You are on page 1of 23

www.paragraf.

rs
Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

PRAVILNIK
O SADRINI I NAINU VRENJA TEHNIKOG PREGLEDA
OBJEKTA, SASTAVU KOMISIJE, SADRINI PREDLOGA
KOMISIJE O UTVRIVANJU PODOBNOSTI OBJEKTA ZA
UPOTREBU, OSMATRANJU TLA I OBJEKTA U TOKU
GRAENJA I UPOTREBE I MINIMALNIM GARANTNIM
ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA
("Sl. glasnik RS", br. 27/2015)

I OSNOVNE ODREDBE
lan 1
Ovim pravilnikom blie se propisuje sadrina i nain vrenja tehnikog pregleda, izdavanja upotrebne
dozvole, osmatranje tla i objekta u toku graenja i upotrebe i minimalne garantne rokove za pojedine vrste
objekata, odnosno radova, kao i sastav komisije za tehniki pregled objekta, prema klasi i nameni objekta;
uslove na osnovu kojih se utvruje da je objekat podoban za upotrebu; formu i sadrinu predloga komisije
za tehniki pregled o utvrivanju podobnosti objekta ili dela objekta za upotrebu (u daljem tekstu:
Komisija), kao i druga pitanja od znaaja za vrenje tehnikog pregleda.

lan 2
Tehniki pregled objekta, faze ili dela objekta koji predstavlja tehniko-tehnoloku celinu i moe se kao
takav samostalno koristiti, postrojenja, ureaja i opreme koji pripadaju tom objektu ili su u njega ugraeni,

kao i izvedenih graevinskih radova, vri se prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Slubeni
glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US,
98/13 - odluka US, 132/14 i 145/14 - u daljem tekstu: Zakon) i ovog pravilnika, ako za odreene vrste
objekata nisu doneti posebni propisi o tehnikom pregledu.

lan 3
Tehniki pregled objekta vri se po zavretku izgradnje objekta, faze ili dela objekta, za objekat za koji je
izdata graevinska dozvola, odnosno reenje iz lana 145. Zakona, a investitor namerava da podnese
zahtev nadlenom organu za izdavanje upotrebne dozvole.
Tehniki pregled vri se i uporedo sa izvoenjem radova.
Tehniki pregled vri se:
1. za ceo objekat;
2. po fazama izgradnje objekta, za objekte za koje je graevinskom dozvolom predviena fazna izgradnja;
ili
3. za delove objekta koji nisu graevinskom dozvolom predvieni kao posebne faze, a koji prema
miljenju Komisije ili u skladu sa tehnikom dokumentacijom predstavljaju tehniko-tehnoloke celine i
mogu se kao takvi samostalno koristiti.

II SADRINA I NAIN VRENJA TEHNIKOG PREGLEDA OBJEKTA


lan 4
Tehniki pregled objekta obuhvata:
1) proveru potpunosti tehnike i druge dokumentacije za izgradnju objekta, odnosno za izvoenje radova;
2) kontrolu usklaenosti izvedenih radova sa graevinskom dozvolom, odnosno reenjem iz lana 145.
Zakona, tehnikom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehnikim propisima i
standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

lan 5
Proverom potpunosti tehnike i druge dokumentacije utvruje se da li su investitor i izvoa radova, pre i u
toku graenja, obezbedili i uredno vodili svu potrebnu dokumentaciju.

Potrebnom dokumentacijom, bez koje se ne moe izvriti tehniki pregled, smatra se:
1) graevinska dozvola, odnosno reenje iz lana 145. Zakona;
2) projekat za graevinsku dozvolu, odnosno idejni projekat ukoliko je za objekat ili za izvoenje radova
izdato reenje iz lana 145. Zakona;
3) projekat izvedenog objekta ili projekat za izvoenje potvren i overen od strane investitora, lica koje vri
struni nadzor i izvoaa radova da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju;
4) pojedinani sertifikati kojima se dokazuje kvalitet ugraenog materijala i opreme (deklaracije
proizvoaa), odnosno izvrenih radova (probne kocke, provere kvaliteta nasutih podloga, izvetaji o
ispitivanju instalacija i opreme i dr.);
5) posebni sertifikati koje izdaju specijalizovane ovlaene institucije, a odnose se na ispravnost
odgovarajuih sistema instalacija i opreme (liftovi, uzemljenje instalacija, emisija buke i dr.);
6) izvetaj o izvrenim geodetskim osmatranjima, sa izjavom odgovornog izvoaa radova, u skladu sa
odredbama ovog pravilnika;
7) saglasnost organa nadlenog za poslove zatite od poara na projekat za izvoenje, ako se radi o
objektu za koji se utvruju posebne mere zatite od poara, u skladu sa zakonom kojim se ureuje zatita
od poara;
8) saglasnost nadlenog organa na studiju o proceni uticaja na ivotnu sredinu, ukoliko je utvrena
obaveza pribavljanja saglasnosti na procenu uticaja, u skladu sa zakonom kojim se ureuje procena
uticaja na ivotnu sredinu;
9) elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta;
10) elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije;
11) sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja
sertifikata o energetskim svojstvima.
Dokumentacijom iz stava 2. ovog lana smatra se i graevinski dnevnik i druga gradilina dokumentacija
koja je, u pojedinim sluajevima, predviena ugovorom o graenju, kao i knjiga inspekcije.

Ukoliko se tehniki pregled vri uporedo sa izvoenjem radova, odnosno po fazama, ili za delove objekta
koji prema miljenju Komisije ili u skladu sa tehnikom dokumentacijom predstavljaju tehniko-tehnoloke
celine i mogu se kao takvi samostalno koristiti, Komisiji se za potrebe vrenja tehnikog pregleda potrebna
dokumentacija dostavlja fazno, za tu fazu, odnosno deo objekta.

lan 6
Kontrolom usklaenosti izgraenog objekta, odnosno izvedenih radova sa graevinskom dozvolom,
odnosno reenjem iz lana 145. Zakona i tehnikom dokumentacijom iz lana 5. stav 2. ta. 2) i 3) ovog
pravilnika, kao i sa tehnikim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno
materijala, opreme i instalacija, utvruje se usklaenost u pogledu:
1) poloaja i osnovnih dimenzija objekta;
2) osnovnih elemenata konstrukcije objekta;
3) elemenata tehnike zatite na objektu;
4) zavrne obrade i opreme objekta;
5) vrsta instalacija u objektu;
6) specifinih ureaja i postrojenja koji su ugraeni u objekat;
7) ureenja graevinske parcele na kojoj je izgraen objekat.

lan 7
Pregledom poloaja i osnovnih dimenzija objekta proverava se, naroito:
1) usklaenost poloaja temelja, odnosno spoljnih ivica objekta sa poloajem graevinske i regulacione
linije iz situacionog plana, odnosno da li su potovani propisani uslovi o minimalnoj udaljenosti objekta,
odnosno njegovih delova od granica graevinske parcele i ranije izgraenih objekata na istoj i susednim
parcelama;
2) usklaenost nivelacionih karakteristika objekta, odnosno njegovih delova;
3) usklaenost osnovnih dimenzija objekta, odnosno njegovih karakteristinih delova.
Pregled iz stava 1. ovog lana, vri se na osnovu:

1) tehnike dokumentacije iz lana 5. stav 2. ta. 2) i 3) ovog pravilnika;


2) graevinske dozvole, odnosno reenja iz lana 145. Zakona;
3) potvrde nadlenog organa o prijemu izjave o zavretku izrade temelja;
4) posebne gradiline dokumentacije o geodetskim radovima vrenim u toku graenja;
5) graevinskog dnevnika i druge gradiline dokumentacije;
6) vizuelnih osmatranja i po potrebi, kontrolnih merenja.

lan 8
Pregledom osnovnih elemenata konstrukcije objekta proverava se:
1) usklaenost sa projektovanom konstrukcijom objekta;
2) poloaj, fizike i tehnike karakteristike svih znaajnijih elemenata konstrukcije objekta.
Pregled iz stava 1. ovog lana, vri se na osnovu:
1) tehnike dokumentacije iz lana 5. stav 2. ta. 2) i 3) ovog pravilnika;
2) sertifikata o kvalitetu ugraenog materijala, odnosno o rezultatima kontrole izvedenih radova;
3) graevinskog dnevnika, odnosno delova dnevnika koji se odnose na kontrolu odgovarajuih radova
(oplata, armatura, kvalitet nasipa, uzimanje kontrolnih uzoraka i dr.), odnosno na nain i uslove izvoenja
tih radova;
4) vizuelnog osmatranja i po potrebi, naknadnih kontrolnih ispitivanja.

lan 9
Kada je to propisano za pojedine vrste objekata, pregledom se proveravaju elementi tehnike zatite
objekta, kao to su:
1) zatitne ograde;
2) potporni zidovi;

3) zatitne nadstrenice;
4) mree i drugi oblici zatite useka i nasipa od erozije;
5) unutranji i spoljni zidovi, nasipi i kanali koji se izvode u cilju protivpoarne zatite, kao i odgovarajua
hidrantska postrojenja;
6) delovi objekta, odnosno radovi kojima se obezbeuje odgovarajua hidroizolacija;
7) termika i zvuna zatita;
8) ureaji za apsorpciju, odnosno preiavanje izduvnih gasova, isparenja i zagaenih voda;
9) drugi radovi i elementi objekta koji su od znaaja za njegovo bezbedno korienje.
Pregled iz stava 1. ovog lana, vri se na osnovu:
1) tehnike dokumentacije iz lana 5. stav 2. ta. 2) i 3) ovog pravilnika;
2) graevinskog dnevnika kojim se dokazuje da je nadzorni organ, u toku izvoenja ove vrste radova,
kontrolisao njihovu ispravnost;
3) vizuelnog osmatranja i po potrebi, naknadnih ispitivanja.

lan 10
Pregledom zavrne obrade i opreme objekta proverava se usklaenost izvedenih radova u pogledu:
1) vrste, kvaliteta, naina ugraivanja i naina obrade materijala koji je primenjen u zavrnoj obradi
pojedinih elemenata objekta (podne obloge, stolarija, habajui sloj kolovoza i dr.);
2) tipa i tehnikih karakteristika pojedinih elemenata opreme objekta (u delu koji se ne kontrolie kroz
tehniki pregled instalacija i postrojenja).
Pregled iz stava 1. ovog lana vri se na osnovu:
1) tehnike dokumentacije iz lana 5. stav 2. ta. 2) i 3) ovog pravilnika;
2) graevinskog dnevnika iz kojeg se vidi da li je nadzorni organ pratio i kontrolisao izvoenje ove vrste
radova.

lan 11
Pregledom instalacija u objektu proverava se, naroito:
1) usklaenost izvedenih radova sa projektovanim tehnikim reenjima;
2) poloaj, vrsta, primenjeni profili i termika, zvuna i antikoroziona zatita cevi, provodnika i kanala koji
su ugraeni;
3) pouzdanost prikljuaka i spojeva (probe na pritisak, kontrola uzemljenja i dr.);
4) tehnike karakteristike i nain ugraivanja pojedinih elemenata opreme i mernih instrumenata;
5) prikljuci instalacija na odgovarajue infrastrukturne sisteme.
Pregled iz stava 1. ovog lana vri se na osnovu:
1) tehnike dokumentacije iz lana 5. stav 2. ta. 2) i 3) ovog pravilnika;
2) sertifikata o kvalitetu ugraenog materijala i opreme;
3) posebnih sertifikata ovlaenih organa i organizacija o ispravnosti odgovarajuih sistema;
4) graevinskog dnevnika iz kojeg se vidi da je nadzorni organ pratio i kontrolisao izvoenje ove vrste
radova.

lan 12
Pregledom radova ureenja graevinske parcele na kojoj je izgraen objekat proverava se:
1) da li su sa parcele uklonjeni svi pomoni gradilini objekti i ureaji, odnosno ranije izgraeni objekti ije
je ruenje predvieno;
2) da li je izvrena predviena nivelacija terena (nasipi, kaskade i sl.);
3) da li su izvreni radovi predvieni za odvod atmosferskih i podzemnih voda (rigole, drenani kanali i sl.);
4) da li je, ukoliko je to predvieno projektom, izvreno ograivanje graevinske parcele;
5) da li je izvreno predvieno ureenje slobodnih povrina na parceli (peake i kolske staze, poarni
putevi i platoi za vatrogasna vozila, parking prostori, travnjaci i sl.).

Pregled iz stava 1. ovog lana vri se na osnovu:


1) graevinske dozvole;
2) tehnike dokumentacije iz lana 5. stav 2. ta. 2) i 3) ovog pravilnika;
3) graevinskog dnevnika, odnosno dela dnevnika koji se odnosi na ovu vrstu radova.

lan 13
Ako se, radi utvrivanja podobnosti objekta za upotrebu, moraju vriti prethodna ispitivanja i provera
instalacija, ureaja, postrojenja, stabilnosti ili bezbednosti objekta, ureaja i postrojenja za zatitu ivotne
sredine, ureaja za zatitu od poara ili druga ispitivanja, ili ako je to predvieno tehnikom
dokumentacijom, odnosno graevinskom dozvolom ili reenjem iz lana 145. Zakona, Komisija, odnosno
preduzee ili drugo pravno lice kome je povereno vrenje tehnikog pregleda moe da odobri putanje
objekta u probni rad, pod uslovom da utvrdi da su za to ispunjeni uslovi i o tome bez odlaganja obavesti
nadleni organ.
Putanje u probni rad moe se vriti i za faze, odnosno delove objekta koji predstavljaju tehnikotehnoloke celine i mogu se kao takvi samostalno koristiti.
Investitoru se izdaje potvrda o odobrenju za putanje objekta, faze ili dela objekta u probni rad. Potvrdu
potpisuju predsednik i svi lanovi Komisije. Forma ove potvrde data je u Prilogu 1 - Potvrda Komisije za
tehniki pregled o putanju u probni rad, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.
Investitor dostavlja potvrdu iz stava 3. ovog lana nadlenom organu. Nadleni organ dostavlja potvrdu
graevinskoj inspekciji, u roku od tri dana od dana prijema potvrde.
Probni rad se vri na nain koji odgovara tehnikim i tehnolokim svojstvima i zahtevima objekta.
Probni rad moe trajati najdue godinu dana. Investitor prati rezultate probnog rada.
Komisija, odnosno, privredno drutvo ili drugo pravno lice kome je povereno vrenje tehnikog pregleda, u
toku probnog rada objekta proverava ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole i izvetaj o tome
dostavlja investitoru.
Po ispunjenosti uslova za izdavanje upotrebne dozvole, objekat, faza ili deo objekta koji predstavlja
tehniko-tehnoloku celinu i moe se kao takav samostalno koristiti, a za koji je odobren probni rad
nastavlja sa radom do izdavanja upotrebne dozvole.

lan 14
U sluaju kada se radi o objektu i radovima posebne sloenosti i specifinih tehnikih i tehnolokih
svojstava, odnosno objektu i radovima za koje su propisane posebne mere zatite, kao i na zahtev
investitora, tehniki pregled moe se proiriti, odnosno prilagoditi tim osobenostima objekta i radova,
ukljuujui i nain vrenja probnog rada objekta, faza ili delova objekta koji predstavljaju tehnikotehnoloku celinu i mogu se kao takvi samostalno koristiti, izradom programa probnog rada.

lan 15
Kada je predmet tehnikog pregleda objekat, faza ili deo objekta koji predstavlja tehniko-tehnoloku
celinu i moe se kao takav samostalno koristiti, za koji su utvrene posebne mere zatite od poara,
tehnikim pregledom utvruje se podobnost za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zatite od poara
predvienih projektom za izvoenje na koji je pribavljena saglasnost organa nadlenog za poslove zatite
od poara, u skladu sa zakonom kojim se ureuje zatita od poara.
Kada je predmet tehnikog pregleda objekat, faza ili deo objekta koji predstavlja tehniko-tehnoloku
celinu i moe se kao takav samostalno koristiti, za koji je utvrena obaveza izrade studije o proceni uticaja
na ivotnu sredinu, tehnikim pregledom utvruje se podobnost za upotrebu u pogledu sprovedenosti
mera propisanih studijom o proceni uticaja na ivotnu sredinu na koju je pribavljena saglasnost organa
nadlenog za poslove procene uticaja na ivotnu sredinu, u skladu sa zakonom kojim se ureuje ta oblast.

III SASTAV KOMISIJE ZA TEHNIKI PREGLED OBJEKTA


lan 16
Tehniki pregled objekta vri Komisija ili privredno drutvo, odnosno drugo pravno lice kome investitor
poveri vrenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajui registar za obavljanje tih poslova.
U vrenju tehnikog pregleda moe da uestvuje lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom za
odgovornog projektanta, odnosno odgovornog izvoaa radova za tu vrstu objekata.
U vrenju tehnikog pregleda moe da uestvuje lice koje nije zaposleno u privrednom drutvu, odnosno
drugom pravnom licu iz stava 1. ovog lana, a koje ispunjava uslove iz stava 2. ovog lana.
U vrenju tehnikog pregleda ne mogu da uestvuju lica koja su zaposlena u privrednom drutvu,
odnosno, drugom pravnom licu koje je izradilo tehniku dokumentaciju ili je bilo izvoa radova kod
investitora, lica koja su uestvovala u izradi tehnike dokumentacije i studije uticaja na ivotnu sredinu ili u

izvoenju radova kod investitora, lica koja su vrila struni nadzor, lica koja vre inspekcijski nadzor kao i
lica koja rade na poslovima izdavanja graevinske dozvole u organu nadlenom za izdavanje graevinske
dozvole.

lan 17
lanovi Komisije su lica koja imaju licence koje odgovaraju oblastima delova projekata koji, u zavisnosti
od klase i namene objekta koji je predmet tehnikog pregleda, zajedno ine projekat za izvoenje,
odnosno idejni projekat ukoliko je za objekat ili za izvoenje radova izdato reenje iz lana 145. Zakona,
odnosno projekat izvedenog objekta.
lanove Komisije, kao i predsednika Komisije, odlukom imenuje investitor, odnosno ako investitor poveri
vrenje tehnikog pregleda privrednom drutvu, odnosno drugom pravnom licu, predsednika i lanove
Komisije odlukom odreuje ovlaeno lice tog privrednog drutva, odnosno pravnog lica.
Investitor sa lanovima Komisije, odnosno privrednim drutvom ili drugim pravnim licem, zakljuuje
ugovor, iji sastavni deo je odluka iz stava 2. ovog lana.
Odluka iz stava 2. ovog lana sastavni je deo dokumentacije koja se predaje uz zahtev za izdavanje
upotrebne dozvole.
Predsednik Komisije zaduen je za upravljanje radom Komisije.
Kada je predmet tehnikog pregleda objekat, faza ili deo objekta iz lana 15. stav 1. ovog pravilnika, lan
Komisije koji utvruje podobnost za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zatite od poara je i lice sa
odgovarajuom licencom, odreeno u skladu sa odredbama zakona kojim se ureuje zatita od poara.
Ukoliko je lice iz stava 6. ovog lana zaposleno u organu dravne uprave nadlenom za poslove zatite od
poara, imenovanje tog lica kao lana Komisije se vri na osnovu akta o imenovanju donetog od strane
nadlenog organa.
Kada je predmet tehnikog pregleda objekat, faza ili deo objekta iz lana 15. stav 2. ovog pravilnika, lan
Komisije koji utvruje podobnost za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera propisanih studijom o proceni
uticaja na ivotnu sredinu je i lice koje je struno iz oblasti koja je predmet studije, u skladu sa Zakonom,
zakonom kojim se ureuje procena uticaja na ivotnu sredinu i ovim pravilnikom.
Imenovanje lica iz stava 8. ovog lana vri se u skladu sa zakonom kojim se ureuje procena uticaja na
ivotnu sredinu.

IV SADRINA ZAPISNIKA O TEHNIKOM PREGLEDU I IZVETAJA


KOMISIJE SA PREDLOGOM O UTVRIVANJU PODOBNOSTI ZA
UPOTREBU
lan 18
O tehnikom pregledu vodi se zapisnik.
U zapisnik se unosi:
1) datum obrazovanja Komisije;
2) imena lanova i predsednika Komisije, kao i odluka o imenovanju predsednika i lanova Komisije u
skladu sa ovim pravilnikom;
3) naziv investitora i izvoaa radova i imena njihovih predstavnika koji su uestvovali u radu Komisije,
kao i imena drugih lica koja su uestvovala u radu Komisije ili prisustvovala njenom radu;
4) mesto, vreme i nain rada Komisije;
5) predmet tehnikog pregleda;
6) spisak dokumentacije stavljene na raspolaganje Komisiji;
7) konstatacija da je objekat izveden skladu sa graevinskom dozvolom, odnosno reenjem iz lana 145.
Zakona, prema projektu za izvoenje, odnosno projektu izvedenog objekta ili njihovim delovima ukoliko se
vri tehniki pregled faze ili dela objekta koji predstavlja tehniko-tehnoloku celinu i moe se kao takav
samostalno koristiti;
8) konstatacija da je objekat, faza ili deo objekta koji predstavlja tehniko-tehnoloku celinu i moe se kao
takav samostalno koristiti, podoban za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zatite od poara, ukoliko
su za objekat utvrene posebne mere zatite od poara;
9) konstatacija da je objekat, faza ili deo objekta koji predstavlja tehniko-tehnoloku celinu i moe se kao
takav samostalno koristiti, podoban za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera propisanih studijom o
proceni uticaja na ivotnu sredinu, ukoliko je za objekat utvrena obaveza izrade studije o proceni uticaja
na ivotnu sredinu;
10) miljenje i predlozi Komisije, kao i izdvojena miljenja pojedinih lanova Komisije, ukoliko postoje.

Ukoliko Komisija, radi utvrivanja podobnosti objekta, faze ili dela objekta, za upotrebu, utvrdi potrebu
vrenja probnog rada, sastavni deo zapisnika o tehnikom pregledu je i potvrda iz lana 13. stav 3. ovog
pravilnika.
Zapisnik o tehnikom pregledu potpisuju lanovi Komisije i predsednik Komisije.
Komisija, na osnovu izvrenog tehnikog pregleda o kome je sainjen zapisnik, utvruje da li je objekat,
faza ili deo objekta, podoban za upotrebu ili nije, odnosno donosi predlog da se moe ili ne moe izdati
upotrebna dozvola. Forma ovog predloga data je u Prilogu 2 - Predlog komisije za tehniki pregled za
izdavanje upotrebne dozvole, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.
Ukoliko je lan Komisije koji utvruje podobnost objekta, faze ili dela objekta, za upotrebu u pogledu
sprovedenosti mera zatite od poara lice iz lana 17. stav 7. ovog pravilnika, ne potpisuje zapisnik o
tehnikom pregledu niti predlog iz stava 5. ovog lana, ve to lice utvruje podobnost za upotrebu u
pogledu sprovedenosti mera zatite od poara reenjem, izdatim u skladu sa odredbama zakona kojim se
ureuje zatita od poara, koje se prilae zapisniku o tehnikom pregledu i ini njegov sastavni deo.
Zapisnik o tehnikom pregledu i predlog iz stava 5. ovog lana ine Izvetaj Komisije, koji predstavlja
sastavni deo dokumentacije koja se predaje nadlenom organu uz zahtev za izdavanje upotrebne
dozvole.
Izvetaj o tehnikom pregledu se dostavlja investitoru.
Ukoliko se tehniki pregled vri uporedo sa izvoenjem radova, odnosno po fazama ili za delove objekta
koji prema miljenju Komisije ili u skladu sa tehnikom dokumentacijom predstavljaju tehniko-tehnoloke
celine i mogu se kao takvi samostalno koristiti, Komisija izdaje delimini izvetaj za tu fazu, odnosno deo
objekta, a po izgradnji celog objekta Komisija izdaje konani izvetaj, za ceo objekat, ukoliko se izdaje
jedinstvena upotrebna dozvola za ceo objekat.
Ukoliko se za svaku fazu, odnosno deo objekta koji prema miljenju Komisije ili u skladu sa tehnikom
dokumentacijom predstavlja tehniko-tehnoloku celinu i moe se kao takav samostalno koristiti izdaje
posebna upotrebna dozvola, Komisija izdaje konani Izvetaj po zavretku tehnikog pregleda za svaku
fazu, odnosno deo objekta.
Ako su utvreni bitni nedostaci i nepravilnosti na izvedenom objektu, predsednik Komisije za tehniki
pregled objekta duan je da Inenjerskoj komori Srbije dostavi spisak utvrenih nepravilnosti i
nedostataka sa podacima o odgovornom izvoau radova.

lan 19
Ako su na objektu utvreni nedostaci i nepravilnosti, odnosno ako u toku probnog rada nisu ispunjeni
uslovi za izdavanje upotrebne dozvole, Komisija daje miljenje da se moe odobriti njegova upotreba tek
posle otklanjanja tih nedostataka i nepravilnosti, ili s obzirom na vrstu i prirodu nedostataka i nepravilnosti
i pre njihovog otklanjanja, uz preduzimanje potrebnih mera obezbeenja pri izvoenju naknadnih radova
na otklanjanju uoenih nedostataka i nepravilnosti.
Ako je utvreno da se nedostaci i nepravilnosti na objektu ne mogu otkloniti, ili da postoji neotklonjiva
opasnost po stabilnost objekta, odnosno po ivot ili zdravlje ljudi, saobraaj ili susedne objekte, Komisija
predlae da se objekat porui ili ukloni.
Ako se u toku tehnikog pregleda utvrdi da postoji sumnja u kvalitet, Komisija moe predloiti ispitivanje
kvaliteta materijala, instalacija i opreme.

lan 20
Tehniki pregled objekta ili njegovog dela, ne moe se vriti ako je objekat, odnosno njegov deo, izgraen
bez graevinske dozvole, odnosno bez reenja iz lana 145. Zakona.

V OSMATRANJE TLA I OBJEKTA U TOKU GRAENJA I UPOTREBE


lan 21
Osmatranje tla i objekta, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proveru ponaanja tla i objekta putem
registrovanja poetnih stanja i praenja promena u tlu i objektu koje se deavaju u toku graenja i
upotrebe objekta.
Osmatranje se vri vizuelnim opaanjem ili vizuelnim opaanjem i merenjem pomou instrumenata.
Osmatranje tla i objekta u toku graenja, odnosno izvoenja radova, obezbeuje izvoa radova, a u
zavisnosti od sloenosti objekta i uslova lokacije na kojoj se gradi.
Osmatranje ponaanja tla i objekta za vreme upotrebe, ukoliko je to predvieno tehnikom
dokumentacijom i projektom osmatranja iz lana 23. ovog pravilnika, obezbeuje investitor objekta,
odnosno izvoa radova ukoliko je to predvieno ugovorom o graenju izmeu investitora i izvoaa.

lan 22

Osmatranjem ponaanja tla obuhvata se tlo na kome se objekat nalazi, odnosno u kojem se objekat nalazi
i tlo u sadejstvu (interakciji) sa objektom.
Osmatranje ponaanja tla poinje pre ili za vreme pripremnih radova.
Osmatranje ponaanja objekta poinje u toku izrade temelja.
Osmatranje ponaanja tla i objekta vri se uporedo sa osmatranjem klimatskih, hidrolokih, geolokih i
drugih faktora u zoni objekta koji su utvreni u projektu za osmatranje ponaanja tla i objekta.

lan 23
Odgovorni izvoa radova utvruje predmet i koncepciju osmatranja, program kao i metode i obim
osmatranja tla i objekta.
Za objekte kategorije V i G, koja se odreuje u skladu sa propisom kojim se ureuje klasifikacija objekata,
kao i u sluaju kada je to tehnikom dokumentacijom predvieno, odgovorni izvoa obezbeuje izradu
projekta osmatranja ponaanja tla i objekta, od strane lica sa odgovarajuom licencom za projektovanje,
odnosno izvoenje geodetskih radova.
Projektom osmatranja ponaanja tla i objekata utvruje se naroito:
1) predmet osmatranja ponaanja tla i objekta;
2) merna mesta, instrumente za merenje, plan i program merenja;
3) serije osmatranja i vremenski plan osmatranja u toku graenja i upotrebe objekta;
4) nain obrade merenja, prikazivanja rezultata i formiranja dokumentacije o osmatranjima;
5) kriterijume za uporeivanje rezultata merenja sa dozvoljenim vrednostima;
6) zahteve za odravanje mernih mesta i instrumenata u periodu osmatranja;
7) nain praenja i interpretacije rezultata osmatranja ponaanja tla i objekta.
Odgovorni izvoa radova duan je da vodi evidenciju o rezultatima predvienih geodetskih osmatranja i
tome saini izvetaj.

Odgovorni izvoa radova duan je da po zavrenoj izgradnji objekta, odnosno faze ili dela objekta koji
predstavlja tehniko-tehnoloku celinu i moe se kao takav samostalno koristiti, odnosno zavretku
izvoenja radova, Komisiji dostavi izvetaj o izvrenim geodetskim osmatranjima, kao i izjavu da su
geodetska osmatranja ponaanja tla i objekta u toku graenja vrena u skladu sa odredbama ovog
pravilnika, propisima i pravilima struke, kao i da su rezultati izvrenih osmatranja u okvirima dozvoljenih
graninih vrednosti utvrenih tehnikom dokumentacijom na osnovu koje je objekat izgraen.

lan 24
Rezultati osmatranja ponaanja tla i objekta slue za ocenu stanja tla i objekta, za blagovremeno
ustanovljavanje tendencija promena ponaanja tla i objekta i zajedno sa drugim faktorima za utvrivanje
uzroka nepredvienog ponaanja tla i objekta i odreivanje potrebnih mera za obezbeenje sigurnosti
objekta u toku graenja i upotrebe.
Kada rezultati osmatranja ponaanja tla i objekta dostiu granine vrednosti utvrene projektom, odnosno
vrednosti utvrene kriterijumima ustanovljenim u projektu osmatranja tla i objekta, investitor ima obavezu
da obezbedi strunu ocenu ponaanja tla i ugroenih objekata, uputstva za dalja osmatranja ili za
preduzimanje mera za obezbeenje sigurnosti objekta.

lan 25
Ako rezultati osmatranja ukazuju na mogunost oteenja, ruenja objekta ili ugroavanja stabilnosti i
sigurnosti susednih objekata, investitor obezbeuje izradu projekta za radove na sanaciji objekta, tla ili i
objekta i tla i o nastaloj situaciji obavetava nadleni organ.

VI MINIMALNI GARANTNI ROKOVI ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA


lan 26
Minimalni garantni rok iznosi pet godina za:
1) visoke brane za koje je propisano obavezno tehniko osmatranje, kao i za objekte koji slue tim
branama (optoni tunel, preliv sa brzotokom, injekciona galerija sa zavesom, ispust i sl.);
2) hidroelektrane i hidroelektrane sa pripadajuom branom snage 10 MW i vie, termoelektrane snage 10
MW i vie i termoelektrane - toplane elektrine snage 10 MW i vie;
3) dalekovode, razvodna postrojenja i trafostanice napona 110 kV i vie;

4) mostove konstruktivnog napona 50 metara i vie na eleznikim prugama i putevima javnog


saobraaja;
5) podzemna sklonita;
6) objekte za masovni prijem ljudi;
7) aerodromske betonske i armirano-betonske piste;
8) stanove za trite.

lan 27
Minimalni garantni rok iznosi tri godine za:
1) objekte i radove na eleznikim prugama i dravnim putevima I i II reda;
2) hidrotehnike tunele, metroe, podzemne garae i sline podzemne objekte;
3) dimnjake i tornjeve visine 50 metara i vie;
4) objekte za proizvodnju i upotrebu nuklearne energije;
5) objekte bazne i hemijske industrije, crne i obojene metalurgije u kojima se obavlja osnovni tehnoloki
proces;
6) hale konstruktivnog raspona 50 metara i vie, konstrukcije sistema ljuske, prednapregnute i spregnute
konstrukcije i kupole;
7) objekte visokogradnje visine 50 metara i vie;
8) rafinerije nafte, naftovode i gasovode;
9) toplane kapaciteta 25.000.000 kilokalorija asa i vie;
10) objekte sa sloenim fundiranjem, objekte na ipovima, bunarima i kesonima, kao i za objekte iji se
temelji betoniraju pod vodom;
11) nasipe za zatitu od poplava i brane za koje nije propisano obavezno tehniko osmatranje;
12) dalekovode, trafostanice i razvodna postrojenja napona 35 kV do 110 kV;

13) silose, cisterne i rezervoare.


Minimalni garantni rok od tri godine odnosi se na objekte iz stava 1. ovog lana ukoliko za pojedine od tih
objekata, prema drugim kriterijumima iz lana 26. ovog pravilnika nije odreen dui minimalni garantni rok.

lan 28
Minimalni garantni rok iznosi dve godine za:
1) poslovne zgrade, poslovne prostorije i druge objekte u kojima se obavlja privredna delatnost;
2) objekte u kojima se obavlja obrazovna, zdravstvena, nauna, kulturna ili socijalna delatnost;
3) komunalne objekte.
Minimalni garantni rok od dve godine odnosi se na objekte iz stava 1. ovog lana ukoliko za pojedine od
tih objekata, prema drugim kriterijumima iz l. 26. i 27. ovog pravilnika nije odreen dui minimalni
garantni rok.

lan 29
Za opremu i postrojenja koji se ugrauju u objekte za koje se ovim pravilnikom utvruju minimalni garantni
rokovi, vae rokovi koje je prema posebnim propisima odredio proizvoa opreme i postrojenja, odnosno
koje su, na osnovu tih posebnih propisa, ugovorili investitor i proizvoa ili isporuilac opreme i
postrojenja.

lan 30
Odredbe o minimalnim garantnim rokovima propisanim ovim pravilnikom ne iskljuuju odgovornost za
solidnost gradnje propisane zakonom kojim se ureuju obligacioni odnosi.

lan 31
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vai Pravilnik o sadrini i nainu vrenja tehnikog
pregleda objekata i izdavanju upotrebne dozvole ("Slubeni glasnik RS", broj 93/11), Pravilnik o
minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata odnosno radova ("Slubeni glasnik RS", broj
93/11), kao i Pravilnik o sadrini i nainu osmatranja tla i objekta u toku graenja i upotrebe ("Slubeni
glasnik RS", broj 93/11).

lan 32

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike
Srbije".

Prilog 1.
POTVRDA KOMISIJE ZA TEHNIKI PREGLED O PUTANJU U PROBNI
RAD
Investitor:

(naziv, odnosno, ime investitora i sedite)

Objekat:

(naziv objekta sa lokacijom, brojem katastarske parcele i katastarskom


optinom)

Predmet tehnikog pregleda: (objekat u celini, faza ili deo objekta)

Poetak vrenja
tehnikog pregleda:

(uneti datum poetka)

Poetak vrenja
probnog rada:

(uneti datum poetka)


KOMISIJA ZA TEHNIKI PREGLED

(naziv objekta (faze/dela objekta) _____, na KP _____, KO _____ u mestu __________)


POTVRUJE
1) da je objekat (faza/deo objekta) izveden u skladu sa projektom za graevinsku dozvolu i projektom za
izvoenje (idejnim projektom za l. 145. Zakona);
2) da je radi utvrivanja podobnosti objekta (faze/dela objekta) za upotrebu odobren probni rad.
Probni rad moe trajati najdue godinu dana.
Predsednik komisije:

(ime, prezime i struni naziv, broj licence IKS)

Lini peat:

Potpis:

Broj:

(identifikaciona oznaka iz evidencije preduzetnika/pravnog lica)

Mesto i datum:

(mesto i datum izdavanja potvrde)

LANOVI KOMISIJE ZA TEHNIKI PREGLED:

1. (UPISATI VRSTU RADOVA/OBLAST):

vrilac tehnikog

(ime, prezime i struni naziv, broj licence IKS)

pregleda:

Lini peat:

Potpis:

(potvrdu overavaju svi lanovi Komisije koji uestvuju u vrenju tehnikog pregleda)

Prilog 2.
PREDLOG KOMISIJE ZA TEHNIKI PREGLED ZA IZDAVANJE
UPOTREBNE DOZVOLE
Investitor:

(naziv, odnosno, ime investitora i sedite)

Objekat:

(naziv objekta sa lokacijom, brojem katastarske parcele i katastarskom


optinom)

Predmet tehnikog

(objekat u celini, faza ili deo objekta)

pregleda:

Period vrenja
tehnikog pregleda:

(uneti datume poetka i zavretka)

Period vrenja probnog

(ukoliko je vren probni rad uneti datume poetka i zavretka)

rada:

Datum zakljuenja
tehnikog pregleda:
KOMISIJA ZA TEHNIKI PREGLED
(naziv objekta (faze/dela objekta) __________, na KP __________, KO __________ u mestu X)
POTVRUJE
1) da je objekat (faza/deo objekta) izveden u skladu sa projektom za graevinsku dozvolu i projektom za
izvoenje (idejnim projektom za l. 145 Zakona);
2) da su sprovedene mere zatite od poara predviene glavnim projektom zatite od poara i projektom
za izvoenje na koji je pribavljena saglasnost organa nadlenog za poslove zatite od poara (ukoliko
se utvruje sprovedenost ovih mera);
3) da su sprovedene mere propisane studijom o proceni uticaja na ivotnu sredinu na koju je pribavljena
saglasnost organa nadlenog za poslove procene uticaja na ivotnu sredinu (ukoliko se utvruje
sprovedenost ovih mera);
4) da je u toku probnog rada utvrena ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole (ukoliko je
vren probni rad);
5) da je Komisija za tehniki pregled dostavila investitoru zapisnik o izvrenom tehnikom pregledu, koji
zajedno sa ovim predlogom ini izvetaj komisije za tehniki pregled;
6) da je objekat (faza/deo objekta) podoban za upotrebu.

Na osnovu svega prethodno navedenog Komisija za tehniki pregled


PREDLAE

Da (naziv nadlenog organa, sedite) investitoru izda reenje o upotrebnoj dozvoli za (naziv objekta sa
lokacijom), obzirom da je utvrivanje podobnosti objekta (faze/dela objekta) za upotrebu sprovedeno, da
je ustanovljeno da je objekat (faza/deo objekta) zavren i da se moe koristiti u predvienoj nameni.
Predsednik komisije:

Lini peat:

(ime, prezime i struni naziv, broj licence IKS)

Potpis:

Broj:

(identifikaciona oznaka iz evidencije preduzetnika/pravnog lica)

Mesto i datum:

(mesto i datum izdavanja predloga)

LANOVI KOMISIJE ZA TEHNIKI PREGLED:

1. (UPISATI VRSTU RADOVA/OBLAST):

vrilac tehnikog

(ime, prezime i struni naziv, broj licence IKS)

pregleda:

Lini peat:

Potpis:

2. (UPISATI VRSTU RADOVA/OBLAST):

vrilac tehnikog

(ime, prezime i struni naziv, broj licence IKS)

pregleda:

Lini peat:

Potpis:

(potvrdu overavaju svi lanovi Komisije koji su uestvovali u vrenju tehnikog pregleda)

SPROVEDENOST MERA ZATITE OD POARA:

vrilac tehnikog

(ime, prezime i struni naziv, broj licence IKS)

pregleda:

Lini peat:

Potpis:

SPROVEDENOST MERA PROPISANIH STUDIJOM O PROCENI UTICAJA NA IVOTNU SREDINU:

vrilac tehnikog

(ime, prezime i struni naziv, broj licence IKS)

pregleda:

Lini peat:

Potpis: