You are on page 1of 35

Generalnihidrauliki

koncept

ENGINEERINGADVANTAGE

Pritisak:Koji?

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

ta je pritisak ?

ENGINEERINGADVANTAGE

Statikipritisak
Statikipritisak:
Sila koja deluje ravnomerno na fluid
podpravim uglom na povrinusvakogdeliatogfluida
Pritisak =Sila /Povrina

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Apsolutnipritisak:
Pritisakunutarfluidakojiporedimosavakuumom
(Uvekjepozitivan;vakuum =nultipritisak)
Relativnipritisak:
Pritisakunutarfluidakojiporedimosareferentnimpritiskom

Relativnipritisak =Absolutnipritisak Referentnipritisak

ENGINEERINGADVANTAGE

Jedinicepritiska

JedinicazapritisakuSI: Pascal[Pa]

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

1Pa=1N/m2
1000Pa=1kPa
10000Pa1mWG (metarvodenogstuba)
100000Pa=1bar

x10

x10

1bar=10mWG =100kPa
/10

/10

1kgf/cm2 =1bar
1ftWG =3kPa
1psi=6.9kPa

ENGINEERINGADVANTAGE

RelativniSTATIKIpritisak
Tojepritisakvodekojiseporedisa
atmosferom

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Primer: Akojerelativni statiki pritisakucevi5


bar,toznaidajepritisakvode5baraveiod
atmosferskogpritiska.

Statikipritisaksamod sebenekreira
cirkulacijukrozinstalaciju!!!
Kadaprikljuimoekspanzionuposudu,
statikipritisakjepodeennakonstantnu
vrednostuinstalaciji

ENGINEERINGADVANTAGE

Statikipritisak
Promeneuvisinivodenogstubaprouzrokujupromenestatikogpritiska:

gh

,gustinafluida, kg/m
g,gravitacionoubrzanje =9.81m/s2
h,visina, m

Statikipritisakporastezagh zasvaki h metarpadavisinefluida.


Statikipritisakopadnegh zasvaki h metarpoveanjavisinefluida.

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Primer:
PritisakutakiBjeveinegoutaki A

pB pA g (hB hA )

h
0
A

hA

hB

ENGINEERINGADVANTAGE

Ekspanzionaposuda
Ekspanzionaposuda
fiksirastatiki pritisak
utakiukojojje
prikljuenana
instalaciji.
Tatakasenaziva:
Neutralnataka

Voda

Vazduhpodpritiskom

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Statikipritisaksesmanjuje 1mWG (10kPa,


0.1bar)zasvakimetarkreuisenaviekroz
instalaciju.Akoidemonadole,statiki
pritisakraste.

ENGINEERINGADVANTAGE

Otvorenaekspanzionaposuda
Otvorenaekspanzionaposudaimaistufuncijukaoizatvorena,alije
statiki pritisak jednak0napovrinivodeuekspanzionojposudi.

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Glavniproblemsa
otvorenomekspanzionom
posudomjetosuvrata
zaprolazkiseonikau
instalacijuiromotvorena

ENGINEERINGADVANTAGE

Dinamikipritisak
Dinamikipritisak:
Pritisak kojisepojavljujekadasefluidkree

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

pdyn

v
2

,gustinafluida, kg/m
v, brzinafluida, m/s

Kadafluidmiruje,ondanemadinamikogpritiska
9

ENGINEERINGADVANTAGE

Bernulijevajednaina
Sumapritiska,priitiskavisinestubaidinamikogpritiskajekonstantnausvim
takamadustrujnice:

p gh

v
2

const

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Totalnipritisak =Statiki pritisak +Dinamikipritisak =constant

Bernoulijevajednainajeprimenazakonaoodranjuenergijenaidealanfluid
Pretpostakajedajefluidnekompresibilani neviskozan,iprotokjeneturbulentan

10

ENGINEERINGADVANTAGE

Produena Bernulijevajednaina
Ustvarnosti,fluidisuviskozniipojavljujusegubiciusledtrenja.
Gubiciusledtrenjasugubitcienergijezafluidkojigubisvojpritisak.

pA

ghA pB

vB2
2

ghB pAB

pAB , padpritiskausledtrenja

h
Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

vA2

A
B
duina

11

ENGINEERINGADVANTAGE

Statikipritisak

Zatonamtrebaminimalni
statikipritisak ?

Dabiizbeglikavitaciju
upumpama
uventilima
Statikipritisaksesmanjuje
uventiluzatotose
poveavabrzina
Kavitacijasepojavljuje
akojestatikimanjiod
pritiskaisparavanja

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

PRAVILO :
Statikipritisaknaulazuuventiltrebada bude
najmanjedvaputaveiodpadapritiskanaventilu.
Dabiizbegliusisavanjevazduha
mnogimaterijaliuinstalacijiimajuzaptivenost
premavodialineipremavazduhu

12

ENGINEERINGADVANTAGE

Izraunavanjestatikogpritiska

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Izraunatistatikipritisak
utakamaodAdoF.
Pretpostavkajedaje
pumpaiskljuena

13

ENGINEERINGADVANTAGE

Diferencijalnipritisak
Diferencijalnipritisakjerazlikastatikih
pritisakaizmeudvetake

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Uhidraulikimkrugovimajedinojevaandiferencijalnipritisak.
Protokzavisijedinooddiferencijalnogpritiska.
Pumpapoveavadiferencijalnipritisakdokostalideloviinstalacije
smanjujudiferencijalnipritisak.

14

ENGINEERINGADVANTAGE

Lokacijaekspanzioneposude
Statikipritisakjefiksiranutakigdejeekspanzionaposudapovezana.
Tomestosenazivaneutralnataka.
Ukljuenjempumpemnogikrugovimogubitiupodpritisku(relativnipritisak).

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

ps

y
x

Pogreno !

15

ENGINEERINGADVANTAGE

Lokacijaekspanzioneposude

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

ps

y
x

Ispravno!
Ukljuenjempumpesvikrugoviebitinaveemstatikompritiskusa
ispravnopodeenimpredpritiskomuekspanzionojposudi.
16

ENGINEERINGADVANTAGE

Protokipadpritiska
Uventilu,ucevima,uterminalima
odnosizmeupadapritiskaiprotoka
datajenasledeinain

P q 2
Akoseprotokudvostrui (x2),padpritiskase
poveaetiriputa(x4).

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Primer
qsepovea15%,Psepovea 1.151=0.32
Psepovea 20%,protoksepovea1.20.51=0.1

17

ENGINEERINGADVANTAGE

Kv ventila
Zaventilkojisenalazinanekoj
otvorenosti,odnosprotokaipada
pritiskaje:
p
1000 q, m/h
q Kv
P, bar

Primer :
Padpritiskakrozventilje 30kPai
Kv je 3.2.Naiprotok
q 100x3.2 x 30 kPa
q 1753 l / h

Kv definieveliinupovrinekroz
kojuprotiefluid.
p (bar), q (m3/h)

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

q Kv p
q
p
Kv
Kv

18

q
p

p (kPa), q (l/s)

Kv
p
36

p 36

Kv
Kv 36

q
p

p (mm WG), q (l/h)

q 10Kv p
2

p 0.1
Kv

Kv 0.1

q
p

p (kPa), q (l/h)

q 100Kv p
q

p 0.01
Kv

Kv 0.01

q
p

ENGINEERINGADVANTAGE

Gustinavode
Gustina [kg/m3]
1020

1000

Izmeu 4Ci 90C,promenagustine


vodejesamo3.5%.

980

960

940

Ovojerazlogzatozanemarujemo
uticajpromenegustinevodeuHVAC
ipraktinousvajamodaje
gustinavode1000kg/m3.

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

920

900
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Temperatura [C]

19

ENGINEERINGADVANTAGE

Karakteristikaventila

Kv jerazliitozasvakuotvorenost.
KrivakojapredstavljaKv ufunkciji
odotvorenostinazivasekarakeristika venila
Kvs jemaksimalni Kv
(potpunootvorenventil).
STAD15/14

Kv 2.5
2

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

1.5
1
0.5
0
0

Otvorenost [krug]
20

ENGINEERINGADVANTAGE

QKvDp proraun

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Zavoduna 20C

21

1.

Protokje 3800l/h =1.06l/sa Kvs kontrolnogventilaje 10.


Kolikije Dp naventilu?

2.

KontrolniventilsaKvs vrednostiod 25imamaksimalni Dp od 80kPa.


Kolikijemaksimalniprotokvodekrozventil?

3.

Izabralismokontrolniventilkojiima Kvs od 6.3zaprotokod 4000l/h


=1.11l/s.
KolikijeDp naventilu?

4.

VentiljedimenzionisanpremaDp od 35kPa zaprotok25m3/h=6.94


l/s.
KolikijeKv zaizabraniventil?

ENGINEERINGADVANTAGE

Padpritiskaucevi
Padpritiskaucevovoduseestozovelinearnipadpritiska
imoeseizraunatisledeomformulom:

plin

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

v 2 1000
2

di

Gdeje plin uPa/m


jekoeficijentotporacevovoda
jegustinaukg/m
v jebrzinavodeum/s
di jeunutranjiprenikcevovodaumm

0.354q
sa qu l/h
2
di

1273q
sa qu l/s
2
di

Koeficijentotporacevovoda seproraunavazavisnoodreimaprotoka:
laminarno,prelaznoiliturbulentno.

22

ENGINEERINGADVANTAGE

Padpritiskaucevi

Padpritiskaucevizavisiod
Unutranjegprenikacevovoda
Hrapavosticevi
Gustineiviskoznostfluida(vode)
Protoka (!)
Primer : Cev DN100,40m/h,vodana 20C,dPje 153 Pa/m,dokjeza
voduna 70C,padpritiska 138 Pa/m.

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

T
Temperatura

Kinematska
viskoznost

p
Pad pritiska

Isuprotnoakotemperaturaopada
23

ENGINEERINGADVANTAGE

Dimenzionisanjecevovoda
Kriterijumizadimenzionisanjecevovodasu razliitioddravedodrave
alisviimajuglavnuosnovu.
Korienje cevovoda manjihdimenzija:
Smanjujeinvesticionetrokove,
PoveavalinearneDpibrzinetodovodido:
VeihoperativnihtrokovapumpiiveevarijacijeDp sapromenomoptereenja,
Visokabukapricirkulacijiierozija.

Korienje cevovodaveihdimenzija:

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Poveavainvesticionetrokove,
Smanjujeoperativnetrokovepumpi,varijacijeDp,buku,eroziju,
Smanjujebrzineucevovodutomoedovestidonagomilavanjaneistoau
cevovodu.

24

ENGINEERINGADVANTAGE

Dimenzionisanjecevovoda
Generalnokorienopraviloje:izabratinajmanjudimenzijucevovodakoja
zadovoljavamaksimalnidozvoljenipadpritiskai maksimalnubrzinu:
Maksimalnilinearnipadpritiska:
Skandinavia

Istona
Evropa

Zapadna
Evropa

Kina

UK

USA

100 Pa/m

100-150
Pa/m

150-200
Pa/m

200-250
Pa/m

300 Pa/m

400 Pa/m

Maksimalnebrzine:

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Uglavnomizmeu1i 2m/s.
Zbogbuke,unekimzemljamajemaksimalnabrzina0.5m/sunutar
rezidencijalnihobjekata.
U USA,maksimalnabrzinamoebitiido3m/sucevovodimaveihdimenzija.
(Minimalnabrzinaje0.6m/skakobibiomogutransportmehuriavazduha
doseparatoravazduha)

25

ENGINEERINGADVANTAGE

Lokalnipadovipritiska
Padovipritiskakrozkolena,rave,itd
mogusepredstaviti:

v2
2

, koeficijentlokalnogotpora
gustina kg/m
v , brzina, m/s
di , unutarniprenikcevovoda, mm

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

0.354q
v
di2

q, l/h

zavisiodvrsteotpora:
Koleno
Konvergentnarava
Divergentna rava

26

1273q q, l/s
v
di2
Redukcija

ENGINEERINGADVANTAGE

Kvekvivalent
Bezobziratose Kv definiezaventilevrlojezgodnozaprorauneuzimati
ekvivalentnu Kv vrednostzadelovecevovoda,terminale ...

P q

Relacijavaizaturbulentnostrujanje
Primer:

Terminalimaprojektovanprotokod 3000l/hi Dp od16kPa.


Njegovekvivalentni Kv je:
3000
Kv
7.5
100 16

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

SadalakoizraavamoDp terminalaakojeprotok 3700l/h:


2

3700
p
24.3 kPa
100 7.5
27

ENGINEERINGADVANTAGE

QKvDp

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Voda na 20C

28

1.

Proizvoailerajedaosledeepodatke:Dp je40kPa iprotok 36m3/h =


10l/s.
Kolikije Dp akoilerimaprotok 32m3/h=8.89l/s?

2.

Dp sesmanjiood 46kPa na 18kPa.Akojeprvobitniprotokbio 11000


l/h=3.06l/s,kolikosadaiznosiprotok?

3.

Ukatalogusmonali:Dp naFCUje 11kPa naprotoku 1800l/h =0.5l/s.


Kolikije Dp na FCUakojeprotok2500l/h =0.694 l/s?

4.

Prilikombalansiranja,projektniprotok38m3/h=10.6l/snijepostignut.
Izmereniprotokje17m3/h=4.72l/ssaizmerenimraspoloivimDp na
grani67kPa.Akosusveostaleokolnostinepromenjene,kolikibitrebao
bitiraspoloiviDpnagraniDp kakobisepostigaoprojektniprotok?

ENGINEERINGADVANTAGE

Pumpe

Naporpumpesesmanjujedokseprotokkrozpumpupoveava
NaporpumpeH
150,00

PANJA

125,00

100,00

75,00

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

50,00

Pumpa
obezbeuje
napor,a
ne protok !!!

25,00

0,00
0

25

50

75

100

125

150

Protokq
29

ENGINEERINGADVANTAGE

Dalijemoguemeritiprotoknapumpi?
Tojenetano!
Malegrekeumerenjunaporapumperezultujuvelikimgrekamauprotoku.
Pravekrivepumpinisuuvekpreciznekaoonedateudokumentacijiproizvoaa!
NaporpumpeH
150,00

125,00

100,00

75,00

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

50,00

25,00

0,00
0

25

50

75

100

125

150

Protok q
30

ENGINEERINGADVANTAGE

Pumpe spregnuteparalelno

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Zaistinapor,protocisesabiraju

31

ENGINEERINGADVANTAGE

Pumperednospregnute

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Zaistiprotok,naporisesabiraju.

32

ENGINEERINGADVANTAGE

Karakteristikacevovoda
Pumpaobezbeujediferencijalnipritisak.
Protokzavisiodkarakteristikecevovoda.
Presek2krivedajeradnutaku

PANJA

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Pumpa
obezbeuje
napor,a
ne protok !!!

33

ENGINEERINGADVANTAGE

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Cevovodispregnutiparalelnoiredno

34

ENGINEERINGADVANTAGE

Hidraulikikrugovi

Copyright TAHydronicsSA.Allrightsreserved.

Osnovnopravilo
Promena pritiska (smanjenjeilipoveanje)NE
zavisi odputakojisekoristiprilikomprorauna.

35

ENGINEERINGADVANTAGE