You are on page 1of 1
AEROQ Q Organisin de certificare produse notificat de Comisia Europeand Numir de identificare 1840 CERTIFICAT DE CONSTANTA A PERFORMANTEL nr. 1840-CPR-97/555/EC/0308-09 in conformitate cu Regulamentul (UE) n1.305/2011 af Parlamentului European gi al Consiliului din 9 ‘martie 2011 (Regulamentul Preduselor pentru Constructii-CPR), acest centficat se aplic& pentru CIMENT PORTLAND CU CENUSA ZBURATOARE EN 197-1-CEM I1/A-V 42,5R ‘Domisiu de uiliare: Preporaren belomul, mortarulu. pastel gt alte wmestecuri pentru construct st ‘peut fabricarea produselor pentzu construct Introdus pe piata de: LAFARGE CIMENT (ROMANIA) SA Bucuresti -eu sedi in: Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr.18, etaj 2, sector 1 pradus in fabrica: Punct de lucru Medgidin cu sediul in: Medgidia, str. Poporului, nr. 1, jud. Constanta ‘Acest certificat atestii c& sunt indeplinite toate clauzele privind evaluarea gi verificarea constantei performanjei si performangele specificate in anexa ZA a standardului SREN 197-1:2011 Organismul de certificare notificat AEROQ a determinat produsul-tip pe baza incercérilor de tip, inclusiv esantionarea, a efectuat inspectia inifiala a fabricit si a controlului productiei in fabrica, supravegheazs si evalucaz continuu controlul productiei in fabric , efectueaza incercari prin sondaj a nor egantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piafa si confirma ci produsele indeplinese cerinfele prescrise in standard prin aplicarea sistemului 1+, Data reemiterii Data primei editti (conform CPD) 06.12.2013 07.12.2009 Acest certificat rman valabil dac& nu sunt modificate cerinjele privind metodele de inoercare si/sau controlul productiei in fabricd din standardul armonizat, utilizate la evaluarea performantei caracteristicilor declarate si nu se modifica in mod semnificativ produsul si conditiile de productie din fabric, modificdri care ar putea conduce sila schimbarea declarafiei de performanta Valabilitatea certifieatului este conditionata de efectuarea anuald a supravegheri si a evalufirii continue a controlului productiei in fabric8, confirmata prin rapeartele rezultate. Mentinerea valabilitStii certificatului poate fi verificata pe adresa www acrog fo Acest certificat poate fl suspendat sau retras, dac& se constat cl nu se mentin condigile in baza cérora a fost emis. F-41A-2007 S1+/ Edd AEROQ S.A, Strada Feleacu, nr, 14 B, Sector 1, Bucuresti, Roménia