You are on page 1of 4

CAKRE

TA SU CAKRE?
Cakre su energetski centri u telu. U prevodu cakra Tocak svetlosti . Svi mi posedu
jemo odredenu energiju koja okru uje na e telo . Ta energija centrirana je unutar te
la u sedam ivcanih i energetskih centara sme tenih du kicme.
Energije cakri u na em telu se uvek vrte u smeru kazaljke na satu, a na njih utice
na e emotivno, duhovno i fizicko zdravlje, ali i obrnuto.
PRVA CAKRA
Osnovna Cakra-Mhuladhara (izmedju anusa i genitalija), povezana je s bazicnom ivo
tnom energijom i adrenalinom. Kontroli e va ne ivotne reakcije.
Predstavlja opstanak, hrabrost volju, ivotnu energiju, temelje. Sme tena je na dnu
kicme. Boja koja je predstavlja je crvena. Utice na na odnos prema materijalnim o
stvarenjima, telu i hrani koju jedemo. Povezana sa familijarnim nasledem, domom,
tradicijom. Odnosi se i na fizicko pre ivljavanje i zadovoljenje svih va nih fizick
ih potreba kao to su: hrana, pice, odeca i ostalo.
Ako cakra je previ e zatvorena:
Osobi nedostaje vitalnosti, te ko mo e materijalizovati svoje ideje, ima finansijske
probleme, ima strah od promena i licnih iskustava. Osoba se oslanja na roditelj
e, partnere i sve osobe od autoriteta.
Nedostaje joj inicijativa i sklona je svet posmatrati kao opasno, neprijateljsko
mesto, i da su sve osobe protiv nje.
Ako cakra je previ e otvorena:
Osoba je nezadovoljna i nezasicena na materijalnom planu. Usmerena je prema mate
rijalnim sticanjima. Sklona je preteranom fizickom iscrpljivanju, i mo e iveti u ne
prekidnom strahu od gubitka novca, imovine, snage i zdravlja. Zbog toga se opses
ivno posvecuje nezi vlastitog tela, kao i preteranoj brizi oko hrane koju jede,
a moguca je i hipohondrija. Mnogi duhovni ljudi imaju ovu cakru neuravnote enu, je
r smatraju da ona predstavlja ni i plan koji treba prerasti, no prava je istina u
tome da prva cakra na materijalnom planu manifestuje ideje i duhovne dosege sedm
e cakre.
DRUGA CAKRA
Druga Cakra (Svadhisthana) se nalazi u nervom centru u predelu iznad polnih orga
na (ili 3 prsta ispod pupka)
-lotosa 6 latica. Povezana je sa zadovoljstvom i osecajima.
Druga cakra predstavlja seks, kreativnost, razmno avanje, porodicu i inspiraciju.
Sme taj: polni organi. Boja
narancasta.
Deluje na odnos prema seksualnosti, ali i nagonskom, nesvesnom bicu, u kojem su
sakrivine najdublje elje, udnje i sposobnost za do ivljavanje ivotnih u itaka.
Kada je zatvorena:
Osoba se oseca nedovoljno vrednom i privlacnom, pla i se svojih reakcija i emocija
kao sto su bes, strah, tuga. Sklona je preteranoj racionalizaciji potiskivanju
svojih emocija, kao i nepriznatih udnji i potreba. Ne ivi u svom telu, ne zna u nj
emu u ivati, mo e imati probleme sa frigidno cu ili impotencijom.
Kada je previ e otvorena:
Osoba je sklona isisavanju tudje energije za zadovoljenje vlastitih potreba. Mo e
koristiti svoje seksualne partnere na cisto telesnom nivou, ne vodeci racuna o n
jihovim emocijama, ali takodje i sama sebe ranjava nepo tivanjem svog vlastitog te

la i njegovom zapu tanju.


Kada ispravno radi:
Ova cakra daje sposobnost da covek u iva u plodovima svoga rada, i da spontano i p
rirodno izra ava svoje emocije, elje i potrebe u partnerskim odnosima.
TRECA CAKRA
Solarni pleksus cakra( Manipura) u nervnom centru iznad pupka lotos sa 10 latica
. Kontroli e dotok energije u sve unutra nje organe ispod dijafragme i povezana je s
a gusteracom.
Treca cakra predstavlja ego, centar emocija, intelekt i um. Nalazi se u Solar pl
eksusu. ute je boje
Deluje na odnos prema ambiciji, autoritetima, moci, agresiji. Odgovorna je za na
osecaj samopo tovanja i vlastitog integriteta.
Kada je zatvorena:
Osoba je pasivno agresivna, ne zna se izboriti za svoje mesto pod suncem, nervir
aju je tudi uspesi i dostignuca, preterano skromna i popustljiva, ali znutra vrl
o frustrirana i besna. Takodjersu prisutne sve vrste strahova, posebno strah od
neuspeha, strah da ce biti ismejana, prevarena, iskori cena, itd.
Kada je cakra previse otvorena:
Osoba ne bira sredstva da ostvari svoje profesionalne ciljeve, sklona je tiransk
om pona anju, nametanju svoje volje drugima, verbalnoj i fizickoj agresiji, kojom
poku ava prikriti osecaj unutra nje slabosti i nemoci.
Uravnote ena cakra na pozitivan nacin osna uje svoj ego, koji se izra ava pozitivno a
ne agresivno, daje moc hrabrosti i odlucnosti, ali tako da se ne povreduju tude
licne granice.
CETVRTA CAKRA
Srcana cakra - Anahata (u centru grudi) lotos sa 12 latica. Povezana je sa srcem
, grudima i plucima.
Predstavlja bezuslovnu ljubav, odanost, veru i saosecanje. Sme tena je u predelu s
rca. Boja koja je predstavlja je zelena.
Deluje na odnos prema svim vidovima ljubavi. Ne samo na ljubav prema polnim part
nerima, vec je u pitanju vi i oblik unutra nje svesti. Osoba sposobna voleti sebe i
druge ljude i svet u celini, i u sebi je razvila univerzalno saosecanje.
Kada je ova cakra zatvorena:
Osoba je neprekidno sumnjicava prema drugima, te ko izra ava svoju naklonost, a iznu
tra se oseca nedovoljno voljena ili bezvredna, bez obzira na to koliko se ljudi
oko nje trude da joj ugode.
Kada je cakra previ e otvorena:
Osoba se preterano rtvuje za druge i ne zna reci ne. Popustljiva je i sentimental
na, sklona preteranoj idealizaciji, ma tovitoj romantici, samosa aljenju i poklanjan
ju ljubavi osobama, koje toga nisu vredne.
Uravnote ena cakra:
Ova cakra daje sposobnost emotivne inteligencije. Osoba je sposobna prepoznati i
razumeti svoje i tude emotivne potrebe, zna harmonizovati suprotnosti u samoj s
ebii ima harmonican prirodni osecaj koji izra ava svima oko sebe.
PETA CAKRA
Grlena cakra- Visuddha (u osnovi grla), u dnu vrata u blizini titne lezde - lotosa
16 latica. Povezana je s mi ljenjem kao i s komunikacijom i govorom.
Peta cakra predstavlja glas, istinu, komunikaciju i vi e znanje. Nalazi se grlo, b
oja plava.
Deluje na na u sposobnost komunikacije. Covek govorom izra ava ono sto misli i oseca

. To je i cakra volje i licnog izbora, odgovornosti i kreativnosti.


Kada je zatvorena:
Osoba ima strah od javnog izra avanja vlastitih stavova. Mo e biti sklon imitiranju
tudih ideja i misli. Takode mo e biti sklona preteranom usavr avanju racionalizaciji
, akademskom znanju, koje nije provereno u praksi. Takode, mo e biti dekoncentrisa
na, neorganizovana ali i nedru tvena.
Kada je previ e otvorena:
Osoba ima sklonost mentalnom nadmudrivanju i nekorisnim raspravama. Osoba previ e
govori, previ e je usmerena na jake reci koje iritiraju okolinu. Ne zna slu ati svoj
e sagovornike, upada u rec, verbalno je netakticna i okrutna. Volja je prenagla en
a, moguca je i nervna rastrojenost koje je posledica mentalne preopterecenosti.
Uravnote ena cakra:
Osobi daje sposobnost mudrog i lepog izra avanja, koje dotice ljudska srca. Komuni
kacija se vi e ne do ivljava kao nadmetanje vec kao most koji pro iruje obostranu perc
epciju stvarnosti. Volja se uravnote uje sa emocijama, odgovornost prema sebi i dr
ugima do ivljava se prirodno, bez opterecenja.
ESTA CAKRA
Ceona cakra -Ajna (u sred cela), poznatija pod nazivom trece oko - lotos sa 2 la
tice. Povezana je s glavom, ocima i uop teno sa percepcijom. Na dubljoj razini pov
ezana je s na om unutra njo cu i fiziolo kim razumevanjem.
Predstavlja viziju i intuiciju, sme tena je na trecem oku, podrucju izmedu obrva.
Boja je indigo ili tamno plava.
Deluje na sposobnost unutra njeg videnja, intuicije, traganja za lepotom, istinom
i mudro cu. To je cakra ideala, vizija, ma te i snova.
Kada je zatvorena:
Osoba nije sposobna do iveti dublje istine previ e je pragmaticna i sterilna, sklona
povr nosti i svojevrsnoj slepoci, kada su u pitanju njene du evne dimenzije. Blokir
ana je originalnost, osoba ne vidi ili ne zna izraziti svoje unutra nje talente.
Kada je previse otvorena:
Osoba je sklona razlicitim iluzijama i be anju od realnosti. Stvarnost nikada nije
dovoljno savr ena u onoj meri, u kojoj je ona vidi na svom unutra njem planu, to mo e
dovesti do trajnog osecaja frustracije.
Uravnote ena:
Cakra daje moc da se iskoriste razliciti psihicki potencijali . Osoba je sposobn
a videti su tinu stvari, mudrost stvara na temelju licnih iskustava, oseca unutra nj
eg vodica i zna prepoznati pravi trenutak za delovanje.
SEDMA CAKRA
Krunska cakra- Sahasrara (celo - teme iznad kose) - lotosa 1000 latica. Otvara s
e prema gore i nedeluje samostalno vec zavisi o ispravnom delovanju drugih cakri
kako bi uop te dobila mogucnost razvoja.
Sahasrara je prvobitno ishodi te vremena, prostora, energije, mase i materije. Ona
nije ishod ili izvor u vremenu ili prostoru. Ona je neprouzroceni uzrok svih uz
roka.
Povezuje nas sa univerzalnom energijom i Bo anskom sve cu. Predstavlja jedinstvo i p
oniznost. Sme tena je na vrhu glave a boja je ljubicasta.
Ovo je cakra svesti i samospoznaje. U njoj su sadr ana sva na a uverenja, kao i spos
obnost svesnog usmeravanja i transformisanja tih uverenja.
Kada je cakra zatvorena:
Osoba nema svest o smislu licnog zivota, nejasna joj je njena svrha i licna misi
ja. Prepu ta se vodjstvu razlicitih duhovnih autoriteta, ne poseduje duhovni integ
ritet i sklona je naru avati tudi. Mi ljenje je pobrkano, osoba se ne oseca povezana
sa univerzalnim principima.
Kada je cakra previse otvorena:
Osoba mo e patiti od nerealnih ideja, razviti duhovni ego i razne oblike duhovne d

iskriminacije prema svima onima, koji imaju drugacija uverenja. Takode, osoba mo e
biti zavisna o duhovnosti i be ati u nju, pritisnuta te kocama materijalnog ivljenja
. Mnogi la ni gurui imaju prenagla enu ovu cakru.
Uravnote ena cakra
Ova cakra daje sposobnost dubokih duhovnih uvida, kao i sposobnost odbacivanja n
egativnih, blokirajucih uverenja. Osoba ivi dosledno, u skladu sa licnim uverenji
ma na svim planovima svoga bica.