You are on page 1of 1

Allahummahdinii fii man hadaiit, wa aafinii

fii man aafaiit, wa tawallanii fi man


tawallaiit, wa baarik lii fiimaa athaiit. Wa
qinii bi rahmatika syarra maa qadhaiit. Fa
innaka taqdhii wa laa yuqdhaa alaiik. Wa
innahu laa yudzillu man waalaiit. Wa laa
yaizzu man aadaiit. Tabaarakta rabbanaa
wa taaalait. Fa lakal-hamdu alaa maa
qadhaiit astaghfiruka waatuubu ilaiik,
wasollauallahuaala sayyidina muhammadinnabiyyil ummuyyi wa alaa aalihii wa
shahbihii wa sallam.