You are on page 1of 8

แบบ อ.

แบบรายงานการเข้าร่วม อบรม / ประชุม /


สัมมนา ของบุคลากร

เรือ
่ ง รายงานการเข้าร่วม อบรม / ประชุม / สัมมนา
เรียน รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุจิตตรา จันทร์ลอย
Z
√ อาจารย์ เจ้าหน้าที ่ สำานักงาน/ศูนย์/
แผนกพัฒนาและเผยแพร่ฯ ฝ่ ายวิชาการ
ได้เข้าร่วมการประชุม / อบรม / สัมมนา เรือ
่ ง การพัฒนา
ศักยภาพผ้้เรียนในโลกไซเบอร์ให้มีสุขภาวะแบบองค์รวม
เพือ
่ การเสริมสร้างคุณค่าส่้ความเป็ นมนุษย์”

หน่วยงานทีจ
่ ัด มหาวิทยาลัยรังสิต

สถานที ่ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต


ระยะเวลา 1 วัน
ตัง้ แต่วันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
ถึงวันที ่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
หัวข้อและเนื้อหาโดยสรุปของการประชุม / อบรม / สัมมนา
การทีไ่ ด้เข้าร่วมฟั งบรรยายสัมมนา “การพัฒนา
ศักยภาพผ้้เรียนในโลกไซเบอร์ให้มีสุขภาวะแบบองค์รวม
เพือ
่ การเสริมสร้างคุณค่าส่้ความเป็ นมนุษย์” เป็ นการสัมมนา
ด้านการสร้างแนวคิดความเป็ นมนุษย์ทีส
่ มบูรณ์ในการมองโลก
ปั จจุบัน ซึง่ สำานักงานหอสมุด ของมหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดขึน

อย่างต่อเนือ
่ งเป็ นประจำาทุกปี โดยในปี นีเ้ น้นในหัวข้อเรือ
่ ง
“การพัฒนาศักยภาพผ้้เรียนในโลกไซเบอร์ให้มีสุขภาวะแบบ
องค์รวม เพือ
่ การเสริมสร้างคุณค่าส่้ความเป็ นมนุษย์” โดย
เน้นในเรือ
่ งฐานความคิดหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านจิตต
ปั ญญาศึกษาและทีเ่ กีย
่ วข้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ทีจ
่ ะพัฒนาให้ควบคู่กับการมีสข
ุ ภาวะแบบองค์รวมและคุณธรรม
ทีส
่ ามารถนำามาปรับใช้ในองค์กร หรือทางด้านการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึง่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 80 คน แต่ละ
ช่วงของการเข้ารับการอบรม มีดังนี ้
1. ช่วงที ่1 “การพัฒนาศักยภาพผ้้เรียนในโลกไซเบอร์ให้

มีสุขภาวะแบบองค์รวม เพือ
่ การเสริมสร้างคุณค่าส่้ความ

เป็ นมนุษย์”

วิทยากร โดย 1. ผศ.ดร.จุมพล พ้ลภัทรชีวิน

อาจารย์ปรจำาหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร จิตต

ปั ญญาศึกษา ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที ่

2
ปรึกษาสถาบันการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ (สวพ.) สำานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

2. ช่วงที ่2 ้ ส่งเสริมคุณธรรม เรือ


ชมละครสัน ่ ง แสงแห่ง
ศรัทธา ประมาณ 30 นาที
3. ช่วงที ่3 เรือ
่ ง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จะ
พัฒนาให้ควบค่้กับการมีสุขภาวะแบบองค์รวมและ
คุณธรรมได้อย่างไร
วิทยากรโดย 1. พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้
เชีย
่ วชาญทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษาและการเผยแผ่ธรรมะ/ผู้กอ

ตัง้ โครงการตอบปั ญหาธรรมะทางก้าวหน้า/ผู้กอ
่ ตัง้ วัดไทยหลาย
แห่งในประเทศญีป
่ ่ ุน

สำาหรับสาระทีไ่ ด้รับการบรรยายจากวิทยากรในการ
สัมมนา โดยสรุปได้ดังนี ้ คือ
สำานึกใหม่ทางการศึกษา การศึกษาในปั จจุบันถูกลดคุณค่า

เหลือเพียงการเรียนวิชาและเพิม
่ มูลค่าและสร้างมูลค่าเพิม
่ ตาม

ระดับวิชาหรือปริญญาทีส
่ ูงขึน
้ การศึกษาทีเ่ ป็ นอยู่ในกระแส

หลัก เน้นให้เห็นความสำาคัญของการติดตามความก้าวหน้าและ

การเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง ยิง่ ตามทันมากเท่าไหร่ก็

ยิง่ ทันสมัยมากเท่านัน

3
การศึกษาจึงทีม
่ ีคุณค่าทีแ
่ ท้จริง ไม่น่าจะใช่การวิง่ ไล่ตาม

การเปลีย
่ นแปลง เพียงเพือ
่ ให้รู้สึกเสมือนว่าได้ทันสมัยไม่ตกยุค

ครู อาจารย์ไม่น่าจะเป็ นเพียงเครือ


่ งมือหรือกลไกในการช่วย

ป้ อนหลือชีช
้ ่องทางแสวงหาข้อมูล ข่าวสารทีช
่ ่วยให้ผู้เรียนดู

เหมือนจะทันสมัย หรือเรียกใหม่ว่า “ทันสมัยเสมือน” ด้วยการ

ให้ขอ
้ มูล ข่าวสารทีห
่ ยาลและฉาบฉวยให้ลูกศิษย์ นักเรียน

นิสิต นักศึกษา จึงไม่ใช่เป็ นเพียงเครือ


่ งรับข้อมูล ปราศจาก

การกลัน
่ กรอง สะท้อนความคิด ทัง้ จากผู้สอนและตัวผู้เรียนเอง

การศึกษาทีแ
่ ท้จริง จึงมิใช่จำากัดแคบแค่เฉพาะการสอน การ

บรรยายในห้องเรียน การค้นและคว้าจากห้องสมุดหรือแหล่ง

ข้อมูลทีท
่ ันสมัยรูปแบบต่างๆ แล้วนำามาทำาเป็ นรายงาน หรือนำา

มาเสนอและอภิปรายในห้องเรียน

Cloud Computing มิใช่ Software แต่เป็ นการสร้าง

แนวคิดหรือไอเดียในการใช้คอมพิวเตอร์แบบหนึง่ โดยอาศัย

ความสามารถเทคโนโลยีให้บริการออกมาได้เป็ นอย่างดี หรือ

อีกนัยหนึง่ คือ แหล่งทรัพยากรขนาดมหึมาทีส


่ ามารถตอบ

สนองตามความต้องการของผู้ใช้ได้ทันที(on-demand) เป็ นสิง่ ที ่

เสมือนจริง(Virtualized) เนือ
่ งด้วยความต้องการทีเ่ ปลีย
่ นแปลง

ได้ อาจต้องการมากขึน
้ หรือน้อยลงได้ตลอดเวลา ดังนัน
้ เราจึง

ต้องใช้วิธีสร้างทรัพยากรหรือบริการทีด
่ ูเสมือนจริงขึน
้ มาในการ

4
ตอบสนองถึงความเปลีย
่ นแปลง Cloud Computing มีแนวโน้ม

ทีส
่ ามารถถูกตีราคาได้เหมือนบริการสาธารณูปโภค (เช่นนำา

ไฟ โทรศัพท์) การตีราคาแทนทีจ
่ ะประเมินตามจำานวนหน่วย

(เป็ นชิน
้ ทีม
่ องเห็นได้หรือจับต้องได้) ของทรัพยากร ก็เปลีย
่ นมา

เป็ นการประเมินตามเวลาทีใ่ ช้ ใช้มากเท่าไหร่กจ


็ ่ายเท่านัน
้ หรือ

อาจคิดแบบอืน
่ ก็ได้ ประเทศทีย
่ อมรับและให้ความสำาคัญด้าน

เทคโนโลยีก็คอ
ื อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน สิงค์โปร์

สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน
่ ๆ

การขยายตัวขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ จำาเป็ นต้อง

จัดเตรียมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ไว้รองรับ เพราะเพียงแค่มี

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ Spec กลาง ๆ ไม่ต้องสูงมาก หน่วยความ

จำาไม่ต้องมาก ก็สามารถทำาได้ เพราะทุกอย่างทัง้ Software

และหน่วยความจำา สามารถเรียกใช้บริการได้จากผู้ให้บริการ

ด้าน Cloud Computing เมือ


่ ไม่จำาเป็ นต้องใช้ก็บอกเลิกบริการ

หรือเมือ
่ มีความต้องการเพิม
่ ก็สามารถซือ
้ บริการเพิม
่ ได้ตลอด

เวลา ดังตัวอย่างโครงสร้างของ Cloud Computing

5
Cloud Computing = IaaS + PaaS + SaaS 1) IaaS –
Infrastructure as a Service 2) PaaS – Platform as a Service 3)
SaaS – Software as a Service องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
ของประเทศไทยควรหันไปใช้ Solution จากผู้ให้บริการทัง้ ด้าน
Software, Infrastructure Cloud Computing โดยทีอ
่ งค์กรไม่
ต้องลงทุน เพียงแค่จ่ายค่าบริการเป็ นรายเดือน หรือรายปี ไป
ธุรกิจ Cloud Computing คือ การรับจ้างประมวลผลข้อมูล ซึง่
ถือเป็ นรูปแบบหนึง่ ของงานประเภท Outsource เพียงแต่
เป็ นการ Outsource ในระดับทีม
่ ีความสำาคัญต่อธุรกิจ ทัง้ ใน
เรือ
่ งของการป้ องกันข้อมูลรัว
่ ไหล ความปลอดภัยของข้อมูล
ความเสถียรของระบบ ซึง่ ถือเป็ นเรือ
่ งสำาคัญทีจ
่ ะต้องพัฒนา
ควบค่ไู ปกับการให้บริการ Cloud Computing อย่างเช่น การให้
บริการ Cloud Computing ในปั จจุบัน Google ได้ออก Google
Apps ทีร่ วม Application ต่าง ๆ ผ่านจุดเดียว รวมไปถึงบริการทีม
่ ี
อยู่มากมาย ตัง้ แต่ Search Engine, Gmail, picasa, Google Video,
Google Doc, Google Calendar, Youtube, Google Maps, Google
Reader และ Blogger เป็ นต้น
ตัวอย่าง Amazon ได้สร้าง Cloud Infrastructure เรียกกัน
ว่า Amazon EC2(Amazon Elastic Computing Cloud) ซึง่ ได้
จัดเตรียมเครือ
่ งมือให้ผู้ใช้สามารถสเปกคอมพิวเตอร์ได้ตาม
ความต้องการ เช่น สามารถกำาหนดจำานวนโปรเซสเซอร์
(จำานวน core) ว่าให้มไี ด้กีต
่ ัวในคอมพิวเตอร์หนึง่ ระบบ กำาหนด

6
ความจุของฮาร์ดดิสก์ได้ และเลือกว่าจะให้ลงโปรแกรมอะไรลง
ไปบ้าง เป็ นต้น อย่างไรก็ดี คอมพิวเตอร์ทอ
ี ่ อกแบบได้ตามใจนี ้
จริงๆ แล้วไม่มีอยู่จริง เป็ นเพียงแค่คอมพิวเตอร์เสมือน
(Virtual Machine) ซึง่ แน่นอนว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนกว่าการจัดหาคอมพิวเตอร์จริง ๆ มาใช้งาน และลด
ความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงได้เป็ นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ / แนวคิด / สิง่ ทีส


่ ามารถนำามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อวิทยาลัยหรือการปฏิบัติงานได้
1. นำาความรู้ทีไ่ ด้ไปเป็ นส่วนหนึง่ ในรายวิชา สือ
่ และ
เทคโนโลยีการศึกษา เพือ
่ ให้นักศึกษาคริสตศาสตร์ได้รับ
ความรู้ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีในปั จจุบันและอนาคตข้าง
หน้า
2. ควรมีการเสริมสร้างบุคลากรและอาจารย์ของวิทยาลัยให้มี
การเข้าร่วมโครงการลักษณะแบบนี ้ เพือ
่ รับการอบรม
เป็ นประโยชน์ต่อการเพิม
่ พูนความรู้และแนวคิดใหม่ที ่
สามารถยอมรับด้านเทคโนโลยีในปั จจุบันทีส
่ ามารถนำามา
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน/วิทยาลัยแสงธรรมได้
3. ควรมีการจัดใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(หากเป็ นไปได้)ทีอ
่ ยู่ในส่วนหนึง่ ในแผนงานปฏิบัติการ เพือ

ความก้าวหน้าในงานบริการวิชาการของวิทยาลัยแสงธรรม
ในอนาคต

7
ค่าใช้จ่ายรวม...... 1,600 ....... บาท (ค่าลง
ทะเบียน.......800.........บาท, ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง ......-.............บาท,
ค่าเดินทาง.......... ..- ............บาท)

ลงชือ
่ .........................................................ผู้รายงาน
(นางสาวสุจิต
ตรา จันทร์ลอย)
ความคิดเห็นของรองอธิการบดี
รับทราบ
เห็นสมควรให้ ( ) ปฏิบัตต
ิ ามข้อเสนอ
แนะ....................................................................................
( ) นำาเสนอคณะ
กรรมการ.....................................................................................
( ) นำาเสนอสู่ KM

ลงชือ
่ ...............................................................
(บาทหลวงวุฒิชัย
อ่องนาวา)

You might also like