You are on page 1of 13

FAKULTET ZA POSLOVNO

INDUSTRIJSKI MENADZMENT
IVE ANDRIA BR. 2 MLADENOVAC

SEMINARSKI RAD
PREDMET:Liderstvo
TEMA:

Mentor:
Prof. Dr. Aleksandar Pei

Student:
Pea Jovanovi
760/2012
Novi Sad Januar 2015 god.

SADRAJ

1.UVOD..........................................................................................................3
2.DEFINICIJA LIDERSTVA......................................................................4
3.POJAM LIDERSTVA...............................................................................5
4.TIMSKO LIDERSTVO.............................................................................7
4.1.ETIRI KLJUNE ULOGE TIMSKOG LIDERA...............................7
4.2.TIMSKI RAD.........................................................................................9
4.3.TIMSKI RAD KAO OSNOVA MAXIMIZACIJE REZULTATA.....10
5.ZAKLJUAK...........................................................................................12
6.LITERATURA.........................................................................................13

UVOD
Pojam lidera moze da se odnosi na organizaciju koja se unapredjuje u delatnosti
kojom se bavi,u poslovanju ili nastupu na trzistu,kao sto se odnosi na osobu koja
upravlja organizacijom,delom organizacije ili svojim okruzenjem.
Kada govorimo o organizaciji,jasno je da iza uspeha,postizanja liderske
pozicije,stoji jedan ili vise osoba koji svoje znanje,sposobnosti i energiju
usmeravaju prema napretku organizacije ili nekog njenog dela.
U zapadnim kulturama termin Liderstvo je poceo da dobija znacaj 30-ih godina
proslog veka i od tada je predmet mnogih istrazivanja i pokusaja teorijskog
obrazlozenja. U okviru teorija uloga smatra se da liderstvo,da bi bilo uspesno,mora
da obuhvata dva osnovna tipa uloga:
1)profesionalni--koji se tice izvrsavanja zadataka grupe,kao i
2)drustveno-emocionalni,--koji se tice medjuljudske interakcije
Moderno shvatanje liderstva naglasava njegovu zavisnost od
osobina clanova grupe, strukture i dinamike grupe,okruzenja kao i
od osobina potencijalnih lidera i stepena u kome su svi ti faktori
usaglaseni.

DEFINICIJA LIDERSTVA

Postoji mnogo razliitih definicija liderstva kao to ima i mnogo onih koji
su pokuali da definiu ovaj pojam. Definisaemo menadersko liderstvo kao
proces kojim se delatnost lanova grupe usmerava ka ostvarenju zadataka. Ova
definicija ima etiri znaenja.
Liderstvo podrazumeva druge ljude - radnike ili sledbenike. Spremnou da
prihvate smenrnice i uputstva lidera, lanovi grupe omoguavaju da se definie
status lidera, kao i sam proces liderstva; kada ne bi postojali drugi ljudi, svi
kvaliteti liderstva kod menadera bili bi beznaajni.
lanovi grupe nisu bez moi: oni mogu da utiu na aktivnosti grupe na razliite
naine. Lider ima veu mo, to je vei broj izvora moi, to su vee mogunosti da
e menader biti uspean lider. Na osnovu rezultata snimanja ivota u
organizacijama, zakljueno je da menaderi na istim nivoima - s istim legitimnim
moima - razliito koriste svoje moi: mo nagraivanja, mo prinude, legitirnu
mo, referentnu mo i strunu mo. Na razliite naine se koriste razliiti oblici
moi kako bi se uticalo na ponaanje sledbenika. Lideri su uticali na vojnike da
ubijaju. Lideri su takoe uticali na radnike da se lino rtvuju za dobrobit
kompanije. Moralno liderstvo zahteva da sledbenici budu dobro upoznati s
alternativama kako bi u momentu donoenja odluke o ponudi lidera za liderstvo
mogli inteligentno da odgovore.
Vano je istai da liderstvo i upravljanje nisu isti pojam uprkos injenici da se
liderstvo dovodi u vezu s upravljanjem i da je vano za menadment.
Neko moe biti uspean menader - dobar planer i poten, organizovan upravnik ali bez motivacionih sposobnosti lidera. Drugi, mogu biti uspeni lideri - koji su
sposobni da stimuliu raspoloenje i privrenost - ali im nedostaju menaderske
sposobnosti da kanaliu energiju koju su kod drugih izazvali. U dananjem svetu
mnoge organizacije smatraju da je vano da menaderi poseduju liderske
sposobnosti.

POJAM LIDERSTVA

Pojmovi kao to su voenje i lider su neraskidivo vezani za pojmove kao to su


menader i menadment, ali su menaderi samo ponekad i lideri. Meu razliitim
autorima postoji visok stepen saglasnosti da su menaderi dobri vojnici koji rade
stvari na pravi nain, tj. utiu na efikasnost. Lideri su zagledani u budunost i
orjentisani da rade prave stvari, tj. utiu na efektivnost. Praksa je pokazala da
samo mali broj menadera u organizaciji poseduje kvalitet lidera.
Neke od najznaajnijih karakteristika lidera su :
- oni se ne raaju, oni se stvaraju;
- po pravilu su harizmatine osobe;
- oni moraju biti neumoljivi, a istovremeno puni poverenja i tolerancije u
odnosu na podreene;
- oni kontroliu i manipuliu saradnicima.
Postavlja se pitanje kako onda prepoznati dobrog lidera i kako postati dobar
lider?
Postoji miljenje da je tajna uspenog lidera u njegovim linim karakteristikama.
Iako praksa nije potvrdila ovakav pristup, mnoge organizacije ga koriste prilikom
odabira kadrova.
Line karakteristike lidera se svrstavaju u nekoliko kategorija :
- fizike karakteristike;
- biografski podaci;
- inteligencija;
- karakter;
- ambicioznost;
- drutvenost
Liderstvo je veoma kompleksan proces, jer je veoma teko da pojedinac kao lider
poznaje i razume sve inioce koji utiu na motivaciju ljudi. Pa ipak, nesumnjivo je
da ponaanje i aktivnosti menadera prodaje direktno utiu na radnu motivaciju
njihovih saradnika.

Integrativni model liderstva ukljuuje est faktora, i to :


1) Menadere prodaje;
2) Ponaanje i aktivnosti menadera prodaje;
3) Prodavce;
4) Prodajne grupe;
5) Prodajne institucije;
5

6) Ponaanje prodavaca
Osnovna naela menadmenta i uspenih menadera:
1. Menadment se bavi ljudskim biima njegov je zadatak uiniti ljude
sposobnima za zajedniki rad;
2. Menadment se bavi integracijom ljudi u neki zajedniki pothvat, on je
duboko ukorenjen u kulturi;
3. Preduzee mora imati jednostavne, jasne i ujedinjavajue ciljeve. Misija
organizacije mora biti dovoljno jasna i dovoljno velika da osigura
zajedniku viziju;
4. Menader mora omoguiti da preduzee i svaki pojedini lan raste i
razvija se u skladu s potrebama;
5. Svako preduzee sastoji se od ljudi razliitih vetina i znanja koji
obavljaju razliite vrste poslova;
6. Uspenost funkcionisanja preduzea mora biti ugraena u poslovanje
preduzea i njegov menadment. Uspenost treba meriti ili ocenjivati i
potrebno je neprestano usavravati. Merila managementa (uspenosti)
: trina pozicija, inovacije, fleksibilnost, proizvodnost, razvoj ljudi,
finanasijski rezultati i dr.
Menaderi koji ne shvataju ta naela i koji se po njima ne ponaaju nee biti
uspeni menaderi i lideri.
Skraeno :
1. Uiniti ljude sposobnim za zajedniki rad;
2. Integracija ljudi u neki zajedniki projekat;
3. Ciljevi preduzea moraju biti jasni, javni i neprestano potvrivani;
4. Menader mora omoguiti da preduzee i svaki pojedini lan raste i
razvija se u skladu s potrebama;
5. Preduzee mora biti angaovano tako da omogui komunikaciju i
pojedinanu odgovornost;
6. Uspenost funkcionisanja preduzea mora biti ugraena u poslovanje
preduzea i njegov menadment.

TIMSKO LIDERSTVO

Savremeni nacin poslovanja dovodi do toga da se upravljanje organizacijama sve


vie odvija u okviru tima. Tako se i liderstvo cesto vezuje za timsko i uloga lidera
u usmjeravanju clanova tima postala je jako znacajna.
Uloga lidera tima znacajno je razlicita od tradicionalne uloge liderstva. Na
narednom grafikonu prikazane su uloge lidera tima, koje se razlikuju od
tradicionalnih i koje doprinose efektivnosti timova a samim tim i organizacija.
Efektivni timski lideri moraju znati kako da prenesu informacije,da imaju
poverenja u druge ljude, kako da se odreknu odredene doze autoriteta u korist
timskog duha, kako da prepoznaju trenutak u kojem je potrebno intervenisati da bi
se energija tima kanalisala na pravi nacin i tako dalje. Jako je vano da timski lider
izgradi sposobnost da prepozna trenutak u kojem je potrebno timu prepustiti
samostalnost ili onaj kada se treba aktivno ukljuciti kako bi se stvari balansirale.
Neki autori tvrde da je najlaki nacin da se opie posao timskog lidera
opisati cetiri njegove kljucne uloge
-Prvo, timski lideri predstavljaju vezu sa okruenjem. Lider ima zadatak da
predstavi tim okruenju, prikuplja informacije i one vane razmenjuje sa
clanovima tima.
-Drugo, lideri timova imaju i ulogu posrednika izmedu clanova tima, koji imaju
zadatak da donesu najbolja reenja i zakljucke o aktivnostima.
-Trece, lideri timova su i konflikt menaderi. Pomau da se otkriju problemi i
konflikti, ko su akteri konflikta i raspoloive opcije da se konflikt razrei.
-Cetvrto, lideri timova imaju ulogu ucitelja. Oni poducavaju tim i razjanjavaju
ocekivanja. Uce clanove tima kako da koordiniu napore i stvore sinergiju medu
sobom.

Prikaz:Specificne uloge timskog lidera

Veza sa
okruzenjem

Trener

Konfliktmenadzer

Uloge lidera
tima

Posrednik

Izazov za menadzere je da nauce kako da postanu efektivni lideri tima. Njih


karakterise strpljenje da prenesu informacije,poverenje u druge,mogu se odreci
autoriteta i imaju sposobnost da prepoznaju trenutak u kom treba intervenisati.
Novi timski lideri ce mozda pokusati da zadrze prevelik stepen kontrole i kada je
clanovima tima potrebno vise autonomije ili da ostave tim u trenutku kada je
potrebna pomoc i podrska.Prioriteti u tome su upravljanje spoljasnjim
ogranicenjima i olaksavanje timskog procesa.

Clanovi tima uglavnom znaju vise o poslovima koji su u toku nego lideri timaova.
Lider daje doprinos time sto daje neophodne resurse da bi se problemi resili i
postavlja direktna i sustinska pitanja i tako pomaze timu da razgovara o
problemima. Posto sve veci broj organizacija koristi radne timove,uloga lidera u
usmeravanju clanova tima je izuzetno znacajna. Verovatno 15% menadzera
prirodno pripada liderima tima. Drugih 15% nikada ne bi mogli da vode tim zato
sto je liderstvo suprotno njihovoj licnosti,a izmedju njih postoji velika grupa onih
koji timsko liderstvo mogu da nauce.
Sledbenici lidera imaju idealizovano misljenje o tome sta lideri rade,sta mogu da
postignu i na koji nacin mogu da uticu na zivote sledbenika.Ovi pogledi nastaju
zato sto vecina ne razume nacin na koji funkcionisu veliki,kompleksni
sistemi,zbog cega se okrecemo liderima da bismo pojednostavili nase zivote.
Mozda je ljudima potrebno da o liderima imaju idealizovanu sliku
da bi mogli da se koncentrisu i zadovolje organizacione potrebe.
Iz tih razloga lider mora biti sposoban da motivise i utice onoliko
dugo koliko mu sledbenici veruju. Kada izgube poverenje,lider
vise nije efikasan.

Timski rad predstavlja sposobnost grupe da dobro rade zajedno. Timski rad je
kljuna komponenta produktivnosti, efektivnosti, zadovoljstva poslom i rezultata.
To sve predstavlja;nadahnuto vostvo, posebni i merljivi ciljevi, potovanje,
obavezivanje i odanost, efektivna komunikacija, pobednitvo, slobodoumlje,
priznanje, razumevanje za timski rad. Tim sainjen od prosenih pojedinaca je
potencijalno jai od grupe brilijantnih individualaca.
Tipvi linosti potrebni timu: postoje razliiti tipovi linosti koji ine najefikasniji
tim:
Relizator koncepte, ideje i planove pretvara u praktinu
akciju. Planove ostvaruje sistematino i efektno. Najee je
voa tima - lider;
Koordinator daje svoj peat i kontrolie nain na koji
grupa pokuava da ostvari svoje ciljeve. Sposoban je da
uspeno iskoristi kvalitete grupe;
Moderator dri panju usmerenu na odreivanje ciljeva i
prioriteta, vodi grupnu diskusiju i oblikuje rezultate grupnih
aktivnosti;
9

Idejotvorac predlae nove ideje i strategije, pojedinano

obrauje najvanije probleme, oko sebe stvara auru genija;


Istraiva istrauje, analizira i sbira informacije o idejama,
dostignuima I delatnostima van grupe.
Procenitelj zahvaljujui njemu grupa neprenagljuje i
donosi dobro promiljene odluke;
ovek tima podrava lanove grupe, sposoban je da
izbegne konflikt, stvara timski duh;
Finier usmeren je na odreene akcije : privoenje zadataka

kraju u okviru odreenig roka i obezbeivanje razultata


najveeg kvaliteta.

Principi rada tima: osnovni principi rada tima su:


Kreiranje klime i kojoj se ui
Disciplinovana diskusija
Pravila rada tima
Pravila rada tima: osnovna pravila timskog rada odnose se na:
Sastanak tima
Potrebno prisustvo
Fiziki ambijent pogodan za timski rad
Definisan proces tmskog rada
Nain izvetavanja uesnika i najvieg rukovodstva o
postignutim rezultatima.

Timsk
i rad kao osnova maksimizacije rezultata: usmeravanje ponaanja ljudi ka
ispunjenju vizije i misije organizacije je u vezi sa meusobnim interakcijama
zaposlenih i njihovom meusobnom uticaju. Sammim tim, skup ljudi koji
uestvuju u realizaciji istog cilja nazivamo timom. Zaposleni se udruuju u timove
formirane od strane top menadzera radi reavanja odreenih problema ili se
udruuju u tzv.neformalne timove u kojima podreuju svoje pojedinane potrebe
timu kao celini svakodnevno i u toku radnog vremena. Razlikujemo tri vrste
formalnih timova:
Komandni tim
10

Komisija ili odbor


Radna grupa ili projektni tim
Timove ili grupu od tri do trideset razliito kvalifikovanih radnika iz razliitih
sektora organizacije nazivamo samoupravnim timom ili samoupravnom radnom
snagom. Da bi timovi uspeno funkcionisali u pravcu ostvarivanja ciljeva,
potrebno je jasno definisati zadatke, metode reavanja problema, kao i nain
reavanja eventualnih konflikata unutar grupe. Smim tim, vai pravilo sinergije:
Uinak tima je vei od zbira pojedinanih uinaka.

ZAKLJUAK

11

Timski rad predstavlja zajedniko reavanje nekog sloenog problema. On je


izuzetno znaajan za uspean razvoj bilo koje organizacije, pa tako i preduzea.
Povezivanje individualaca u celine nalazimo jo u prvobitnim drutvima, tako da
to nije nov pojam. U timskom radu ciljevi tima se postavljaju ispred individualnih
ciljeva. Komunikacija izmeu individualaca je znatno razvijenija nego kod
klasinog naina organizacije rada, to stvara odreenu dozu povjerenja i
iskrenosti. Izmeu ostalog, i ova injenica u znatnoj meri doprinosi uspenom
radu.
Liderstvo je vana tema za menadere,a njihova uloga kljuna u ostvarivanju
grupne i organizacione efikasnosti. Tradicionalne teorije liderstva obuhvataju
psihoanalitiki pristup i ispitivanja nesvesnih motiva lidera kao i pristup koji se
koncentrie na idealizovanu sliku sledbenika o mogunostima lidera i kako oni
mogu da utiu na njihove ivote.

LI T E R AT U R A

12

Dr. Ranko Lonarevi, Management 2006


-http://www.psihologija.autentik.net/posao_timski_rad.php
-Dr Boidar Stavri-Dr Blagoje Paunovi Poslovna ekonomija-upravljanje
preduzeem-za trei razred ekonomske kole Beograd, 2009
-Aleksandar Pei -Odnosi sa javnou Beograd, 2013

13