You are on page 1of 1

CNG THC TNH QUYT TON THU THU NHP C NHN

Tng thu nhp chu thu nm 2011

[1]

200,000,000

Gim tr bn thn (4.000.000*12)

[2]

48,000,000

Gim tr gia cnh (1.600.000*s thng ca tng ngi ph thuc)

[3]

25,600,000

S tin np BHXH, BHYT, BHTN nm 2011

[4]

1,000,000

ng h t thin, nhn o nm 2011

[5]

500,000

Thu nhp tnh thu nm 2011

[6]=[1]-[2]-[3]-[4]-[5]

Thu nhp tnh thu bnh qun thng

[7]=[6]/12

S thu phi np 01 thng

[8]

811,250

Tng s thu phi np nm 2011

[9]

9,735,000

S thu c min nm 2011 t thng 8-12/2011 ch p dng i vi


trng hp thu nhp tnh thu bnh qun thng [7] <= 5.000.000 ng

[10]

Tng s thu cn phi np trong nm 2011

[11]=[9]-[10]

S thu khu tr ( np) nm 2011

[12]

S thu np tha

[12]=[11]-[12]

S thu cn phi np thm

[13]=[12]-[11]

124,900,000
10,408,333

9,735,000
9,735,000

Biu thu lu tin tng phn


Phn thu nhp tnh thu/nm (triu ng)
n 60
Trn 60 n 120
Trn 120 n 216
Trn 216 n 384
Trn 384 n 624
Trn 624 n 960
Trn 960

Phn thu nhp tnh


thu/thng (triu
ng)
n 5
Trn 5 n 10
Trn 10 n 18
Trn 18 n 32
Trn 32 n 52
Trn 52 n 80
Trn 80

Thu sut (%)


5
10
15
20
25
30
35