You are on page 1of 4

SC MULTIGAMATECH SRL

***Exclusive partner of the KSB Group in Romania and Moldavia***

Str. Sapte Drum uri, Nr. 9, Sector 3, Bucuresti


Phone/Fax: +4021328080; www.ksb.ro

STATII DE POMPARE CU SEPARARE DE SOLIDE AmaDS3


4. BREVIAR DE CALCULE HIDRAULICE
STATIA DE POMPARE SP7- CICEU
4.1. Verificarea condit iilor de viteza minima si viteza optima pe refularea st atiei
de pompare.
Conform NP133-2 "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare a localitatilor", si NP 33/1999 - "Normativ privind proiectarea constructiilor si
instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti", viteza m inim a de autocuratire pe conductele de
canalizare este de 0.7 m/s.
3

Q CHECK.LIST := 28

debitul de apa uzata indicat in Ckeck List

hr

Derefulare := 125mm diametrul exterior al conductei de refulare PEID SDR 17.6


gperete := 7.4mm

grosimea peretelui conductei

D interior := Derefulare - 2 gperete = 110.2 mm


V refulare :=

Q CHECK.LIST
2

Dinterior
4

Vitezaminima = "OK"

= 0.815

m
s

diametrul interior al conductei de refulare

viteza pe refulare, conform datelor din CHECK LIST

4.2. Verificarea inaltimii de pompare


4.2.1. Determinarea inaltimii geodezice

Cotateren := 671.50m

cota topografia a terenului amenajat in zona de amplasare a statiei de


pom pare

Hi := 2.36m

adancim ea canalului de intrare a apei fata de cota terenului

Hmodule := 1.2m

adancim ea bazinului de colectare apa pluviala

N minim := Cotateren - Hi - Hmodule = 667.94 m

nivelul m inim din statia de pompare

cota refulare, conform profil longitudinal

Crefulare := 672.66m

Hgeodezic := Crefulare - N minim = 4.72 m

inaltimea geodezica

4.2.2. Determinarea pierderilor de sarcina liniare de pe conducta


2

Lrefulare V refulare
hr =

D interior
2g

form ula de calcul a pierderilor liniare de sarcina

- coeficient Darcy al pierderilor liniare de sarcina


Lrefulare := 450m

lungimea conductei de refulare, conform CHECK LIST

4.2.2.1. Determinarea coeficientului Darcy


Coeficientul pierderilor liniare de sarcina este o functie de numarul Reynolds, si de raportul k/D,
unde k reprezinta rugozitatea echivalenta a conductei de refulare.
temperatura medie a apei de canalizare

t := 4

:=

0.0178

cm

2 s
1 + 0.0337t + 0.000221t

ReD :=

V refulare D interior

kpipe := 0.005mm

viscozitatea apei in functie de temperatura

= 5.747 10

num arul Reynolds

rugozitatea echivalenta a conductei de refulare

Conform diagramei lui Moody, pentru determ inarea lui se aplica m ai m ulte formule de calcul, in
functie de gradul de turbulenta (dat de Reynolds), si de raportul k/D.Astfel, curgerea este
clasificata in 4 zone distincte:
1. Regimul laminar, pentru Re<2300, se va aplica formula =64/Re

1. Regimul laminar, pentru Re<2300, se va aplica formula =64/Re


2. Regimul turbulent-neted, pentru 4000<Re<105, se va aplica formula Blasius =0.3164/Re0.25
5

3. Regimul turbulent mixt (prepatratic), pentru 10 <Re< 560

kpipe
68
+
A.D. Al tschull -= 0.11

D interior ReD

D interior
kpipe

, se va aplica formula

0.25

4. Regimul turbulent rugos, pentru Re> 560

D interior
kpipe

, se va aplica formula Prandtl-Nikuratse,

kpipe
1.14 - 2 log

D interior

Fig. 1. Diagram a Moody pentru calculul coeficientului


Darcy al pierderilor liniare de sarcina

ZONA = "2 - Regimul turbulent neted"

= 0.02

coeficientul Darcy al pierderilor liniare de sarcina, calculat in functie de numarul


Reynolds, si de raportul k/D
2

Lrefulare V refulare
hr :=

= 2.829 m
D interior
2g

pierderi de sarcina liniare pe conducta de refulare

4.2.3. Determinarea pierderilor de sarcina locale de pe conducta

Pentru calculul conductelor lungi (

Lrefulare
D interior

>200), se vor considera pierderile de sarcina liniare ca

fiind 10% din cele liniare.


hl := 20% hr = 0.566 m

pierderile locale de sarcina, pt cazul conductelor lungi

Htotal := Hgeodezic + hr + hl = 8.115 m

inaltimea de pompare calculata

4.3. Rezultate si concluzii


Statia de pom pare proiectata indeplineste conditia de viteza m inim a im pusa de norm ativele in
vigoare.
Inaltimea de pompare calculata, leste de 8.20 m. Prin urm are, inaltimea de pom pare aleasa de
proiectant de 13.60 m este aleasa in m od acoperitor - corecta.

4.4. Bibliografie:
[1] C.Iam andi, V. Petrescu, L. Sandu, A. Anton, M. Degeratu - H idraulica Inst alatiilor.
Elemente de calcul si aplicatii. Editura Tehnica Bucuresti.
[2]Iamandi, V. Petrescu, L. Sandu, R. Dam ian, A. Anton, M . Degeratu. Hidraulica
Instalatiilor vol. II Editura Tehnica 2002
[2] P. G. Kiselev -Indreptar pentru calc ule hidraulice. Editura Tehnica Buc uresti.
[3] Dumitru Cioc - Hidraulica
[4] C. Mateescu. Hidraulica. Editura de Stat si Pedagogica.

Intocmit,
Drd. Ing. Ion Popa

Verificat,
Dr. Ing. Liviu GHEORGHIU