DOSHA SIDHANTA ACCORDING TO SUSHRUTA

Dr . Ajay Chavan
1 st Year P . G . Rasashatra

Dosha
 Nirukti

SÕwÉrÉliÉÏ CÌiÉ SÉåwÉÉ|| AHSu16 .. ./

:

27/01/2010

Which causes vitiation of Dushyas is called Dohsa. Is literary meaning. But when Dhoshas are in Balanced condition they are carry out all the Physiological function & maintain a health.2

urÉÑimɨÉÏ Su.Su21/5 .
 uÉÉ  iÉmÉ

27/01/2010

aÉÌiÉaÉlkÉlÉrÉÉå || xÉÇiÉÉmÉå || AÍsÉÇaÉlÉå||

 ÎzsÉwÉ

3

SÉåwÉÉ xjÉÉlÉ
Sushruta Vata Shroni, Guda
Susu216 . . /

Charak

Vaggbhata
27/01/2010

Vasti, Pakwashya, Chsu207 . . / .. . / Purishadhana AHSu123 Sprsheindriy , Kati, am Sakthini Nabhi, Amashaya, Rudhira

Pitta Pakwamashayamadhya Sweda, lasika, Amashaya Kapha Amashaya

Ura, Shira, Kantha, Griva, Parva Kloma, Rasa, Meda Jivha
4

Guna Of Vata
27/01/2010

Sushruta

Charak

Vaggbhata Ruksha, shita, AHSu114 .. ./ Sukshama, khara, Vibhu, Ashukari

Ruksha, shita, Ruksha, Shita, SuNi17 . ./ ChSu158 . ./ laghu, Laghu, Muhuchara, Sukshama, Vishada, vishada, Khara, Daruna, Avaktya,Rajogu Amurta, na Tiryaka, Yogvahai Aashukari.

5

Guna Of
Sushruta

Pitta
27/01/2010

Charaka

Vaggbhata

Ushana, Sneha, Drava, Laghu, SuSu2111 . . / ChSu154 . ./ AHSu111 .. ./ Tikshna, Sara, Vishada, Katu, Amla, Visragandha, Vidagdha, Putigandha, SuklaArunava Visragandha. Nilpitavarna rna .

6

Guna Of
Sushruta Guru, SuSu2115 . . / Singdha Shita, Pichila, Manda, Sthira, madura, Avigandha

Kapha
27/01/2010

Charaka

Vaggbhata

Matsarya, Singdha, Chsu160 . ./ AHSu112 .. . Simita, Guru/, Shita. Sukla, Lavan, Sweta

7

Karma of Dosha ’ s
 uÉÉiÉ

27/01/2010

:  SÉåwÉkÉÉiuÉÉÎlaÉxÉqÉiÉÉÇ xÉÇmÉëÉÎmiÉÇ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ cÉ|| Ì¢ürÉÉhÉÉqÉÉlÉÑsÉÉåqrÉÇ cÉ MüUÉåirÉMÑüÌmÉiÉÉåÅÌlÉsÉ ||Su.Ni.1/9

 MüTü

:
Su.Su.15/6
8

xÉÎlkÉxÉÇzsÉåwÉhÉxlÉåWûlÉ UÉåmÉhÉmÉÔUhÉoÉsÉxjÉæM×üiÉç ||


Contd…
 ÌmÉ ¨ É

27/01/2010

: UÉaÉmÉÎiMüiÉåeÉÉåqÉåkÉÉåwqÉM×üÎimɨÉÇ mÉÇcÉkÉÉ mÉëÌuÉpÉiMüqÉÎalÉMüqÉïhÉÉÅlÉÑaÉëWÇû||

Su.su.15/5

9

Types of vata

27/01/2010

mÉëÉhÉÉåSlÉÉæ xÉqÉÉlÉ¶É urÉlÉɶÉÉmÉÉlÉ LuÉ cÉ |

xjÉÉlÉxjÉÉ qÉÉÂiÉÉ: mÉlcÉ rÉÉmÉrÉÎliÉ zÉUÏËUhÉqÉç||
Su.Ni.1/12


Prana Vata : rÉÉå uÉÉrÉÑuÉï¢üxÉÇcÉUÏ ..........mÉëÉhÉɶÉÉmrÉuÉsÉqoÉiÉå||
Su.Ni. 1/12


Udana Vata : ESÉlÉÉå lÉÉqÉ rÉxiÉÔkuÉïqÉÑmÉæÌiÉlÉç .............. ÌuÉzÉåwÉÉåÅÍpÉmÉëuÉiÉïiÉå||
Su.Ni.1/14

10


Vyana Vata :

Contd…
27/01/2010

M × üixlÉSåWûcÉUÉå urÉÉlÉÉå ................. mÉgcÉkÉÉ cÉå¹rÉirÉÌmÉ||

Su.N i.1/16

Samana Vata : AÉqÉmÉYuÉÉzÉrÉcÉU : xÉqÉÉlÉÉå ................ ÌuÉzÉåwÉÉÎluÉÌuÉlÉÌ£ü ÌWû||
11

Types of Pitta
 iÉŠÉSعWåûiÉÑMåülÉ

27/01/2010

ÌuÉzÉåwÉåhÉ mÉYuÉÉqÉÉzÉrÉqÉkrÉxjÉÇ .............................. iÉÎxqÉlÉç pÉëÉeÉMüÉåÅÎalÉËUÌiÉ xÉÇSèlrÉÉ||
Su.Su.21/10

Ø Ranjak Agni:

UÉaÉM×üiÉ UxÉxrÉ UgeÉMüÉÎalÉ UgeÉÌmÉ¨É MüqÉï|| mÉÎiMüM×üiÉÇ AÉWûÉUxrÉ ......||
12

Ø Pachaka Agni:

Ø Alochak Agni:

Contd…
ØSadhakagni :  qÉåkÉÉM×üiÉÇ qÉåkÉÉaÉëljÉMüwÉïhÉxÉÉqÉjÉï ................||

27/01/2010

ØBhrajakagni :

EwqÉM×üiÉ iuÉMüxjÉ ÌmɨÉÇ ............||

 

Su.Su.15/2(Dalhana)
13

Sites of pitta in Human Body
27/01/2010

14

Types of Kapha

27/01/2010

EU:xjÉÎx§ÉMüxÉlkÉÉUhÉ ................................................... ..... xÉuÉïxÉÎlkÉxÉÇzsÉåwÉÉiÉç xÉuÉïxÉlkrÉlÉÑaÉëWÇû MüUÉåÌiÉ ||Su.Su.21/14

Ø Shleshak Kapha :

xÉÎlkÉzsÉåwÉM×üiÉç xÉÎlkÉoÉlkÉlÉ MüUÉåÌiÉ .....|| xlÉåWûlÉM×üÌSÌiÉ zÉËUUxrÉ xlÉæakÉÇMüUÉåÌiÉ .....||
15

Ø Kledak Kapha :

Ø Bodhak Kapha :

Contd…
ØTarpak Kapha:  mÉÔUhÉxrÉ zÉUÏUxrÉ oÉWÒûiuÉÉlqÉÔiÉïiuÉÉŠ ......|| Ø

27/01/2010

ØAvlambak Kapha:  oÉsÉM×üiÉç mÉÑ̹M×üiÉç ..................||

Su.Su.15/4 (Dalhan)

16

uÉ × kSÏ sÉ ¤ ÉhÉ OF uÉÉiÉ Sushruta Vaggbhat
Vakparushya, SuSu1514 . . / Karshya, karshnya, Gatraspurana, ushnakamitwa, Nidranasha, Alpabala, Kamitwa AHSu1116 , .. . / Kampa, Shakrudgrahan , Prlap, Bhrama.

17

27/01/2010

uÉ × kSÏ sÉ ¤ ÉhÉ OF ÌmÉ ¨ É
27/01/2010

Sushruta

Vaggbhata

Pitabhasata, Kshatru, Daha, SuSu1514 . . / AHSu117 .. . / Santap, Alpanidrata Shitakamitwa, Murcha, Balahani, Indriyadaurbal ya, Pitavinmutra, Pitanetra, Twaka.

18

uÉ × kSÏ sÉ ¤ ÉhÉ OF MüTü
27/01/2010

Sushruta

Vaggbhat

Shouklya, Mandagni, SuSu1514 . . / AHSu117 .. . / Shaitya, Praseka, Sthairya, Alasya, Swasa, Gaurovm, Kasa Avsada, Tandra, Nidra, Sandhivishlesh a.
19

¤ ÉrÉ sÉ ¤ ÉhÉ OF uÉÉiÉ
27/01/2010

Sushruta Mandachestha, SuSu159 . . / Alpavaktya, Alpaharsha, Mudhasdnya.

Vaggbhata Moha, AHSu1115 .. . / Shleshmavrudhi ,

20

¤ÉrÉ sɤÉhÉ OF ÌmɨÉ
27/01/2010

Sushruta Mandaushma, Madagni, SuSu159 . . / Nishprabha

Vaggbhata Mandoanal, shita, AHSu1116 .. . / Prphahani

21

¤ÉrÉ sɤÉhÉ OF MüTü
27/01/2010

Sushruta

Vaggbhata

Rukshata, Bhrama, SuSu157 . . / AHSu1113 .. . / Antardhah, Hraddraya, Shlesmashay shunyata, Sandhishaithil ya,Trushana, Daurbalya,
22

Rakta Is Dosha ???

Rakta As Dosha
27/01/2010

 uÉÉiÉÌmɨÉzsÉåqÉhÉ

LuÉ SåWûxÉqpÉuÉWåûiÉuÉ ............................... iÉSåÍpÉUåuÉ zÉÉåÍhÉiÉcÉiÉÑjÉåï : xÉqpÉuÉÎxjÉÌiÉmÉësÉrÉåwuÉmrÉÌuÉUÌWûiÉÇ zÉËUUÇ pÉuÉÌiÉ|| Su.Su.21/3 SåWû: MüTüSÎxiÉ lÉ ÌmɨÉÉ³É cÉ qÉÉÂiÉÉiÉ| zÉÉåÍhÉiÉÉSÌmÉ uÉÉ ÌlÉirÉÇ SåWû LiÉæxiÉÑ kÉÉrÉïiÉå|| Su. Su.21/4

   lɨÉåï

24

Contd…
 There

27/01/2010

can be no organism without

Vata, Pitta, Kapha and Rakta, which are necessary to constantly maintain its integrity.

25

xjÉÉlÉ OF U£ü
27/01/2010

 zÉÉåÍhÉiÉxrÉ

xjÉÉlÉÇ rÉM × üiÉÎmsÉWûÉlÉÉæ | iɧÉxjÉqÉãuÉ zÉãwÉÉhÉÉÇ zÉÉãÌlÉiÉxjÉÉlÉÉqÉlÉÑaÉëWÇû MüUÉåÌiÉ||
Su.Su.21/16

ØYakruta ØPliha

26

aÉÑhÉ OF U£ü
27/01/2010

 AlÉÑwhÉzÉÏiÉÇ

qÉkÉÑUÇ ÎxlÉakÉÇ U£ügcÉ

uÉhÉïiÉ:|

zÉÉåÍhÉiÉÇ aÉÑ ÌuÉxÉëÇ xrÉÉS ÌuÉSWû¶É ÌmɨÉuÉiÉ||
Su.Su.21/17

ØVesram – Amagandhi ØVidahacha Pitaavat – how pitta does vidaha
27

MüqÉï Of U£ü
27/01/2010

 SåWûxrÉ

ÂÍkÉUÇ qÉÔsÉÇ ÂÍkÉUåhÉæuÉ kÉÉrÉïiÉå || iÉxqÉɱ¦ÉålÉ xÉÇU¤rÉÇ U£Çü eÉÏuÉ CÌiÉ ÎxjÉÌiÉ: || Su.Su.14/44

The root (originating factor) of the body is Rakta and body is sustained verily by Rakta.
uÉhÉïmÉëxÉÉSÇ qÉÉÇxÉmÉÑÌ¹Ç eÉÏuÉrÉÌiÉ cÉ || Su.Su.15/6

 

 U£Çü

28

¤ÉrÉ Of U£ü
27/01/2010

 zÉÉåÍhÉiɤÉrÉå

iuÉMümÉÉÂwrÉqÉqsÉzÉÏiÉmÉëÉjÉïlÉÉxÉÉÍxÉUz ÉæÍjÉsrÉÇ cÉ ||

Su.Su.15/9

ØAmla – Amlarasa ichhyabecause of  Vatavrudhi ØShita – Darvatwa kshya of Rakta  increases Ushnatwaof body.

Su.Su.15/9 (Dalhan)

29

uÉ×ÎkS Of U£ü
27/01/2010

 .......................

U£Çü U£üÉÄQçûaÉÉͤÉiÉÉÇ ÍxÉUÉmÉÔhÉïiuÉÇ cÉ||

Su.Su.15/14

Rakta vrdhi causes flushed body particulary eyes, fullness of blood vessels.
30

Cause of Prakopa of Rakta
 ÌmɨÉmÉëMüÉåmÉhÉæUåuÉ

27/01/2010

cÉÉpÉϤhÉÇ................................ ............................ ÌuÉzÉwÉæUxÉ×Mçü mÉëMüÉåmÉqÉÉmɱiÉå ||
Su.Su.21/25

Rakta prakopaverily by exiting agent of Pitta and by frequent intake of drava, snigdha etc. Aahara and divaswapna, krodha etc.
31

Concept of rakta as dosha
 Acc.

27/01/2010

Sushruta Rakta is also

responsible for the EimÉÌ¨É and
ÌuÉlÉÉzÉ Sharira as like the

Tridosha and for Dharan it is also responsible.Su.Su.21/4
 He

has mentioned that U£ü uÉæzÉqrÉ
32

is also responsible for the EimĘ́É
of urÉÉÍkÉ
Su.Su.21/3

Contd…
 Susruta

27/01/2010

has mentained xjÉÉlÉ and

mÉëMüÉåmÉ MüÉUhÉ of Rakta as like

the Tridosha.

Su.Su.21/16,25
 He

has mentaied classification of
33

urÉÉÍkÉ are uÉÉiÉeÉ, ÌmɨÉeÉ, MüTüeÉ,

Contd…
 uÉÉiÉÉSØiÉå

27/01/2010

lÉÉÎxiÉ ÂeÉÉ lÉ mÉÉMü: ÌmɨÉÉSØiÉå lÉÉÎxiÉ MüTüÉŠ mÉÔrÉ.......................................... zÉÉåÍhÉiÉqÉåuÉ mÉÉMüÉå qÉiÉÉåÅUåwÉÉÇ ÌuÉSÒwÉɲÏÌiÉrÉ: ||
Su.Su.17/7,8

ØAcc. to other view Paka is caused by Rakta which is affected by pitta aggravated in due course and subjugating Vata and Kapha.

34

Contd…
 According

27/01/2010

to cÉUMü: Acharya Chrak also mentained Immportance of Rakta
zÉÉåÍhÉiÉeÉÉ UÉåaÉÉ: mÉëeÉÉrÉiÉå mÉ×jÉÎauÉkÉÉ: .............................................. ÌuÉMüÉUÉ:xÉuÉïLuÉæiÉå ÌuÉ¥ÉårÉÉ: zÉÉåÍhÉiÉeÉÉ || Ch.Su.24/12-16.

 iÉiÉ:

Charak has given Nidan of in the ÌuÉÍkÉzÉÉåÍhÉiÉÏrÉ
AkrÉÉrÉ

U£üSÒ¹Ï
35

In Other Pathy’s
 Unani
 

27/01/2010

in Unani they mentioned four type of dosha xÉÉæSÉ (uÉÉiÉ), xÉTüUÉ (ÌmɨÉ), & oÉsÉaÉqÉ (MüTü) and they include the ZÉÔlÉ (U£ü) as the fourth Dosha.  Alopathy :  In Alopathy having the Four Humor Theory (Galenic Theory),  1) Lymph  2) Black Bile (believed to be from the Spleen)  3) Bilary secretion from Liver  4) Blood 36

:

Contradiction
27/01/2010

 From

Sushrut Samhita :

ØAcÉÉrÉï xÉÑ´ÉÑiÉ has mentaioned

Vata, Pita, Kapha as ̧ÉxjÉÔhÉ .
Su.Su.21/3

ØHe has mentained Vitiation of Tridosha is cause for Vitiation of Rakta.Su.Su.21/25
37

Contd…
ØÌuÉxÉaÉÉïSÉlÉÌuɤÉåmÉæ: xÉÉåqÉxÉÑrÉÉïÌlÉsÉÉ rÉjÉÉ|  kÉÉUrÉÎliÉ eÉaÉSåWÇû MüTüÌmɨÉÉÌlÉsÉÉxiÉjÉÉ || Su.Su.21/8

27/01/2010

Vata, Pitta and Kapha maintain the integrity of the animated organism by creating, assimilating and diffusing strength in the same way as the moon, the sun, and the winds maintain the integrity of the terrestrial globe.

38

Contd…
ØMainly Vata, responsible Pitta, Kapha are the for producing

2 7 /0 1 /2 0 1 0

SåWûmÉëM×üiÉÏ,there

is

not

mentioned regarding
qOther Reference :

U£ümÉëM×üiÉÏ.

In AjÉuÉïuÉåS only Vata, Pitta(sukshma), Kapha(abha) is there & in GaÉuÉåS also given Vata, Pitta, Kapha as ̧ÉkÉÉiÉÑ.

33

Discussion
27/01/2010

 Pitta

and Agni :

lÉ ZÉsÉÑ ÌmɨÉurÉÌiÉUåMüÉSlrÉÉåÅÎalÉÂmÉsÉprÉiÉå ..................... ......... AÉaÉqÉÉŠ mÉzrÉÉqÉÉå lÉ ZÉsÉÑ ÌmɨÉurÉÌiÉUåMüÉSlrÉÉåÅÎalÉÂmÉsÉprÉiÉå||
Su.Su.21/9

Sushruta has mentioned there is no Agni other than Pitta.Pitta being of igneous nature, come forth with function like Dahan, Pachan etc Consequently an enfeebled action of Pitta is remedied by the administration of drugs and substances which are similar to the Agni in their attributes
40

Now the point of difference is identical then how some drug are ÌmɨÉzÉÉqÉMü

Contdare … if both

27/01/2010

but AÎalÉuÉkÉïM and vice versa eg. Ghrita,

goat milk
 Also

.

‘xÉqÉSÉåwÉ

xÉqÉÉÎalÉcNû’cant

be

explained SuSu15 . .
 In

Nidana of Palita, Agni & Pitta are
41

mentioned separately.SuNi1317 . . /
 Guna

of Pitta is Snigha, Drava, downmovingwhile Agni is opposite to

Conclusion
27/01/2010

qxÉÑ´ÉÑiÉ had given importance to the Rakta because of xÉÑ´ÉÑiÉ xÉÇÌWûiÉÉ is mainly zÉsrÉ mÉëkÉÉlÉ and in zÉsrÉ MüqÉï Rakta is very important factor. qSushruta had frist mentained Pitta dosha in detail. qHe had considar Pitta and Agni are same.

42

Contd…
qThere is No Controversy regarding Rakta as Dosha or Dhatu as per Sushruta. He Cleary defined and justified it with respect to condition

43

27/01/2010

Referances
27/01/2010

       

‘Sushruta Samhita’ comentaryof ‘Sushruta Samhita’ ‘Charak Samhita’ ‘Astang Hrudaya’ P.V.Sharma.

Dahlanacharya.

‘Sarira Kriya Vigan’ Shivkumar Gaud. ‘Text book of SariraKriya’ S.K.Pande ‘Text Book of Pathology’ Dr.Harsha Mohan Internet.

44

THANK YOU
27/01/2010 45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful