You are on page 1of 1

Bng m li v cch sa iu ha LG

1. CH01 Li cm bin nhit gi vo cc trong.


Nguyn nhn: H mch, mi hn km, li bn trong mch.
Khc phc: Kim tra li cc mi hn, mch in t
2. CH02 - Li cm bin nhit ng vo cc trong
Nguyn nhn: Hng cm bin,
Khc phc: Lin h vi cng ty sa iu ha t mua cm bin
3. CH03 - Li dy dn tn hiu t cc trong n iu khin (Remote)
Nguyn nhn: H mch, kt ni sai, li iu khin
Khc phc: Kim tra v sinh li iu khin, nu khng c th nn mua
iu khin mi cng
hng v model
4. CH04 Li bm nc x hoc cng tc phao
Nguyn nhn: Cng tc phao m. Tnh trng bnh thng l ng.
Khc phc: Kim tra cng tc phao, nu m th ng vo
5. CH05 & CH53 - Tn hiu kt ni cc trong v cc ngoi
Nguyn nhn: ng truyn tn hiu km
Khc phc: Kim tra ng truyn tn hiu gia 2 cc
6. CH06 Li cm bin nhit ng ra cc trong.
Nguyn nhn: H mch, mi hn km, li bn trong mch.
Khc phc: Vic khc phc lin quan ti mch in t cn c chuyn mn
nn tt nht nu bn
khng r th hy nh cng ty sa iu ha ti nh ti kim tra khc phc
gip cho bn.
7. CH07 Li ch vn hnh khng ng nht( ch xy ra my iu
ha hai chiu).
Nguyn nhn: Cc cc trong hot ng khng cng mt ch .
Khc phc: Kim tra li
8. CH33 Li nhit ng y ca my nn cao (trn 105 oC).
Nguyn nhn: Cm bin nhit cao trn ng y my nn.
Khc phc: Kim tra cm bin
9. CH44 Li cm bin nhit gi vo.
Nguyn nhn: H mch, mi hn km, li bn trong mch.
10. CH45 - Li cm bin nhit ng ca dn nng.
Nguyn nhn: H mch, mi hn km, li bn trong mch.
11. CH47 - Cm bin nhit trn ng y.
Nguyn nhn: H mch, mi hn km, li bn trong mch.
12. CH51 - Qu ti
Nguyn nhn: Tng cng sut cc cc trong ln ln cc ngoi.
13. CH54 - Nhm pha
Nguyn nhn: u nhm dy in 3 pha. M li:
14. CH60
IC cm trn mch gin nng inverter b li.
15. CH61
Dn nng khng thot nhit c.
16. CH62
Li nhit cao ic ngun.
17. CH67
Qut dn nng b kt, h hng.