You are on page 1of 21

medidas

de maio

25
25
para o

A Marea Atlntica ten un proxecto para A Corua: unha


cidade democrtica, xusta, transparente e sostible. Sabemos o
que queremos e como poelo en prctica. E imos empezar en
canto teamos a confianza da xente, ao da seguinte das
eleccins. Estas son as 25 medidas que comezaremos a aplicar
o 25 de maio. As mis urxentes, que estarn en marcha cando
se cumpran os 100 primeiros das da Marea Atlntica no
goberno.

www.mareatlantica.org
comunicacion@mareatlantica.org
www.facebook.com/mareatlantica
@mareatlantica

QUEREMOS
UN CONCELLO
DE CRISTAL
Auditaremos e renegociaremos a dbeda do Concello
da Corua para reducir a sa carga e apostaremos,
sempre que sexa posible, pola banca tica.
O Concello da Corua, que pechou o 2014 cunha dbeda de 74,1 millns, vai pedir
este ano un novo prstamo de 12,4 millns de euros. Para que? Sobre todo para
pagar as obras do Parrote-Maria en terreos que non son seus, senn da Autoridade
Portuaria. A vai soterrar o goberno de Negreira o 86% destes cartos, 10,6 millns de euros.

Os cidadns e as cidads temos dereito a coecer en que se gasta cada euro e canto se debe e
por que. A Marea, en canto poa un p no pazo de Mara Pita, auditar o gasto e a dbeda
municipal para satisfacer esa demanda da xente e renegociar as condicins do que se debe, na
actualidade con marxes e tipos de interese superiores aos do mercado..

PRIMEIRAS
MEDIDAS

Publicaremos todos os contratos, resolucins e


retribucins, tanto no Concello como nas empresas
municipais, e garantiremos a presenza da oposicin
nas mesas de contratacin e outros rganos
colexiados.

As portas e as vents de Mara Pita levan demasiado tempo pechadas. Hai que abrilas de par
en par para que corra por fin o aire. Sacudir as alfombras e mover os caixns. Cando non vemos,
instlanse a corrupcin e os enchufes. Precisamos un concello de cristal.
Non hai nada que ocultar, e por iso a Marea publicar todas as subvencins e os contratos
includos os menores, non como agora e todos os decretos e resolucins dos rganos
municipais, includos os unipersoais e os dos cargos directivos. Hoxe nin sequera se fan pblicos
os da alcalda.
O exercicio de transparencia ten que estenderse s empresas municipais, Emalcsa e Emvsa, e s
retribucins dos seus responsables, as como s fundacins e aos consorcios nos que participa o
Concello. E inclur, sen retribucin ningunha, a presenza dos grupos da oposicin nas mesas de
contratacin, consellos de administracin e outros rganos colexiados.

Auditaremos e fiscalizaremos as concesins


municipais, en especial a de Nostin, e as rescataremos
se incumpren as condicins. E poremos a lupa tamn
sobre os convenios coa Autoridade Portuaria, sobre
todo o das obras da Maria-Parrote.

A Marea aposta apostar como principio xeral, e sempre que sexa viable, pola xestin directa e
eficaz dos servizos pblicos, pola sa municipalizacin. E por iso auditaremos e fiscalizaremos
as concesins vixentes, o que fixeron e o que deixaron de facer, o que pagaron e o que deixaron
de pagar. E se incumpren gravemente as condicins, rescatarmolas.
O Concello leva soterrados nas obras da Maria-Parrote un total de 20 millns de euros nos tres
ltimos anos, un dieiro que se transferiu Autoridade Portuaria, propietaria dos terreos.
Fiscalizar o destino destes fondos, revisar o convenio e verificar que as obras se axustan ao
planeamento urbanstico e aos informes de Patrimonio un deber para a Marea.
A planta de Nostin un dos asuntos de maior transcendencia para o Concello da Corua, tanto
ambiental como econmica e xuridicamente. urxente coecer a situacin ambiental e
econmica da planta e comprobar se se axusta ou non concesin e ao contrato antes de tomar
as decisins necesarias para que a planta, e con ela o modelo de xestin de residuos, cumpra cos
seus obxectivos.

PRIMEIRAS
MEDIDAS

QUEREMOS
UNHA DEMOCRACIA
QUE CONTE CON NS
Activaremos o Consello Social Municipal como rgano
fundamental de participacin cidad na vida
institucional.

Non hai democracia real sen participacin cidad. E non pode haber participacin se as
institucins non poen os medios e a informacin que precisa a vecianza para incorporarse
toma de decisins. Est no adn da Marea, e chegou a hora de facelo.

As asociacins veciais, culturais, deportivas, etc e outras entidades colectivas de defensa


animal, cvicas, da mocidade, de mulleres, de LGBT, etc deben ter voz e voto na toma de
decisins. E o Consello Social Municipal, coas sas comisins e reas de traballo, a nivel sectorial
e territorial, debe ser o rgano bsico de participacin a nivel institucional.
Reformar o Regulamento de Participacin Cidad do Concello da Corua, dotndoo de maiores
competencias e, sobre todo, activndoo para que sexa unha verdadeira ferramenta nas mans da
xente, esencial no proxecto de cambio que representa a Marea..

PRIMEIRAS
MEDIDAS

Abriremos unha quenda de rogos e preguntas da


cidadana nos plenos da corporacin para que a
cidadana poida participar directamente.

Descentralizaremos a xestin municipal, creando


xuntas de distrito e abrindo aos barrios os
orzamentos participativos.

A Marea quere darlle voz cidadana no rgano que expresa a vontade popular, o
Pleno da Corporacin. Para que as persoas, a nivel individual ou trasladando intereses
ou pareceres colectivos, poidan intervir no saln de plenos do pazo de Mara Pita nas
sesins ordinarias, unha vez ao mes, para preguntar ou propoer actuacins e coa obriga de
resposta do goberno municipal, no mesmo pleno ou como mximo nos quince das seguintes.

A Corua unha cidade plural e diversa. Ten barrios e parroquias, distintos espazos
de convivencia, con preocupacins comns pero tamn coas sas singularidades e
diferenzas. Descentralizar a xestin municipal fundamental, tanto para facilitar a
participacin cidad, achegando a institucin xente, como para mellor atender a diversidade.
Esta descentralizacin debe poer en funcionamento os distritos da cidade, creando unha
estrutura que responda ao que A Corua : unha cidade de barrios. E dndolle voz e voto na
planificacin, programacin e toma de decisins s xuntas de distrito como rganos bsicos de
participacin cidad e corresponsabilidade no goberno.
Os orzamentos municipais teen este ano 252 millns de euros, unha cantidade que non pode
ser administrada unicamente polos concelleiros e as concelleiras que integran a corporacin. E
non abonda tampouco co trmite da exposicin ao pblico dos presupostos de cada ano.
preciso que na sa elaboracin se escoiten as demandas da cidadana. Que a xente poida decidir
sobre as cuestins que lle afectan.

PRIMEIRAS
MEDIDAS

QUEREMOS
UN GOBERNO
CON SENTIDIO
Rebaixaremos os salarios do goberno municipal e o
nmero de asesores e cargos directivos, co que
reduciremos ao 50% o seu custo, liberando fondos
para polticas sociais.

As retribucins do goberno, o excesivo nmero de concelleiros e concelleiras en


rxime de dedicacin exclusiva ou parcial, as como o persoal de confianza e cargos
directivos, supoen non s un elevado custo econmico difcil de xustificar para as arcas
pblicas, senn tamn un sntoma de indiferenza ante a situacin na que viven moitas persoas
e familias ao noso arredor. Nunha cidade con 22.000 desempregados, o alcalde non pode cobrar,
como Carlos Negreira, 65.000 euros ao ano.
Reducir as retribucins dos cargos polticos, includo o alcalde, ata un mximo de 40.000 euros
brutos anuais, e limitar o nmero de dedicacins, asesores e cargos directivos, vai supoer un
aforro anual do 50% do custo actual, o que supn un milln de euros. Catro millns de euros ao
longo do mandato que poderemos destinar a programas sociais..

PRIMEIRAS
MEDIDAS

Publicaremos anualmente as declaracin de bens,


intereses, IRPF e patrimonio dos cargos do goberno e
renunciaremos a calquera privilexio, a comezar polo
uso inxustificado dos vehculos oficiais.

A honestidade dun cargo pblico e a transparencia no exercicio das sas


responsabilidades non se negocian. Son principios bsicos para a democracia que a Marea
aplicar no seu da a da no Concello da Corua. Os nosos representantes, como xa fixo Xulio
Ferreiro, o noso candidato alcalda, publicarn anualmente os seus patrimonios e as sas
declaracins da renda e renunciarn a calquera privilexio derivado das sas funcins. Predicando
co exemplo. Practicando e cumprindo o prometido.

Negarmonos a colaborar en calquera


desafiuzamento e cancelaremos os saldos municipais
en entidades financeiras que boten xente da sa
casa.

A vivenda un dereito, non un negocio. Na Marea cremos que imprescindible


desenvolver polticas que garantan un teito e unha vida digna para todas as persoas. E
ningunha medida est de mis cando se trata de acabar cos desafiuzamentos.
O Concello da Corua non aportar medios de ningunha clase na execucin dun
desafiuzamento. Ben ao contrario, por ao servizo de cada cidadn e cada cidad os recursos
dos que dispn para evitar a perda da sa vivenda: servizo xurdico, atencin en Servizos Sociais,
etc. Ao mesmo tempo, actuar contra as entidades financeiras que executen desafiuzamentos.

PRIMEIRAS
MEDIDAS

QUEREMOS
UNHA cidade
para as persoaS
Aprobaremos un Plan Municipal de Emprego.
Nun concello con 22.030 persoas desempregadas, das cales o 53,4% son mulleres, a
loita polo emprego debe ser a prioridade do goberno municipal. Prioridade que
nunca foi tal para Carlos Negreira, que s executou no 2014 a terceira parte, o 33,6%,
do orzamento que tia previsto para actuacins e programas de fomento de
emprego.

10

Os programas de emprego deben sistematizarse e integrarse nun Plan Municipal de Emprego,


tendo en conta a necesaria coordinacin coa Xunta de Galicia e coa debida interlocucin e
participacin dos axentes sociais a travs dos mecanismos de participacin (Consello Social). Un
plan que contemple a reorganizacin do Centro Municipal de Emprego, fortalecendo a formacin
do seu persoal e introducindo e creando plans de accin que favorezan a incorporacin ao
mercado de traballo dos diferentes colectivos, atendendo s sas necesidades e oportunidades
reais na Corua e na sa contorna.
Un plan que tea a necesaria transversalidade en relacin coa inclusin social e colectivos en
risco de exclusin social definidos pola situacin actual (mulleres, mocidade, maiores de 45,
persoas con diversidade funcional, inmigrantes, comunidade LGBT, etc). Un plan que o sexa
tamn de formacin, prioritariamente certificada, apostando pola asociada innovacin
tecnolxica (I+D+i) e aos novos xacementos de emprego.

PRIMEIRAS
MEDIDAS

11

Desenvolveremos medidas de fomento da actividade do


comercio de proximidade e da pequena e mediana
empresa, en especial a travs do apoio economa
social.

O PSOE e o PP apostaron polas grandes superficies comerciais cos pelotazos


urbansticos correspondentes, a deslocalizacin do comercio cara periferia da cidade e a
liberalizacin dos horarios. Isto, sumado ausencia dunha estratexia de apoio ao comercio de
proximidade, determinou a crise estrutural que atravesa o sector. preciso potenciar desde o
goberno local estratexias colaborativas e innovadoras entre os e as comerciantes, apoiando a
creacin dunha rede de empresas provedoras galegas para innovar no catlogo e apoiar os
produtos da contorna, xunto a polticas fiscais e administrativas de apoio.
Para a Marea, a pequena e mediana empresa a base fundamental para a creacin de
emprego estable e de calidade na cidade. Por iso propoemos que dende o Concello se
promovan novos xeitos de emprendemento e que se mantea ese apoio durante os primeiros
tempos de andanza das empresas de nova creacin, inclundo medidas tributarias. Ademais,
promoverase a creacin de empresas que tean unha lia non s innovadora, senn tamn
sostible e que promocione os valores sociais cooperacion, solidariedade, sustentabilidade,
igualdade, apoiando s empresas de nova creacion que se baseen nestes valores e, polo tanto
dando prioridade formacion de cooperativas e empresas de economa social..

PRIMEIRAS
MEDIDAS

10

QUEREMOS
UNHA cidade
para todaS
Crearemos unha Renda Social Municipal, cun fondo de
3 millns de euros, para garantir a cobertura das
necesidades bsicas das persoas en situacin de
exclusin ou pobreza.

12

Nunha cidade cunha taxa de risco de pobreza do 13%, tras un incremento do 70% no
perodo 2007-2012, o maior dos sete grandes concellos galegos, e onde hai 22.030
persoas desempregadas, a metade sen cobertura de prestacin, un concello cun orzamento de
252 millns de euros pode e debe atender a demanda dunha Renda Social Municipal que garanta
o acceso aos recursos bsicos aluguer de vivenda ou pago de hipoteca, subministros de auga e
electricidade e a un mnimo de subsistencia en condicins dignas.
Unha Renda Social Municipal cunha dotacin anual inicial de 3 millns de euros que aporte unha
renda complementaria entre 400 e 720 euros como mximo por unidade familiar, en funcin
dos seus ingresos e as sas cargas familiares para aquelas persoas que non tean os
requisitos para poder acceder Risga.

PRIMEIRAS
MEDIDAS

11

13

Incrementaremos os recursos e o persoal dos Centros


de Informacion Muller, a Casa de Acollida e os
Centros de Orientacin Familiar e crearemos un
Observatorio Municipal de Polticas de Igualdade e
Violencia de Xnero.

Sen as mulleres, non hai cambio posible. Na Marea vemos no compromiso coa igualdade de
mulleres e homes un valor central da nova poltica, e por iso impulsaremos os plans de igualdade
como procesos dinmicos e participativos encamiados ao cambio social, dotando institucin
dos recursos necesarios para que este compromiso sexa efectivo.
imprescindible que as polticas de igualdade de xnero do Concello da Corua conten cun
maior orzamento para as garantir xustiza social para o conxunto da cidadana. Propostas como
a creacin dun Observatorio Municipal de Xnero, o reforzamento dos recursos humanos e
materiais destinados atencin s mulleres vtimas de violencia de xnero a travs da Casa de
Acollida, o Centro de Informacin s Mulleres (CIM) e o Centro de Orientacin Familiar (COF), as
como a elaboracin participativa dun Plan Municipal para o Colectivo de persoas lesbianas, gais,
transexuais, bisexuais e intersexuais (LGTBI) de carcter interanual, son propostas que
contriben a construr unha cidade mis plural e onde se garanta realmente a igualdade de
dereitos como fundamento principal da democracia.

14

Aprobacin dun plan director municipal para a


erradicacin dos asentamentos precarios mediante
unha poltica integral.
O dereito vivenda non soamente o dereito a un teito. o dereito vecianza, a un
lugar de residencia, benestar e sociabilidade. Un espazo no que vivir. E por iso para a
Marea prioritario darlle solucin aos asentamentos precarios da cidade.

A Marea aposta pola elaboracin e posta en marcha dun plan de acceso a un hbitat digno e
integracin social, cun enfoque integral e coordinado, non s entre as distintas reas
administrativas do Concello urbanismo, vivenda, emprego, educacin, sade senn tamn
cos municipios da rea metropolitana, e adaptado a cada un dos asentamentos e s sas
diversas necesidades (APasaxe, As Raas, O Campanario).

PRIMEIRAS
MEDIDAS

12

Aplicaremos unha tributacin progresiva e mis xusta:


rebaixa da taxa da auga para axustala ao custo real do
servizo, mis bonificacins no IBI para familias numerosas e
vivendas protexidas, recargo para os inmobles baleiros en
mans dos bancos e medidas de estmulo creacin do
emprego e a sostibilidade medioambiental.

15

Nos orzamentos deste ano, o Concello prev recadar case 159 millns de impostos, taxas e
prezos pblicos, ingresos aos que habera que engadir a recadacin de Emalcsa polo servizo de
auga e saneamento, case 24 millns de euros mis. En total, o 63% do orzamento municipal
procede da tributacin municipal.
As competencias municipais en materia de tributos son limitadas, pero suficientes para que a
Marea se comprometa a unha poltica fiscal e tributaria progresiva e socialmente xusta,
modificando para iso as ordenanzas fiscais. Non se pode consentir que Emalcsa siga a obter
substanciais beneficios a cambio de cobrar a auga e o saneamento por riba do seu custo.
A Marea aplicar medidas fiscais xustas para reducir de inmediato a taxa de abastecemento de
auga, incrementar no IBI as bonificacins s familias numerosas e vivenda protexida,
aplicarlle recargos s vivendas baleiras das entidades financeiras e o chamado banco malo
(Sareb) e potenciar a actividade econmica e o emprendemento modificando a ordenanza do
imposto de construcins (ICIO) e as licenzas e aperturas. Para contribur mellora do medio
ambiente, reaxustaremos tamn as cotas do imposto de vehculos (IVTM).

Modificaremos os criterios de contratacin pblica,


priorizando os procesos abertos, debidamente
publicitados e que inclan clusulas sociais e
medioambientais, para favorecer a creacin de
emprego, a sa estabilidade e a incorporacin das
mulleres ao mercado laboral.

16

No ano 2013, segundo os ltimos datos dispoibles, o 44% dos contratos adxudicronse no
Concello da Corua polo procedemento negociado sen publicidade, o que na prctica supn que
case a metade dos contratos adxudicounos discrecionalmente o goberno, s empresas
amigas. A Marea apostar prioritariamente polo procedemento aberto, publicitado, para que
todas as empresas tean os mesmos dereitos e condicins de acceso a un contrato pblico.
Igualdade, publicidade e transparencia na contratacin pblica, necesario e evidente.
Nun mercado laboral presidido pola precariedade e a discriminacin de xnero, necesario
inclur nos baremos de adxudicacin criterios que favorezan o emprego estable e de calidade,
corrector da desigualdade de xnero. E tamn valorando polo respecto medio ambiental e
outras clusulas sociais.

PRIMEIRAS
MEDIDAS

13

QUEREMOS
UNHA cidade
con memoria

17

Cumpriremos a Lei de Memoria Histrica no rueiro da


Corua.
Xa est ben. Nin un minuto mis con nomes de ras e espazos pblicos dedicados a
persoas ou feitos asociados ditadura franquista. Para cumprir coa lei da memoria
histrica e para reparar de inmediato a dor acumulada das vtimas e das sas
familias.

A Marea far efectiva dunha vez a Lei de Memoria Histrica na nosa cidade e desaparecern para
sempre do rueiro municipal nomes que xa hai anos que non deberan estar a..

PRIMEIRAS
MEDIDAS

14

Revitalizaremos a Rede Municipal de Bibliotecas, Centros


Cvicos e Programas Educativos, incrementando o seu
orzamento e multiplicando as sas actividades.
Para a Marea, a cultura un eixo vertebrador plenamente integrado na sa idea de
construcin da Corua como unha cidade inclusiva, participada e crtica. A cultura
entendida como un dereito e como unha prctica transformadora, que fai posible o
imposible.

18

Para acadar esta misin queremos e temos a obriga de sacar proveito de infraestruturas e
equipamentos, como bibliotecas ou centros cvicos, e de establecer mecanismos que posibiliten
a participacin da cidadana e a sa auto-organizacin para desenvolver proxectos, vinculando
as a programacin cultural coas propostas da xente, das creadoras e xestoras locais e tamn
dos pblicos.

Instaremos Xunta de Galicia a abrir os centros


educativos fra do horario lectivo para que a
cidadana poida facer un uso responsable das
instalacins pblicas.

19

Os centros educativos pblicos e as sas instalacins teen unha funcin bsica: a


formacin de calidade nas diferentes etapas, dende a infantil ata a secundaria. O
destino das instalacins a estes obxectivos , xa que logo, prioritaria. Pero fra do horario lectivo,
e ms al das actividades extraescolares ou complementarias, os centros escolares e as sas
instalacins tanto cubertas como descubertas poden e deben estar ao dispor da cidadana
para o desenvolvemento de actividades organizadas polo propio Concello ou por outras
entidades asociativas, veciais, culturais, deportivas, etc.
preciso un convenio coa Consellera de Educacin coa participacin e intervencin da
comunidade educativa que permita o uso das instalacins escolares, unha demanda cidad
amplamente solicitada que ser atendida polo goberno da Marea.

PRIMEIRAS
MEDIDAS

15

QUEREMOS unha
cidade Atlntica
e non de cemento

PRIMEIRAS
MEDIDAS

16

Revisaremos e modificaremos o planeamento


urbanstico municipal:

incoacin de expediente de modificacin puntual do PXOM; incoacin de expediente de


modificacin do PEPRI, apostando pola rehabilitacin e rexeneracin urbanas e a
posta en valor do patrimonio construdo, incrementando as dotacins pblicas e
reordenando os espazos pblicos, as como a mobilizacin do stock de vivendas
baleiras; incoacin de expediente de modificacin dos instrumentos de planeamento e
xestin do Ofimtico, cunha redelimitacin do sector e dos seus accesos, paralizando
os procesos de desafiuzamento.

20

O actual Plan Xeral de Ordenacin Municipal (PXOM), aprobado definitivamente no 2013, est
orientado a un modelo urbano herdeiro e completamente dependente do crecemento e a
expansin da economa do ladrillo. Vela, por exemplo, as 25.000 novas vivendas que prev en
doce anos ou o disparatado crecemento da poboacin co que se avala: 64.500 habitantes no
mesmo periodo. A situacin econmica actual, ben ao contrario, pon sobre a mesa unhas
necesidades e unha programacin moi diferentes s previstas. Mis anda nunha cidade onde hai
algo mis de 19.000 vivendas baleiras.
A primeira medida que se adoptar con respecto ao PXOM a modificacin puntual no mbito
portuario apostando polo uso pblico dotacional, no Parque Ofimtico reordenando o
mbito e o sistema de accesos, no Parque da Torre de Hrcules impedindo novos volumes
edificatorios e mellorando o contorno de proteccin da torre, no Museo do Autombil no
parque de Bens evitando a ubicacin proposta e procurando unha alternativa e no que se
refire paralizacin dos novos desenvolvementos urbansticos polo sistema de cooperacin ou
expropiacin, non as nos de compensacin.
Xa implementadas e en funcionamento as ferramentas de participacin cidad no Concello, a
Marea poder iniciar a necesaria revisin do PXOM que marque o xeito, o ritmo e a
administracin de recursos que necesita a transformacin da cidade.
Con respecto ao PEPRI, o plan aprobado facilita a extraccin e privatizacin das rendas que
produce a renovacin urbana; acenta a elitizacin e a expulsin de capas sociais nunha
comunidade; autoriza alteracins da estrutura do gran mido do tecido urbano e non contribe
necesaria renovacin e rehabilitacin urbanas e dotacin de espazos pblicos de calidade
(aparcadoiros pblicos e gratutos, por exemplo), razns polas que a Marea considera necesaria
tamn a sa modificacin puntual.

PRIMEIRAS
MEDIDAS

17

21

Revisaremos de oficio os acordos municipais de


alleamento do aproveitamento urbanstico do Plan
Parcial de Someso.

O polgono de Someso paradigmtico da poltica urbanstica ao servizo da


especulacin, o pelotazo e os grandes promotores. Amosa as consecuencias das
nefastas polticas de crecemento urbanstico insostible que herdamos do pasado, co
agravante dun acreditado dano patrimonial ao Concello, estimado polos propios
servizos municipais en algo mis de 19 millns de euros. Un dano patrimonial causado,
basicamente, pola venda ilegal do aproveitamento municipal nos anos 2004 e 2005.
A revisin de oficio destes acordos necesaria, tanto para reparar o dano causado como para
posteriormente, e no seu caso, esixir as responsabilidades administrativas, civs e mesmo penais
que sexa preciso esixir.

22

Reordenaremos a fachada martima do sistema xeral


portuario, apostando polo uso pblico dotacional e de
sistema libre dos terreos desafectados, impedindo a
sa especulacin e revisando os convenios do 2004.

A proposta de ordenacin da fachada martima portuaria pactada nos convenios do 2004, e


parcialmente modificada no PXOM aprobado no 2013, afecta a 441.500 metros cadrados de
superficie e supn unha masiva apropiacin privada dun espazo pblico actualmente,
dominio pblico portuario e a posta no mercado de nova oferta residencial e terciaria nunha
cidade que padece unha altsima porcentaxe de vivenda desocupada e un gran volume de
superficie comercial. E todo, con volumes de edificacin previstos de ata 9 ou 10 andares de
altura, uns autnticos monstros de cemento nunha zona de especial sensibilidade no que
respecto ao impacto visual.
Para a Marea, necesario revisar os convenios de 2004 e con eles, o financiamento do porto
exterior, as como a ordenacin urbanstica dos terreos a desafectar, debendo ser destinados a
uso pblico dotacional pblico. E non dubidaremos en aprobar medidas efectivas entre elas, a
suspensin cautelar de licenzas, de desafectarse os terreos en defensa do interese xeral. O que
foi e dominio pblico debe seguir sndoo. Xa est ben de que Autoridade Portuaria faga caixa a
conta da cidadana coruesa.

PRIMEIRAS
MEDIDAS

18

QUEREMOS
UNHA cidade
respectuosa
co medio ambiente
Prohibiremos que se cedan recursos municipais para
eventos que supoan maltrato animal.
Nin un euro do Concello, nin un metro cadrado de bens municipais, para o maltrato
animal. O goberno da Marea non ser cmplice de eventos como as touradas,
baseados no maltrato a un ser vivo. Aqu acaba a vergoa de que unha institucin que
representa ao conxunto da cidadana coruesa lle preste apoio econmico ou
recursos de todo, como o Coliseo, ao maltrato animal.

23
PRIMEIRAS
MEDIDAS

19

24

Eliminaremos os puntos de vertido na ra do Burgo,


fomentando a sa recuperacin e valorizacin
econmica e medioambiental.

A ra do Burgo un espazo natural gravemente degradado debido, sobre todo,


contaminacin por residuos txicos, metais pesados e augas residuais. O principal
obxectivo da Marea neste mbito debe ser a rexeneracin da ra, favorecendo a
recuperacin do ecosistema, a calidade dos bancos marisqueiros e potenciando os usos ldicorecreativos. Obxectivo que, no relativo ao dragado previsto dos lodos, debe ter en conta as
observacins e cautelas expresadas dende os grupos ecoloxistas e o CSIC.
A Marea considera prioritario instar execucin dun plan de rexeneracin para a valorizacin
medioambiental e econmica da ra, que consista fundamentalmente en eliminar as ameazas e
focos de contaminacin que anda persisten caso dos hidrocarburos, os vertidos nas zonas de
Oza e As Xubias, algns deles de competencia municipal, e promover a rexeneracin natural
do ecosistema.

25

Combateremos o cambio climtico promovendo a eficiencia


e o aforro enerxtico, a mobilidade peonil e en bicicleta e
a reordenacion e ampliacin das lias de transporte
urbano. Executaremos un plan de mellora ambiental de
parques e espazos pblicos, con especial atencin
accesibilidade. E paralizacin de maneira inmediata as
talas de arboredo para repoelo e amplialo.

As polticas medioambientais son intervencins que se deben aplicar transversalmente, en reas


como o urbanismo e a ordenacin territorial, a enerxa, a mobilidade ou a participacin. A
integracin da proteccin do medio ambiente en todas as polticas e programas municipais
bsico para a Marea. A Corua, no seu proceso urbanizador, afstase cada vez mis do
entorno natural debido s polticas que levan substitucin das zonas verdes por espazos
artificiais e inertes con reiteradas e incontroladas talas de arboredo, diminundo a
biodiversidade.
A Marea defende medidas de aforro e a eficiencia nos mis diversos eidos da vida na cidade e
da xestin municipal, e aposta decididamente polas enerxas renovables, limpas e
descentralizadas, executando medidas activas e reais contra do cambio climtico. s necesarias
auditoras de consumo, coa conseguinte implantacin de medidas tcnicas de aforro, cmpre
sumarlle novos conceptos de mobilidade e de ordenacin do territorio que favorezan a reducin
dos desprazamentos en coche, priorizando o transporte pblico reordenando as lias e
fixando novas tarifas, con novas bonificacins e tarifa plana por anticipado. Asumimos o
compromiso de emprender unha transicin cara a un novo modelo de cidade que introduza o
aforro e a eficiencia enerxtica no conxunto das polticas municipais.

PRIMEIRAS
MEDIDAS

20

A Corua
8 de abril de 2015

www.mareatlantica.org
comunicacion@mareatlantica.org
www.facebook.com/mareatlantica
@mareatlantica