You are on page 1of 2

MODEL ASSURE

DEFINISI Model yg dibina secara sistematik bg memastikan alat dan bantuan


pgjrn mmberi kesan dlm mncapai objektif yg disasarkan.
- Menyerap penggunaan pelbagai teknologi.
ELEMEN
CONTOHNYA
A = Analyse Learner ( Analisis
Kelas : Tahun 3 Mentari
Pelajar )
Tajuk : Haiwan (ciri-ciri haiwan)
- Mengambil kira aspek kbolehan
Pengetahuan sedia ada: Murid
intelek, pengetahuan sedia ada, aras pernah melihat pelbagai jenis
motivasi dan gaya pembelajaran.
haiwan.
- Ia perlu bagi memilih bahan &
Guru perlu memilih bahan dan
kaedah pmbljrn yg dpt memenuhi
alatan yang sesuai diaplikasikan
kperluan murid sama ada dr aspek
kepada murid tahun 5.
visual, audia atau kinestetik.
Jika aras pembelajaran murid
berada di tahap sederhana, guru
boleh mengaplikasikan pendekatan
konstruktivisme dengan
menjalankan aktiviti berasaskan
projek.
S = State objective ( Nyatakan
Murid dapat menyenaraikan 4 dari
Objektif )
5 ciri-ciri haiwan.
- Menyatakan objektif yang
realistik dan dapat dicapai.
- Sejajar dengan kebolehan dan minat
murid.
- Ia perlu untuk memandu arah proses
p&p.
- Dari konkrit ke abstrak. Mudah ke
susah.
S = Select,Modify or make media ( Pilih
Kaedah : pembelajaran berasaskan
Kaedah, Media Dan Bahan )
projek
- Pilih kaedah yang dapat membantu
Murid diminta berada dalam
guru mencapai objektif.
kumpulan dan merekod ciri-ciri
- Pemilihan media dan bergantung
haiwan.
kpd isi pljrn, objektif dan kaedah
Media : paparan video pelbagai
pgjran.
jenis haiwan (set induksi)
- Pemilihan kaedah, bahan dan media
Power point jenis-jenis haiwan
yg tepat akan membantu murid
Bahan : rekod ciri-ciri haiwan
memahami pmbljrn.
U = Utilise Media and Material
Mengaplikasikan penggunaan
( Gunakan Media dan Bahan )
media yang telah dipilih.
- Aplikasi penggunaan kaedah, media
Paparan visual murid merekod
dan bahan kepada murid.
ciri-ciri haiwan
- Pastikan bahan mencukupi dan
dapat digunakan secara optimum
oleh murid.
R = Require Learner Participation
Beri tugasan kepada setiap
( Dorong Penglibatan Pelajar )
kumpulan.

Melibatkan murid dalam aktiviti


pembelajaran berasaskan kpd
pndekatan, media dan bahan yang
dipilih.

E = Evaluate and Revise ( Menilai


Dan Semak Semula)
- Menilai secara menyeluruh sejauh
mana keberkesanan media yang
dilih dpt mempengaruhi pencapaian
murid.

Paparkan powerpoint dan minta ahli


kumpulan menyenaraikan ciri-ciri
haiwan.
Ahli kumpulan membentang
dapatan.
Bersoal jawab mengenai hasil
dapatan.
Meminta idea dan pandangan dari
murid.
Menjalankan sesi refleksi hasil dari
tugasan projek yang telah
dijalankan.