You are on page 1of 32

Raunarska mrea

Dva ili vie raunara


meusobno povezani

Jun 11, 2015

koji

su

Uslovi za postojanje raunarske


mree
Komunikacioni medijumi- PASIVNI
Komunikacioni ureaj-AKTIVNI
Komunikacioni softver

Jun 11, 2015

Pasivna mrena oprema -kablovi


Osnovu bilo kakve mree ine kablovi. Njihov
izbor nije nimalo lak. Kablovi spadaju u
kategoriju tzv. pasivne mrene opreme, dok
su ureaji kao to je svi ili hab aktivna
mrena oprema.
Prvi korak kod planiranja mree je tzv.
horizontalni i vertikalni razvod (kabliranje).
Horizontalni razvod podrazumeva povezivanje
raunara unutar prostorije i na samom spratu,
a vertikalni izmeu spratova.

Kabl je medijum kroz koji se prenose informacije


izmeu mrenih ureaja i raunara. Postoji nekoliko
tipova kablova koji se upotrebljavaju u mreama.
U nekim sluajevima u mrei e se koristiti samo
jedan tip kabla, dok e se u drugim mreama
upotrebljavati vie razliitih tipova.
Izbor kabla je vezan za topologiju mree, protokol i
veliinu
mree.
Razumevanje
karakteristika
razliitih tipova kablova i toga kako oni utiu na
druge aspekte umreavanja je veoma bitno za
projektovanje kvalitetne mree.

Komunikacioni medijumi

Upredena parica- UTP, STP


Koaksijalni kabl
Optiki kabl
Svetlosni talasi- infracrveni zraci
Radio talasi
Izvor
svetlosti

Detektor
svetlosti

vor

vor
Optiki kabl

Jun 11, 2015

UTP kablovi

Unshielded Twisted Pair

(UTP) cable

Kablovi sa upletenim paricama postoje kao oklopljeni i


neoklopljeni.
Neoklopljeni (UTP) kabl je najpopularniji i obino najbolje reenje
za manje mree.
Dobra praksa je upotrebiti oklopljeni kabl za vertikalno kabliranje
(STP kabl, kod koga je svaka parica obavijena metalnom folijom
radi zatite od spoljanjih elektromagnetnih zraenja).
Kvalitet UTP kabla moe varirati u zavisnosti od prenika parice i
kvaliteta i debljine njene izolacije. UTP kabl koji obino sreemo
primenjen u raunarskim mreama je sastavljen od etiri para
ica (parica) unutar gumenog omotaa. Svaki par ica je upleten
kako bi se smanjilo presluavanje. to je korak upredanja parice
manji (vie upletena), vea mu je otpornost na interferencije, a i
UTP kabl sa RJ45
cenu mu raste.

konektorom

Koaksijalni kabl
Koaksijalni kabl ima jedan bakarni provodnik u svojoj sredini
(povratni vod se dobija uzemljenjem). Plastini sloj daje izolaciju
izmeu centralnog provodnika i metalnog oklopa oko njega. Oklop
spreava pojavu interferencija od fluorescentnih lampi, motora i
drugih raunara.
Iako ga je teko instalirati, ima veoma irok propusni opseg (moe
da podri velike brzine prenosa) i veoma je otporan na
interferencije. Moe se upotrebiti za povezivanje raunara na veoj
udaljenosti nego UTP, za iste bitske protoke.
U raunarskim mreama se koriste:

RG-58 t zv. tanki koaksijalni kabl (koji podrava 10Mb/s protok


u10Base2 Eternet standardizovanim raunarskim mreama) i
10Base5 tzv. debeli koaksijalni kabl (koji takoe podrava
10Mb/s protok u10Base5 Eternet standardizovanim raunarskim
mreama).

Fiber optiki kabl


O ovim kablovima ste verovatno najvie sluali, pogotovo kada vam
danima ne radi telefon, jer je magistralna mrea Telekoma uglavnom
preusmerena na optike kablove.
Iako se esto krive za probleme u telekomunikacijama, optiki kablovi
predstavljaju veoma pouzdan i brz nain prenosa podataka.
Oni su sainjeni od vlakana sa centralnim staklenim jezgrom obavijenim
staklenim omotaem. Vlakna su zatiena sa nekoliko slojeva zatitne
obloge. Kroz vlakna se prenosi svetlost (koju proizvodi laserska ili LED
dioda).
Potpuno su otporni na bilo kakve elektro magnetne uticaje i najee
ine osnovu tzv. kimu (backbone) bilo koje ozbiljnije telekomunikacione
mree. Kod polaganja ovog kabla potrebno je potovati pravila o
njegovom savijanju jer isuvie veliki ugao savijanja moe spreiti
prostiranje svetlosti. 10BaseF je specifikacija koja se odnosi na optike
kablove koji nose Ethernet (mreni) signal protoka 10Mbps.

Specifikacije nekih kablova koji zadovoljavaju


Ethernet standarde

Specifikacija

Tip kabla

Maksimalna duina

10BaseT

Unshielded Twisted
Pair

100m

10Base2

Takni koaksijalni

185m

10Base5

Debeli koaksijalni

500m

10BaseF

Fiber optiki

2000m

Aktivna mrena oprema


Nakon uvoda u pasivnu mrenu opremu, na red dolazi
opis ureaja koji e upravljati saobraajem na mrei.
To su takozvane aktivne komponente. Neke su
sofisticiranije od drugih, ali imaju istu namenu, da
podatke koje aljete transportuju do odredita, kao i
da podatke koje vi potraujete dopreme do vas.
Povezivanjem aktivne mrene opreme kablovima jo
uvek nije napravljena raunarska mrea, jer ona
podrazumeva i konfigurisanje mrene opreme.
Ako izuzmemo iz jednaine sam tip prenosnog
medijuma, aktivni ureaji su manje vie isti. Razlikuju
se po broju portova, modula, tipu mree za koji su
projektovani, ali je filozofija koja stoji iza njih ista.

Komunikacioni ureaj
Modem

HUB

Adapter

SWICH

PC Card

ROUTER

Jun 11, 2015

11

HUB
Hab (engl. Hub) spada u kategoriju
zastarelih ureaja koji ima vrlo jednostavnu
ulogu a to je da, kao obino vorite, sve
to stigne od podataka na jedan od
njegovih konektora (portova) prosledi svima
(samo pojaano i oieno od umova, tj.
regenerisano). Ovi ureaji nisu vie u
upotrebi, osim u laboratorijskim uslovima
gde ova njihova osobina dolazi do izraaja
kada treba nadgledati saobraaj na mrei.
S obzirom na veoma loe karakteristike ovih
ureaja, male brzine (10Mbps) i podlonost
koliziji podataka, treba ih izbaciti i zameniti
sofisticiranijim svievima.

Swich
Njihova je uloga da reguliu saobraaj na
mrei. Moemo sve nae raunare povezati
na svi, a i svi na svi te tako proiriti nau
mreu. Razlika u odnosu na Hab, iako isto
izgledaju, jeste da svi vodi rauna o tome
koji podatak kom raunaru ili mrenom
ureaju prosleuje. Svi je u stanju da
razlikuje (indentifikuje) ureaje koji su
povezani na njega.
Ovaj ureaj funkcionie na drugom nivou
(Layer 2 ureaj) to znai da je svestan
svojih
klijenata.
Identifikator
ureaja
povezanog na svi je njegova fizika tzv.
MAC (engl. Media Access Control) adresa.

Implementacija topologije "zvezda" sa HUBom

Implementacija
SWITCHem

topologije

"zvezda"

sa

Router
Ruter
(router)
je
ureajza
posredovanje
u
komunikacionoj mrei koji slui kao veza meu raunarima
jednog LAN-a za prenos poruka. U mrei sa vie LAN-ova
slui kao veza izmeu LAN-ova pri njihovoj komunikaciji.
Glavna uloga ruteraje prenos informacija izmeu
mrea, mada ruteri mogu da obezbede i osnovni oblik
zatite mree jer mogu da koriste firewall za zatitu
ureaja.
Savremene tehnologije (e-mail, mobilni telefoni, Internet,
) funkcioniu zahvaljujui upotrebi rutera za prenos
podataka od jednog do drugog ureaja.

Ruter predstavlja i tehniki


najsavrenije reenje na mrei. On
povezuje ureaje u razliitim
zgradama, gradovima i kontinentima.
Ruter moete upotrebiti da spojite dva
predstavnitva firme u dva grada
telefonske
iznajmljene
Ruter je Layer 3preko
ureajkoji
regulie
saobraajlinije,
na osnovu
beine
vezeod
ili svieva
bilo kojekoji
druge.
IP adrese klijenta,
za razliku
su to inili na

osnovu MAC adrese. (Media Access Control Address)


MAC adresa ne moe da se prostire van svoje mree
(uionice, firme). Svievi mogu da se izbore sa
saobraajem dok ne naiu na ruter koji spaja dve razliite
mree.

U mrei -ruter je taka preko


koje
mrea
izlazi
na
internet. Ta taka se naziva
gejtvej (engl. Gateway).
Prevoenje na javnu adresu
radi sam ruter.
Od stepena upravljivosti
rutera (gejtveja) na ivici
mree zavisi i brzina, stepen
iskorienja
mree
i
ponajvie bezbednost. To je
taka gde je neophodno da
se obezbedi zatita mree
(potrebna
je
potpuna
kontrola).

Rutiranje
Ruter jeinteligentnijiureaj, moe donositi dodatne odluke,
poput rutiranja -biranja najbolje rute ka odreditu.
Postoje dve vrste rutiranja: statiko i dinamiko rutiranje.
Statiko se radi u manjim mreama,ukoliko neki deo mree
otkae ili se izvri promena u konfiguraciji, mrea se mora
runo
konfigurisati.
Kod dinamikog rutiranja postoji automatsko kretanje
ruting tabela koje opisuju konfiguraciju mree (ukoliko doe
do neke promene, to se zapisuje u ruting tabelu a zatim se
prenosi ostalim ruterima.
Ruting tabele postoje na svakom ruteru. Na njima su zapisi o
adresama hostova i drugih rutera. Na osnovu informacija
koje ima u svojoj ruting tabeli, proraunava koji je dostupni
ruter najblii traenom hostu i prosleuje paket njemu.

Komunikacioni softver
Drajveri
Aplikativni softver

Jun 11, 2015

19

Razlozi korienja mrea

Zajedniko korienje hardvera


Zajedniko korienje podataka
Razmene podataka meu korisnicima
Komunikacije meu korisnicima
Zajedniki rad korisnika

Jun 11, 2015

20

Podela raunarskih mrea

Povrina koju pokriva


Odnos meu vorovima u mrei
Nain povezivanja mrea- topologija
Nain komunikacije raunara u mreilogika organizacija

Jun 11, 2015

21

Povrina koju pokriva


LAN- Local Area Network
WAN- Wide Area Network

Jun 11, 2015

22

Odnos meu vorovima u mrei


Klijent/server
Peer-to-peer ravnopravne mree

Jun 11, 2015

23

Nain povezivanja mreatopologija


Veza- komunikacioni
vorova

put

Fizika veza
Logika veza
Fizika i logika
veza

Jun 11, 2015

E
C

Prstenasta
topologija

Zvezdasta
topologija

izmeu

D
24

Nain povezivanja mreatopologija


Topologija magistrale
Hibridna topologija
Topologija
magistrale
D

Jun 11, 2015

Hibridna topologija

25

Razmena podataka
Datagrami- podaci koji se alju iz jednog
vora u mrei drugom voru dele se na
mestu predaje i pakuju u pakete, ti paketi
su datagrami.
Struktura datagrama

ID paketa
Adresa odredita
Adresa poiljaoca
Tip pdataka u paketu
Podatak
Okvir za proveru ispravnosti prijema

Jun 11, 2015

26

Nain komunikacije- logika


organizacija
Token ring
Eternet

Jun 11, 2015

27

Token ring

Token

Jun 11, 2015

28

Eternet
?

Slobodno
!

Sudar
Jun 11, 2015

Sudar
29

Komunikacija u mrei
Protokol i
interfejskomunikaciju
Mrena
arhitekturareferentni model

Jun 11, 2015

obezbeuju
ISO/OSi

30

ISO/OSI referentni model


vor 1
moduli
interfejsi

protokoli
protokoli

moduli
interfejsi

protokoli

moduli
interfejsi
moduli

Jun 11, 2015

protokoli

vor 2
moduli
interfejsi
moduli
interfejsi
moduli
interfejsi
moduli

31

Zatita mree
Administrator mree
User name
Password
Firewall

Jun 11, 2015

32