You are on page 1of 24

POVIJEST I LEGENDA O

ENOINIM
POVJESTICAMA

enoino doba
O 1860.-1881.god.
O Teko razdoblje u hrvatskoj povijesti
nepismeno seljatvo
graanstvo dijelom stranog podrijetla
plemstvo u propadanju
gospodarstvo

nerazvijeno_____________
ugroena kultura i jezik

August enoa
O pisao lirsku poeziju raznorodne

tematike (ljubavne, aljive,


poune,.....pjesme), balade i
romanse
O nastoji unaprijediti hrvatsko

onodobno pjesnitvo u tematskom i


jezinom pitanju
O epski talent - Povjestice

Povjestice
O epske pjesme pripovjednog

karaktera
O obrauju nacionalno-drutvene teme
O lako pamtljive
O imaju moralnu i nacionalnu pouku

O Podjela:
o Povjestice s tematikom hrvatske povijesti
velianje borbe za neovisnost, otpor seljaka

prema feudalcima te hrvatske kulturne tradicije


Propast Venecije, Smrt Petra Svaia,...
namjera : pobuditi itateljima nadu u propast

domaeg i stranog tiranstva, vjeru u pobjedu


nacionalne slobode i socijalne pravde

o Povjestice s tematikom iz narodne

predaje
Mane i zaostalost puka
Postolar i vrag, Kameni svatovi, Kugina

kua,...

O U nekima obrauje narodne prie i

legende o postanku nekih:


ivotinja(Gu, Vir)
biljaka (Boja plahtica, Strmogled)
neobinih oblika u prirodi(Kameni
svatovi)

O dvadesetak povjestica
Postolar i vrag
Kameni svatovi
Kugina kua
Gvozdeni div
Anka Neretvanka
Duvna
Smrt Petra Svaia
Prokleta klijet

O Postolar i vrag
lukavi postolar se u oskudici prodao

vragu
pobjeda dobra nad zlim
dobro=Sin Boji, koji sitnu uslugu
viestruko nagrauje
zlo=vrag, koji nudi pomo u nevolji, ali to
eli naplatiti

O Kameni svatovi
prema legendi o postankuneobinog

oblika u prirodi na svjeverozapadnom


dijelu Medvednice
sukob sina koji voli skromnu djevojku i
majke koja ju ne eli za snahu
sin uz oevu potporu ne eli popustiti
te majka prokune mladence i svatove
te se oni pretvore u kamen

O Kugina kua
Personifikacija kuge kao tajanstvene i

opake ene
Kuga se obraa majci koju postavi u
dvojbi : ako ju prenese u selo,
potedjet e joj sina
Majka rtvuje selo za spas svoga sina,
no svojim izborom ga ipak nije spasila

O Smrt Petra Svaia


tragine posljedice nesloge hrvatskih

velikaa
posljednji trenutci zadnjeg hrvatskog
kralja
vila Hrvatica = enoina
nepokolebljiva vjera u sretniju
budunost Hrvatske

O lakoa izraza
O naglaene rime
O humor
O kod nekih povjestica istaknuto da su

prie
O namjena: sredstvo nacionalnog

odgoja i

kola rodoljuba

Literatura
O enoa A., Povjestice . Mosta 2009.
O enoa A., Pjesme i proza. Croatica

1997.
O Dujmovi-Markusi D., Knjievni

vremeplov. Profil 2009.

Propast Venecije
ANALIZA

Radnja povjestice
O sukob u senatu izmeu duda i

senatora
O pobuna naroda protiv mletake vlasti
O posljednji mletaki dud 1797.g.
predaje vlast Francuzima unato
negodovanju senatora
O sauvao grad, ali je to bio kraj
Venecije
O radost i veselje naroda

Kako se najavljuje tema propasti


Venecije? Navedite kontrast pomou koji
se tema razvija.
O Duinom kopna povrh suhog pijeska

udnovat niz se glatkih cijevi ljeska.


Neumitno kod tvrave Margere,
baterije se rede sankilota.
O nakon idilinog poetka dolazi do uzbune
O Napoleon alje pismo senatu kojim zahtjeva
predaju
Kontrasti
opis mirne lagune nou

kaos izazvan
nezadovoljstvom

nezainteresiran hrvatski
straar mata o Dalmaciji

pobunjeni Dalmatinac

dudev prijedlog mira

elja senatora za borbom

Sredinji dio povjestice ini sukob duda


i mladih senatora
O Kakve meusobno suprotstavljene stavove oni

zastupaju?
Dud

Senatori

eli predati grad

tee otporu

poziva na mir

trae borbu za svoj grad

naputen od svoji junaka

tvrde da e se svi boriti


pa i Hrvati

sauvat e grad

pokuat e sve
riskirajui

O Tko pokazuje vie smisla u razumijevanju

povijesne situacije?
O dud
O eli se boriti ali zna da ne

moe pobijediti
O nema potporu naroda
O tiranija nezadovoljstvo naroda
O sauvat e batinu i grad

O Kako se taj sukob razrjeava?


O pobuna naroda
O otpor vladi i dudu
O dud se prepada i potpisuje primirje
O Venecija pada pod francusku vlast
O ostaje sauvana njena ljepota i batina

Kakvu je ulogu u padu Venecije pjesnik


namijenio Hrvatima?
O hrvatski straar uva dudevu palau i sanja o
O
O
O
O

svojoj domovini
u poetku pasivan
za vrijeme pobune predvodi naroda u ruenju
vlasti
nosi hrvatska obiljeja
nakon predaje Venecije zadovoljan jer je
Dalmacija osloboena mletake vlasti

Navedite stihove kojima ete dokazati da


pjesnik u povijestivi izraava svoje miljenje
o strahovladi Mletake republike.
O Puinom svjetskom vlada barak

lava,
Puinom neba ori mu se slava;
Od krune vie vrijedi zlatna kapa
Njoj klanjaju se sultan, car i papa.
O Sva vlast joj bila aka velikana,
Sva sila samo krvnik, trepet strah,
Iz orijakog divnog mermer-stana
Vjekovitoga ropstva diso dah

O Epska, dramska i lirska obiljeja.


Epika

Drama

Lirika

pripovijedanje

5 inova

stihovi

povijesne
injenice

dijalog duda i
senatora

pjevanje o
gradu
slikovitost

O Tema
O propast Venecije

Hvala!

Napravili:
Rea Getakovski
Luka Poega
3.c