You are on page 1of 5

In poster gi r, xng in poster s lng ln ti Bnh Thnh

Cng vi t ri, brochure, catalogue, phng nn hay pano th poster l vt phm qung co khng th
thiu khi bn mun gii thiu sn phm mi, dch v mi. In poster gi r ti trung tm in n ca
Cng ty TNHH In K Thut S - Digital Printing.

In poster gi r s lng ln ti trung tm in n ca Cng ty TNHH In K Thut S - Digital Printing


Ti sao cn in poster gi r?
Poster l dng qung co kh ln mang ni dung qung co hay hnh nh gn lin vi vic qung b
thng hiu, sn phm, dch v, hot ng. Poster l dng sn phm gip chuyn ti thng tin n ngi
xem mt cch nhanh nht v trc tip nht.
Sn phm c in poster gi r s pht huy tc dng khi s dng nhng ni cng cng, nhng a
im ng ngi hay nhiu ngi di chuyn qua li. Lc ny nhng thng tin c in n v th hin trn
tm poster s thu ht ngi xem v c tip nhn.
S dng poster cho hot ng qung b, qung co l la chn ti u nht khi va tit kim c chi ph
in n, va gip thng ip tip xc trc tip vi ngi dn mt cch nhanh nht v hiu qu nht.

Inpp.com.vn Inposter gi r

Page 1

Nhng lu khi in poster gi r


cho sn phm in poster gi r Bnh Thnh qung co ca bn pht huy c vai tr v chuyn ti
thng tin ng mc ch, ng yu cu nht th bn cn lu mt s im:
Xc nh ni dung thng ip mun chuyn ti
Xc nh i tng tip nhn thng tin

Xc nh v tr s s dng poster

La chn cht liu in n ph hp

La chn kch thc in poster gi r

S dng phng php gia cng no?

Inpp.com.vn Inposter gi r

Page 2

In poster s lng ln vi gi thnh cnh tranh nht ti In K Thut S - Digital Printing


Vi bt k mt sn phm no c in n phc v mc ch qung co th vn cn quan tm l lm
th no sn phm sau khi in c s dng hiu qu nht?
Nu vi sn phm in phng nn cn n vic ng khoen treo ln hay phi nh n b khung
cng phng nn ln th vi poster li cn n khung, k. l k ch X, stande hay banner cun.
Banner cun, standee, k X l nhng vt phm c la chn cho vic trng by poster. c im chung
ca nhng sn phm ny l cu trc p, d dng tng gim kch thc v xp gn.
a dng v mu m, cht liu v gi thnh, do bn s d dng la chn c cho mnh mt sn phm
treo poster phc v sut thi gian qung b.
Tham kho thm thng tin v dch v in poster, in PP gi r ti http://inpp.com.vn.

Inpp.com.vn Inposter gi r

Page 3

t in poster gi r, uy tn ti Cng ty TNHH In K Thut S - Digital Printing


Cng ty TNHH In K Thut S - Digital Printing mang n cho tt c cc khch hng c nhu cu t
in n, gia cng in poster gi r cht lng nht.
i ng nhn vin kinh doanh chm sc khch hng gip t vn cho bn mi thc mc t cht liu, cng
ngh in, cho n cc cng on gia cng ph hp nht.
Ti Cng ty chng ti cn cung cp dch v giao hng tn ni, vi mt mc ph ti thiu, thun tin hn
cho cc khch hng xa hoc khng c thi gian i ly hng.
t in nhanh vi chng ti qua (08) 2237 6666 (08) 2238 6666 (08) 224 66666 09 09 09 96 69 v
a ch hp th innhanh@inkythuatso.com.

Inpp.com.vn Inposter gi r

Page 4

Inpp.com.vn Inposter gi r

Page 5