You are on page 1of 7
GMGA 2033 SULIT PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER APRIL SESI 2014 PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ) KOD/NAMA KURSUS _: GMGA 2033 ETIKA PENTADBIR AWAM TARIKH : 20 OGOS 2014 (RABU) MASA : 2.30 PM — 5.00 PM (2 JAM 30 MINIT) TEMPAT : UUM/KUALA LUMPUR/KOTA BHARU/JOHOR BAHARU/KUCHING ARAHAN : 1. Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan dalam Bahagian A dan EMPAT (4) soalan dalam Bahagian B. Terdapat ENAM (6) muka surat bercetak tidak termasuk kulit hadapan. 2. Sila jawab soalan Bahagian A di ruang kosong yang disediakan dan Bahagian B di dalam lembaran jawapan. Sila jawab SEMUA soalan. Kertas soalan ini hendaklah diikat bersama-sama dengan lembaran jawapan. PERATURAN BERKENAAN KECURANGAN AKADEMIK ADALAH TERPAKAI DALAM PEPERIKSAAN INI. NO. MATRIK : (dengan perkataan) (dengan angka) NO. KAD PENGENALAN : [ LL NAMA PENSYARAH : KUMPULAN : | NO. MEJA : JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA DIBERI ARAHAN SULIT GMC 2033 Eta Pentadbir Awam No Matrik BANAGIAN 4 (40 MARKAH) Arahan : Jawab SEMUA soalan pada ruang yang disediakan. Bincangkan falsafah etika berdasarkan kerangka pemikiran yang membezakan antara kepentingan konsep keagamaan dan pematuhan terhadap peraturan dan undang-undang, (6 markah) Huraikan dengan ringkas konsep berikut beserta contoh yang sesuai dan kaitkan kepentingan setiap konsep derikut terhadap kepentingan penyertaan awam dalam perkhidmatan awam. a. Kerajaan Berelektronik (electronic government) @ markah) GMGsA 2033 Etiha Pentadbir Awan No Matrik:_ b. Civil Society (3 markah) Gariskan TUJUH (7) jenis hukuman yang terdapat dalam tindakan tatatertib berdasarkan Perintah Am Bab D Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. (7 markah)