You are on page 1of 2

1

Word Building
Prefixes (odio pradioje)
a-: a-, ne-, be- (neigimas), e. g. amoral
ab-; ne- (neigimas), e. g. abnormal (nenormalus)
be-: be-, ap- (ymi aptraukim, apsupim), e. g. begird (apjuosti)
nu-, su- (atimti), e. g. behead (nukirsti galv)
i-, nu-, su- (intensyvumas), e. g. berate (iplsti)
com- (prie b, p, m; taip pat jo atmainos col-, con-, cor-): bendra-, su-, e. g. collaboration
(bendradarbiavimas)
de-: de-, i-, ati- (prieinga reikm), e. .g defreeze (atitirtpinti)
dis-: at-, i-, nu- (atskyrimas, atmimas), e. g. disconnect (atjungti)
ne- (prieinga), e. g. disapprove (nepritarti)
en-: ap-, -, u- (padjimas; udarymas), e.g. enclose (pridti, dti)
-inti (bsenos suteikimas), e. g. embitter (apkartinti)
ex-: atskyrimas, e. g. exterminate (inaikinti)
buvs, e. g. ex-president (buvs prezidentas)
in-: (, judjimas vid), e. g. inlay (dti)
neigimas, e. g. inactive - neaktyvus
taip pat in- atmainos il (prie priebals l, e. g. illegal nelegalus), im- (prie b, m, p, e. g.
immoral - amoralus ), -ir (prie r, e. g. irregular nereguliarus)
for-, fore-: i anksto, e. g. foresee (numatyti)
mis-: ne-, blogai (prieingai), e. g. mistrust (nepasitikti)
per-: per-, e. g. peracid (perrgtis)
pre-: iki, i anksto, e. g. preestablish (i anksto nstatyti)
pro: pro- (palankumas), e. g. profascist (profaistas)
re-: i naujo, vl, e. g. renew (atnaujinti)
Suffixes (odio gale)
-able: veiksmo galimyb, e. g. eatable (valgomas)
-ingas, e. g. fashionable (madingas)
-aire: e. g. milionaire (milijonierius)
-al: -inis, e. g. racial (rasinis)
-imas, e. g. arrival (atvykimas)
-an: -inis, -ikas, e. g. Christian (krikionikas)
-ance: -imas, -ymas, -umas, e. g. disturbance (trukdymas)
-ant: -ojas, -ovas, -antas (tarpataut. .), e. g. emigrant (emigrantas)
-ation: -imas, -ymas, e. g. restoration (restauracija)
-dom: -yst, e. g. kingdom (karalyst)
-ed; tas, -uotas, -ingas, -us, e. g. haired (plaukuotas)
-ee: employee (darbuotojas)
-eer: engineer (innierius)
-en: -inis (mediaga), e. g. woolen (vilnoninis)
-inti, -ti (perjimas kit bsen), e. g. deepen (gilinti, ilti)
-ent: -entas, -ininkas (ymi asmen), e. g. oponent (prieininkas)
-er: -ojas, -ininkas (profesija, veiksmo atlikjas), e. g. dancer (okjas)
-ietis (gyventojas), e. g. Londoner (Londono gyventojas)
-iklis, e. g. opener
-ese: e. g. Japanese (japonas, japonikas)

-ess: -, -a (moterika gimin), e. g. poetess (poet) - reti


-esque: e. g. picturesque (vaizdingas)
-ette: cassette (kaset)
-eur: chauffeur (vairuotojas)
-ful: -ingas, -us, e. g. joyful (diaugsmingas)
pilnas, e. g. handfull (pilna sauja)
-hood: -yst (bsena), e. g. motherhood (motinyst)
-umas (ypatyb), e. g. hardihood (drsumas)
-ic: -inis, -ikas, e. g. historic (istorinis)
-(t)ion: -imas, -ymas, -yba (veiksmas, bsena, j rezultatas), e. g. translation (vertimas)
-ify: -inti, -uoti, e. g. personify (personifikuoti) VEIKSMAODIUI
-ing: -imas, -ymas, -yba (veiksmas), e. g. falling (kritimas)
-inys, jo rezultatas, e. g. building (statinys)
-ique: e. g. unique (unikalus)
-ish: -ikas (savyb), e. g. womanish (moterikas)
kilmininko linksnis, e. g. Swedish (ved)
-okas, apy- (nepilnas), e. g. yellowish (gelsvokas)
-ism: -izmas, e. g. egoism (egoizmas)
-ist: -sitas, -ininkas, e. g. druggest (vaistininkas, o drug vaistin)
-ity: -umas, -yb (bsena, savyb), e. g. equality (lygyb)
-ive: -yvus, -inis, e. g. active (aktyvus)
-ize: -izuoti, -inti, e. g. materialize (materializuoti) VEIKSMAODIUI
-let: maas daiktas, e. g. booklet (knygel)
-less: be-, ne- (neturjimas, rieinga reikm), e. g. endless (begalinis)
-ly: -ikas, e. g. brotherly (brolikas)
-inis (periodikumas), e. g. daily (kasdieninis)
i bdvario prieveiksmis, e. g. nice (graus) nicely (graiai)
-ment: -imas, -ymas, e. g. amazement (nustebimas)
-ness: -umas, -yb, e. g. loudness (garsumas)
-oon: balloon (balionas)
-ship: -yst, -yb (bsena, padtis), e. g. friendship (draugyst)
-some: -us, -ingas (savyb), e. g. darksome (tamsus)
-ure: -imas, -ymas, e. g. closure (udarymas)
-wise: -iai, -ikai, e. g. likewise (panaiai)
-y: -tas, -uotas, -ingas, -inis, e. g. grassy (oltas)
-svas, e. g. greeny (alsvas)
-uistas, -us, e. g. sleepy (ieguistas)
Danai ivedanta daiktav. i veiksma. nereikia visai joki galni, e. g. to fear (bijoti) fear (baim), to
hope (tiktis) hope (viltis)
Abstraki daiktavardi ivedimas be galni
- keiiasi kirio vieta, e.g. daiktav. ' PERMIT, 'TRANSFE, VEIKSM. PER'MIT, TRANS'FER
- keiiasi paskutinis priebalsis, e.g. daiktav. BELIEF, PROOF, DEFENCE, VEIKSMA. - believe, prove, defend
- keiiasi balsis, e.g. daiktav. SONG, SEAT, veilksmaodiai SING, SIT.