You are on page 1of 5

Procedura dobijanja graevinske dozvole

Uvodne napomene:
Najpre je potrebno rei da se graevinska dozvola moe dobiti samo na parceli koja ispunjava
uslove da bude graevinska parcela (a ne na parceli koja se vodi kao poljoprivreno zemljite) i na
kojoj je uknjieno vlasnitvo investitora (vlasnitvo 1/1).
Takoe je bitno naglasiti da se na jednoj graevinskoj parceli dozvoljava postojanje samo jednog
stambenog i jednog pomonog objekta.
Ovo su vanje napomene jer se veoma esto deava da je investitor kupio samo deo katastarske
parcele (4, 5, 6 ili vie ari), koja je u katastru evidentirana kao poljoprivredna kultura. Nije redak
sluaj da je u produetku iste katastarske parcele ve izgraen jedan ili vie objekata (sa ili bez
graevinske dozvole). U takvim sluajevima je prvo potrebno izvriti parcelaciju/preparcelaciju
zemljita.
Potrebna dokumentacija i postupci:
Put do dobijanja graevinske dozvole uvek je bio dugaak, skup i komplikovan, a danas, uz sva
obeana skraivanja i pojednostavljivanja, on izgleda otprilike ovako:
1.) U katastru izvaditi kopiju plana za katastrasku parcelu na kojoj se planira gradnja.
Na kopiji plana je prikazan oblik parcele sa ucrtanim objektima ukoliko ih ima.
(Cena kopije plana - oko 1.500 din. Dobija se za par dana od podnoenja zahteva.)
2.) U Optini se uzima obrazac Zahteva za Informaciju o lokaciji, i u njemu navodite ta elite
da radite (izgradnja novog objekta, dogradnja, rekonstrukcija, nadogradnja, adaptacija, itd.)
Popunjen obrazac se, zajedno sa fotokopijom Kopije plana, predaje Optini. (Plaaju se takse u
iznosu od oko 4.000 din.)
Optina izdaje Informaciju o lokaciji, u kojoj pie ta moe da se gradi na predmetnoj parceli, u
smislu povrine objekta, spratnosti objekta, namene objekta, koliko objekat sme da zauzme
prostora na parceli, kolika je maksimalna povrina objekta raunajui sve etae (prizemlje, sprat,
potkrovlje itd.).
Informacija o lokaciji dobija se za par dana, po zakonu - najvie za osam dana.
Ukoliko je Informacija o lokaciji pozitivna, pristupa se prikupljanju ostale dokumentacije i
to:
3.) U katastru izvaditi List nepokretnosti za Vau katastarsku parcelu.
(Cena lista nepokretnosti- oko 1.500 din. Dobija se za par dana od podnoenja zahteva.)

U Listu nepokretnosti su navedeni podaci o evidentiranim objekatima na parceli (ukoliko postoje):


imaju li dozvolu ili ne, povrine objekata, spratnost, povrine katastarske parcele, kao i dve veoma
bitne informacije za ovaj postupak:
- da li je vlasnik objekta - korisnik ili vlasnik na zemljitu?
Ukoliko je u listu nepokretnosti uknjieno pravo korienja na parceli, potrebno je da, sa
fotokopijom line karte, predate zahtev (takoe u katastru) za "Konverziju" to jest
pretvaranje prava korienja u pravo svojine.
Postupak "konverzije" moe da potraje mesecima i zato je potrebno da se podnosilac
zahteva povremeno interesuje i raspituje za svoj predmet u katastru.
Kada se bude zavrila konverzija u pravo svojine, potrebno je ponovo izvaditi List
nepokretnosti, u kome e tada, umesto prava korienja, biti upisano pravo svojine na
zemljitu.
List nepokretnosti se ponovo plaa ( 1.500 din.) i dobija se za nekoliko dana.
- da li se parcela vodi kao njiva ili kao graevinska parcela?
Ukoliko u listu nepokretnosti za parcelu pie da je njiva, vinograd, panjak, vonjak ili
slino, a ne pie da je graevinska parcela, mora da se ode u Optinu i pita koja je procedura
i da li je potrebna radi formiranja graevinske parcele i njenog evidentiranja u katastru.
4.) U Katastru vodova (koji se, za podruje Beograda, nalazi preko puta Sajma - zgrada
Republikog geodetskog zavoda, Bul. vojvode Miia 39), sa fotokopijama Lista nepokretnosti,
Kopije plana i line karte, investitor predaje zahtev za dokument koji se zove kopija plana
podzemnih vodova. Ovu uslugu moe da Vam zavri arhitekta ili geometar.
(Cena kopije plana vodova je oko 2.500 din. Dobija se za priblino 7 dana.)
5.) Kada investitor dobije kopiju plana vodova, odlazi kod arhitekte radi izrade Situacionog
reenja u kome je prikazan orijentacioni poloaj budueg objekta, dimenzije, spratnost, namena i
jo
nekoliko
podataka,
na
odgovarajuoj
podlozi.
Pre predaje dokumentacije optini za izdavanje Lokacijske dozvole, investitor je u obavezi da
pribavi tehnike uslove javnih preduzea za projektovanje, u dogovoru sa arhitektom. Pribavljanje
ovih uslova investitor moe i da prepusti arhitekti.
Tehniki uslovi se pribavljaju od sledeih javnih preduzea:
- Vodovod i kanalizacija

(takse od 10.000 do 30.000 din.)

- Elektrodistribucija

(oko 2.000 - 5.000 din.)

- PTT

(oko 10.000 din.)

- Beogradske Elektrane ili Srbija Gas

(oko 5.000 din.)

Potrebno vreme za prikupljanje uslova je do 30 dana (pod uslovom da se neko od slubenika ne


nalazi
na
bolovanju,
godinjem
odmoru
i
sl.)
Fotokopije prikupljenih dokumenata (kopija plana, list nepokretnosti, kopija plana podzemnih
vodova i eventualno uverenje o formiranoj graevinskopj parceli), potrebno je overiti u optini (da
su verne originalu), zato to e se originali kasnije upakovati u Glavni projekat, dok se overene
fotokopije predaju kao prilozi uz zahtev za Lokacijsku dozvolu.
6.) Kada smo i to zavrili, uzimamo iz Optine obrazac koji se zove Zahtev za Lokacijsku
dozvolu, popunimo ga zajedno sa arhitektom i predamo u Optinu sa sledeom dokumentacijom:
Kopija
plana
overena
fotokopija
List
nepokretnosti
overena
fotokopija
Kopija
plana
podzemnih
vodova
overena
fotokopija
- Uverenje o formiranju graevinske parcele (ukoliko je potrebno) - overena fotokopija
Situaciono
reenje
- Uslovi Javnih preduzea - fotokopije (originale uvamo da se upakuju u Glavni projekat)
Lokacijska
dozvola
dobija
se
u
zakonskom
(Taksa za Lokacijsku dozvolu kree se od 5.000 - 15.000 din.)

roku

od

15

dana.

Ukoliko u lokacijskoj dozvoli pie da treba da se uradi Geomehaniki elaborat koji se odnosi na
ispitivanje tla, potrebno ga je uraditi i predati uz Glavni projekat.
Pre izrade Geomehanikog elaborata, investitor i projektant koji radi elaborat treba da se
posavetuju sa arhitektom.
Lokacijska dozvola ima rok vanosti od godinu dana.
7.) Nakon dobijanja Lokacijske dozvole, moe se pristupiti izradi Glavnog projekta.
Predhodno je potrebno otii kod Geometra da Vam uradi dva priloga i to:
Situacioni
plan
(osnova
za
- Protokol regulacije (osnova za pozicioniranje objekta na parceli)

projektovanje)

8.) Ta dva priloga i svu do tada prikupljenu dokumentaciju (originale), treba dostaviti arhitekti i,
u dogovoru sa njim, poeti izradu najpre Idejnog projekta, na kojem se radi sve dok projekat ne
postane prihvatljiv za Investitora, a nakon toga arhitekta pristupa izradi Glavnog projekta.
Da ne bi dolo do zabune, bilo bi dobro da arhitekta napie projektni zadatak zajedno sa
investitorom, u smislu poloaja, oblika, veliine i namene objekta, namene prostorija u objektu,

spratnosti objekta, materijala koji e da se koristi za izgradnju i slino, kako bi se ubrzala izrada
projekta.
U zavisnosti od veliine i sloenosti objekta, rok za izradu glavnog projekta je 15 do 30 dana.
9.) Kada arhitekta zavri izradu Glavnog projekta, predaje ga investitoru da ga potpie u 3
primerka, s tim da su u prvom primerku upakovani svi originali koje je investitor predao arhitekti.
Investitor
Plaaju

sva

primerka
se

predaje Optini,
takse

radi dobijanja

Graevinske
2.000

dozvole.
din.

Ukoliko je neophodna neka dopuna ili izmena u projektu, arhitekta je u obavezi da u to kraem
roku ispravi eventualne primedbe na projekat, kako bi se dobila graevinska dozvola.
10.) Kada je projekat pregledan od strane Optine, investitor e biti obaveten da moe da preuzme
jedan primerak projekta i odnese ga u Direkciju za graevinske poslove radi zakljuivanja
ugovora i plaanja naknade za korienje graevinskog zemljita.
Nakon toga, Investitor vraa projekat sa ugovorom i priznanicom u Optinu.
Procedura u Direkciji traje od 15-30 dana.
11.) Nakon par dana Optina e obavestiti investitora da doe da preuzme graevinsku dozvolu
i dva overena projekta, od kojih jedan projekat sadri originalnu dokumenatciju.
12.) Nakon 15 dana potrebno je otii u Optinu da bi se graevinska dozvola overila peatom
pravosnanosti, to znai da se niko nije alio.
Graevinska dozvola prestaje da vai ako se radovi ne zaponu u roku od 2 godine.
Zavrne napomene (pripreme za izgradnju i uknjiba objekta):
A) Pre poetka izvoenja graevinskih radova, investitor treba da angauje geometra radi
obeleavanja temelja objekta na terenu, kako je ucrtano u projektu.
B) Kada investitor zavri izgradnju temelja, potrebno je da pozove geometra da izae na teren i
uradi kontrolu temelja, da se vidi da nije dolo do odstupanja u odnosu na projekat. Zapisnik o
kontroli temelja (sa skicom kontrol etemelja) neophodan je investitoru, radi kasnijeg dobijanja
upotrebne dozvole i uknjibe objekta.
C) Kada zavri izgradnja objekta (ili dogradnja, nadogradnja...), investitor ponovo poziva
geometra radi izrade geodetskog snimka izvedenog stanja, za potrebe tehnikog prijema objekta
i radi ucrtavanja objekta u katastru.

D) Potom investitor treba da angauje agenciju koja vri tehniki prijem objekata (najbolje je da
se raspita u Optini), radi dobijanja upotrebne dozvole, koju izdaje Optina, na osnovu pozitivnog
zapisnika o tehnikom prijemu.
E) Upotrebnu dozvolu (original ili overenu fotokopiju) je potrebno odneti u katastar i predati je uz
zahtev za uknjibu prava svojine na objektu. Kada katastar izvri uknjibu objekta, odnosno
prava svojine, obavestie investitora pismenim putem (dostavie mu reenje o provedenim
promenama).
Procedura dobijanja graevinske dozvole moda izgleda duga i komplikovana, ali mnogi su je
dobili, pa ako budete sledili ova upustva, kao i dobronamerne savete i pomo arhitekte kom ste
poverili Va projekat, dobiete je i Vi.
Sreno!