You are on page 1of 13

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA

Seminarski rad:

PRIKAZ METODE UPOREIVANJA NA PRIMERU


PREDUZEA DOO ELEKTRON NOVI SAD
Predmet:

POSLOVNO FINANSIJSKA ANALIZA

MENTOR:
P ROF. DOC. DR MIROSLAV AVLIN

Novi Sad maj 2014. godine

STUDENT:
NATAA LOMPAR 448/12

Poslovno finansijska analiza 2013/14

SADRAJ:

1.

UVOD ................................................................................................................................. 3

2.

OSNOVNI PODACI O PREDUZEU .............................................................................. 4

3.

UPOREIVANE POZICIJA BILANSA STANJA 2010,2011 I 2012 .............................. 6

4.

3.1.

HORIZONTALNA ANALIZA POZICIJA AKTIVE I PASIVE ............................... 7

3.2.

VERTIKALNA ANALIZA POZICIJA AKTIVE I PASIVE ..................................... 9

ZAKLJUAK ................................................................................................................... 11

LITERATURA ......................................................................................................................... 13

Poslovno finansijska analiza 2013/14

1. UVOD
Metoda uporeivanja sastoji se u sagledavanju odnosa. Pristup tretiranju metoda i njihov
izbor u analizi je, u stvari, traenje odgovara na pitanje: kako analizirati?
Metoda uporeivanja polazi od osnovnih pretpostavki:1
Nijedna ekonomska pojava se ne moe ispitivati i ocenjivati izolovano, ve pre
svega u poreenju sa drugim slinim i razliitim pojavama, sa kojima je mogue
porediti,
Sutina metode uporedivanja je utvrivanje odnosno ispitivanje kvantitativnih
odnosa meu pojavama, od kojih se u logici primene metodskog postupka i polazi.
Metodom uporedivanja utvrene slinosti i razlike kvantitativnih odnosa pojava su
polazite za dalju racionalnu i svrsishodnu primenu drugih osnovnih metoda
Budui polazna, po redosledu primene, metoda uporedivanja nije u stanju da
rasvetljava dublju sutinu i dublje uzorke uoenih kvantitativnih promena.
Kada se ispune osnovne pretpostavke za primenu ove metode moemo govoriti o sledeim
vidovima:2
1. normativni ili standardni vid uporeivanja
2. vremenski ili razvojni vid uporeivanja,
3. prostorni vid uporeivanja koji moe biti internog i eksternog karaktera.
Vremensko uporeivanje sastoji se u poreenju jednog istog predmeta sa stanovita dva
razliita perioda,ali jednakog vremenskog razdoblja (npr.jedna kalendarska godina), gde se
uporeuje novani izraz npr. ukupnih prihoda u smislu fakturisanih u tekuem i prethodnom
periodu. Dakle, za vremensko uporeivanje veoma je bitno da se izvri izbor: vremenskog
razmaka u kome e se vriti uporeivanje i najznaajnijih podataka koje treba porediti.
Dalke, da bismo uopte mogli da primenimo metodu uporedivanja neophodno je obezbediti
osnovne pretpostavke njene primene: da postoje najmanje dve pojave (veliine, rezultata) koje
se uporeuju, i da je obezbeena uporedivost tih pojava (veliina, rezultata) ijem
konkretnom uporeivanju pristupamo.Suprotno, ako se ne vodi rauna o tome i ne obezbedi
uporedivost podataka i iz njih izvedenih kategorija koje su predmetom uporedivanja, analiza
se izlae dvostrukoj manjkavostinepravilnoj primeni metode uporedivanja -na neuporedivim
veliinama, i dovoenjem u zabludu korisnika tih informacija - oblikovanih iz netanih
analiza (primene uporedivanja).
1

M.evlin Poslovno finansijeska analiza str.101

Poslovno finansijska analiza 2013/14

2. OSNOVNI PODACI O PREDUZEU


U ovom radu prestaviemo horizontalnu analizu (analizu trenda) poreenjem podaka i
vertikalnu analizu osnovnih podataka iz bilansa stanja predhodnih godina analizirajui
promene izmedju posmatranih perioda. Vremensko ili razvojno uporeivanje, za kriterijum,
odnosno meru uporeivanja uzima istorodnu veliinu ostvarenu u prethodnom periodu.
Dakle, uporeuju se veliine (pojave, rezultati) iskazene adekvatnim istorodnim (uporedivim)
kategorijama ostvarenim u tekuem i prethodnom ili prethodnim periodima poslovanja
preduzea. Ekonomski smisao tih uporeivanja je u svrsi sagledavanja tendencije razvoja tih
pojava, izraenim u vidu: stagnacije, rasta ili pada, to se jasno uoava iz kvantitativnih
odnosa datih veliina (pojava, rezultata) dobijenih ovim vidom metode.
Preduzee Elektrond.o.o. Novi Sad, je organizovano kao dvolano drutvo sa ogranienom
odgovornou. Preduzee je osnovano 02.12.1991 godine i shodno tadanjim zakonima
registrovao je u Trgovinskom Sudu Novi Sad pod brojem uloka 1-348. Sedite Drutva je u
Novom Sadu u ulici Novosadski put 156; poreski identifikacioni broj je 100730015; matini
broj drutva je 08268693. ifra delatnosti 4643 trgovina na veliko i malo aparatima za
domainstvo. Drutvo je registrovano za spoljnotrgovinski promet robe i usluga. Preduzee
se prvenstveno bavi trgovinom na veliko elektromotorima, reduktorima, motor-reduktorima,
frekventnim regulatorima i ostalim elektromaterijalom. Pretena nabavka robe je iz uvoza,
dok je prodaja orjentisana na domae trite.

M.evlin Poslovno finansijeska analiza str.103

Poslovno finansijska analiza 2013/14

Slika 1 Osnovni podaci o preduzeu Elktron doo Novi Sad

Poslovno finansijska analiza 2013/14

3. UPOREIVANJE POZICIJA BILANSA STANJA 2010,2011 I 2012


Slika 2. Saeti pregled bilansa stanja

Poslovno finansijska analiza 2013/14

3.1.

HORIZONTALNA ANALIZA POZICIJA AKTIVE I PASIVE


Tabela1. Skraen horizontalni pregled aktive preduzea

AKTIVA

2010

2011

Promena

2012

Promena

578

384

-194

-33.56

240

-144

-37.50

Obrtna imovina

8,201

10,381

2,180

21.00

10,148

-233

-2.24

UK. AKTIVA

8,779

10,765

1,986

18.45

10,388

-377

-3.50

Stalna imovina

12000
10000
8000
Stalna imovina
Obrtna imovina
UK. AKTIVA

6000
4000
2000
0
2010

2011

2012

Grafikon 1. Horizontalni pregled aktive preduzea


Uporeivanje pozicija aktive bilansa stanja preduzea Elektron doo za period 2010,2011 i
2012 godine
Uoavamo konstantan pad stalne imovine preduzea iz godine u godinu,2011 u
odnosu na 2012 dolo je do smanjenja od 144 hiljde dinara to iznosi priblino 33%
smanjenja. U toku 2012 u odnosu na 2011 takoe dolazi do smanjenja, to govori o ne
ulaganju preduzea u onovna sredstva to se iz bilansa da jasno uoiti;
Rast obrtne imovine u 2011 uoljiv je u odnosu 2010,to je u veem delu posledica
porasta potraivanja i pozicije gotovinskih ekvivalenata,a pada AVR, da bi ve 2012
godine dolo do blagog pada obrtne imovine u odnosu na 2011 godinu kao posledica
pozicija potraivanja i pozicije gotovinskih ekvivalenata;

Poslovno finansijska analiza 2013/14

Tabela 2. Skraen horizontalni pregled pasive preduzea

PASIVA

2010

2011

Promena

2012

Promena

Kapital

2,471

3,027

556

22.50

3,361

334

9.94

Dugorona rezer-

6,308

7,738

1,430

18.48

7,027

-711

-9.19

8,779

10,765

1,986

18.45

10,388

-377

-3.50

visanja I obaveze
UK. PASIVA

12000
10000

Kapital

8000
Dugorona
rezervisanja i
obaveze
UK. PASIVA

6000
4000
2000
0
2010

2011

2012

Grafikon 2. Horizontalni pregled pasive preduzea

Uporeivanj pozicija aktive bilansa stanja preduzea Elektron doo za period 2010,2011 i
2012

Rast pozicija kapitala uoljiv je iz godine u godinu, kao posledica poresta pozicije
nerasporedjenog dobitka i pokrica gubitka 2010godine.3
Pozicija dugoronih rezervisanja i obaveza ima tendenciju rasta 2011 u odnosu na
2010. Meutim, dolazi do promene u narednoj godine, te pozicija dugoronih
rezervisanja i obaveza opada posmatrano u odnosu na 2011 godinu.
3

Gubitak je ostvaren u 2010 godine, ali se po pravilu zatvara naredne godine iz nerasporeene dobiti. U 2011 je
preuzee poslovalo pozitivno tako da je u sutini dolo do porasta nerasporeene dobitinakon umanjenja za
gubitka PS.

Poslovno finansijska analiza 2013/14

3.2.

VERTIKALNA ANALIZA POZICIJA AKTIVE I PASIVE

100%

197

471

90%

3099

80%
70%

3976

60%

5140
Nematerijalna ulaganja
Oprema

50%

5912

Kratkorona potraivanja, plasmani gotovina


Zalihe

40%
30%

5008

4225

20%

4469

10%
0%
2010 godina

2011 godina

2012 godina

Grafikon 3. Vertikalni pregled aktive preduzea

Vertikalno uporeivanj pozicija aktive bilansa stanja preduzea Elektron doo za period
2010,2011 i 2012 godine

Najvee uee u aktivi bilansa stanja imaju definitivno pozicije zaliha preko 40% .
Ova pozicija belei, tokom posmatranog perioda, porast iz godinu,
Kratkorona potraivanja koja najveim delom ine potraivanja od kupaca i u manjoj
meri gotovina u posmartanom periodu u zbiru imaju tenenciju rasta.
Oprema zauzima vrlo malo uea u pozicijama aktive i belee smanjenje iz godine u
godinu.
Nematerijalna ulaganja zauzimaju vrlo malo uee u aktivi,te se njeno uee svake
narene goidine sve vie umanjuje.

Poslovno finansijska analiza 2013/14

100%
Kratkorone
obaveze
dugorone obaveze

90%
80%
70%

5886

6308

Gubitak

7738

60%
50%
40%

1141

Nerasporeen
dobitak
Osnovni kapital I
rezerve

654

30%
20%

2293

2195

2529

832

832

832

2010 godina

2011 godina

2012 godina

10%
0%

Grafikon 4. Vertikalni pregled pasive preduzea


Vertikalno uporeivanj pozicija pasive bilansa stanja preduzea Elektron doo za period
2010,2011 i 2012 godine

Najvee uee u pozicijama pasive oigledno je zauzima pozicija kratkoronih


potraivanja koje najveim delom ine obaveze iz poslovanja a u manjoj meri ostale
obaveze i PVR
Nerasporeeni dobidak je druga po veliini pozicija po ueu u pasivi. U 2010 godini
uoljiv je pored nerasporedjenog obitka iz ranijih godina i gubitak tekue godine, to
nije sluaj u narednim periodima.
Pozicija kapita i rezervi zauzima tek neto manje od 10% uea u pasivi i
nepromenjena u posmatranim godinama
Kratkorone obaveze imaju tendenciju rasta u 2011 to pokazuje da se i zaduilo
kratkorone finansijske obaveze i povealo obaveze iz poslovanja. Ove dve pozicije su
se smanjile u toku 2013 godine, meutim u istoj godini uoljiv je nastanak dugorone
obaveze (kredita).

10

Poslovno finansijska analiza 2013/14

4. ZAKLJUAK
Sama primena metode uporeivanja kao plazne metode u analizi poslovanja preduzea,
pretpostavlja izbor objektivnog (realnog) kvantificiranja odnosa veliina koje se uporeuju.
Racionalnost primene ove metode dolazi do izraaja kroz izloene vidove uporeivanja, uz
obezbeene osnovne pretpostavke njene primene u metodici analize.
Iz dosadanjih uporeivanja bilansih pozicijamoemo izneti sledee zakljuke sa smo:
Uoaili konstantan pad stalne imovine preduzea iz godine u godinu,to govori o ne
ulaganju preduzea u onovna sredstva i nematerijalna ulagaanja to se iz bilansa stanja
da jasno uoiti; Tok daljne analize treba usmeriti u pravcu analize ovih pozicija radi
utvrivanja potreba preduzea za novim osnovnim sredstvima;
Rast obrtne imovine u 2011 uoljiv je u odnosu 2010,to je u veem delu posledica
porasta potraivanja i pozicije gotovinskih ekvivalenata,a pada AVR. Ve u narednom
periodu 2012 godine dolazi blagog pada obrtne imovine u odnosu na 2011 godinu,
kao posledica pozicija potraivanja i pozicije gotovinskih ekvivalenata; Tok daljne
analize treba usmeriti u pravcu odnosa isptitivanja strukture kratkoronih potraivanja
i porasta zaliha robe. Takoe, ispitati razloga pada vrednosti pozicije gotovine i
gotovinskih ekvivalenata;
Rast pozicija kapitala uoljiv je iz godine u godinu, kao posledica porasta pozicije
nerasporedjenog dobitka i pokrica gubitka 2010godine.
Pozicija dugoronih rezervisanja i obaveza ima tendenciju rasta 2011 u odnosu na
2010. Meutim, dolazi do promene u narednoj godine, te pozicija dugoronih
rezervisanja i obaveza opada posmatrano u odnosu na 2011 godinu.
Najvee uee u aktivi bilansa stanja imaju definitivno pozicije zaliha preko 40% .
Ova pozicija belei, tokom posmatranog perioda, porast iz godinu, te je potrebno
usmeriti daljnju analizu na ispitivanje strukture i razloge poveanja zaliha;
Kratkorona potraivanja koja najveim delom ine potraivanja od kupaca i u manjoj
meri gotovina u posmartanom periodu u zbiru imaju tenenciju rasta. U odnosu 2011 i
2012 uoljiv je pad pozcija gotovine te je potrebno daljnju analizu usmeriti u tom
pravcu;

11

Poslovno finansijska analiza 2013/14

Oprema zauzima vrlo malo uea u pozicijama aktive i belee smanjenje iz godine u
godinu. Te kao i radije navedeno ispitati potrebe ovog preduzea za osnovnim
sredstvima;
Nematerijalna ulaganja zauzimaju vrlo malo uee u aktivi,te se njeno uee svake
naredne godine sve vie umanjuje, to navodi na zakljuke da preduzee ve izvesno
vreme nije ulagalo u ovu poziciju. S obzirom da je preduzee trgovinsko, u daljnjoj
analizi ispitati potrebe preduzea za nabavkom novih softverskih reenja, koji bi
pomogli u poboljanju efikasnosti poslovanja.
Najvee uee u pasivi oigledno je da zauzima pozicija kratkoronih potraivanja
koje najveim delom ine obaveze iz poslovanja a u manjoj meri ostale obaveze i
PVR. U 2012 godini uoljivo je da se preduzee dugorono zaduilo, te tok daljnje
analize treba usmeriti u tom pravcu i ispitati adekvatnost ovog vida zaduivanja;
Nerasporeeni dobidak je druga po veliini pozicija po ueu u pasivi. U 2010 godini
uoljiv je pored nerasporedjenog dobitka iz ranijih godina i gubitak tekue godine, to
nije sluaj u narednim periodima, to predstavlja pozitivno kretanje u poslovanju;
Pozicija kapita i rezervi zauzima tek neto manje od 10% uea u pasivi i
nepromenjena u posmatranim godinama. Uoljiva je stagnacija;
Kratkorone obaveze imaju tendenciju rasta u 2011 to pokazuje da se i zaduilo
(kratkorone finansijske obaveze) i povealo obaveze iz poslovanja. Ove dve pozicije
su se smanjile u toku 2013 godine, meutim u istoj godini uoljiv je nastanak
dugorone obaveze (kredita).
S obzirom na odnos dugoronih i kratkoronih obaveza u pasivi, u odnosu na pozicije
obrtne imovine (zaliha i potraivanja) u aktivi usmeriti daljnji tok analize u tom
pravcu.

Budui da, metoda uporedivanja nije u stanju da dublje rasvetljava sutinu i uzorke uoenih
kvantitativnih promena, koji e u nastavku analize putem drugih metoda dovesti do odgovora
i smernica za davanje predliga menadmentu preduzea, moemo samo zavriti sa izneti gore
navedena zapaanja. Tek daljnji tok analize poslovanja ovog preduzea moe nam dati
odgovore na pitanja u kom pravcu i kako treba usmeriti poslovanje preduzee i tendencije
razvoja.

12

Poslovno finansijska analiza 2013/14

LITERATURA
A) KNJIGE
1. Malevi ., avlin M., Poslovno finansijska analiza, Fakultet za ekonomiju i
inenjerski menadment, Novi Sad,2009
B) OSTALO
1) Podaci bilansa stanja preuzeti od preduzea doo Elektron Novi Sad
2) Podaci dobijeni iz pregleda APR-a

13