You are on page 1of 15

Pravilnik

o uporabi osobnih zatitnih sredstava


NN 39/06

PRAVILNIK
O UPORABI OSOBNIH ZATITNIH SREDSTAVA
NN 39/06
I. OPE ODREDBE
lanak 1.
1) Ovaj Pravilnik propisuje ope obveze poslodavca u svezi s osobnim zatitnim sredstvima koja radnici
upotrebljavaju pri radu.
2) Ovaj Pravilnik propisuje i obveze poslodavca glede ocjenjivanja osobnih zatitnih sredstava te
obavjetavanja, savjetovanja i suradnje s radnicima.
lanak 2.
1) Osobna zatitna sredstva u smislu ovoga Pravilnika su sredstva koja radnik nosi, dri ili na bilo koji drugi
nain upotrebljava pri radu, tako da ga tite od jednog ili vie rizika vezano za njegovu sigurnost i zdravlje.
2) U osobna zatitna sredstva spada takoer i svako pomagalo ili dodatak, koji se upotrebljava za postizanje
svrhe iz stavka prvog ovoga lanka.
lanak 3.
Osobnim zatitnim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika se ne smatraju:
a) obino radno odijelo ili odora, koja nije posebno namijenjena sigurnosti i zdravlju radnika pri radu;
b) sredstva, koja upotrebljavaju radnici spasilakih slubi;
c) osobna zatitna sredstva za vojnike, policajce i radnike slinih tijela dravne uprave;
d) osobna zatitna sredstva za radnike cestovnog transporta po posebnim propisima,
e) portska oprema;
f) oprema za samoobranu i zastraivanje;
g) prijenosne naprave i aparati za otkrivanje i javljanje opasnosti i smetnji.
lanak 4.
Osobna zatitna sredstva upotrebljavaju radnici pri radovima, pri kojima nije mogue otkloniti rizike za
sigurnost i zdravlje te u sluajevima kada poslodavac ne moe u dovoljnoj mjeri smanjiti rizike primjenom
osnovnih pravila zatite na radu ili odgovarajuom organizacijom rada.
II. OBVEZE POSLODAVCA

1. Ope obveze
lanak 5.
1) Poslodavac odreuje osobna zatitna sredstva na temelju procjene rizika za sigurnost i zdravlje kojima su
radnici izloeni pri radu. Pri tome poslodavac postupa po temeljnim naelima zatite na radu.
2) Poslodavac pri ispunjavanju obveza iz stavka 1. ovoga lanka postupa u skladu s Prilozima I, II i III ovoga
Pravilnika.
lanak 6.
1) Poslodavac osigurava radnicima osobna zatitna sredstva koja ispunjavaju sljedee zahtjeve:
a) moraju biti oblikovana i izraena u skladu s propisima s propisanim tehnikim zahtjevima,
b) moraju biti namjenski izraena za zatitu pred oekivanim rizicima i ne smiju uzrokovati vee rizike za
sigurnost radnika;
c) moraju odgovarati stvarnim uvjetima na mjestu rada;
d) moraju odgovarati specifinim ergonomskim potrebama;
e) moraju biti tako izraena, da ih moe korisnik pravilno prilagoditi na jednostavan nain.
2) Poslodavac je duan omoguiti predstavnicima radnika da, od ponuenih osobnih zatitnih sredstava koja
odgovaraju tehnikim zahtjevima nakon probnog koritenja, predloe ono koje im najbolje odgovara.

2) Kada radnik zbog vie rizika kojima je izloen mora koristiti razliita osobna zatitna sredstva, poslodavac
mora osigurati takva sredstva koja su meusobno prilagodljiva a da pri tome jo uvijek djelotvorno tite
radnika od rizika kojima je izloen na radu.
lanak 7.
Poslodavac mora utvrditi vrstu osobnog zatitnog sredstva koje odgovara stanju na radnom mjestu uzimajui
u obzir razinu rizika, uestalost izlaganja rizicima, karakteristike mjesta rada i zadovoljavanje osobnih
zatitnih sredstava okolnostima, vremenu i uvjetima u kojima ih radnik mora upotrebljavati.
lanak 8.
1) Poslodavac pri dodjeljivanju osobnih zatitnih sredstava radnicima potuje naelo da su sredstva
namijenjena za njihovu osobnu uporabu.
2) Ukoliko okolnosti zahtijevaju da odreeno osobno zatitno sredstvo koristi vie radnika, poslodavac mora
poduzeti sve to je potrebno da takva uporaba kod korisnika ne uzrokuje zdravstvene ili higijenske tekoe.
lanak 9.
1) Poslodavac mora na vlastiti troak radnicima osigurati osobna zatitna sredstva.
2) Poslodavac mora osigurati ispravna osobna zatitna sredstva, odgovarajue higijenske uvjete, potrebno
odravanje te popravke i zamjenu osobnih zatitnih sredstava.
3) Poslodavac mora osigurati da su pri radu pri kojem se upotrebljavaju osobna zatitna sredstva na
raspolaganju tehnike upute te upute za njihovu uporabu.
lanak 10.
1) Poslodavac mora pravovremeno i prethodno upoznati radnika o rizicima od kojih ih tite dodijeljena
osobna zatitna sredstva.
2) U okviru osposobljavanja za rad na siguran nain poslodavac mora teoretski i praktino
osposobiti radnike za pravilnu uporabu osobnih zatitnih sredstava to ukljuuje i zorno
pokazivanje naina njihove uporabe.
3) Poslodavac mora voditi brigu o tome da radnici namjenski upotrebljavaju osobna zatitna sredstva i u
skladu s preuzetim uputama koje moraju biti razumljive radnicima.

2. Ocjena osobnih zatitnih sredstava


lanak 11.
1) Pri izradi procjene opasnosti poslodavac mora ocijeniti da li osobna zatitna sredstva koja
radnici moraju upotrebljavati ispunjavaju zahtjeve iz lanka 5. i 6. ovoga Pravilnika. Ocjena
obuhvaa:
a) analizu i procjenu rizika, koje nije mogue otkloniti drugim mjerama i;
b) odreivanje svojstava, koja moraju posjedovati osobna zatitna sredstva za djelotvornu
zatitu radnika, pri emu se moraju uzeti u obzir i rizici koje bi mogla uzrokovati sama osobna
zatitna sredstva.
2) Ocjenu iz prvog stavka ovoga lanka poslodavac mora dopuniti, ukoliko doe do promjene stanja na
temelju kojih se temeljila prethodna ocjena.

3. Obavjetavanje radnika
lanak 12.
1) Poslodavac mora radnicima ili njihovim predstavnicima osigurati sve informacije koje se odnose na
sigurnost i zdravlje na mjestima rada prije svega o rizicima za sigurnost i zdravlje pri pojedinim radovima pri
kojima se upotrebljavaju osobna zatitna sredstva.
2) Poslodavac mora radnike ili njihove predstavnike obavjetavati o svim mjerama, koje provodi u svezi s
uporabom osobnih zatitnih sredstava.

4. Savjetovanje s radnicima i suradnja s njima


lanak 13.
1) Radnici i njihovi predstavnici u skladu s odredbama Zakona o zatiti na radu imaju pravo suraivati s
poslodavcem pri razmatranju svih pitanja koja se odnose na uporabu osobnih zatitnih sredstava od koje
zavisi njihova sigurnost i zdravlje na radu.
2) Predstavnici radnika imaju pravo uvida u dokumente, koji predstavljaju strunu podlogu za izbor osobnih
zatitnih sredstava.
III. OBVEZE RADNIKA
lanak 14.
Radnik je duan pri radu koristiti propisana osobna zatitna sredstva.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 15.
Poslodavci moraju uskladiti svoje obveze s odredbama ovog Pravilnika u roku od dvije godine od dana
njegovog stupanja na snagu.
lanak 16.
Prilozi I do III su sastavni dio ovoga Pravilnika.
Nezakljueni popisi iz Priloga II i III su podloni periodinim revizijama, sukladno tehnikom napretku,
promjenama u meunarodnim propisima ili odredbama i novim saznanjima.
lanak 17.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaiti Pravilnik o sredstvima osobne zatite na radu i
osobnoj zatitnoj opremi (Slubeni list SFRJ, br. 35/69).
lanak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u Narodnim novinama.
Klasa: 115-01/05-01/08
Urbroj: 526-08-05-3
Zagreb, 29. oujka 2006.
Ministar
Branko Vukeli, v. r.

PRILOG I.
PREGLED RIZIKA PRI RADU KOJI UVJETUJU UPORABU OSOBNIH ZATITNIH SREDSTAVA

RIZICI
FIZIKALNI
MEHANIKI

TOPLINSKI ELEKTRINI

Pad s Udarac, VibracijeKlizanje, Lebdee Vruina, Hladvisine ubod,


pad u i rasprs- vatra noa
posjekotina
razini kavajue
estice
D
I
J
E
L
O
V
I

G Lubanja
L
A Ui
V
A Oi
Dini
putovi

Obraz
T
Cijela
I
glava
J
E
R aka
L
U
A
K Ostali
A dijelovi
N Stopalo
O
G Ostali
A dijelovi
T
I
J
E
L
O

Cijelo
tijelo
Trup
Koa
Ostali
dijelovi

KEMIJSKI
ZRAENJA
Neioni- Ionizirajua
zirajua

BUKA

AEROSOLI

TEKUINE

BIOLOKI

Plinovi, Bakterije Virusi Gljivice Nemikrobski


pare
ili
bioloki
Praina, Dim Magla Razlijevanje Prskanje
paraziti
antigeni
vlakna

PRILOG II.
NEZAKLJUENI POPIS OSOBNIH ZATITNIH SREDSTAVA

SREDSTVA ZA ZATITU GLAVE


industrijske zatitne kacige za uporabu u industriji, umarstvu, graevinarstvu, rudarstvu i drugim
djelatnostima)
zatitne kacige za vatrogasce
zatita gornjeg dijela glave, skalpa (industrijske zatitne kape, mreice za kosu sa titnikom za oi ili bez)
zatitna pokrivala (kape, mornarske kape sa zatitom za potiljak itd. od tkanine, nepropusne tkanine itd.)
zatitne kapuljae, marame i druga pokrivala za glavu

SREDSTVA ZA ZATITU VRATA


zatitni olovni okovratnici

SREDSTVA ZA ZATITU SLUHA

uni epii
une koljke privrene na zatitnu industrijsku kacigu
kacige s potpunom akustikom zatitom
titnici s prijamnikom za niskofrekvencijsku (LF) indukciju
osobno zatitno sredstvo za ui s opremom za meusobnu komunikaciju

SREDSTVA ZA ZATITU OIJU I LICA


naoale
zatitne naoale
zatitne naoale za zatitu od rendgenskog, laserskog, ultraljubiastog, infracrvenog te vidljivog zraenja,
titnici viziri, zasloni za lice
maske za luno zavarivanje (rune maske, maske koje se privezuju na glavu trakama ili maske koje se
mogu uvrstiti na zatitne kacige)
maske za rad u umarstvu (maske koje se privezuju na glavu trakama ili maske koje se mogu uvrstiti na
zatitne kacige)
sredstva za zatitu oiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima
sredstva za zatitu oiju za rad pri podeavanju lasera i laserskih sustava
sredstva s mreicom za zatitu oiju i lica od mehanikih opasnosti i/ili topline
zasloni za radna mjesta s laserom
laserski titnici za oi

SREDSTVA ZA ZATITU ORGANA ZA DISANJE

respirator, maska ili polumaska s filtrima za prainu, plinove i radioaktivnu prainu


izolacijski aparati s dovodom zraka
naprave za disanje s demontanom maskom za zavarivanje
samostalni ronilaki ureaji za disanje s otvorenim krugom sa stlaenim zrakom
ronilaka odijela
jednokratna zatitna maska
maske za cijelo lice
samostalni ureaji za disanje s otvorenim krugom sa stlaenim zrakom
cijevni ureaji za disanje sa svjeim zrakom, s maskom za cijelo lice, polumaskom ili sklopom usnika

Institut za sigurnost Zagreb d.d.

cijevni ureaji za disanje sa stlaenim zrakom, s maskom za cijelo lice, polumaskom ili sklopom usnika
polumaske i etvrtmaske
samostalni ureaji za disanje sa zatvorenim krugom sa stlaenim kisikom ili stlaenim kisikom/duikom
filtarske polumaske za zatitu od estica
cijevni ureaji za disanje s upuhivanjem svjeeg zraka i s kapuljaom
cijevni ureaji za disanje sa stlaenim zrakom i s kapuljaom
cijevni ureaji za disanje sa stlaenim zrakom ili cijevni ureaji za disanje s upuhivanjem svjeeg zraka s
kapuljaom za rad s abrazivnim mlazom
filtarske naprave s kapuljaom za samospaavanje iz poara
filtarski ureaji za samospaavanje
samostalni ureaji za disanje s otvorenim krugom sa stlaenim zrakom s kapuljaom
cijevni ureaji za disanje za lake uvjete sa stlaenim zrakom, s maskom za cijelo lice, polumaskom ili
etvrtmaskom
filtarske naprave s upuhivanjem s kacigom ili kapuljaom
filtarske naprave s upuhivanjem s maskom za cijelo lice, polumaskom ili etvrtmaskom
filtri s crijevom za disanje (filtri neugraeni na maske), filtri za estice, filtri za plinove i kombinirani filtri
polumaske bez ventila za udah s odvojivim filtrima za zatitu od plinova, plinova i estica ili samo estica
samostalni ureaj za disanje s otvorenim krugom sa stlaenim zrakom, s plunim automatom, s maskom
za cijelo lice ili sklopom usnika, za spaavanje
samostalni ureaji za disanje sa zatvorenim krugom za spaavanje
samostalni ronilaki ureaji za disanje s otvorenim krugom za uporabu sa stlaenom duik-kisik smjesom

SREDSTVA ZA ZATITU RUKU

rukavice za zatitu od:


uboda, posjekotina,
vibracije
kemijskih tvari
elektrine struje
topline i hladnoe
ionizirajueg zraenja
mikroorganizama
zatitne rukavice za vatrogasce
zatitne rukavice za zavarivae
rukavice i titnici za ruke od elinog pletiva
rukavice s etiri prsta skupa i odvojenim palcem
naprnjaci
narukavnici
titnici za zapee pri tekom fizikom radu
rukavice bez prstiju
zatitne rukavice
zatitne rukavice za zatitu od viestrukih rizika
naprstak i titnik za prste i runi zglob
zatitne podlaktice i nadlaktice

Institut za sigurnost Zagreb d.d.

SREDSTVA ZA ZATITU NOGU


niske cipele, cipele za zatitu glenja, izme za zatitu dokoljenice, zatitne izme
cipele koje je mogue brzo odvezati ili skinuti
cipele sa zatitnom kapicom
cipele i kaljae s potplatima otpornim na toplinu
cipele, izme i kaljae za izme, otporne na toplinu
termike cipele, izme i kaljae za izme
cipele, izme i kaljae za izme, otporne na vibracije,
antistatine cipele, izme i kaljae za izme
izolacijske cipele, izme, kaljae za izme
zatitne izme za radove s lananom pilom
cipele s debelim potplatom (drvo, guma i sl.)
zatitna sredstva za koljena
odstranjivi titnici svoda stopala
gamae
gamae za zatitu pri radu s motornom pilom
zamjenjivi potplati (otporni na toplinu, otporni na ubode ili otporni na znoj)
zamjenjivi iljci za led, snijeg ili klizavu podlogu
radne cipele bez zatitne kapice (otporne na naftne derivate, antistatine, vodonepropusne i vatrootporne)
zatitne cipele s zatitnom kapicom (otporne na naftne derivate, antistatine, vodonepropusne,
vatrootporne, otporne na proboj pri nagazu i otporne na vruinu)
antistatine zatitne cipele i kaljae
radne cipele ortopedske
radne izme bez zatitne kapice (otporne na naftne derivate, antistatine, vodonepropusne, vatrootporne,
otporne na proboj pri nagazu, otporne na vruinu i otporne na hladnou)
zatitne izme s zatitnom kapicom (otporne na naftne derivate, antistatine, vodonepropusne,
vatrootporne, otporne na proboj pri nagazu, otporne na vruinu i otporne na hladnou)
zatitne ribarske izme
zatitne potkoljenice za zatitu od mehanikih rizika
vatrootporne zatitne potkoljenice
zatitne koljenice (vodootporne i termootporne)

SREDSTVA ZA ZATITU KOE


zatitne kreme i masti

SREDSTVA ZA ZATITU TRUPA I TRBUHA


zatitni prsluci, kratki kaputi i pregae za zatitu pri radu na strojevima (ubodi, posjekotine, prskanje
rastaljenog metala, itd.)
zatitni prsluci, kratki kaputi i pregae za zatitu od kemijskih tvari
topli prsluci
prsluci za spaavanje
pregae za zatitu pri radu s runim noevima
zatitne pregae pri rendgenskom zraenju
opasai za tijelo

Institut za sigurnost Zagreb d.d.

SREDSTVA ZA ZATITU CIJELOG TIJELA


PAD S VISINE

oprema namijenjena za spreavanje pada s visine i u dubinu:


oprema za spreavanje padova (potpuna oprema sa svim neophodnim priborom)
oprema za koenje, koja apsorbira kinetiku energiju (potpuna oprema sa svim neophodnim priborom)
naprave za pridravanje tijela (sigurnosni pojas)
ZATITNA ODJEA

zatitno radno odijelo (dvodijelno ili jednodijelno)


zatitno odijelo za radove sa strojevima (ubodi, posjekotine, itd.)
zatitna odjea za zatitu od tekuih i plinovitih kemikalija, ukljuujui aerosole i krute estice
zatitno odijelo od prskanja rastaljenog metala i od infracrvenog zraenja
zatitna odjea za zatitu od topline i vatre
zatitna odjea za zatitu od hladnoe
odjea za zatitu od kie i vlage
zatitna odjea za zatitu od nevremena
zatitna odjea za zatitu od radioaktivnog zagaenja
zatitno odijelo nepropusno za prainu
zatitno odijelo nepropusno za plin
fluorescentno signalizirajue, reflektirajue odijelo i pribor (trake za ruke, rukavice, itd.)
upozoravajua reflektirajua odjea uoljiva s velike udaljenosti za profesionalnu uporabu (radno odijelo,
prsluk, kabanica)
zatitna odjea za radnike koji rukuju motornim pilama
zatitna odjea kod zavarivanja i srodnih procesa
zatitna odjea za primjenu na mjestima gdje postoji opasnost od zahvaanja pokretnim strojnim
dijelovima
zatitna odjea za vatrogasce
zatitna odjea za radove pjeskarenja sa zrnatim abrazivima
odijela za zatitu u vodi
odijela za spaavanje u vodi,

Ostalo
zatitni prekrivai
plutajua pomagala

Zatitna oprema :

elektroizolacijska motka
elektroispitivaka motka
elektrouzemljiva
elektroizolacijska klijeta
elektroizolacijska prostirka

10

Institut za sigurnost Zagreb d.d.

PRILOG III
NEZAKLJUENI POPIS AKTIVNOSTI I SEKTORA AKTIVNOSTI KOJI ZAHTIJEVAJU UPORABU OSOBNIH
ZATITNIH SREDSTAVA
1. ZATITA GLAVE (ZATITA LUBANJE)

Zatitne kacige
graevinski radovi, naroito radovi na i pod skelama ili u njihovoj blizini i na povienim mjestima rada,
postavljanje i odstranjivanje oplata, montani i instalacijski radovi, radovi sa skelama i ruenje
radovi na metalnim mostovima, metalnim konstrukcijama, visokim stupovima, tornjevima, metalnim
hidraulikim postrojenjima, elianama i valjaonicama, velikim kontejnerima, velikim cjevovodima,
kotlovnicama, energetskim postrojenjima
radovi u jamama, rovovima, oknima i tunelima
zemljani radovi i radovi s kamenom
podzemni radovi, kamenolomi, dnevni kopovi, skladita ugljena
radovi s runim mehaniziranim alatima
miniranje
radovi u blizini dizala, ureaja za dizanje, dizalica i pokretnih traka
radovi na peima za taljenje, elianama, valjaonicama, pogonima za prerada metala, kovanicama i
ljevaonicama
radovi na industrijskim peima, rad u spremnicima, silosima, bunkerima i cjevovodima
radovi u brodogradnji
manevarski radovi u eljeznikom prometu
klaonice
radovi u umarstvu

Zatitni olovni okovratnici


poslovi s izvorima ionizirajuih zraenja
2. ZATITA NOGU

Zatitne cipele s neprobojnim potplatima

armaturni radovi, radovi na temeljima i u cestogradnji


radovi na skelama
radovi na ruenju armature
radovi s betonom i graevinskim elementima, ukljuujui postavljanje i ruenje oplata
radovi na radilitima i u skladitima izvoditelja radova
radovi na krovu
radovi na obradi metala skidanjem strugotine

Zatitne cipele bez neprobojnih potplata


radovi na metalnim mostovima, konstrukcijama, visokim stupovima, tornjevima, dizalima, metalnim
hidraulikim postrojenjima, elianama i valjaonicama, velikim spremnicima, velikim cjevovodima, dizalicama,
kotlovnicama i energetskim postajama
izgradnja pei, instalacija grijanja i provjetravanja i montani radovi
radovi na rekonstrukcijama i odravanju
radovi s visokim peima, elianama, valjaonicama, pogonima za preradu metala, kovanicama,
mehaniziranim kovanicama, postrojenjima za toplo preanje i izvlaenje
radovi u kamenolomima, dnevnim kopovima, skladitima ugljena
izrada i prerada kamena

11

Institut za sigurnost Zagreb d.d.

izrada proizvoda iz ravnog stakla i staklenog posua, obrada i prerada


radovi s odljevima u keramikoj industriji
oblaganje pei u keramikoj industriji
izrada odljeva u keramikoj industriji i industriji graevinskih materijala
transport i skladitenje
radovi sa zamrznutim mesom i pakiranje konzervirane hrane
brodogradnja
manevarski radovi u eljeznikom prometu
radovi u umarstvu
radovi na izradi i odravanju cestovnih i inskih vozila
radovi na odravanju pruga i prunih postrojenja
radovi na odravanju energetskih postrojenja

Zatitne cipele s petama ili klinovima i neprobojnim potplatima


radovi na krovovima

Zatitne cipele s izoliranim potplatima


radovi s ili na vrlo vruim ili vrlo hladnim materijalima

Zatitne cipele koje se mogu lako skinuti


na poslovima na kojima postoji opasnost od prodora rastaljenih tvari
Zatitne cipele za zatitu glenja
Radovi u graditeljstvu, umarstvu, komunalnim djelatnostima, radovi pri kojima postoji mogunost oteenja
glenja
3. ZATITA OIJU ILI LICA

Zatitne naoale, titnici za lice ili zasloni

zavarivanje, bruenje i radovi na rezanju


brtvljenje i klesanje
izrada i prerada kamena
radovi s runim mehaniziranim alatima
radovi na strojevima za obradu uklanjanjem materijala za male strugotine
mehanizirane kovanice
odstranjivanje i lomljenje dijelova
rasprivanje abrazivnih tvari
radovi s otopinama kiselina i luina, dezinfekcijskim sredstvima ili korozivnim sredstvima za ienje
radovi s rasprenim tekuinama
radovi s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini
radovi s toplinskim zraenjem
radovi s laserima
radovi u umarstvu
radovi s rtg aparatima
4. ZATITA ORGANA ZA DISANJE

Respiratori i ureaji za disanje


radovi u spremnicima, skuenim prostorima i industrijskim peima loenih plinom, u kojima moe biti plina
odnosno nedovoljno kisika
radovi u blizini punjenja talionikih pei
radovi u blizini plinskih pretvaraa i plinovoda talionikih pei
radovi u blizini ispusta talionikih pei gdje se mogu pojaviti dimovi tekih metala
radovi na oblaganju pei i posuda za taljenje gdje se moe pojaviti praina
bojenje prskanjem u uvjetima neodgovarajueg odpraivanja
bruenje bojanih povrina u uvjetima neodgovarajueg odpraivanja
nanoenje i bruenje poliesterskih smola u uvjetima neodgovarajueg odpraivanja

12

Institut za sigurnost Zagreb d.d.

radovi
radovi
radovi
radovi
radovi
radovi

na odmaivanju uz primjenu tetnih kemijskih tvari


na runom pretakanju tetnih kemijskih tvari
na bruenju i rezanju metala i nemetala u uvjetima neodgovarajueg odpraivanja
u oknima, kanalizaciji i drugim podzemnih prostorima povezanim s kanalizacijom
u hladnjaama gdje postoji opasnost od istjecanja sredstva za hlaenje
pri primjeni kemijskih sredstava u umarstvu

Jednokratne zatitne maske:


radovi gdje postoje opasnosti od infekcija i zaraza dinih putova
5. ZATITA SLUHA

titnici za ui

radovi s preama za metal


radovi sa strojevima i alatima za buenje, bruenje i rezanje
radovi zemaljskog osoblja u zranim lukama
radovi na strojevima za zabijanje stupova
radovi s runim i mehaniziranim alatima i ureajima
kovaki radovi
bravarsko limarski radovi
radovi na preradi drveta i tekstila
radovi u umarstvu
6. ZATITA TIJELA I RUKU

Zatitna odjea
radovi s kiselinama i lunatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za ienje
(radovi sa tetnim kemijskim tvarima)
radovi sa ili u blizini vruih materijala i gdje se osjeaju uinci topline
radovi s proizvodima iz ravnog stakla
pjeskarenje
radovi u prostorijama za duboko zamrzavanje
radovi u umarstvu
radovi u nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima
radovi gdje se pojavljuju neistoe vezane za koritenje mineralnih ulja, masnoa te izloenost praini
radovi gdje postoji mogunost mehanike ozljede
radovi na strojevima gdje postoji opasnost od zahvaanja pokretnim strojnim dijelovima
radovi gdje postoji opasnost od statinog elektriciteta

Vatrootporna zatitna odjea


za zavarivanje u skuenim prostorima
radovi pri zavarivanju i rezanju elektrinim lukom ili plinom

Neprobojne pregae
uklanjanje kostiju i rezanje
radovi s runim noevima ukljuujui povlaenje noa prema tijelu

Zatitne pregae
Radovi:
zavarivanje
kovanje
lijevanje
rukovanje s kemijskim tvarima
izloenost prskanju vodom
obrada stakla
izloenost prljavtini
izloenost mehanikim ozljedama

13

Institut za sigurnost Zagreb d.d.

Pregae ojaane olovom


radovi u zoni ionizirajueg zraenja

Zatita podlaktice
uklanjanje kostiju i rezanje
zavarivaki poslovi

Rukavice

zavarivanje
rukovanje predmetima otrih rubova, osim strojeva kod kojih postoji opasnost od zahvaanja rukavice
radovi s kiselinama i lunatim otopinama (rukovanje tetnim kemijskim tvarima )
rukovanje s vruim i hladnim predmetima
rukovanje sredstvima rada s prekomjernim vibracijama
rukovanje s infektivnim tvarima
rad na elektroenergetskim postrojenjima
rad s infektivnim otpadom

Rukavice od metalnog pletiva


uklanjanje kostiju i rezanje
redovno rezanje s runim noem u proizvodnji mesnih proizvoda i klaonicama
zamjena noeva na strojevima za rezanje

Rukavice ojaane olovom


radovi u zoni ionizirajueg zraenja

Zatitna oprema
radovi na elektroenergetskim postrojenjima
7. NEPROMOIVA ODJEA
radovi na otvorenom na kii i po hladnom vremenu
radovi s vodom pri ienju i pranju gdje dolazi do prskanja
8. REFLEKTIRAJUA ODJEA
radovi pri kojima radnici moraju biti jasno vidljivi
radovi na javno prometnim povrinama i na poslovima gdje radnici moraju biti jasno vidljivi
9. SIGURNOSNI POJASI

radovi na skelama
sastavljanje prefabriciranih graevinskih elemenata na visini
radovi na visokim stupovima
radovi na krovovima
radovi na odravanju elektroenergetskih objekata, dizalica i dr.
10. SIGURNOSNA UAD

radovi
radovi
radovi
radovi
radovi
radovi
radovi
radovi

14

u kabinama visokih dizalica


u visokim kabinama opreme za utovar i istovar u visokoregalnim skladitima
na visokim dijelovima tornjeva za buenje
u oknima i kanalizaciji
na odravanju graevinskih objekata
na odravanju elektroenergetskih i telekomunikacijskih ureaja
na odravanju iara i uspinjaa
na odravanju plovnih objekata i drugo

Institut za sigurnost Zagreb d.d.

11. ZATITA KOE


proizvodnja premaza
tavljenje koe
radovi na otvorenom prostoru pod utjecajem sunevih zraka
automehaniarski radovi na odravanju cestovnih motornih, vozila gdje je prekomjerna izloenost radnika
naftnim derivatima

15