You are on page 1of 3

1.

Aarok - pagsukat sa lalim ng tubig


gamit ang sariling katawan o ibang
pansukat.

16. Dayap - sitrus; halaman namay


maasim nabunga
17. Dumaratal - dumarating

2. Aba - dukha
18. Dunong - talino o kaalaman
3. Aglahi - pangungutya o pagmamaliit
ng isang lahi.
4. Alumana - pag-aasikaso.
5. Antak - matinding sakit mula sa
natamong sugat.
6. Armenya - bansa sa timogkanlurang Asya na napapalibutan ng
mga bansang Turkiya, Georgiya,
Turkiya, Georgia, Iran at Azerbaijan.

19. Duruan - tusukan; tuhugan


20. Garing - pangil ng elepante na
matigas at kulay puti
21. Gulod - mataas na pook, burol o
talampas
22. Hapag - mesa na gawa sa kawayan
23. Hapo - paghingal dahil sa pagod

7. Balintuna-isang pahayag na
sumasalungat sa umiiral na
paniniwala.

24. Hibo - sulsol

8. Bawa - bawal; bawas; bawat

26. Ihugos - ipababa ang isang bagay


mula sa kinalalagyan nito gamit ang
lubid.

9. Berbanya - lugar na kathang-isip


lamang ng may-akda

25. Hungkag - walang anumang laman

10. Binabata - tinitiis na pagdurusa.

27. Ilog Jordan -ilog na nagsisilbing


hangganan ng Israel at Jordan.
Dumadaloy ito pa-timog mula Syria.

11. Bulaos - ito ang daanan ng mga


hayop tungo sa inuman at paliguan
nila

28. Inimbulog - pinalipad pg mataas

12. Bumbong - isang sisidlan


nakaraniwang gawa sa kawayan.

29. Kaniig - taong kinakausap ng


matalik
30. Kapara - kapareho

13. Daluhong - isang biglaang


paglulusob

31. Karbungko - batong matingkad at


kulay pula

14. Datay - nakaratay dahil sa sakit


32. Karosa - malaking karwahe
15. Dawag - baging na may maliliit,
matitinik na bulaklak.

33. Katad - pinatuyong balat ng hayop.

34. Kawasa - matatag.


35. Kinatigan - pinanigan o
kinampihan.
36. Kinaurali - nakipagsabwatan.

52. Nagahis - nadaig ng lakas o


kapangyarihan
53. Nag-inot - dahan-dahan.
54. Nagpisan - magkasamang
manirahan sa iisang tahanan.

37. Kuhila - taong taksil


55. Nagulantang - nagulat.
38. Labaha - matalas na kasangkapan na
ginagamit bilang pang-ahit ng balbas
o buhok.

56. Nakatalos - nakaunawa.


57. Nahapis - nalungkot; naawa sa sarili

39. Lango - lasing


58. Namitig - napulikat.
40. Linsad - wala sa wastong
pagkakalagay o 'di kaya ay
pagkakapuwesto
41. Luhog - pakiusap o pagsamo.
42. Lunos - pagkaawa; hindi lumiliyab
na kahoy.
43. Magkamayaw - magkaroon ng gulo
44. Magniig - malapit na kaugnayan ng
dalawang tao

59. Napaghulo - napag-isipan o nasuri


60. Napaglining - napag-isipang mabuti;
napagbulaybulayan.
61. Natilihan - natigilan.
62. Nilalik - bakal o kahoy na ang hubog
ay pinakinis.
63. Nililimi - sinusuring mabuiti
64. Nagnuynoy bulay-bulayin.

45. Malirip - masisid nang malalim;


mapagbulaybulayan.

65. Natambad - nalantad

46. Mapugto - maputol; huminto o


tumigil

66. Olikornyo - ibong pinangangalagaan


ng tao

47. Mili - sapagkat

67. Pagkadaop - pagkakalapat ng mga


kamay tulad na lamang ng
nagdarasal; pagkasanib

48. Munsing-munsing - maliliit o


mumunli.

68. Pantas - matalinong tao


49. Muog - tanggulan
50. Nabahaw - ang paggaling ng sugat
51. Naduhagi - nabigo.

69. Piedras Platas - puno na likhangisip ng may-akda

70. Prasko - isang bote na karaniwan ay


kulay berde at nilalagyan ng tubig o
alak.

81. Siphayo - pang-aapi.

71. Renda - istrap na nakakabit sa


magkabilang dulo ng bara sa bibig
ng kabayo upang ito'y makontrol.

83. Sutla - pine, makintab at malambot


na sinulid o sedang gawa mula sa
himaymay ng silkworm.

72. Salaghati - sama ng loob.

84. Tabor - bundok sa Hilagang Israel


malapit sa Nazareth na may 1,929
talampakan ang taas.

73. Salamisim - alaala.


74. Saliwa - magkabaligtad na pares.

82. Suson - isang panloob nakasuotan

85. Tinangisan - pag-iyak dulot ng


matinding pagdadalamhati.

75. Sampaga - sampaguita.


86. Tinitikis - sinasadya
76. Sangkalan - isang blokeng
ginagamit na hiwaan.

87. Tumalima - sumunod

77. Sansalop - sukat na katumbas ng


tatlong litro

88. Tumok - ang malagong pagtubo ng


dame

78. Sapala - imposible o hindi maaaring


mangyari.

89. Ukilkil - panggigiit


90. Umugin - bugbugin

79. Sapin-sapin - nagkapatong-patong.


91. Uslak - hangal; tanga
80. Simboryo - bubong nahugis
kalahating bilog.