You are on page 1of 1

Lista e temave te propozuara per teme te diplomes

Dr.Venet Shala

1. Menaxhimi me ndryshime organizative


2. Lidershipi dhe stilet e lidershipit
3. Dituria si resurs strategjik per performancen e organizates
4. Roli i planifikimit strategjik ne suksesin e ndermarrjes
5. Motivimi dhe strategjite e motivimit per punetoret
6. Menaxhimi i inovacioneve dhe zhvillimi i ndermarresise
7. Strategjite e rritjes ne bizneset e vogla dhe te mesme
8. Menaxhimi i strategjive funksionale te biznesit
9. Strategjite e marketingut dhe shitjes
10. Menaxhimi kreativ dhe menaxhimi klasik
11. Menaxhimi startegjik tek organizatat joqeveritare (OJQ)
12. Roli i resurseve humane ne implementimin e strategjise se firmes
13. Roli i struktures organizative ne zbatimin e strategjise se biznesit
14. Menaxhmenti japonez, evropian dhe amerikan
15. Kultura dhe diversiteti i kulturave menaxheriale
16. Koncepti bashkekohor menaxhmentit dhe sfidat ne shekullin 21
17. Burimet e financimit te bizneseve te vogla dhe te mesme
18. Menaxhimi financiar dhe politikave financiare tek korporatat
19. Profili dhe karakteristikat e menaxherit profesional (CEO studim rasti nje
kompani)
20. Lidershipi strategjik ne funksion te rritjes se firmes
21. Procesi dhe modeli i menaxhmentit strategjik
22. Roli i internetit ne strategjine e rritjes se biznesit
23. Analizat strategjike dhe ndikimi i tyre ne strategjine e ndermarrjes
24. Formulimi i vizionit dhe misionit strategjik
25. Menaxhimi strategjik i resurseve humane
26. Organizimi/kontrolli si funksion i menaxhmentit
27. Sjellja organizative dhe menaxhimi i konfliktit ne vendin e punes
28. Teorite (qasjet) bashkekohore te lidershipit
29. Lidershipi karizmatik dhe lidershipi me vizion
30. Faktoret e brendshem/jashtem qe ndikojne ne rritjen e firmes