xÉÉMÉäxpù½þÉ®úÉªÉ ÊjɱÉÉäSÉxÉÉªÉ ¦Éº¨ÉÆÉMÉ®úÉMÉÉªÉ ¨É½äþ·É®úɪÉ

*
ÊxÉiªÉÉªÉ ¶ÉÖrùÉªÉ ÊnùMÉƤɮúÉªÉ iɺ¨Éè xÉEòÉ®úÉªÉ xɨÉ&ʶɴÉɪÉ**

cmh-W-Ir-Xþinh-Xm-WvUhþkvXhw
PSm-I-Sm-l-kw-{`-a-{`-a-¶n-en¼\nÀQco
hntem-e-ho-Nn-h-Ãco hncm-P-am\ aqÀ²\n
[K-²-K-²-K-Öz-e-Ã-em-S-]« ]mhtI
Intim-c-N-{µ-ti-Jtc cXnx {]Xn-£Ww aa

VÉ]õÉEò]õɽþºÉ¨§É¨É§É¨ÉÊzÉʱɨ¤ÉÊxÉZÉÇ®úÒ* ʴɱÉÉä±É´ÉÒÊSɴɱ±É®úÒ Ê´É®úÉVɨÉÉxÉ ¨ÉÚrÇùxÉÒ**
vÉMÉrùMÉrùMÉVV´É±É±±É±ÉÉ]õ{Éiõ{ÉÉ´ÉEäò* ÊEò¶ÉÉä®úSÉxpù¶ÉäJÉ®äú ®úÊiÉ& |ÉÊiÉIÉhÉÆ ¨É¨É**
PSmSho-K-f-Ö-e-{]-hm-l-]m-hn-X-Øte
Ktf-ƒhew_y-ew_nXmw `pPw-K-Xpw-K-am-enImw
Ua-Í-a-Í-a-Ía¶n-\mZh¯-Z-]yb
NImc NWvU-XmWvUhw Xt\mXp \x inhx inhw

VÉ]õÉ]´ÉÒMɳýVVɱÉ|É´Éɽþ{ÉÉÊ´ÉiɺlɱÉä*Mɳäýƒ´É±ÉƤªÉ±ÉÆʤÉiÉÉÆ ¦ÉÖVÉÆMÉiÉÖÆMɨÉÉʱÉEòÉÆ**
b÷¨Éo¨Éo¨Éo¨ÉÊzÉxÉÉnù´ÉkÉnù{ªÉªÉ * SÉEòÉ®ú SÉhb÷iÉÉhb÷´ÉÆ iÉxÉÉäiÉÖ xÉ& ʶɴÉ& ʶɴÉÆ**
[cm-[-tc{µ\µn\o hnem-k-_Ôp_-Ôpc
kv^pc-±r-K-´-k-´Xn {]tam-Z-am-\-am-\tk
Ir]m-I-Sm-£-t[m-cWo \ncp-²-ZpÀ²-cm-]Zn
IzNn¨nZw-_tc at\m hnt\m-Z-taXp hkvXp\n

PÉ®úÉPÉ®äúxpù xÉÎxnùxÉÒ Ê´É±ÉɺɤÉxvÉÖ¤ÉxvÉÖ®ú º¡Öò®úqÞùMÉxiɺÉxiÉÊiÉ |ɨÉÉänù¨ÉÉxɨÉÉxɺÉä**
EÞò{ÉÉEò]õÉIÉvÉÉä®úhÉÒ ÊxɯûrùnÖùrÇù®úÉ{ÉÊnù C´ÉÊSÉÎSSÉnÆù¤É®äú ¨ÉxÉÉä Ê´ÉxÉÉänù¨ÉäiÉÖ ´ÉºiÉÖÊxÉ**
PSm-`p-PwK]nwK-e-kv^p-cXv^Wm-a-Wn-{]`m
IZw-_-Ip-¦p-a-{Z-h-{]-en]vX ZnKz-[q-aptJ
aZm-Ô-kn-Ôp-c-kv^p-c-¯z-Kp-¯-co-b-ta-Zptc
at\m-hn-t\m-Z-a-ÛpXw _n`À¯p `qX-`À¯cn

1

VÉ]õɦÉÖVÉÆMÉ Ë{ÉMɱɺ¡Öò®úi¡òhÉɨÉÊhÉ|ɦÉÉ EònÆù¤ÉEÖÆòEÖò¨Épù´É|ÉʱÉ{iÉ ÊnùM´ÉvÉÚ¨ÉÖJÉä**
¨ÉnùÉxvÉʺÉxvÉÖ®úº¡Öò®úk´ÉMÉÖkÉ®úҪɨÉänÖù®äú ¨ÉxÉÉäÊ´ÉxÉÉänù¨Éi¦ÉÖiÉÆ Ê¤É¦ÉkÉÖÇ ¦ÉÚiɦÉkÉÇÊ®ú
kl-{k-tem-N\ {]`r-Xy-tijteJ-ti-Jc
{]kq-\-[q-fn-t[m-c-Wo-hn-[q-k-cm-Mv{Ln-]o-T`q
`pPw-K-cm-P-am-ebm \n_-²-Pm-S-Pq-SIx
{inssb Nncmb PmbXmw NtIm-c-_-Ôp-ti-Jcx

xÉÉMÉäxpù½þÉ®úÉªÉ ÊjɱÉÉäSÉxÉÉªÉ ¦Éº¨ÉÆÉMÉ®úÉMÉÉªÉ ¨É½äþ·É®úɪÉ*
ÊxÉiªÉÉªÉ ¶ÉÖrùÉªÉ ÊnùMÉƤɮúÉªÉ iɺ¨Éè xÉEòÉ®úÉªÉ xɨÉ&ʶɴÉɪÉ**
ú
ºÉ½þ»É±ÉÉäSÉxÉ |ɦÉÞiªÉ¶Éä¹É±ÉäJɶÉäJÉ®ú |ɺÉÚxÉvÉÚʳývÉÉä®úhÉÒÊ´ÉvÉֺɮúÉÎRÂóQÉ{ÉÒ`ö¦ÉÚ&*
¦ÉÖVÉÆMÉ®úÉVɨÉɱɪÉÉ ÊxɤÉrùVÉÉ]õVÉÚ]õEò& ʸɪÉè ÊSÉ®úÉªÉ VÉɪÉiÉÉÆ SÉEòÉä®ú¤ÉxvÉÖ¶ÉäJÉ®ú&**
eem-S-N-Xz-c-Öz-e-²-\-RvP-b-kv^p-enw-K-`m-þ
\n-]oX]©-km-bIw \a-¶n-enw-_-\m-bIw
kp[m-a-bq-J-te-Jbm hncm-P-am-\-ti-Jcw
alm-I-]menk¼tZ intcm PSm-e-akvXp \x

±É±ÉÉ]õSÉi´É®úVV´É±ÉrùxÉ\Vɪɺ¡Öò˱ÉMɦÉÉÊxÉ{ÉÒiÉ{É\SɺÉɪÉEÆò xɨÉÊzÉ˱ɤÉxÉɪÉEÆò*
ºÉÖvÉɨɪÉÚJɱÉäJɪÉÉ Ê´É®úÉVɨÉÉxɶÉäJÉ®Æú ¨É½þÉEò{ÉÉʱɺɨ{Énä ʶɮúÉä VÉ]õɱɨɺiÉÖ xÉ&**
Icm-f-^m-e-]-«nIm [K-²-K-²-K-Öz-eZvþ
[\-RvP-bm-lpXn-IrX {]N-WvU-]-©-km-btI
[cm-[-tc-{µ-\-µn\o IpNm-{K-Nn-{X-]-{X-Iþ
{]IÂ]-ss\-I-inÂ]n\o {Xntem-Nt\ cXnÀ½a

ùEò®úɳý¡òɱÉ{ÉõÊiõ EòÉ vÉMÉrùMÉrùMÉVV´É±ÉnÂù vÉxÉ\VɪÉɽÖþÊiÉEÞòiÉ |ÉSÉhb÷{É\SɺÉɪÉEäò*
vÉ®úÉvÉ®äúxpùxÉÎxnùxÉÒ EÖòSÉÉOÉÊSÉjÉ{ÉjÉEò|ÉEò±{ÉxÉèEòʶÉα{ÉxÉÒ ÊjɱÉÉäSÉxÉä ®úÊiɨ¨ÉǨÉ**
\ho-\-ta-L-a-WvU-eo-\n-cp-²-ZpÀ²-c-kv^p-cÂþ
Iplq-\n-io-Yn\oXax {]_-Ô-_-²-I-Ôcx
\nen-¼-\nÀQ-co-[-c-kvX-t\mXp Ir¯n-kn-Ôpcx
Iem-\n-[m-\-_-Ôpcx {inbw PK-²q-c-Ôcx

xÉ´ÉÒxɨÉävɨÉhb÷±ÉÒ ÊxɯûrùnÖùvÉÇ®ú º¡Öò®ú±É EÖò½ÚþÊxɶÉÒÊlÉxÉÒiɨÉ& |ɤÉxvɤÉrùEòxvÉ®ú&
ÊxÉʱɨ{ÉÊxÉZÉÇ®úÒvÉ®úºiÉxÉÉäiÉÖ EÞòÊkÉ ÊºÉxvÉÖ®ú& Eò±ÉÉÊxÉvÉÉxɤÉxvÉÖ®ú& ʸɪÉÆ VÉMÉrÖù®úxvÉ®ú&
{]^p-Ã-\o-e-]-¦-P-{]-]©Imfn-a{]`mþ
hew_n-I-WvT-I-µeocpNn-{]-_-²-I-Ôcw
kvacÑnZw ]pc-ÑnZw `h-ÑnZw aJ-ÑnZw
KP-Ñn-Zm-Ô-I-ÑnZw Xa-´-I-ÑnZw `tP

2

|É¡Öò±±ÉxÉÒ±É{ÉRÂóEòVÉ|É{É\SÉEòÉʳý¨É|ɦÉɴɱÉÆʤÉEòh`öEòxnù±ÉÒ¯ûÊSÉ|ɤÉrùEòxvÉù®Æú*
º¨É®úÎSUônÆù {ÉÖ®úÎSUônÆù ¦É´ÉÎSUônÆù ¨ÉJÉÎSUônÆù MÉVÉÎSUônùÉxvÉEòÎSUônÆù iɨÉxiÉEòÎSUônÆù ¦ÉVÉä**
AJÀh-kÀÆ-aw-K-fm-I-em-I-Zw-_-a-RvPco
ck-{]-hm-l-am-[pco hnPrw-`-Wm-a-[p-{hXw
kvacm-´Iw ]pcm-´Iw `hm-´Iw aJm-´Iw
KPm-´-Im-Ô-Im-´Iw Xa-´-Im-´Iw `tP

xÉÉMÉäxpù½þÉ®úÉªÉ ÊjɱÉÉäSÉxÉÉªÉ ¦Éº¨ÉÆÉMÉ®úÉMÉÉªÉ ¨É½äþ·É®úɪÉ*
ÊxÉiªÉÉªÉ ¶ÉÖrùÉªÉ ÊnùMÉƤɮúÉªÉ iiɺ¨Éè xÉEòÉ®úÉªÉ xɨÉ&ʶɴÉɪÉ**

+JÉ´ÉǺɴÉǨÉÆMɱÉÉEò±ÉÉEònÆù¤ÉɨÉ\VÉ®úÒ ®úºÉ|É´Éɽþ¨ÉÉvÉÖ®úÒ Ê´ÉVÉÞ¦Æ ÉhÉɨÉvÉÖµÉiÉÆ
º¨É®úÉxiÉEÆò {ÉÖ®úÉxiÉEÆò ¦É´ÉÉxiÉEÆò ¨ÉJÉÉxiÉEÆò MÉVÉÉxiÉEòÉxv
MÉVÉÉxiÉEòÉxvÉEòÉxiÉEÆò iɨÉxiÉEòÉxiÉEÆ
ÉxiÉEòÉxiÉEÆò ¦ÉVÉä**
Pb-Xz-Z-{{``hn-{`-a-{`-aZv `pPw-K-a-kv^p-cþ
²K-²-K-ZZzn-zn\nÀ¤-aXv Icm-f-^m-e-lhyhmSv
[nan-²n-a
an-n²n-an-[z-\³ arZw-K-Xpw-K-awKfþ
[z\n{Ia-{- ]
]-hÀ¯nX {]N-WvU-Xm-WvUhx inhx

VɪÉi´Énù§ÉʴɧɨɧɨÉnÂù ¦ÉÖVÉÆMɨÉ
ɨɺ¡Ö
º¡Öò®úrùMÉrùMÉÊuùÊxÉMMÉǨÉiÉ Eò®úɳý¡òɱɽþ´ªÉ´ÉÉ]Âõ
ÊvÉʨÉÊvÉʨÉÊvÉʨÉv´ÉxÉxÉÂ
ÉʨÉv´ÉxÉxÉ ¨ÉÞnÆùMÉiÉÖMÆ É¨ÉÆMɳýv´ÉÊxÉGò¨É
ÊxÉGò¨É |É´ÉÌkÉiÉ |ÉSÉhb÷iÉÉhb÷´É& ʶɴÉ&
Zrj-Zzn-N
Nn-n{X-XÂ]-tbmÀ`p-Pw-K-au-àn-I-{ktPmÀþ
¤cn-jvT-c
c-Xv\-tem-jvTtbmx kplr-Zzn-]-£-]-£tbmx
£tbmx
XrWm-c-h
hn-nµ-N-£ptjmx {]Pm-a-lo-a-tl-{µtbmx
kaw {]hÀ¯
{]hÀ¯-b-·\x IZm kZm-inhw `tP

où¹ÉÊuùÊSÉjÉiɱ{ɪÉÉä¦ÉÖVÇ ÉÆMɨÉÉèÉèÊHòEò»ÉVÉÉäMÉÇÊ®ú¹`ö®úixxɱÉÉä
ɱÉÉä¹`öªÉÉä& ºÉÖ¾þÊuù{ÉIÉÖ{ÉIɪÉÉä&*
iÉÞhÉÉ®úÊ´ÉxnùSÉIÉÖ¹ÉÉä& |ÉVÉɨɽþҨɽäþxpùªÉÉä& ºÉ¨ÉÆ |É´ÉiÉÇ
´ÉiÉǪÉx¨ÉxÉ& EònùÉ ºÉnùÉʶɴÉÆ ¦ÉVÉä**
IZm-\n-e
en-n¼-\nÀQ-co-\n-Ip-RvP-tIm-S-tc-h-k³
hnap-à-ZZpÀ½Xnx
pÀ½Xnx kZm inc
inc-Ø-a-RvPenw hl³
hnc-à-ttememe-tem-N\mXv eem-a-^m-e-e-áIx
inthXn a{´
a{´-ap-¨-c³ IZm kpJo `hm-ßylw

EònùÉÊxÉʱɨ{ÉÊxÉZÉÇ®úÒÊxÉEÖò\VÉEòÉä]õ®äú´É ´ÉºÉxÉ ʴɨÉÖHònÖù¨¨ÉÇÊiÉ&É& ºÉnùÉ Ê¶É®úºlɨÉ\VÉ˱É
lɨÉ
´É½þxÉÂ*
Ê´É®úHò±ÉÉ䱱ɱÉÉä
ɱÉÉäSÉxÉÉiÉ ±É±ÉɨɡòÉ
±É±ÉɨɡòɱɱÉMxÉEò& ʶɴÉäÊiÉ ¨ÉxjɨÉÖSSÉ®ú®úxÉ EònùÉ ºÉÖJÉÒ ¦É´ÉÉi¨ªÉ½Æþ*
Caw ln \nXy-ta-h-apàap¯-tam-¯aw kvXhw
]TÂ kvac³ {_ph³ -\tcm hnip-²n-taXn
taXn k´Xw
ltc Kpcu k `àn
`àn-amip bmXn \m\yYm KXnw
hntam-l\
\w ln tZln\mw Xp i¦-cky Nn´\w

3

<¨ÉÆ Ê½þ ÊxÉiªÉ¨Éä´É¨ÉÖÉÖHò¨ÉÖkɨÉÉäkɨÉÆ ºiÉ´ÉÆ {É`ö±º¨É®ú
É®úxÉà¥ÉÖ´ÉxÉ xÉ®úÉä ʴɶÉÖrù¨ÉäÊiÉ ºÉxiÉiÉÆ*
½þ®äú MÉÖ®úÉè ºÉ ¦ÉÊHò¨ÉɶÉÖ
¨ÉɶÉÖ ªÉÉÊiÉ xÉÉxªÉlÉÉ MÉËiÉ Ê´É¨ÉÉä½þxÉÆ Ê½þ näùʽþxÉÉÆ iÉÖ ¶ÉÆEò®úºªÉ ÊSÉxiÉxÉÆ**
\mtK-{µ-lm-cmb {Xntem-N-\
\mb `kvamw-K-cmb atl-iz-cmb
\nXym-b-ip-²mb ZnKw-_-c
cmb
mb Xkvssa \Im-cmb \ax inhmb
(mistakes
mistakes if any may be pointed out to: chandra_hari18@yahoo.com)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful