You are on page 1of 4

1.

Set podataka koji slui za izgradnju modela


stabla odlucivanja naziva se "set za validaciju".

10. Kod metode potroacke koarice do


dodatnih korisnih zakljucaka moemo doci ako
transakcijskoj bazi podataka dodamo:

Netocno
2. Stablo odlucivanja ne moe imati predikcijske
vrijednosti ako se u korijen stavi:

a. podatke sa kreditnih kartica kupaca


11. Kod stabla odlucivanja na krajnjem elementu
(listu) nalazi se:

b. atribut sa najmanjim informacijskim dobitkom


c. klasa
3. Koji je od navedenih algoritama za izgradnju
stabla odlucivanja komercijalan?

12. Kod izgradnje stabla odlucivanja osnovni


problem je koji atribut staviti u:

c. C5.0
a. korijen stabla
4. Koja od navedenih naredbi nije naredba koju
moemo pronaci u ARFF datoteci?

13. Koji od navedenih algoritama nije algoritam


za izgradnju stabla odlucivanja?

b. @tree
5. Problem over-fittinga stabla odlucivanja moe
se rijeiti:

a. T 4.5
Koji od navedenih algoritama za izgradnju stabla
odlucivanja je nastariji?

b. skracivanjem stabla
6. Metoda potroacke koarice koristi se
uglavnom u:

c. ID3
14. Algoritam a priori je najpoznatiji predstavnik:

c. maloprodaji

a. asocijacija

7. Ako kod primjene metode potroacke


koarice elimo proizvode promatrati u
skupinama onda moemo uvesti:

15. Kolacici (programski segment) se koristi kod


analize:
c. web uporabe

a. prividne varijable
8. Kombinatorna eksplozija u metodi potroacke
koarice dovodi do:

16. Aktivnosti ekstrakcije, transformacije i


punjenja podataka (Extract/Transform/Load) su
karakteristicne za izgradnju:

b. zaguenja sustava

(Odabrati sve tocno!)

9. Stupanj pouzdanosti (A,B) dobivamo


dijeljenjem ukupnog broja transakcija koje
sadravaju A I B sa:

a. skladita podataka

b. brojem transakcija koje sadravaju A

17. ivotni ciklus jednog kupca elektronicke


trgovine biste mogli saznati primjenom:

Stupanj podrke (B,A) izraunavamo tako da


podijelimo ukupan broj transakcija koje sadre A
i B sa:

a. sekvencijalne analize

c. ukupnim brojem transakcija

b. OLAP alata

Ukoliko se eli prikazati samo jedan proizvod, uz


ignoriranje svih ostalih osim eljenog proizvoda,
odnosno kada se radi izbor samo jednog lana
iz dimenzije, koristi se operacija:

c. Slice/ Dice

c. asocijacijska pravila

Rekurzivno dijeliti osnovni skup podataka sve


dok svaki odjeljak sadri u cijelosti primjer jedne
klase podatakaje osnovna ideja

23. Stablo odlucivanja ne moe imati


predikcijske vrijednosti ako se u korijen stavi:
b. identifikacijski atribut

a. klasifikacije
18. Neuronske mree se mogu koristiti za
kreiranje:

24. Algoritam za izgradnju stabla odlucivanja koji


radi samo sa nominalnim vrijednostima je:
c. ID3

c. klasifikacija
25. Prva naredba u ARFF datoteci uvijek je:
Neuronska mrea ui o okolini:
b. @relation
b. kroz iterativni proces podeavanja sinaptikih
teina i pragova
Reenicu Student je_pristupio Ispitu
predikatnom logikom prvog reda, mogue je
prikazati kao:
b. je_pristupio (Student, Ispit).
Ukoliko mehanizam zakljuivanja prvo uzima
uvjet pravila (tijelo) i traga kroz liste poznatih
injenica da bi ga zadovoljio i proglaava
tonom glavu pravila kada su svi uvjeti
zadovoljeni, rije je o:
a. lananom uvezivanju unatrag
19. Kontrola izvoenja zakljucivanja koja je
voena podacima i kod koje se put definira
ovisno o vrijednostima parametra u cvoru naziva
se:

26. Informacijski dobitak mjeri:


c. ocekivanu redukciju entropije
27. Ako skup S sadri isti broj pozitivnih i
negativnih primjera onda vrijedi:
b. Entropija (S) = 1
c. prekinut ce se algoritam i izgraditi stablo na
osnovu podataka do pojave nedostajace
vrijednosti
Problem kombinatorne eksplozije u metodi
potroacke koarice rijeavamo sa:
c. tehnikom rezanja
Kod stabla odlucivanja klasa se uvijek specificira
na: a. listu

b. lancano uvezivanje unaprijed

Prividne varijable u metodi potroacke koarice


predstavljaju: b. skupine proizvoda

20. Preduvjet koritenja alata za rudarenje po


podacima je ucitavanje kocke podataka iz
skladita podataka.

28. Do problema kombinatorne ekslozije


vjerojatno nece doci ako metodu potroacke
koaricekoristimo za:

Netocno
21. Neuronske mree je moguce primijeniti i u
onim slucajevima/poslovnim problemima kada
ne postoje velike kolicine numerickih podataka iz
prolosti.

a. pronalaenje veza izmeu vie od 2


proizvoda
Programski alat "Weka" moe kao izvor
podataka koristiti ARFF datoteke.
Odgovor: Tono

Netocno
22. Metoda potroacke koarice koristi:

29. Programski alat "Weka" moe kao izvor


podataka koristiti samo ARFF datoteke?

Netocno
30. Programski alat "Weka" omogucava graficku
vizualizaciju kreiranih stabla odlucivanja?
Tocno
Skupina sustava za potporu odlucivanju koji
pruaju alate i algoritme za samostalnu
izgradnju specificnih, a time i
razlicitih aplikacija za potporu odlucivanju,
nazivaju se:
b. generatorima ISPUO
Pracenje ponaanja pojedinog posjetitelja web
stranice i njegova analiza je primarni zadatak:
d. rudarenja web uporabe
31. Set podataka koji slui za izgradnju modela
stabla odlucivanja naziva se "set za treniranje".
Tocno
32. Vjerojatnost da transakcija ili dogaaj sadri
i dogaaj A i dogaaj B, odnosno koji govori
kolikose cesto pojavljuje pravilo naziva se:

36. Sekvencijalna pravila se mogu prikazati


tablicom odlucivanja.
Tocno
37. Rezultat primjene asocijacija 30 % kupaca
kupuje kruh i mlijeko, s 2% potpore znaci:
b. a. Da je 30% kupaca kupilo kruh i mlijeko i da
postoji vjerojatnost od 0,02 da ce kupac kada
kupi kruh,kupiti i mljijeko
38. Sustav znanja nije moguce graditi za sva
poslovna podrucja. Pogodni su samo za
podrucja u kojima postoji vrh od 10% izvoaca
cije se dobro rjeavanje problema/ odlucivanje
jako razlikujeod loih rjeavaca problema.
Tocno
39. Informacijski sustavi koji su dizajnirani
iskljucivo za specificne profesionalne
namjenepojedinog korisnika u poslovnoj
organizaciji mogu pripadati kategoriji:
a. sustava za potporu odlucivanju
b. ekspertnih sustava

b. Stupanj potpore (Support)

40. Kod semantickih mrea, mehanizam


zakljucivanja koristi:

33. Sekvenca se moe promatrati kao


asocijacija u vremenskom periodu.

b. nasljeivanje svojstava

Tocno

41. Analizu potroacke koarice nije moguce


napraviti koritenjem:

34. Opisana pretpostavka o stanju u operacijskoj


okolini nekog sustava u odrenom
trenutku,odnosno narativni opis problemske
situacije odlucivanja, naziva se scenarijem.
Tocno
35. Utvrivanje skupova "jakih" elemenata s
odreenim stupnjem potpore i povjerenja je
svojstvenoza:
Odabrati netocno!
c. klasifikacije

a. grupiranja
42. Analiza kojom se nastoji utvrditi utjecaj
promjene ulaznih podataka (parametara) na
rezultirajucu promjenjivu naziva se analizom
osjetljivosti ( sensitivity analysis). U nju se
ubrajaju:
a. Goal seeking analiza
b. analiza "Ako-Tada"

43. Za otkrivanje pravila odluke u Doctusu koristi


se
a. dedukcija
b. indukcija
44. Indukcijsko stablo dobiveno zakljucivanjem
na temelju slucajeva u ljusci znanja Doctus je
proizvod primjene C4.5 algoritma koji pripada
skupini klasifikacijskih dana mining algoritama.
Tocno
Mjera oekivane redukcije entropije uzrokovanu
razdvajanjem primjera na osnovu odreenog
atributa (A) je:
c. informacijski dobitak
Ako svi lanovi skupa S pripadaju istoj klasi
onda vrijedi:
b. Entropija (S) = 0