You are on page 1of 50

TN MN

Salad ma h
Salad ma h
Salad ma h
Salad ma h
Salad ma h
Salad ma h
Salad ma h
Salad c qu
Salad c qu
Salad c qu
Salad c qu
Salad c qu
Nm sa chua cay
Nm sa chua cay
Nm sa chua cay
Nm sa chua cay
Nm sa chua cay
Nm sa chua cay
Nm sa chua cay
Nm sa chua cay
Nm xoi xanh tm
Nm xoi xanh tm
Nm xoi xanh tm
Nm xoi xanh tm
Nm b bp thu
Nm b bp thu
Nm b bp thu
Nm b bp thu
Nm b bp thu
Nm b bp thu
Nm b bp thu
Nm cn ruc
Nm cn ruc
Nm cn ruc
Nm cn ruc
Nm mp ng ruc
Nm mp ng ruc
Nm mp ng ruc
Nm mp ng ruc
Nm bn khoai mn
Nm bn khoai mn
Nm bn khoai mn

NVL
C rt
X lch
Da chut
Da chn
Hnh ty
C chua
Ph gia gim
C u
Da chut
C rt
Da no
Ph gia gim
Sa
Hnh ty
t lt xanh
t lt
C rt
Da chut
Soi xanh
Ph gia gim
Soi xanh
C rt
Tm kh
Ph gia gim
B thn Vit
Chui xanh
Da chn
Kh chua
C rt
Hnh ty
Ph gia gim
Rau cn
C rt
Ruc ln
Ph gia gim
vin
Mp ng
ruc ln
Ph gia gim
C rt
Rau thm bc h
Rau mi

Nm bn khoai mn
Nm bn khoai mn
Nm bn khoai mn
Nm bn khoai mn
Nm bn khoai mn
Nm bn khoai mn
Nm bn khoai mn
Nm hoa chui tai heo
Nm hoa chui tai heo
Nm hoa chui tai heo
Nm hoa chui tai heo
Sp g ng kem
Sp g ng kem
Sp g ng kem
Sp g ng kem
Sp g ng kem
Sp g ng kem
Sp g ng kem
Sp g ng kem
Sp g nm hng
Sp g nm hng
Sp g nm hng
Sp g nm hng
Sp g nm hng
Sp g nm hng
Sp g nm hng
Sp g nm hng
Sp hi sn
Sp hi sn
Sp hi sn
Sp hi sn
Sp hi sn
Sp hi sn
Sp hi sn
Sp hi sn
Sp ln Ngh An
Sp ln Ngh An
Sp ln Ngh An
Sp ln Ngh An
Sp ln Ngh An
Sp ln Ngh An
Sp ln Ngh An
Sp tm Thi

Nc nm bn
Da chut
Tht thn ln
Nm bn
Vng sng
Lc sng
Ph gia gim
Tai ln
Hoa chui
C rt
Ph gia gim
M chnh
Ht nm
Ht tiu en
Bt ao Hng Kng
Trng g
Ln g
Ng kem
Ph gia gim
M chnh
Ht nm
Ht tiu en
Bt ao Hng Kng
Trng g
Ln g
Nm hng
Ph gia gim
Du ho
Bt ao Hng Kng
Ht nm
Trng g
Ht tiu en
Tm lt
Mc ng khng ru
Ph gia gim
M chnh
Ht nm
Bt ao Hng Kng
Trng g
Ht tiu en
Ln
Ph gia gim
Tm s

Sp tm Thi
Sp tm Thi
Sp tm Thi
Sp tm Thi
Sp tm Thi
Sp tm Thi
Sp tm Thi
Sp tm Thi
Sp tm Thi
Sp tm Thi
Ng chin b
Ng chin b
Ng chin b
Ng chin b
Ng chin b
Khoai ty chin b ti
Khoai ty chin b ti
Khoai ty chin b ti
Khoai ty chin b ti
Khoai ty chin b ti
Khoai lang chin vng
Khoai lang chin vng
Khoai lang chin vng
Khoai lang chin vng
Da chut ch
Da chut ch
Xc xch nng
Xc xch nng
Xc xch nng
Mc kh nng
Mc kh nng
Mc kh nng
Mc kh nng
R ron rn gin
R ron rn gin
G ri p t nng + xi phi hnh
G ri p t nng + xi phi hnh
G ri p t nng + xi phi hnh
G ri p t nng + xi phi hnh
G ri p t nng + xi phi hnh
G ri p t nng + xi phi hnh
G ri p t nng + xi phi hnh
G ri hp l chanh + xi phi hnh

S
L chanh
Ging c
M chnh
Ht nm
Mm nu
Chanh ti
Tm Jum
Nm rm hp
Ph gia gim
Bt nng
Du Simply(5L)
Ng ht M
Bt catxi
Ph gia gim
Ph gia gim
Du Simply
Khoai ty gt
Mui tinh
Ngh
Ph gia gim
Du Simply
Khoai lang
ng knh
Ph gia gim
Da chut
Ph gia gim
Xc xch Vit c
Que xin
Ph gia gim
Mc kh
Tng t
Cn
R ron
Ph gia gim
Ph gia gim
G ta
s
L chanh
hnh c
Ti bc
Gng
Ph gia gim

G ri hp l chanh + xi phi hnh


G ri hp l chanh + xi phi hnh
G ri hp l chanh + xi phi hnh
G ri rang mui + xi phi hnh
G ri rang mui + xi phi hnh
G ri rang mui + xi phi hnh
G ri rang mui + xi phi hnh
G ri rang mui + xi phi hnh
G ri rang mui + xi phi hnh
G ri rang mui + xi phi hnh
G ri quay da gin + xi phi hnh
G ri quay da gin + xi phi hnh
G ri quay da gin + xi phi hnh
G ri quay da gin + xi phi hnh
G ri quay da gin + xi phi hnh
G ri quay da gin + xi phi hnh
G ri quay da gin + xi phi hnh
G ri quay da gin + xi phi hnh
Vt nng Qung ng
Vt nng Qung ng
Vt nng Qung ng
Vt nng Qung ng
Vt om su
Vt om su
Vt om su
Vt hp
Vt hp
Vt hp
Vt quay
Vt quay
Vt quay
Vt quay
Vt quay
Vt quay
Vt quay
Vt quay
Tit canh, hp xi, om khoai hoc mng
Tit canh, hp xi, om khoai hoc mng
Tit canh, hp xi, om khoai hoc mng
Tit canh, hp xi, om khoai hoc mng
Tit canh, hp xi, om khoai hoc mng
Tit canh, hp xi, om khoai hoc mng
Tit canh, hp xi, om khoai hoc mng

G ta
L chanh
Gng
Ph gia gim
s
Du simply
ngh
L chanh
hnh, ti
G ta
Ph gia gim
G ta
Qu hi, tho qu
gng
mch nha
Lu su
Phm hoa hin
mt ong
Ph gia gim
Vt
St nng
Than hoa
Vt
su
Ph gia gim
Ph gia gim
vt
s
Vt
Qu hi, tho qu
gng
mch nha
Lu su
Phm hoa hin
mt ong
Ph gia gim
Vt tri con
Cung hng
Mng l
Gi
Chanh ti
Lc sng
Mm nam ng

Tit canh, hp xi, om khoai hoc mng


Tit canh, hp xi, om khoai hoc mng
Chim cu nng
Chim cu nng
Chim cu nng
Chim cu nng
Chim cu xo hnh dm
Chim cu xo hnh dm
Chim cu xo hnh dm
Chim cu xo hnh dm
Chim cu xo hnh dm
Chim cu xo hnh dm
Xi chim cu
Xi chim cu
Xi chim cu
Lu cho chim cu
Lu cho chim cu
Lu cho chim cu
Lu cho chim cu
Lu cho chim cu
Lu cho chim cu
Sn chin tiu ti
Sn chin tiu ti
Sn chin tiu ti
Sn nng mui t
Sn nng mui t
Sn nng mui t
Sn nng mui t
Sn xo chua ngt
Sn xo chua ngt
Sn xo chua ngt
Sn xo chua ngt
Sn xo chua ngt
Sn xo chua ngt
Sn xo chua ngt
Sn xo chua ngt
Sn xo chua ngt
Di ln nng
Di ln nng
Di ln nng
Di ln nng
Sn om su
Sn om su

M g
Ph gia gim
Ph gia gim
Chim cu
st nng
Than hoa
Ph gia gim
Chim cu
Hnh ty
rau rm
c rt
hnh hoa
Ph gia gim
Chim cu
Go np
Chim cu
Go np
Go t
ta t
Hnh hoa
Ph gia gim
Sn ln
Du simply
Ph gia gim
Ph gia gim
sn ln
St nng
than hoa
Ph gia gim
sn ln
t Lt xanh +
Da
da chut
C chua
ng
dm trng
Mm nu
Ph gia gim
Di ln
St nng
Than hoa
Ph gia gim
sn ln

Sn om su
Sn om su
Sn om mng
Sn om mng
Sn om mng
Sn om mng
Sn om mng
Sn om mng
Tim bu dc trn hoc xo gi
Tim bu dc trn hoc xo gi
Tim bu dc trn hoc xo gi
Tim bu dc trn hoc xo gi
Tim bu dc trn hoc xo gi
D dy chin gin
D dy chin gin
D dy chin gin
D dy chin gin
D dy chin gin
D dy chin gin
D dy chin gin
D dy chin gin
D dy chin gin
D dy xo da
D dy xo da
D dy xo da
Nn ui xo hnh dm
Nn ui xo hnh dm
Nn ui xo hnh dm
Nn ui xo hnh dm
Nn ui xo hnh dm
Nn ui xo hnh dm
Nn ui nng
Nn ui nng
Nn ui nng
Nn ui nng
Nn ui nng
Nn ui nng
Nn ui chin gin
Nn ui chin gin
Nn ui chin gin
Bp b trn
Bp b trn
Bp b trn

Su
dc mng
sn ln
Mng c
Hnh
Mi tu
Mng cay Lng Sn
Ph gia gim
Ph gia gim
Tim ln
Bu dc
gi
hnh hoa
Ph gia gim
D giy
s
gng
ti
qu hi+ tho qu
mch nha
mt ong
Du simply
Ph gia gim
D giy
Da mui
Ph gia gim
Nn ui
hnh ty
rau rm
hnh hoa
ti
Ph gia gim
Nn ui
nc vai xay
Hnh hoa
rau rm
hng ch
Ph gia gim
nn ui
Du simply
Ph gia gim
bp b
hnh ty

Bp b trn
Bp b trn
Bp b trn
B xo cn ti
B xo cn ti
B xo cn ti
B xo cn ti
B xo cn ti
B xo t xanh
B xo t xanh
B xo t xanh
B xo t xanh
B xo t xanh
B cun l ci
B cun l ci
B cun l ci
B cun l ci
B cun l ci
B cun l ci
B cun l ci
B cun l ci
B cun l ci
B cun l ci
B cun l ci
B xo rau theo ma
B xo rau theo ma
B xo rau theo ma
B nng bn gang
B nng bn gang
B nng bn gang
B lc lc
B lc lc
B lc lc
B lc lc
B lc lc
B lc lc
B lc lc
B lc lc
B lc lc
B st tiu en
B st tiu en
B st tiu en
B nng Qung ng

mi tu
hnh hoa
gi
Ph gia gim
B thn
Cn ti
hnh ty
c rt
Ph gia gim
B thn
t lt xanh
t lt
hnh hoa
Ph gia gim
B thn
Chui xanh
da
Kh
t
gng
l ci xanh
Ng
Dip c
rau thm
Ph gia gim
B thn
rau theo ma
Ph gia gim
B thn
Cn kh
Ph gia gim
B thn
t lt xanh
t lt
Hnh ty
Ti
C rt
Da
Hnh hoa
Ph gia gim
B thn
Tiu en
Ph gia gim

B nng Qung ng
B nng Qung ng
Cung tim b xo cn ti
Cung tim b xo cn ti
B ti chanh
B ti chanh
B ti chanh
B ti chanh
B ti chanh
B ti chanh
B xo s t
B xo s t
B xo s t
B xo s t
B xo s t
B xo s t
B xo s t
B xo s t
B xo ln
B xo ln
B xo ln
B xo ln
B xo ln
B xo ln
B hp s
B hp s
B hp s
B hp s
B nng
B nng
B nng
B chao du
B chao du
B chao du
Tru xo rau mung
Tru xo rau mung
Tru xo rau mung
Tru xo cn ti
Tru xo cn ti
Tru xo cn ti
Tru xo cn ti
Tru xo cn ti
Tru xo da kh

Thn b
St nng
Ph gia gim
Cung tim
Ph gia gim
tht b
Chui xanh
Da
kh
ng
Ph gia gim
B
S
t Lt
t lt xanh
t sng
Hnh hoa
Ng
Ph gia gim
B
s
t sng
Hnh hoa
ng
Ph gia gim
B
S
gng
Ph gia gim
B
St nng
Ph gia gim
B
Du simply
Ph gia gim
Tht tru
rau mung
Ph gia gim
Tht tru
Hnh ty
Cn ti
C rt
Ph gia gim

Tru xo da kh
Tru xo da kh
Tru xo da kh
Tru xo da kh
Tru xo da kh
Tru cun l lt nng
Tru cun l lt nng
Tru cun l lt nng
Tru cun l lt nng
Ch ch
Ch ch
Ch ch
Ch ch
Ch ch
Ch ch
Ch ch
Mc xi hp l lt
Mc xi hp l lt
Mc xi hp l lt
Mc xi hp l lt
Mc xi hp l lt
Mc xi hp l lt
Mc xi hp bia
Mc xi hp bia
Mc xi hp bia
Mc xi hp bia
Mc xi hp bia
Mc xi hp bia
Mc xi hp bia
Mc xi nng
Mc xi nng
Mc xi nng
Mc xi chin
Mc xi chin
Mc xi chin
Mc xi chin
Mc xi chin
Mc xi chin
Mc ng xo cn ti
Mc ng xo cn ti
Mc ng xo cn ti
Mc ng xo cn ti
Mc ng xo cn ti

Tht tru
Da
kh
hnh
rau rm
Ph gia gim
Tht tru
L nt
Than hoa
Tht ch
Ging
S
L m
M
Mm tm
Ph gia gim
Ph gia gim
Mc xi
S
gng
t
L nt
Ph gia gim
Mc xi
S
gng
t
cn ti ty
bia
Ph gia gim
Mc xi
Than hoa
Ph gia gim
Mc xi
Trng g
bt bp
bt chin
Du simply
Ph gia gim
Mc ng khng ru
Hnh ty
cn ti ty
C rt

Mc ng xo cn ti
Mc ng xo cn ti
Mc ng xo tng X.O
Mc ng xo tng X.O
Mc ng xo tng X.O
Mc ng xo tng X.O
Mc ng xo tng X.O
Mc ng xo tng X.O
Mc ng xo tng X.O
Mc ng chin gin
Mc ng chin gin
Mc ng chin gin
Mc ng chin gin
Mc ng chin gin
Mc ng chin x
Mc ng chin x
Mc ng chin x
Mc ng chin x
Mc ng chin x
Ngao hp s t
Ngao hp s t
Ngao hp s t
Ngao hp s t
Ngao hp s t
Ngao hp s t
Ngao nng m hnh
Ngao nng m hnh
Ngao nng m hnh
Ngao nng m hnh
Ngao nng m hnh
Ngao nng m hnh
Ngao nng m hnh
Ngao xo hng qu
Ngao xo hng qu
Ngao xo hng qu
Ngao xo hng qu
Ngao xo hng qu
Ngao xo hng qu
S huyt nng
S huyt nng
S huyt nng
S huyt nng
S huyt nng

t sng
Hnh hoa
Ph gia gim
Mc ng khng ru
t lt xanh
t lt
hnh ty
hnh hoa
S X.O
Ph gia gim
Mc ng khng ru
Trng g
bt bp
bt chin
Ph gia gim
Mc ng khng ru
Trng g
bt nng
Bt c m
Ph gia gim
Ngao
S
gng
t
cn ti ty
Ph gia gim
Ngao
m phn
hnh hoa
Hnh kh
sa t tht
Du simply
Ph gia gim
Ngao
t lt xanh
t lt d
t sng
hng qu
Ph gia gim
S huyt
rau rm
gng
Than hoa

c xo s t
c xo s t
c xo s t
c xo s t
c xo s t
c xo s t
c xo s t
c xo chui u
c xo chui u
c xo chui u
c xo chui u
c xo chui u
c xo chui u
c xo chui u
c om chui u
c om chui u
c om chui u
c om chui u
c om chui u
c om chui u
c om chui u
Ch c
Ch c
Ch c
Ch c
Ch c
Ch c
Ch c
Ch c
Tu hi nng m hnh
Tu hi nng m hnh
Tu hi nng m hnh
Tu hi nng m hnh
Tu hi nng m hnh
Tu hi nng m hnh
Tu hi hp s
Tu hi hp s
Tu hi hp s
Tu hi hp min ti
Tu hi hp min ti
Tu hi hp min ti
ch chin gin
ch chin gin

Ph gia gim
c ( s ch ri)
s
t lt xanh
t lt d
t sng
hnh hoa
Ph gia gim
c ( s ch ri)
tht ba ch
Chui xanh
u
ta t
l nt
Ph gia gim
c ( s ch ri)
Chui xanh
u
ta t
l nt
Tht ba ch
Ph gia gim
c ( s ch ri)
Gi sng
tht vai xay
M phn
nm hng kh
l nt
Du simply
Hnh kh
Du ho
M phn
t
Tu hi
Ph gia gim
Tu hi
S
Ph gia gim
Min
Tu hi
Ph gia gim
Ph gia gim
ch ti sng (270g)

ch chin gin
ch chin gin
ch chin gin
ch chin gin
ch rang mui
ch rang mui
ch rang mui
ch rang mui
ch xo mng cay
ch xo mng cay
ch xo mng cay
ch xo mng cay
ch xo mng cay
ch xo s t
ch xo s t
ch xo s t
ch xo s t
ch xo s t
ch xo s t
ch xo s t
ch xo s t
ch xo chui u
ch xo chui u
ch xo chui u
ch xo chui u
ch xo chui u
ch xo chui u
ch xo chui u
ch om chui u
ch om chui u
ch om chui u
ch om chui u
ch om chui u
ch om chui u
ch om chui u
ch om mng
ch om mng
ch om mng
ch om mng
ch om mng
Ln xo hnh rm
Ln xo hnh rm
Ln xo hnh rm

Bt chin
bt bp
Trng g
Du simply
Ph gia gim
ch ti sng (270g)
Bt nng
Du simply
Ph gia gim
ch ti sng (270g)
Hnh hoa
mi tu
mng l
Ph gia gim
ch ti sng (270g)
S
t lt d
t lt xanh
hnh ty
mi tu
Hnh hoa
Ph gia gim
ch ti sng (270g)
tht ba ch
Chui xanh
u
ta t
l nt
Ph gia gim
ch ti sng (270g)
Chui xanh
u
ta t
l nt
Tht ba ch
Ph gia gim
ch ti sng (270g)
hnh hoa
mi tu
mng c
Ph gia gim
Ln
hnh ty

Ln xo hnh rm
Ln xo hnh rm
Ln xo hnh rm
Ln xo s t
Ln xo s t
Ln xo s t
Ln xo s t
Ln xo s t
Ln xo s t
Ln xo s t
Ln xo s t
Ln xo hnh nm
Ln xo hnh nm
Ln xo hnh nm
Ln xo hnh nm
Ln xo hnh nm
Ln xo hnh nm
Ln xo hnh nm
Ln xo chui u
Ln xo chui u
Ln xo chui u
Ln xo chui u
Ln xo chui u
Ln xo chui u
Ln xo chui u
Ln om chui u
Ln om chui u
Ln om chui u
Ln om chui u
Ln om chui u
Ln om chui u
Ln om chui u
Ln nng dn tc
Ln nng dn tc
Ln nng dn tc
Tm s st chanh leo
Tm s st chanh leo
Tm s st chanh leo
Tm s st chanh leo
Tm s st chanh leo
Tm s hp bia
Tm s hp bia
Tm s hp bia

c rt
hnh hoa
rau rm
Ph gia gim
Ln
S
t Lt
t lt xanh
t sng
Hnh hoa
Ng
Ph gia gim
Ln
Hnh ty
nm hng kh
Nm rm hp
Hnh hoa
c rt
Ph gia gim
Ln
tht ba ch
Chui xanh
u ph
Ta t
l nt
Ph gia gim
Ln
tht ba ch
Chui xanh
u ph
Ta t
l nt
Ph gia gim
Ln
Than hoa
Tm s
Khoai ty
St mayole
Chanh leo
Ph gia gim
Ph gia gim
Tm s
s

Tm s hp bia
Tm s hp bia
Tm s hp bia
Tm s hp bia
Tm s rang mui
Tm s rang mui
Tm s rang mui
Tm s rang mui
Tm s rang mui
Tm s rang mui
Tm s rang me
Tm s rang me
Tm s rang me
Tm s rang me
Tm s rang me
Tm s chin trng mui
Tm s chin trng mui
Tm s chin trng mui
Tm s chin trng mui
Tm s nng mi
Tm s nng mi
Tm s nng mi
Tm s mui
Tm s mui
Tm s mui
u lt vn
u lt vn
u lt vn
u lt vn
u ph chin gin, tm hnh
u ph chin gin, tm hnh
u ph chin gin, tm hnh
u ph chin gin, tm hnh
u ph chin x
u ph chin x
u ph chin x
u ph chin x
u ph chin x
u ph chin x
u ph chin x
u chin trng mui
u chin trng mui
u chin trng mui

gng
t sng
cn ti ty
bia
Ph gia gim
Tm s
bt ca x
Bt nng
Trng g
Du simply
Ph gia gim
Tm s
Bt nng
me
ng
Ph gia gim
Tm s
Bt nng
Trng vt mui
Ph gia gim
Tm s
Than hoa
Ph gia gim
Tm s
mui ht to
u ph
Du simply
Kinh gii
Ph gia gim
Ph gia gim
u ph
Du simply
hnh hoa
Ph gia gim
u ph
Trng g
Bt c m
Bt nng
Du simply
Kinh gii
Ph gia gim
u ph
Du simply

u chin trng mui


u chin trng mui
u chin trng mui
u st T Xuyn
u st T Xuyn
u st T Xuyn
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang thp cm
Cm rang da b
Cm rang da b
Cm rang da b
Cm rang da b
Cm rang da b
Cm rang da b
Cm rang da b
Cm rang da b
Cm rang da b
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
Cm rang hi sn
M xo b
M xo b
M xo b

Kinh gii
Bt bp
Trng vt mui
Ph gia gim
u ph
Tht nc vai xay
Ng ht M
u h lan
Lp sn
Da chut
X lch
C rt
Du Simply(5L)
Go bc hng
Trng g
Ruc ln
Hnh hoa
Ph gia gim
Tht mng b
X lch
Du Simply(5L)
Trng g
Go bc hng
Da mui
Hnh hoa
Ruc ln
Ph gia gim
u h lan
Ng ht M
M chnh
C rt
Go bc hng
Da chut
Du Simply(5L)
Hnh hoa
Trng g
Ruc ln
Tm lt
Mc ng khng ru
Ph gia gim
m tm
Du Simply(5L)
b

M xo b
M xo rau
M xo rau
M xo rau
M xo rau
M xo rau
M xo rau
M xo rau
M xo rau
Tht thn rim tiu
Tht thn rim tiu
Tht thn rim tiu
Tht thn rim tiu
Tht thn rim tiu
Tht ba ch rang chy cnh
Tht ba ch rang chy cnh
Tht ba ch rang chy cnh
C bng lau kho t
C bng lau kho t
C bng lau kho t
Canh ngao nu chua
Canh ngao nu chua
Canh ngao nu chua
Canh ngao mng ti
Canh ngao mng ti
Canh ngao mng ti
Canh cua mng ti
Canh cua mng ti
Canh cua mng ti
Canh cua mng ti
C qu xo hnh nm
C qu xo hnh nm
C qu xo hnh nm
C qu xo hnh nm
C qu xo hnh nm
C qu hp x du
C qu hp x du
C qu hp x du
C qu nng ging m
C qu nng ging m
C qu nng mui t
C qu nng mui t
C qu nng mui t

Ph gia gim
m tm
ci tho
Hnh ty
C rt
Gi
Du Simply(5L)
Rau ci xanh
Ph gia gim
tht thn ln
hnh ty
hnh hoa
tiu
Ph gia gim
ba ch
hnh hoa
Ph gia gim
C bng lau
ba ch
Ph gia gim
ngao
c chua
Ph gia gim
ngao
Mng ti
Ph gia gim
cua xay
mng ti
mp hng
Ph gia gim
Ph gia gim
C qu
hnh ty
nm hng kh
Nm rm hp
Ph gia gim
C qu
st x du
Ph gia gim
C qu
Ph gia gim
C qu
Than hoa

C qu nng mui t
C qu luc ti bn
C qu luc ti bn
C qu luc ti bn
C qu luc ti bn
C qu luc ti bn
C qu luc ti bn
C diu hng chin gin
C diu hng chin gin
C diu hng chin gin
C iu hng hp x du
C iu hng hp x du
C iu hng hp x du
C diu hng nng dn tc
C diu hng nng dn tc
C diu hng nng dn tc
C diu hng nng dn tc
C diu hng nng mui t
C diu hng nng mui t
C diu hng nng mui t
C diu hng nng mui t
C diu hng st xoi
C diu hng st xoi
C diu hng st xoi
C diu hng st xoi
C diu hng hp gng hnh
C diu hng hp gng hnh
C diu hng hp gng hnh
C diu hng om da
C diu hng om da
C diu hng om da
C chnh nng ging m
C chnh nng ging m
C chnh nng ging m
C chnh nng ging m
C chnh nng ging m
C chnh nng ging m
C chnh nng ging m
C chnh nng ging m
C chnh om chui u
C chnh om chui u
C chnh om chui u
C chnh om chui u

st mui t
Ph gia gim
C qu
hnh hoa
th l
su ho
c chua
Ph gia gim
C iu hng
Du simply
Ph gia gim
C iu hng
st x du
Ph gia gim
C iu hng
st ging m
Than hoa
Ph gia gim
C iu hng
st nng mui t
Than hoa
Ph gia gim
C iu hng
soi xanh
Maggi
Ph gia gim
Bn
C diu hng
Ph gia gim
C diu hng
da chua nguyn liu
Ph gia gim
C chnh trn
Ph chc
Nm kim chm
Rau ci xanh
Gng
Sa t
u ph
t sng
Rau ci tho
Chui xanh
u ph

C chnh om chui u
Lu c chnh
Lu c chnh
Lu c chnh
Lu c chnh
Lu c chnh
Lu c chnh
Lu c chnh
Lu c chnh
Lu c chnh
C song hp gng hnh
C song hp gng hnh
C song hp gng hnh
C song hp x du
C song hp x du
C song hp x du
Gi c song
Gi c song
C song nng
C song nng
C song nng
Cho c song
Cho c song
Cho c song
Cho c song
C ngnh nng ging m
C ngnh nng ging m
C ngnh nng ging m
C ngnh om mng
C ngnh om mng
C ngnh om mng
C ngnh om chui u
C ngnh om chui u
C ngnh om chui u
C ngnh om chui u
C ngnh om chui u
Cho c ngnh
Cho c ngnh
Cho c ngnh
Cho c ngnh
Salad c ngnh
Salad c ngnh
Salad c ngnh

Tht ba ch
Ph gia gim
C chnh trn
bnh a
Ph chc
Nm kim chm
Rau ci xanh
Gng
Sa t
u ph
Ph gia gim
Bn
C song
Ph gia gim
C song
st x du
Ph gia gim
C song
Ph gia gim
C song
Than hoa
Ph gia gim
C song
go np
go t
Ph gia gim
C
Than hoa
Ph gia gim
C
Mng c
Ph gia gim
C
Chui xanh
u ph
Tht ba ch
Ph gia gim
C
Go np
go t
Ph gia gim
C
Hnh ty

Salad c ngnh
Salad c ngnh
Lu c ngnh
Lu c ngnh
Lu c ngnh
Lu c ngnh
Lu c ngnh
Lu c ngnh
Lu c ngnh
Lu c ngnh
Lu c ngnh
C tm nng
C tm nng
C tm nng
C tm rang mui
C tm rang mui
C tm rang mui
C tm rang mui
C tm rang mui
Lu c tm
Lu c tm
Lu c tm
Lu c tm
Lu c tm
Lu c tm
Lu c tm
Lu c tm
Lng c tm xo da
Lng c tm xo da
Lng c tm xo da
Cho c tm
Cho c tm
Cho c tm
Cho c tm
C tm hp x du/ gng hnh
C tm hp x du/ gng hnh
C tm hp x du/ gng hnh
C tm hp x du/ gng hnh
Di tit canh, hp nguyn con, om mng hoc khoai
Di tit canh, hp nguyn con, om mng hoc khoai
Di tit canh, hp nguyn con, om mng hoc khoai
Di tit canh, hp nguyn con, om mng hoc khoai
Di tit canh, hp nguyn con, om mng hoc khoai

hnh c
nc salad
Ph gia gim
C
bnh a
Ph chc
Nm kim chm
Rau ci xanh
Gng
Sa t
u ph
Ph gia gim
C tm
Than hoa
Ph gia gim
C tm
trng g
bt bp
Du simply
Ph gia gim
C tm
Ph chc
Nm kim chm
Rau ci xanh
Gng
Sa t
u ph
Ph gia gim
c chua
da chua
Ph gia gim
C tm
go np
go t
Ph gia gim
C tm
st x du
bn
Di gram
Cung hng
M g
S
Chanh ti

Di tit canh, hp nguyn con, om mng hoc khoai


Di tit canh, hp nguyn con, om mng hoc khoai
Di tit canh, hp nguyn con, om mng hoc khoai
Di tit canh, hp nguyn con, om mng hoc khoai
Ln mn xo ln
Ln mn xo ln
Ln mn xo ln
Ln mn xo ln
Ln mn xo ln
Ln mn hp l mc mt
Ln mn hp l mc mt
Ln mn hp l mc mt
Ln mn nng
Ln mn nng
Ln mn nu nha mn
Ln mn nu nha mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Gion cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Cy cc mn
Ngn su su xo ti
Ngn su su xo ti

Bn
Khoai s
Mng l
Ph gia gim
Ph gia gim
Ln mn
S
t gng
Hnh hoa
Ph gia gim
Ln mn
L mc mt
Ln mn
Ph gia gim
Ln mn
Ph gia gim
Mng cay
Ht di
Gion
Khoai s
Nc m
Cung hng
M g
S
Chanh ti
Khoai s
Mng l
Ph gia gim
xanh
Mng cay
Ht di
cy
Khoai s
Nc m
Cung hng
M g
S
Chanh ti
Khoai s
Mng l
Ph gia gim
Ht nm
Ti bc

Ngn su su xo ti
Ngn su su xo ti
Ngn su su xo ti
Ngn su su xo ti
Ngn su su xo ti
Rau b xo ti
Rau b xo ti
Rau b xo ti
Rau b xo ti
Rau b xo ti
Rau b xo ti
Rau lang xo ti
Rau lang xo ti
Rau lang xo ti
Rau lang xo ti
Rau lang xo ti
Rau lang xo ti
Rau mung xo
Rau mung xo
Rau mung xo
Rau mung xo
Rau mung xo
Rau mung xo
C qu luc
C qu luc
C qu luc
C qu luc
C qu luc
C qu luc
C qu luc
C qu luc
Qu lc l luc
Qu lc l luc
Qu lc l luc
Rau mng ti xo
Rau mng ti xo
Rau mng ti xo
Rau mng ti xo
Rau mng ti xo
Rau mng ti xo
Ngn su luc
Ngn su luc
Ngn su luc

Ngn su su
M chnh
Du Simply(5L)
Mui tinh
Ph gia gim
Du Simply(5L)
Ht nm
Rau b
Mui tinh
Ti bc
Ph gia gim
Ti bc
Ht nm
Du Simply(5L)
Mui tinh
Rau khoai lang
Ph gia gim
Du Simply(5L)
Rau mung
Mui tinh
Ht nm
Ti bc
Ph gia gim
C rt
Qu su su
Maggi
B hi
L xanh
Mui tinh
Vng
Ph gia gim
Lc l
Mui tinh
Ph gia gim
Rau mng ti
t
Ht nm
Ti bc
Du Simply(5L)
Ph gia gim
Ngn su su
M chnh
Mui tinh

Ngn su luc
Ci ln luc chm trng
Ci ln luc chm trng
Ci ln luc chm trng
Ci ln luc chm trng
Ci ln xo
Ci ln xo
Ci ln xo
Ci ln xo
Ci ln xo
Ci ln xo
Ci ln xo
Ngn b luc
Ngn b luc
Ngn b luc
Ngn b luc
Ngng ci chm trng
Ngng ci chm trng
Ngng ci chm trng
Ngng ci chm trng
Ngng ci chm trng
Ngng ci luc
Ngng ci luc
Ngng ci luc
Ngng ci luc
Ngng ci luc
Ngng ci luc
Mm xo
Mm xo
Mm xo
Mm xo
Mm xo
Mm xo
Mm luc
Mm luc
Mm luc
Rau mung luc
Rau mung luc
Rau mung luc
Rau mung luc
Rau mng ti luc
Rau mng ti luc
Rau mng ti luc

Ph gia gim
Trng g
Ci ln
Maggi
Ph gia gim
Mui tinh
Ti bc
Ht nm
Ci ln
Maggi
Du Simply(5L)
Ph gia gim
Rau b
Mui tinh
Maggi
Ph gia gim
Maggi
Rau ci ngng
Trng g
Gng
Ph gia gim
Rau ci ngng
Du Simply(5L)
Ht nm
Mui tinh
Ti bc
Ph gia gim
Du Simply(5L)
Ht nm
Rau mm
Mui tinh
Ti bc
Ph gia gim
Rau mm
Mui tinh
Vng
Mm nam ng
Mui tinh
Rau mung
Ph gia gim
Rau mng ti
Mm nam ng
Ph gia gim

Lu gu b
Lu gu b
Lu gu b
Lu gu b
Lu gu b
Lu gu b
Lu gu b
Lu gu b
Lu b nhng dm
Lu b nhng dm
Lu b nhng dm
Lu riu cua, bp b, u ph
Lu riu cua, bp b, u ph
Lu riu cua, bp b, u ph
Lu riu cua, bp b, u ph
Lu riu cua, bp b, u ph
Lu riu cua, bp b, u ph
Lu riu cua, bp b, u ph
Lu riu cua, bp b, u ph
Lu riu cua, bp b, u ph
Lu ch mng cay
Lu ch mng cay
Lu ch mng cay
Lu ch mng cay
Lu ch mng cay
Lu ch mng cay
Lu g qu nm ti nguyn con
Lu g qu nm ti nguyn con
Lu g qu nm ti nguyn con
Lu g qu nm ti nguyn con
Lu g qu nm ti nguyn con
Lu g qu nm ti nguyn con
Lu Hi sn Thi
Lu Hi sn Thi
Lu Hi sn Thi
Lu Hi sn Thi
Lu Hi sn Thi
Lu Hi sn Thi
Lu thp cm
Lu thp cm
Lu thp cm
Lu thp cm
Lu thp cm

gu b
Rau ci xanh
Rau mung
Rau cn
Ci tho
Bn
u ph
Ph gia gim
b
u ph
Ph gia gim
Cua xay
Bp b
Mng ti
Hoa chui
Gi
u ph
Ta t
X lch
Ph gia gim
ch
mng c
ci xanh
l nt
mng cay
Ph gia gim
G ta
Rau mung
Ngi cu
Min
Khoai mn
Ph gia gim
mc
ngao
c qu phile
u ph
tm
Ph gia gim
nhn lu
b
mc
tm
c

Lu thp cm
Lu thp cm
Lu thp cm
Lu thp cm
Lu thp cm
Lu thp cm
Lu thp cm
Ba ba rang mui, chui u
Ba ba rang mui, chui u
Ba ba rang mui, chui u
Ba ba rang mui, chui u
Ba ba rang mui, chui u
Ba ba rang mui, chui u
Ba ba rang mui, chui u
Ba ba rang mui, chui u
Ba ba rang mui, chui u
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm b l st phomai+ cho
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm lu, tit canh
Tm hm rang mui
Tm hm rang mui

ngao
u ph
Rau n lu ( theo ma)
m tm
vng u
Bnh a
Ph gia gim
Ph gia gim
Rau ng
Chui xanh
Du Simply(5L)
Ta t
Rau mi
u ph
Tht ba ch
Ba ba
Hnh ty
Bnh m di
Hnh kh
xanh
Go bc hng
Kem ti
Gouda ct
Tm hm
B
C rt
Hnh hoa
Ru vang
Ph gia gim
Bnh a
Rau ci xanh
Rau mung
C chua
Nm rm
Chanh ti
u ph
Tm hm
Nm hng kh
M tm
Nm kim chm
Ph gia gim
Tm hm
Ph gia gim

Tm hm nng mui t
Tm hm nng mui t
Tm hm nng mui t
Tm hm hp hnh gng
Tm hm hp hnh gng
Tm hm hp hnh gng
Tm hm hp hnh gng

Tm hm
than hoa
Ph gia gim
Tm hm
Hnh hoa
Gng
Ph gia gim

VT
gram
gram
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram

SL
50
100
100
200
50
100
1
200
100
50
30
1
100
50
50
50
50
100
200
1
500
100
30
1
100
80
150
100
50
50
1
400
50
20
1
400
400
30
1
50
20
20

THNH TiN

ml
gram
gram
gi
gram
gram
th
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
gram
qu
gram
gram
th
gram
gram
gram
gram
qu
gram
gram
th
gram
gram
gram
qu
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
qu
gram
gram
th
con

100
320
90
1
20
8
1
150
300
50
1
20
30
3
200
1
100
100
2
20
30
3
200
1
100
20
2
35
200
20
1
3
80
90
2
20
30
200
1
3
150
2
6

Cho 6 bt

gram
gram
gram
gram
gram
ml
gram
gram
gram
th
gram
ml
gram
gram
th
th
ml
gram
gram
gram
th
ml
gram
gram

80
20
80
20
30
20
100
30
100
2
100
150
288
5
1
1
150
500
10
10
1
150
500
10

gram
th
ci
ci

400
1
1
1

con
gram

1
50

gram
th
th
gram
gram
gram
gram
gram
gram
th

300
1
4
1300

gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
th
con
gram
gram
con
gram
th
th
con
con
gram
gram
gram
gram
gram
gram
th
con
gram
gram
gram
gram
gram
ml

1300

1300
4
1300

70
200
70
3
1
200
1000
1
400
3
3
1
50
1

70
200
70
4
1
100
200
70
200
50
200

gram
th
th
con
gram
gram
th
con
gram

80
3
2
1
100
300
2
1
100

th
con
gram
con
gram
gram

4
1
200
2
80
250

th
gram
ml
th
th
gram
gram
gram
th
gram
gram

2
300
100
2
2
350
150
200
1
300
100

th
gram
gram
gram
th
gram

1
250
100
200
2
600

300
gram
gram

500
400

th
th
gram
gram
gram

2
1
70
150
150

th
gram

1
250

gram
gram
ml
th
gram
gram
th
gram

70
70
100
2
150
300
1
150

th
gram
gram

1
100
100

th
gram
ml
th
gram

1
300
200
2
150

th
gram

1
220

th
gram

1
220

th
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
th
gram

1
250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
150

th
gram
vin
th
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
th

2
250
2
1
250
100
100
100
100
100
100
100
1
250
5
1

gram
gram
th
gram
th
gram
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
th
gram
gram
th
gram
ml
th
gram
gram
th
gram

200
50
2
220
1
220
100
100
100
100
1
220
100
100
100
100
100
100
1
220
100
100
100
100
2
220
100
100
2
250
100
2
250
200
1
250
500
1
250

th

gram

200

th
gram
gram
gram
gram

1
250
40
200

th
gram

1
400

gram
th
gram

20
1
400

ml
th
gram
gram
th
gram
qu

200
2
400
300
2
400
2

ml
th
gram

200
3
200

th
gram

1
200

th
gram
qu

1
200
1

th
gram
qu

1
200
1

th
gram

1
1000

th
gram

1
1000

th
gram

1
800

th
gram

2
1000

th
gram

1
220

th
gram
gram
gram
ba

1
200
80
200
2

th
gram
gram
ba

3
500
250
2

gram

120
6 vin

gram
gram
gram
gram
gram
m
ml

70
35
35
35
10
1
35

con
th
con

1
1
1

th

con
th
th
con

1
1
2
3

ml
th
con

200
2
3

ml
th
con

200
1
2

gram
th
con

400
2
3

th
con
gram
gram
ba

1
2
80
200
2

th
con
gram
ba

5
6
250
2

gram
th
con

120
5
6

gram
th
gram
gram

300
2
220
200

gram
gram

50

th
gram
gram
gram

1
220

th
gram
gram
gram
gram

1
220
200
20
200

th
gram
gram
gram
ba

1
150
80
200
2

th
gram
gram
gram
ba

4
400
120
200
3

th
gram
gram
con
gram
ml
gram
th
th
gram
gram

2
300
300
6
300

2
1
300
100

gram
gram
gram
ml
th
gram

30
15
30
200
1
300

gram
qu
ml
th
gram
gram

200
2
300
2
300
200

th
gram
gram
qu
th
gram
gram
th
gram
gram
ba
ml
gram
th
th
ba
ml
gram
th
ba
qu
gram
gram
gram
gram
th
ba
ml

1
300
200
2
4
300
300
2
300
2000
4
100
50
1
1
4
100
15
1
3
1
150
100
100
50
1
3
100

gram
gram
qu
th
ba
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
ml
gram
qu
gram
gram
th
gram
gram
ml
qu
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
gram
gram
gram
ml
gram
qu
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram

50
150
1
1
2
80
30
60
50
200
15
30
60
150
1
10
20
1
150
15
40
1
150
200
20
10
1
60
150
10
40
150
200
60
20
1
10
80
80
1
150
100
100

th
gram
gram
gram
gram
gram
ml
gram
th
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
th
gram
gram
th
gram
gram
th
gram
gram
th
gram
gram
gram
th
th
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
th
gram
th
gram
gram

1
150
200
30
40
80
40
100
1
200
10
10
1
280
10
1
500
100
1
500
150
1
500
300
1
50
300
80
1
3
1000
200
20
50
6
1000
5
1000
4
1000
500

th
gram
gram
gram
c
gram
th
gram
ml
th
gram
gram
th
gram
ml
gram
th
gram

4
1000
100
50
1
200
2
1000
300
5
1000
330
2
1000

gram

500

gram
gram
ml
th
gram
gram

1000
200
200
5
330
1000

gram
gram

1000
500

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

1000
50
50
200
100
25
150
15
300
350
300

500
2
1000

gram

170

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

1000
200
50
50
200
100
25
150

gram
gram

330
1000

gram
gram

850

gram

1000

gram
gram

1000
500

gram
gram
gram
th
gram
gram
th
gram
gram
th
gram
gram
ba
gram

1000
100
200
6
1000
500
6
1000
500
6
1000
350
3
170

gram
gram
gram

1000
100
250

gram
gram

200

gram
ml

100
100

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
ba
th
gram
gram
th
gram
qu
gram
ml
th
gram
gram
gram
gram
gram
gram
ba

1000
200
50
50
200
100
25
3
4
1000
500
2
1000
1
300
300
4
1000
50
50
200
100
25
3

gram
gram
th
gram
gram
gram

100
300
2
1000
100
250

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

1000
330
1000
100
80
150
400

gram
gram
gram

300
350
350

gram

220
1
1

gram

300
1
300

gram

300

gram
gram
gram
gram
ml
gram
gram
gram
gram
gram
gram

500
100
1000
350
100
100
80
150
400
350
350

gram
gram
gram
gram
gram
ml
gram
gram
gram
gram
gram
gram

60
500
100
1000
350
100
100
80
150
400
350
350

gram
gram

10
10

gram
gram
ml
gram

1000
10
40
15

ml
gram
gram
gram
gram

40
10
600
10
10

gram
gram
ml
gram
gram

10
10
30
15
900

ml
gram
gram
gram
gram

30
800
10
10
10

gram
gram
ml
gram
gram
gram
gram

120
350
15
100
160
10
5

gram
gram

400
10

gram
gram
gram
gram
ml

400
5
10
10
30

gram
gram
gram

1000
10
15

qu
gram
ml

1
600
30

gram
gram
gram
gram
ml
ml

15
10
10
600
30
40

gram
gram
ml

600
10
30

ml
gram
qu
gram

30
500
1
5

gram
ml
gram
gram
gram

500
40
10
10
10

ml
gram
gram
gram
gram

40
10
500
10
10

gram
gram
gram
ml
gram
gram

500
10
5
50
10
800

gram
ml

400
50

gram
gram
gram
gram
gram
gram
ba
th
gram
ba
th
gram
gram

400
300
300
300
200
300
4
5
400
4
5
200
300

gram
gram
ba

300
200
3

th
gram
gram
gram
m
gram
th
gram
gram
gram
gram
gram
th
gram
gram
gram
ba
con
th

6
900
400
300
2
200
5
1300
300
300
150
200
5
200
500
200
4
6
5

gram
gram
con
gram

120
120
6
200

gram
ba

400
4

gram

300

gram
th

300
5

gram
gram
ml
gram
gram
ba
gram
gram
gram
Lt
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
ml

30
350
700
40
20
3
170
1000
50
10
200
100
200
80
80
1000
250
100
50
200

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

200
300
400
150
170
100
300
1000
30
100
200

gram

1000

gram
gram

1000
300

gram

1000