PELAJARAN

Unit Pengukuran Pendahuluan Apabila kita mengukur suatu kuantiti fizik,misalnya panjang meja ialah 5 . Adakah maklumat ini lengkap? Sudah tentulah ia tidak memberi makna apaapa kecuali diletakkan unit, misalnya 5 m.Oleh itu apakah peranan unit? 1 Saat Unit ialah ukuran piawai yang ditentukan untuk ukuran suatu kuantiti fizik. Unit digunakan untuk membandingkan saiz atau ukuran di antara kuantitikuantiti yang sama. Unit perlu diselaraskan kerana (a) Memudahkan perhubungan atau komunikasi antarabangsa terutama dalam bidang Sains dan Perdagangan (b) Meningkatkan kecekapan proses pertukaran maklumat terutama pengetahuan sains dan teknologi (c) Mempermudahkan proses menganalisis data (d) Data atau maklumat terkumpul boleh dapat digunakan oleh ahli sains negara lain (e) Kertas kerja saintifik yang dikemukakan oleh seseorang saintis dapat difahami dan diaplikasikan. Takrifan Unit Asas 1 meter : Jarak cahaya yang merambat dalam vakum selama 1 saat 299792458

iridium yang tersimpan di Serves,Perancis.

: Masa 9192631770 kali tempoh ayunan yang dikeluarkan oleh atom Saesium-133 : Suhu 1 suhu 273.16 termodinamik 273.16 tigaan air. : Arus mantap yang

1 Kelvin takat 1 Ampere mengalir

melalui dua konduktor selari yang panjangnya tak terhingga ,luas keratan yang boleh diabaikan dan dipisahkan sejauh 1m dalam vakum,menghasilkan daya 2 x 10 – 7 Newton per unit panjang ke atas setiap konduktor. Imbuhan Unit Apabila kita mengukur panjang,kita boleh menyatakan nilainya dalam unit kilometer, centimeter dan sebagainya.Kilo,centi merupakan imbuhan unit yang

1 Kilogram : Jisim silinder aloi platiunum-

mempunyai nilai-nilai tertentu seperti yang terdapat pada jadual berikut:Imbuh an Tera Giga Mega Kilo Desi Centi Mili Mikro Nano Piko Simb ol T G M k d c m µ n p nilai

(i) 6.2 x 109 - 7.2 x 10-3 3.4 x 103 Penyelesaian

(j)

3.8 x 10-2

Bentuk Piawai Jejari bumi adalah 6400000000 mm manakala diameter satu dawai logam adalah 0.00000045 km.Bagaimanakah cara terbaik untuk menulis nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil ini? Kita boleh meringkaskan nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil dalam bentuk piawai. Bentuk piawai pada amnya ialah a x 10n positif atau Contoh 1 Tukarkan nilai-nilai berikut kepada bentuk piawai (a) 0.00008 m (b) 5300 g (c) 0.0068 cm (d) 567.13 km 4 (e) 345.2 x 10 m (f) 0.000078 x 10-6 s (g) 7 x 10-5 x 8 x 106 (h) 3 x 108 + 8 x 106 di mana 1 ≤ a<10 dan n ialah integer negatif Contoh 2 Tukarkan ukuran-ukuran panjang berikut dalam unit meter. (a) 2.3 km (b) 0.62 mm 6 cm (c) 3 x 10 Penyelesaian Contoh 3 Tukarkan jisim 22.5 g kepada unit (a) kg (b) dg Penyelesaian

Contoh 4 Tukarkan ukuran-ukuran berikut kepada unit yang dikehendakki:(a) 73 kg kepada mg (b) 0.0045 ms kepada Ms Penyelesaian

ayunan yang dikeluarkan oleh atom Saesium-133 D Contoh 5 Tukarkan unit-unit ukuran berikut kepada unit-unit dikehendakki. (a) 11.5 cm3 kepada m3 (b) 72 km j-1 kepada ms-1 (c) 5 g cm-3 kepada kgm-3 Penyelesaian Satu Kelvin ialah suhu 273.16 suhu termodinamik takat 273.16 tigaan air. 1

2 Bentuk piawai ialah satu cara menulis nilai berangka yang A B C 3 sangat besar sangat kecil sangat besar atau sangat kecil

Nilai 15200 ditulis dalam bentuk piawai ialah A C E 15.2 x 10 2 B 1.52 x 10 4 D 1.52 x 10-5 1.52 x 10 3 0.152 x 10 -4

4

Hasildarab untuk 2.4 x 10 5.0 x 10 - 4 ialah A 1.2 x 10 6 10 5 C 1.2 x 10 E 1.2 x 10 -8 B
5

2

dan

1.2 x
–7

D

1.2 x 10

TUTORIAL
1 Yang manakah berikut adalah tidak benar? A Satu meter ialah jarak cahaya yang merambat dalam vakum selama 1 saat 299792458 Satu kilogram ialah jisim silinder aloi kuprum-aluminium yang tersimpan di Serves,Perancis. Satu saat ialah masa 9192631770 kali tempoh

5 Jika A = 2 x 10 - 4 dan B = 3 x 10 - 5 maka nilai bagi A + 5B ialah A C E 6 1.7 x 10 - 5 1.7 x 10 - 4 1.7 x 10 –3 B D 3.5 x 10 - 5 3.5 x 10 - 4

B

Nilai 0.0455 kg ditulis dalam bentuk piawai ialah A B C D 0.455 x 10 - 1 kg 4.55 x 10 - 2 kg 45.5 x 10 - 3 kg 455 x 10 - 4 kg

C

7

Manakah antara imbuhan berikut disusun dalam susunan menaik? A B C D Giga,mega,kilo,centi Mikro,mili,centi,kilo Mega,giga,kilo,centi Centi,giga,mikro,mili

12 Antara ukuran-ukuran berikut yang manakah disusun mengikut tertib menaik? A 7 x 10 - 4 km , 7 x 10 2 cm , 7 x 10 4 mm B 7 x 10 2 cm , 7 x 10 4 mm , 7 x 10 - 4 km 7 x 10 4 mm , 7 x 10 - 4 km , 7 x 10 2 cm

8

Radio 5 RTM memancarkan gelombang radio pada frekuensi 105.6 M Hz.Frekuensi gelombang radio ini dalam unit Hz ialah, 1.056 x 10 8 Hz B 1.056 x 10 6 Hz C 1.056 x 10 4 Hz D 1.056 x 10 - 4 Hz E 1.056 x 10 - 8 Hz Tempoh ayunan suatu zarah ialah 5 x 10 - 4 s. Tempoh ayunan ini dalam unit µ s ialah 0.05 50 E 5000 D B 0.5 500

C

A

13 Sebuah sfera logam berisipadu 12 cm 3 Isipadunya dalam unit m 3 ialah A 10 C E 1.2 x 10
- 3 - 2

B D

1.2 x
–7

1.2 x 10 1.2 x 10

-5 -9

1.2 x 10

9

14 Halaju sebuah motokar ialah 108 km j-1 Halaju ini dalam unit ms A C E 20 50 90 B D
-1

ialah

A C

30 60

10 Antara ukuran-ukuran berikut yang manakah tidak sama panjang? A B C 2.3 x 10 2 m 2.3 x 10 4 cm 2.3 x 10 6 mm

15 Tekanan sekeping batu bata yang dikenakan pada lantai ialah 500 Ncm – 2. Berapakah tekanan ini dalam unit Pa ? ( 1 Pa = 1 N m - 2 )
-1

11 Antara ukuran-ukuran jisim berikut yang manakah paling kecil? A 1.5 x 10 2 kg B 1.5 x 10 7 g C 1.5 x 10 12 µ g

A

5 x 10

- 2

B

5 x10

C 5 x 10 4 D 5 x 10 6 8 E 5 x 10 16 Pecutan sebuah troli ialah 2000 cms- 2 Pecutan troli ini dalam unit S.I. ialah A C E 0.002 0.2 20 D B 2 0.02

17 Manakah daripada imbuhan yang berikut mempunyai nilai kurang daripada 1? A B C Mega Desi Kilo

....................................................... ........ (b) Ukuran manakah paling pendek? ....................................................... ........ (c) Susun ukuran-ukuran tersebut mengikut tertib menurun. ....................................................... ........ ....................................................... ...... (d) Ukuran manakah bernilai kurang daripada 1 meter? ....................................................... ........ (e) Jika sebuah objek berbentuk kubus mempunyai panjang sisi 7.2 x 103 mm nyatakan isipadunya dalam unit m3

18 Pernyataan yang manakah berikut adalah benar? A B C D 0.00023 = 2.3 x 10 - 3 0.05 = 5 x 10 - 1 3450 = 3.450 x 10 4 46.531 =4.6531 x 10 4 5678.9 = 5.6789 x 10 3 Unit S.I. m
1 2

E
19

Nilai kuantiti 400 cm
2

216 km j 4 mm 3

ms -1 m3 ms

1500 cms-2

-

2

Lengkapkan jadual di atas. 20 Bacaan 7.2 x 10 5 µm , 7.2 x 10-2 cm 7.2 x 103 mm dan 7.2 x 10- 6 km Jadual di atas menunjukkan ukuran-ukuran panjang bagi empat objek berlainan. (a) Ukuran manakah paling panjang?