You are on page 1of 9

Cu 1 (1 im)

Cu 1 : (2 im) Cho hm s
a) Kho st s bin thin v v th
b) M(1.m) mt im trn ng thng x=1 , hi c bao nhiu tip tuyn ca th i qua
M?

Cu tr li ca bn:
im:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Nhn xt ca gio vin:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Gi
Li gii chi tit

Cu 2 (1 im)
Cu 2 : (1,0 im)

a) Gii phng trnh:


b) Tm s phc z tha mn:

l s thun o

Cu tr li ca bn:
im:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Nhn xt ca gio vin:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Gi
Li gii chi tit

Cu 3 (1.5 im)
Cu 3 : (1,5 im)
a) Gii phng trnh:
b) Cho

. Hy tm h s ln nht trong khai trin

Cu tr li ca bn:
im:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Nhn xt ca gio vin:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Gi
Li gii chi tit

Cu 4 (1.5 im)
Cu 4 : (1,5 im)
a) Gii h phng trnh
b) Chng minh rng:

Cu tr li ca bn:
im:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Nhn xt ca gio vin:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Gi
Li gii chi tit

Cu 5 (1 im)
Cu 5 : (1,0 im) Cho khi chp
c y l tam gic u cnh mt bn
l
tam gic u v nm trong mt phng vung gc vi y. Tnh theo th tch khi chp v
khong cch t im A n mt phng

Cu tr li ca bn:
im:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Nhn xt ca gio vin:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Gi
Li gii chi tit

Cu 6 (1 im)
Cu 6 : (1,0 im) Trong khng gian vi h ta

cho im

thng

Vit phng trnh chnh tc ca ng thng d i qua A, ct v vung gc vi

Cu tr li ca bn:
im:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Nhn xt ca gio vin:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Gi
Li gii chi tit

v ng

Cu 7 (1 im)
Cu 7 : (1,0 im) Trong mt phng vi h trc ta Oxy cho tam gic ABC c tm ng
trn ngoi tip E(1;3), phng trnh cnh BC: x- y +1 = 0 ; phng trnh ng phn gic
trong AD: 2x -y +7 = 0 Tm ta nh A.

Cu tr li ca bn:
im:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Nhn xt ca gio vin:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Gi
Li gii chi tit

Cu 8 (1 im)
Cu 8 : (1,0 im)
Vi

, Chng minh rng:

Cu tr li ca bn:
im:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Nhn xt ca gio vin:
Hy nhn nt "Bn cn t vn" nu bn mun c nhn xt v bi lm ca mnh
Gi
Li gii chi tit