You are on page 1of 47

Na osnovu lana 1. alineja 1. i lana 58. stav 4.

Zakona o upravljanju otpadom


("Slubene novine Federacije BiH", broj 33/03), federalni ministar prostornog
ureenja i okolia donosi
PRAVILNIK
O KATEGORIJAMA OTPADA SA LISTAMA
I - OPE ODREDBE
lan 1.
Ovim pravilnikom propisuju se kategorije otpada sa listama, prema osobinama
otpada i djelatnostima iz kojih potjee otpad, te obaveza njihovog koritenja.
II - KATALOG OTPADA
lan 2.
Otpad se svrstava prema osobinama i djelatnostima iz kojih potjee otpad u
dvadeset grupa.
Grupe otpada i pojedinani naziv otpada oznaeni su esteroznamenkastim kljunim
brojevima.
Prve dvije znamenke oznaavaju djelatnost iz koje potjee otpad, druge dvije
znamenke oznaavaju proces u kojem je otpad nastao, i zadnje dvije znamenke
oznaavaju dio procesa iz kojeg otpad potjee.
lan 3.
Opasni otpad u Katalogu otpada ima oznaku zvjezdice (*).
Opasan otpad je i svaki otpad koji ima jednu ili vie sljedeih karakteristika:
1) plamite 55 oC
2) sadri jednu ili vie supstanci iz I grupe otrova u ukupnoj koncentraciji 0,1%
3) sadri jednu ili vie supstanci iz II grupe otrova u ukupnoj koncentraciji 3%
4) sadri jednu ili vie supstanci iz III grupe otrova u ukupnoj koncentraciji 25%
5) sadri jednu ili vie korozivnih supstanci klasificiranih R35 u ukupnoj koncentraciji
1% ili R34 u ukupnoj koncentraciji 5%
6) sadri jednu ili vie nadraujuih supstanci klasificiranih R41 u ukupnoj
koncentraciji 10% ili R36, R37, R38 u ukupnoj koncentraciji 20%

7) sadri jednu od kancerogenih supstanci, kategorija 1. ili 2. u ukupnoj koncentraciji


0,1%
8) sadri jednu od kancerogenih supstanci, kategorije 3. u ukupnoj koncentraciji 1%
9) sadri jednu supstancu toksinu za reprodukciju, kategorija 1. ili 2. klasificiranoj
R60 i R61 u ukupnoj koncentraciji 1% ili kategorija 3. supstancu klasifi- ciranoj kao
R62, R63 u ukupnoj koncentraciji 5%
10) sadri jednu mutagenu supstancu, kategorija 1. ili 2. klasificiranoj R46 u ukupnoj
koncentraciji 0,1% ili kategorija 3. supstancu klasificiranoj kao R40 u ukupnoj
koncentraciji 1 %.
lan 4.
Za potrebe upravljanja otpadom, proizvoa ili operator otpada, kao i sve nadlene
institucije duni su da klasificiraju otpad prema Katalogu otpada koji se nalazi u
prilogu ovog pravilnika i ini njegov sastavni dio.
lan 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenim
novinama Federacije BiH".
KATALOG OTPADA
AKTIVNOSTI KOJE GENERIRAJU OTPAD
01 00 00 Otpad koji nastaje kod istraivanja i kopanja ruda, iskopavanja i drobljenja
kamenja i od fizikog i hemijskog obraivanja ruda;
02 00 00 Otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, umarstva,
lova i ribarstva, pripremanja hrane i prerade;
03 00 00 Otpad od prerade drveta i proizvodnje ploa i namjetaja, celuloze, papira i
kartona;
04 00 00 Otpad iz koarske, krznarske i tekstilne industrije;
05 00 00 Otpad od prerade nafte, preiavanja prirodnog gasa i pirolitike obrade
uglja;
06 00 00 Otpad iz anorganskih hemijskih procesa;
07 00 00 Otpad iz organskih hemijskih procesa;
08 00 00 Otpad od proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene premaza (boje, lakovi
i staklasti emajli), ljepila, sredstva za zaptivanje i tamparskih boja;
09 00 00 Otpad iz fotografske industrije;

10 00 00 Otpad iz termikih procesa;


11 00 00 Otpad koji potjee od hemijske povrinske obrade i zatite metala;
hidrometalurgija obojenih metala;
12 00 00 Otpad od oblikovanja i povrinske fiziko-hemijske obrade metala i
plastike;
13 00 00 Otpadna tena goriva i ulja (osim jestivog ulja, 05 i 12);
14 00 00 Otpad od organskih materija koje se koriste kao rastvarai (osim 07 00 00 i
08 00 00);
15 00 00 Ambalaa; apsorbensi, materijali za upijanje, filterski materijali i zatitna
odjea koja nije specificirana na drugi nain;
16 00 00 Otpad koji nije drugdje specificiran u katalogu;
17 00 00 Graevinski otpad i otpad od ruenja objekata (ukljuujui otpad od
izgradnje cesta);
18 00 00 Otpad koji nastaje kod zatite zdravlja ljudi i ivotinja i/ili srodnih
istraivanja (iskljuujui otpad iz domainstava i restorana koji ne potjee iz
neposredne zdravstvene zatite);
19 00 00 Otpad iz postrojenja za upravljanje otpadom, postrojenja za preiavanje
gradskih otpadnih voda i pripremu vode za pie i industrijsku upotrebu;
20 00 00 Komunalni otpad i slini otpad iz industrijskih i zanatskih pogona,
ukljuujui odvojeno prikupljene frakcije.
NAZIV OTPADA
01 OTPAD KOJI NASTAJE KOD ISTRAIVANJA I KOPANJA RUDA, OD
ISKOPAVANJA I DROBLJENJA KAMENJA I FIZIKOG I HEMIJSKOG
OBRA\IVANJA RUDA
01 01 otpad od iskopavanja ruda
01 01 01 otpad od iskopavanja eljezonosnih ruda
01 01 02 otpad od iskopavanja neeljezonosnih ruda
01 03 otpad od fizike i hemijske prerade eljezonosnih ruda
01 03 04* kiseli talozi od prerade sulfidne rude
01 03 05* ostali talozi koji sadre opasne materije

01 03 06 taloi koji nisu navedeni pod 01 03 04 i


01 03 05
01 03 07* druge vrste otpada koji sadri opasne materije i koji je nastao od fizike i
hemijske obrade eljezonosnih ruda
01 03 08 prainasti i prakasti otpad koji nije naveden pod 01 03 07
01 03 09 crveno blato iz proizvodnje aluminijuma koje nije otpad naveden pod 01 03
07
01 03 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
01 04 otpad od fizike i hemijske prerade neeljezonosnih ruda
01 04 07* otpad koji sadri opasne materije, a koji je nastao od fizike i hemijske
obrade neeljezonosnih ruda
01 04 08 otpadni ljunak i ljaka koji nije naveden pod 01 04 07
01 04 09 otpadni pijesak i otpadne vrste gline
01 04 10 prainasti i prakasti otpad koji nije naveden pod 01 04 07
01 04 11 otpad od prerade kalijum karbonata i natrijum hlorida koji nije naveden pod
01 04 07
01 04 12 talozi i drugi otpad od pranja i ienja ruda koji nisu navedeni pod 01 04 07
i 01 04 11
01 04 13 otpad od rezanja i piljenja kamena koji nije naveden pod 01 04 07
01 04 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
01 05 isplani muljevi i ostali otpad od buenja
01 05 04 isplani muljevi koji sadre slatku vodu i otpad
01 05 05* isplani muljevi koji sadre ulje i otpad
01 05 06* isplani muljevi koji sadre opasne materije
01 05 07 isplani muljevi koji sadre barit i otpad koji nije naveden pod 01 05 05 i 01
05 06
01 05 08 isplani muljevi koji sadre hloride i otpad koji nije naveden pod 01 05 05 i
01 05 06
01 05 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain

02 OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH


KULTURA, UMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA
HRANE I PRERADE
02 01 otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura,
umarstva,
lova i ribarstva
02 01 01 talozi od ispiranja i ienja
02 01 02 otpadna ivotinjska tkiva
02 01 03 otpadna biljna tkiva
02 01 04 otpadna plastika (iskljuujui ambalau)
02 01 06 ivotinjske fekalije, urin i gnoj (ukljuujui pokvarenu slamu), efiluenti, koji
se posebno sakupljaju i obrauju izvan kruga njihovog nastanka
02 01 07 otpad od iskoritavanja uma
02 01 08* otpad od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi a koji sadri opasne
materije
02 01 09 otpad od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi a koji nije naveden pod
02 01 08
02 01 10 otpadni metal
02 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
02 02 otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i drugih namirnica ivotinjskog
porijekla
02 02 01 talozi od ispiranja i ienja
02 02 02 otpadno ivotinjsko tkivo
02 02 03 materijali neprikladni za potronju ili preradu
02 02 04 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
02 03 otpad od pripremanja i prerade voa, povra, itarica, jestivih ulja, kakaa,
kafe, aja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakata kvasca,
pripreme i fermentacije melase

02 03 01 talozi od ispiranja, ienja, guljenja, centrifugiranja i separacije


02 03 02 otpad od sredstava za konzerviranje
02 03 03 otpad od ekstrakcije otapalom
02 03 04 materijali neprikladni za potronju ili preradu
02 03 05 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 03 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
02 04 otpad od proizvodnje eera
02 04 01 blato od ienja i ispiranja repe
02 04 02 kalcij karbonat izvan specifikacije
02 04 03 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 04 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
02 05 otpad iz mljekarske industrije
02 05 01 materijali neprikladni za potronju ili preradu
02 05 02 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka
02 05 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
02 06 otpad iz pekarske i slastiarske industrije
02 06 01 materijali neprikladni za potronju ili preradu
02 06 02 otpad od sredstava za konzerviranje
02 06 03 otpad od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka
02 06 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
02 07 otpad od proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pia (iskljuujui kafu,
aj i kakao)
02 07 01 otpad od ispiranja, ienja i mehanike obrade sirovina
02 07 02 otpad od destilacije alkohola
02 07 03 otpad od hemijske obrade
02 07 04 materijali neprikladni za potronju ili preradu

02 07 05 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihovog nastanka


02 07 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
03 OTPAD OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE PLOA I NAMJETAJA,
CELULOZE, PAPIRA I KARTONA
03 01 otpad od prerade drveta i proizvodnje ploa i namjetaja
03 01 01 otpadna kora i pluto
03 01 04* piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverice i furnir koji sadre
opasne materije
03 01 05 piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverice i furnir koji ne
sadre opasne materije
03 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
03 02 otpad od zatite drveta
03 02 01* nehalogenirana organska sredstva za zatitu drveta
03 02 02* organo-hlorna sredstva za zatitu drveta
03 02 03* organo-metalna sredstva za zatitu drveta
03 02 04* anorganska sredstva za zatitu drveta
03 02 05* ostala sredstva za zatitu drva koja sadre opasne materije
03 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
03 03 otpad od proizvodnje celuloze, papira i kartona i obrade
03 03 01 otpadna kora i otpaci drveta
03 03 02 muljevi od obrade sulfitnih lugova (od povrata komponenti iz tekuine za
kuhanje)
03 03 05 muljevi od obezbojenja kod recikliranja papira
03 03 07 mehaniki izdvojeni kart od obrade celuloze otpadnog papira i kartona
03 03 08 otpad od sortiranja papira i kartona za reciklau
03 03 09 otpadno kreno blato
03 03 10 muljevi od vlaknastih otpadaka, vlakana, karta i premaznih otpadaka

03 03 11 muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji nisu navedeni pod 03


03 10
03 03 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
04 OTPAD IZ KOARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE
04 01 otpad iz koarske i krznarske industrije
04 01 01 otpad od uklanjanja potkonog tkiva i razlaganja kreom
04 01 02 otpad od kreenja sirove koe
04 01 03* otpad od odmaivanja koji sadri otapala bez tekue faze
04 01 04 tekuine od tavljenja koje sadre hrom
04 01 05 tekuine od tavljenja koje ne sadre hrom
04 01 06 muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu nastanka, koji sadre
hrom
04 01 07 muljevi, posebno od obrade efluenata na mjestu nastanka, koji ne sadre
hrom
04 01 08 otpadna tavljena koa (plava platna, strugotine, otpaci, prah za poliranje)
koja sadri hrom
04 01 09 otpad od obrade i zavrne obrade
04 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
04 02 otpad iz tekstilne industrije
04 02 09 otpad od mjeovitih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil,
elastomer, plastomer)
04 02 10 organske materije iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)
04 02 14* otpad od zavrne obrade koji sadri organska otapala
04 02 15 otpad od zavrne obrade koji nije naveden pod 04 02 14
04 02 16* sredstva za bojenje i pigmenti koji sadre opasne materije
04 02 17 sredstva za bojenje i pigmenti koji nisu navedeni pod 04 02 16
04 02 19* muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadre
opasne materije

04 02 20 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni


pod 04 02 19
04 02 21 otpad od nepreraenih tekstilnih vlakana
04 02 22 otpad od preraenih tekstilnih vlakana
04 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
05 OTPAD OD PRERADE NAFTE, PREIAVANJA ZEMNOG GASA I
PIROLITIKE OBRADE UGLJA
05 01 otpad od prerade nafte
05 01 02* muljevi od odsoljavanja
05 01 03* muljevi iz spremnika
05 01 04* kiseli muljevi iz alkilacije
05 01 05* razlivena nafta
05 01 06* masni muljevi od odravanja ureaja i opreme
05 01 07* kiseli katrani
05 01 08* ostali katrani
05 01 09* muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji sadre opasne
materije
05 01 10 muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji nisu navedeni pod 05
01 09
05 01 11* otpad od uporabe baza u procesu preiavanja nafte
05 01 12* ulja koja sadre kiseline
05 01 13 muljevi od pripremne vode za kotlove
05 01 14 otpad od kolona za hlaenje
05 01 15* istroena glina za filtraciju
05 01 16 otpad koji sadri sumpor iz procesa odsumporavanja nafte
05 01 17 bitumen
05 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain

05 06 otpad od pirolitike obrade uglja


05 06 01* kiseli katrani
05 06 03* ostali katrani
05 06 04 otpad iz kolona za hlaenje
05 06 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
05 07 otpad od preiavanja i prenosa zemnog gasa
05 07 01* otpad koji sadri ivu
05 07 02 otpad koji sadri sumpor
05 07 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 OTPAD IZ ANORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA
06 01 otpad iz proizvodnje, formulacije, dobave i upotrebe (PFDU) kiselina
06 01 01* sumporna i sumporasta (sulfatna i sulfitna) kiselina
06 01 02* hloridna kiselina (hlorovodonina kiselina)
06 01 03* fluoridna kiselina (fluorovodonina kiselina)
06 01 04* fosfatna kiselina i fosforasta kiselina
06 01 05* azotna i azotasta (nitratna i nitritna) kiselina
06 01 06* ostale kiseline
06 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 02 otpad iz PFDU baza
06 02 01* kalcijum hidroksid
06 02 03* amonijum hidroksid
06 02 04* natrijum i kalijum hidroksid
06 02 05* ostale baze
06 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 03 otpad iz PFDU soli i njihovih rastvora i metalnih oksida

06 03 11* soli i rastvori koje sadre cijanide


06 03 13* soli i rastvori koje sadre teke metale
06 03 14 soli i rastvori koje nisu navedene u 06 03 11 i 06 03 13
06 03 15* metalni oksidi koji sadre teke metale
06 03 16 metalni oksidi koji nisu navedeni u 06 03 15
06 03 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 04 otpad koji sadri metale i koji nije naveden u 06 03
06 04 03* otpad koji sadri arsen
06 04 04* otpad koji sadri ivu
06 04 05* otpad koji sadri ostale teke metale
06 04 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 05 muljevi od obrade otpadnih voda u pogonu
06 05 02* muljevi od obrade otpadnih voda u pogonu koji sadre opasne materije
06 05 03 muljevi od obrade otpadnih voda u pogonu koji nisu navedeni u 06 05 02
06 06 otpad od PFDU sumpornih hemikalija, od hemijskih procesa sa
sumporom i procesa odsumporavanja
06 06 02* otpad koji sadri opasne sulfide
06 06 03 otpad koji sadri sulfide i koji nije naveden u 06 06 02
06 06 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 07 otpad od PFDU halogena i halogenih hemijskih procesa
06 07 01* otpad od elektrolize koji sadri azbest
06 07 02* aktivni ugljen iz proizvodnje hlora
06 07 03* mulj barijum sulfata koji sadri ivu
06 07 04* otopine i kiseline, kao npr. kontaktna kiselina
06 07 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 08 otpad od PFDU silicijuma i silicijumovih spojeva

06 08 02* otpad koji sadri opasne silkone


06 08 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 09 otpad od PFDU fosfornih hemikalija i fosfornih hemijskih procesa
06 09 02 ljaka koja sadri fosfor
06 09 03* otpad iz hemijskih procesa kalcijuma koji sadri opasne materije ili je
kontaminiran opasnim materijama
06 09 04 otpad iz hemijskih procesa kalcijuma koji nije naveden u 06 09 03
06 09 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 10 otpad od PFDU azotnih hemikalija, azotnih hemijskih procesa
proizvodnje gnojiva
06 10 02* otpad koji sadri opasne materije
06 10 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 11 otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i sredstava za bojenje
06 11 01 otpad iz hemijskih procesa kalcijuma iz proizvodnje titanijum dioksida
06 11 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
06 13 otpad od ostalih procesa anorganske hernije koji nisu specificirani na
drugi nain
06 13 01* anorganski proizvodi za zatitu bilja, sredstva za zatitu drveta i drugi
biocidi
06 13 02* istroeni aktivni ugljen (osim 06 07 02)
06 13 03 ugljena a
06 13 04* otpad iz prerade azbesta
06 13 05* a
06 13 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
07 OTPAD IZ ORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA
07 01 otpad iz proizvodnje, formulacija, prodaje i upotrebe (PFPU) baznih
organskih hemikalija
07 01 01* vodene tekuine za ispiranje i matini lugovi

07 01 03* organski halogenirani rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi


07 01 04* ostali organski rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 01 07* halogenirani ostaci od reakcija i destilacija
07 01 08* ostali talozi i ostaci reakcija i destilacija
07 01 09* halogenirani filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 01 10* ostali filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 01 11* muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji sadre opasne
materije
07 01 12 muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji nisu navedeni 07 01
11
07 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
07 02 otpad od PFPP proizvodnje, formulacija, prodaje i primjene plastike,
sintetike gume i sintetikih vlakana
07 02 01* vodene tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 02 03* organski halogenirani rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 02 04* ostali organski rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 02 07* halogenirani ostaci od reakcija i destilacija
07 02 08* ostali talozi i ostaci reakcija i destilacija
07 02 09* halogenirani filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 02 10* ostali filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 02 11* muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji sadre opasne
materije
07 02 12 muljevi od obrade efluenata na mjestu nastanka koji nisu navedeni pod 07
01 11
07 02 13 otpadna plastika
07 02 14* otpad iz aditiva koji sadre opasne materije
07 02 15 otpad iz aditiva koji nije naveden pod 07 02 14
07 02 16* otpad koji sadri opasne silikone

07 02 17 otpad koji sadri silikone a koji nije naveden pod 07 02 16


07 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
07 03 otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene organskih boja i
pigmenata (iskljuujui 06 11)
07 03 01* vodene tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 03 03* organski halogenirani rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 03 04* ostali organski rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 03 07* halogenirani ostaci reakcija i destilacija
07 03 08* ostali talozi i ostaci reakcija i destilacija
07 03 09* halogenirani filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 03 10* ostali filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 03 11* muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadre
opasne materije
07 03 12 muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu
navedeni pod
07 03 11
07 03 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
07 04 otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene proizvoda za zatitu
biljaka (osim 02 01 08 i 02 01 09, agensa za zatitu drveta (osim 03 02) i drugih
biocida
07 04 01* vodene tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 04 03* organski halogenirani rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 04 04* ostali organski rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 04 07* halogenirani ostaci reakcija i destilacija
07 04 08* ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 04 09* halogenirani filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 04 10* ostali filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 04 11* muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadre
opasne materije

07 04 12 muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu


navedeni pod
07 04 11
07 04 13* vrsti otpad koji sadri opasne materije
07 04 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
07 05 otpad od proizvodnje, formulacije, primjene i prodaje farmaceutika
07 05 01* vodene tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 05 03* organski halogenirani rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 05 04* ostali organski rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 05 07* halogenirani ostaci od reakcija i destilacija
07 05 08* ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 05 09* halogenirani filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 05 10* ostali filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 05 11* muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadre
opasne materije
07 05 12 muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu
navedeni pod
07 05 11
07 05 13* vrsti otpad koji sadri opasne materije
07 05 14 vrsti otpad koji nije naveden pod 07 05 13
07 05 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
07 06 otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene masti, ulja, sapuna,
deterdenata, sredstava za dezinfekciju i kozmetikih sredstava
07 06 01* vodene tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 06 03* organski halogenirani rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 06 04* ostali organski rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 06 07* halogenirani ostaci od reakcija i destilacija
07 06 08* ostali taloi i ostaci od reakcija i destilacija

07 06 09* halogenirani filterski kolai, istroeni apsorbensi


07 06 10* ostali filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 06 11* muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadre
opasne materije
07 06 12 muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu
navedeni pod
07 03 11
07 06 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
07 07 otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene specijalnih/finih
hemikalija i hemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi nain
07 07 01* vodene tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 07 03* organski halogenirani rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 07 04* ostali organski rastvarai, tekuine za ispiranje i matini lugovi
07 07 07* halogenirani ostaci od reakcija i destilacija
07 07 08* ostali talozi i ostaci od reakcija i destilacija
07 07 09* halogenirani filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 07 10* ostali filterski kolai, istroeni apsorbensi
07 07 11* muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadre
opasne materije
07 07 12 muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu
navedeni pod
07 07 11
07 07 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
08 OTPAD OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, PRODAJE I PRIMJENE
PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA
ZAPTIVANJE I TAMPARSKIH BOJA
08 01 otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje, primjene i uklanjanja boja i
lakova
08 01 11* otpadne boje i lakovi koji sadre organske rastvarae ili druge opasne
materije

08 01 12 otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod


08 01 11
08 01 13* muljevi od boja ili lakova koji sadre organske rastvarae ili druge opasne
materije
08 01 14 muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13
08 01 15* vodeni muljevi koji sadre boje ili lakove koji sadre organske rastvarae ili
druge opasne materije
08 01 16 vodeni muljevi koji sadre boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15
08 01 17* otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadre organske rastvarae ili druge
opasne materije
08 01 18 otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17
08 01 19* vodene suspenzije koje sadre boje ili lakove koji sadre organske
rastvarae ili druge opasne materije
08 01 20 vodene suspenzije koje sadre boje ili lakove a koje nisu navedene pod 08
01 19
08 01 21* otpad od sredstava za uklanjanje/razrjeivaa boja ili lakova
08 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
08 02 otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene ostalih prevlaka
(ukljuujui keramike materijale)
08 02 01 otpadni prahovi za prevlake
08 02 02 vodeni muljevi koji sadre keramike materijale
08 02 03 vodene suspenzije koje sadre keramike materijale
08 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
08 03 otpad od proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene tiskarskih boja
08 03 07 vodeni muljevi koji sadre tintu
08 03 08 vodeni tekui otpad koji sadri tintu
08 03 12* otpad od tinte koji sadri opasne materije
08 03 13 otpad od tinte koji nije naveden pod 08 03 12
08 03 14* muljevi od tinte koji sadre opasne materije

08 03 15 muljevi od tinte koji nisu navedeni pod


08 03 14
08 03 16* otpad od rastvora za graviranje
08 03 17* otpadni tamparski toner koji sadri opasne materije
08 03 18 otpadni tamparski toner koji nije naveden pod 08 03 17
08 03 19* disperzivno ulje
08 03 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
08 04 otpad iz proizvodnje, formulacije, prodaje i primjene ljepila i sredstava za
zaptivanje (ukljuujui vodonepropusne proizvode)
08 04 09* otpadna ljepila i sredstva za zaptivanje koja sadre organske rastvarae ili
druge opasne materije
08 04 10 otpadna ljepila i sredstva za zaptivanje koja nisu navedena pod 08 04 09
08 04 11* muljevi od ljepila i sredstava za zaptivanje koji sadre organske rastvarae
ili druge opasne materije
08 04 12 muljevi od ljepila i sredstava za zaptivanje koji nisu navedeni pod 08 04 11
08 04 13* vodeni muljevi koji sadre ljepila ili sredstva za zaptivanje koja sadre
organske rastvarae ili druge opasne materije
08 04 14 vodeni muljevi koji sadre ljepila ili sredstva za zaptivanje a koji nisu
navedeni pod 08 04 13
08 04 15* vodeni tekui otpad koji sadri ljepila ili sredstva za zaptivanje koja sadre
organske rastvarae ili druge opasne materije
08 04 16 teni vodenasti otpad koji sadri ljepila ili sredstva za zaptivanje koja nisu
navedena pod 08 04 15
08 04 17* kolofonijumsko ulje
08 04 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
08 05 otpad koji nije specificiran na drugi nain pod 08
08 05 01* otpad od izocijanata
09 OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE
09 01 otpad iz fotografske industrije

09 01 01* razvijai i aktivatori na vodenoj osnovi


09 01 02* razvijai za offset ploe na vodenoj osnovi
09 01 03* razvijai na bazi rastvaraa
09 01 04* rastvori fiksira
09 01 05* rastvori za izbjeljivanje i rastvori za izbjeljivanje i fiksiranje
09 01 06* otpad koji sadri srebro, a potjee od obrade fotografskog otpada na
mjestu nastanka
09 01 07 fotografski film i papir koji sadri srebro ili spojeve srebra
09 01 08 fotografski film i papir bez srebra ili spojeva od srebra
09 01 10 kamere za jednokratnu upotrebu bez baterija
09 01 11* kamere za jednokratnu upotrebu s baterijama navedenim pod 16 06 01, 16
06 02 ili 16 06 03
09 01 12 kamere za jednokratnu upotrebu s baterijama koje nisu navedene pod 09
01 11
09 01 13* vodeni tekui otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka
fotografskog otpada koji nije naveden pod 09 01 06
09 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 OTPAD IZ TERMIKIH PROCESA
10 01 otpad iz termoelektrana i ostalih ureaja za spaljivanje (osim 19)
10 01 01 ljaka sa reetki loita, ljaka i praina iz kotlova (osim praine iz kotlova
navedene pod 10 01 04)
10 01 02 letei pepeo od izgaranja uglja
10 01 03 letei pepeo od izgaranja treseta i neobraenog drveta
10 01 04* letei pepeo od izgaranja ulja i praina iz kotlova
10 01 05 vrsti reakcijski ostaci na bazi kalcijuma kod odsumporavanja dimnih
gasova
10 01 07 muljeviti reakcijski ostaci na bazi kalcijuma iz postupka odsumporavanja
dimnih gasova
10 01 09* sumporna (sulfatna) kiselina

10 01 13* letei pepeo od emulgiranih ugljovodonika koji se koriste kao gorivo


10 01 14* ljaka sa reetki loita, ljaka i praina iz kotlova od suspaljivanja koje
sadre opasne materije
10 01 15 ljaka sa reetki loita, ljaka i praina iz kotlova od suspaljivanja koji nisu
navedeni pod 10 01 14
10 01 16* letei pepeo od spaljivanja koji sadri opasne materije
10 01 17 letei pepeo od spaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16
10 01 18* otpad od ienja gasa koji sadri opasne materije
10 01 19 otpad od ienja gasa koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
10 01 20* muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihovog nastanka koji
sadre opasne materije
10 01 21 muljevi od proiavanja efluenata na mjestu njihovog nastanka koji nisu
navedeni pod
10 01 20
10 01 22* vodeni muljevi od ienja kotla koji sadre opasne materije
10 01 23 vodeni muljevi od ienja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22
10 01 24 pijesak iz fluidiziranog sloja
10 01 25 otpad od skladitenja goriva i pripreme elektrana koje rade na ugljen
10 01 26 otpad od preiavanja rashladne vode
10 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 02 otpad iz industrije eljeza i elika
10 02 01 otpad od obrade ljake
10 02 02 neobraena ljaka
10 02 07* vrsti otpad od ienja gasa koji sadri opasne materije
10 02 08 vrsti otpad od ienja gasa koji nije naveden pod 10 02 07
10 02 10 ogorina/-e
10 02 11* otpad od proiavanja otpadne vode koji sadri ulje
10 02 12 otpad od proiavanja otpadne vode koji nije naveden pod 10 02 11

10 02 13* muljevi i filterski kolai od ienja/obrade gasa koji sadre opasne


materije
10 02 14 muljevi i filterski kolai od ienja/obrade gasa koji nisu navedeni pod 10
02 13
10 02 15 ostali muljevi i filterski kolai
10 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 03 otpad iz metalurgije aluminija
10 03 02 istroene anode
10 03 04* ljaka iz primarne proizvodnje
10 03 05 otpad od aluminijuma
10 03 08* ljake iz sekundarne proizvodnje koje sadre soli
10 03 09* crne strugotine iz sekundarne proizvodnje
10 03 15* ljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom isputa zapaljive gasove u
opasnim koliinama
10 03 16 ljaka koja nije navedena pod 10 03 15
10 03 17* otpad od proizvodnje anoda koji sadri otpad
10 03 18 otpad od proizvodnje anoda koji sadri ugljenik i koji nije naveden pod 10
03 17
10 03 19* praina iz dimnog gasa koja sadri opasne materije
10 03 20 praina iz dimnog gasa koja nije navedena po 10 03 19
10 03 21* ostale estice i praina (ukljuujui prainu iz kuglinog mlina) koja sadri
opasne materije
10 03 22 ostale estice i praina (ukljuujui prainu iz kuglinog mlina) koja nije
navedena pod 10 03 21
10 03 23* vrsti otpad od ienja gasa koji sadri opasne materije
10 03 24 vrsti otpad od ienja gasa koji nije naveden pod 10 03 23
10 02 25* muljevi i filterski kolai od ienja gasa koji sadre opasne materije
10 02 26 muljevi i filterski kolai od ienja gasa koji nisu navedeni pod 10 02 25

10 02 27* otpad od preiavanja otpadne vode koji sadri ulje


10 02 28 otpad od preiavanja otpadne vode koji nije naveden pod 10 02 27
10 03 29* otpad od ienja ljake koja sadri sol i crnih strugotina a koji sadri
opasne materije
10 03 30 otpad od ienja ljake koja sadri soli i crnih strugotina a koji nije
naveden pod 10 03 29
10 03 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 04 otpad iz metalurgije olova
10 04 01* troska iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 04 02* strugotine i neista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 04 03* kalcijum arsenat
10 04 04* praina iz dimnih gasova
10 04 05* ostale estice i praina
10 04 06* vrsti otpad od ienja gasa
10 04 07* muljevi i filterski kolai od ienja gasa
10 04 09* otpad od proiavanja rashladne vode koji sadri ulje
10 04 10 otpad od proiavanja rashladne vode koji nije naveden pod 10 04 09
10 04 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 05 otpad iz metalurgije cinka
10 05 01 troska iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 05 03* praina iz dimnih gasova
10 05 04 ostale estice i praina
10 05 05* vrsti otpad od ienja gasa
10 05 06* muljevi i filterski kolai od ienja gasa
10 04 08* otpad od preiavanja rashladne vode koji sadri ulje
10 04 09 otpad od preiavanja rashladne vode koji nije naveden pod 10 05 08

10 05 10* ljaka i neista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom isputaju
zapaljive gasove u opasnim koliinama
10 05 11 ljaka i neista pjena koje nisu navedene pod 10 05 10
10 05 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 06 otpad iz metalurgije bakra
10 0601 troska iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 06 02 troska i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 06 03* praina iz dimnih gasova
10 06 04 ostale estice i praina
10 06 06* vrsti otpad od ienja gasa
10 06 07* muljevi i filterski kolai od ienja gasa
10 06 09* otpad od proiavanja rashladne vode koji sadri ulje
10 06 10 otpad od proiavanja rashladne vode koji nije naveden pod 10 06 09
10 06 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 07 otpad iz metalurgije srebra, zlata i platine
10 07 01 troska iz primame i sekundarne proizvodnje
10 07 02 troska i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 07 03 vrsti otpad od ienja gasa
10 07 04 ostale estice i praina
10 07 05 muljevi i filterski kolai od ienja gasa
10 07 07* otpad od proiavanja rashladne vode koji sadri ulje
10 07 08 otpad od proiavanja rashladne vode koji nije naveden pod 10 07 07
10 07 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 08 otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala
10 08 04 estice i praina
10 08 08* troska iz primarne i sekundarne proizvodnje koja sadri soli

10 08 09 ostala troska
10 08 10* ljaka i neista pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom isputaju
zapaljive gasove u opasnim koliinama
10 08 11 ljaka i neista pjena koje nisu navedene pod 10 08 10
10 08 12* otpad iz proizvodnje anoda koji sadri katran
10 08 13 otpad iz proizvodnje anoda koji sadri ugljenik i koji nije naveden pod 10 08
12
10 08 14 istroene anode
10 08 15* praina iz dimnog gasa koja sadri opasne materije
10 08 16 praina iz dimnog gasa koja nije navedena pod 10 08 15
10 08 17* muljevi i filterski kolai od ienja dimnog gasa koji sadre opasne
materije
10 08 18 muljevi i filterski kolai od ienja dimnog gasa koji nisu navedeni pod 10
08 17
10 08 19* otpad od proiavanja rashladne vode koji sadri ulje
10 08 20 otpad od proiavanja rashladne vode koji nije naveden pod 10 08 19
10 08 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 09 otpad od lijevanja eljeza i elika
10 09 03 troska iz visoke pei
10 09 05* nekoriteni ljevaki pijesak i kalupi koji sadre opasne materije
10 09 06 nekoriteni ljevaki pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 09 05
10 09 07* koriteni ljevaki pijesak i kalupi koji sadre opasne materije
10 09 08 koriteni ljevaki pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 09 07
10 09 09* praina iz dimnog gasa koja sadri opasne materije
10 09 10 praina iz dimnog gasa koja nije navedena pod 10 09 09
10 09 11* ostale estice koje sadre opasne materije
10 09 12 ostale estice koje nisu navedene pod 10 09 11

10 09 13* otpadna veziva koja sadre opasne materije


10 09 14 otpadna veziva koja nisu navedena pod
10 09 13
10 09 15* otpad od agensa za indikaciju pukotina koji sadri opasne materije
10 09 16 otpad od agensa za indikaciju pukotina koji nije naveden pod 10 09 15
10 09 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 10 otpad od lijevanja obojenih metala
10 10 03 ljaka iz visoke pei
10 10 05* nekoriteni ljevaki pijesak i kalupi koji sadre opasne materije
10 10 06 nekoriteni ljevaki pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 10 05
10 10 07* koriteni ljevaki pijesak i kalupi koji sadre opasne materije
10 10 08 koriteni ljevaki pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 10 07
10 10 09* praina iz dimnog gasa koja sadri opasne materije
10 10 10 praina iz dimnog gasa koja nije navedena pod 10 10 09
10 10 11* ostale estice koje sadre opasne materije
10 10 12 ostale estice koje nisu navedene pod 10 10 11
10 10 13* otpadna veziva koja sadre opasne materije
10 10 14 otpadna veziva koja nisu navedena pod
10 10 13
10 10 15* otpad od agensa za indikaciju pukotina koji sadri opasne materije
10 10 16 otpad od agensa za indikaciju pukotina koji nije naveden pod 10 10 15
10 10 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 11 otpad od proizvodnje stakla i proizvoda od stakla
10 11 03 otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla
10 11 05 estice i praina
10 11 09* otpad od pripreme mjeavine prije taljenja koji sadri opasne materije

10 11 10 otpad od pripreme mjeavine prije taljenja koji nije naveden pod 10 11 09


10 11 11* otpad od stakla u malim esticama i stakleni prah koji sadri teke metale
(naprimjer od katodnih cijevi)
10 11 12 otpad od stakla koji nije naveden pod 10 11 11
10 11 13* mulj/ljaka od poliranja i mljevenja stakla koji/-a sadri opasne materije
10 11 14 mulj/ljaka od poliranja i mljevenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13
10 11 15* vrsti otpad od preiavanja dimnog gasa koji sadri opasne materije
10 11 16 vrsti otpad od preiavanja dimnog gasa koji nije naveden pod 10 11 15
10 11 17* muljevi i filterski kolai od preiavanja dimnog gasa koji sadri opasne
materije
10 11 18 muljevi i filterski kolai od preiavanja dimnog gasa koji nije naveden pod
10 11 17
10 11 19* vrsti otpad od preiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji
sadri opasne materije
10 11 20 vrsti otpad od preiavanja efluenata na mjestu njihova nastanka koji nije
naveden pod 10 11 19
10 11 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 12 otpad od proizvodnje keramike robe, cigle, ploica i graevinskog
materijala
10 12 01 otpad od pripreme mjeavina prije peenja
10 12 03 estice i praina
10 12 05 muljevi i filterski kolai od obrade gasa
10 12 06 iskoriteni kalupi
10 12 08 otpad od keramike, cigli, crijepa i graevinskog materijala (nakon termike
obrade)
10 12 09* vrsti otpad od obrade gasa koji sadri opasne materije
10 12 10 vrsti otpad od obrade gasa koji nije naveden pod 10 12 09
10 12 11* otpad od glaziranja koji sadri teke metale
10 12 12 otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11

10 12 13 mulj od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka


10 12 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 13 otpad od proizvodnje cementa, vapna i gipsa te predmeti i proizvodi
napravljeni od njih
10 13 01 odbaene mjeavine prije peenja
10 13 04 otpad od kalciniranja i hidratizacije krea
10 13 06 estice i praina (osim pod 10 13 12 i 10 13 13)
10 13 07 muljevi i filterski kolai od ienja gasa
10 13 09* otpad od proizvodnje azbest-cementa koji sadri azbest
10 13 10 otpad od proizvodnje azbest-cementa koji nije naveden pod 10 13 09
10 13 11 otpad od proizvodnje drugih vezivih materijala na bazi cementa koji nije
naveden pod
10 13 09 i 10 13 10
10 13 12* vrsti otpad od ienja gasa koji sadri opasne materije
10 13 13 vrsti otpad od ienja gasa koji nije naveden pod 10 13 12
10 13 14 otpad i ljaka od betona
10 13 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
10 14 otpad iz krematorijuma
10 14 01* otpad od ienja gasa koji sadri ivu
11 OTPAD KOJI POTJEE OD HEMIJSKE POVRINSKE OBRADE I ZATITE
METALA; HIDROMETALURGIJA OBOJENIH METALA
11 01 otpad od hemijske povrinske obrade metala i zatite metala i drugih
materijala (npr. galvanski procesi, procesi pocinavanja, nagrizanja,
fosfatiranja, alkalinog odmaivanja/luenja, anodizacija)
11 01 05* kiseline za nagrizanje
11 01 06* kiseline koje nisu specificirane na drugi nain
11 01 07* baze za nagrizanje
11 01 08* muljevi od fosfatiranja

11 01 09* muljevi i filterski kolai koji sadre opasne materije


11 01 10 muljevi i filterski kolai koji nisu navedeni pod 11 01 09
11 01 11* vodene tekuine za ispiranje koje sadre opasne materije
11 01 12 vodene tekuine za ispiranje koje nisu navedene pod 11 01 11
11 01 13* otpad od odmaivanja koji sadri opasne materije
11 01 14 otpad od odmaianja koji nije naveden pod
11 01 13
11 01 15* eluati i muljevi iz membranskih ili ionoizmjenjivakih sistema koji sadre
opasne materije
11 01 16* zasiene ili potroene ionoizmjenjivake smole
11 01 98* ostali otpad koji sadri opasne materije
11 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
11 02 otpad i muljevi od hidrometalurgije obojenih metala
11 02 02* muljevi od hidrometalurgije cinka (ukljuujui jarosit i getit)
11 02 03 otpad od proizvodnje anoda za elektrolitike procese u vodenom mediju
11 02 05* otpad od hidrometalurkih procesa s bakrom koji sadri opasne materije
11 02 06 otpad od hidrometalurkih procesa s bakrom koji nije naveden pod 11 02
05
11 02 07* ostali otpad koji sadri opasne materije
11 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
11 03 muljevi i vrstine od procesa otvrdnjavanja (temperiranja)
11 03 01* otpad koji sadri cijanide
11 03 02* ostali otpad
11 05 otpad od procesa tople galvanizacije
11 05 01 tvrdi cink
11 05 02 cinkova praina
11 05 03* vrsti otpad od obrade gasa

11 05 04* potroeni razrjeiva


11 05 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
12 OTPAD OD MEHANIKOG OBLIKOVANJA I FIZIKE I MEHANIKE
POVRINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE
12 01 otpad od oblikovanjai fizike i mehanike obrade metala i plastike
12 01 01 strugotine i opiljci koji sadre eljezo
12 01 02 praina i estice koje sadre eljezo
12 01 03 strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 04 praina i estice obojenih metala
12 01 05 strugotine od (blanjanja i tokarenja) plastike
12 01 06* ulja za obradu na bazi minerala koja sadre halogene (osim emulzija i
otopina)
12 01 07* ulja za obradu na bazi minerala koja ne sadre halogene (osim emulzija i
otopina)
12 01 08* emulzije i rastvori za obradu koje sadre halogene
12 01 09* emulzije i rastvori za obradu koje ne sadre halogene
12 01 10* sintetska ulja za obradu
12 01 12* istroeni voskovi i masti
12 01 13 otpad od zavarivanja
12 01 14* muljevi od obrade koji sadre opasne materije
12 01 15 muljevi od obrade koji nisu navedeni pod
12 01 14
12 01 16* otpad od pjeskarenja koji sadri opasne materije
12 01 17 otpad od pjeskarenja koji nije naveden pod
12 01 16
12 01 18* metalni mulj (mulj od bruenja, honiranja i poliranja) koji sadri ulje
12 01 19* biorazgradivo ulje za obradu
12 01 20* istroene jedinice i materijali za bruenje koji sadre opasne materije

12 01 21 istroene jedinice i materijali za bruenje koji nisu navedeni pod 12 01 20


12 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
12 03 otpad od procesa odmaivanja vodom i parom (osim 11)
12 03 01* vodene tekuine za ispiranje
12 0302* otpad od odmaivanja parom
13 OTPADNA ULJA I OTPAD OD TEKUIH GORIVA (osim jestivih ulja i ulja iz
poglavlja 05,12 i 19)
13 01 otpadna hidraulina ulja
13 01 01* hidraulina ulja koja sadre PCB-e
13 01 04* hlor i hlorirane emulzije
13 01 05* nehlorirane emulzije
13 01 09* hlorirana hidraulina ulja na bazi mineralnih ulja
13 01 10* nehlorirana hidraulina ulja na bazi mineralnih ulja
13 01 11* sintetska hidraulina ulja
13 01 12* biorazgradiva hidraulina ulja
13 01 13* ostala hidraulina ulja
13 02 otpadna ulja za motore, pogonske ureaje i podmazivanje
13 02 04* hlorirana ulja za motore, pogonske ureaje i podmazivanje na bazi
mineralnih ulja
13 02 05* nehlorirana ulja za motore, pogonske ureaje i podmazivanje na bazi
minerala
13 02 06* sintetska ulja za motore, pogonske ureaje i podmazivanje
13 02 07* biorazgradiva ulja za motore, pogonske ureaje i podmazivanje
13 02 08* ostala ulja za motore, pogonske ureaje i podmazivanje
13 03 otpadna izolaciona ulja i ulja za prenos toplote
13 03 01* izolaciona ulja ili ulja za prenos toplote koja sadre PCB-e
13 03 06* hlorirana izolaciona ulja i ulja za prenos toplote na bazi mineralnih ulja

13 03 07* nehlorirana izolaciona ulja i ulja za prenos toplote na bazi mineralnih ulja
13 03 08* sintetska izolaciona ulja i ulja za prenos toplote
13 03 09* biorazgradiva izolaciona ulja i ulja za prenos toplote
13 03 10* ostala izolaciona ulja i ulja za prenos toplote
13 04 ulja sa dna plovila
13 04 01* ulja sa dna plovila iz rijene plovidbe
13 04 02* ulja sa dna plovila iz kanala u pristanitima
13 04 03* ulja sa dna plovila od ostalih navigacija
13 05 sadraj iz odvajaa ulje/voda
13 05 01* vrste materije iz pjeanih komora i odvajaa ulje/voda
13 05 02* muljevi iz odvajaa ulje/voda
13 05 03* muljevi iz ulaznog okna
13 05 06* ulje iz odvajaa ulje/voda
13 05 07* uljana voda iz odvajaa ulje/voda
13 05 08* mjeavine otpada iz pjeanih komora i odvajaa ulje/voda
13 07 otpad od tekuih goriva
13 07 01* mazut i diesel
13 07 02* benzin
13 07 03* ostala goriva (ukljuujui mjeavine)
13 08 zauljeni otpad koji nije specificiran na drugi nain
13 08 01* muljevi ili emulzije iz odsoljivaa
13 08 02* ostale emulzije
13 08 99* otpad koji nije na drugi nain specificiran
14 OTPAD OD ORGANSKIH RASTVARAA, RASHLADNIH MATERIJA I
REAKTIVNIH GORIVA (osim 07 i 08)
14 06 01* hloro-fluorougljovodonici, HCFC, HFC

14 06 02* ostali halogenirani rastvarai i mjeavine rastvaraa


14 06 03* ostali rastvarai i mjeavine rastvaraa
14 01 04* muljevi ili vrsti otpad koji sadri halogenirane rastvarae
14 01 05* muljevi ili vrsti otpad koji sadri ostale rastvarae
15 OTPADNA AMBALAA; APSORBENSI, MATERIJALI ZA UPIJANJE,
FILTERSKI MATERIJALI I ZATITNA ODJEA KOJA NIJE SPECIFICIRANA NA
DRUGI NAIN
15 01 ambalaa (ukljuujui odvojeno skupljani komunalni ambalani otpad)
15 01 01 ambalaa od papira i kartona
15 01 02 ambalaa od plastike
15 01 03 ambalaa od drveta
15 01 04 ambalaa od metala
15 01 05 vieslojna (kompozitna) ambalaa
15 01 06 mijeana ambalaa
15 01 07 staklena ambalaa
15 01 09 tekstilna ambalaa
15 01 10* ambalaa koja sadri ostatke opasnih materija ili je oneiena opasnim
materijama
15 01 11* metalna ambalaa koja sadri opasne vrste porozne matrice (npr. azbest),
ukljuujui prazne sprej-doze
15 02 apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zatitna odjea
15 02 02* apsorbensi, filterski materijali (ukljuujui filtere za ulje koji nisu na drugi
nain specificirani), materijali za upijanje i zatitna odjea oneiena opasnim
materijema
15 02 03 apsorbensi, filterski materijali, materijali za upijanje i zatitna odjea koja
nije navedena pod 15 02 02
16 OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U KATALOGU
16 01 stara vozila iz razliitih naina prevoza (ukljuujui necestovna sredstva)

i otpad od rastavljanja starih vozila i odravanja vozila (osim 13,14,16 06 i 16


08)
16 01 03 stare gume
16 01 04* naputena vozila
16 01 06 stara vozila koja ne sadre ni tenosti ni druge opasne komponente
16 01 07* filteri za ulje
16 01 08* komponente koje sadre ivu
16 01 09* komponente koje sadre PCB-e
16 01 10* eksplozivne komponente (npr. zrani jastuci)
16 01 11* koione obloge koje sadre azbest
16 01 12 koione obloge koje nisu navedene pod
16 01 11
16 01 13* tenosti za konice
16 01 14* antifriz tenosti koje sadre opasne materije
16 01 15 antifriz tenosti koje nisu navedene pod
16 01 14
16 01 16 spremnici za teni gas
16 01 17 metali sa sadrajem eljeza
16 01 18 obojeni metali
16 01 19 plastika
16 01 20 staklo
16 01 21* opasne komponente koje nisu navedene pod
16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14
16 01 22 komponente koje nisu specificirane na drugi nain
16 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
16 02 otpad iz elektrine i elektronske opreme
16 02 09* transformatori i kondenzatori koji sadre PCB-e

16 02 10* stara oprema koja sadri PCB-e ili je oneiena istima, a nije navedena
pod
16 02 09
16 02 11* stara oprema koja sadri hloro-fluorougljovodonike, HCFC, HFC
16 02 12* stara oprema koja sadri slobodni azbest
16 02 13* stara oprema koja sadri opasne komponentei koje nisu navedene pod 16
02 09 to 16 02 12
16 02 14 stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* opasne komponente izvaene iz stare opreme
16 02 16 opasne komponente izvaene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16
02 15
16 03 neispravne are (izvan specifikacija) i nekoriteni proizvodi
16 03 03* anorganski otpad koji sadri opasne materije
16 03 04 anorganski otpad koji nije naveden pod
16 03 03
16 03 05* organski otpad koji sadri opasne materije
16 03 06 organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05
16 04 otpad od eksplozivnih predmeta
16 04 01* otpad od municije
16 04 02* otpad od vatrometa
16 04 03* ostali otpad od eksploziva
16 05 gasovi u posudama pod pritiskom i odbaene hemikalije
16 05 04* gasovi u posudama pod pritiskom (ukljuujui halone) koji sadre opasne
materije
16 05 05 gasovi u posudama pod pritiskom koji nisu navedeni pod 16 05 04
16 05 06* laboratorijske hemikalije koje se sastoje od ili sadre opasne materije,
ukljuujui mjeavine laboratorijskih hemikalija
16 05 07* odbaene anorganske hemikalije koje se sastoje od ili sadre opasne
materije

16 05 08* odbaene organske hemikalije koje se sastoje od ili sadre opasne


materije
16 05 09 odbaene hemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05
08
16 06 baterije i akumulatori
16 06 01* olovne baterije
16 06 02* nikal-kadmijum baterije
16 06 03* baterije sa ivom (osim 16 06 03)
16 06 04 alkalne baterije (osim 16 06 03)
16 06 05 ostale baterije i akumulatori
16 06 06* odvojeno skupljani elektroliti iz baterija i akumulatora
16 07 otpad od ienja spremnika za prijevoz i skladitenje (osim 05 i 13)
16 07 08* otpad koji sadri ulja
16 07 09* otpad koji sadri ostale otpadne materije
16 07 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
16 08 istroeni katalizatori
16 08 01 istroeni katalizatori koji sadre zlato, srebro, renijum, rodijum, paladijum,
iridijum ili platinu (osim 16 08 07)
16 08 02* istroeni katalizatori koji sadre opasne prelazne metale ii ili spojeve
opasnih prelaznih metala
16 08 03 istroeni katalizatori koji sadre prijelazne kovine ili spojeve prijelaznih
kovina a koji nisu specificirani na drugi nain
16 08 04 istroeni teni katalizatori za katalitiko krekovanje (osim 16 08 07)
16 08 05* istroeni katalizatori koji sadre fosfornu kiselinu
16 06 06* istroene tenosti koritene kao katalizatori
16 08 07* istroeni katalizatori oneieni/kontaminirani opasnim materijama
16 09 oksidirajue materije
16 09 01* permanganati, npr. kalijum permanganat

16 09 02* hromati, npr. kalijum hromat, kalijum ili natrijum dihromat


16 09 03* peroksidi, npr. vodonik peroksid
16 09 04* oksidirajue materije koje nisu specificirane na drugi nain
16 10 vodeni tekui otpad namijenjen za obradu izvan mjesta nastanka
16 10 01* teni vodenasti otpad koji sadri opasne materije
16 10 02 teni vodenasti otpad koji nije naveden pod
16 10 01
16 10 03* vodeni koncentrati koji sadre opasne materije
16 10 04 vodeni koncentrati koji nisu navedeni pod
16 10 03
16 11 otpadne obloge i vatrostalni otpad
16 11 01* obloge i vatrostalni otpad iz metalurkih procesa na bazi ugljenika koji
sadri opasne materije
16 11 02 obloge i vatrostalni otpad iz metalurkih procesa na bazi ugljenika koji nije
naveden pod 16 11 01
16 11 03* ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurkih procesa koji sadre opasne
materije
16 11 04 ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurkih procesa koji nisu navedeni
pod 16 11 03
16 11 05* ostale obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurkih procesa koji sadre
opasne materije
16 11 06 ostale obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurkih procesa koji nisu navedeni
pod 16 11 05
17 GRA\EVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUENJA OBJEKATA (UKLJUUJUI
ISKOPANU ZEMLJU SA ONEIENIH/KONTAMINIRANIH LOKACIJA)
17 01 beton, opeka/cigle, crjepovi/ploice i keramika
17 01 01 beton
17 01 02 opeka/cigle
17 01 03 crjepovi/ploice i keramika

17 01 06* mjeavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepova/ploica i keramike


koje sadre opasne materije
17 01 07 mjeavine betona, opeke, crijepova/ploica i keramike koje nisu navedene
pod 17 01 06
17 02 drvo, staklo i plastika
17 02 01 drvo
17 02 02 staklo
17 02 03 plastika
17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadre ili su oneieni/kontaminirani opasnim
materijama
17 03 mjeavine bitumena, (ugljeni) katran i proizvodi koji sadre katran
17 03 01* mjeavine bitumena koje sadre ugljeni katran
17 03 02 mjeavine bitumena koje nisu navedene pod
17 03 01
17 03 03* (ugljeni) katran i proizvodi koji sadre katran
17 04 metali (ukljuujui njihove legure)
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 eljezo i elik
17 04 06 kalaj
17 04 07 mijeani metali
17 04 09* metalni otpad oneien/kontaminiran opasnim materijema
17 04 10* kablovi koji sadre ulje, (ugljeni) katran i druge opasne materije
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
17 05 zemlja (ukljuujui iskopanu zemlju s oneienih/kontaminiranih
lokacija), kamenje i iskopana zemlja od rada bagera

17 05 03* zemlja i kamenje koji sadre opasne materije


17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod
17 05 03
17 05 05* iskopana zemlja od rada bagera koja sadri opasne materije
17 05 06 iskopana zemlja koja nije navedena pod
17 05 05
17 05 07* ljunak za pruge koji sadri opasne materije
17 05 08 ljunak za pruge koji nije naveden pod
17 05 07
17 06 izolacioni materijali i graevinski materijali koji sadre azbest
17 06 01* izolacioni materijali koji sadre azbest
17 06 03* ostali izolacijski materijali koji se sastoje od ili sadre opasne materije
17 06 04 izolacioni materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* graevinski materijali koji sadre azbest
17 08 graevinski materijal na bazi gipsa
17 08 01* graevinski materijal na bazi gipsa oneien/kontaminiran opasnim
materijama
17 08 02 graevinski materijal na bazi gipsa koji nije naveden pod 17 08 01
17 09 ostali graevinski otpad i otpad od ruenja
17 09 01* graevinski otpad i otpad od ruenja koji sadri ivu
17 09 02* graevinski otpad i otpad od ruenja koji sadri PCB
17 09 03* ostali graevinski otpad i otpad od ruenja (ukljuujui mijeani otpad) koji
sadri opasne materije
17 09 04 mijeani graevinski otpad i otpad od ruenja koj i nije naveden pod 17 0
01, 17 09 02 i 17 09 03
18 OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZATITE ZDRAVLJA LJUDI I IVOTINJA I/ILI
SRODNIH ISTRAIVANJA (iskljuujui otpad iz domainstava i restorana koji
ne potjee iz neposredne zdravstvene zatite)
18 01 otpad od njege novoroenadi, dijagnosticiranja, lijeenja ili prevencije
bolesti kod ljudi

18 01 01 otri predmeti (osim 18 01 03)


18 01 02 dijelovi ljudskog tijela i organi, vreice i konzerve krvi (osim 18 01 03)
18 01 03* ostali otpad ije je sakupljanje i odlaganje podvrgnuto specijalnim
zahtjevima radi prevencije infekcije
18 01 04 otpad ije sakupljanje i odlaganje nije podvrgnuto specijalnim zahtjevima
radi prevencije infekcije (npr. rublje, zavoji od gipsa, posteljina, odjea za
jednokratnu primjenu, platno, pelene...)
18 01 06* hemikalije koje se sastoje od ili sadre opasne materije
18 01 07 hemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06
18 01 08* citotoksici i citostatici
18 01 09 lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08
18 01 10* amalgamski otpad iz stomatoloke zatite
18 02 otpad od istraivanja, dijagnosticiranja, lijeenja ili prevencije bolesti u
ivotinja
18 02 01 otri predmeti (osim 18 02 02)
18 02 02* ostali otpad ije sakupljanje i odlaganje podlijee specijalnim zahtjevima
radi prevencije infekcije
18 02 03 otpad ije sakupljanje i odlaganje ne podlijee specijalnim zahtjevima radi
prevencije infekcije
18 02 05* hemikalije koje se sastoje od ili sadre opasne materije
18 01 06 hemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05
18 02 07* citotoksici i citostatici
18 02 08 lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07
19 OTPAD IZ POSTROJENJA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM, POSTROJENJA ZA
PREIAVANJE GRADSKIH OTPADNIH VODA I PRIPREMU VODE ZA PIE I
INDUSTRIJSKU UPOTREBU
19 01 otpad od spaljivanja ili pirolize otpada
19 01 02 eljezni materijali izdvojeni iz ljake
19 01 05* filterski kola od ienja otpadnih gasova

19 01 06* teni vodenasti otpad od obrade gasa i drugi vodeni otpad


19 01 07* vrsti otpad od ienja gasa
19 01 10* istroeni aktivni ugljen od ienja otpadnog gasa
19 01 11* pepeo i ljaka s dna koji sadre opasne materije
19 01 12 pepeo i ljaka s dna koji nisu navedeni pod 19 01 11
19 01 13* letei pepeo koji sadri opasne materije
19 01 14 letei pepeo koji nije naveden pod 19 01 13
19 01 15* praina iz kotlova koja sadri opasne materije
19 01 16 praina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15
19 01 17* otpad od pirolize koji sadre opasne materije
19 01 18 otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17
19 01 19 pijesci iz fluidiziranog sloja
19 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
19 02 otpad od fiziko/hemijskih obrada otpada (npr. od uklanjanja hroma,
cijanida, neutralizacije)
19 02 03 izmijeani otpad sastavljen samo od neopasnih otpada
19 02 04* izmijeani otpad sastavljen od najmanje jedne vrste opasnog otpada
19 02 05* muljevi od fiziko/hemijske obrade koji sadre opasne materije
19 02 06 muljevi od fiziko/hemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05
19 02 07* ulja i koncentrati iz procesa odvajanja
19 02 08* teni zapaljivi otpad koji sadri opasne materije
19 02 09* vrsti zapaljivi otpad koji sadri opasne materije
19 02 10 zapaljivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08 i 19 02 09
19 02 11* ostali otpad koji sadri opasne materije
19 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
19 03 stabiliziran/solidificiran otpad iii

19 03 04* otpad oznaen kao opasan, dijelom iv stabiliziran


19 03 05 stabilizirani otpad koji nije naveden pod
19 03 04
19 03 06* otpad oznaen kao opasan, solidificiran
19 03 07 solidificirani otpad koji nije naveden pod
19 03 06
19 04 otpad izoliran utopljivanjem u staklo/vitrifikacijom
19 04 01 otpad obloen staklom
19 04 02* lebdei pepeo i ostali otpad od obrade dimnih gasova
19 04 03* neostakljena vrsta faza
19 04 04 teni vodenasti otpad od temperiranja ostakljenog otpada
19 05 otpad od aerobne obrade vrstog otpada
19 05 01 nekompostirana frakcija komunalnog i slinog otpada
19 05 02 nekompostirana frakcija ivotinjskog i biljnog otpada
19 05 03 kompost koji ne odgovara specifikacijama
19 05 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
19 06 otpad od anaerobne obrade otpada
19 06 03 tekuina od anaerobne obrade komunalnog otpada
19 06 04 proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada
19 06 05 tekuina od anaerobne obrade ivotinjskog i biljnog otpada
19 06 06 proizvod digestije od anaerobne obrade ivotinjskog i biljnog otpada
19 06 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
19 07 procjedne vode sa deponija
19 07 02* procjedne vode sa deponija koje sadre opasne materije
19 07 03 procjedne vode sa deponija koje nisu navedene pod 19 07 02
19 08 otpad iz ureaja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi
nain

19 08 01 ostaci na sitima i grabljama


19 08 02 otpad iz procesa odpjeskavanja
19 08 05 muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda
19 08 06* zasiene ili istroene smole iz ionskih izmjenjivaa
19 08 07* rastvori i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivaa
19 08 08* otpad iz membranskih sistema koji sadri teke metale
19 08 09 mjeavine masti i ulja iz odvajaa ulje/voda koje sadre samo jestivo ulje i
masnoe
19 08 10* mjeavine masti i ulja iz odvajaa ulje/voda koje nisu navedene pod 19 08
09
19 08 11* muljevi koji sadre opasne materije iz bioloke obrade industrijskih
otpadnih voda
19 08 12 muljevi iz bioloke obrade industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni
pod 19 08 11
19 08 13* muljevi koji sadre opasne materije iz ostalih obrada industrijskih otpadnih
voda
19 08 14 muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni pod
19 08 13
19 08 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
19 09 otpad od pripreme vode za pie ili vode za industrijsku upotrebu
19 09 01 vrsti otpad od primarne filtracije i prosijavanja
19 09 02 muljevi od bistrenja voda
19 09 03 muljevi od dekarbonizacije
19 09 04 istroeni aktivni ugljen
19 09 05 zasiene ili istroene smole ionskih izmjenjivaa
19 09 06 rastvori i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivaa
19 09 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
19 10 otpad od mljevenja otpada koji sadre metal

19 10 01 otpad od eljeza i elika


19 10 02 otpad od obojenih metala
19 10 03* sitnozrnasta frakcija i praina koja sadri opasne materije
19 10 04 sitnozrnasta frakcija i praina koja nije navedena pod 19 10 03
19 10 05* ostale frakcije koje sadre opasne materije
19 10 06 ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05
19 11 otpad iz regeneracije ulja
19 11 01* potroene filterske gline
19 11 02* kisela frakcija katrana
19 11 03* teni vodenasti otpad
19 11 04* otpad nastao ienjem goriva s bazama
19 11 05* muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka koji sadre opasne
materije
19 11 06 muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni
pod 19 11 05
19 11 07* otpad od ienja dimnih gasova
19 11 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
19 12 otpad od mehanike obrade otpada (npr. sortiranjem, drobljenjem,
zbijanjem, paletiranjem/granuliranjem) koji nije specificiran na drugi nain
19 12 01 drvo i karton
19 12 02 metali sa sadrajem eljeza
19 12 03 obojeni metali
19 12 04 plastika i guma
19 12 05 staklo
19 12 06* drvo koje sadri opasne materije
19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12 06
19 12 08 tekstil

19 12 09 minerali (npr. pijesak, kamenje)


19 12 10 zapaljivi otpad (gorivo nastalo iz otpada)
19 12 11* ostali otpad (ukljuujui mjeavine materijala) od mehanike obrade otpada
koji sadri opasne materije
19 12 12 ostali otpad (ukljuujui mjeavine materijala) od mehanike obrade otpada
koji nije naveden pod 19 12 11
19 11 99 otpad koji nije specificiran na drugi nain
19 13 otpad nastao pri sanaciji tla i podzemnih voda
19 13 01* vrsti otpad nastao pri sanaciji tla koji sadri opasne materije
19 13 02 vrsti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01
19 13 03* muljevi nastali pri sanaciji tla koji sadre opasne materije
19 13 04 muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03
19 13 05* muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji sadre opasne materije
19 13 06 muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05
19 13 07* teni vodenasti otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih
voda koji sadre opasne materije
19 13 08 vodeni tekui otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda
koji nisu navedeni pod 19 13 07
20 KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAINSTAVA I SLINI OTPAD IZ
INDUSTRIJSKIH I ZANATSKIH POGONA I IZ USTANOVA) UKLJUUJUI
ODVOJENO PRIKUPLJENE SASTOJKE
20 01 odvojeno skupljeni sastojci (osim 15 01)
20 01 01 papir i karton
20 01 02 staklo
20 01 08 biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina)
20 01 10 odjea
20 01 11 tekstil
20 01 13* rastvarai

20 01 14* kiseline
20 01 15* baze
20 01 17* fotografske hemikalije
20 01 19* pesticidi
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadri ivu
20 01 23* odbaena oprema koja sadri fluoro-hlorougljovodonike
20 01 25 jestiva ulja i masti
20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25
20 01 27* boje, tinta, ljepila i smole koje sadre opasne materije
20 01 28 boje, tinta, ljepila i smole koje nisu navedene pod 20 01 27
20 01 29* sredstva za pranje koja sadre opasne materije
20 01 30 sredstva za pranje koja nisu navedena pod
20 01 29
20 01 31* citotoksici i citostatici
20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i
nesortirane baterije i akumulatori koji sadre ove baterije
20 01 34 baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33
20 01 35* odbaena elektrina i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01
21 i 20 01 23 koja sadri opasne komponentev
20 01 36 odbaena elektrina i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21
i 20 01 23
20 01 37* drvo koje sadri opasne materije
20 01 38 drvo koje nije navedeno pod 20 01 37
20 01 39 plastika
20 01 40 metali
20 01 41 otpad od ienja dimnjaka

20 01 99 ostale frakcije/sastojci koji nisu specificirani na drugi nain


20 02 otpad iz vrtova i parkova (ukljuujui otpad sa groblja)
20 02 01 biorazgradivi otpad
20 02 02 zemlja i kamenje
20 02 03 ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 03 ostali komunalni otpad
20 03 01 mijeani komunalni otpad
20 03 02 otpad s pijaca
20 03 03 ostaci od ienja ulica
20 03 04 muljevi iz septikih jama
20 03 06 otpad nastao ienjem kanalizacije
20 03 07 krupni otpad
20 03 99 komunalni otpad koji nije specificiran na drugi nain
i

Opasne komponente iz elektrine i elektronske opreme mogu obuhvatati


akumulatore i baterije navedene u 16 06 i oznaene kao opasne, prekidae od ive,
staklo od katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranog stakla, itd.
ii

Za potrebe ove stavke prelazni metali su skandijum, vanadijum, mangan, kobalt,


bakar, itrijum, niobijum, hafnijum, volfram, titanijum, hrom, eljezo, nikl, cink,
cirkonijum, molibden i tantal. Ovi metali ili njihovi spojevi su opasni ako su razvrstani
kao opasne materije. Klasifikacija opasnih materija odredit e koje od navedenih
prelaznih metala i koji spojevi prelaznih metala su opasni.
iii

Procesi stabilizacije mijenjaju stepen opasnosti sastojaka otpada i tako pretvaraju


opasan otpad u neopasan otpad. Procesi solidifikacije samo mijenjaju fiziko stanje
otpada (npr. teno u vrsto) kroz koritenje dodataka a da se pritom ne mijenjaju
hemijska svojstva otpada.
iv

Otpad se smatra dijelom stabiliziran ako bi nakon procesa stabilizacije moglo doi
do kratkoronog, srednjoronog ili dugoronog isputanja u okoli opasnih sastojaka
koji nisu u potpunosti izmijenjeni u neopasne sastojke.
v

Opasne komponente iz elektrine i elektronske opreme mogu obuhvaati


akumulatore i baterije navedene pod 16 06 i oznaene kao opasne, sklopke od ive,
staklo iz katodnih cijevi i ostale vrste aktiviranog stakla.

Broj 03-02-2-235-3/04
27. januara 2005. godine
Sarajevo
Ministar
Ramiz Mehmedagi, s. r.
Slubene novine Federacije BiH, broj 09/05