You are on page 1of 21

ANG

AKLAT NI

LUCAS

John M. Fowler, Principal Contribut


Contribu

Ang Aklat ni Lucas


Ang Ating Mithiin

Sa ilalim ng pamamatnubay ng
Banal na Espiritu, siniyasat ni Lucas
ang mga materyales ng
kasaysayan, nakipanayam sa mga
saksing nakakita (1:2), at
pagkatapos, may sakdal na
pagkaunawa ng lahat ng bagay,
ay sumulat ng isang maayos na
salaysay upang ang mga babasa
ay malaman ang katiyakan ni

Ang
Ang Aklat
Aklat ni
ni Lucas
Lucas
Liksiyon
Liksiyon 11,
11, Hunyo
Hunyo 15
15

Ang Kaharian ng

Dios

Ang Kaharian ng Dios


Susing Talata

Lucas 13:29 NKJV

At may mga taong


manggagaling sa silangan
at kanluran, sa timog at
hilaga, at uupo sa kaharian
ng Diyos

Ang Kaharian ng Dios


Pagsulyap

1. Mga Likas ng Kaharian ng


Diyos (Lucas 18:29, 30)
2. Ang Ikalawang Pagdating
at ang Kaharian ng Diyos
(Luke 21:34-36)
3. Mga Saksi Para sa
Kaharian ng Diyos (Gawa

Ang Kaharian ng Dios


Panimulang Salita

Ang kaharian ng Diyos ay isang


paghahayag ng nagawa ng Diyos sa
kasaysayan para sa lahi ng tao
samantalang Kanyang hinaharap ang
problema ng kasalanan at dinadala ang
malaking tunggalian kay Satanas sa isang
ultimong katapusan. Hindi ito katulad ng
anumang kaharian na nakilala na ng
daigdig, at yan ay dahil hindi ito isang
makalupang kaharian.

Ang Kaharian ng Dios


1. Mga Likas ng Kaharian ng Diyos
Lucas 18:29, 30 NKJV

Katotohanang, sinasabi
ko sa inyo, walang sinuman na
nag-iwan ng bahay, o asawang
babae, o mga kapatid, o mga
magulang o mga anak, dahil sa
kaharian ng Diyos, na di
tatanggap ng lalong higit pa sa
panahong ito, at sa panahong

1. Mga Likas ng Kaharian ng Diyos


Lucas 1:32, 33: Ang Kahalagahan Nito

Una, ang Mesiyas na inasam sa

Lumang Tipan ay walang iba kundi


si Jesus, ang Anak ng Kataastaasan; ikalawa, Sa kanyang
kaharian ay walang katapusan.
Sa pamamagitan ng Kanyang
pagkakatawang-tao, kamatayan,
at pagkabuhay na muli, nilupig ni
Jesus ang hamon ni Satanas sa
kataas-taasang kapangyarihan ng

1. Mga Likas ng Kaharian ng Diyos


Pagkamamamayan

Ang pagpasok sa kaharian ng


Diyos ay hindi nakadepende sa
katayuan o posisyon mo, o ang
yaman o kawalan mo nito.
Kelangang pumunta ka kay Jesus
na may saloobin ng dinaikumpromisong pagsuko, lubos
na pagdedepende, at
pagtitiwalang gaya ng bata; ito

1. Mga Likas ng Kaharian ng Diyos


Pagkamamamayan

Kelangang nahahanda silang isuko


ang lahat, kung kinakailangan;
dahil ang anumang hindi nila
maisusuko ay bagay na, sa isang
isipan, ay di lang
nakikipagpaligsahan kay Jesus
kundi, sa katotohanan, ay
nagtatagumpay ito. Si Jesus, at
ang Kanyang inaangkin sa ating
buhay, sa bawat aspeto ng ating

1. Mga Likas ng Kaharian ng Diyos


Pagkamamamayan

Iiwanan ang mga magulang,


asawa, kahit mga anak para sa
kaharian ng Diyos? Hindi
sinasabi ni Jesus na ang mga
kilos na itoy hinihingi sa lahat ng
mananampalataya ngunit kung
ang isay tinawagan para iwan
ang mga bagay na ito para sa
kaharian ng Diyos, ang kaharian

Ang Kaharian ng Dios


2. Ang Ikalawang Pagdating at ang Kaharian ng Diyos

Lucas 21:34-36 NKJV

Subalit mag-ingat kayo..., baka


magumon ang inyong mga puso
sa....mga alalahanin ukol sa buhay na
ito, at biglang dumating ang araw na
iyon na parang bitag. .... Maging
handa kayo sa bawat panahon na
nananalanging magkaroon kayo ng
lakas upang makatakas sa lahat ng
mga bagay na ito na mangyayari, at

2. Ang Ikalawang Pagdating at ang Kaharian ng Diy


Nangyari na, Hindi Pa

Samantalang ang aspetong

nangyari na ay napagpasyahan ang


pinalidad ng kaharianang tagumpay
ni Jesus sa malaking tunggalianang
aspetong hindi pa ay tumitingin sa
pisikal na katapusan ng kasamaan:
Ang buong pagkakatatag ng kaharian
ng Kanyang kaluwalhatian ay hindi
magaganap hanggang sa ikalawang
pagdating ni Cristo sa daigdig na ito.
Thoughts From the Mount of Blessing 108.

2. Ang Ikalawang Pagdating at ang Kaharian ng Diy


Nangyari na, Hindi Pa

Nagsalita si Jesus ng dalawang


katiyakan: (1) Ang kilos ng Diyos
sa pamamagitan ni Cristo sa
kasaysayan para iligtas ang
sangkatauhan mula sa kasalanan
at (2) Ang pagsasara ng Diyos sa
kasaysayan sa pamamagitan ng
pagsasauli sa mga naligtas sa
Kanyang orihinal na panukalana
mabuhay kasama Niya

2. Ang Ikalawang Pagdating at ang Kaharian ng Diy


Nangyari na, Hindi Pa

Ang unay dumating sa misyon at


ministri ni Cristo. Sa Kanya tayo
ay nasa kaharian na ng biyaya
(Efeso 1:4-9). Ang ikalawang
bahagi, ang pagtitipon ng mga
naligtas sa kaharian ng
kaluwalhatian, ay isang
kinabukasang pag-asa na
hinihintay ng mga nasa kay

2. Ang Ikalawang Pagdating at ang Kaharian ng Diy


Nangyari na, Hindi Pa

Ang mga nakaranas ng kaharian


ng biyaya ay dapat maghintay,
magbantay, at manalangin para
sa kaharian ng kaluwalhatian.
Ang mga mananampalataya ay
magiging abala sa ministri at
misyon, may pamumuhay at pagasa, may pagkalingat pagsaksi.
Ang pag-asam sa Ikalawang
Pagdating ay hinihingi ang

Ang Kaharian ng Dios


3. Mga Saksi Para sa Kaharian ng Diyos

Mga Gawa 1:8 NKJV

Ngunit tatanggap kayo


ng kapangyarihan pagbaba
sa inyo ng Espiritu Santo; at
kayoy magiging mga saksi
ko sa Jerusalem, sa buong
Judea at Samaria, at
hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa

3. Mga Saksi Para sa Kaharian ng Diyos


Tatlong Pundamental ng Katotohanan

First, tiyaking si Jesus ay


muling darating. Ang
makapangyarihang pangyayari
ng Krus at ang Pagkabuhay na
muli ay walang binago sa
anumang katuruan ni Jesus
tungkol sa kaharian; sa loob ng
40 araw ang nabuhay na Jesus ay
patuloy na ikinintal sa mga

3. Mga Saksi Para sa Kaharian ng Diyos


Tatlong Pundamental ng Katotohanan

Ikalawa, maghintay para kay Jesus na


muling dumating sa sariling oras ng
Diyos. Alam ng Diyos kung kelan
dapat dumating ang kaharian ng
kaluwalhatian, at papapangyarihin
Niya ito sa Kanyang oras (Gawa 1:7,
Mateo 24:36), gaya ng nang
dumating ang ganap na
kapanahunan (Galacia 4:4) isinugo
Niya ang Kanyang Anak upang

3. Mga Saksi Para sa Kaharian ng Diyos


Tatlong Pundamental ng Katotohanan

Ikatlo, sumaksi sa ebanghelyo


ni Jesus. Yan ang ating
responsibilidadhindi sa ating
lakas kundi sa kapangyarihan
ng Banal na Espiritu, na
ipinangakong ibubuhos sa
lahat ng mga magiging saksi
sa kanilang nakitat narinig

Ang Kaharian ng Diyos


Huling Pananalita

Tayo ngayoy nasa pagawaan


ng Diyos. ... Samantalang
nanghahawakan tayo sa
katotohanan ng
Diyos...aalisin...mula sa atin ang
bawat kasiraan.... Sa gayon
tayoy handang makita ang
Hari...sa kaharian ng
kaluwalhatian. Dito gaganapin
ang gawaing ito para sa atin, dito