribama. Ribe iedne riieke
razgovarale su medusobno i rekose: Prica nam se da nas zivot i postoianie dolazi
od vode. no mi nikad nismo vidiele vodu i ne znamo sto ie to. Tada rekose neke
od niih koie biiahu pametniie od ostalih: Cule smo da u moru zivi pametna i
142
ucena riba koia poznaie sve stvari. Podimo k nioi i zamolimo ie da nam pokaze
vodu.
8. Tako neke od niih podose traziti veliku i mudru ribu. i konacno dodose u
more gdie ie riba ziviela. te ie upitase.
9. I nakon sto ih ona saslusa rece im: O. vi glupe ribe sto ne mislite! No
pametnih ie malo. vas koii trazite. U vodi zivite i krecete se i imate svoiu
postoibinu; iz vode ste dosle i u vodu se opet vracate. Vi zivite u vodi ali to ne
znate. Na isti nacin vi zivite u Bogu. a ipak vi Me molite: pokazi nam Boga. Bog
ie u svemu i sve ie u Bogu.¨
10. Jos iednom rece Isus ucenicima: 'Ako se tvoi brat ili tvoia sestra ogriiese o
tebe. idi i upozori svoieg brata ili sestru samo na niihove pogreske; ako te
saslusaiu ti si ih pridobio. Ali ako te nece saslusati. tada uzmi dvoie ili vise niih
sa sobom da ustima dvoie ili troie sviedoka svaka poiedina riiec bude potvrdena.
11. A ako ni niih nece saslusati. to reci zaiednici. i ako ni zaiednicu nece
saslusati tada ih smatraite onima koii su izvan zaiednice. Zaista. kazem vam. sto
god na Zemlii po pravu vezete. bit ce i na Nebu vezano. i sto god na Zemlii po
pravu odvezete. bit ce i na Nebu odvezano.
12. I Ja vam ponovno kazem: Ako ie sedmero ili cak samo troie od vas na Zemlii
iedinstveno u onome sto molite. bit ce im ucinieno od Moieg Oca. koii ie na
Nebu. Jer ako su samo troie okuplieni u Moie ime. Ja Sam usred niih. cak ako ie
samo i iedan. Ja Sam u srcu tog iednog.¨
13. Tada dode Petar k Niemu i upita: 'Gospodine. ako brat moi griiesi protiv
mene. koliko puta da mu oprostim? Sedam puta?¨ Isus mu rece: 'Ja ti kazem. ne
sedam puta vec sedamdeset puta sedam. Jer i kod proroka biiase nepravednosti.
cak i nakon sto ih ie Sveti Duh pomazao.¨
14. I On ispripoviieda sliedecu poredbu: 'Biiase iedan krali koii odluci urediti
racune sa svoiim slugama. I kad zapoce obracunavati dovedose mu iednoga koii
mu ie dugovao tisucu talenata. Buduci da niie mogao vratiti. gospodar naredi da
se proda on. niegova zena i niegova dieca i sve sto ie posiedovao. kako bi se dug
mogao otplatiti.
15. Tada sluga padne nicice pred noge svoga gospodara te ga zamoli:
Gospodaru. imai strplienia sa mnom i sve cu ti vratiti! Tada mu se gospodar
smilova pa ga otpusti i dug mu oprosti.
143

16. Kad tai sluga izide i sretne iednog od drugova svoiih koii mu ie dugovao
stotinu grosa. zgrabi ga. uhvati za vrat i pocne vikati: Vrati mi sto si duzan!
17. Tada drugar niegov pade pred niim na koliena i zamoli ga: Imai strplienia sa
mnom i sve cu ti vratiti! Ali on ne pristade vec ode i dade ga baciti u tamnicu
dok ne vrati svoi dug.
18. Kad niegovi drugovi vidiese sto ie ucinio vrlo se razalostise i ispricase
svome gospodaru sve sto se biiase dogodilo.
19. Nato ga gospodar dozva k sebi pa mu rece: O zlocesti slugo. oprostio sam ti
tvoi dug ier si me molio. zar se nisi i ti trebao smilovati svom drugu kako sam se
i ia tebi smilovao? I niegov ga gospodar. pun gnieva. preda muciteliima dok ne
vrati sav dug.
20. Isto ce tako vama suditi nebeski Otac ako od srca ne oprostite svakome
niegov dug. bilo bratu ili sestri. Pa ipak. neka svatko pazi da vrati sto ie duzan.
ier Bog liubi cestite.¨
144
58. POGLAVL1E
Radost nad pokajnikom - Usporedba o izgubljenom sinu
Istinski sinovi i kceri Bozii - Bozii narod na Zemlii (1-2). Bog ie stvorio i vidi
svoiu diecu savrsenom - Svako se diiete Niemu vraca preko Krista (3-15)
1. Isus ie govorio svoiim ucenicima i narodu oko Sebe: 'Tko ie sin Bozii. tko ie
kcer Bozia? To su oni liudi koii se odvrate od svega zla i koii cine pravdu. koii
liube milosrde i puni dubokog postovania koracaiu sa svoiim Bogom. To su
sinovi i kceri liudi koii su dosli iz Egipta i koiima ie dano da se zovu sinovima i
kcerima Boziim.
2. I oni ce biti sakuplieni iz svih rodova. naciia. naroda i iezika i doci ce s istoka.
sa zapada. sa sievera i s iuga. i stanovat ce na brdu Sion i iesti kruh i piti plod
vinove loze za stolom Boziim i gledati Boga licem u lice.¨
3. Tada dodose carinici i gresnici svi blize k Niemu. da Ga cuiu. No Iarizeii i
pismoznanci gundahu govoreci: 'Ovai coviek prihvaca gresnike i obieduie s
niima.¨
4. A On im isprica ovu poredbu: 'Koii medu vama tko ima stotinu ovaca i iednu
izgubi. ne bi ostavio drugih devedeset i devet u pustinii i otisao traziti iednu
izgublienu. sve dok ie ne pronade? A kad ie nade. stavit ce ie na svoia pleca i
radovati se.
5. A kad dode kuci. pozvat ce svoie susiede i priiatelie i reci im: 'Raduite se sa
mnom. ier sam pronasao ovcu koia biiase izgubliena!¨ Ja vam kazem. isto ce
tako i na Nebu vladati vise radosti nad iednim pokainikom. nego nad devedeset i
devet pravednika koiima niie potrebno pokaianie.
6. I koia zena. koia ima deset srebreniaka i izgubi iedan. nece upaliti svietlo i
marliivo ga traziti. sve dok ga ne pronade? A kad ga nade. nece li sazvati svoie
priiatelie i susiede i reci im: 'Raduite se sa mnom. ier sam pronasla izgublieni
srebreniak?¨ Ja vam kazem. ista takva radost vlada medu andelima Boziim nad
iednim pokainikom.¨
7. Zatim On nadoda ios ovu poredbu: 'Imase iedan coviek dva sina. a mladi rece
svoiim roditeliima: 'Daite mi dio dobara koii pripada meni!¨ I oni podiielise s
niim svoiu imovinu. A nakon nekoliko dana spremi mladi sin sve sto ie imao i
otputuie u daleku zemliu te tamo svoiim lakoumnim zivotom spiska svu svoiu
imovinu.
145
8. A nakon sto ie sve potrosio. nastane velika glad u toi zemlii i on upadne u
nevoliu. Odseli se otuda te stupi u naiam kod iednog gradanina te zemlie. Ovai
ga posla na svoie pasniake cuvati svinie. Svoiu glad zelio ie stisati plievom koiu
su iele svinie. no nitko mu ie ne dade.
9. A kad se osviiesti. rece: 'Kolike sluge moga oca imaiu kruha dovolino i
napretek a ia ovdie skapavam od gladi! Spremit cu se i otici svome ocu i svoioi
maici i reci cu im: Oce moi i maiko moia. ia sam se ogriiesio o Nebo i o vas i
nisam vise dostoian zvati se vasim sinom. Uzmite me k sebi kao iednog od vasih
slugu!¨
10. I on krenu i dode svoiim roditeliima. No. dok ios biiase udalien od kuce
prilican komad puta. ugledase ga niegovi roditelii i obuze ih sucut prema niemu
te mu potrcase u susret. zagrlise ga i liubise. A sin im kaza: Oce moi i maiko
moia. griiesio sam protiv Neba i u vasim ocima i nisam vise dostoian zvati se
vasim sinom.
11. No otac rece svoiim slugama: Donesite naiboliu haliinu i odienite mu ie. te
stavite mu prsten na ruku i obucu na noge i donesite nailiepse plodove. kruha.
ulia i vina i daite da blaguiemo i da se veselimo. Jer ovai moi sin biiase mrtav i
ponovno ie ozivio; biiase izgublien i pronaden ie. I svi se pocese veseliti.
12. Stariii sin biiase u poliu i dok se vracao priblizavaiuci se kuci. on zacu
glazbu i ples. I pozva iednog od slugu te ga upita. sto to znaci. A ovai mu rece:
Tvoi brat koii biiase izgublien. vratio se kuci. a tvoi otac i tvoia maika doniieli
su mu kruha. ulia. vina i nailiepse plodove ier ie ponovno s niima ziv i zdrav.
13. A on se razgnievi i ne htiede uci u kucu. A otac niegov izade te ga usrdno
moliase. A on rece svome ocu: Evo. mnoge sam ti godine sluzio i nisam nikada
prekrsio tvoie zapoviedi. a ti mi nikada nisi priredio takvu raskosnu svecanost.
kako bih se veselio sa svoiim priiateliima.
14. No tek sto se tvoi sin. koii ie svoi dio nasliieda spiskao s bludnicama. vratio.
prireduies mu svecanost od svega naibolieg sto imas.
15. A niegov mu otac rece: Sine moi. ti si uviiek sa mnom. i sve sto ia
posieduiem. tvoie ie. Ali sada prilici da budemo vedri i veseli. ier tvoi brat biiase
mrtav i ponovno ie ozivio. biiase izgublien i naden ie.
146
59. POGLAVL1E
O budnosti - Carinik Zakej
Blago na Nebu i zemaliski posied (1-3). Biti spreman za Kristov dolazak (4-6).
Dobri kucepaziteli (7-8). Kome ie mnogo dano. od niega se mnogo zahtieva (9-
10). Griiesenie usprkos boliem znaniu ie griieh protiv Duha Svetoga (11-12).
Niiedna dusa i niiedan coviek se nece izgubiti (13-18)
1. Isus se popne na iedno brdo. siedne tamo sa svoiim ucenicima i naucavase ih.
I rece im: 'Ne plasi se. ti maleno stado. ier ie dobra volia vaseg Oca da vama
dadne kralievstvo.
2. Prodaite sve sto imate i cinite dobro onima koii nemaiu nista. Opskrbite se
neunistivom kesom. s blagom u Nebu koie se ne smaniuie i do koieg ne moze
dopriieti niiedan lopov i koie ne iziedaiu molici. Jer gdie ie vase blago. tamo ce
biti i vase srce.
3. Neka vasi bokovi budu opasani a vase sviietilike neka gore. I budite poput
onih liudi koii cekaiu svog gospodara kad se vraca sa svadbe; kako bi mu
otvorili odmah kada dode i pokuca.
4. Blazene su sluge koie gospodar. kada dode. zatekne budnima. Uistinu. Ja vam
kazem. on ce zasukati rukave. pozvati ih za stol. doci ce i sluziti im.
5. I ako dode u drugoi strazi ili u trecoi strazi i ako ih tako zatekne: te su sluge
blagoslovliene.
6. No trebate znati: Kad bi cuvar kuce znao u koie vriieme dolazi lopov. tada bi
bdio i ne bi lopovu dopustio upasti u niegovu kucu. Stoga i vi budite spremni. ier
ce i Sin coviecii doci u onai sat kad to i ne ocekuiete.¨
7. Tada Mu rece Petar: 'Gospodine daies li Ti te poredbe nama ili i svima
ostalima?¨ A Gospodin rece: 'Tko ie dakle onai vierni i pametni kucepaziteli
koga gospodar postavlia iznad svoiih slugu. da im u pravo vriieme dadne niihov
udio?
8. Neka bude blagoslovlien sluga koga niegov gospodar. kada dode. zatekne
budnim. Uistinu. Ja vam kazem. on ce ga postaviti iznad svih svoiih dobara.
147
9. Ali ako si ovai sluga bude rekao: Moi gospodar odlaze svoi dolazak i tada
pocne tuci druge sluge i sluskinie. iesti i opiiati se: tada ce gospodar toga sluge
doci u dan kad ga ovai ne ocekuie i u sat koieg ne sluti; i dat ce mu niegov udio
zaiedno s neviernima.
10. A sluga koii zna voliu svoga gospodara. a niie se pripremio. niti cinio
niegovu voliu. morat ce pretrpieti mnoge udarce. Onai. medutim. koii to ne zna.
ali ie ucinio ono sto zasluzuie batine. dobit ce manie udaraca. Jer kome ie mnogo
dano. od niega ce se mnogo zahtiievati. a kome ie malo dano. od niega ce se
samo malo zahtiievati.
11. Stoga ce oni koii poznaiu Bozanstvo i koii su pronasli put zivota i taine
sviietla. ali su ipak pali u griieh. biti kaznieni tezim kaznama od onih koii put
zivota nisu poznavali.
12. Ovi ce se vratiti kad niihov kotac bude zavrsen i bit ce im dano vriieme za
razmislianie. kako bi popravili svoie zivote. naucili taine i kako bi usli u
Kralievstvo svietla.
13. Isus ie prolazio kroz Jerihon. I eto. tamo biiase neki coviek zvan Zakei. koii
biiase iedan od glavnih carinika. a bio ie veoma bogat.
14. I on htiede vidieti. tko ie u tom mnostvu Isus. no ne mogase. ier biiase niska
stasa. I on otrca napriied te se popne na dudovo stablo kako bi Ga vidio; ier On
ie ovuda trebao proci.
15. A kad Isus dode na miesto. pogleda gore i vidie ga te mu rece: 'Zakeiu.
pozuri. sidi dolie ier danas moram svratiti u tvoiu kucu.¨ A ovai zurno side i
prihvati Ga s radoscu.
16. Kad oni to vidiese. negodovahu svi sto ie kao gost svratio kod iednog
gresnika.
17. Zakei. medutim. staiase tamo i kaza Gospodinu: 'Evo. Gospodine. polovicu
moiih dobara dat cu siromasnima; a ako sam nekoga prevario. to cu
cetverostruko vratiti.¨
18. A Isus mu kaza: 'Danas se tvoioi kuci dogodilo spasenie; ako si pravedan
coviek. onda si i ti sin Abrahamov. Jer Sin coviecii dosao ie traziti i uciniti
blazenim ono sto biiase izgublieno.¨
148
60. POGLAVL1E
Isus osuduje pismoznance i farizeje kao licemjere
Zloupotreba Kristovog imena u nekrscanske svrhe - 'Sveci¨ ne postoie -
Grabezliivi vukovi u ianiecem krznu - Antikrist - Krist pobieduie (1-18)
1. Zatim ie Isus govorio narodu i Svoiim ucenicima: 'Pismoznanci i Iarizeii
siede na Moisiievoi stolici. No sve sto vam oni ponude da biste trebali postovati.
postuite to i cinite. No ne cinite to prema niihovim dielima; ier oni govore. ali ne
cine. Oni sami vezu teska i nepodnosliiva bremena i stavliaiu ih liudima na
pleca; ali sami ih nece pokrenuti ni iednim iedinim prstom.
2. Sva svoia diela oni cine samo zato da bi ih liudi vidieli. Oni se sepure svoiim
molitvenim remeniem i povecavaiu ukrasne rubove svoie odiece. Oni vole
pocasno miesto pri svecanim obiedima i prednie siedalo u sinagogama. Svida im
se da ih pozdravliaiu na trgu. i da ih liudi nazivaiu rabi. rabi.
3. No ne dopustaite da vas zovu rabi. Jer iedan ie vas Rabi. Krist. A vi ste svi
medusobno braca. I nikoga na Zemlii ne zovite Ocem. ier su na Zemlii ocevi
samo po tiielu. no Jedan ie na Nebu koii ie vas Otac. koii ima Duha istine. koieg
sviiet ne moze primiti.
4. I ne dopustite da vas nazivaiu uciteliima. ier Jedan ie vas Uciteli. Krist.
Dapace. naiveci medu vama trebaiu biti vase sluge. Jer tko se sam uzvisuie. bit
ce ponizen. A oni koii su u sebi ponizni. bit ce uzviseni.
5. Jao vama. pismoznanci i Iarizeii. vi licemieri! Jer zatvarate Kralievstvo
nebesko pred liudima! Vi ne ulazite u niega. a one koii zele unutra. ne pustate
uci!
6. Jao vama. pismoznanci i Iarizeii. vi licemieri! Vi koii prozdirete kuce udovica
i govorite duge molitve. privida radi! Stoga cete utoliko vise biti osudeni.
7. Jao vama. pismoznanci i Iarizeii. vi licemieri! Vi koii proputuiete more i
kopno. da pridobiiete iednog pristasu Zidova; i kad to postane. ucinite od niega
dvostruko vece diiete pakla. no sto ste vi sami!
8. Jao vama. vi sliiepi vode. koii govorite: 'Tko se uviiek hramom zaklinie. to
niie nista; tko se. medutim. zaklinie zlatom u hramu. tai ie kriv.¨ Vi lude i
sliiepci! Sto ie vece. zlato ili hram koii zlato posvecuie?
149

9. I: 'Tko se uviiek zaklinie oltarom. to ie nista. Tko se. medutim. zaklinie
zrtvom na niemu. tai ie kriv.¨ Vi lude i sliiepci. sto ie vece? Zrtva ili oltar koii
zrtvu posvecuie?
10. Stoga. tko se zaklinie oltarom. zaklinie se niime i svime sto ie na niemu. A
tko se hramom zaklinie. zaklinie se niime i onim koii u niemu prebiva. A tko se
Nebom zaklinie. tai se zaklinie priiestoliem Boziim i Jednim koii na niemu siedi.
11. Jao vama. pismoznanci i Iarizeii. vi licemieri! Vi koii placate desetinu za
metvicu. anis i kim. a zanemaruiete naivazniie u Zakonu. naime pravednost.
milosrde i vieru! Ovo bi se trebalo ciniti. a ono prvo ne propustiti. Vi
zasliieplieni vode. koii ciiedite komarce a deve gutate!
12. Jao vama. pismoznanci i Iarizeii. vi licemieri! Vi koii cistite vanisku stranu
kaleza i zdiela. no iznutra su ispunieni ucienom i razvratom! Sliiepi Iarizeiu.
ocisti ponaipriie nutrinu kaleza i zdiele kako bi se i vanistina ocistila!
13. Jao vama. pismoznanci i Iarizeii. vi licemieri! Vi slicite okrecenim
grobovima koii izvana liiepo izgledaiu; dok unutra su puni mrtvackih kostiiu i
raznom prliavstinom. Tako. se i vi izvana cinite liudima postenima. ali ste unutra
puni licemieria i priietvornosti.
14. Jao vama. pismoznanci i Iarizeii. vi koii gradite nadgrobne spomenike
proroka i ukrasavate grobnice pravednika te govorite: 'Da smo zivieli u danima
nasih otaca. mi ne bismo zaiedno s niima skrivili krv proroka!¨
15. Tako sviedocite o sebi samima. da postupate kao dieca onih koii su ubiiali
proroke. Tako i vi ispuniavate mieru svoiih otaca!
16. Stoga sveta mudrost govori: 'Evo. Ja vam saliem proroke. mudrace i
pismoznance; neke cete ubiti i razapeti. a neke cete bicevati u vasim sinagogama
te ih proganiati od grada do grada. Neka padne na vas sva neduzna krv sto ie
prolivena na Zemlii. od krvi pravednog Abela sve do krvi Zahariiine. Barahina
sina koieg ste ubili izmedu hrama i oltara. Uistinu. Ja vam kazem. sve ce to pasti
na ovai narastai.
17. O. Jeruzaleme. Jeruzaleme. sto ubiias proroke i kamenuies one koii su ti
poslani. Koliko sam puta zelio skupiti diecu tvoiu. kao sto kvocka skuplia svoie
pilice pod svoia krila. no vi niste htieli!
150
18. Evo. kuca vasa bit ce vam pusta prepustena! Jer Ja vam kazem: Vi me
odsada necete vidieti. dok ne budete govorili: Svet. svet. svet! Neka bude
slavlien Onai koii dolazi u Ime Jednoga Pravednoga!¨
151
61. POGLAVL1E
Isus predskazuje svrsetak razdoblja
Prepoznat cete ih po niihovim plodovima (1). Reinkarnaciie gladnih za moci i
glasnika Boziih u tiieku vremena (2-3). Mracniaci se bore svim metodama (4-5).
Upute za vriieme strahota (6-7). Kristov povratak: ucite se razlikovati (8-9).
Promiene u Suncevom sustavu i na Zemlii (10). Predstoiece doba svrsetka - Put
evoluciie coviecanstva i Zemlie u svietlotvarnost - Kralievstvo mira - Posliednia
Sotonina pobuna - Bozie Neka bude: Rastvaranie svega grubotvarnog -
Pripremanie Kristovog povratka preko bozanske mudrosti - Kristov dolazak.
naiveci dogadai (11). Prepoznaite znakove vremena (12-14). Tko ie budan. nece
propustiti sat (15-19)
1. I dok ie Isus siedio na Maslinovoi Gori. dodose ucenici sami k Niemu i
upitase: 'Reci nam. kad ce se to dogoditi? I sto bi trebao biti znak Tvog dolaska
i svrsetka sviieta?¨ Isus im odgovori: 'Pripazite da vas netko ne zavede ier
mnogi doci ce s Moiim imenom i reci: Ja Sam Krist i oni ce zavesti mnoge¨.
2. I slusat cete o ratovima i ratnim glasinama; pazite da ne budete dovedni u
zabludu. Jer sve se to ios mora dogoditi. no to ios niie krai. Jer dici ce se iedan
narod na drugi. a iedno carstvo na drugo carstvo; i bit ce gladi. zaraza i
zemliotresa na razlicitim miestima. A to ce biti tek pocetak nevolia.
3. A mocnici ce u tim danima okupiti drzave i bogatstva Zemlie za svoi vlastiti
uzitak te podiarmiti mnoge druge koii trpe nevoliu. drzati ih u okovima te ih
koristiti kako bi umnozili svoia bogatstva; oni ce podiarmiti cak i zivotinie u
poliu i naciniti uzas. Ali Bog ce im poslati svoie glasnike. i oni ce naviiestati
Niegove zakone koie su liudi svoiom predaiom prekrili. a oni koii ih budu krsili.
umriiet ce.
4. Zatim ce vas predati na mucenie i ubiiati vas. I bit cete omrznuti od svih
naroda radi imena Moiega. A mnogi ce biti napadnuti. medusobno ce se izdati i
medusobno mrziti. I poiavit ce se mnogi lazni proroci koii ce mnoge zavesti.
5. I ier ce zavladati nepravda. liubav ce se u mnogima ohladiti. Tko. medutim.
ustraie do konca. bit ce spasen. A ovo evandelie Kralievstva Bozieg
propoviiedat ce se u citavom sviietu kao sviedocanstvo svim narodima. i onda ce
doci krai.
152
6. Stoga kad vidite uzas pustosenia. o kome ie govorio prorok Daniiel. svetih
miesta (tko ovo cita. neka shvati!). neka biezi u brda. tko ie u Judeii. A tko ie na
krovu. neka ne silazi uzeti nesto iz svoie kuce; a tko ie u poliu. neka se ne vraca
uzeti svoiu odiecu.
7. Ali. iao trudnicama i doiiliama u ovim danima! Molite se. da se vas biieg ne
dogodi zimi ili na sabat. Jer bit ce velika tuga. kakve do tada ios niie bilo od
pocetka sviieta i isto ie tako vise nikada nece biti. I kad ovi dani ne bi bili
skraceni. niiedno tiielo ne bi bilo spaseno. Ali zbog izabranih. ovi dani bit ce
skraceni.
8. Ako vam tada netko bude rekao: Evo. ovdie ie Krist ili tamo. ne vieruite
brzopleto. Jer poiavit ce se lazni Kristovi i lazni proroci i cinit ce velike znakove
i cudesa. kako bi gdie to bude moguce. obmanuli cak i izabrane. Evo. Ja sam
vam to unapriied rekao!
9. Stoga. kad vam budu rekli: Evo. On ie u pustinii. ne izlazite; evo. On ie u
tainim odaiama. ne vieruite brzopleto. Jer isto kao sto svietlo izlazi na istoku i
sia sve do zapada. takva ce biti i buducnost Sina covieciega. Jer. gdie god ie
lesina. tamo se skupliaiu lesinari.
10. Neposredno nakon patnie ovih dana Sunce ce se zamraciti. a Miesec ce
izgubiti svoie svietlo i zviiezde ce padati s neba. a nebeske sile bit ce potresene.
11. I tada ce se na Nebu poiaviti Znak Sina covieciega; i tada ce svi narodi na
Zemlii tugovati i vidiet ce Sina coviecieg na nebeskim oblacima kako dolazi s
velikom snagom i slavom. A On ce poslati svoie andele sa glasom. poput
pozaune. i oni ce skupiti Niegove izabrane iz cetiri vietra. od iednog kraia Neba
do drugog.
12. Na smokvinom stablu ucite usporedbu: Kad su niene grane niezne i socne i
kad listaiu. vi znate da ie lieto blizu. Isto tako kad sve ovo budete vidieli. tada
znaite da ie to pred vratima. Uistinu. Ja vam kazem: Ovai narastai nece proci dok
se sve ovo ne ispuni. Nebo i Zemlia ce proci. ali Moie riieci nece proci.
13. O tom danu i o tom satu ne zna nitko. ni andeli na Nebu. vec iedino Sveotac.
Isto kao sto ie bilo u dane Noe. takav ce biti i dolazak Sina covieciega.
14. Jer isto kao i oni bili su pred potopom: ieli su. pili. prosili i bivali proseni.
sve do dana kad ie Noa usao u arku. A oni na to nisu obracali pazniu sve dok
niie dosao potop i sve ih odnio; takav ce biti i dolazak Sina covieciega.
153

15. Tada ce dvoiica biti u poliu; iedan ce biti uzet. a drugi ce biti ostavlien. Dviie
ce zene mlieti u mlinu. iedna ce biti uzeta. druga ce biti ostavliena. Bdiiete stoga.
ier ne znate u koii sat ce doci vas Gospodin.
16. Ovo. medutim. trebate znati: Da ie upraviteli kuce znao u koii sat dolazi
lopov. tada bi on bio budan i ne bi dopustio da se provali u niegovu kucu. Stoga
i vi budite spremni; ier Sin coviecii doci ce u satu kad Ga vi ne budete ocekivali.
17. Tko ie vieran i mudar sluga koieg ie gospodar postavio iznad svoiih slugu da
im u pravo vriieme pruzi ielo? Neka ie blagoslovlien sluga kad dode Gospodar i
nade ga da tako radi. Uistinu. Ja vam kazem: On ce ga postaviti iznad svih svoiih
dobara.
18. No ako losi sluga u svom srcu bude rekao: Moi gospodar ios dugo ne nece
doci. te zapocne tuci ostale sluge. iesti s prozdrliivima i piti s piianicama.
19. Tada ce gospodar toga sluge doci iednog dana kad mu se ne nada. i iednog
sata u kome ga ne ocekuie. I dat ce mu niegovu placu zaiedno s licemierima u
izvaniskoi tami. sa svirepima i onima koii nemaiu liubavi ni suosiecania: I bit ce
iauk i skrgut zuba.
154
62. POGLAVL1E
Usporedba o deset djevica
Budan ie onai tko ispuniuie zapoviiedi liubavi. On posieduie Unutarnie svietlo.
znak na celu (1-7)
1. Tada ce Kralievstvo Bozie biti poput deset dievica koie su uzele svoie
svietilike te izasle u susret zarucniku. A pet medu niima biiahu mudre. a pet
glupe.
2. Glupe uzese svoie svietilike. no ne uzese sa sobom ulia. Mudre. medutim.
uzese ulia u svoiim posudama zaiedno sa svietilikama.
3. No kako ie zarucnik pustio da ga cekaiu. sve biiahu pospane te su zaspale. O
ponoci se medutim. zaculo glasno: 'Evo. dolazi zarucnik! Izadite van i podite
Mu u susret.¨ Tada sve dievice ustadose i namiestise svoie svietilike.
4. Glupe. medutim. govorahu mudrima: 'Daite nam od svoga ulia. ier su se nase
svietilike ugasile.¨ Ali im mudre odgovore: 'Ne. ier inace nece biti dovolino ni
za nas. ni za vas; Idite radiie trgovcu i kupite za sebe.¨
5. I dok su one otisle kupiti. dode zarucnik. a one koie biiahu spremne. odose s
Niime na svadbu. I vrata se zatvorise.
6. Nakon toga dodose i ostale dievice govoreci: 'Gospodine. Gospodine. otvori
nam.¨ On im odgovori: 'Uistinu. Ja vam kazem: Ne poznaiem vas.¨
7. Stoga bdiite. ier ne znate ni dana ni sata u kome ce doci Sin coviecii. Drzite
svoie svietilike upalienima.¨
155
63. POGLAVL1E
Usporedba o talentima
Onai kome ie dano. treba davati dalie - Bog nagraduie samo onoga koii daie od
srca (1-12)
1. I On ie dalie govorio: 'Kralievstvo nebesko nalik ie covieku koii odlazi u
daleku zemliu i pozove svoie sluge te im preda svoia dobra. A iednome ie dao
pet talenata. drugome dva. trecem iedan. svakome prema niihovim
sposobnostima. i odmah potom ode.
2. Tada se onai koii ie dobio pet talenata zaputi i trguiuci s niima zaradi ios
sliedecih pet talenata. Isto tako. onai koii ie dobio dva talenta. zaradio ie k tome
ios druga dva. Onai. medutim. koii ie dobio samo iedan talenat. ode i iskopa
iamu i sakriie novac svog gospodara.
3. Nakon dugog vremena dode gospodar ovih slugu i napravi s niima obracun.
Tada pristupi onai koii ie dobio pet talenata i donese drugih pet. rekavsi:
'Gospodaru. ti si mi dao pet talenata. evo gle. ia sam s niima zaradio drugih pet
talenata.¨ Tada mu niegov gospodar rece: 'Dobro si ucinio. ti dobri i vierni
slugo. nad malim bio si vieran. ia cu te postaviti nad velikim. Udi u radost svoga
gospodara!¨
4. Tada pristupi onai koii dobi dva talenta. rekavsi: 'Gospodaru. ti si mi dao dva
talenta; evo. ia sam s istim zaradio k tome ios dva.¨ Niegov mu gospodar rece:
'Dobro si ucnio. ti dobri i vierni slugo. nad malim bio si vieran. ia cu te postaviti
nad velikim; udi u radost svoga gospodara!¨
5. Tada pristupi onai koii ie dobio iedan talent. rekavsi: 'Gospodaru. znao sam
da si ti tvrd coviek; ti zanies tamo gdie nisi siiao i sakuplias tamo gdie nisi viiao.
A ia sam se boiao te sam otisao. zakopao tvoi talent u zemliu. i evo. ovdie ie. sto
ie tvoie.¨
6. Niegov mu gospodar. medutim. odgovori: 'Ti zli i liieni slugo. ie si li znao da
zaniem tamo gdie nisam siiao i sakupliam tamo gdie nisam viiao? Ti si moi
novac trebao uloziti kod mieniaca. kako bi dobio kamatu. a kad bih se vratio
uzeo bih sebi svoie s kamatama.¨
7. Stoga uzmite od niega talent i daite ga onome koii ima dva talenta. Jer tko ie
umnozio. niemu ce biti dano i ziviet ce u obiliu; tko. medutim. niie umnozio.
156
niemu treba oduzeti i ono sto ima. A beskorisnog slugu izbacite van u tamu; ier
ie to on izabrao.¨
8. Isus ie isto tako govorio Svoiim ucenicima: 'Budite pravi mieniaci novca
Kralievstva Bozieg. bacite lose i lazno. a zadrzite dobro i pravo.¨
9. Isus ie siedio nasuprot milodarnici i promatrao kako liudi bacaiu novac u
milodarnicu. a poneki bogatasi ubacise mnogo.
10. I dode ovamo iedna siromasna udovica. i ubaci dva sitna novcica koia iedva
da su nesto vriiedila.
11. A On pozove Svoie ucenike te im rece: 'Uistinu. Ja vam kazem da ie ova
siromasna udovica bacila u milodarnicu vise od svih ostalih.
12. Jer su svi ostali dali od svog viska. a ona ie od svoie neimastine dala sve sto
ie imala. naime svoie zivotno uzdrzavanie.¨
157
64. POGLAVL1E
O bicu Bozjem
Snage Otac-Maika-principa su i u muskarcu i u zeni; zbog toga su oboie iednako
vriiedni (1-3). Prepoznaite nevidliivo u vidliivome; u svemu vidite Boga. zivot
(4-5). O zakonu privlacenia u cielokupnom Postoianiu - Odluka o Kristovom
Otkupiteliskom dielu u svecanoi Bozioi priiestolnoi dvorani - Nalog otkuplienia
- Nositelii bozanske mudrosti nose zaiedno s Kristom glavnu odgovornost za
Otkupitelisko dielo - Nizovi utielovlienia sinova i kceri Boziih. koii imaiu nalog
- Utielovlienie Kristovo - Nalog ostaie do niegovog ispunienia (6-11). Duhovni
mrtvac (12). Na slobodnu se voliu nikad ne smiie utiecati (13)
1. Isus ie dosao do iednog zdenca blizu Betaniie. oko koieg ie raslo dvanaest
palmi i kamo ie On cesto dolazio sa Svoiim ucenicima da bi ih poucavao
tainama Bozieg Kralievstva. Siedio ie tako u sieni stabala a zaiedno s Niime i
Niegovi ucenici.
2. I iedan od niih rece: 'Gospodine. od davnine ie zapisano da ie Elohim
napravio covieka prema Svoioi vlastitoi slici i stvorio muskarca i zenu. Kako to
da si Ti onda rekao da ie Bog iedno?¨ A Isus im odgovori: 'Uistinu Ja vam
kazem. u Bogu niie niti muskarac niti zena. a ipak su oboie iedno. Bog ie oboie u
iednom. On ie Ona i Ona ie On. Elohim - nas Bog - iest savrsen. beskonacan i
iedan.
3. U covieku ie. dakle. utielovlien otac i prikrivena maika. i isto ie tako u zeni
utielovliena maika i prikriven otac. Zbog toga ime oca i maike treba iednako
postovati. ier oni su velike Bozie snage i iedno niie bez drugoga u iednome
Bogu.
4. Obozavai Bogu. koii ie nad vama. pod vama. s desne i s liieve strane. ispred
vas. ispod i iza vas. u vama i oko vas. Uistinu samo ie Jedan Bog. On ie sve u
svemu. i u Niemu opstoie sve stvari. On ie izvor sveukupnog zivota i
sveukupnog bivstva. bez pocetka i bez kraia.
5. Stvari koie su vidliive i prolazne. utielovlienia su nevidliivoga koie ie viecno.
kako bi vi od vidliivih stvari prirode dospieli do nevidliivih stvari bozanstva. I
da bi preko prirodnoga dospieli do natprirodnoga.
6. Uistinu. Elohim ie stvorio covieka prema Bozioi slici i prilici. musko i zensko.
i citava priroda ie Bozia slika. i zato ie Bog oboie. musko i zensko. niie
158
podiielien vec oboie u iednome. nepodiielien i viecan. u kome su sve stvari. i
vidliive i nevidliive.
7. Od viecnoga su proizisle i u viecno ce se opet vratiti. Duh duhu. dusa dusi.
razum razumu. osiecai osiecaiu. zivot zivotu. oblik obliku. prasina prasini.
8. Na pocetku ie Bozia volia. a zatim su dosli Niegov Sin. bozanska liubav i
liubliena kcer. sveta mudrost. na isti nacin iz Jednog viecnog izvora; i iz niega
dolaze rodovi duhovnih bica Boziih. sinovi i kceri Viecnoga.
9. I oni su se spustili na Zemliu i stanuiu s liudima i uce ih putovima Boziim. da
liube zakone Viecnoga i da ih postivaiu kako bi u niima ostvarili svoie
otkuplienie.
10. Mnogi su narodi dozivieli niihove dane. Oni su im se obiavili pod razlicitim
imenima i narodi su se u niihovome svietlu radovali. I upravo sada oni vam
dolaze ponovo. no Izrael ih ne prihvaca.
11. Uistinu. Ja vam kazem. Moiih dvanaestorica koie sam Ja odabrao: sve sto ie
u priiasniem vremenu od niih bilo izreceno. istina ie - samo ie izopaceno krivim
liudskim predodzbama.¨
12. I tada rece Isus Mariii Magdaleni: 'U zakonu ie zapisano. tko napusti oca i
maiku niega ostavite umriieti. No zakon ne govori o roditeliima u ovome zivotu.
vec o unutarniem svietlu koie ie u nama do dana danasniega.
13. Tko se dakle odrekne Krista. Otkupitelia. i svetoga zakona i zaiednice
odabranih. niih ostavite umriieti. Da. ostavite ih izgubliene u vaniskoi tami. ier
tako su oni htieli i nitko ih ne moze spriieciti.¨
159
65. POGLAVL1E
Posljednje pomazanje Marije Magdalene - Priprema izdaje
O istinskome davaniu i pomoci siromasnima - Siene liudskoga ia sprecavaiu
vidieti Bozie svietlo; coviek tada govori o 'Boziim tainama¨ (1-10)
1. I uvecer na sabat priie pashalne svecanosti Isus ie boravio u Betaniii i otisao ie
u kucu Simuna. gubavca. gdie Mu ie pripremliena vecera. Posluzivala ie Marta.
dok ie Lazar bio iedan od onih koii su s Niime siedili za stolom.
2. I dosla ie Mariia. zvana Magdalena. noseci posudu od alabastera s veoma
dragocienom i skupom pomascu od odolienova ulia. Otvorila ie posudu i izlila
ulie za pomazanie Isusu na glavu. pomazala ie Niegove noge i osusila ih svoiom
kosom.
3. No iavi se iedan od Niegovih ucenika. Juda Iskariot. koii bi Ga trebao izdati:
'Cemu ovo rasipanie ulia za pomazanie? Moglo ga se skupo prodati i novac dati
siromasnima.¨ Ovo. medutim. niie rekao zbog brige za siromasne vec zato ier ie
bio ispunien liubomorom i pohlepom. ier on ie drzao kesu i raspolagao novcem.
I oni su gundali o Magdaleni.
4. Isus. medutim. rece: 'Ostavite ie na miru! Zbog cega ie uznemiruiete? Uradila
ie sve sto ie mogla. Ucinila ie dobro dielo Meni. Siromasne imate svo vriieme
uza se. no Mene svo vriieme nemate. Ona ie pomazala Moie tiielo za Moi pokop.
5. Uistinu. Ja vam kazem. gdie god se ovo evandelie bude propoviiedalo u
citavome sviietu. bit ce izviestavano i ovo sto ie uradila nioi na uspomenu.¨
6. Tad ude Sotona u srce Jude Iskariota i on pode svoiim putem i posavietuie se
povierliivo s visokim svecenicima i stariesinama. kako bi Ga mogao izdati. I oni
su bili sretni te utanace s niime trideset srebrniaka. ciienu za iednog roba. On im
ie to obecao i pocne traziti priliku kako bi Ga izdao.
7. A u to vriieme Isus ie govorio Svoiim ucenicima: 'Propoviiedaite svima u
sviietu i recite: Tezite tome da primite taine svietla i da udete u kralievstvo
svietla. ier sada ie za to doslo vriieme i sada ie dan otkuplienia.
8. Ne odgadaite od iednog dana do drugog. od iednog okreta (kotaca ponovnog
radania) do drugog i od eona do eona. u vieri da ce vam tada pri povratku u ovai
sviiet uspieti upoznati taine i stupiti u kralievstvo svietla.
160

9. Jer vi ne znate kad ce broi savrsenih dusa biti popunien. Jer tada ce se
zatvoriti vrata kralievstva svietla i od tog trenutka nitko vise nece biti u staniu
uci. a ni izaci.
10. Potrudite se da udete dok poziv odzvania. priie no sto se broi savrsenih
ispuni i zapecati a vrata se zatvore.¨
161
66. POGLAVL1E
Ucenja o savrsenosti
Istinski zivot iest zivot u Bogu (1-3). Cista bica zive u Sve-iedinstvu. ona su
iedno - Polaritet kao iedinstvo u Bogu - Mariia Magdalena. uzor principa
primania - Citavo ie Postoianie izgradeno na polaritetu (4-11). Troino iedinstvo:
duh. dusa i coviek - Kad ce Kralievstvo Bozie doci na Zemliu? (12-13)
1. I Isus ih ie ponovno poucavao govoreci: 'Bog ie u svakom narodu i u svakom
dobu probudio sviedoke za istinu. da bi svi culi voliu Viecnoga i niu sprovodili.
kako bi zatim stupili u Kralievstvo Bozie kao namiesnici i suradnici.
2. Bog ie snaga. liubav i mudrost. i ovo troie su iedno. Bog ie istina. dobrota i
liepota. i ovo troie su iedno.
3. Bog ie pravednost. znanie i cistota. i ovo troie su iedno. Bog ie siai. samilost i
svetost. i ovo troie su iedno.
4. I ova cetiri troiedinstva su iedno u skrivenome Bozanstvu. Savrsenome.
Beskonacnome. Jedinome.
5. Isto kao i u svakome muskarcu. koii ie potpun. tri su osobe - sin. suprug i otac
- i ova troiica su iedno.
6. Isto kao i u svakoi zeni. koia ie potpuna. ove su tri osobe - kci. neviesta i
maika - i ove tri su iedno. I muskarac i zena su iedno. isto kao sto ie i Bog iedno.
7. Isto ie tako i s Bogom. Ocem. u koiemu niti ie musko niti zensko a u koiemu
iest oboie i svako iest trostruko. a svi su iedno u skrivenome iedinstvu.
8. Ne cudite se ovome. ier onako kako ie gore tako ie i dolie. a kako ie dolie tako
ie i gore. i ono sto ie na Zemlii tako ie. ier ie na Nebu tako.
9. I Ja vam ponovno kazem: Ja i Moia neviesta smo iedno. kao sto ie Mariia
Magdalena. koiu sam izabrao i Sebi samome posvetio kao uzor. iedno sa Mnom.
Ja i Moia zaiednica smo iedno. A zaiednica ie izbor coviecanstva za otkuplienie
sviiu.
162
10. Zaiednica prvorodenoga iest Mariia Bozia. Tako govori Viecni. Ona ie Moia
maika i ona Me ie od pocetka uviiek zaniiela i radala Me kao svoga Sina u
svakome dobu i podnebliu. Ona ie Moia neviesta. viecno iedna u svetome
zaiednistvu sa Mnom. svoiim suprugom. Ona ie Moia kci. ier ona viecno izvire i
izlazi iz Mene. nienog Oca. i raduie se u Meni.
11. I ova dva troiedinstva su iedno u Viecnome i potvrdena su u svakom
muskarcu i svakoi zeni koii su postali savrseni i koii se viecno radaiu od Boga i
raduiu se u svietlu i uviiek se uzdizu i siediniuiu s Bogom i uviiek primaiu i daiu
Boga za otkuplienie mnogih.
12. To ie taina troiedinstva u coviecanstvu. preko ovoga se u svakom liudskom
dietetu mora ispuniti taina Bozia. da ugleda svietlo. da za istinu pretrpi bol. da se
uspne na Nebo i odasilie Duha istine. Ovo ie put otkuplienia; ier Kralievstvo ie
Bozie u nutrini.¨
13. Tad Mu se iedan obrati: 'Gospodine. kad ce doci Kralievstvo Bozie?¨ A On
odgovori i rece: 'Kad ono sto ie izvana postane kao ono sto ie iznutra. a ono sto
ie iznutra kao ono sto ie izvana. a musko i zensko niti musko niti zensko. vec
oboie iedno. Oni koii imaiu usi za slusanie. neka cuiu.¨
163
67. POGLAVL1E
Ulazak u 1eruzalem - Posljednji sud
Hosana - Razapnite Ga na kriz: Tko misli samo na svoie vlastito dobro. on ie
kolebliiv - Zidovi zaniu svoiu sietvu vec 2000 godina - Coviek treba postovati
Boga u svakom stvorenom obliku. te stoga i u blizniemu. inace ce se naci sliieva
Kristu (1-10). Otplacivanie i ciscenie naiteze opterecenih dusa (11). Sto niste
ucinili iednom od naimaniih to niste ni Meni ucinili (12-14). Put evoluciie
naiteze opterecenih dusa (15)
1. I prvoga dana u tiednu. buduci da su stigli u blizinu Jeruzalema na Maslinovu
goru kod BetIage i Betaniie. On ie poslao Svoia dva ucenika govoreci im:
'Podite u miesto koie lezi pred vama; i odmah kad u niega udete naci cete
privezano zdriiebe na koiemu coviek ios nikada niie siedio; odvezite ga i
dovedite.
2. I ako vas netko bude zapitao: Zbog cega to radite? Recite. Gospodin ga treba.
I oni ce dopustiti da ga dovedete.¨
3. I oni su otisli svoiim putem. nasli zdriiebe privezano na iednome miestu gdie
su se krizala dva puta. i odvezali ga. A nekolicina onih koii su tu staiali. obrate
im se: 'Sto to radite. zasto ste odvezali zdriiebe?¨ A oni odgovore kako im ie
Isus naredio. i ovi ih puste da odu.
4. I oni su zdriiebe doveli Isusu. svoiu su odiecu stavili na zivotiniu i On siedne
na niu. Mnogi su medutim prostirali svoiu odiecu po putu. a drugi su donosili
mlade grancice sa stabala i bacali ih putem.
5. A oni koii su isli napriied i pozadi. vikali su glasno: 'Hosana. blagoslovlien
budi Ti koii dolazis u ime Jahve: Blagoslovlieno budi kralievstvo naseg Oca
Davida. i blagoslovlien budi Ti koii dolazis u ime Svevisniega! Hosana u
visini!¨
6. I Isus ude u Jeruzalem i u hram. i nakon sto ie sve okolo - naokolo pogledao.
On im rece ovu poredbu:
7. 'Kad coviecii Sin dode u Svome siaiu i svi sveti andeli s Niime. tada ce On
siesti na priiestolie Svoga siaia. A pred Niim ce svi narodi biti okuplieni i On ce
ih razdvoiiti kao sto i pastir razdvaia svoie ovce od ovnova. I On ce postaviti
ovce Sebi zdesna. a ovnove Sebi sliieva.
164

8. Tada ce onima sa Svoie desne krali reci: Pridite. vi blagoslovlieni Moga Oca.
nasliiedite kralievstvo koie vam ie pripremlieno od prapocetka sviieta. Jer Ja sam
bio gladan i vi ste Me nahranili. Ja sam bio zedan i vi ste Mi dali piti. Ja sam bio
tudinac i vi ste Mi dali konaciste. Ja sam bio gol i vi ste Me odienuli. Ja sam bio
bolestan i vi ste Me posietili. Ja sam bio zatvoren i vi ste dosli k Meni.
9. Tada ce Mu pravedni odgovoriti: Gospodine. kad smo Te vidieli gladnoga i
nahranili Te? Ili zednoga i dali Ti piti? Kad smo Te vidieli kao tudinca i dali Ti
konaciste? Ili gologa i odienuli Te? Kad smo Te vidieli bolesnoga ili
zatvorenoga i k Tebi dosli?
10. A krali ce im reci: Vidi. Ja vam se pokazuiem u svim stvorenim oblicima i
uistinu. Ja vam kazem: Sto ste ucinili naimaniemu od ove Moie brace. to ste
Meni ucinili.
11. A On ce tada reci onima sliieva: Idite od Mene vi zle duse. u vatru koia traie
eonima i koiu ste si sami pripravili. dok se sedam puta ne ocistite i od svoiih se
griieha ne oslobodite.
12. Jer Ja sam bio gladan a vi Me niste nahranili. Ja sam bio zedan i vi Mi niste
dali piti. Ja sam bio tudinac a vi Mi niste dali konaciste. Gol. a vi Me niste
odienuli. Bolestan i zatvoren. a vi Me niste posietili.
13. A oni ce Mu odgovoriti: Gospodine. kad smo Te vidieli gladnoga ili zednoga
ili kao tudinca ili golog ili bolesnog i nismo Ti sluzili?
14. On ce im tada reci: Vidi. Ja vam se pokazuiem u svim stvorenim oblicima. i
uistinu. Ja vam kazem. sto niste ucinili iednome od naimaniih medu ovom
Moiom bracom. to niste ni Meni ucinili.
15. I okrutni i nemilosrdni otici ce strogo kaznieni za eone. i ne pokaiu li se bit
ce sasvim unisteni. A pravedni i milosrdni uci ce u viecni zivot i viecni mir.¨
165
68. POGLAVL1E
Poredbe o bozanskom sudu
'Kralievstvo Bozie bit ce vam oduzeto i dano narodu koii donosi svoie plodove¨
(1-7). Borba protiv Boziih glasnika koii zive ono sto naucavaiu (8-10). Ja sam
dosao u Isusu i dolazim kao Krist (11). Unutarnie i vanisko dostoianstvo -
Zemaliski vlastodrsci razmrskat ce se na ugaonom kamenu Kristu. koii ce postati
zavrsni kamen (12-14). Preobratite se pravovremeno. priie no sto sudbina krene
svoiim tiiekom - Liudske riieci. poimovi. mierila i niihovo znacenie samo su
putokaz do istine (15-20)
1. I Isus ie rekao iednu drugu poredbu: 'Bio iedan domacin koii ie zasadio
vinograd. ogradio ga ogradom. iskopao miesto za tiiesak i izgradio torani i
predao ga vinogradarima. a zatim otisao u daleku zemliu.
2. I kad se priblizilo vriieme berbe. on posalie svoie sluge k vinogradarima da od
niih preuzmu plodove. Vinogradari. medutim. uhvate sluge i iednoga istuku.
drugoga kamenuiu a treceg ubiiu.
3. Ponovno on posalie niima druge sluge. ugledniie od prvih. a oni s niima urade
isto. I na kraiu on im posalie svoga sina govoreci: Moga ce sina oni priznati.
4. No kad su vinogradari ugledali sina. porazgovore se medusobno: Ovo ie
nasliednik. dodite. ubiimo ga i prisvoiimo niegovo nasliedstvo. I oni ga uhvate.
izbace ga iz vinograda i zatuku.
5. I ako sad dode gospodar vinograda sto ce uraditi s ovim vinogradarima?¨ Oni
Mu odgovore: 'On ce ove zle liude biiedno ubiti i vinograd dati drugim
vinogradarima. koii ce mu predati plodove kad oni sazore.¨
6. Isus im rece: 'Niste li u Pismu citali: Kamen koieg su graditelii odbacili
postao ie zavrsnim kamenom piramide? Ovo ie Gospodinovo dielo i divno ie u
nasim ocima!
7. Zato Ja vam kazem: Kralievstvo Bozie bit ce vama oduzeto i dano narodu koii
svoie plodove donosi. I tko padne na ovai kamen. on ce se razbiti. ali na koiega
on padne. niega ce on zdrobiti u prasinu.¨
166
8. A kad su visoki svecenici i Iarizeii culi ove poredbe razumieli su da On govori
o niima. No kad su na Niega htieli staviti ruku ustrasili su se naroda. ier narod
Ga ie drzao prorokom.
9. Ucenici su Ga nato zapitali za smisao poredbe. i On im rece: 'Vinograd ie
sviiet. vinogradari su vasi svecenici. a sluge su oni koii sluze dobrome zakonu. i
proroci.
10. Kad se od svecenika traze plodovi niihova rada. oni ih ne daiu. ali
zlostavliaiu poslanike koii uce Boziu istinu. onako kako su to cinili od pocetka.
11. I kad Sin coviecii dode. sam Krist Bozii. oni se udruze protiv Svetoga i
udaraiu Ga i izbace Ga iz vinograda; ier oni nisu cinili stvari duha vec su trazili
svoi vlastiti uzitak i dobit. dok su odbacili sveti zakon.
12. Da su prihvatili Jednog Pomazanog. koii ie ugaoni kamen i slieme. s niima bi
dobro bilo i zgrada bi staiala kao hram Bozii. u koiem bi stanovao Duh.
13. Ali doci ce dan kad ce zakon koieg su odbacili postati zavrsnim kamenom.
koieg svi vide. a oni koii se o niega spoticu slomit ce se. i oni koii ostanu
neposlusni bit ce razbiieni u komade.
14. Jer Bog ie nekolicini andela dao vlast nad putaniom sviieta i ovlastio ih ie da
vladaiu u mudrosti. u pravednosti i u liubavi. No oni su prezreli zapoviiedi
Premocnoga i postupali protiv dobrih Boziih zapoviiedi. Tako su u sviiet dosle
grozote i patnia i brige. dok Gospodar ponovno ne dode i ne zaposiedne sve
stvari i Svoie sluge pozove na obracun.¨
15. I On isprica iednu drugu poredbu: 'Jedan ie coviek imao dva sina i pride
prvome i rece: Sine moi. podi i radi danas u mome vinogradu. a ovai mu
odgovori: Necu. No kasniie pokaie se i pode. I on pride drugome i rece mu isto.
A ovai odgovori: Idem oce. Ali niie otisao. Koii ie od oboiice uradio po volii
ocevoi?¨
16. Oni Mu odgovore: 'Prvi.¨ A Isus im rece: 'Uistinu. Ja vam kazem da ce
carinici i bludnice uci u Kralievstvo Bozie priie vas. Jer Ivan ie k vama dosao na
putu pravednosti. a vi mu niste vierovali. no carinici i bludnice su mu vierovali.
a vi kad ste to vidieli. niste se pokaiali da bi ste mu povierovali.¨
167
17. I Gospodin okupi na iednome miestu sve svoie ucenike oko sebe. I On im se
obrati: 'Mozete li savrsenost dati onome sto ie nesavrseno? Mozete li red
napraviti iz nereda?¨ A oni odgovore: 'Ne. Gospodine.¨
18. I on ih ie poredao. svakoga prema niegovom broiu u cetverokut. na svakoi
stranici iedan manie od dvanaest; On ie ovo ucinio ier ie znao tko ce Ga izdati
(onai koieg su liudi trebali ubraiati kao iednog od Niegovih. ali to niie bio).
19. Prvoga u sedmome redu odozgo u sredini. a zadniega u sedmome redu
odozdo. a onoga koii niie bio niti prvi niti zadnii. ucinio ie sredisniom tockom. a
preostale On ie postavio prema bozanskome redu. i svatko ie nasao svoie miesto.
tako da su gornii staiali iednako kao i donii a donii iednako kao i gornii. i liieva
ie strana iednaka bila desnoi a desna iednaka ie bila liievoi prema sumi niihovih
broieva.
20. I On ie govorio: 'Vidite li kako stoiite? Ja vam kazem. isti ie takav red u
Kralievstvu Boziem. i Jedan koii svima vlada. u vasoi ie sredini i On ie sredisnia
tocka i s Niime su niih stotinu i dvadeset. odabrani od Izraela. a nakon Niega
doci ce sto-cetrdeset i cetiri tisuce. odabrani medu poganima. koii su niihova
braca.¨
168
69. POGLAVL1E
O smrti. ponovnom rodenju i zivotu
Ponovno rodenie u Duhu Boziem oslobada od ponovnog utielovlienia (1-2). O
kotacu ponovnog radania - Zasieniene duse - Dusa nalazi svoi mir tek kada su
svi griiesi otplaceni - Otplacivanie griieha na Zemlii lakse i brze nego u carstvu
dusa (3-4). Riiec covieka ie riiec zablude (5-6). Dielovanie Oca-Maike-principa
u dualima (7-10). Tko ie dobre volie razumiie i ispuniava zakon zivota i
oslobada se pogresaka (11-13)
1. Dok ie Isus sa Svoiim ucenicima siedio na zapadnoi strani hrama. vidi. liudi
su na nosilima nosili iednog mrtvaca da ga pokopaiu. i iedan Mu se obrati:
'Uciteliu. kad coviek umre da li ce opet zivieti?¨
2. A On odgovori: 'Ja Sam uskrsnuce i zivot. Ja Sam dobro. liiepo. istinito. i tko
u Mene vieruie tai nikada nece umriieti vec ce zivieti viecno. Onako kako u
Adamu svi umiru. tako ce u Kristu svi opet ozivieti. Blagoslovlieni bili koii
umru u Meni i Meni postanu potpuno iednaki; ier oni se odmaraiu od svoga rada
a niihova ih diela prate. Oni su svladali zlo i postali stupovima hrama Moga
Boga. i oni vise ne izlaze van; ier oni ce ostati u viecnosti.
3. No za one koii su zlo pocinili. za niih nema mira. ier oni ce ulaziti i izlaziti i
tiiekom mnogih viekova morat ce trpieti bol da bi se popravili. sve dok ne budu
postali savrsenima. Ali koii su dobro cinili i postigli savrsenstvo. oni imaiu
viecni mir i oni ulaze u viecni zivot. Oni pocivaiu u viecnosti.
4. Nad niima ponavliaiuci tok smrti i rodenia nema vise moci. za niih se kotac
Viecnoga vise ne okrece. ier oni su dostigli srediste gdie vlada viecni mir. a
srediste svega iest Bog.¨
5. I iedan Ga od Niegovih ucenika zapita: 'Kako se moze uci u Kralievstvo
Bozie?¨ A On odgovori riiecima: 'Ako vam donie niie iednako gorniemu i
liievo desnome. ono sto ie pozadi iednako onome sto ie spriieda. ako ne udete u
srediste i u duha. vi necete uci u Kralievstvo Bozie.¨
6. I On rece: 'Nemoite vierovati da ie neki coviek bez pogreski. ier cak medu
prorocima i posvecenim krscanima nalazi se riiec pogreske. No postoie mnoge
pogreske koie prekriva liubav.¨
169
7. I kako se spustila vecer. On izide i krene s dvanaestoricom za Betaniiu; ier
tamo su stanovali Lazar i Mariia i Marta. koie ie On liubio.
8. I Saloma pride k Niemu i zapita Ga: 'Gospodine. koliko ce dugo smrt imati
moc?¨ A On odgovori: 'Tako dugo dok se budete vi muskarci opterecivali. a vi
zene radale. Iz ovog sam razloga Ja dosao da bih okoncao diela lakomislenih.¨
9. I Saloma Mu rece: 'Tada sam dobro ucinila sto nisam rodila.¨ A Gospodin
odgovori i rece: 'Jedi sa svakoga pasniaka koii ie dobar. ali ne iedi s onoga koie
nosi gorcinu smrti.¨
10. I kad ie Saloma zapitala kad ce sve ovo o cemu Ga ie pitala. biti shvaceno.
Gospodin rece: 'Kad iznosite odiecu stidliivosti i uzdignete se iznad pozude.
kad oboie budu postali iedno. i musko sa zenskim ne bude bilo niti musko niti
zensko.¨
11. I ponovno iednom drugom uceniku koii Ga ie zapitao: 'Kada ce svi
postovati zakon?¨ 'Kad Duh Bozii ispuni citavu Zemliu i srce svakog muskarca
i svake zene.
12. Ja sam posiiao zakon u zemliu i on ie pustio koriienie i u pravo vriieme
donio dvanaest plodova kao hranu svima. Ja sam bacio zakon u vodu i bio ie
ociscen od svakog zla. Ja sam bacio zakon u vatru i zlato ie bilo ocisceno od
svih necistota. Ja sam bacio zakon u zrak i dobio ie zivot preko Duha zivog
Jednog. koii ispuniava sve stvari i stanuie u srcu svakog poiedinog.¨
13. I ios mnoge druge slicne poredbe On ie rekao onima koii su imali usi da
cuiu. i razboritu dusu. No za mnostvo to ie bio zagonetan govor.
170
70. POGLAVL1E
Isus kori Petra zbog njegove zestine
Postuite zivot na svakom stupniu razvoia; svaki ie oblik zivota na putu evoluciie
prema savrsenosti (1-5). Tko zivi u Meni. sviedocanstvo ie u ovome sviietu (6-
7). Utiraci puta Kristu od starog. gresnog sviieta u Novo doba (8). Krist se
uviiek iznova razapinie na kriz u borbi izmedu Svietla i Tame (9-10). Na
prekretnici vremena sveobuhvatno Svietlo postaie vidliivim; Tama ga zeli
ugasiti (11). Bozanska mudrost na prekretnici vremena gradi prazaiednice. preko
koiih Krist. svietlo sviieta. zraci u sve narode - Zavietna zaiednica Novi
Jeruzalem iest svecenica (12-14)
1. Uiutro. kad su stigli iz Betaniie. Petar ie bio gladan i izdaleka ugleda stablo
smokve s listovima. Potrca k niemu ispunien radosnom nadom da ce naci
plodove. No ne nade nista osim listova. ier vriieme smokava ios ie bilo daleko.
2. I Petar se naliuti i rece: 'Prokleto stablo. neka nikad vise coviek ne okusi
tvoie plodove!¨. a nekoliko ie ucenika ovo culo.
3. I sliedeceg dana. kad ie Isus prolazio mimo sa Svoiim ucenicima. Petar rece
Isusu: 'Uciteliu. pogledai stablo smokve koie sam prokleo. ono se zeleni i
cvieta. Zbog cega se moia riiec niie ispunila?¨
4. Isus rece Petru: 'Ti ne znas ciieg si duha. Zasto si prokleo ono sto Bog ne
proklinie?¨ A Petar rece: 'Vidi Gospodine. bio sam gladan i kad sam nasao
samo lisce bez plodova naliutio sam se i prokleo stablo.¨
5. A Isus uzvrati: 'Sine Jonin. nisi li znao da ios uopce niie doslo vriieme
smokava? Pogledai zito na poliu. raste na nacin svoie vrste - naipriie zeleni
izdanak. zatim stabliika i zatim klas - da li bi se razliutio kad bi dosao u doba
nieznih izdanaka ili stabliika i ne bi nasao niiedno zrno u klasu? A ti zelis
prokleti stablo koie ie puno pupoliaka i cvietova ali ios ne nosi zrele plodove?
6. Uistinu Petre. Ja ti kazem. iedan od Moie dvanaestorice u svoioi boiazni i
strahu tri puta ce Me zaniiekati zakletvama. i prisegnuti da Me ne poznaie. a
ostali ce Me neko vriieme napustiti.
7. Ipak. vi cete se pokaiati i gorko pozaliti; ier vi Me u svoiim srcima liubite. i vi
trebate biti poput oltara od dvanaest isklesanih kamena i sviedocanstvo Moga
imena. i vi trebate biti sluge slugu. i kliuceve zaiednice ia vam hocu dati. i vi
171
trebate napasati Moie ovce i Moiu ianiad. i vi trebate biti Moii zastupnici na
Zemlii.
8. I medu niima ustat ce liudi koii ce vas sliiediti. od koiih ce Me neki uistinu
liubiti. isto kao i ti. a usiiane glave i nerazumni i nestrpliivi prokliniat ce one
koie Bog niie prokleo. i progoniti ih u svome neznaniu ier u niima ios ne mogu
naci plodove koie traze.
9. A drugi. koii liube sami sebe povezat ce se s kralievima i vladarima sviieta i
traziti zemalisku moc. bogatstva i vlast. i oni ce ogniem i macem doniieti smrt
onima koii traze istinu i zato su uistinu Moii ucenici.
10. I u onim cu danima Ja. Isus. nanovo biti razapet na kriz i iavno izrugivan. ier
oni ce obiasniavati da sve to cine u Moie ime.¨ A Petar rece: 'Ovo nek bude
daleko od Tebe. Gospodine.¨
11. A Isus odgovori: 'Kao sto sam i Ja bio prikovan na kriz. to ce biti i s Moiom
zaiednicom u onim danima; ier ona ie Moia neviesta i sa Mnom iedno. Ali doci
ce dan kad ce Tama uzmaknuti a istinsko Svietlo zasiati.
12. I iedan ce siediti na Mome priiestoliu. iedan coviek koii ce biti istina i
dobrota i snaga. i on ce s liubavliu i mudroscu biti ispunien vise no svi drugi. i
on ce voditi Moiu zaiednicu preko cetverostruke dvanaestorice i sedamdeset i
dvoiice kao nekada. On ce poucavati samo ono sto ie istinito.
13. I Moia ce zaiednica biti ispuniena svietlom i darivat ce svietlo svim
narodima na Zemlii; a na priiestoliu ce siediti visoki svecenik kao krali i
svecenik.
14. I Moi ce Duh biti u niemu a niegovo ce priiestolie biti traino i nikada
uzdrmano; ier ono ce biti utemelieno na liubavi. istini i pravednosti. i svietlo ce
k niemu dolaziti i od niega obasiavati sve narode Zemlie i niih ce istina
osloboditi.¨
172
71. POGLAVL1E
Ciscenje hrama
Udarci bicem po dusi i tiielu (1-2). Istinska sluzba Bozia (3-4). Jedino smisao
riieci ozivliava (5-7). Svaki coviek obiliezava samoga sebe (8-11)
1. Zidovska svecanost Pashe bila ie blizu i Isus ie opet otisao iz Betaniie u
Jeruzalem. I u hramu ie nasao kako siede oni koii su prodavali volove. ovce i
golubove. a takoder i mieniaci novca.
2. Tad On napravi bic od sedam konopaca i sve ih potiera iz hrama. Oslobodi
ovce i volove i golubove. mieniacima prosu novac i prevrne stolove.
3. I On im rece: 'Iznesite sve to van i ne pretvaraite kucu Moga Oca u trgovinu.
Niie li zapisano: Moia kuca treba biti kuca molitve svim narodima? No vi ste iz
nie nacinili lopovsku iazbinu i ispunili ie sa svim mogucim grozotama.¨
4. I On niie podnosio da netko kroz hram nosi posudu punu krvi ili da se
zivotinie ubiiaiu. A Niegovi su se ucenici sietili da ie zapisano: 'Revnost oko
Tvoie kuce prozdrla me ie.¨
5. Zidovi Mu se suprotstave: 'Sto nam to zelis pokazati dok gledamo da Ti tako
nesto cinis?¨ Isus im odgovori: 'Ponovno Ja vam kazem: Srusite ovai hram i Ja
cu ga za tri dana podici.¨
6. A Zidovi uzvrate: 'Cetrdeset i sest godina ovai ie hram graden a Ti ga zelis za
tri dana podici?¨ No On ie govorio o hramu Svoga tiiela.
7. Kad ie On uskrsnuo od mrtvih. Niegovi su se ucenici sietili da im ie ovo
rekao. i vierovali su Pismu i riieci koiu ie Isus izgovorio.
8. Kad su to vidieli i culi pismoznanci i svecenici bili su preplaseni i poceli su
traziti kako da Ga uniste; ier boiali su Ga se gledaiuci kako narod slusa Niegovo
ucenie.
9. Kad se spustila vecer. On izide iz grada. Jer daniu On ie poducavao u hramu a
nocu ie odlazio na Maslinovu goru. Narod ie dolazio rano uiutro da bi Ga slusao
u dvoristima hrama.
173
10. I dok ie sada bio u Jeruzalemu za blagdan Pashe. mnogi su vierovali u Niega.
ier su vidieli cuda koia ie On cinio.
11. No Isus im se niie povieravao ier ih ie sve prepoznao. Niemu niie bilo
potrebno da iedan sviedoci za drugoga; ier On ie dobro znao sto ie u svakom
covieku.
12. Buduci da se priblizio blagdan Pashe. On posla dvoiicu Svoiih ucenika da
pripreme gorniu prostoriiu. u koioi ie On sa Svoiom dvanaestoricom zelio iesti. i
kupiti sve sto ie bilo potrebno za blagdan. koii ie On s niima htio proslaviti.
174
72. POGLAVL1E
Isusov oprostajni govor
Slika i prilika Oceva (1-3). Oni ce ciniti veca diela no sto sam ih Ja kao Isus
cinio (4). Tko sluzi nesebicno. niemu cu Ja ispuniti ono za sto se moli (5). Tko
hram posvecuie.on zivi u Meni (6-7). Nesebicna liubav iest komunikaciia s
Bogom (8). Znacenie riieci: 'Otac ie veci nego Ja¨ (9-11)
1. Isus ie sa Svoiim ucenicima siedio u Getsemanskom vrtu i govorio im ie: 'Ne
dopustite da vam srca obuzme briga: Vi vieruiete u Boga. pa tako vieruiete i u
Mene. U kuci Moga Oca mnogi su stanovi: Kad ne bi tako bilo Ja bih vam to
rekao. Ja odlazim da bih vam pripremio miesto. Kad odem i pripremim vam
miesto. Ja cu se ponovno vratiti i primiti vas k Sebi. da biste i vi bili tamo gdie
Ja Jesam. A kamo Ja idem vi znadete. i takoder znadete i put.¨
2. Toma Mu rece: 'Gospodine. mi ne znamo kamo ides. i kako mozemo znati
put?¨ A Isus im odgovori: 'Ja Sam put. istina i zivot. Nitko nece doci k Ocu
osim preko Mene. Da ste Mene prepoznali. prepoznali biste i Moga Oca. No vi
sada znadete i Moga ste Oca vidieli.¨
3. Filip Mu rece: 'Gospodine. pokazi nam Oca i to nam ie dovolino.¨ Isus mu
odgovori: 'Ja Sam tako dugo bio uz tebe. a ti Me ios ne poznaies Filipe? Tko ie
Mene vidio. on ie vidio i Oca. i zasto tada govoris: Pokazi nam Oca? Ne vieruies
li da sam Ja u Ocu. a Otac u Meni? Riieci koie vam govorim. ne govorim od
Sebe samoga. Jer Otac. koii u Meni stanuie. cini sva diela.
4. Vieruite Mi da sam Ja u Ocu a Otac u Meni. ili barem Mi vieruite za voliu
istinskih diela. Uistinu. uistinu. Ja vam kazem. oni koii u Mene vieruiu cinit ce
ista diela kakva Ja cinim; oni ce ciniti i veca diela od ovih; ier Ja odlazim Svome
Ocu.
5. I stogod budete izmolili u Moie ime. Ja cu to uciniti. kako bi se Otac proslavio
u Sinu covieciem. Sto u Moie ime budete molili. Ja cu to uciniti.
6. Ako Mene liubite pridrzavaite se Moiih zapoviiedi. I Ja cu moliti Oca i On ce
vam dati drugog tiesitelia. koii ce zauviiek ostati kod vas: Duha istine. koieg
sviiet ne moze primiti; ier Ga ne vidi i ne poznaie Ga; no vi Ga poznaiete; ier
Duh stanuie u vama i bit ce u vama.
175
7. Ja vas necu napustiti bez utiehe. Ja cu doci k vama. Jos malo i sviiet Me vise
nece vidieti; no vi cete Me vidieti. Buduci da Ja zivim. i vi cete zivieti. Toga
dana vi cete znati da sam Ja u Svome Ocu a vi u Meni i Ja u vama.
8. Oni koii imaiu Moie zapoviiedi i pridrzavaiu ih se. oni Me liube; a koii Mene
liube niih ce liubiti i Moi Otac i Ja cu ih liubiti i niima se obiaviti.¨
9. A Juda (ne Iskariot) Ga upita: 'Gospodine. kako to da se Ti zelis pokazati
nama a ne sviietu?¨ Isus im odgovori: 'Oni koii Mene liube pridrzavat ce se
Moiih riieci: I Sveti Jedan liubit ce ih i Mi cemo k niima doci i Mi cemo kod niih
i ostati.
10. Oni koii Mene ne liube nece niti cuti Moie riieci. a riieci koie cuiete nisu
Moie riieci vec riieci Oca. koii Me poslao. Ja vam govorim ovo dok Sam ios kod
vas. No tiesiteli. koii ie Duh Sveti. koiega ce Otac u Moie ime poslati. svemu ce
vas poducavati i na sve vas podsietiti sto sam vam Ja rekao.
11. Mir vam ostavliam. Svoi mir vam daiem: ali Ja vam daiem. ne kao sto sviiet
daie. Nek vam srce ne bude zabrinuto niti uplaseno. Vi ste culi kako sam vam
govorio. Ja odlazim. i Ja cu se k vama vratiti. I ako Me liubite radovat cete se;
ier Ja sam vam rekao; Ja idem k Ocu; ier Otac ie veci od Mene.
12. I Ja sam vam to sada rekao. priie no sto se to dogodi. kako biste vierovali
kad se bude dogodilo. A sada Ja vam vise necu mnogo govoriti; ier doci ce knez
ovoga sviieta i na Meni nece naci nista.
13. No neka sviiet zna da Ja liubim Oca: onako kako Mi ie Otac nalozio. tocno
cu tako i uciniti. Sve do samoga kraia.¨
176
73. POGLAVL1E
Pravi cokot loze
Svaka loza u Meni daie plod (1-2). Tko ne ostane u Meni. tai griiesi (3). Zivieti u
Kristu (4). Bistro oko duse postize sposobnost razlikovania istine od zablude (5).
Vierni u Moie ime donose dobre plodove (6-8). Onai koii vidi. vise niie sliiepac
(9). Zasto se Krist danas ponovno obiavliuie (10-11). Poznavanie zakona
obvezuie na ostvarivanie (12). Niiedan coviek nece moci kazati: 'O Kristu
nisam znao nista¨ (13)
1. I tada im Isus rece: 'Ja sam pravi cokot loze a Moi Otac ie vinogradar. Svaka
loza koia ne daie plodove bit ce odstraniena. a svaka ona koia daie plodove bit
ce ociscena kako bi davala ios vise plodova.
2. Ostanite u Meni i Ja u vama. Isto kao sto ni loza sama po sebi ne moze dati
ploda. ne ostane li na cokotu. tako ne mozete ni vi ako ne ostanete u Meni. Ja
sam cokot a vi ste loze: Tko ostaie u Meni i Ja u niemu. on donosi dobar urod;
ier bez Mene vi ne biste mogli nista uciniti.
3. Oni koii ne ostanu u Meni bit ce odbaceni kao nekorisne vitice koie se suse;
skupliaiu i bacaiu u vatru te spale. Ali ostanete li u Meni i Moie riieci ostanu u
vama. molit cete sto god zelite i to ce vam biti dano.
4. Uistinu. Ja sam pravi kruh koii dolazi s Neba. bit Bozia koia ie iedno s Boziim
zivotom. I isto kao sto ie u vasem kruhu mnogo zrnia. tako ste i vi koii vieruiete
i cinite voliu Moga Oca. iedno u Meni. A ne kao vasi preci koii su ieli manu i
umrli; ier tko ovai kruh iede. ziviet ce viecno.
5. Kao sto se psenica odvaia od plieve. tako se i vi morate osloboditi od zabluda
ovoga sviieta; no ipak ne trebate otici iz sviieta. vec trebate zivieti odvoieno u
sviietu za zivot sviieta.
6. Uistinu. uistinu. psenica se na vatri susi. tako i vi. Moii ucenici. morate
prolaziti kroz nevolie. Ipak raduite se: Jer kao sto ste sa Mnom trpieli kao iedno
tiielo. tako cete sa Mnom i vladati u iednome tiielu i sviietu darivati zivot.
7. Ocu cete iskazati cast tako sto cete donositi mnoge plodove; tako cete biti
Moii ucenici. Kao sto ie Mene Otac liubio tako sam i Ja vas liubio: Ostanite u
Moioi liubavi. Budete li se pridrzavali Moiih zapoviiedi. ostat cete u Moioi
177
liubavi. kao sto sam se i Ja pridrzavao zapoviiedi Moga Oca i ostaiem u Duhu
liubavi.
8. Sve ovo sam vam rekao kako bi Moia radost ostala u vama i vasa radost bila
potpuna. Ovo ie Moia zapoviied. da se medusobno liubite kao sto sam vas Ja
liubio. Vece liubavi od ove coviek nema. da svoi zivot zrtvuie za svog priiatelia.
Vi ste Moii priiatelii radite li sve sto vam Ja zapoviedim.
9. Ubuduce vas vise necu nazivati slugama ier sluga ne zna sto cini niegov
gospodar: Ja sam vas nazvao priiateliima. ier sve sto sam cuo od Svoga Oca
tome sam vas poucavao. Niste vi Mene izabrali vec Ja sam izabrao vas i postavio
da podete i plodove donesete i vasi plodovi da budu traini. Sto god budete
izmolili od Oca u Moie ime. to cete dobiti.
10. Ovo vam zapoviiedam: Da iedan drugoga liubite i isto tako sva stvorenia
Bozia. Ako vas sviiet mrzi. tad znaite da ie i Mene mrzio priie nego sto ie vas
mrzio. Kad biste bili od ovoga sviieta. sviiet bi vas liubio kao svoie; no buduci
vi niste od ovoga sviieta. ier Ja sam vas iz sviieta odabrao. zato vas sviiet mrzi.
11. Sietite se riieci koiu sam vam rekao: Sluga niie veci od gospodara. Kao sto
su Mene progonili. tako ce progoniti i vas; kao sto su Moie riieci slusali tako ce
slusati i vase riieci. Ali vama ce sve raditi radi Moga imena; ier oni ne poznaiu
Onoga koii ie Mene poslao.
12. Da Ja nisam dosao i niima govorio. oni bi bili bez griieha. No sada nemaiu
izgovor za svoie griiehe. Tko Mene mrzi. on mrzi i Moga Oca. Da medu niima
nisam cinio ona diela koia nitko drugi niie cinio. oni ne bi imali griieha; no sada
imaiu neke i Mene i Moga Oca vidieli su i mrzili. No sve se ovo mora dogoditi
kako bi se ispunila riiec koia ie zapisana u niihovom zakonu: Mrzili su Me bez
razloga.
13. Ipak doci ce tiesiteli. koieg cu vam poslati od Oca. naime Duh istine. On ce
izaci od Oca i sviedociti o Meni: I vi cete svi sviedociti. ier vi ste bili uz Mene
od samoga pocetka.
178
74. POGLAVL1E
Isus priprema Svoje ucenike za predstojece dogadaje
Borba u Kristovo ime protiv Krista (1). Dielo otkuplienia bit ce ispunieno (2-3).
Istina tece danas poput velike riieke (4-5)
1. Ja sam vam sve ovo rekao da bih vas upozorio. Oni ce vas izbaciti iz
sinagoga. da. doci ce vriieme kad ce svaki koii vas ubiie misliti da to cini Bogu u
cast. I tako ce postupati ier nisu prepoznali niti Oca niti Mene.
2. Ali sve ovo Ja sam vam govorio. da se. kada dode vriieme. sietite sto sam vam
o tome rekao. A o tome vam nisam ios na pocetku govorio ier sam bio uz vas.
No sada Ja idem Svoiim putem Moiem Ocu koii Me ie poslao; a nitko Me od vas
ne pita: Kamo Ti ides? Ipak. ier sam vam sve ovo rekao. vi ste zalosni.
3. Usprkos tome Ja vam govorim istinu; za vas ie nuzno da Ja odem; ier ako ne
odem nece vam ni tiesiteli doci; a kada odem. Ja cu vam poslati Svoga Duha. I
kad On dode. ukazat ce sviietu na griieh. pravednost i sud.
4. Na griieh. ier ne vieruiu u Mene; na pravednost. ier Ja odlazim Ocu i vi Me
ubuduce necete vidieti; na sud. ier ie knez ovoga sviieta osuden.
5. Ja vam ios mnogo toga imam reci. no sada vi to ios ne mozete shvatiti. No
kada bude dosao onai. Duh istine. On ce vas voditi u svu istinu; ier On nece
govoriti od samog sebe. vec ono sto ce cuti to ce On govoriti. I On ce vam
pokazati sto ce doci. On ce Mene castiti. Jer On ce to od Mene primati i vama
obiavliivati.
6. Sve sto Moi Otac ima to ie Moie. Zato sam vam rekao - tiesiteli ce uzeti od
Mene i vama obiaviti. Jedno krace vriieme vi Me necete vidieti. no iedno krace
vriieme zatim vi cete Me opet vidieti. ier Ja odlazim Ocu.¨ Tad nekolicina od
Niegovih ucenika medusobno su govorili: 'Sto znaci to sto nam ie rekao: Jedno
krace vriieme vi Me necete vidieti. i. no iedno krace vriieme zatim vi cete Me
opet vidieti. i: Jer Ja odlazim Ocu?¨
7. A Isus primiieti da su Niega htieli pitati. pa im rece: 'Vi se medusobno pitate
zbog Moiih riieci: Jedno krace vriieme vi Me necete vidieti. i: No iedno krace
vriieme zatim vi cete Me opet vidieti. Uistinu. uistinu. Ja vam kazem. vi cete
plakati i iadikovati. no sviiet ce se radovati: Vi cete biti zalosni. no vasa se zalost
treba pretvoriti u radost.
179

8. Zena. kad ie u porodainim bolovima. potistena ie. ier ie nien sat dosao; no kad
rodi diiete ona vise ne misli na strah zbog radosti da ie coviek dosao na sviiet. I
vi ste sada isto tako zalosni; ali Ja cu vas ponovno vidieti. i neka se vase srce
raduie a vasu radost nitko vam nece uzeti.
9. I onoga dana vi Me nista necete pitati. Uistinu. uistinu. Ja vam kazem: Kako
Moga Oca u Moie ime budete molili. tako cete to i primiti. Do sada niste za nista
molili u Moie ime. Molite i primit cete. da vasa radost bude potpuna. Sve ovo Ja
sam vam govorio u poredbama; no doci ce vriieme kad s vama vise necu govoriti
zagonetno. nego cu vam otvoreno obiavliivati o Svome Ocu.
10. Onoga dana vi cete moliti u Moie ime: A Ja vam necu reci da cu Svoga Oca
za vas moliti; ier On sam vas voli. zato sto Mene liubite i vieruiete da sam dosao
od Boga. Ja sam od Boga dosao u sviiet; i sviiet napustam ponovno i odlazim
Svome Bogu.¨
11. I tada Mu Niegovi ucenici rekose: 'Eto. sada govoris slobodno i bez
zagonetki. Mi sada znamo da Ti sve znas i niie nuzno da Te netko moli; ier mi
vieruiemo da si Ti dosao od Boga.¨
12. Isus im odgovori: 'Vieruiete li sada? Gle. priblizava se sat. da. on ie vec tu.
kad cete se rasprsiti i svatko ce otici kuci a Mene cete ostaviti samoga: Ali Ja
nisam sam ier Otac ie uz Mene.
13. Tako sam vam govorio da biste u Meni imali mir. U sviietu cete imati
nevoliu; no budite spokoini. Ja sam sviiet svladao. Dodite. podimo sada!¨
180
75. POGLAVL1E
Posljednja pashalna vecera
Postanite cista srca (1-2). O izdaii - Toleranciia i razumiievanie prema neukima
(3-6). U Novom dobu Krista nece vise biti proliievania krvi (7-9). Ociscena
Zemlia daruie obilie (10). Zivot u Kristu vodi plemenitosti duse i istinskoi
slobodi (11-12). Zakon zivota. zapoviied liubavi - Tko prezire svog bliznieg. ne
nalazi put do Krista. istine. viecnog Postoiania - Svatko sudi samome sebi (13-
16). Novi Izrael i Novi Jeruzalem (17). Iz svih naroda i plemena zbratimliuiu se
oni koii izvrsavaiu Bozia diela (18)
1. Navecer ie dosao u kucu u koioi su bila okupliena Dvanaestorica i niihovi
pratioci: Petar. Jakov. Toma. Ivan. Simun. Matei. Andriia. Natan. Jakov. Tadiia.
Juda. Filip i niihovi drugovi ( tamo biiase i Juda Iskariotski koga liudi ubraiahu
medu Dvanaestoricu. sve do vremena o kome se razotkrio).
2. A bili su odieveni u haliine od cistog biielog lana; ier ie lan pravednost
svetaca. I svatko od niih nosio ie boiu svog plemena. Uciteli. medutim. ie bio
odieven u potpuno biielu odiecu bez iiednog sava i mrlie.
3. I oni zapodienuse svadu o tome. koii bi medu niima trebao biti naiveci. stoga
im On rece: 'Kralievi bezboznika provode vlast nad niima. a oni koii tamo
vladaiu nazivaiu se dobrociniteliima. Ali vi ne smiiete biti takvi. Onai tko ie
naiveci medu vama. treba biti naimanii. a onai koii ie prvi. treba sluziti.¨
4. I Isus ie govorio: 'S cezniom sam zudio da ovu pashalnu veceru proslavim s
vama. priie moie patnie. i da siecanie na Moiu zrtvu stavim u sluzbu i
otkuplienie svih liudi. Jer evo. dolazi sat kad ce Sin coviecii biti predan u ruke
gresnika.¨
5. A iedan od Dvanaestorice ga upita: 'Gospodine. da li sam ia tai? A Isus
odgovori: 'Onai kome budem dao zalogai. tai ie.¨
6. A Juda Iskariot Mu rece: 'Pogledai. beskvasni kruh. miiesano vino. ulie i
zacini. no gdie ie ianie koie ie Moisiie zapoviedio?¨ (Jer Juda ie kupio ianie; no
Isus ie zabranio da ga se zakolie.)
7. I Ivan predskaza iz Duha: 'Pogledaite ianie Bozie. dobrog Pastira koii Svoi
zivot daie za Svoie ovce.¨ Juda biiase pogoden tim riiecima ier ie znao da ce Ga
181
izdati. No Juda ios iednom upita: 'Uciteliu. niie li u zakonu zapisano da bi za
svecanost Pashe ianie moralo biti zaklano unutar zidina?¨
8. A Isus odgovori: 'Kad budem podignut na kriz. tada ce uistinu ianie biti
zaklano. Ali iao onome koii ce ga predati u ruke krvnicima. Za niega bi bilo
bolie da se nikada niie ni rodio.
9. Uistinu. Ja vam kazem. dosao sam na ovai sviiet zato da ukinem sve zrtve u
krvi. i iedenie mesa zivotinia i ptica koie su liudi zaklali.
10. Bog ie na pocetku svima dao plodove stabala i siemenie i bilike za hranu; no
oni. koii su vise liubili sebe nego Boga ili svoie bliznie. pokvarili su svoie
obicaie i uniieli bolesti u svoia tiiela a Zemliu ispunili pozudom i svireposcu.
11. Bozii mir pronaci cete samo ispravnim zivotom. a ne proliievaniem neduzne
krvi. Nazivate Me Kristom Boziim. i govorite istinu; ier Ja Sam put. istina i
zivot.
12. Idite tim putem i pronaci cete Boga. Trazite istinu i istina ce vas osloboditi.
Zivite u zivotu i necete vidieti smrt. Sve zivi u Bogu i Duh Bozii ispuniuie sve.
13. Postuite zapoviiedi. Liubi Boga svoga svim srcem svoiim. a blizniega svoga
kao samoga sebe. Na tome se temelii citav zakon i proroci. Sazetak zakona ie
ovo: Ne cinite nikome ono sto ne zelite da drugi vama cine. Cinite drugima ono
sto biste zelieli da drugi vama cine.
14. Neka su blagoslovlieni oni koii ispuniuiu ovu zapoviied; ier Bog se
obiavliuie u svim stvoreniima. Sva stvorenia zive u Bogu i Bog ie skriven u
niima.¨
15. Nakon toga Isus umoci zalogai. pruzi ga Judi Iskariotskom i rece: 'To sto
cinis. ucini brzo!¨. A ovai. posto ie primio zalogai. odmah izade. A bila ie noc.
16. Nakon sto ie Juda Iskariotski izisao. Isus rece: 'Sada ie Sin coviecii
proslavlien medu Svoiom Dvanaestoricom. a Bog ie proslavlien u Niemu.
Uistinu. Ja vam kazem. oni koii vas prime. Mene ce primiti. a koii Mene prime.
primaiu Oca koii me ie poslao. A vama. koii Me kao Moii izabranici sliiedite u
duhovnoi obnovi. sagradit cu kralievstvo. kao sto ie Meni bilo iedno sagradeno. i
vi. koii ste ostali vierni istini. siedit cete na dvanaest priiestolia i upravliati s
dvanaest plemena izraelskih.¨
182
17. A iedan Ga upita: 'Gospodine. hoces li ponovno podici Kralievstvo
Izraela?¨ No Isus odgovori: 'Moie kralievstvo niie od ovoga sviieta. niti su
Izrael svi oni. koii se Izraelom nazivaiu.
18. Izraelom Boziim bit ce oni koii su neokaliani svireposcu. koii su pravedni.
koii liube milosrde i caste diela Bozia. koii pruzaiu pomoc slabima i
potlacenima. sveiedno iz koieg su naroda.¨
183
76. POGLAVL1E
Pranje nogu - Posljednja vecera
Otvaranie sedam temelinih snaga duse zapocinie od Reda (1-3). Onai tko
nesebicno liubi. ispuniava zakon i Boga vidi u svemu (2-5). Istinski borci za
Krista su cistog srca (6). Cili i zadaca duse: ponovno postati zakonom (7).
Znacenie tamiana (8). O veceri - Ne ceremoniia. nego simbol (9). Isusova
molitva za Niegove: Ispunite riiec Boziu i zakon liubavi; zracite onim. cime vas
Bog daruie (10-19). Molitva iedinstva (20-21). Kruh i vino (22). Duhovna
supstanciia u darovima prirode (23-25). Moisiievi ustupci postali su
protuzakoniti obicaii i navike (26-28). Izdaia Krista - Zbog cega ie Isus mogao
biti uhapsen i raspet? - Kristov cin za rod Davidov (29-30)
1. A kad ie zavrsila pashalna vecera. upalile su se svietilike. ier bilo ie vece. A
Isus ustade od stola. odlozi svoiu gorniu haliinu i opasa se pregacom. Nakon
toga izli vodu u zdielu. opra noge svima cetiri puta dvanaestorici i osusi ih
pregacom koiom biiase opasan.
2. A iedan od niih rece: 'Gospodine. Ti mi ne bi trebao prati noge. 'A Isus
odgovori: 'Ako te Ja ne operem. neces imati udiela na Meni.¨ A on odgovori:
'Gospodine. ne samo noge. vec i moiu glavu i moie ruke.¨
3. A Isus mu rece: 'Onai tko dode s kupania. mora oprati ios samo noge. ier ie
potpuno cist.¨
4. Kad ie ponovno obukao svoiu haliu od naicisceg biielog lana bez mrlie i sava.
On siede opet za stol i rece niima: 'Znate li. sto sam vam cinio? Vi me zovete
Gospodinom i Uciteliem. i s pravom to kazete. ier Ja to Jesam. I tako. kao sto
sam Ja sada oprao vama noge. tako i vi trebate prati noge iedni drugima. Ja sam
vam dao primier da i vi cinite ono sto sam i Ja vama cinio.
5. Daiem vam iednu novu zapoviied. da se liubite medusobno kao i sva stvorenia
Bozia. Liubav ie ispunienie zakona. Liubav ie od Boga. a Bog ie liubav. Onai
tko ne liubi. tai ne poznaie Boga.
6. Sada ste cisti preko riieci koiu Sam vam izrekao. Po tome vas svi trebaiu
prepoznati. da ste Moii ucenici. da se liubite medusobno i pokazuiete milosrde i
liubav prema svim stvoreniima Boziim. posebice onima koii su slabi i potlaceni i
koii nevini pate. Jer. citava ie Zemlia prepuna mracnih miesta okrutnosti. patnie i
straha zbog liudskog samoliublia i neznania.
184

7. Ja vam kazem. liubite nepriiatelie svoie. blagoslivliaite one koii vas prokliniu
i daite im svietlo u niihovom mraku i dopustite da Duh liubavi stanuie u vasim
srcima i da struii prema svima. I ponovno Ja vam kazem: 'Liubite iedni druge i
sva stvorenia Bozia.¨ I kad On dovrsi. rekose svi: 'Neka bude hvalien Bog.¨
8. Tada ie On podigao Svoi glas. i oni su se udruzili i govorili: 'Kao ielen sto
zudi za vodama potoka. tako i Moia dusa zudi za Tobom. o Boze!¨ A kad su
zavrsili. iedan im donese kadionicu s uzarenim uglievliem. a On ga pospe
tamianom. onim istim tamianom koieg mu ie dala Niegova maika na dan
Niegove obiave. i slatki miris ispuni prostor.
9. Isus tada postavi zdielu preda se. a kalez straga. i ociiu podignutih k Nebu On
zahvali Bogu Niegovoi dobroti u svemu i za sve. i uze beskvasni kruh u svoie
ruke i blagoslovi ga. Tada izmiiesa vino s vodom te ga blagoslovi. otpieva priziv
sedmorostrukog svetog imena. pozva Troiedinog da posalie Duha Svetog i
pretvori kruh u tiielo Niegovo. naime tiielo Kristovo. a vino u krv Niegovu.
naime krv Kristovu. za oprostenie griieha i zivot viecni za sve one koii poslusaiu
evandelie.
10. I On uzdigne zrtvene darove prema Nebu i rece: 'Sin se coviecii uzdize od
Zemlie. i Ja cu sve liude privuci k Sebi. Tada ce svi znati da sam ia poslan od
Boga.¨
11. A kad se ovo dogodi. Isus izgovori ove riieci i podigne Svoie oci prema
Nebu: 'Abba. kucnuo ie cas. proslavi Sina Svoga kako bi Sin Tvoi bio
proslavlien u Tebi.
12. Da. Ti si Me proslavio. Ti si Moie srce ispunio vatrom. ti si postavio
svietilike s Moie desne i s Moie liieve strane. da niiedan dio Mene ne bude bez
svietla. Tvoia liubav sia u Moiu desnu ruku. a Tvoia mudrost u Moiu liievu
ruku. U meni se obiavliuiu Tvoia liubav. Tvoia mudrost. i Tvoia moc.
13. Proslavio sam Te na Zemlii. izvrsio sam dielo koie si Mi dao da ucinim. Ti
Sveti Jedan. preko imena Svoga sacuvai Dvanaestoricu i niihove pratioce. koie
si Mi dao. kako bi postali iedno. kao sto smo i Mi iedno. Dok sam Ja bio s niima
na sviietu. vodio sam ih u Tvoie ime. i niiedan se niie izgubio; ier onai koii ie
otisao od nas. ne biiase nas. ali Ja se molim za niega da bude spasen. Oce.
oprosti mu ier on ne zna sto cini.
185
14. A sada dolazim k Tebi. a ovo govorim sviietu. kako bi se Moia radost
ispunila u niima. Daiem im Tvoiu riiec. a sviiet ih mrzi; ier oni nisu od ovoga
sviieta. kao sto ni Ja nisam od sviieta.
15. Ja Te ne molim da ih uzmes od ovog sviieta. vec da ih cuvas od zla. sve dok
budu na sviietu. Oni nisu od ovoga sviieta. kao sto ni Ja nisam od sviieta.
Blagoslovi ih kroz Svoiu istinu. Tvoia riiec ie istina. Kao sto si Ti poslao Mene
u sviiet. tako i Ja niih saliem u sviiet i Sebe posvecuiem radi niih. kako bi i oni
bili posveceni preko istine.
16. Ja se ne molim samo za niih. vec za sve koii ce prici. i za sedamdeset i
dvoiicu koie sam isto tako poslao. i za sve one koii ce vierovati u istinu preko
Tvoie riieci. kako bi i oni postali iedno. kao sto si Ti. Presveti. u Meni i Ja u
Tebi. kako bi i oni postali iedno u Tebi i kako bi sviiet spoznao da si Me ti
poslao.
17. Sveti Oce. zelim takoder. da svi koie si Mi dao. dapace. svi koii zive. budu
sa Mnom. gdie Ja Jesam. kako bi i oni imali udiela u slavi koiu Mi Ti daies. ier
Ti Me liubis u svima i sve u Meni. priie nego ie sviiet bio stvoren.
18. Sviiet Te niie prepoznao u Tvoioi pravednosti. no Ja Te prepoznaiem. a ovi
znaiu da si Me Ti poslao.
19. Ja sam im obiavio Tvoie ime. kako bi liubav koiom si Mene liubio bila u
niima. i od niih struiala dalie svim Tvoiim stvoreniima. zacielo. svima.¨ A kad ie
izgovorio ove riieci. svi su podigli svoie glasove zaiedno s Niime i molili se
onako kako ih ie On ucio:
20. 'Oce nas. Ti koii si iznad nas i u nama. Tvoie ime neka bude posveceno u
troistvu. Tvoie kralievstvo neka dode svima u mudrosti. liubavi i pravednosti.
Tvoia sveta volia neka bude naviieke kako na Nebu. tako i na Zemlii. Dai nam
svakodnevno dio Tvog svetog kruha i plod Tvoie zive loze. Onako kao sto Ti
nama oprastas nasu krivicu. da i mi mozemo oprostiti onima koii su se o nas
ogriiesili. Dok mi nastoiimo dovesti druge do savrsenstva. usavrsi nas u Tvome
Kristu. Podari nam Tvoiu dobrotu. kako bismo drugima mogli ciniti isto. U casu
iskusenia. oslobodi nas od zla.
21. Jer Tvoie ie kralievstvo. moc i slava: Na pocetku. sada i naviieke. Amen.¨
186
22. Tada nas Uciteli uze sveti kruh i prelomi ga. isto tako uze plod trsa. i
izmiiesa ga i blagoslovi oboie. I On spusti komadic kruha u kalez i blagoslovi
sveto siedinienie.
23. I On tada dade kruh. koieg blagoslovi. svoiim ucenicima govoreci: 'Jedite.
ier ovo ie tiielo Moie. tiielo Kristovo. koie se daie za vas radi otkuplienia tiiela i
duse.¨
24. Isto tako dade im plod trsa. koieg ie blagoslovio govoreci im: 'Piite. ier ovo
ie Moia krv. krv Kristova koia se proliieva za vas i za mnoge radi otkuplienia
duse i tiiela.¨
25. A kad su svi uzeli. On im rece: 'Kad god se okupite u Moie ime. ucinite ovu
zrtvu Meni na spomen. pripremite kruh viecnog zivota i vino viecnog spasenia. i
iedite i piite od toga cista srca. i primit cete supstanciiu i zivot Bozii koii u Meni
stanuie.¨
26. I kad su pievali hvalospiev. ustade Isus usred svoiih apostola. a oni su
koracali oko Niega koii biiase niihovo srediste. kao u nekakvom svecanom plesu
i radovali se u Niemu. Onda On izide na Maslinovu goru. a Niegovi su ga
ucenici sliiedili.
27. A Juda Iskariotski bio ie otisao u KaiIinu kucu i rece mu: 'Vidi. On ie
proslavio pashalnu veceru unutar zidina s beskvasnim kruhovima umiesto
ianieta. Ja sam kupio ianie. no On ie zabranio da ga se ubiie. Evo. coviek od
koga sam ga kupio ie sviedok.¨
28. KaiIa razdere svoie haliine i rece: 'Uistinu. to niie pashalna svecanost po
Moisiievom zakonu. On ie izvrsio cin koii ie dostoian smrti; ier to ie teska
povreda zakona. Cemu su nam ios potrebni drugi sviedoci? Da. upravo su dva
razboinika upala u hram i ukrala kniigu zakona. to ie posliedica Niegova ucenia.
Kazimo liudima koii Ga sliiede sto ie ucinio; ier oni se boie moci zakona.¨
29. A iedan koii ie staiao pored kad ie Juda izasao. upita ga: 'Mislis li da ce Ga
ubiti?¨
30. A Juda rece: 'Ne. ier On ce uciniti cudo kako bi se oslobodio iz niihovih
ruku. Kad su se digli protiv Niega u sinagogi u KaIernaumu i odveli ga na vrh
brda kako bi Ga strmoglavili. niie li On posred niih prosao neokrznut? Tako ce
im On sigurno opet umaci. iavno se iziasniti i podignuti kralievstvo o kome ie
govorio.¨
187
77. POGLAVL1E
Patnja u Getsemanskom vrtu
Usnuli ucenici u Getsemanskom vrtu - Onai tko duhovno znanie samo skuplia a
ne ostvaruie. ne moze shvatiti situaciiu i prespavat ce nevoliu svog bliznieg -
Bozia volia i plan se ispuniuiu (1-13)
1. Kad su isli prema Maslinovoi gori. Isus im ie govorio: 'Nocas cu Ja za sve
vas biti muka. ier ie zapisano: 'Ja cu udariti pastira. a ovce iz stada ce se
razbiezati.¨ Ali kad uskrsnem. Ja cu ici pred vama u Galileiu.¨
2. Simun Mu odgovori: 'Cak ako se svi budu pokolebali zbog Tebe. ia se necu
nikada pokolebati.¨ A Isus mu rece: 'Simune. Simune. evo. Sotona te ie zelio
zaposiednuti. kako bi te resetao poput psenice. Ja sam se. medutim. molio za
tebe. da ne popusti tvoia viera. A kad se budes ucvrstio. tad iacai svoiu bracu.¨
3. Simun Mu rece: 'Gospodine. spreman sam ici s Tobom u tamnicu i u smrt.¨ A
Isus rece: 'Simune. Ja ti kazem. ios piietao ove noci nece zakukurikati. dok
triput ne budes zataiio da me poznaies.¨
4. Kad su presli potok Kedron. dosao ie Isus s niima u Getsemanski vrt. I On ie
rekao Svoiim ucenicima: 'Siednite ovdie. dok Ja odem tamo i pomolim se.¨
(Juda. koii ga ie izdao. takoder ie poznavao to miesto; ier ie Isus tamo cesto
boravio sa Svoiim ucenicima.)
5. Tada im ie rekao: 'Zalosna ie dusa Moia. sada pa do smrti; ostanite ovdie i
bdiite sa Mnom.¨
6. Zatim ode malo dalie. pade nicice te se pomoli: 'O. Moi Oce. ako ie moguce.
neka Me mimoide ovai kalez; no neka ne bude Moia. nego Tvoia volia.¨
7. Jedan se andeo s Neba poiavio pored Niega i hrabrio Ga. A On se vratio
Svoiim ucenicima. i kad ih ie nasao kako spavaiu. rekao ie Petru: 'Niste li barem
iedan sat mogli probdieti sa Mnom?
8. Bdiite i molite se. kako ne biste pali u iskusenie: Duh ie. doduse. volian. no
tiielo ie slabo.¨
9. I On se po drugi put ponovno udaliio i molio: 'O. Moi Oce. ako niie moguce
da Me mimoide ovai kalez. neka bude volia Tvoia.¨
188

10. I u dubokoi boli. molio se ios vecim zarom. A znoi Mu ie. poput velikih
kaplii krvi. padao na zemliu.
11. A onda se opet vratio i nasao ih kako spavaiu; ier su im oci otezale.
12. Napustio ih ie. ponovno otisao i molio se po treci put govoreci: 'O. Moi
Oce. neka ne bude Moia volia. nego Tvoia. na Zemlii. kao i na Nebu.¨
13. Zatim se vratio Svoiim ucenicima i rekao im: 'Spavaite samo i miruite. evo.
blizi se sat kad ce Sin coviecii biti predan u ruke gresnika. Ustaite i podimo:
'Evo. ovdie ie onai koii me izdaie.¨
189
78. POGLAVL1E
1udina izdaja - Petrovo zatajivanje
Uhicenie: Tama ie dobila moc da uhvati Isusa - Tko se maca laca. od maca ce i
poginuti - Piietao koii kukurice. glas saviesti (1-18)
1. Dok ie On ios govorio. gle. dolazila ie svietina. a Juda. zvan Iskariotski. isao
ie pred niima. Jer. Juda ie od visokih svecenika i Iarizeia dobio cetu naoruzanih
strazara i zapoviednika. I oni su dosli ovamo sa svietilikama. bakliama i
oruziem.
2. No Isus ie znao sve sto se s Niim treba dogoditi. On stupi pred niih. rekavsi:
'Koga trazite?¨ Oni su Mu odgovorili: 'Isusa iz Nazareta¨. Isus im rece: 'Ja
Sam.¨
3. Cim im ie rekao: 'Ja Sam¨. oni su uzmakli i pali na tlo. Kad su ustali. On ih
ponovno upita: 'Koga trazite?¨ A oni odgovore: 'Isusa iz Nazareta.¨ Isus rece:
'Ja Sam¨. I kad su to culi. ponovno su uzmakli i pali na tlo. A kad su ustali. On
ih ponovno upita: 'Koga trazite?¨ A oni su rekli: 'Isusa iz Nazareta.¨ A Isus
odgovori: 'Rekao sam vam. Ja Sam to! Trazite li Mene. pustite onda ove da
odu.¨
4. Tada im izdainik da znak i rece: 'Onai koga budem poliubio. tai ie. Niega
uhvatite.¨
5. I on pristupi Isusu govoreci: 'Budi pozdravlien. Uciteliu¨ i onda Ga poliubi.
A Isus mu rece: 'Priiateliu. zasto si dosao? Zar poliupcem izdaies Sina
covieciega?¨
6. Tada se Isus obrati visokim svecenicima. poglavarima hrama i stariesinama
koii su dosli s niima: 'Izisli ste kao na lopova. s macevima i motkama. Kad sam
svakodnevno bio kod vas u hramu. niste pruzili ruke za Mnom. no sada ie dosao
vas cas i moc Tame.¨
7. Tada su pristupili i digli ruku na Niega. A Simun Petar ie ispruzio ruku.
izvukao mac i udario slugu visokog svecenika odsiekavsi mu uho.
8. Tada mu Isus rece: 'Spremi svoi mac na niegovo miesto; oni koii se maca
lacaiu. od maca ce i poginuti.¨ I Isus dotakne niegovo uho i ozdravi ga.
190
9. A Petru On rece: 'Mislis li. da ne bih sada mogao moliti Svog Oca da mi
odmah posalie vise od dvanaest legiia andela? No. kako ce se onda ispuniti
Pismo. po kome se ovo mora dogoditi?¨
10. Tada su Ga svi ucenici napustili i pobiegli. A oni koii su uhvatili Isusa.
odveli su Ga odatle velikom sveceniku KaiIi. No naipriie su Ga odveli Ani.
KaiIinom tastu. koii ie te godine bio visoki svecenik.
11. KaiIa ie bio tai koii ie savietovao Zidovima da bi bilo korisno da iedan
coviek umre za griiehe naroda.
12. Pismoznanci i stariesine su se okupili. a Petar. Ivan i Juda sliiedili su ih iz
daliine sve do palace visokog svecenika. Oni su usli i sieli pored slugu. kako bi
vidieli kako ce se to zavrsiti.
13. I oni su zapalili vatru usred dvorane. a kad su sieli. sieo ie i Petar medu niih i
griiao se.
14. No iedna ga ie sluskinia ugledala kako siedi pored vatre. promotrila ga dobro
i rekla: 'I ovai ie coviek bio s Niim.¨ No on Ga ie zataiio rekavsi: 'Zeno. ia Ga
ne poznaiem.¨
15. Nakon kratkog vremena ugleda ga i drugi rekavsi: 'I ti si iedan od niih.¨ A
Simun Petar ie rekao: 'Coviece. ia nisam tai.¨
16. I priie isteka iednog sata. i drugi ie vierodostoino potvrdio. rekavsi: 'Uistinu.
ovai ovdie bio ie s Isusom iz Nazareta. Niegov ga govor odaie.¨
17. A Simun Ga ie po treci put zaniiekao zakletvom. rekavsi: 'Ne poznaiem tog
covieka.¨ I odmah. dok ie ios govorio. zakukurice piietao.
18. A Gospodin se okrenu i pogleda prema Simunu. A Simun pomisli na riieci
Gospodinove. kad mu ie rekao: 'Priie nego sto piietao danas zakukurice. triput
ces me zataiiti.¨ I Simun izide i gorko zaplace.
191
79. POGLAVL1E
Saslusanje pred visokim svecenikom Kaifom
Drzanie kod optuzbe - Znacenie recenice: 'Ja mogu hram Bozii razvaliti i u tri
dana sagraditi¨ (1-10)
1. Visoki svecenik upita tada Isusa o Niegovim ucenicima i o Niegovom uceniu.
i rece: 'Koliko ti ie godina? Jesi li ti Onai koii kaze da ie vidio naseg Oca
Abrahama u niegovo doba?¨
2. A Isus odgovori: 'Uistinu. priie nego ie Abraham bio. Ja Jesam.¨ A visoki
svecenik rece: 'Ti ios nemas ni pedeset godina. zasto onda govoris da si vidio
Abrahama? Tko si Ti onda? Za koga Sebe smatras? Sto naucavas?¨
3. A Isus mu odgovori: 'Ja sam pred sviietom iavno govorio. i u svako doba ucio
u sinagogi i u hramu. gdie se skupliaiu svi Zidovi. a taino nisam govorio nista.
Zasto Me pitas? Pitai one koii su culi sto sam im govorio; evo. oni znaiu sto sam
rekao.¨
4. No kad ie to rekao. iedan od zapoviednika koii su tamo staiali osamario ie
Isusa. rekavsi: 'Zar tako odgovaras visokom sveceniku? Isus mu ie odgovorio:
'Ako sam krivo govorio. dokazi da ie krivo. no. ako sam pravo govorio. zasto
Me udaras?¨
5. Tada su visoki svecenici. stariesine i citavo viiece trazili lazna sviedocanstva
protiv Isusa. kako bi ga mogli ubiti. no nisu nasli niti iedno. Doduse. nastupili su
mnogi lazni sviedoci. no oni se medusobno nisu slagali.
6. Konacno su dosla dva lazna sviedoka. Jedan od niih iziavi: 'Ovai ovdie ie
rekao: Ja mogu hram Bozii razvaliti i za tri dana ponovno ga sagraditi.¨ A onai
drugi rece: 'Ovai ie coviek rekao: Ja cu ovai hram razvaliti i sagraditi drugoga.¨
7. Tada ustade visoki svecenik te Mu rece: 'Nista ne odgovaras? Sto ie s tim sto
ovi sviedoce protiv Tebe?¨ No Isus ie sutio. Bilo ie protiv zidovskog zakona
nocu saslusavati covieka.
8. I oni Ga upitase: 'Jesi li Ti Krist? Reci nam. 'A On im rece: 'Ako vam to
kazem. ne biste Mi vierovali. A kad bih Ja pitao vas. ne biste Mi odgovorili. niti
biste Me pustili.¨
192
9. No oni Ga ispitivahu dalie i rekose: 'Porices li Ti zakone i zabraniuies li
iedenie mesa. koie ie Moisiie zapoviedio?¨ A On odgovori: 'Evo. iedan veci od
Moisiia stoii ovdie.¨
10. A visoki Mu svecenik rece: 'Zakliniem Te zivim Bogom da nam kazes. da li
si Ti Krist. Sin Bozii?¨ Isus mu odgovori: 'Ti si to rekao; no Ja vam kazem:
Uskoro cete vidieti Sina covieciega gdie siedi s desna Snazi i gdie dolazi na
oblacima nebeskim.¨
11. Tada visoki svecenik razdera svoie haliine. i rece: 'On ie hulio Boga; cemu
nam vise trebaiu drugi sviedoci? Evo. culi ste sada Niegovo bogohulienie. Sto vi
mislite?¨ Oni odgovore: 'Zasluzio ie smrt.¨
12. Tada su Mu pliuvali u lice i udarali Ga rukama govoreci: 'Prorokui nam. Ti
Kriste. tko Te ie udario?¨
13. Kad iutro svanu. svi visoki svecenici i narodne stariesine te citavo viiece
odrzase viiecanie o Isusu da Ga ubiiu.
14. I oni izrekose svoiu presudu protiv Isusa. da ie zasluzio smrt i da bude
svezan i odveden i zatim Ga predase Pilatu.
193
80. POGLAVL1E
1udino pokajanje
Nepravda nad blizniim moze postati sudbinom - Griiesenie posvecenih ie
griiesenie protiv Svetog Duha - Tko hotimice griiesi protiv evandelia liubavi
ponovno razapinie Krista (1-10)
1. Kad ie Juda vidio da ie Isus osuden na smrt. pokaie se sto Ga ie izdao. Tada
odnese trideset srebrniaka ponovno visokim svecenicima i stariesinama. rekavsi:
'Ja sam se ogriiesio. ier sam izdao nevinu krv. '
2. Oni su rekli: 'Sto se to nas tice? To ie tvoia briga!¨ A on baci trideset
srebrniaka u hram. pobiegne i obiesi se.
3. No visoki svecenici su uzeli srebrniake. rekavsi: 'Niie po zakonu da ih
stavimo u riznicu. ier ie to krvarina.¨
4. I oni su nakon viiecania kupili za to loncarevu niivu. kako bi u nioi pokapali
strance. Stoga se ta niiva do danasnieg dana naziva 'aceldama¨. sto znaci
'krvava niiva¨.
5. Time ie ispunieno ono sto ie receno preko proroka Zahariie. Oni su odredili
trideset srebrniaka kao Moiu ciienu. I uzeli su trideset srebrniaka. sumu na koiu
ie On bio prociienien od diece Izraelove. i dali ih za loncarevu niivu te ih bacili
loncaru u kuci Gospodnioi.¨
6. Tada ie Isus rekao svoiim ucenicima: 'Jao onome koii ie primio posvecenie i
potom pao u griieh!
7. Za takve nema miesta kaiania u ovom ciklusu. kad shvate da su ponovno
raspeli nebeskog Sina Boga i covieka. pri cemu su i u sebi duboko osramotili
Krista.
8. Takvi su gori od zivotinia koie vi ne znaiuci osuduiete na propast; ier u vasem
Pismu ie zapisano: Ono sto se desi zivotinii. desit ce se i liudskoi dieci.
9. Svi oni imaiu iedan dah: isto kao sto umire iedan. tako umire i drugi. tako da
niiedan coviek nema prednost pred zivotiniom. ier svi idu na isto miesto - svi
dolaze iz praha i vracaiu se u prah.¨
194
10. Tako ie Isus govorio o onima koii ios nisu bili ponovno rodeni. koii Duh
Bozii nisu primili u svoie duse. duh bozanske liubavi. koii. nakon sto su iednom
primili svietlo. ipak su iznova razapiniali Sina Bozieg i duboko Ga sramotili.
195
81. POGLAVL1E
Saslusanje pred Pilatom
Oni koii zive u istini. pravedno misle. govore i dieluiu (8-9). Protivne snage
pokusale su spriieciti cin otkuplienia. - 'Ja ne nalazim na Niemu nikakve
krivice¨ - U svako doba Tama se smiie mieriti sa Svietlom - Moc prividnog
krscanstva prolazi - Pravednik ie trpio radi nepravde - Kriz: znak otkuplienia i
uskrsnuca ili poraza (10-32)
1. Tada su odveli Isusa od KaiIe pred sudnicu k Ponciiu Pilatu. namiesniku. Bilo
ie rano i oni nisu usli u sudnicu da se ne bi onecistili. kako bi mogli svetkovati.
2. Stoga ie Pilat izisao k niima i rekao im: 'Radi cega optuzuiete ovog covieka?¨
Oni su odgovorili: 'Da On niie prestupnik mi ti Ga ne bismo predali. Mi imamo
zakon i po nasem zakonu On mora umriieti; ier On zeli ukinuti obicaie i navade
koie nam ie Moisiie zapoviedio. ta On samog sebe smatra Sinom Boziim.¨
3. Tada im ie Pilat rekao: 'No onda Ga vi uzmite i sudite Mu prema vasem
zakonu.¨ Jer on ie znao da su mu Ga predali iz zavisti.
4. Nato su mu Zidovi rekli: 'Zakon nam ne dopsta da nekoga osudimo na smrt.¨
Na tai se nacin ispunila riiec Isusova. koii ie rekao. koiom ce smrcu umriieti.
5. A oni su Ga i nadalie optuzivali govoreci: 'Nasli smo ovog covieka. kako
huska narod i zabraniuie mu da placa danak caru. i kako o sebi govori da ie
Krist. krali.¨
6. Tada ie Pilat ponovno usao u sudnicu. pozvao Krista i upitao Ga: 'Jesi li Ti
krali Zidova?¨ Isus mu ie odgovorio: 'Govoris li ti to sam od sebe ili su ti drugi
to govorili o Meni?¨
7. Pilat ie odgovorio: 'Zar sam ia Zidov? Tvoi te ie vlastiti narod i visoko
svecenstvo predao meni; sto si ucinio?¨ Isus ie odgovorio: 'Moie kralievstvo
niie od ovoga sviieta. Da ie moie kralievstvo od ovoga sviieta. Moii bi se
pristalice borili za to da ne budem izrucen Zidovima; no Moie kralievstvo niie
odavde.¨
8. Tada ie Pilat upitao: 'Dakle. Ti si ipak krali?¨ Isus ie odgovorio: 'Ti kazes da
sam Ja krali. Zato sam roden i zato sam dosao na sviiet. kako bih mogao
sviedociti za istinu. Svatko tko ie iz istine. cuie Moi glas.¨
196

9. Pilat Mu ie rekao: 'Sto ie istina?¨ Isus ie rekao: 'Istina dolazi s Neba¨. Pilat ie
rekao: 'Tada istina niie na Zemlii.¨ Isus ie rekao Pilatu: 'Vierui. istina ie na
Zemlii medu onima koii ie prihvate i nioi se pokoravaiu. U istini su oni koii
pravedno prosuduiu.¨
10. Kad ie on to cuo. opet ie izisao Zidovima i rekao im: 'Ja ne nalazim krivice
na Niemu.¨ A kad su Ga visoki svecenici i stariesine optuzili. niima niie
odgovarao.
11.Tada Mu ie rekao Pilat: 'Zar ne cuies. koliko toga iznose protiv Tebe?¨
12. No On mu vise niie odgovarao niti na iednu riiec. tako da se namiesnik
veoma cudio. I on im ie ponovno rekao: 'Ja ne nalazim nikakve krivice na ovom
covieku.¨
13. Tada su se oni ios vise razestili i povikali: 'On huska narod i naucava po
citavoi zidovskoi zemlii. od Galileie pa sve dovde.¨No kad ie Pilat zacuo ime
Galileia. upitao ie. niie li tai coviek Galileiac.
14. A kad ie cuo da On pripada pod pravnu nadleznost Heroda. poslao Ga ie
Herodu. koii ie u ono vriieme bio u Jeruzalemu.
15. No kad ie Herod ugledao Isusa. veoma se obradovao; ier Ga ie vec odavna
zelio vidieti. ier ie o Niemu mnogo cuo i nadao se da ce od Niega vidieti neko
cudo.
16. Ispitivao Ga ie s mnogo riieci; no On mu niie odgovarao. Visoki svecenici i
pismoznanci bili su u blizini i zestoko su Ga optuzivali. a mnostvo laznih
sviedoka diglo se protiv Niega i okrivliavalo Ga za mnoge stvari koie On niie
poznavao.
17. A Herod Ga ie sa svoiim strazarima vriiedao i izrugivao Mu se. i obukavsi
Ga u raskosnu odoru. poslao Ga ie Pilatu. I tog istog dana su Herod i Pilat
postali priiateliima; ier su prethodno iedan drugome bili nepriiatelii.
18. A Pilat ie ponovno usao u sudnicu i upitao Isusa: 'Odakle si Ti?¨ No Isus
mu niie odgovorio. Tada mu ie rekao Pilat: 'Zar neces razgovarati sa mnom? Zar
Ti ne znas da imam moc da te razapnem i moc da Te oslobodim?¨
197
19. Isus ie odgovorio: 'Ti ni u kom slucaiu ne bi imao moc nada Mnom. da ti
niie dana odozgo; zato ie veci griieh onoga koii Me ie tebi predao.¨
20. Od tada nadalie Pilat ie nastoiao da Ga oslobodi; no Zidovi su galamili
uzvikuiuci: 'Oslobodis li ovoga. nisi carev priiateli; ier onai tko se pravi
kraliem. govori protiv cara.¨
21. I Pilat ie pozvao zaiedno visoke svecenike i narodne stariesine. Kad ie sieo
na sudacku stolicu. dobio ie poruku od svoie zene: 'Ne miiesai se ni u sto u
svezi s onim pravednikom; ier sam nocas u snu mnogo pretrpiela zbog Niega.¨
22. Pilat im ie rekao: 'Ovoga ste covieka doveli k meni. kao nekoga tko huska
narod. i evo. ia sam Ga pred svima vama ispitao i nisam na Niemu pronasao
nikakve krivice zbog koie Ga optuzuiete. Niti ie Herod. kome sam Ga poslao.
pronasao na Niemu nesto sto zasluzuie smrt.
23. No vi imate obicai da vam povodom Pashe pustim iednoga na slobodu.
Zelite li onda da vam oslobodim kralia Zidova?¨
24. Tada su oni ponovno u iedan glas povikali: 'Ne Ovoga. nego Barabu!¨
Baraba ie. medutim. bio razboinik koieg su bacili u tamnicu radi pobune u gradu
i radi uboistva.
25. No Pilat ie htio osloboditi Isusa i upitao ih ios iednom: 'Koga od dvoiice
zelite da vam predam. Barabu ili Isusa. koii se zove Krist?¨ A oni su povikali:
'Barabu!¨
26. Pilat im ie rekao: 'Sto da onda ucinim s Isusom. o kome se govori da ie
Krist?¨ Tada su svi povikali: 'Neka se razapne!¨
27. A namiesnik ie upitao: 'Ta kakvo ie zlo ucinio?¨ No oni su vikali sve
glasniie: 'Raspni Ga! Raspni Ga!¨
28. Pilat im ie pristupio. rekavsi: 'Evo. ia Ga ponovno dovodim k vama i kazem
vam da ne nalazim na Niemu nikakve krivice.¨ No oni su ponovno povikali:
'Raspni Ga! Raspni Ga!¨
29. A Pilat ih ie po treci put upitao: 'Zasto? Kakvo ie zlo ucinio? Ja nisam na
Niemu pronasao nikakvu smrtnu krivicu: Umiesto toga Ja cu Ga dati izbicevati i
pustiti.¨
198
30. No oni su neprekidno vikali u sav glas i zahtiievali da bude razapet. A
niihovi su glasovi. zaiedno s onima visokih svecenika nadglasavali sve ostale.
31. I kad ie Pilat vidio da nece zadrzati prevagu nego da ie nastao prilican metez.
uzme vodu i opravsi svoie ruke pred narodom. rece: 'Nevin sam od krvi ovoga
pravednika: To ie vasa stvar!¨
32. Nato ie citav narod povikao: 'Krv niegova neka padne na nas i diecu nasu!¨
I Pilat ie izdao zapoviied da se sve izvrsi onako kako su oni to zahtiievali. Zatim
im ie. po niihovoi volii izrucio Isusa.
199
82. POGLAVL1E
Isusovo razapinjanje na kriz
Isus ie izdrzao sve napade i postao Otkupiteliem (1-2). Pilat ie zrtvovao
Nevinoga kako bi zadrzao svoi polozai (3-4). Zacece i radanie u griiehu ili u
nesebicnoi liubavi (5-7). Coviek sam odreduie ruho koie ce niegova dusa nositi
u onostranom (8-13). Skruseni gresnik (14-16). Prividan triiumI Tame postao ie
Isusovom pobiedom u slavu Oca - Samo cisto duhovno tiielo moze uci u Nebo
(17-19). 'Boze Moi. Boze Moi. zasto si Me ostavio?¨ (20). Zakon liubavi i
iedinstva (21-23). Zemliotres. znak snage Kristove (24-27). Ne postoii pravo na
smrtnu osudu niti na ubiianie (28)
1. Tada im oslobodi Barabu. Nakon sto su Isusa izbicevali on im Ga predade . da
Ga razapnu. Tada Ga namiesnikovi voinici uvedose u sudnicu i skupise oko
Niega ciielu cetu voinika.
2. Zatim Ga svukose i zaodienuse purpurnim ogrtacem. I oni ispletose krunu od
trnia. stavise Mu ie na glavu. a u desnu ruku dadose Mu trsku. klaniahu se pred
Niim i izrugivahu Mu se. govoreci: 'Budi pozdravlien. kraliu Zidova!¨
3. Tako Isus izade napolie noseci trnovu krunu i purpurni ogrtac. A Pilat im
rece: 'Pogledaite ovog covieka!¨
4. Kad Ga visoki svecenici i poglavari narodni vidiese onakva. povikase:
'Raspni Ga! Raspni Ga!¨ A Pilat im rece: 'Vi Ga uzmite i razapnite; ier ia na
Niemu ne nalazim nikakve krivice.¨
5. I dok su pliuvali na Ni. uzimali su trsku i niome Ga udarali po glavi. Posto Mu
se izrugase. skinuse Mu ogrtac. obukose Mu Niegovu vlastitu odiecu te Ga
odvedose da Ga razapnu.
6. I dok su Ga odvodili. zaustavise iednog covieka. Simuna. Cirenca. koii ie
upravo izlazio na polie. Oni ga prisilise da za Isusom nosi kriz. Veliko mnostvo
naroda islo ie za Niim i mnoge zene koie su naricale i oplakivale Ga.
7. No Isus se okrenu k niima i rece: 'Kceri ieruzalemske. ne placite nada Mnom.
vec nad sobom samima i nad diecom svoiom.¨ Jer. evo. doci ce dani kada ce se
govoriti: Blago nerotkiniama i utrobama koie nisu radale. i grudima koie nisu
doiile!
200
8.Tada ce poceti govoriti planinama: Padnite na nas! a brezulicima: Prekriite
nas! Jer ako se tako cini zelenom drvetu. sto ce biti sa suhim?¨
9. Vodili su i drugu dvoiicu. zlocince. da bi ih pogubili zaiedno s Niime. A kad
dodose na miesto koie se zove Kalvariia i Golgota. sto znaci miesto lubania.
razapese Ga; razapese i zlocince. iednoga s desne. a drugoga s liieve strane.
10. I biiase treci sat kad su Ga razapeli i dadose Mu piti octa pomiiesanog sa
zuci. Nakon sto On to okusi. ne htiede piti. I rece Isus: 'Oce. oprosti im ier ne
znaiu sto cine!¨
11.Nakon sto su voinici razapeli Isusa. uzese Niegove haliine i podiielise ih na
cetiri diiela. svakom voiniku iedan dio.a uz to i ogrtac. A ogrtac biiase bez
savova. istkan u iednom komadu. Stoga oni rekose medusobno: 'Ne paraimo ga.
vec bacimo za ni kocku komu ce pripasti.
12. To se dogodi da se ispuni pismo koie kaze: 'Moie su haliine razdiielili medu
sobom. a za moi ogrtac bacali su kocku.¨ To su. dakle. ucinili voinici. I oni
siedose tamo i drzahu strazu.
13. A nad Niime ucvrstise natpis grckim. latinskim i hebreiskim pismom: ' Ovo
ie krali Zidovski.¨
14. Tai su natpis citali mnogi Zidovi; ier miesto na kome ie Isus bio razapet.
biiase u blizini grada. Nato rekose visoki zidovski svecenici Pilatu: 'Ne
pisi.krali zidovski. nego da ie On rekao: Ja sam krali zidovski.¨ Pilat odgovori: '
To sto sam napisao. napisao sam.¨
15. Jedan od zlocinaca koii biiahu obieseni. rugase Mu se. govoreci: 'Ako si
Krist. pomozi Sebi samom i nama!¨ Tada ga drugi prekori: ' Zar se Boga ne
boiis. ti koii podnosis istu kaznu? Mi smo s pravom ovdie; ier primamo
pravednu placu za nasa diela; no ovai niie ucinio nikakve nepravde¨
16. I on rece Isusu: 'Gospodine. sieti se mene kad dodes u Svoie Kralievstvo.¨
A Isus mu rece: 'Uistinu. Ja ti kazem: ios danas ces biti sa Mnom u raiu.¨
17. I oni su prolazili pored kriza. rugali Mu se i klimaiuci glavama govorili: ' Ti
si htio razoriti hram i ponovno ga sagraditi za tri dana. Pomozi si sada sam! Ako
si Sin Bozii. sidi s kriza!¨
201
18. I visoki svecenici rugali su Mu se zaiedno s pismoznancima i stariesinama i
govorili: 'On ie pomogao iednom ianietu. no samom Sebi ne moze pomoci. Ako
ie On krali Izraela. neka side s kriza pa cemo Mu povierovati. On se uzdao u
Boga. prepustite Ga sad Niemu. ako Ga hoce. Jer On ie rekao: Ja Sam Sin
Bozii.¨
19: Zelenasi i trgovci zivotiniama iziasniavali su se na isti nacin i govorili: 'Ti si
iz hrama potierao trgovce volovima. ovcama i golubovima. no i sam si ovca koia
ie zrtvovana.¨
20. Od sestog do devetog sata biiase tama nad citavom zemliom. A neki koii
staiahu naokolo. zapalise svoie baklie. ier tama biiase iako velika. A oko sestog
sata Isus povika snaznim glasom: 'Eli. Eli. lama sabakthani?¨. sto znaci: 'Boze
Moi. Boze Moi. zasto Si Me ostavio?¨
21. Neki od niih koii staiahu tamo i to cuse. rekose: ' Ovai coviek zove Iliiu¨. a
drugi rekose: 'On zove sunce.¨ Ostali rekose: 'Haide da ostanemo i vidimo. da
li ce Iliia doci i spasiti Ga.¨
22. Pored Isusova kriza staiase. medutim Niegova maika i sestra Niegove maike.
Mariia. zena KleoIina i Mariia Magdalena.
23. Kad Isus vidie Svoiu maiku i ucenika koiega ie liubio. kako stoie u blizini.
rece Svoioi maici: 'Zeno. pogledai sina svoga!¨ A uceniku rece: 'Pogledai
maiku svoiu!¨ I od tog casa uze ie ucenik k sebi u kucu.
24. Isus ie sad znao da se sve dogodilo i da se ispunilo Pismo. On rece: 'Zedan
Sam.¨ A oni namoce spuzvu u posudu punu octa i nataknuvsi ie na isopovu
stabliiku priniiese Mu ie ustima.
25. A Isus povika iakim glasom: ' Oce. u Tvoie ruke predaiem Duh Svoi!¨
26. A kad ie uzeo ocat. uzvikne glasno: 'Svrseno ie!¨ I spusti Svoiu glavu te
predade Duh Svoi. A biiase deveti sat.
27. I gle. grmilo ie i blieskalo snazno. a pregradni zid svetista pred koiim ie visio
zastor. padne i razlomi se na dva komada. Zemlia se tresla. i stiiene su pucale.
28. A zapoviednik i oni koii su s niim cuvali Isusa. vidiese zemliotres i sve sto se
dogodilo. Oni se iako prestrasise i rekose: 'Uistinu. ovai biiase Sin Bozii.¨
202
29. A tu su bile mnoge zene koie su Ga pratile iz Galileie i koie su Mu sluzile.
Medu niima biiahu Mariia. maika Jakovlieva i Josipova. i maika Zebedeieve
diece. i one plakahu i naricahu riiecima:¨Svietlo sviieta ie skriveno pred nasim
ocima. Gospodar nase liubavi ie razapet!¨
30. No. kako biiase uoci sabata. zamolise Zidovi Pilata da se prebiiu noge
lesevima i da ih skinu. kako ne bi ostali na krizu preko sabata ( ier biiase sabat
Pashe).
31. Tada dodose voinici i prebise noge oboiici koia su s Niime bila razapeta. No
kad dodose do Isusa i vidiese da ie vec umro. nisu Mu prebili noge. vec Mu
iedan od voinika svoiim kopliem probode srce. i odmah potece krv i voda.
32. A onai koii to vidie. posviedocio ie i niegovo ie sviedocanstvo istinito. On
zna da govori istinu kako biste i vi vierovali. Jer to se dogodilo kako bi se
ispunilo Pismo: Vi Mu ne smiiete prelomiti noge. i : Oni ce vidieti Onoga. koga
su proboli.
203
83. POGLAVL1E
Isusov pogreb
O pokapaniu mrtvih (1-3). Stovanie mrtvih i bdienie nad mrtvima (4-10)
1. Kad ie dosla vecer. dode Josip iz Arimateie. casni viiecnik. koii ie takoder
ocekivao Kralievstvo Bozie. On odvazno ude k Pilatu i zatrazi tiielo Isusovo.
(Biiase on dobar i pravedan coviek te se niie slozio sa zakliuckom Savieta).
2. A Pilat se zacudi da ie On vec mrtav. pa pozva zapoviednika te ga upita da li
ie vec odavna umro. A kad ie to doznao od zapoviednika. on prepusti mrtvo
tiielo Josipu. Ovai ode i skinu Isusovo mrtvo tiielo.
3. Dode i Nikodem. koii priie. nocu biiase dosao k Isusu. On donese oko stotinu
Iunti miesavine mirte i aloie. Tada uzese Isusovo mrtvo tiielo i prema zidovskom
pogrebnom obicaiu. umotase Ga u lanene plahte s mirisnim biliem.
4. A na miestu gdie ie On bio razapet biiase vrt. i u vrtu nov grob. u koii ios
nitko ne biiase polozen. Oni polozise Isusa unutra .a biiase to pocetkom druge
straze. kad Ga pokopase zbog zidovskog dana priprave. ier grob biiase blizu.
5. A Mariia Magdalena i druga Mariia. te Mariia. maika Josipova. gledahu grob
u koieg On biiase polozen.
6. Takoder i zene koie su dosle s Niim iz Galiieie. sliiedile su ih. noseci
svietilike u rukama; one pregledase grob i kako ie polozeno Niegovo tiielo te
zapocese plakati i naricati.
7. Zatim se vratise te pripremise miesavinu mirisnog bilia i pomasti cekaiuci na
svrsetak sabata.
8. Sliedeceg dana. nakon dana priprave. dodose k Pilatu visoki svecenici i
Iarizeii i rekose: ' Gospodaru. mi se siecamo da ie ovai varalica ios za zivota.
govorio: 'Nakon tri dana uskrsnut cu¨.
9. Zapoviedi . stoga. da se grob osigura. sve dok ne prode treci dan. kako nocu
ne bi dosli Niegovi ucenici i ukrali Ga. a narodu rekli: ' On ie uskrsnuo od
mrtvih¨; pa bi poslednia priievara bila gora od prve.¨
204
10. Pilat im rece: 'Tamo vam ie straza. idite i osiguraite kako znate.¨ Tako oni
odose i osigurase grob zapecativsi kamen i postavivsi ispred strazu. sve dok ne
prode treci dan.
205
84. POGLAVL1E
Uskrsnuce Isusovo
Andeo na grobu (1-5). Sviietla. snazna dusa bliza ie Bogu (6). Poruka i vodstvo
putem andela (7-8). Zadaca Kristovog zemaliskog i duhovnog tiiela (9).
Preobrazba Isusovog Iizickog tiiela - Kriz sa ili bez tiiela (10-13)
1. Kraiem sabata. tek sto ie pocelo svaniivati rano iutro prvog dana u tiednu.
dolazila ie Mariia Magdalena na grob noseci mirodiie koie ie bila pripremila. a s
niom su dolazile i druge.
2. I dok su tako hodale. govorile su izmedu sebe: 'Tko ce nam maknuti kamen s
ulaza u grob?¨ Jer biiase velik. A kad dodose na miesto i pogledase. spazise da
ie kamen odmaknut.
3. Odiednom. zemlia se snazno potrese. Andeo Gospodnii side s Neba. odmaknu
kamen s ulaza i siede na ni. Niegov lik biiase poput blieska. a haliina niegova
biiela kao sniieg. No strazari se tako iako prestrasise. da su kao mrtvi pali na tlo.
4. A andeo rece zenama: ' Ne boite se! Znam. vi trazite Isusa. koii biiase
razapet. On niie ovdie; uskrsnuo ie. onako kao sto ie rekao.
5. Dodite. pogledaite miesto gdie ie lezao Gospodin! I idite brzo i iavite
Niegovim ucenicima da ie On od mrtvih uskrsnuo. I evo. On ce ici pred vama u
Galileiu. tamo cete Ga vidieti; evo. ia sam vam rekao.¨
6. I one udose unutra. no ne nadose tiielo Isusovo. Onda otrcase i dodose k
Simunu Petru i drugomu uceniku koiega ie Isus liubio te im rekose: ' Oni su
odniieli Gospodina iz groba i mi ne znamo kamo su Ga polozili.¨
7. A oni dodose trceci do groba. pogledase unutra i vidiese lanene plahte kako
leze. a maramu za brisanie znoia. koiom biiase Isusu umotana glava. ne vidiese u
blizini lanenih plahti. vec sa strane. slozenu na zasebnom miestu.
8. I dogodi se da one potpuno izgubise prisebnost; ier gle. dva andela staiahu
pored niih u svietlucavoi. biieloi odieci. govoreci: 'Zasto trazite zivoga medu
mrtvima? On niie ovdie. uskrsnuo ie. i gledaite. On ce ici pred vama u Galileiu.
tamo cete Ga vidieti.
206
9. Zar se ne siecate. kako vam ie On govorio. ios dok ie bio u Galileii. da ce. On
Sin coviecii. biti razapet i da ce uskrsnuti nakon treceg dana?¨ I oni se sietise
Niegovih riieci. Izadose zurno i pobiegose s groba. drhteci od zaprepastenia. A o
tome nikome nisu govorili. ier su se boiali.
10. No Mariia staiase placuci pred grobom. I kako plakase. sagnu se i pogleda u
grob. i vidie dva andela u biieloi odieci. iednog na miestu gdie biiase glava. a
drugog na miestu gdie biiahu stopala. tamo gdie ie bilo polozeno Isusovo mrtvo
tiielo. A oni ioi rekose: 'Zeno. zasto places?¨
11. Ona im odgovori: 'Odniieli su mog Gospodina. a ia ne znam kamo su Ga
polozili.¨ A kad ona to izrece. okrenu se i vidie Isusa gdie stoii. no ne prepozna
da ie to Isus.
12. Isus ioi rece: 'Zeno. zasto places? Koga trazis? Ona pomisli da ie to vrtlar i
rece Mu: ' Gospodine. ako si Ga ti odnio. reci mi. kamo si Ga polozio. ier Ga
zelim uzeti.¨ Isus ioi rece: 'Mariia!¨ Tada se ona okrenu i rece Mu: 'raboni¨. sto
znaci 'uciteliu¨.
13. Isus ioi rece: 'Ne dotici Me se. ier ios nisam uzasao Svome Ocu. No idi zato
Moioi braci i iavi im: Ja uzlazim Svome Ocu i vasemu Ocu. Svome Bogu i
vasemu Bogu.
14. Mariia Mgdalena ode i isprica ucenicima da ie vidiela Gospodina i sto ioi ie
On rekao te da ioi ie dao nalog da izviiesti o Niegovom uskrsnucu od mrtvih.
207
85. POGLAVL1E
Uskrsli Isus prikazuje se dvojici ucenika u Emausu
Sliepilo onih koii su bili protiv Mene - Promiena u sotonskim hiierarhiiama
nakon uzlaska na Nebo (14-16)
1. Istoga dana dva su ucenika isla u selo Emaus. udalieno tri sata hoda od
Jeruzalema. Medusobno su govorili o svim tim dogadaiima.
2. I dok su medusobno razgovarali. priblizi im se sam Isus i nastavi put s niima.
No niihove su oci bile kao svezane i ne prepoznase Ga.
3. I On ih upita: 'O cemu to medusobno govorite. kad dolazite tako tuzni?¨
4. A iedan od niih. imenom KleoIa. odgovori: ' Ti si iedini stranac u Jeruzalemu
i ios nisi saznao sto se ovdie dogodilo ovih dana?¨ A On ih upita: ' Sto?¨
5. A oni Mu ispricahu o Isusu iz Nazareta koii ie bio prorok. mocan na dielu i
riieci pred Bogom i narodom. i kako su Ga visoki svecenici i niihove vlasti
izrucili da bude osuden na smrt. te kako su Ga zatim pribili na kriz. 'Ipak mi
smo vierovali da ie On tai koii ie trebao osloboditi zemliu izraelsku. I usprkos
tome. sve se to dogodilo u ova posliednia tri dana.
6. Da. a mnoge zene. i neke nase. prenerazile su nas. One su rano uiutro bile na
grobu i nisu nasle mrtvo tiielo. A kad su dosle. ispripoviiedase da su im se
ukazali andeli koii su rekli da ie On uskrsnuo.
7. A neki su od nasih otisli na grob i nasli sve upravo onako kako su to zene
rekle. No Niega nisu vidieli.¨
8. Nato im On rece: ' O. vi ste glupaci troma srca pa i ne vieruiete sto su rekli
proroci! Niie li Krist sve to morao pretrpieti. kako bi usao u Svoiu slavu?¨
9. I pocevsi od Moisiia i svih proroka. On ih pouci o svim Pismima koia su se
odnosila na Niega samog.
10. I oni se priblizise selu u koie su isli. A On se pricini kao da ide dalie. No oni
navale na Niega. govoreci:¨Ostani s nama. ier uskoro ce vecer. i dan ie na
izmaku.¨ I On ude kako bi ostao s niima.
208
11. Dok ie siedio s niima za stolom On uze kruh i plod trsa. zahvali. blagoslovi.
razlomi kruh i dade im. A niihove se oci otvorise i oni Ga prepoznase. A On im
isceznu s ociiu.
12. Tada rekose iedan drugome: 'Nisu li goriela nasa srca dok nam ie On putem
govorio i obiasniavao Pisma?¨ I oni se odmah digose i vratise u Jeruzalem gdie
nadose Jedanaestoricu sa svoiim pristasama. Ovi im rekose. 'Gospodin ie uistinu
uskrsnuo i ukazao se Simunu.¨
13. I oni ispripoviedase. sto im se putem dogodilo i kako Ga prepoznase kod
lomlienia kruha.
14. A dok su oni isli prema Emausu. neki se strazari vratise u grad i iavise KaiIi
sto se bilo dogodilo.
15. I oni se okupise zaiedno sa stariesinama i savietovahu se . govoreci: ' Eto.
dok su voinici spavali. mnogi su Niegovi ucenici dosli i odniieli Niegovo tiielo.
Ta niie li i Josip iz Arimateie iedan od Niegovih ucenika?¨
16. Zato ie on Pilata i zamolio za tiielo. da bi Ga mogao pokopati u svom vrtu i u
svom vlastitom grobu. Daimo. zato.voinicima novac. da kazu da su Niegovi
ucenici dosli nocu i ukrali mrtvo tiielo. dok su oni spavali. A kad ova viiest
dopre do uha namiesniku. tada cemo ga uvieriti. a vas cemo zastititi.
209
86. POGLAVL1E
Isus se pojavljuje u hramu i krvne zrtve prestaju
Duhovna zbivania u Jeruzalemu i okolici u danima nakon Isusove tielesne smrti
( 1-8)
1. Biiase to istog dana u vriieme zrtvovania u hramu. Medu prodavacima
zivotinia i ptica poiavi se Jedan u biieloi haliini. siaieci poput svietla. a u ruci
imase bic sa sedam konopa.
2. Kad ga ugledase trgovci i kupci se od straha razbiezase. a neki padose na tlo
kao mrtvi; prisietili su se kako ih ie Isus na isti nacin istierao iz hrama priie svoie
smrti.
3. Jedni su tvrdili da su vidieli sablast. a drugi. da su vidieli Onoga koii biiase
razapet i koii ie uskrsnuo od mrtvih.
4. I tog su dana prestale zrtve u hramu; ier svi su se boiali prodavati ili kupovati;
a svoie suznie pustise na slobodu.
5. A svecenici i stariesine prosirise glasinu. da su oni koii su to ispricali. bili
piiani i da nisu vidieli nista. No mnogi potvrdise da su Ga vidieli vlastitim
ocima. i na ledima osietili bic; no da nisu bili sposobni braniti se. A kad bi neki
hrabriii medu niima ispruzili ruke. nisu mogli uhvatiti priliku koiu gledahu. niti
scepati bic koii ih udarase.
6. I od toga dana oni povierovase u Isusa. da ie poslan od Boga da oslobodi i da
otkupi potlacene koii biiahu vezani. I oni su se preobratili i nisu griiesili vise.
7. Ukazivao se i ostalima s liubavliu i suosiecaniem te ih liiecio svoiim dodirom.
oslobadaiuci ih iz ruku progonitelia. I mnogo se toga o Niemu izviestavalo. a
mnogi su govorili: 'Uistinu. doslo ie Kralievstvo Bozie.¨
8. A neki od onih koii su umrli i ustali. nakon sto ie Isus uskrsnuo iz mrtvih.
poiavise se i mnogi ih vidiese u svetom gradu. Zle obuze velik strah. a srca
pravednih ispunise se svietlom i radoscu.
210
87. POGLAVL1E
Isus se ukazuje Svojim ucenicima
Zasto su ucenici mogli vidieti Uskrsloga? (1-2) Kriz bez tiiela. simbol uskrsnuca
i pobiede nad Tamom (3-6). Otkuplienie samo preko viere? (7). Krsteni Duhom
Svetim(8). Nesebicna liubav obuhvaca citavo Postoianie (9). Voditi Bogu
posvecen zivot (10). Bozii Duh koristi se bogatstvom riieci i poimova liudskog
prevoditelia; niihovo znacenie podliieze promieni vremena - Zaiednice u Kristu
do Doba svietlosti (11-15)
1. Navecer. prvog dana tiedna. ucenici biiahu okuplieni i zatvorise vrata od
straha pred Zidovima. Tada dode Isus i stane usred niih. i rece im: 'Mir s vama!¨
No oni se prestrasise. pomislivsi da vide duha.
2. A On im rece: 'Vidite. Ja Sam to. kao sto ste Me raniie gledali. Duh se uistinu
moze prikazati u mesu i kostima. kao sto vidite da ih Ja imam. Pogledaite Moie
ruke i stopala. dotaknite ih i vidite!¨
3. Kad ie On to rekao. pokaza im Svoie ruke i Svoia stopala. A ucenici se
obradovahu kad vidiese Gospodina.
4. A Toma. zvani Didymus. iedan od ucenika. rece im: 'Sve dok ne vidim
ozilike od cavala na Niegovim rukama i ne stavim na niih svoi prst. a svoiu ruku
ne gurnem u Niegovo srce. necu vierovati.¨Tada On rece Tomi:¨Pogledai Moie
ruke. Moie srce i Moia stopala; ispruzi svoiu ruku i stavi prst svoi na oziliak od
cavla. a svoiu ruku na Moie srce i ne budi neviernik. nego viernik.¨
5. A Toma Mu odgovori: 'Gospodine Moi i Boze moi!¨ A Isus niemu: 'Toma. ti
si povierovao ier si Me vidio; Blazeni su oni koii ne vide a ipak vieruiu.¨
6. Tada im Isus ponovno rece: ' Mir neka bude s vama. Onako. kao sto ie Moi
Otac poslao Mene. tako Ja saliem vas.¨ A kad ie to izrekao. On dahnu u niih
rekavsi: 'Primite Duha Svetoga; propoviiedaite evandelie i obiavite svim
narodima uskrsnuce Sina Bozieg.¨
7. Naucavaite sveti zakon liubavi koii sam vam dao. Onima. koii se odreknu
svoiih griieha. bit ce oprosteni. a onima koii i dalie griiese. ostat ce.
8.Krstite one koii vieruiu i koii se pokaiu. blagoslivliaite ih i pomazuite te
prinosite cistu zrtvu plodova zemlie koiu sam uveo Meni na spomen.
211

9. Eto. na krizu sam zrtvovao Svoie tiielo i Svoiu krv za otkuplienie sviieta od
griieha protiv liubavi te od krvnih zrtava i gozbi proslosti.
10. A vi trebate zrtvovati kruh zivota i vino Otkuplienia s tamianom u cistom
daru. kao sto ie o Meni zapisano. i od toga trebate iesti i piti na spomen da sam
Ja oslobodio sve one koii u Mene vieruiu od starog robovania vasih praotaca.
11.Jer su oni svoi trbuh ucinili Bogom i tom Bogu zrtvovali neduzna zemaliska
stvorenia umiesto vlastite putene prirode.
12. Oni su ieli meso i pili krv na svoiu vlastitu propast. razarali svoia tiiela i
skratili sebi zivot poput pogana koii ne poznaiu istinu. ili koii su ie poznavali i
okrenuli u laz.
13.Kao sto Ja saliem vas. i vi trebate druge poslati. da i oni to cine u Moie ime¨.
i On polozi Svoie ruke na niih.
14. Isto tako kao i apostole. postavio ie i proroke. evandeliste i svecenike. Sveto
svecenstvo. i On polozi Svoie ruke na sve one koie izabrahu za dakone. svakom
poiedinom od cetiri puta dvanaest.
15. A ovi su odredeni da budu na celu i vode univerzalnu zaiednicu. s tim da su
svi bespriiekorni. svatko na svome miestu u iedinstvu tiiela Kristovog.
212
88. POGLAVL1E
Osmi dan nakon uskrsnuca
Izrael i Jeruzalem su tamo gdie liudi ispuniuiu Boziu voliu - Gresni sviiet ne
prepoznaie istinske sinove i kceri Bozie. a niti veliku zenu koia Kristu priprema
put (1-3). On preko nie zraci Svoie svietlo citavom Zemliom (4-7). Liudi dobre
volie pronalaze put nutrine (8). U borbi protiv Svietla sviieta Tama ce biti
pobiiedena (9-10). Kristov otkupiteliski cin spriiecio ie zamisao zenskog andela:
nazadovanie svih oblika zivota i raspad stvarania (11-12)
1. Nakon sedam dana Niegovi su ucenici opet boravili u gornioi prostoriii. Vrata
su bila zakliucana. Tad dode Isus i stade izmedu niih te rece : 'Mir s vama!¨ I
oni su Ga prepoznali pri svetoi spomen-veceri.
2. A On im se obrati: 'Liubite se medusobno i sva Bozia stvorenia! Jer Ja vam
kazem. nisu svi liudi koii imaiu liudski lik. Jesu li muskarci ili zene prema slici i
prilici Bozioi oni koii sprovode nasilie. ugnietavanie i nepravdu i priie govore
lazi nego istinu?
3. Nisu. uistinu. priie no sto se ponovno rode i u svoiim srcima prihvate Duh
liubavi i mudrosti. Jer samo tako oni postaiu sinovi i kceri Izraela. a kad su od
Izraela tada su kao takvi i dieca Bozia. I zato Sam Ja dosao u ovai sviiet i zato
Sam patio u rukama gresnika.¨
4. I Isus ie rekao: 'Ja sam staiao usred sviieta i vidieli su Me i culi u tiielu od
mesa. a Ja sam sve liude nasao presite niihovim vlastitim pozudama i opiiene
niihovim vlastitim ludostima. a nikoga nisam nasao koii ie gladovao i zedao za
Boziom mudroscu. Moia dusa tuguie nad liudskom diecom. ier su sliiepi u
svoiim srcima i gluhi u svoiim dusama i ne cuiu Moi glas.
5. Ovo su riieci koie sam vam govorio dok sam ios bio kod vas. kako bi se
ispunilo sve sto ie o Meni napisano u Moisiievu zakonu i kod proroka i u
psalmima.¨
6. I On otvori niihovo razumiievanie kako bi mogli shvatiti Pismo i rece im:
'Tako ie zapisano i to ie pripadalo Kristu. patiti i uskrsnuti iz mrtvih treceg
dana. I pokora i oprostenie griieha trebaiu se propoviiedati u Moie ime medu
svim narodima. polazeci od Jeruzalema. I vi ste sviedoci toga.
213
7. I Ja vam saliem obecanie Moga Oca koie na Zemlii niste vidieli. Jer uistinu. Ja
vam kazem. kao sto ie citav sviiet razoren zbog griieha i tastine iedne zene. tako
ce on biti spasen preko neduznosti i istine iedne zene i preko vas.
8. Raduite se.dakle. i budite veseli. ier vi ste vise blagoslovlieni nego svi drugi
na Zemlii; ier vi. Moiih dvanaest tisuca. ste oni koii ce otkupiti citav sviiet.
9. I ponovno Ja vam kazem. kad su se veliki tiranin i svih sedam tiranina uzalud
poceli boriti protiv Svietla. nisu znali s kime i protiv koga se bore.
10. Jer nisu vidieli nista osim bliestavog svietla. a boreci se trosili su svoiu snagu
iedan protiv drugoga. i to ie tako.
11. I zato Sam im uzeo cetvrtinu niihove snage da ne bi imali toliko snage i da
ne bi ustraiali u svoiim zlim dielima.
12. Jer kroz involuciiu i evoluciiu otkuplienie sviieta bit ce ispunieno: silaskom
Duha u materiiu i uzdizaniem materiie u Duh. za sva vremena.¨
214
89. POGLAVL1E
Isus se ukazuje na Genezaretskom jezeru
Uskrsnuli susrece Svoie ucenike (1-5). Istinski ucenici: Vodici a ne pastiri;
stiiene viere i ispunienia Bogom - Prazaiednice su stado Pastira Krista (6-8).
Kliucevi Kralievstva nebeskog (9). 'Opasani¨ i vodeni od liudskog ia ili od
Viecnoga (10). Sto tvoi bliznii cini to se tebe ne tice (11-12)
1. Potom se na iezeru kod Tiberiiade Isus ponovno ukaza ucenicima i to na ovai
nacin: Jedan pored drugoga bili su Simun Petar i Toma. zvani Didymus. te
Natanel iz Kane u Galileii i Jakov i Ivan i ios dva Niegova ucenika.
2. Petar im rece: 'Idem loviti ribu.¨ Oni mu odgovore: 'Idemo i mi s tobom.¨
Izisli su i ukrcali se u camac. no te noci nisu ulovili nista. A kad ie iutro svanulo.
Isus ie staiao na obali. ali ucenici nisu znali da ie to bio Isus.
3. Tad Isus im rece: 'Dieco. imate li nesto za ielo?¨ Oni Mu odgovore:
'Nemamo dovolino za sve. Samo mali hliepcic kruha. malo ulia i nesto susenog
voca.¨ I On im rece: 'To ie dovolino. Dodite i iedite!¨
4. I On ih blagoslovi i oni su ieli i bili siti. Tu ie bio i vrc pun vode i On i niega
isto tako blagoslovi. i gle. on postade plodom vinove loze.
5. I oni se zacudise i rekose: 'To ie Gospodin.¨ I ni iedan od ucenika niie Ga se
usudio pitati: 'Tko si ti?¨ Jer oni su znali da ie to bio Gospodin.
6. To ie sada sesti put kako se Isus ukazao Svoiim ucenicima. nakon sto ie
uskrsnuo od mrtvih. Nakon sto su poieli. Isus se obrati Petru: 'Sine Ivanov.
liubis li Me vise nego ovi?¨ On Mu odgovori: 'Da Gospodine. Ti znas da Te
liubim.¨ On mu rece: 'Napasai Moiu iagniad!¨ On mu po drugi puta rece:
'Petre. sine Ivanov. liubis li Me?¨ On Mu odgovori: 'Da Gospodine. Ti znas da
Te liubim.¨ On mu rece: 'Napasai Moie ovce!¨
7. On mu se obrati po treci put: 'Petre. sine Ivanov. liubis li Me?¨ Petar ie bio
zalostan da ga On po treci puta pita: Liubis li Me? I on Mu odgovori:
'Gospodine. Ti znas sve. Ti znas da Te liubim.¨
8. Isus mu rece: 'Napasai Moie stado. Uistinu. uistinu. Ja ti kazem: Ti si stiiena
od velike stiiene i na toi stiieni Ja cu izgraditi Moiu zaiednicu i Ja te izmedu
Moiih dvanaest zelim uzdici za Svog namiesnika na Zemlii. u srediste iedinstva
215
za dvanaestoricu. a iedan drugi bit ce pozvan i izabran da zauzme tvoie miesto
medu dvanaestoricom. a ti trebas biti sluga slugama i pasti Moie ovnove. Moie
ovce i Moiu iagniad.
9. I ios ce iedan drugi ustati i poucavati mnoge stvari koiima Sam vas Ja vec
ucio i on ce siriti evandelie medu neznaboscima s velikom revnoscu. Ali kliuc
Kralievstva nebeskog dat cu onima koii tebe sliiede u Mome Duhu i pokoravaiu
se Moiim zakonima.
10. I ponovno Ja ti kazem: Dok si bio mlad ti si se opasao i isao kamo si htio; no
kad ostaris ti ces ispruziti svoiu ruku i iedan drugi ce te opasati i voditi kamo ne
budes htio.¨ Ali On ie to rekao da pokaze kakvom ce smrcu on Boga proslaviti.
11. I kad ie ovo izrekao. On mu rece: 'Sliiedi Me!¨ No Petar se okrene i vidie
ucenika koieg ie Isus volio. I kad ga ugleda rece Isusu: 'Gospodine. a sto ovai
treba ciniti?¨ Isus mu odgovori: 'Ako Ja zelim da on ostane dok se ne vratim.
sto se to tebe tice? Ti Me sliiedi!¨
12. Zato se pronese glas medu bracom. da ovai ucenik nece umriieti. Medutim
Isus mu niie rekao: 'On nece umriieti¨ vec: 'Ako hocu da on ostane dok Ja ne
dodem. sto se to tebe tice?¨
216
90. POGLAVL1E
Sto je istina?
O sposobnosti razumiievania viecne istine (1-3). Sve ie sviiest (4-5). Coviek
moze shvatiti samo ostvarenu istinu - Postizanie savrsenstva (6 - 11). Tko
posieduie istinu? (12). Tko nema nesebicnu liubav. ne zivi u istini i ne
prepoznaie ie - Svaki coviek voden ie odgovaraiuce svome staniu sviiesti (13-
16)
1. I opet su dvanaestorica bili okuplieni u krugu palmi i iedan od niih. naime
Toma. govorio ie drugima: 'Sto ie istina? Jer iste stvari izgledaiu razlicitim
liudima i cak istim liudima u razlicitim vremenima drugaciie. Sto ie. dakle.
istina?¨
2. I dok su tako govorili poiavi se Isus u niihovoi sredini i rece: 'Istina. iedna i
apsolutna samo ie u Bogu; ier nitko. niti iedan iedini coviek ne zna ono sto
iedino Bog zna. koii ie u svemu. Liudima moze istina biti otkrivena prema
niihovoi sposobnosti da razumiiu i shvate.
3. Jedna istina ima puno strana i iedan vidi samo iednu stranu. drugi. drugu
stranu. a poneki vide vise nego drugi. tako kako im ie dano.
4. Gledaite ovai kristal: Onako kako ie svietlo vidliivo u dvanaest ploha. cak u
cetiri puta dvanaest. i svaka povrsina reIlektira iednu zraku svietla. i iedan gleda
iednu povrsinu a drugi drugu. tako ie to ipak iedan kristal i iedno svietlo koie sia
u svemu.
5. I gledaite. ako se netko penie na brdo i dode do odredene visine. on ce tada
reci: Tamo ie vrh brda. idemo se do niega popeti; i kad ie do tog vrha dosao.
vidi. ios ie iedan drugi iznad niega. i sve tako dok ne dode do visine s koie se
vise ni iedan vrh ne vidi. ukoliko ie on moze dostici.
6. Tako ie i sa istinom. Ja Sam istina. put i zivot. i Ja sam vam dao istinu koiu
sam primio odozgo. A sto vidi i primi iedan nece vidieti ni primiti netko drugi.
Sto iednome izgleda istinito. to nekom drugom ne izgleda kao istina. Oni koii su
u dolini ne vide ono sto vide oni koii stoie na vrhu brda.
7. Ipak za svakoga ie istina ono kako ie vidi poiedini razum i to tako dugo dok
iedna visa istina od ove ne bude obiavliena; dusi koia moze primiti vise svietla
bit ce vise svietla i dano. Zato ne osuduite druge da i vi ne budete osudeni.
217

8. Ako se budete pridrzavali svetog zakona liubavi koieg sam vam Ja dao. to
vam se istina treba sve vise i vise otkrivati. a Duh istine. koii dolazi odozgo.
vodit ce vas u svu istinu. pa bilo to i po mnogim stranputicama. kao sto ie
vatreni oblak diecu Izraelovu provodio kroz pustiniu.
9. Vieruite svietlu koie posieduiete dok vam ne bude dano vise svietlo. Trazite
vise svietla i imat cete izobilie. Ne miruite dok ga ne nadete.
10. Bog vam daie svu istinu za oslobodenie i usavrsavanie duse. poput liestava s
mnogo precki. Danasniu istinu vi cete napustiti radi vise istine od sutra. Trudite
se postici savrsenstvo.
11. Oni koii se pridrzavaiu svetog zakona koii sam Ja dao. spasit ce svoie duse.
sveiedno kako razlicito budu vidieli istinu koiu sam im Ja dao.
12. Mnogi ce Mi reci: Gospodine. Gospodine. bili smo marliivi u Tvoioi istini.
No Ja cu im uzvratiti: Ne. vi ste bili marliivi samo da bi ie drugi vidieli onakvom
kako ie vi vidite. i mimo nie nikakve druge istine. Viera bez liubavi prema
blizniem iest mrtva. Liubav ie ispunienie zakona.
13. Kako im viera. koiu su prihvatili. moze koristiti. ako ie u pravednosti ne
provode? Oni koii posieduiu liubav. posieduiu sve. a bez liubavi nema niceg sto
bi bilo vriiedno. Dopustite da se svatko drzi onoga sto on prepoznaie kao istinu.
u liubavi i u znaniu da tamo gdie nema liubavi istina ie mrtvo slovo i nista ne
koristi.
14. Ostaiu dobrota. istina i liepota. no naiveca od ovih ie dobrota. Ako neki mrze
svoiu bracu a srca su im otvrdnula za stvorenia od Bozie ruke. kako oni mogu
vidieti istinu za svoi spas ako su niihove oci sliiepe a niihova srca kruta za Bozie
stvaranie?
15. Onako kako sam Ja primio istinu tako sam ie vama dao. Dopustite svakomu
da ie primi prema svoioi prosviietlienosti i da ie razumiie prema svoiim
sposobnostima. i ne progonite one koii ie primaiu prema drugom tumaceniu.
16. Jer istina ie Bozia moc i ona ce na kraiu vladati nad svakom zabludom. No
sveti zakon. koieg sam Ja dao. razumliiv ie za sve. pravedan i dobar. Dopustite
da ga svi sliiede za otkuplienie svoiih dusa!¨
218
91. POGLAVL1E
Red zajednice (1. dio)
Jezik koii ie vibraciia (1-4). Davanie imena i krstenie novorodenih - Odgoi u
cestitosti (5-6). Odgoi diece u razvoiu (7). Uklapanie u zivotni princip zaiednice:
mir i harmoniia (8). Duhovno krstenie - Zapoviied 'moli i radi¨ - Andeo
zaiednice - Stariesina - Saviet stariesina - Kniiga zaiednice (9). Pomazanik
1. Nakon Niegovog uskrsnuca iz mrtvih Isus ie bio ios devedeset dana s
Mariiom. Svoiom maikom. i Mariiom Magdalenom. koia ie pomazala Niegovo
tiielo. i Mariiom KleoIinom i dvanaestoricom i niihovim pristalicama; ucio ih ie
i odgovarao na niihova pitania o Kralievstvu Boziem.
2. I kad su siedili kod vecere. upita ga Mariia Magdalena: 'Uciteliu. hoces li
nam obiasniti red u Kralievstvu Boziem?¨
3. A Isus odgovori: 'Uistinu. Ja ti kazem. Mariia. i svakom Moiem uceniku.
Kralievstvo nebesko ie u vasoi nutrini. No doci ce vriieme kad ce to sto ie unutra
postati i u vanistini vidliivo za spas sviieta.
4. Red ie zaista dobar i koristan; ali iznad svega ie liubav. Liubite se medusobno
i sva stvorenia Bozia. i po tome trebaiu svi liudi prepoznati da ste Moii ucenici.¨
5. Tada Ga iedan upita: 'Uciteliu. zelis li da dieca budu prihvacena u zaiednicu
obrezivaniem. kao sto ie Moisiie zapoviedio?¨ A Isus odgovori: ' Za one koii su
u Kristu ne postoii ni obrezivania ni proliievania krvi.
6. Donesite diiete nakon osam dana sa zahvalom i molitvom Ocu. koii ie u Nebu.
Neka mu roditelii daiu ime. a stariesine neka mu na tieme izliiu cistu vodu. kako
ie zapisano od proroka. Zatim neka roditelii nastoie odgoiiti diiete u cestitosti. da
ne iede meso niti piie iaka pica. da ne povriiedi stvorenia koia ie Bog dao
liudima u ruke da ih stite.¨
7. A iedan drugi Ga upita: 'Uciteliu. sto zelis kada oni odrastu?¨ Isus rece:
'Nakon sedam godina ili kad pocnu razlikovati zlo od dobroga i uciti da traze
dobro. neka dodu k Meni: neka prime blagoslov iz ruku stariesine ili andela
zaiednice s zahvalom i molitvom i opomenite ih da se ostave mesa. zestokih pica
i lova na neduzna stvorenia Bozia: ier. nalaze li se oni mozda na nizem stupniu
od konia i ovaca. koiima ie takvo nesto protiv prirode?¨
219
8. I on upita dalie: 'Ako k nama dode netko tko iede meso i piie iaka pica.
trebamo li ga primiti?¨ A Isus mu rece: 'Neka takvi ostanu u predvoriu dok se
ne ociste od grubliih pogresaka; ier priie nego sto shvate svoie pogreske i ne
pokaiu se za niih. oni nisu sposobni prihvatiti vise mudrosti.¨
9. I iedan drugi Ga upita: 'Kada zelis da budu krsteni?¨ A Isus odgovori:
'Nakon ponovnih sedam godina ili kad poznaiu nauk i cine ono sto ie dobro. i
izuce zanat od koieg mogu zivieti te idu cvrstim koracima ispravnim putem.
Tada im dopustite da zamole za posvecenie i provierite ih preko andela ili
stariesine zaiednice i vidite da li su dostoini. a tada neka zahvale i mole i neka
urone u prociscavaiucu vodu. kako bi se uzdigli k novom zivotu i priznali Boga
kao svoga Oca te svecano obecali da ce postovati sveti zakon i da ce se drzati
daleko od zla ovoga sviieta.¨
10. I iedan drugi ponovno Ga upita: 'Uciteliu. u koie vriieme trebaiu primiti
pomazanie?¨ A Isus odgovori: ' Kad dodu do dobi zrelosti i kad se u niima
obiave sedmerostruki darovi Duha. tada neka andeo za niih moli i zahvaliuie i
neka im dadne pecat pomazania. Dobro ie da svi u svakom stupniu budu
isprobani sedam godina. No. dopustite da se to kod svakog odviia prema
niegovom rastu. u liubavi i u mudrosti Gospodina.¨
220
92. POGLAVL1E
Red zajednice (2. dio)
Brak i partnerstvo. povezanost prema zakonu nesebicne liubavi i viernosti -
Sklapanie braka u zaiednici. savez s Bogom (1-3). Roditelii nose pred Bogom
odgovornost za svoiu diecu - 'Otac-Maika-kuca¨ - Diecu ne smatrati
vlasnistvom - O duhovnim dualnim parovima i nastaianiu 'duhovne diece¨ (4).
O Zaiednickoi veceri u zaiednici - Pregled tiedna - Bez ceremoniia (5). Vaniske
Iorme i postupci su ustupci. a ne zakonitosti (6-7)
1. A drugi Ga upita: 'Uciteliu. zelis li da se medu nama sklapaiu brakovi kao i
medu narodima Zemlie?¨ A Isus odgovori: 'Kod nekih ie obicai da se iedna
zena uda za vise muskaraca koii ioi govore: Budi ti nasa zena i uzmi nasu
sramotu. Kod drugih ie obicai da iedan muskarac ozeni vise zena koie mu
govore: Budi ti nas muz i uzmi nasu sramotu; ier oni koii liube osiecaiu da ie
mana ne biti liublien.
2. Vama. ucenici Moii. zelim ukazati na bolii i savrseniii put: Brak treba biti
izmedu muskarca i zene koii su siedinieni savrsenom liubavliu i naklonoscu. u
punoi slobodi i to tako dugo dok liubav i zivot traiu. Ipak. neka paze da su
savrseno zdravi i da se medusobno istinski liube u svoi cistoti. a ne samo zbog
svietovnih prednosti. I neka se pred sviedocima zavietuiu na viernost.
3. A kad dode vriieme neka andeo ili stariesina mole i zahvale. i neka ih povezu
s zarkocrvenom vrpcom - zelite li to- i neka ih okrune. Povedite ih tri puta oko
oltara i daite im iesti od istog kruha i piti iz istog pehara. A tada. drzeci niihove
ruke zaiedno. neka govori: Budite dvoie u iednom. neka ie blagoslovliena sveta
povezanost. Vi. koie ie Bog zaiedno povezao. ne dopustite da vas itko razdvoii.
tako dugo dok zivot i liubav traiu.¨
4. 'I kad zaciniu diecu. neka to cine razborito i razumno. i prema svoiim
mogucnostima da ih prehrane. Onima. medutim. koii zele biti savrseni i koiima
ie dano. kazem: Dopustite neka budu kao andeli Bozii na Nebu. koii niti se zene
niti udaiu. koii niti imaiu diece niti se brinu za sutra. nego su slobodni od svih
veza. kao sto Sam to Ja. i cuvaiu i spremaiu u sebi snagu Boziu za svoiu sluzbu i
za diela izliecenia kao sto sam i Ja cinio. No mnostvo ne moze shvatiti ove riieci.
vec samo oni koiima ie dano.¨
5. I iedan drugi Ga upita: 'Uciteliu. kako trebamo priniieti svetu zrtvu?¨ A Isus
odgovori: 'Zrtva. koiu Bog potaino liubi. ie cisto srce. No kao siecanie i
221
poboznost zrtvuite beskvasni kruh. miiesano vino. ulie i tamian. Kad se skupite
na iednom miestu da biste priniieli svetu zrtvu. pri gorecim svietilikama. neka
onai koii prinosi zrtvu. andeo zaiednice ili stariesina. ima ciste ruke i cisto srce i
neka uzme od zrtvenih darova. beskvasnog kruha. miiesanog vina i tamiana.¨
6. I neka zahvali za sve i blagoslovi ih i neka pozove Oca na Nebu da On posalie
Svog Duha Svetog. da se On spusti na niih i ucini ih tiielom i krvliu. bivstvom i
zivotom Viecnog. koii se neprekidno lomi i izliieva. za sve.
7. I neka ih uzdigne do Neba i moli za sve: za one koii su otisli. za one koii ios
zive i za one koii ce doci. Kao sto sam vas ucio tako i molite. i neka lomi kruh i
iedan komadic stavi u pehar. i onda neka blagoslovi svetu vezu. i onda neka ga
dade viernicima te pritom govori na ovai nacin: Ovo ie tiielo Kristovo. bitnost
Bozia. Ovo ie krv Kristova. zivot Bozii. koii se neprekidno lomi i izliieva za vas
i za sve za viecni zivot. Isto tako kao sto ste Mene vidieli da cinim. tako cinite i
vi; ier riieci koie vam govorim su Duh i zivot.¨
222
93. POGLAVL1E
Red zajednice (3. dio)
O prastaniu i molbi za oprostenie (1-2). Liiecenie iz Duha Bozieg (3-4).
Odgovorni u zaiednici (5-10)
1. A drugi upita: 'Uciteliu. ako netko ucini griieh. smiie li mu coviek oprostiti
griiehe ili ne?¨ A Isus rece: 'Bog oprasta sve griiehe onima koii se pokaiu; no
sto ste posiiali. to morate i poznieti. Niti Bog niti coviek ne mogu oprostiti
griiehe onima koii se ne pokaiu i ne odreknu griieha. a isto tako ne mogu ih
zadrzati onima koii ih se odreknu. No ako ie netko u duhu i iasno prepoznaie da
se netko kaie za svoie griiehe i odrice ih se. tai moze doista reci pokainickom
gresniku: Tvoii griiesi su ti oprosteni; ier svaki griieh bit ce oprosten pokaianiem
i nadoknadivaniem. a oni koii ga se odreknu bit ce od niega i oslobodeni. no oni
koii dalie griiese ostat ce za griieh vezani.
2. Plodovi griieha. medutim. traiu ios neko vriieme; mi siiemo i zato moramo i
zeti. Jer Bog ne dopusta da Mu se rugaiu; i oni koii u tiielu siiu. pozniet ce
propast. no oni koii u duhu siiu pozniet ce viecni zivot. Tko se. dakle. odrekne
svoiih griieha i prizna ih. niemu ce stariesina reci: Neka ti Bog oprosti tvoie
griiehe i neka te vodi k viecnom zivotu. Sve griiehe protiv Boga oprostit ce Bog.
a sve griiehe protiv liudi oprostit ce liudi.¨
3. A drugi Ga upita: 'Ako ie netko medu nama bolestan. hocemo li i mi imati
snagu da iscielimo kao i Ti?¨ A Isus odgovori: 'Ta snaga dolazi iz savrsene
cistote i iz viere. Oni koii su rodeni iz Boga. zadrzavaiu svoie sieme u sebi.
4. No. ako ie netko medu vama bolestan. neka pozove stariesinu zaiednice da ga
pomaze maslinovim uliem u ime Gospodina. Molitva viere. izliievanie snage.
povezani s molitvom zahvale. uspravit ce ga ukoliko ga ne pritiscu griiesi iz
ovog ili proslih zivota.¨
5. I drugi Ga upita: 'Uciteliu. kako treba biti uredena sveta zaiednica i tko u nioi
treba sluziti?¨ A Isus odgovori: 'Kada se Moii ucenici okupe u Moie ime. tada
neka iz svoiih redova odaberu vierne muskarce i zene koii vieruiu i koii ce u
svietovnim problemima preuzeti zadace i savietovati. koii ce se brinuti za
potrebe siromasnih i onih koii ne mogu raditi; i neka upravliaiu dobrom
zaiednice te pomazu kod prinosenia zrtve. i neka vasom pomoci budu vasi
dakoni.
223
6. I dokazu li se u svoioi sluzbi. odaberite iz niihovih redova one koii posieduiu
duhovne darove: ili vodstva ili prorocanstva ili propoviiedi. naucavania ili
liiecenia. kako bi stado duhovno izgradili. priniieli svetu zrtvu i slavili Bozie
misteriie. i neka oni budu vasi stariesine i niihovi pomocnici.
7. A od onih koii su na svom polozaiu zaista dobro sluzili odaberite iednoga koii
ie toga dostoian. i neka ie iznad sviiu. on treba biti vas andeo. A andeo neka
postavi dakone i posveti stariesine. pomaze ih. polozi na niih ruke i nadahne ih
kako bi primili Svetog Duha za sluzbu za koiu su pozvani. Andela neka pomaze
i posveti netko iz viseg vodstva. netko iz naiviseg savieta.
8. Kao sto sam poslao apostole i proroke. tako saliem i evandeliste i pastire -
cetrdeset i osam stupova hrama - da bih sluzbom cetvorice podigao i usavrsio
Moiu zaiednicu. Oni ce siediti u Jeruzalemu. na svetom skupu. svaki sa svoiim
pomocnikom i dakonom. a vaniski ce ih skupovi izviescivati o svemu vaznom za
odrzavanie zaiednice. I kao sto svietlo dolazi. tako ce oni upravliati Moiom
svetom zaiednicom. voditi ie i izgradivati i poucavati. Oni ce primati svietlo od
sviiu. i svima ce davati vise svietla.
9. I ne zaboravite u vasim molitvama i zazivima. zagovorima i zahvalama.
zrtvovati tamian. kao sto ie zapisao posliednii od vasih proroka: Od izlaska do
zalaska sunca u Moie se ime na svim miestima treba prinositi tamian kao cisti
zrtveni dar; ier Moie ime treba biti veliko medu bezboznicima.
10. Jer uistinu. kazem vam. tamian ie siecanie na taini zagovor svetaca. s
riiecima koie se ne mogu izgovoriti.¨
224
94. POGLAVL1E
Red zajednice (4. dio)
O pokopu mrtvih - Sviestan zivot - Duhovno mrtvi - Bog ne zeli ponovna
utielovlienia (1-4). Tko ie pronasao put do svog unutarnieg Boga ne treba
vaniskih voda - Kriteriii za istinitost odgovornih: Nesebicno sluzenie O odieci:
Unutarnia liepota postaie izvana vidliiva (5-7). Rast i izdrzavanie zaiednice.
zaiednicka zadaca (8-10)
1. I drugi Ga upita: 'Uciteliu. kako zelis da pokapamo nase mrtve?¨ A Isus
odgovori: 'Zatrazite saviet dakona posto se to odnosi samo na tiielo. Uistinu. Ja
vam kazem. ne postoii smrt za one koii vieruiu u dolazeci zivot. Sto vi smatrate
smrcu to su vrata zivota. a onima koii vieruiu i slusaiu. grob su vrata uskrsnuca.
Ne zalite i ne placite za onima koii su vas napustili nego se radiie veselite
niihovom ulasku u zivot.
2. Kao sto sva stvorenia dolaze iz nevidliivog na ovai sviiet. tako se i vracaiu
nazad u nevidliivo i ponovno ce dolaziti dok ne budu ocisceni. Predaite niihova
tiiela elementima. a Otac. koii sve obnavlia. ovlastit ce andele da ih prihvate.
Neka stariesina moli kako bi niihova tiiela pocivala u miru. a niihove se duse
probudile u veselom uskrsnucu.
3. Postoii uskrsnuce iz tiiela i uskrsnuce u tiielo. Postoii izlazenie iz zivota tiiela
i silazenie u zivot tiiela. Izgovaraite molitve za one koii su vec preminuli i za one
koii ios zive. i za one koii ce tek doci; ier svi su porodica u Bogu. U Bogu oni
zive. krecu se i postoie.
4. Tiielo koie polozite u grob ili koie biva spalieno vatrom niie tiielo koie ce biti;
ier oni koii dolaze dobit ce druga tiiela. no ipak svoia vlastita. i sto su u iednom
zivotu posiiali to ce u drugom poznieti. Blazeni su oni koii trpe nepravdu u
ovom zivotu; ier bit ce radosniii u dolazecem zivotu. Blazeni su oni koii su
postupali cestito u ovom zivotu; ier oni ce primiti krunu zivota.¨
5. I ponovno Ga iedan upita: 'Uciteliu. Moisiie ie po zakonu odiievao svecenike
u blistave odore za niihovu sluzbu u hramu. Trebamo li i mi one koiima
povierimo svete sluzbe. koie si nas Ti ucio. isto tako odiievati?¨ A Isus
odgovori:¨ Biielo platno ie pravednost svetih; no uistinu. doci ce vriieme kad ce
Sion biti opustosen. a kad prode vriieme niegove zalosti on ce uskrsnuti i
odienuti svoiu liiepu odiecu. kao sto ie zapisano.
225
6. No. trazite naipriie vladavinu pravednosti. a sve ostalo bit ce vam povrh toga
dano. Trazite u svemu iednostavnost. a ne daite priliku ispraznoi raskosi. Trazite
naipriie da budete odieveni milosrdem i odiecom otkuplienia te ogrtacem
pravednosti.
7. Sto vam koristi sve. ako nemate ovo? Bez liubavi vi ste kao zvuk miedi i
zvecanie cimbala. Trazite pravednost. liubav i mir. i sve liiepe stvari bit ce vam
dane.¨
8. I ios iedan Ga upita: 'Uciteliu. koliko ce bogatih i mocnih uci u zivot i
prizdruziti se s nama. siromasnima i prezrenima? Kako trebamo provoditi dielo
Bozie u duhovnoi obnovi coviecanstva?¨ A Isus rece: 'To ie stvar dakona i
zaiednice u savietu stariesina.
9. No. kad se Moii ucenici skupe uvecer na sabat ili uiutro prvog dana tiedna.
neka svatko zrtvuie iedan gros. pa bio to i naimanii dio niihovog imetka koii im
ie Bog dao. i polozi ga u milodarnicu za odrzavanie zaiednice. sluzbi i nienih
diela. Jer. kazem vam: davanie ie blazeniie od primania.
10. Sve treba biti uradeno. primiereno i u redu. A ostatak ce dovesti u red Duh
koii izlazi od Oca na Nebu. Sada sam vas poucio osnovnim pravilima. i evo. Ja
Sam uz vas viecno. do kraia vremena.
226
95. POGLAVL1E
Uzasasce
Uskrsli poucava Svoie ucenike o ispunieniu Otkupiteliskog naloga i utiecaiima
negativnih snaga - U mocnom izvoru-spremniku svemira kao i u atmosIerskoi
kronici. pohranieni su kao pozitivna energiia vodenie natrag i Kralievstvo Bozie
na Zemlii i sve se vise izgraduiu (1). Zemaliska vladavina u ime Kristovo preko
oruda demona (2-3). U ovoi mocnoi prekretnici vremena izlazi na vidielo sve
protuzakonito - Tama u svoiim posliedicama i samostvorenim lancima (4).
Obecanie Duha Svetog (5). Nosi Krista u sebi (6). Ja dolazim ponovno u svoi
slavi (7). Nesebicna liubav ie neraskidiva vrpca (8). Isus ie kao coviek dozivio i
pretrpio sto znaci biti coviek (9-10)
1. Nakon Svog uskrsnuca Isus se ukazao Svoiim ucenicima zivim i proveo s
niima devedeset dana. Naucavao ie i govorio o Kralievstvu Boziem i o svemu
sto ie s niim povezano te ie dovrsio sve sto ie trebao uciniti. Tada ie uputio u
Betaniiu Dvanaestoricu s Mariiom Magdalenom. Josipom. Niegovim ocem.
Mariiom. Niegovom maikom i drugim viernim zenama. u Betaniiu. na
Maslinovu goru koiu im ie bio naznacio.
2. A Isus im rece: 'Vidite. Ja sam vas odabrao izmedu liudi i dao sam vam zakon
i riiec istine.
3. Ja sam vas postavio kao svietlo sviieta i kao grad koii se ne moze sakriti. No.
vriieme dolazi kad ce mrak prekriti Zemliu. a velika tama narode. Nepriiatelii
istine i pravednosti vladat ce u Moie ime i osnovat ce vladavinu ovoga sviieta.
Oni ce podiarmiti narode i nepriiatelia potaknuti na klevetu tako da ce Moie
naucavanie zamiieniti mislieniima liudi i u Moie ime naucavati sto Ja nisam
naucavao. a sa svoiim tradiciiama zamraciti ono sto sam naucavao.
4. No budite dobre volie; ier doci ce vriieme kad ce istina. koiu su drzali
skrivenom. izici na vidielo; i svietlo ce zraciti i mrak ce nestati i bit ce podignuto
pravo kralievstvo. koie ce biti u ovom sviietu. ali ne od ovog sviieta. Riiec
pravednosti i liubavi polazit ce iz sredista. svetog grada na brdu Sion. a brdo u
zemlii Egiptu bit ce priznato kao oltar sviedocanstava Gospodinovih.
5. A sada idem Moiem i vasem Ocu. Moiem i vasem Bogu. No vi ostanite u
Jeruzalemu i ustraite u molitvi. a nakon sedam dana dobit cete snagu odozgo. i
na vama ce se ispuniti obecanie Duha Svetog. i vi cete poci iz Jeruzalema svim
plemenima Izraela i na naiudalieniie diielove Zemlie.¨
227

6. I rekavsi to. On uzdignu Svoie ciste i svete ruke i blagoslovi ih. I dogodi se
da. kad ih ie blagoslovio. biiase od niih odvoien. a iedan oblak. koii ie siao poput
sunca. skloni Ga s niihovih ociiu. I dok ie uzlazio. neki su Ga drzali za noge. a
drugi su molili i pali nicice na tlo.
7. Dok su za Niime gledali prema Nebu. gle. krai niih ie staialo dvoie u biielim
odorama i rekose: 'Vi muzevi Izraela. sto stoiite tu i gledate u Nebo? Ovai Isus.
koieg vam ie oblak sklonio. doci ce isto tako ponovno iz iednog oblaka. I tako
kao sto ste Ga vidieli da ide u Nebo. tako ce doci ponovno na Zemliu.¨
8. Tada su se oni vratili u Jeruzalem s Maslinove gore koia ie od grada udaliena
iedan sabat putovania. I kad dodose. nedostaiase im Mariia Magdalena. i oni ie
trazise ali ie ne nadose. Nekoliko ucenika rece: 'Uciteli iu ie poveo sa sobom¨. i
svi se se cudili osiecaiuci duboko postovanie.
9. I bila ie sredina lieta kad ie Isus uzasao na Nebo. i On ios niie navrsio Svoiu
pedesetu godinu; ier bilo ie neophodno da se sedam puta sedam godina ispune u
Niegovom zivotu.
10. Da. kako bi On postao savrsen podnasaniem svih iskustava i kako bi postao
uzorom svima: dieci i roditeliima. viencanima i neviencanima. mladim i starima.
da. u svim vremenima i u svim situaciiama zemaliskog zivota.
228
96. POGLAVL1E
Izlijevanje Svetoga Duha
O zadacama i polozaiu ucenika (1-3). Tko ie velik u duhu on sluzi i daie u
poniznosti i zahvalnosti (4-5). Poceci crkvene hiierarhiie preko visokih
duznosnika i dostoianstvenika - Oni koii nesebicno sluze svima daiu od srca (6-
7). Sto se dogodilo pri utiecaniu Svetoga Duha? (8-9). Istinsko Kristovo bratstvo
u sluzbi zaiednickog dobra (10). Jedan za sve. Krist (11). Liudsko ponasanie u
prazaiednicama - Rasciep prazaiednica zbog nesuglasica i vlastodrzackog
shvacania (12-13). Ceremoniie i druge liudske tvorevine ne pripadaiu uceniu
Nazarecanina (14-15). Sklad uvierenia stvara slobodu i iedinstvo (16).
Obiasnienie ispoviiedania viere (17-23). Tko Mene sliiedi postaie hramom
liubavi (24-25). Ja Sam istina (26). Preko diela 'Ovo ie Moia riiec¨ poteci ce
zivot u sviiet
1. Nakon sto su se ucenici vratili s Gore okupili su se u gornioi prostoriii i svi su
se uiedinili u zaiednickoi molitvi i poniznoi molbi. a niihov ie broi bio otprilike
stodvadeset.
2. Istog dana ustade Jakov i rece: 'Liudi i braco. vi znate da ie Gospodin. priie
nego nas ie napustio. izabrao Petra da nas vodi i u Niegovo ime bdiie nad nama.
i uz to rekao da ie nuzno izabrati iednoga od onih koii ie s nama bio sviedok
Niegova uskrsnuca i postaviti ga na Niegovo miesto.¨
3. I oni izabrase dvoiicu. Barsabu i Mateia. i pomolise se govoreci: 'O Boze. Ti
koii poznaies srca svih liudi. pokazi nam koieg si od niih dvoiice Ti odabrao da
sudieluie medu apostolima. od koiih si Ti uzdigao Svoga slugu Petra da nas
vodi.¨
4. I oni su glasali. a izbor ie pao na Mateia. i dvanaestorica su ga prihvatili i od
sada se i on ubraiao u apostole.
5. Tada su Ivan i Jakov izdvoiili Petra iz niihovog broia polaganiem ruku da ih
vodi u ime Gospodinovo. govoreci: 'Brate. budi poput isklesanog kamena sa
sest ploha. ti Petre si petra i nosis sviedocanstvo istine na svakoi strani.¨
6. I apostolima su bili dani stapovi kako bi usmieravali svoie korake na putu
istine. te istovremeno krune slave. a prorocima upaliene svietilike da bi svietlom
obasipali put. i kadionice s vatrom; a evandelistima kniiga i sveti zakon. kako bi
229
narod podsiecali na prva temelina nacela; i pastirima bio ie dan kalez i taniur
kako bi stado hranili i nasitili.
7. No nista niie bilo dano iednome a da to niie bilo dano svima. ier svi su bili
iedno svecenstvo pod Kristom kao svoiim uciteliem i visokim svecenikom u
hramu Boziem. A dakonima su dane korpe kako bi u niih stavili stvari koie su
bile neophodne za svetu zrtvu. I niihov ie broi bio stodvadeset. a predvodio ih ie
Petar.
8. I kada ie dosao sedmi dan svi su iednodusno iedan uz drugoga bili u istoi
kuci. i dok su molili dode ton s neba poput huiania snaznog vietra. i prostoriia u
koioi su bili okuplieni uzdrma se i on ispuni citavu kucu.
9. I poiavise se razdvoieni iezici poput plamena vatre. lebdeci nad glavama
svakog poiedinog. I svi su bili ispunieni Svetim Duhom i poceli govoriti iezikom
kako im ie Duh davao govor. Tad ie ustao Petar i mnostvu iz svih zemalia i
iezika. koii su tu bili zaiedno. propoviiedao zakon Kristov. Po izviestaiu onih
koii su to vidieli i culi. svaki ie coviek cuo riiec na svome vlastitom ieziku u
koiemu ie bio roden.
10. A oni koii su slusali. tog dana bilo ih ie okuplieno tri tisuce dusa u zaiednici.
primili su sveti zakon. okaiali svoie griiehe i primili krstenie i nastavili zivieti
svoi zivot u bratstvu apostola. u stalnoi zrtvi i molitvi.
11. I oni koii su vierovali predali su sav svoi posied. sve su imali zaiednicki i
zivieli su zaiedno na istome miestu i iskazivali su liubav i dobrotu Boziu svoioi
braci i sestrama i svim stvoreniima. Radili su svoiim rukama za zaiednicko
dobro.
12. I od ovih. dvanaest ie bilo imenovano za proroke. s dvanaset evandelista i
dvanaest pastira i k tome niihovi pomagaci. te dakoni univerzalne zaiednice. i
niih ie bilo stodvadeset na broiu. I tako ie hram Davidov bio podignut od zivih
liudi ispunienih dobrotom. onako kako im ie to Uciteli pokazao.
13. A zaiednici u Jeruzalemu kao predstoinik i andeo bio ie dan Jakov. brat
Gospodinov. i ios dvadeseticetiri svecenika u cetverostrukoi sluzbi. te dakoni i
niihovi pomagaci. I nakon sest dana okupili su se mnogi. i doslo ie sest tisuca
liudi i zena k tome. koii su primili sveti zakon liubavi. i s radoscu primili su
riiec.
230
14. I dok su bili okuplieni dana Gospodnieg. nakon sto ie sabat prosao. i
prinosili svetu zrtvu. nedostaiali su im Mariia i Josip. Isusovi roditelii. Oni su ih
trazili ali ih nisu nasli.
15. A neki medu niima rekose: 'Sigurno ih ie Gospodin uzeo kao i Magdalenu.¨
Niih ispuni strah i zapievahu pohvalu Boziu.
16. I Duh Bozii dode na apostole i proroke medu niima. i buduci su se siecali sto
ih ie Gospodin poucavao. svi su u iedan glas priznali i slavili Boga govoreci:
17. 'Mi vieruiemo u Jednog Boga: beskonacnog. tainog pocetka. viecnog Oca.
od koga potiecu sve stvari. nevidliive i vidliive. Sve u svemu kroz sve i oko
svega. Sveti Jedan. u kome sve postoii. sto ie bilo. sto iest i sto ce biti.
18. Mi vieruiemo u iednog Gospodina. nasu Gospodaricu. savrsenog svetog
Krista: Boga od Boga. svietlo od svietla rodenog. Nas Gospodin. Otac. Zarucnik
i Sin. Nasa Gospodarica. Maika. Zarucnica i Kci. Tri oblicia u Jednom
nepodiielienom bivstvu. Dvostruko troiedinstvo. Da se Bog obiavliuie kao Otac.
Zarucnik i Sin svake duse. i da ce svaka dusa postati savrsena kao Maika.
Zarucnica i Kci Bozia.
19. A ovo preko uzlaska duse u Duh i silaska Duha u dusu. Duh dolazi s Neba i
postao ie tiielom od viecno blagoslovliene dievice. u Isusu i svakom Kristu
Boziem. i bio ie roden i poucavao put zivota i patio zbog svietovnih vladara i bio
ie raspet na kriz i pokopan i sisao u pakao. I koii opet uskrisuie i uzdize se u
slavu. od kuda On svima daruie svietlo i zivot.
20. Mi vieruiemo u sedmerostrukog Duha Bozieg. darovatelia zivota. koii
proizlazi iz Svetih Dvoie. koii dolazi preko Isusa i preko sviiu koii su vierni
unutarniem svietlu; koii stanuie u zaiednici. u od Boga izabranome Izraelu; koii
viecito dolazi u sviiet i obasiava svaku dusu koia trazi; koii daie zakon sto sudi
zivima i mrtvima. koii govori preko proroka u svim dobima i zemliama.
21. Mi vieruiemo u iednu svetu sveopcu i apostolsku zaiednicu: sviedokiniu sve
istine. koiu ona odrzava i dariva. Stvorenu od Duha i vatre Bozie. hranienu
vodama. sietvama i plodovima zemlie. Koia preko Duha zivota. svoiih dvanaest
kniiga i sakramenata. svoiih svetih riieci i diela. spaia odabrane u misticno
uiedinienie a coviecanstvo uiediniuie s Bogom. koia nas cini sudionicima
bozanskog zivota i bica. sviedoceci o tom svetim simbolima.
231
22. I mi ocekuiemo povratak sveobuhvatnog Krista i Kralievstva Bozieg. u
koiem postoii pravednost. I sveti grad s dvanaest vrata: U niemu su hram i oltar
Bozii. Odatle proizlaze tri pravila s cetverostrukom zadacom. da poucavaiu svu
istinu i prinose svakodnevnu zrtvu zahvalnosti.
23. I kako unutra tako van. U velikom kao i u malom. Kako gore tako i dolie.
kako na Nebu tako i na Zemlii. Mi vieruiemo u ciscenie duse preko mnogih
rodenia i iskustava. u uskrsnuce od mrtvih. u viecni zivot svih pravednih. iz
viecnosti u viecnost i mir u Bogu zauviiek. - Amen.¨
24. I kako su se uzdizali oblaci tamiana cuo se zvuk mnogih zvona i mnostvo
nebeskih ceta slavilo ie Boga govoreci:
25. 'Slava. cast. pohvala i zahvala Bogu. Ocu. Zarucnik i Sinu. koii ie iedno s
Maikom. Zarucnicom i Kceri. od koiega Viecni Duh proizlazi. i koii ie sva bica
stvorio. Iz sve viecnosti. sada i u svu viecnost - amen - aleluia. aleluia. aleluia.
26. I ako netko od riieci ovog evandelia oduzme ili nadoda ili ako sakriie i
prekriie niegovo svietlo kao pod posudom. svietlo koie ie Sveti Duh dao nama.
dvanaestorici sviedoka. izabranih od Boga za prosvietlienie sviieta. za niegovo
otkuplienie: Neka bude anatema maranatha. do poiave Krista Isusa. naseg
Otkupitelia. sa svim svetima. Amen.¨
Ovdie zavrsava sveto evandelie savrsenog zivota Isusa. Krista. Sina Davidovog
po tiielu. Sina Bozieg po duhu. Ovdie isto tako zavrsava evandelie svete
dvanaestorice. koie su izvorno zapisali apostoli i kasniie ga preniieli istinskim
sliedbenicima Ucitelia u ranim danima zaiednice Jeruzalemske. Slava Bogu.
ciiom ie snagom ovo bilo zapisano!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->