You are on page 1of 5

CNG N TP HC K 1 MN TON LP 8

NOI DUNG ON TAP NAM HOC 2012-2013


PHN I S
CHNG 1:
NHN A THC
HNG NG THC
PHN TCH A THC THNH NHN T
CHIA A THC
CHNG 2:
CNG TR PHN THC

PHN HNH HC
CHNG 1:
H THNG T GIC
CC KHI NIM LIN QUAN
NG TRUNG BNH
TRUNG TUYN NG VI CNH HUYN CA TAM GIC VUNG
NHNG NG THNG SONG SONG CCH U
CHNG 2:
A GIC A GIC U
CNG THC DIN TCH HNH CH NHT; HNH VUNG; TAM GIC VUNG;
TAM GIC TH NG
CNG TR V SO SNH DIN TCH DA TRN TAM GIC BNG NHAU.

PHN BI TP
PHN TRC NGHIM
1/ Tm mau thc chung cua hai phan thc
A) 12(x-1)

B) 24(x-1)

C) 12(1-x)2

1
3 x 1

va

6
8 1 x

D) - 24(x-1)2

2/ Tm n thc A va n thc B e bieu thc 8x 3 + B + 1 + A tr thanh


lap phng mot tong
A) A= 6x va B= 12x 2
B) A = 6x 2 va B = 12x
C) A= 6x va B= 6x 2
D) Ca ba eu sai
3/ Nhan t chung cua a thc 6a 2b -12a2b2 +9a4b2 la
A) 3ab
B) -6a2b
C) -3ab
D) 3a2b
4/ Hnh thoi co 2 ng cheo bang 6cm va 8cm th canh bang :
A) 10 cm B) 5 cm
C) 12,5 cm
D) 7 cm
5/ Nhng t giac ac biet nao co 2 ng cheo bang nhau ?
A) Hnh ch nhat
B) Hnh bnh hanh
C) Hnh thang can
D) Hnh thang can va hnh ch nhat

6/ Hnh bnh hanh la t giac co:


a) Hai ng cheo cat nhau tai trung iem moi ng
b) Cac cap canh oi song song
c) Hai canh oi bang nhau
d) a va b ung
7/ Khi phan tch
a) (x 1)2

x2 2x + 1 thanh nhan t,
b) (x 2)2
c) (x + 1) 2

d) (x + 2) 2

x2 6x 9
co ieu kien xac nh la:
x3
b) x 3
c) x 4
d ) x 4

8/ Cho phan thc A=


a ) x 3

9/ S dung hang ang thc, cho a thc x 3 3x 2 3x 1 bang:


a) (x+1) 3
b) (x-1)3
c) x3+ 13
d) x3-13
10/ Hnh ch nhat la hnh vuong neu:
a) Co hai dng cheo bang nhau
b) Co cac canh oi bang nhau
c) Co hai canh ke bang nhau
d) Tat ca eu ung
11/ Hnh ch nhat va hnh thoi co iem giong nhau la:
a) Hai ng cheo bang nhau
b) Bon canh eu bang nhau
c) Bon goc eu bang nhau
d) La hnh bnh hanh
12/ Tch cua (x+2)(2-x) bang :
a) x2 -4
b) 4-x2

c) x2-2x+4

13/ Gia tr bieu thc (x-1)(x2+x+1) tai x=-1 la :


a) -2
b) 2
c) 1

d) Mot ket qua khac

d) -1

14/ Cho (2x-3)(2x+1)+35 = 4x(x-5) th gia tr cua x la :


1
1
a)
b)
c) 2
d) -2
2
2
15/ Co hay khong mot a giac eu n canh co tong cac goc trong la
12650 th :
a) n=10
b) n=9
c) n=8
d) Khong co
16/ Cho ABC trung tuyen AM th ( thi S la die n tch )
a) S ABM 2S ABC
b) S ABC 2S ABM

c) S ABM S ABC

d) S AMC S ABC

17/ a thc thch hp trong o trong e phan thc


a) 4(x-2)

b) x-2

c) 4(x+2)

4 x 2 16
[]
va
bang nhau la :
2
x
x 2x
d) x+2

18/ Thng cua a thc x 2 - 3x+2 va a thc x-2 la:


a)x+1
b)x-1
c)x+2
d)x-3
2
x 1
19/ Rut gon phan thc 3
ta c:
x x2 x 1
1
1
2
1
a)
;
b)
;
c)
;
d)
x 1
x2
x2
x 1
20/ ng cheo cua mot hnh vuong bang 2 dm. canh cua hnh vuong
o bang:
3
4
a)1dm
b) dm
c) 2 dm
d) dm
2
3
21/ So o mot goc cua luc giac eu la:
a)1350
b)1200
c)1500
d)2000
22/ e viet a thc x 2 - +
a. x

b.

1
thanh bnh phng cua 1 hieu th cho la:
4

1
x
4

c. 2x

d. x

23/ Cho bieu thc (x y)2 (y x) 2 . Ket qua sau khi rut gon la:
a. 2x2

b. 0

c. 2y2

d. -4xy

24/ Cho bieu thc (a b)3 + (b a)3. Ket qua sau khi rut gon la:
a. 2a3

b. 2b3

c. 0

d. 6a2b

D
= 1000. So o D
la:
25/ Cho hnh thang can ABCD. Biet B
a. 1400

b. 800

c. 900

d. 400

= 8x, D
= 12x, B
= 10x, C
= 6x. So o A
la:
26/ Cho t giac ABCD. Biet A
a. 1000

b. 1200

c. 170 0

d. 1500

la:
= 1100. So o cua C
27/ Cho hnh thang can ABCD. Biet A
a. 1100

b. 800

c. 700

d. 2700

28/ Mau thc chung cua hai phan thc

2
1
va
la :
2
3 x( x 1)
(1 x )

A) 3x(x 1)2

C) 3x(1 - x)

B) (1 x)2

D) 3(x -1) ( 1 x)2

: D
: B
: C
= 1 : 2 : 3 : 4 . So o cac goc cua t giac
29/ T giac ABCD co A
la :
= 1200 ; D
= D
= 400 ; B
= 800 ; C
= 1600
= B
= C
= 900
A) A
B) A
= 1080 ; D
= 720 ; D
= 360 ; B
= 720 ; C
= 1440
= 1440 ; B
= 1080 ; C
= 360
C) A
D) A
30/ Tnh (2x + 3) ( 4x 2 6x + 9) :
A) 2x3 + 27
B) 8x3 27

C) 8x3 + 27

D) ( 2x + 3)

31/ o dai hai ng cheo cua hnh thoi la 24cm va 32cm . o dai canh cua
hnh thoi la :
A) 40 cm
B) 20cm
C) 28cm
D) 30cm
32/ Phan thc nao bang phan thc
A)

x2 4
xy 2 y

B)

x2 4
?
xy 2 y

( x 2) 2
x ( y 2)

C)

x2
y

D)

33/ Hnh bnh hanh co bao nhieu truc oi xng ?


A) 0 truc
B) 1 truc
C) 2 truc
34/ Phan thc
A) x 2
D) x 2
35/ Tnh
A) 1

x
co ngha khi :
x2
B) x 0 vax 2

D) 4 truc

C) x 0

x
1

:
x 1 1 x

B) 0

y
x2

C) 1

36/ Tm cau sai trong cac phep rut gon sau :


2 xy x
2 xy 2 x
2 xy 2 1
A)

B)

C)

6y 3
6y 2 3
6 xy 6 3

D)

x 1
x 1

D)

2 xy 2 x x

6y 6
3

37/ Hnh thoi co hai ng cheo bang 6cm va 8 cm th canh bang :


A) 10cm
B) 5cm
C) 25cm
D) 7cm

PHN BI TP:
CAC EM CAN LAM CAC BAI TAP TRONG E CNG ON TAP TOAN HOC KY 1
CUA QUAN NHAT E NH LAI TAT CA CAC LOAI BAI TAP TRONG HOC KY 1. TRONG E
CNG CUNG CO NHNG BAI TOAN KHO CAC EM CAN GIA THEO KHA NANG CU A
MNH VA NH GHI NHAN LAI CAC LOI SAI VA CAC CACH LAM N GIAN VA HAY. CHU
Y CAN PHAI XEM LAI CAC BAI TAP TRONG PHAN ON TAP CHNG 1 AI VA HNH A
C GIAI TRONG HOC KY 1. NEU THC HIEN UNG HNG` DAN TREN TH CHAC
CAC EM SE AT C KET QUA UNG KHA NANG CUA MNH.

CHC CC EM T C KT QU CAO
TRONG K THI HC K 1