You are on page 1of 3

Bacaan doa sebelum wudlu

allaahummaghfir lii dzanbii,


wawassi lii fii daarii
, wabaarik lii fii rizqii
Bacaan doa niat wudhu
nawaitul wudhuu-a lirafll hadatsil ashghari fardhal lilaahi taaalaa
Bacaan doa setelah wudhu
asyhadu allaa ilaaha illallaah,
wahdahu laa syariika lah,
wa asyhadu anna muhammadan
abduhu wa rasuuluhu.
Allahumma jalnii minat tawwabiina,
wajalnii minal mutathahiriina
wajalnii min ibaadikash shalihiina.

Bacaan doa mohon ketetapan iman


Allahumma yaa muqallibal quluubi sabbit qalbii ala diinika
Doa kebaikan dunia akhirat
Rabbanaa aatinaa fid dun-ya hasanah, wafil-aakhirati hasanah, waqinaa 'adzaaban naar
DOA UNTUK KEDUA ORANG TUA
Alloohummaghfirlii waliwaalidayya war hamhumaa kama rabbayaanii shagiiraa
Doa Keluar Rumah
Bismilaahi
Tawakkaltu
'alallahi
wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi"

Doa Sebelum Tidur :


BismikaAllahumma ahya wa amutu

Doa Sesudah Bangun Tidur :


Alhamdulillahil ladzi
Ahyana
bada ma amatana
wailaihin nusyur

Doa sebelum masuk kamar mandi


Allaahumma inni
audhu bika
minal-khubutsi
wal-khabaaits

Doa keluar kamar mandi


GHUFROONAKA

Doa Sebelum Makan


Allahumma baarik llanaa fiima razaqtanaa waqinaa adzaa ban-naar"
Do'a Sesudah Makan :

Alhamdu lillahhil-ladzi
ath-amanaa
wa saqaana
waja'alanaa
minal muslimiin"