You are on page 1of 34

MATURSKI RAD

PREDMET: ORGANIZACIJA PREVOZA PUTNIKA


TEMA:VOZNE KARTE U UNUTRANJEM SAOBRAAJU

MENTOR:

KANDIDAT:

Sadraj

Uvod..........................................................................................................1
Vozne karte u unutranjem saobraaju....................................................2
Vrste voznih karata za unutranji saobraaj.............................................4
Obine karte.............................................................................................5
Povratne karte..........................................................................................5
Dodatne karte za voz vieg reda..............................................................6
Povratne dodatne karte za voz vieg reda...............................................7
Povlastice.................................................................................................8
Kontrolne marke......................................................................................10
Terminalska vozna karta.........................................................................11
Lisne vozne karte....................................................................................13
Lisna dodatna karta za brzi voz..............................................................13
Bjelice......................................................................................................1
4
Bjelica K-2...............................................................................................14
Bjelica K-3m............................................................................................19
Doplatna bjelica K-6................................................................................23
Zakljuak.................................................................................................28
Literatura.................................................................................................29
Miljenje o radu.......................................................................................30

Uvod

Prijevoz putnika na FBH organizuje se i vri prema pravilniku 160 i


odredbama tog pravilnika.
Primjena odredbi o postupcima pri prevozu putnika treba prvenstveno
osigurati bezbjednost, urednost, ekonominost i brzinu prijevoza, kao i
voditi rauna o tome da se prevoz izvrava prema zahtjevima putnika na
to se obavezuju svi radnici na FBH koji uestvuju u izvrenju
prijevoza.

VOZNE KARTE ZA UNUTRANJI SAOBRAAJ


Vozna karta je dokaz o zakljuenom ugovoru o prijevozu i daje putniku pravo na
vonju eljeznicom u odreenom roku na odreenoj relaciji, u razredu i vrsti
voza za koji glasi.
U pogledu oblika, veliine, rasporeda teksta, boje i vrste hartije, vozne karte su
jednoobrazne, i to kako za unutranji, tako i za meunarodni saobraaj.
Pri otpravljanju putnika upotrebljavaju se vozne karte s potpuno odtampanim
podacima i vozne isprave kod kojih se izvjesni podaci upisuju.
Vozna karta, po pravilu, sadri sljedee podatke:
polaznu i uputnu stanicu,
vrstu voza i razred,
voznu cijenu,
prvi dan roka vaenja,
prvi i zadnji dan roka vaenja,
redni broj,
oznaku blagajne,
suhi ig stanice ili poseban sigurnosni znak,
eventualno prevozni put,
eventualno povlastice.
Rok vaenja vozne karte poinje od dana oznaenog igosanjem, odnosno od
dana koji je na voznoj karti ili kuponskim koricama upisan kao prvi dan roka
vaenja. Kod voznih karata koje se ne igou rok vaenja poinje od dana
izdavanja, odnosno od prvog pregleda. ig sa datumom na karti mora biti jasan i
itljiv.
Prvi dan vaenja rauna se kao puni dan. Putovanje se moe zapoeti bilo kog
dana u roku vaenja vozne karte. Putovanje se mora zavriti najkasnije vozom
koji po redu vonje prispjeva u uputnu stanicu do 24 asa poslednjeg dana roka
vaenja vozne karte. Meutim, kod voznih karata koje vae jedan dan, zapoeto
putovanje moe se zavriti i prvog narednog dana istim ili prvim prikljunim
vozom.
Vozna karta vai za prijevozni put koji je na njoj naznaen. Vozna karta na kojoj
prijevozni put nije naznaan vai za najkrai put. Ako putnik koristi dui
prijevozni put, plaa doplatu prema odredbama tarife.
Putovanje se moe zapoeti i od stanice koja je blia uputnoj stanici, a lei na
istom prijevoznom putu, ako za pojedine vrste voznih karata nije drugaije
odreeno.
Vozna karta koja glasi na ime ne moe se prenositi na drugo lice bez obzira na to
da li je putovanje zapoeto ili nije.
Tekst na voznim kartama s potpuno odtampanim podacima po pravilu se ne
moe mjenjati.

2
Vozna cijena na voznim kartama s potpuno odtampanirn podacima moe
mjenjati u sluaju povienja ili snienja tarifa, ili izmjene Daljinara,
ispravljanjem pri izdavanju mastilom ili vlanim igom.
Pri popunjavanju vozne karte upisani podaci moraju biti itki i jasni i ne smiju
se ispravljati ni brisati.

Vrste voznih karata za unutranji saobraaj


Za otpravljanje putnika u unutranjem saobraaju upotrebljavaju se:
a) vozne karte s potpuno odtampanim podacima:
obine karte,
povratne karte,
dodatne karte za brzi voz ,
dodatne karte za ekspresni voz,
dodatne karte za poslovni voz,
dodatne karte za vozove s posebnom dodatnom cenom,
povratne dodatne karte za brzi voz,
povratne dodatne karte za ekspresni voz,
povratne dodatne karte za poslovni voz,
povratne dodatne karte za vozove s posebnom dodatnom cenom,
karte za posebne potrebe;
b) terminalske vozne karte;
c) vozne karte kod kojih se izvjesni podaci upisuju:
bjelice,
doplatne bjelice,
kontrolne bjelice,
pretplatne karte,
lisne vozne karte,
besplatne karte;
d) kontrolne marke.
Osim navedenih voznih karata, upotrebljavaju se i kuponske vozne isprave u
koricama.
Kao kartonske karte tampaju se vozne karte s potpuno odtampanim podacima
i kontrolne karte, kao i mjesene pretplatne karte za radnike i mjesene
pretplatne karte za ake.

4
Obine karte
Obine karte su vozne karte koje daju pravo na putovanje u jednom pravcu.
tampaju se samo za putnike vozove, za 1. i 2. razred, u boji odnosnog razreda,
po redovnoj voznoj cijeni i povlaenoj voznoj cijeni.
Rok vaenja za obine vozne karte iznosi:
-za odstojanja do 100 km 1 dan, od 101 do 400 km 2 dana, a od 401 i vise km 6
dana.

Povratne karte
Povratne karte su vozne karte koje daju pravo na putovanje u odlasku i povratku
preko istog prijevoznog puta od polazne do uputne stanice.
Povratne karte se tampaju za putniki voz za 1. i 2. razred u boji odnosnog
razreda.
Tekst na povratnirn kartama tampa se:
pri dnu gornje polovine tampa se visina povlastice i strelica udesno,
pri vrhu donje polovine tampa se visina povlastice i strelica ulijevo.
Kod pregleda voznih karata kondukter ponitava kartu na gornjoj polovini (pri
putovanju u odlasku), odnosno na donjoj polovini (pri putovanju u povratku).
Rok vaenja povratnih karata :
-za odstojanja do 50 km 1 dan, od 51 do 100 km 2 dana, a od 101 i vie km 6
dana
Zaliha povratnih karata na kojima su odtampana uokvirena slova A i R
(kao oznake mjesta za ponitavanje karata u odlasku i povratku), rijei
Povratna karta i s bijelom prugom od 10 mm na sredini prednje strane, mogu
se upotrebljavati do utroka.

Dodatne karte za voz vieg reda


Dodatne karte za voz vieg reda izdaju se samo u vezi s voznim kartama za
putniki voz i daju pravo na putovanje u jednom pravcu u vozu vieg reda uz
plaanje odgovarajue dodatne cijene.
Dodatne karte se tampaju na kartonu ruiaste ili sivobijele boje.
Dodatna karta sadri samo ime polazne stanice i voznu cijenu, oznaku blagajne,
suhi ig stanice ili poseban sigurnosni znak, eventualno prevozni put, kao i
naziv: >Dodatna karta za brzi voz<, >Dodatna karta za ekspresni voz<,
>Dodatna karta za poslovni voz< i >Dodatna karta za voz s posebnom dodatnom
cijenom<.
Dodatne karte se tampaju kao djeljive.
Dodatna karta za voz vieg reda ne vai bez vozne karte za putniki voz, kao i
ako je igosana ranijim datumom od prvog dana roka vaenja vozne karte za
putniki voz.
Dodatna karta se, po pravilu, igoe datumom dana kada je izdata, odnosno, ako
se izdaje u pretprodaji, datumom dana kada je igosana osnovna vozna karta za
putniki voz.
Dodatnu kartu moe izdati:
polazna stanica, bez obzira na to da li lei na pruzi kojom saobraa voz vieg
reda i
svaka usputna stanica na prijevoznom putu na koji glasi osnovna vozna karta
za putniki voz.
Dodatna karta za voz vieg reda vai za relaciju, razred i u roku vaenja vozne
karte za putniki voz uz koju je izdata.

Povratne dodatne karte za voz vieg reda (za brzi,


ekspresni, poslovni i voz s posebnom dodatnom cijenom)
Povratna dodatna karta (AR) za voz vieg reda izdaje se u unutranjem
saobraaju uz povratnu voznu kartu putnikog voza i one daju pravo na
putovanje u vozu vieg reda u odlasku i povratku, uz plaanje dodatne cijene.
Povratne dodatne karte tampaju se na kartonu ruiaste
ili sivobijele boje, kao djeljive. Sadre ime polazne stanice, voznu cijenu,
oznaku blagajne, suhi ig stanice ili poseban sigurnosni znak, eventualno
prevozni put i:
pri dnu gornje polovine visinu poviastice i strelicu udesno;
pri vrhu donje polovine visinu poviastice i strelicu ulijevo.
Kod pregleda voznih karata kondukter ponitava kartu na gornjoj polovini (pri
putovanju u odlasku), odnosno na donjoj polovini (pri putovanju u povratku).
Zaliha povratnih dodatnih karata na kojima su odtampana uokvirena slova >A<
i >R< (kao oznake mesta za ponitavanje karata u odlasku i povratku), rijei
>Povratna dodatna karta<, simboline oznake (bela pruga od 10 mm, crvene
crte) mogu se upotrebijavati do utroka.
Ukoliko je predvieno da putnik uiva povlasticu za putovanje samo u odlasku,
za takvo putovanje moe se izdati polovina djeljive povratne kartonske karte.

Povlastice
-Za pojedinana putovanja u odlasku i povratku na svim odstojanjima izdaju se
povratne vozne karte po povlastici od 20%.
Povlastica se ostvaruje bez posebnih uslova.Dovoljno je da putnik eli kupiti
povratnu kartu.
-Djeca do navrene 4. godine ivota prevoze se besplatno bez vozne karte pod
uslovom da se za njih ne zahtijeva posebno sjedite i da putuje sa odraslom
osobom koja posjeduje voznu kartu.
-Djeci od navrene 4. do navrene 12. godine ivota (kao i djeci mlaoj od 4
godine ako se za njih zahtjeva posebno sjediste) odobrava se povlastica u visini
od 50% i to bez obzira na to da li je putovanje u jednom smjeru ili dvosmjerno.
-Za kolektivna putovanja u grupi od najmanje est (6) odraslih osoba ili ako se
plati vozna cijena za taj broj putnika (dva djeteta koja plaaju voznu cijenu se
raunaju kao jedna odrasla osoba) odobrava se povlastica u visini od 50% od
redovne cijene.Vozna cijena za sve uesnike kolektivnog putovanja plaa se od
iste polazne cijene do iste uputne stanice, pa i u sluajevima kada pojedini
uesnici ulaze ili izlaze u usputnim stanicama.
-Za pojedinana putovanja mladih osoba do navrene 26 godine ivota koji su
dravljani BiH a lanovi meunarodnih asocijacija mladih (ISIC, ITIC, SOFS)
odobrava se povlastica u visini od 30% od redovne vozne cijene u 1. i 2. razredu
svih vrsta vozova.Kao osnova za povlasticu sluzi lanska iskaznica navedenih
asocijacija koja vai godinu dana.
Vlasnik iskaznice kod ispostavljanja vozne karte, te kod kontrole u vozu mora
pokazati vaeu iskaznicu.
-Za studente odobrava se povlastica u visini od 30% od redovne vozne cijene u
1. i 2. razredu svih vrsta vozova.Kao osnov za povlasticu slui indeks.

-Za starosne, invalidske i porodicne penzionere, kao i osobe starije od 60 godina


ivota, dravljane BiH odobrava se povlastica od 30% od redovne prevozne
cijene u 1. i 2. razredu svih vrsta vozova za neogranicen broj
putovanja.Povlasticom se moe i koristiti i brani drug linog penzionera, ali
samo ako putuje zajedno s njim.Povlastica se koristi na osnovu line isprave sa
fotografijom, prema kojoj se utvruje identitet, dravljanstvo, a za starije osobe i
godine ivota.Pored identiteta i dravljanstva, penzioner treba da dokae
svojstvo penzinera odreskom doznake o prijemu penzije iz tekueg ili prvog
predhodnog mjeseca ili vjerodostojnom potvrdom, ako prima penziju preko
rauna.
-Novinari koji su lanovi Saveza novinara BiH kao i lanovi udruenja BH
novinari uivaju povlasticu od 30% od redovne vozne cijene za neogranicen
broj putovanja u 1. i 2. razredu svih vrsta vozova.Kao osnova za povlasticu slui
novinarska iskaznica koju ispostavlja i za tekuu godinu ovjerava Savez
novinara.
-Pretplatne mjesene karte za putovanje radnika i uenika se izdaju radnicima
odnosno uenicima za putovanje od mjesta stanovanja do mjesta zaposlenja
(kolovanja) po snienim cijenama iz PT III koju su navedene
posebno.Mjesene pretplatne karte za radnike i uenike vae za kalendarski
mjesec i proizvoljan broj putovanja u oba pravca na oznacenoj relaciji.
-Za prijevoz slijepih lica odobrava se povlastica u visini od 50% od redovne
vozne cijene na neogranicen broj putovanja u 1. i 2. razredu svih vrsta
vozova.Povlastica se koristi po osnovu knjiice koju izdaje i ovjerava Savez
slijepih osoba.Pravo na ovu povlasticu imaju i pratioci slijepih osoba kada
putuju zajedno sa slijepom osobom.
U vozu povlastice svih vrsta se odobravaju prema vaeoj osnovi za koritenje
neke od povlastica uz naplatu dodatka od 3 KM putnicima koji na blagajni ne
kupe potrebnu voznu ispravu, a jave se kondukteru da je nemaju.Putnicima, koji
se ne jave kondukteru ili namjerno izbjegavaju kontrolu voznih isprava, osim
cijene karte, naplauje se i dodatak u visini od 10 KM.Putnicima koji putuju iz
stanice ili stajalita gdje se ne prodaju vozne karte, ili u vrijeme dolaska voza
blagajna ne radi ne naplauje se ovaj dodatak.

Kontrolne marke
Ako je pet ili vie putnika otpravljeno zajednikom voznom kartom, putnicima
se izdaju kontrolne marke, sem putniku koji posjeduje zajedniku voznu kartu
(voi puta).
Kontrolna marka nije samostalna vozna karta, ve daje pravo na putovanje samo
uz zajedniku voznu kartu na osnovu koje je izdata.
Kontrolne marke se upotrebljavaju i u meunarodnom saobraaju.
Tekst se tampa paralelno s duim stranama karte, osim rednog broja, koji se
tampa na lijevoj strani paralelno s kraim stranama.
Pri otpravljanju grupe, na kontrolnoj marki, u predvienim rubrikama, upisuje se
broj zajednike vozne karte i razred.
Kod otpravljanja grupe za odlazak i povratak bjelicom K-2, K-3 ili K-4a, na
kontrolnoj marki koja vai za odlazak i povratak upisuju se u razlomku brojevi
obje zajednike vozne karte (bjelice K-2, K-3 ili K-4a) i razred.
Ako se svi putnici koji pripadaju jednoj grupi prevoze u 2. razredu, na
kontrolnim markama se ne upisuje razred.
Kontrolne marke se igou datumom koji je na zajednikoj voznoj karti upisan
kao prvi dan roka vaenja.
Kod kontrolnih maraka koje se izdaju pomou elektromehanikih maina za
izdavanje karata (alter-maina) svi podaci su tampani i nalaze se na prednjoj
strani.
Duplikat kontrolne marke za vonju u unutranjem saobraaju ne moe se izdati.

10

Terminalska vozna karta


Terminalska vozna karta K-2a izdaje se u jednom primjerku i njeno ispisivanje
se vri na tampau.
Terminalska vozna karta K-2a je podjeljena na est polja:
polje s memorandumom,
polje za podatke o izdavanju,
polje za podatke o relaciji,
polje za podatke o vaenju
polje za podatke o broju putnika i cijeni
polje za ovjeru korienja

Terminalska vozna karta K-2a je obojena s prednje strane s tri nijanse osnovne
braon boje prema vanosti pojedinih polja i rubrika, i to:
najsvjetlijom nijansom osnovne boje polje za podatke o relaciji, rubrika za
vanost karte u polju za podatke o vaenju i rubrika za cijenu , polju za podatke
o broju putnika i cijeni;
svijetlom nijansom osnovne boje polje za podatke o izdavanju, rubrike za
vrstu voza, razred i kilometarsko odstojanje u odlasku i povratku u polju za
podatke o vaenju, rubrike za broj putnika, povlasticu i osnov povlastice u polju
za podatke o broju putnika i cijeni i polje za ovjeru korienja;
osnovnom bojom polje za memorandum.

Obrazac terminalske vozne karte K-2a mora biti obezbjeen od falsifikata


izradom u raster tehnici u polju za podatke o relaciji, rasterom u rubrici za
vanost karte u polju za podatke o vaenju i rasterom u rubrici za cijenu u
polju za podatke o broju putnika i cijeni.
Obrazac terminalske vozne karte K-2a mora imati u polju za memorandum
oznaku , naziv Vozna karta i serijski broj.
11

Ispisivanje podataka na terminalskoj voznoj karti K-2a vri se putem


terminalskog tampaa na sljedei nain:
(1) rubrika Blagajna izdavanja popunjava se nazivom blagajne nazivom
eljeznike stanice ili mjesta gdje se blagajna nalazi u duini od 21 znaka;
(2) rubrika Broj blagajneu duini od 8 znakova popunjava se brojem blagajne,
arapskim brojevima od 0001 do 9999, u duini od 4 znaka i brojem blagajnika,
arapskim brojevima od 001 do 999, u duini od 3 znaka, meusobno razdvojenih
tampanjem znaka take sa tampaa (npr. 1234. 123);
(3) rubrika Broj izdavanja u duini od 7 znakova popunjava se arapskim
brojevima u rastuem redoslijedu od 0000001 do 9999999.
Broj izdavanja mora biti identian sa serijskim brojem iz polja za memorandum.
(4) rubrika Datum izdavanja popunjava se datumom izdavanja, arapskim
brojevima.
Polje za podatke o relaciji podjeljeno je na dio za odlazak A i dio za povratak
R. Rubrike u polju za odlazak A popunjavaju se na sljedei nain:
(5) rubrika Od ispisuje se ime otpravne stanice u duini do 22 znaka;
(6) rubrika Do ispisuje se ime uputne stanice u duini do 22 znaka;
(7) rubrika Via popunjava se opis prevoznog puta u duini do 22 znaka u
jednom redu, a ako je opis prevoznog puta dui od 22 znaka, koristi se i drugi
red. Opis prevoznog puta ispisuje se skraenim nazivima stanica.
Ukoliko se terminalska vozna karta K-2a izdaje kao povratna, onda se rubrike u
polju za povratak R popunjavaju na isti nain kao i rubrike u polju za odlazak
A;
(8) rubrika Vrsta voza popunjava se tarifskom kategorijom voza (npr.
PUTNIKI, BRZI, EKSPRESNI, POSLOVNI itd.)
u duini do 9 znakova. Kada se izdaje kao dodatno-doplatna karta, vrsta voza
ispisuje se skraenim nazivom.
(9) rubrika Razred popunjava se arapskim brojem 1 ili 2, osim kod
dodatne karte kada se popunjava zvijezdicom *;
(10) rubrika Km popunjava se arapskirn brojevima kilometarsko
odstojanje izmeu otpravne i uputne stanice preko naznaenog prijevoznog puta
u duini do 4 znaka, osim kod dodatne karte kada se popunjava zvijezdicom.
Ukoliko se terminalska vozna karta K-2a izdaje kao povratna, onda se rubrike na
desnoj polovini karte u polju za povratak R popunjavaju na isti nain kao i
rubrike u polju za odlazak A , i to u odgovarajuem redu iz polja A ;
(11) rubrika Vai od do popunjava se datumom prvog dana vanosti u
gornjem redu i datumom poslednjeg dana vanosti u donjem redu, i to arapskim
brojevima.

12
Lisne vozne karte, Iisne dodatne karte za brzi voz
Lisne vozne karte
Lisne vozne karte K-8, K-8a i K-8c su vozne karte koje izdaju kondukteri u
vozu putnicima koji ulaze u voz u neposednutim stajalitima i stanicama
(stajalitima) s ogranienim radnim vremenom, koje u vrijeme dolaska voza ne
izdaju vozne karte.
Lisne karte tampaju se na punijoj hartiji mrke (K-8), odnosno plave boje
(K-8c), i to za 2. razred putnikog voza za odstojanja do 50 km.
Ove karte vezane su u sveske po 100 komada (listova) i snadbjevene su suhim
igom eljeznice. Sveske su numerisane za svaku domicilnu stanicu i
kilometarsku zonu (110 km, 1115 km itd.) rednim brojem od 0001 do
10.000, a listovi u svakoj svesci rednim brojevima od 01 do 100.
Lisne karte K-8, K-8a j K-8c sadre sljedee podatke:
oznaku FBH, broj sveske, broj lista, ime domicilne stanice i naziv karte;
rubriku Od , do u koju kondukter upisuje polaznu i uputnu stanicu.
rok vaenja 1 dan;
datum izdavanja lisne vozne karte;
broj voza;
razred (2.r.), vrsta voza (putniki voz), kilometarsku zonu (npr. 2125),
voznu zonu i suhi ig eljeznice;
rijei i natrag (kod K-8c).
Prilikom izdavanja lisne karte, kondukter upisuje naziv polazne stanice, naziv
uputne stanice i datum izdavanja.
Imaocima reijskih legitimacija izdaju se reijske lisne vozne karte (K-8a), koje
su rozecrvenkaste boje, samo za relacije prve zone (150 km) i za 2. razred po
reijskim cijenama.
Lisna dodatna karta za brzi voz
Dodatna karta za brzi voz (K-8b) moe se izdavati i tampati kao Lisna
dodatna karta za brzi voz po redovnoj dodatnoj cijeni i s povlasticom od 20 %
za jedan pravac.
Dodatna cijena za brzi voz naplauje se bez obzira na odstojanje i razred.
Lisne dodatne karte za brzi voz tampaju se na hartiji bijele boje. Kondukter u
vozu, u odreenoj rubrici u slobodnom polju oznaenom takicama, upisuje ime
stanice u kojoj je putnik uao u voz, odnosno zapoeo vonju u brzom vozu.
13

Bjelice
Bjelice su vozne isprave koje se upotrebljavaju za otpravljanje putnika u
unutranjem saobraaju na relacijama za koje putnika blagajna nema
kartonskih karata, ili za izdavanje voznih isprava koje se ne tampaju.
S jednom bjelicom mogu se otpravljati putnici po redovnoj voznoj cijeni
zajedno s putnicima koji koriste bilo koju povlasticu, ili putnici s razliitim
povlasticama, kao i grupe u redovnim i posebnim vozovima ili u posebnim
kolima.
Bjelica se moe izdati i za vie putnika.
Bjelica K-2
Bjelica K-2 slui za otpravljanje putnika po redovnoj voznoj cijeni ili s
povlasticama iste visine.
Bjelica K-2 se izdaje kao:
-jedna karta, u sluajevima:
za putovanje u jednom pravcu, ako blagajna ne raspolae obinim kartonskim
kartama za traenu relaciju;
za besplatna putovanja po osnovu zakonskih povlastica
putovanja po povlastici od 75 % po osnovu zakonskih povlastica;
za povratno putovanje ako blagajna ne raspolae povratnom kartonskom
kartom za traenu relaciju pod uslovima da je polazna stanica u povratku ista
kao uputna stanica u odlasku, da je isti prevozni put, ista vrsta voza i isti kolski
razred;
za grupna i kolektivna putovanja;
kao pretplatna karta za jedan mjesec i odreenu relaciju
kao mjesna karta za radnike, odnosno ake, ako blagajna ne raspolae
odgovarajuim kartonskim kartama za traenu relaciju;
-dvije karte u sluajevima:
ako je prevozni put u povratku razliit od prevoznog puta u odlasku;
ako je polazna stanica u povratku razliita od uputne stanice u odlasku.
Bjelica K-2 je strogouraunati obrazac i sastoji se iz dva lista:
matice i
vozne karte.

14

Oba lista nose isti broj. Bjelica jc numerisana za svaku blagajnu od 0001 do
10.000, povezana u svesku po 50 komada i snadbjevena suhim igom eljeznice.
Matica je bijele boje, a vozna karta ruiaste.
Matica slui kao osnov za uraunavanje.
Vozna karta bjelica K-2 izdaje se putniku.
Bjelica K-2 popunjava se kopiranjem, ali bez ulaganja indigo-papira, poto je
poleina matice karbonizirana. Pre ispostavljanja bjelice K-2, poslije vozne
karte rednog broja koji se izdaje, odnosno pre matice idueg rednog broja,
obavezno treba staviti za tu svrhu predvieni podmeta, kako se podaci ne bi
kopirali i na listovima sljedee bijelice.
Svi podaci koji se upisuju na bjelicu K-2 runo, kao i podaci stavljeni igovima
moraju biti jasni.
Zabranjeno je brisanje i ispravljanje upisanih podataka.
Ako su na bjelici K-2 podaci upisani pogreno ili netano, bjelica se mora
ponititi na taj nain to se kopiranjem podaci precrtaju unakrst i preko cijele
bjelice upie rije PONITENO pored toga, u polje 1317, umjesto ifre
uputne stanice, upisuje se pet devetki 99999 , a ostala polja iza ovog se ne
ifriraju, ili, ako su ve ifrirana, bez vanosti su.
Bjelicu K-2 popunjava i ifrira putniki blagajnik na sljedei nain:
-u rubriku Blagajna upisuje oznaku ifru svoje blagajne trocifrenim
brojem, npr. 001 ;
-u rubrike Od i Do stavlja ig otpravne stanice, odnosno upisuje, velikim
tampanim slovima, ime uputne stanice, a samo na matici ifre otpravne i uputne
stanice;
-u rubriku Via upisuje, prema potrebi, stanice koje tano odreuju prevozni
put i ifru tog prevoznog puta (samo na matici) iz vaeeg prirunog daljinara.
Ako u prirunom daijinaru ne postoji takav prevozni put, blagajnik kao ifru
prevoznog puta upisuje dvocifren broj 99 . ifre prevoznih puteva nalaze se u
prirunom daljinaru.
-u rubriku Km upisuje se kilometarsko odstojanje od otpravne do uputne
stanice preko odreenog i ifriranog prevoznog puta;
-upisani razred arapskim brojem je istovremeno i ifra odnosnog razreda, koji se
obavezno mora popuniti;
-za odreivanje vrste voza, odnosno ifriranje, slui odtampana ifra i naziv
voza vieg reda koji putnik eli da koristi. Kod koritenja putnikog voza treba
obvezno precrtati svih pet brojeva ifra vozova nieg reda;
-za odreivanje vrste putovanja (jedan pravac ili odlazak i povratak) treba
precrtati predvienu oznaku ifru (jedna strelica u etvorouglu ili dvije

strelice u etvorouglu) koja ne vai, prema tome da li se bjelica K-2 izdaje za


putovanje samo u jednom pravcu ili za putovanje za odlazak i povratak. Vai
ona vrsta putovanja koja nije precrtana;
15
-u kolonu Povlastica % upisuje, dvocifrenirn arapskim brojem, vrstu
prevoznine, odnosno visinu primjenjene povlastice, koja je po pravilu
istovremeno i ifra te povlastice.
-u kolonu Broj putnika upisuje, arapskim trocifrenim brojem, broj putnika,
npr. 002 to znai dva putnika;
-u kolonu Naplaeno Km upisuje, arapskim brojevima, izraunati iznos
prevoznine, posebno za svaku kategoriju prevoznina.
Kada se putuici pojedinano otpremaju, na bjelici K-2 moe se otpremati najvie
6 putnika, bez kontrolnih maraka, pod uslovom da se nalaze u istom odjeljku,
odnosno kolima. U sluaju otpravljanja grupe putnika iji je broj vei od 999 i
iji bi iznos vozne cene i dodatne cene bio vei od 99999 Km, putniki blagajnik
mora ispostavili dvije bjelice K-2 i na svaku staviti polovinu broja putnika i
polovinu iznosa prevoznine.
U zaglavlju ove druge bjelice blagajnik stavlja biljeku Veza za K-2
br______ i upisuje broj prethodne bjelice K-2;
-u rubriku Dodatna cijena za voz vieg reda upisuje ukupnu dodatnu cijenu
za sve otpremljene putnike u jednom iznosu;
-u rubriku Svega upisuje ukupan broj putnika i ukupan iznos zaraunate
vozne i dodatne cijene za te putnike;
-rubrike Vai _____ dana, od ____ 20__ god. , kao i Osnov povlastice
_____ ;
-rubrike u desnom donjem dijelu, i to samo na matici, oznaene brojevima 45 i
63, blagajnik ne popunjava;
-samo na voznoj karti, u rubrici Kontrolne marke od br._____ do br._____,
kom._____ , u koloni Od br. upisuje najnii broj, u koloni Do br. najvii
broj izdate kontrolne marke, a u koloni Kom. koliinu ukupno izdatih
kontrolnih maraka. Ako brojevi kontrolnih maraka ne teku aritmetikim redom,
u kolone Od br. i Do br. brojeve treba upisati u razlomku. (Ovo se
najee deava kada je neka od njih ponitena.);
-stanini ig sa daturnom mora biti jasan i itljiv, na matici i karti stavlja se na
predvideno mjesto, ali tako da podaci sa iga ne pokrivaju rukom upisane
podatke i tako ih uine neitljivim.
Kod otpravljanja po redovnoj voznoj cijeni i s povlasticama, podaci za
otpravljanje po redovnoj voznoj cijeni upisuju se u prve rubrike, a posle toga, po
redoslijedu rubrika visini povlastice podaci za otpravljanje po povlaenoj
cijeni.Ima sluajeva gdje se izdaju dvije bjelice K-2, jedna za polazak a druga za
povratak.U tom sluaju je na matici K-2 za povratak precrtana polazna stanica i

umjesto toga upisuje se stanica iz koje se vraa putnik.U ovakvim sluajevima


kod primjene povlastice od 20% na maticama bjelice K-2 i za polazak i povratak
kao ifra povlastice upisuje se 21 za odraslo lice.
16
Ako se bjelica K-2 izdaje kao pretplatna karta po paualnoj voznoj cijeni za
jedan mjesec i odreenu relaciju, u zaglavlje bjelice se upisuje Pretplatna karta
po paualnoj cijeni , kao ime i prezime korisnika. U ovom sluaju u
odgovarajuu rubriku se upisuje Vai 30 dana od _____ 20__, god. i prvi dan
roka vaenja.Kada se bjelica K-2 kao pretplatna karta po paualnoj voznoj cijeni
izdaje za brzi voz, rubrike 21 2 i 21 3 unakrsno se precrtavaju, to znai da na
cijeloj relaciji vai za brzi voz.Meutim, ako se izdaje za brzi voz samo na
jednom dijelu relacije, unakrsno se precrtavaju sve tri rubrike ifre 21, a u
praznu rubriku posle Via upisuje se Brzi voz od_____ do _____ , s
naznaenjem imena stanice.Kada se bjelica K-2 izdaje kao mjesena pretplatna
za radnike, odnosno dake, u zaglavlju bjelice upisuje se mjesena za radnike ,
odnosno mjesena za ake , kao i broj osnove K-19, odnosno K-18. U ovom
sluju u rubrici vai dana upisuje se, slovima, naziv kalendarskog mjeseca za
koji se izdaje rnjesena pretplatna karta.Ako se bjelica K-2 izdaje s vanou za
pola kalendarskog mjeseca onda se upisuje: 115. novembar 2011. ili 16
30.novembar 2011.
Ukoliko se bjelica K-2 izdaje kao zajednika vozna isprava za grupno putovanje,
popunjava se na sljedei nain :
-kada se grupa sastoji od 5 i vie lica, a nema besplatnog prevoza, u rubriku
Povlastica % upisuje se ifra povlastice koju grupa koristi, u rubriku Broj
putnika upisuje se stvaran broj putnika u grupi, a u rubriku KM
odgovarajui iznos prevoznine.
Ostale rubrike i kolone popunjavaju se :
-kada je broj uesnika grupe manji od uslovljenog najmanjeg u kolonu Broj
putnika upisuje se broj odraslih putnika koji je uslovljen tarifom,
-s obzirom na broj odraslih uesnika grupnog putovanja koji plaaju prevozninu
(dva djeteta od 4 do 12 godina raunaju se kao jedno odraslo lice), odreeni
broj uesnika ima pravo na besplatan prevoz, za ove putnike se u rubriku Broj
putnika upisuje broj lica koja se prevoze besplatno (npr. 002 ), u u rubrike
Povlastice % ifra 00 (dvije nule) i u rubriku KM poloena crta
(besplatno).
Za grupu veu od 20 uesnika na poleini zajednike vozne isprave treba upisati
stanice u kojima e grupa prekidati putovanje, i tu ovjeriti igom i potpisorn.
Kada se bjelica K-2 izdaje za otpravljanje pasa, umesto kartonske karte za
putovanje u jednom pravcu u polovini redovne cene, u kolonu Povlastica %
upisuje se ifra 50 u kolonu Broj putnika upisuje se ifrom broj pasa, u
kolunu KM iznos prevoznine, a u kolonu Osnov povlastice upisuje se

Pas .
Za otpravljanje pasa uvek se izdaje zasebna bjelica K-2.
17

Slika 1 (Bjelica K-2)

18

Bjelica K-3m
Bjelica K-3m se upotrebljava za otpravljanje putnika u meuentitetskom
saobraaju (prometu). Izdaje se za:
- putovanje u jednom pravcu,
- za putovanje u odlasku i povratku,
- za kolektivno putovanje,
- pri prelazu u 1. razred,
- pri prelazu u voz vieg reda i
- kao mjesena karta za radnike, odnosno ake u meuentitetskom saobraaju.
Bjelica K-3m popunjava se kopiranjem, sa ulaganjem indigo-papira.Prije
ispostavljanja bjelice K-3m, a prije matice idueg rednog broja, obavezno treba
staviti za tu svrhu predvieni podmeta kako se podaci ne bi kopirali i na
listovima sljedee bjelice K-3m. Svi podaci koji se upisuju na bjelici, kao i
stavljeni igovi (ime stanice i stanini ig s datumom) moraju biti jasni.
Zabranjeno je brisanje i ispravljanje upisanih podataka. Ako su podaci pogreno
ili netano upisani, bjelica se mora ponititi tako to se kopiranjem podaci
precrtaju unakrst i preko cijele bjelice upie rije PONITENO .
Bjelica K-3m popunjava se na sljedei nain:
- U rubriku Stanica stavlja se ig domicilne stanice i upisuje ifra stanice.
- U rubriku Blagajna upisuje se oznaka - ifra blagajne trocifrenim brojeni,
npr. 001.
- U rubriku Stanini ig stavlja se stanini datumski ig.
- U rubiiku Mjesto izdavanja upisuje se znak X u kockicu tj. da li je karta
izdata u stanici iIi u vozu tj. da li je izdao kondukter.
- U rubriku Razred upisuje se 2 ili 1, prema sluaju.
- U rubriku Voz upisuje se znak X za vrstu voza koji se koristi.
- U rubriku Vai upisuje se broj dana koliko vai karta i to:
Za jednosmjerna putovanja
* do 100km- 1 dan
* od 101 - 400 km - 2 dana
* preko 401 km - 4 dana
Za povratna putovanja
* do 50km-1 dan
* od 51- 100 km -2 dana

*preko 101 km-6 dana


Bjelice K-3m za meuentitetski saobraaj za razliite povlastice uraunavaju se
u raun pisanih prevoznih isprava sa razliitim povlasticama K-36a.
Matice upotrebljenih bjelica K-3m uraunavaju se dnevno po rednim brojevima.
19
Ukupan naplaeni iznos upisuje se u kolonu 5, a zatim se udio svake uestvujue
eljeznike uprave, zaraunat na bjelici, mora pojedinano uraunati u
odgovarajuu novanu kolonu (10 i 14) odnosne eljeznike uprave, dok se
dodatna cijena za brzi, poslovni i expresni voz uraunava u kolonu 15 rauna K36a, a dodatak po tarifi za karte izdate od strane konduktera u kolonu 16.
Dnevno uraunate iznose u raunu K-36a treba sabrati i upisati u kolonu 6
Dnevna suma , pa dnevne sume prenjeti u knjigu zakljuaka K-41 i sabrati.
Pored toga, u kolonu svake uestvujue uprave treba upisati kilometarsko
odstojanje i stvarni broj putnika za koje je prevoznina zaraunata (za obinu
voznu ispravu 1 putnik, za povratnu voznu ispravu 2 putnika). Ostvareni
putniki kilometri od ovih prevoza za svaku eljezniku upravu, koji se utvruju
mnoenjem broja putnika kilometarskim odstojanjem, upisuju se u kolone 9 i 13
broj putnikih kilometara .
Za ponitenu bjelicu K-3m u raun se upisuje samo broj bjelice rije
Poniteno a oba lista bjelice moraju se podnijeti na ovjeru efu stanice.
Raunopolaga sabira iznose u svim kolonama i prenosi u odgovarajue rubrike
na kraju rauna. Zbir udjela svih eljeznikih uprava (kolona 10 i 14) i suma
dodatnih cijena iz kolona 15 i 16 mora biti jednak sa ukupnom surnom i surnom
2 iz kolone 5.
Evidenciju utroka i zalihe bjelice K-3m vozopratnog osoblja odreena blagajna
vodi u biljeniku K-32. Radnik koji rukuje sveskom bjelica K-3m mora sve
matice upotrebljenih bjelica upisati po rednim brojevima u spisak upotrebljenih
doplatnih bjelica K-52. Za ponitene bjelice u spisak K-52 treba upisati biljeku
poniteno. Odmah po povratku u domicilnu stanicu naplaeni iznosi po
bjelicania K-3m predaju se odreenoj blagajni spiskom K-52, zajedno sa svim
maticama i eventualno ponitenim doplatnim bjelicama. Istovremeno e se
blagajniku podnijeti na uvid preostale neupotrebijene bjelice K-3m. Za svaku
upotrebljenu svesku bjelica K-3m odreena blagajna vodi zaseban raun K-36a.
Ukupne sume svih rauna rekapitulisati na zasebnom raunu K-36a koji e
oznaiti sa Rekapitulacija . Ukupnu sumu iz kolone 5 zakljuene
rekapitulacije K-36a treba prenjeti u predvienu rubriku (bjelica K-3) glavnog
rauna K-44, gdje na kraju mjeseca blagajnik dostavlja sve zajedno odjeljenju
kontrole prihoda(OKP). -U rubriku Od upisuje se prvi dan roka valjanosti
prema putnikovom zahtjevu, to znai da se on moe razlikovati od dana
ispostavljanja (igosanja) prijevozne karte. Ako putnik ne odredi dan roka
valjanosti, u tu rubriku upisuje se dan ispostavljanja igosanja.

- U rubriku Od___ i Do___ upisuje se ime i ifra stanice od koje,


odnosno do koje se izdaje vozna isprava, odnosno i doplata.
-U rubriku Via upisuju se stanice koje oznaavaju prijevozni put i ifru tog
prevoznog puta iz putnikog daijinara. Ako u daljinaru ne postoji takav prevozni
put blagajnik kao ifru prevoznog puta upisuje dvocifren broj 99.
20
Za odreivanje vrste putovanja jedan pravac ili odlazak i povratak treba precrtati
predvienu oznaku-ifru (jedna strelica u etverouglu ili dvije strelice u
etverouglu) koja ne vai. Vai ona vrsta putovanja koja nije precrtana.
-U rubriku Osnov povlastica upisuje se kao obrazloenje osnov po kojem
putnik ostvaruje pravo na povlatenu voznu cijenu ( RPC, AR, dijete (od 6-12
godina)), ili ako je vantarifska povlastica (reirske karte, mjesene ake i
radnike upisuje se oznaka eljeznice koja je legitimaciju ispostavila i broj
legitimacije). Kada se bjelica K-3m izdaje kao mjesena pretplatna karta za
radnike, odnosno ake u ovu rubriku upisuje se Mjesena za radnike ,
odnosno Mjesena za ake kao i broj osnove K-19, odnosno K-18.U ovom
sluaju u rubriku Vai dana upisuje se, slovima naziv kalendarskog mjeseca
za koji se izdaje mjesena pretplatna karta.
- U rubriku Kontrolne marke upisuje se broj kontrolnih marki za kolektivna
putovanja (Kao i u meunarodnom saobraaju najmanje 6 putnika - povlastica
30 %)
- U rubriku Primjedba upisuju se eventualni dodatni podaci u vezi otpreme
putnika.
- U dijelu koje popunjava kondukter zaokruuju se odgovarajui podaci prema
uslovima.
- U kolonu eljeznica upisuje se oznaka eljeznice koja uestvuje u prevozu
(BH i RS).
- U kolonu KM upisuje se odstojanje po daljinaru za odnosnu relaciju,
odnosno dio relacija koja pripada datim eljeznicama.
- U kolonu Povlastica upisuje se visina povlastice koju odobrava odnosna
eljeznica
- U kolonu Broj putnika upisuje se broj putnika koji putuju na tom
odstojanju sa tom povlasticom.
- U kolonu Km upisuje se izraunata vozna cijena za svaku eljeznicu
posebno.
- U rubriku Doplata za _____ voz upisuje se iznos dodatne cijene za voz
vieg reda koji se koristi.
- U rubriku Doplata upisuje se iznos dodatka u smislu odredbi.
- U rubriku Svega upisuje se ukupan iznos prevoznine za sve putnike
otpravljene odnosnom bjelicom.
Kada se putnici pojedinano otpremaju, bjelicom K-3m moe se otpremiti

najvie 6 putnika, bez kontrolnih maraka, pod uslovom da se nalaze u istom


odjeljku, odnosno kolima.

21

Slika 2 (Bjelica K-3m)


22
Doplatna bjelica K-6
Doplatna bjelica K-6 jeste vozna karta koju izdaju:
a) u stanici putniki blagajnici za naplatu razilike u voznim cijenama:
pri prelazu u 1. razred,
pri prelazu u voz vieg reda,
pri putovanju duim prevoznim putem;
b) u vozu kondukteri za:
naplatu vozne cijene za putovanje u jednom pravcu;
naplatu vozne cijene za putovanje u odlasku i povratku,
naplatu razilike u voznim cijenama pri prelazu u 1. razred;
naplaltu razlike u voznirn cijenama pri prelazu u voz. vieg reda;
naplatu razilike u voznim cijenama pri putovanju duim prevoznim putem;
naplatu razilike u voznim cijenama za produetak putovanja;
naplatu eventualnog dodatka;
naplatu vozarine za prekomjeran runi prtljag;

izdavanje potvrde za neiskorienu voznu kartu u odreenim sluajevima;


nevraeni novac (kusur);
oduzetu voznu kartu;
oduzeti osnov za korienje povlastice.

Doplatna bjelica se izdaje za naplatu :


tete priinjene u stanici ili u vozu,
iznosa po zapisnicima o neizvrenoj doplati u vozu (K-92),
tarifskih naknada za sporedne usluge, naknada za rezervisanje mjesta i dr,
Doplatna bjelica je strogouraunati obrazac i sastoji iz dva lista: matice i
doplatne karte. Matica se tampa na bjeloj, a doplatna karta na punijoj hartiji s
tonom ruiaste.
Doplatne bjelice povezane su u sveske po 100 komada, koje se numeriu
rednim brojevima od 0001 do 10.000 za svaku bIagajnu, a listovi u svakoj svesci
od 01 do 100 i snadbjeveni su suhim igom eljeznice.
Odmah po prijemu doplatnih belica iz tamparije, na svaki list treba staviti ig
domicilne stanice u za to predvienu rubriku.
Doplatna bjelica se popunjava kopiranjem, ali bez ulaganja indigo papira, poto
je poleina matice karbonizirana.
Prije ipostavljanja doplatne bjelice, poslije doplatne karte rednog broja, koji se
izdaje, odnosno prije matice idueg rednog broja
treba obavezno staviti za tu svrhu predvieni podmet kako se podaci ne bi
kopirali na listove sljedeih doplatnih bjelica.
Matica ostaje u svesci i sIui kao osnov za uraunavanje, a doplatna karta se
izdaje putniku.
23
Na jednoj doplatnoj bjelici moe se izvriti doplata i za vie lica koja putuju
zajedno za istu uputnu stanicu u razredu, bilo da koriste povlasticu ili ne.
Meutim, ako se doplatna bjelica izdaje kao samostalna vozna karta, njome se
moe otpraviti najvie 6 lica.
Popunjavanje doplatne bjelice vri se na sljedei nain:
u rubriku Izdata kod voza br _____ od _____ 20__ god. upisuje se broj
voza i datum izdavanja, s tim to se ispred jednocifrenog broja upisuje nula;
u rubriku Od _____ i Do _____ upisuje se ime stanice od koje, odnosno
do koje se izdaje vozna lsprava, odnosno vri doplata;
u rubriku Via_____ upisuju se stanice (usputne, odvojne) koje oznaavaju
prijevozni put;
u rubriku Km____ upisuje se odstojanje po Daljinaru, u na osnovu njega
se rauna vozna cijena, odnosno razlika u voznoj cijeni. Pri vrenju doplate za
putovanje duim prevoznim putem upisuje se odstojanje i za krai i za dui
prevozni put, a u sluaju DV odstojanje do prvobitne uputne stanice i
odstojanje do nove uputne stanice;
u rubriku Razred upisuje se 2 ili 1 prema sluaju
u rubriku Vai dana upisuje se rok vaenja, samo ukoliko se doplatna
belica izdaje kao samostalna vozna karta;
- u rubriku Osnov povlastice upisuje se osnov po kojem se koristi

povlastica,
u rubriku Uz voznu kartu br_____ raz_____ voza_____od_____
do_____via_____ upisuju se, podaci pokazane vozne karte na osnovu koje se
vri doplata. Ako ima vie voznih karata, njihovi brojevi upisuju se u rubriku
Primjedba . U sluaju da pokazana vozna karta ne vai ili ne utie na
raunanje doplate, ova rubrika se ipak mora popuniti podacima pokazne
nevaee vozne karte.
Broj otpravljenih putnika (upisuje se slovima), odnosno putnika za koje se vri
doplata, visina povlastice i iznos vozne cijene, odnosno razlike u voznoj cijeni
upisuju se u predviene rubrike. Vozna cijena (razlika) za odnosni razred
putnikog voza upisuje se u predviene rubrike arapskim brojevirna, zasebno
redovna vozna cijena (razlika) i zasebno povlaena vozna cijena (razlika) za
svaku povlasticu; Poto visina dodatka zavisi od uzroka doplate, kao i od toga
da li se putnik sam javio ili nije, ovo se objanjava zaokruivanjern rimskog
broja I ili II odnosnog arapskog broja (1.8). Ovi sluajevi navedeni su pri dnu
doplatne bjelice, a kada nisu navedeni, uzrok doplate kondukter upisuje u
rubriku. Potpis i svi podaci na matici i doplatnoj karti moraju biti jasni i itljivi.
Zabranjeno je svako brisanje i ispravljanje upisanih podataka. Ako su podaci
pogreno upisani, doplatna bjelica se mora ponititi tako da se matica i doplatna
karta kopiranjem precrtaju unakrst i preko cijele doplatne bjelice upie
Poniteno.
24
Ovako ponitene doplatne bjelice priznaju se samo ako ih je iz sveske iscjepao
doplatni blagajnik prilikom obrauna, i to ovjerio potpisorn. Pri ispostavljanju
doplatne bjelice u vozu za pojedine sluajeve, osim upisivanja odnosnih
podataka, popunjavanje se vri na sljedei nain:
-ako se doplatna bjelica izdaje kao povratna karta za putovanje u odlasku i
povratku putnicima koji ulaze u voz u stanici koja u vrijeme dolaska voza ne
radi ili u neposednutom stajalitu, u rubriku Primjedba upisuju se rijei:
Povratna karta , a u rubrici za prevozni put precrtava se rije via i upisuju
rijei i natrag , dok se eventualni prijevozni put upisuje u pruduenju, a
ispred njega rije via .
-ako se doplatna bjelica izdaje za naplatu vozarine za prekomjeran runi prtljag
koji se iz saobraajnih razloga nije mogao prenjeti u slubena kola, u rubriku
Primjedba upisuje se rije Prtljag , kao broj koleta i priblino procjenjena
masa, npr. Prtljag 2/80 , to znai dva koleta u ukupnoj masi od oko 80 kg.
Iznos vozarine utvren po odredbama upisuje se u prvu rubriku KM .
-ako se doplatna bjelica izdaje u stanici ili u vozu za sluajeve doplate, a nisu
odtampani na doplatnoj bjelici, u rubriku Primjedba upisuje se lan i taka
koji se odnose na taj sluaj.
Za sluajeve koji nisu odtampani na doplatnoj bjelici, niti predvieni

odredbarna , u rubriku Primjedba upisuje se, ukratko, uzrok doplate, npr:


Vozna cijena manje zaraunata, blagajna priznala nevaei osnov za
povlasticu ,
-ako se doplatna bjelica izdaje kao potvrda o djeliminom neiskorienju vozne
karte od stanice s ogranienim radnim vremenom koja u vrijeme dolaska voza
ne radi pa do uputne stanice, kao i u sluaju ako putnik koristi 2. razred zato to
u 1. razredu, za koji vozna karta glasi, nema slobodnog sjedita:
u rubriku Primjedba upisuje se rije Potvrda , prezime i ime, adresa i broj
line isprave, i koju je izdao,
Za lica koja ne mogu da pokau Iinu ispravu, line podatke treba upisati prema
izjavi putnika.
u rubriku Od_____ do_____ upisuje se relacija na kojoj vozna karta nije
koriena, odnosno relacija na kojoj je korien 2. razred;
u rubriku Via_____ upisuje se rije Neiskorieno , odnosno
Upotrebljen 2. razred. Podaci iz vozne karte za koju se izdaje potvrda
upisuju se u za to predviene rubrike. Potvrdu da je putnik koristio 2. razred
treba izdati za relaciju koju odredi putnik, a ako je putnik ne odredi, kondukter
e potvrdu izdati do uputne stanice vozne karte ukoliko se ona nalazi na
prevoznom putu voza u kojem putnik nije dobio sjedite u 1. razredu. Ako vozna
karta glasi za uputnu stanicu izvan prevoznog puta voza, kondukter e izdati
potvrdu do krajnje stanice voza, odnosno do prikljune stanice u kojoj putnik
mijenja voz ;
25
-ako vozna karta-bjelica vai za vie putnika, a potvrda o korienju 2. razreda
se izdaje za jednog ili vie lanova te grupe, u rubriku Via_____ treba upisati
(broj)_____ putnika koristilo 2. razred .
Ako se potvrda izdaje za djelimino neiskoriene vozne karte do uputne
stanice, voznu kartu za koju se izdaje potvrda treba na prednjoj strani precrtati
unakrst.
U oba sluaja na poleini vozne karte za koju se izdaje potvrda treba upisati
biljeku Vidi K-6, sv. br._____ list br._____
-ako se doplatna bjelica izdaje kao potvrda za nevraeni novac (kusur) zbog toga
to kondukter prilikom naplaivanja nije imao sitnog novca, u rubriku
Primjedba upisuje Potvrda za nevraeni novac , u rubriku Svega iznos
brojevima, a ispod toga i slovima.
Iznos po potvrdi K-6 vraa putnika blagajna eljeznike stanice uz potpis
putnika na raunu vraene prevoznine K-138. Potvrda na doplatnoj karti K-6
uraunava se u K-138.
-ako se doplatna bjelica izdaje urnesto potvrde o rezervisanom sjeditu, kod
rezervisanja posebnih odjeljaka, cijelih kola ili za vei broj lica otpravljenih
zajednikom voznom kartom, u rubriku Primjedba upisuje se: Potvrda K20a , broj kola i brojevi sjedita, dok se broj voza, datum, relacija i razred

upisuju u za to predviene rubrike;


-ako se doplatna bjelica ispostavlja u stanici ili u vozu za zaraunavanje
naknadno naplaenih iznosa po zapisnicima o neizvrenoj doplati u vozu (K-92),
u rubriku Primjedba upisuju podaci odnosnog zapisnika K-92 rijeima Po
K-92, sv. br._____ list br._____ od_____ 20__god. domicilne stanice_____ , a
u rubriku Svega naplaeni iznos ;
-ako se doplatna bjelica ispostavlja za naplatu kazne ili tete priinjene u stanici
ili u vozu, u rubriku Primjedba upisuje se kratko obrazloenje, a u rubriku
Svega naplaeni iznos.Ukoliko se istovremeno naplauju kazna i teta,
iznosi se upisuju odvojeno, s tim to se iznos kazne zaraunava u prvu, iznos
tete u drugu praznu rubriku, a ukupan iznos u rubriku Svega
-ako se doplatna bjelica ispostavija za naplatu naknada za sporedne usluge, u
rubriku Primjedba upisuje se vrsta naknade za sporedne usluge i podaci za
njeno izraunavanje.
-ako se doplatna bjelica izdaje kao potvrda za oduzetu voznu kartu zbog toga to
su na njoj neovlaeno vrene izmjene u zaglaviju K-6 upisuje se Potvrda za
oduzetu voznu kartu .U rubriku Uz voznu kartu br._____ upisuju se podaci iz
oduzete vozne karte, a u rubriku Primjedba c lini podaci puta i razlog
oduzimanja.

26
Ostale rubrike treba precrtati;
-ako se doplatna bjelica izdaje kao potvrda za oduzet osnov za korienje
povlastice, u K-6 se upisuje:
Potvrda za oduzetu_____broj_____od putnika_____
Ukoliko
se od putnika istovremeno uzima i doplata, podaci iz prethodnog stava unose se
u rubriku Primjedba
-ako se doplatna bjelica izdaje kao vozna karta za potanskog radnika koji
tokom mjeseca prati potanske poiljke, u zaglavlju K-6 upisuje se Pratilac
potanskih poiljaka po K-75 br. (navesti broj K-75 u kojem je zaraunata
prevoznina za potanske poiljke za odnosnu relaciju).

Slika 3 (Bjelica K-6)


27
Zakljuak

Ugovorom o prijevozu putnika prijevoznik se obvezuje putnika prevesti do


odreene relacije, a putnik se obavezuje prijevozniku platiti odgovarajuu
naknadu za prijevoz.Vozna karta je dokaz o zakljuenom ugovoru o prijevozu
izmeu korisnika prijevoza i eljeznice.Pri otpravljanju putnika upotrebljavaju
se sljedee vozne karte :

-Terminalske vozne karte


-Lisne vozne karte
-Bjelica K-2
-Bjelica K-3m
-Doplatna bjelica K-6

28
Literatura

Upustvo 161 o postupcima pri prevozu putnika i prtljaga


www.zfbh.ba
Red vonje FBH
Zakon o ugovorima o prevozu eljeznikog saobraaja
Upustvo 160-Pravilnik o organizaciji prevoza putnika

29
Misljenje od radu

30