You are on page 1of 2

Kanluranin noong Ikalawang Yugto ng Imperyalismo

Nasakop na
Bansa

China

Japan

Pilipinas

Malaysia

Indonesi
a

IndoChina

Kanluraning
Bansa na
Nakasakop

Paraan ng
Pananakop

Patakarang
Ipinatupad

Walang nabanggit.

Walang nabanggit.

Walang nabanggit.

Dahil sa pagsasara
ng daungan.

Dahil sa kanilang
malakas na
puwersa.

Binuksan muli nila


ang mga dungan
upang makapasok
ang mga
kanliraning bansa.

Natutunan ng mga
hapones ang
makabagong
kagamitan,
teknolohiya at
makabagong
pamumuhay.

Spain

Mayaman sa ginto,
at may mahusay
na daungan tulad
ng Maynila.

Sa pamamagitan
ng pakikipaglaban
at pakikipag
sandugauan.

Portugal,
Netherlands at
England

Mayaman sa
pampalasa, mga
sentro ng
kalakalan at
maayos na
daungan.

Sa pamamagitan
ng malalakas na
kanyon at barkong
pandigma.

Portugal,
Netherlands at
England

Mayaman sa mga
pampalasa, at
mga sentro ng
kalakalan at
maayos na
daungan.

Portugal

United States

France

Dahilan ng
Pananakop
Naghangad na
magkaroon ng
kolonyasa
Silangang Asya
partikular ang
China.

Mayamang
kalikasan at
magandang
daungan.

Sa pamamagitan
ng malakas na
puwersang
pandigma at
gumamit din ng
divide and rule
policy upang
mapasunod at
masakop ang isla.
Sa pamamagitan
ng pang-aapi sa
mga misyonerong
katoliko.

Ipinatupad nila
ang sanduguan at
ipinalaganap nila
ang relihiyong
Kristiyanismo.
Ipinatupad ang
monopolyo sa
pangangalakal ng
mga pamapalasa
ng Dutch.
Ipinatupad nila
ang divide rule
and policy at
nagtatag ng Dutch
East India
Company.
Direktang
pinamahalaan ng
French ang IndoChina at ipinagutos din ang
pagtatanim ng
palay.

Epekto

Naging mas malapit


ang mga Espanyol
sa mga Pilipino.

Walang nabangit.

Upang mapasunod
at masakop ang isla
at pinagisahin ang
mga kompanya na
magpadala ng
paglayag sa Asya.

Lumaganap ang
kagutuman dahil
halos lahat ng
inaning palay ay
kinuha ng mga
French.

Myanma
r

England

Ang paglusob ng
Burma sa estado
ng Assam, at
Manipur at sa
hidwaan sa
kalakalan

Sa pamamagitan
ng Digmaan.

Ipinatupad nila
ang patakarang
Resident System.

Ang dayuhang ay
may karapatang
makipag-usap,
makipagsundo,
makipagkalakalan at
magdesisyon sa
usaping panlabas.