LJUDSKO TUELO

tllqlo
KOSTUR

128
130

USTA ZUBI

14) 143 743 744

Mtstcl
KOZA
eIRKUIACUA --,-

r32
133 134 1]5
136

NoS
PROMVA JEIRA _.._--.-.,

146
747 147

BUBREZI
HORMONI

PLUCA

137

RAZr\4NOZAVANJ!_ RAST
149 150 151

ZlveANr susrAv
MOZAK

r38

13e
140 141

ZqEAyLlE
BOLESTI

728

Ljudskotijelo

T|JELO
je Ljudsko tijelosazdano 100miliiardiraznovrsnih od :'X':;:::" EEEEEEEEEEEEEEEElilllllilf . Stdnesesranic€ udruiuju u tkivo,a ooiedi tkiva i"ilfli na wo.e@f,![f,[. Pomocu modernih rehnika fufi
moiemozaviririu ljudskotijeloi vidjetikakoono radi.
ZBOG IEGA iOV'EK POSEMN? IE
Ljudisu jedinsweni .nayon ,ivotjnjskom u syijetu. Mismo jedni sisivci koji hodrju ni dvijenose,hozak nan ie hbbitno velik, a koia skoo berdlaki. pr ipaji sno po svcn{ drugoh ssvim nalihdtugimtiyditrjma, jer iNmo d% po I,iia udova, dvr okai uhx, i rve uobiaajene sisivrike TIJELO SKANIRANO 1\IA6NET5KOM REZONANCI'OM > ovasLika dobivsa nesmhkon rezonan.iiom (MRD ptrkaaje uiutratnjosr mm develosodi!nieg dkaaka. je slika iaphvLienja ponoau skannaniem sotemh masnera pft lhvalu koii rijeto ispu{aije ia €,Litrh hdrovaLova nam koj lto sovore ie u niemu. ie sLika ova litavq tijeLa podacka n6raLa sastavLjanjem dobrvenh hnosostrukih preLaroniem p'eko jela, nagnera

jE ZASTo svATKo NAs oD DRUKEIIP
Izuimeho liidentiire blizdrc, nend dv. iovjela na rijetu kojaN' poNcJednika. MedNobnoselazlikujemo mno{Mn siinic{,ato iio svatko ns inhjedinsvcn skupqcnr, od nslihden od oq inajkc. Ndi g""i upfa,lj,ju nirim ffoh i mzrcjdn iz qnb,ij. u odhdu jedido.

STANICE
Mikrosposke jedinice kojihsusaziana iiva od sva bica zovusesranice, naiemtijelupostoje U stotinc razliairih sranica,sveka od njih projektirana vrsta je i zaizvr3avanje odredene zadatc.

SToUPMVUA srANtcAMA?
veiinastanica upravlja&ienor iezsru inu ilinukteus. U njcm!s tuhzi DNA iz k.ic j, iz84de;isen,. u p o e d , n ,r u u , , n r{ m i o s , n o \ i i t q e n ik l i u ! u i L , m u i iskljuiuiu nk niseniialluap*,Fdi; jfts,.,, ak. u p d l i a j u e m , i , [ m , c i k . m r k u ] e o d ! i i a ru o , n r k u k r u i,

5To TorKtvo? lE
Sbnie isr v6r desto se rutuju tr tkjvo.Takosuniiiai mprlvljmi od redda niiiinih sanica.Koru opetoore sloj*i koznihstanica. je rkuae tkjrc, susp;roih K( knnih srni.a u voda6oj plzmi. posojeieiiri osnovnc tliva, €pirelno, v6te veivno, hiiiino i nvdmo.

Ljudskotiielo

129

ORGANI
TLiva su skupljena veae u snuLtue, takonane orsane, aduzeneza obavljanje odredenih zada.a. Takoje, prinF.ic€, srceorg,n aduten zapunpanje krvi.
tv&il

DLake, I iokrr riieLo krG, koh arrl. od €ii:vmta, rdpLiie iaseiF, subilka
okvk 0d konli! I vezivnos tkiva koji podupne i, tiieLo ueFdnl.rs ncitha, ohq!tuie Bibaiie.

scbv mEita 5votinim trctek$rnuphvLjanlem. koj rotin numiem pokere i rijero ijesoreoEanr.
Mork, rlvd, otdilnl oEaii i iodia rkva omog(uiutijelu opatapronlen. ia njh @Bira. da i sushvrLii€zda i uilircliiim izLutivanjem upbvlialu koJe tlehsiimpbi€rlna izLurvmlem homom u kfr, srceirryie, Le doprcmalu do lleles h naiic ko d0ndserihniu iodio$d ohadft lvart,

ODEEGA NAPRAVUENI sU oRGANI? U slkomo€nu nJ/iro nekolilo ,,liii'ih *M. Tr\oje.
n u o h f l i n . , k e . ; r l u d " " r p H t i e n 8 l i . n o m dn , n i c n i$ n o kojc sestettri takopevriu L6nu. Untrrhlnjaje $ijenk telucanapnnljda od epitelnog tkiva,kojeseneps$nc toii i obn.vlj!. U njemusuosih ros! i tlijezdekojeluie prcbavne sokove, knne ,;le, iivci i napokon pa wziyno tkfto koF $e b drri naokupu. KAKOORGANI SURADUJU? Orgdi Nhduju u tin@im, tilorriin sutavind, koji obavlj.juvdila mda&.Tako!u, plimjeri.e,'elud(, cdjryo i suitehir dijcldi pobavnog susta{, te zajcdno htaiu lfantr nd molckuhkojeiijclo nois aForbilari.Meduobno su.aduju iaitavi s$tavi, pridjc,ice koitani imiiidnikNd

s6rav rol vht6 riehsiefluide kfr prcko u rvo'iaa. u kojinaseiuld tkte odkLi.d,
scbv uiurbliie obDne, IEre ga slanl@ a llklva kol uniliavalu vaniske r abiomaLi4 k|k€ ,rmr.€, Pluaa idllolpulov lto do nlh vode,akdl ! tllelo uioseklrlka D ilegalklaiJal!usllrovdor,ld. us6 iv€{ii. tbulih oB.ia Ede ia Edagailuhhne ia molekuLe kN morepM i€trrnaii.d potollt. kole slbrcziuklaij.ju ielelierespoiw! h ko, pa lh hb&uiuEtj.L6 prko mokatios mlehuE t.rtdt. R.poduhlsl 0E ilradll.nlra spolioErmiotav.iie- p.ils ' e t i \ o d r - ! r i ( . r l a f d , n d e " c i ! d " 6 r o dh E .

SNIMANJE
Modernetehnikcsnirnaja omoguiavaju lijeinicima da mm zavire u tijelo e de gaprije n€ razreiu.Tih je tchnikamnogo,i svrkaje pdlagodena promarranju nekog odredenog ili procesa. tkiva POUZUIU RENTGENSKE SAMO LI ZMIG KOSTI?
Nc, njina scmogupromrr€ti i mckarkiva,primjcricc dojlc i krvic iil., dr bi $ urvdilo jclu li zdravj. l.od promaftatrja u njih e najplijc ul,ri,gi bezopasna iila tckucina loja apsorbihlcngcnskc z€k - pascm !li.i vidcnjihovi obdsi. Tako dobivcnu evcno sliku

STo Tocn JE
KonpjurqizirdD tomosnfija(CT) je slik4dobivem konpjutq'kim slasanjcm podarala dobiveDihmj.rcnFm iomoshfl (PEl)6dl p6(enh h jakostiugenskih rlka. Uredij scpolakoponii€ prcko pronat4nosdijclalijch, pa gr lengenski sniha iz nnogo u iljeloubacuju bdioaktlvne kutova. Poloh lako dobivcNreultatenjeFdja anattiB qaurdo, pasld€ demrjni pojek tijela,iz kojesnisu mozsa sudkLuju sovo'u, ibtatena ni mek.ikim. pd koil KAKO PRIMJENIUJE 5E ULTRAZVUK?
UldEzwino je sk&iEnje jedna od tujhiii€nijir t€hnika unutlrinj€gsnimanja.Msokofrekoni

mdni valoviodbijaj! s od unurainjih ory@, pas naTV ck€nu pojavljuje slik dobivem
andiam odjek!. Trloi su skdeli dobi a prcftavanje t&ucina u pohetu, pdhjeice kfti i plodne mde (rekutinc u mne!ni.i).
< ULTRAZVUCI{A SLIKAf6U5A Danas uLlbauinin skane.ina se 'utin5ki promatGju nercdena djeo. Tako se pEti njlhov ftst I baoj

RENGEI{OGRAII]I SLOMUEI{E A RUKE pdkazuj. ovaj€nsemki snlmak pijelom podla[ti.e, re:ak koniju lo jeslpalaane i Lakahe kosti. Rengenske prolazd zake koz meke drjeLove pa5enjioa tijeLa, lako dobije sulaih sLika tvai (kostiju izuba) k0jo zaddavajuih

)i

I

POTRAZI D Kw 134. Rast49 . Misifi 132 VlsE

132

Ljudsko tijelo

rvuStCt
Tjelesni pokretidjelosu miliia, tkivaobdarenog sposobnoiiu stezanja. Postoje glavne rri vnte miiiia: skeletni, glatkii srdani. Veiinaje miiita ena od izduienih stanica, takozvanih Srosuro crATKt Mtstd?
Gbrki is@ni niiiiiEdc rlohatsk, icovnno o n,ioj\cr,. Chtkc biiite.ilDiho u nijtikanadilda, i€lua, rdnj*a d , L B , , ,! 1 " . , i . r ' w u . , l . l o i , f , r . . . , r ^ g . , . i . h r . , k / o r o b r n . r r . \ r , . . r e , i i i .L . / i l , o u . , . , . i oni kdcsralno inomotuo.
MSCtKoSTURA> tludskotje o maooko 64d mtiiia kosrlra,i on rvoreDko40 posto t E e 5 n ee r i n € . 5 k e e ts u n i l i i t i !iv,iieiiza kon tvEtim v akianim

ln. ste aetai'tonastoidet

XAKO MISICI SURADUJU 5 KOSTIMA?
Skdani hiiiii lDkreiu ftostipoknnjdn. Njihovim gibanjcnnoiemo uphvljati i zovsno ih po|rcano-prug$ti'nr niiiiirni. Miiiti nng! v!ai, a1inc i 'j@ri, ir{o N skdsii hiiiiiaqro postavljcni parovnnx nosu vrai ko$i u di

MISICNA VLAKNA
Pojcdine miiiane stmicc,ovcmo rniiiillim vlaknim.l. Skelenli miiiaisast.rvljcDi risuaa su od miSianih vlakana sloicnih pamlclnc u srropovc. ]i' N vlakna raujrod vl.si,no r:rogu bitiduga ipo 30 ccnrimcrxrr.

! L e I n i s < a i s k u p L ib rl o i i t n o , n a u smo iakatko, Sraanlre mUa skuoLiau miik ina no,iimaLo pitomio !makiuai. a

r GhrKt Mtstc

GLatkimltif lma vGtenane .r0;.edPLdoJU :d

ffi&[
U hi!iu kostuh na,no \.od g.i!-d.oddd 'o -j I i'ib. J j.

rpopREaNopRUGAsl MBf
d

ilt ffi
rsRaANt Mtgtc
Nlegovakdka, raTgranata vtakda , " d u . o bo . .p"p-" " 0. , rop... oo-ro.od.id

spo,je skeretnog. od

kdian dal0 prusan ngLed.

rleentma d.jusdsii!. rrcF

KAKO MISIC SE SKUPLJA?
Miiiino je vlaho sisayljem od niofibrila, a odi opn od jo! hrjih diti, talo?Mnih niofihmenra. Kad riviani ihpulspohkne niofilmene, oni kliznuied pieko drusos, i bko skak niiia. Sto je viic sisnah, ; seniiia viic $e8re, slc doL tako n. dosegnc70 pojo durine u s6vin oPruichonsBnju.

Ljudsko tijeto tf.J

KOZA
Vanjski koini pokrovitiri tijelo od ranjavanja, klica, gubitka vode isuntr. Kozrie.osimroga. ivaTan osjetilni organ, pun receptorskih stanica osjetljivih nadodir,toplinu,hladnoiui bol. ZASIo KoZA tvRsTA? IE
Ko;.qro.uIepod )i\Jnl.t.toj.,".,/.roaipJ.,r, i/srd.r JE.q um od r ain.,. ",,.0., ',d"s;,ok:"" lcn n,. tpdsmJ r stulnunos, ubndtE. Nrzi; doni, sloj,izsndenodrivihsinica, bezresanlx sedijeli, p,oorcdeai d@estanice koj. polakoletu prcmi povdini. Ni tonputu s€spljoite, osdntr iumiru.

STo rsPop EPtpERME? ,E
Irtodepidcneleiidcm{ iliNmnh, slojtkivi skftnimiilmr, iiycina,osjcrilnim $xnicana, flljezdma uDjnic{N ikorijenjcn dldka. rrpod d{brcjeslojmdsnih $lnicakojcswdaju neku podlostr kozuitr tijclu,idlr|vlju roph\r. ?i
(RoZ |(OZU l PRESJE( ovasilio uveaana pokaule sLika stoieve d6ve kore, e V'h epideme kreno) szdai od h'1vth stan€ puirhkeret]ni, PovGnske staikeiepr.stai.e se liu!re.

jc K?d tijcloyiute, ,ijsdc hojni@ irlucuju kotuvodenisu u rekuinn,. Vod.isrev. ilhdise, patakoizvliii tophu izkoi.. Istodobho krvnc !c tile u koiitircdi ubprjLr prcdrvanjc viik! toplinc. $ tijcloohhdi,kNncsc Krd iilc ! koriskupe e snMhjigubljo:jc dd rcplinc,siauini r hiiiii podiru dldkc daadd opliaik nadkoiom.

ffi^

ZASTo BoJA IMUEN,A? sE KozE
Bojulor! lrvas pismenrnEhnm,. njcga izluiuju uLo/vrii d..hrociri, ucpidsmr. Posebnc$rnice. Sviliudi,mrru podjcdnJk bo|ndrnoci;, alisu oni u ranmopllih ljudiaktivniji. Mdanociti osih tosn po$dju mnogo aktivnijiposlijc izlasanja sune, papo.inju swlnti pisncntkojilritikoiu od ltctejiojojsr ouooinosi.

Ndktl rg6deni p.ekLop jenih 5u od pLorka mftvih stani.a ounih prcte keratna (eGtin rv,5r m ie iieprcmolv, nalazimo u ga a kosi ko,, Noktllire osierLitvo I

r zNo,
Kaplike roF prekivaju koru nanadlank. Tekurhu prctrvode zrotnne derml, dte sekoz u a pore do pov'rtne sve kole.zrol $i:trvatieLeeu tempemlutu trcll Fr 5eispamvaniem ropLha.

o* u 4 *u.,.*,".t''lil "tr 0.,.-o z h op o a k i plfli"iTlft e ruD o

DLake izgGdcne nftv h stan.a ikeGrina,a hosu s0 od 6$i ibEinom od 1@ntimeiar nieserno,

riFr onegrretoru ' onosur0lu daosteltmo joise neltopdbtzi. mn kad

PoTRAZI VISEtN Plufa137. Milidi 132. Disanje 136

736

Liudskotijelo

.--:=;l=

,i

DISANJE
Proces uzimanja kisiLai uklanjanja ugljikova dioksida zovcmo disanjem ili respiracijom. udahnemo Kad ztak,kisrk iz njega ulaziu krv. Kadizdahnemo, iz tijelaistjerujemo otpadniugljikovdioksid.

(paklapa. EpigLtb

{4!o44! sI4LV4qcA?
'".1i,,t..cd

.,::rt:l

7 t . . l t t i : " . , ^ " . : . . , ,n " . i . . . : , r . t . | ' , ; d r r . , ' L h r n l .Z r r , . { r L ' ,, , t i r e, tr ( , t n r . . l i L t r \d " odlazi h{na, i dulniklthhcu)kojin polazi/rk Dun,ik
. ' L i e l , ' ,h . , o F , . . ,' , . 4 . , , . o , i , i ! . od kojih sv*iodhzlu jeJDo plftno kdlo

Ghsnie u e*llanu

Dulnlk

l CtLt'E NOSU U L C L i ! 5 u : a. u . i "

o.)c,,rL qb1,J.r, po.^r',e. . . . . - . 4 ' . . i .' . osletliv. {aine pltove ptlaima u

zASTo DISNI PUToVt osTA,U tIsTI?
U ! , r N r . \ i Lj ' [ r d n i l p r ' , ! . r n , n , / h , L i , , i ( r rr t r r r c k u ( ' fI r , [ ^ ? ! . r n r t , ' / [ u i ] , \ r f , c { i ! u , r u r u . \ ']ll sslul neprkn(e8iba. u non, ]ccitiic natnogur,riu fkmrzdnjetu, kojejes@. zbos i!osje nzl.sr;le od mnoBrli pLula, ors.na: nosa, usta, h p!rova d.i koiivode , u p l ! a ! k i o k N d h : t ak o h

5eskupe, poinlutitratinvm zvlr iro a one sLas.empetii!, le vil iton <togaprotvode. to una ie,[ hi]-"ntaju raj?v!kitako runaiuriie.i

c (Llan nnavjen od dva komada i. h6kav.o na vau drinka idva aLiskaod tkiva,bkozvanih grsnta, prersn!ra prekdnjih.Kadrtr gasn.e ofuorene, prolaznetljno ,nrd! nih. Ako n

ZASTO MORAMO DISATI?
Bs disanj! nemaiivotu ?iro ito we sfrDiceu tijeh reba i,pEtarcc op*rbljivad kisikom.tj svakojse saii.i kisi{ srrjr s noleluhmlhn& kenijskm eakcijomltojuarmo ol(iidrcijon,t)i aenu scoslobadi encryije. Taencryija u |okr.e s€ rrocese ljudskomtijelu.

PLUEA
Najvainiji organdiinog sustava su pluia dvavelikaLrila koja seskupljaju iiire. Oba krila imajumreiu zrainihcijevikoje arvriavaju sitnimdicpiiima zvanim alveole kojimakisik ulazi u krv,a ugljikovdioksidiz nje izlazi- u proccsu u zvanom zASTo PTUCA sE SKUPI.,AUSIRE? I
llud scskupljrrri iiLcdjciovadjem okoliih Di!iaa.Miiiii snjeird,itrd, rebm pditu p^nikoi, p' s fiko p*r iift i uvltc rrk, r r ondr otrlre, ;to iazin slrlli ijc psio8 koiaxrimc i i$isldvirjc zolo D pluir.Istodob.o teskrpljaioiir (niiidniluknpod n,iiiai), iine s u di!,,. putove wlaiizBh. Kklk oiit ofunr, i? plL,ixse ntjcrujc
BRONHALNO > STASLO N. ovoi reise6roieim pLuia bolomie nasLilena mre:amlnh . . i c v i t r p r ! a i m :D ! ! n k j e p o p u l debLa, brcnhilpoput srana, p0pd sranlG. a brcnrii0rc

5ToUPMVLJA ptsANJEM? NA3M
Disij.m uaavrja.cni.r nrozgu, u txl idok splmb, iro uzpomoileccp'o,r u rekim vclikin litcijind. T, rccprori p6tesrdd.j ugljikoqdioksidd k,vi, u koji rdrc kadsckrcaeno, javljrju pl nozgud! tlcbi ut z{ti disanje k!l(o bisnD oslobod rogiremog sc iti rlinr

I
(od udsaia n.durebreniI aisretu se m a oiit spulta, ibogaesik D6a1re. rakorico 6kava/ak u pluta, tak ior posraje odEilskog. u nlima mani
K a di m e d r c b r e f i n a f i o ! l l o p ! 5 t 0 , doi2 do Ddkaia.Reb6 sc skupLlaju i s p u l k i o ,a o a t s ! v 6 ( ! u L u l n i o b L l k , p'lremu blasoporiskuie pLufa istskuiemk

RAZMJENA PLINOVA
Prijelaz plinovriz zlskau kn j obraoro rcvemo .a,rnjen;m ph.va. T,, seprcces odvija ptuainia, o u sitnimzrainin diepiairna zqnjm Jveole.

Zav8nebonhlole

Gtu2doviatveoh

STo r0 ALVEoLE? su
Alveole siadic weiiceaakr !1kotdrkcdr kroz ll]ih su lakoprchEth,ovi. U plLtini i[ je oko 300 nilijuna. sve ajedm i'mju pov intr tetrnkos igftlina m kojoj r odyijalM,jee plinoH.

KAKO KISIK DOSPUEVA U KRW
<i.: p"trl\'o/.".n,.J\eotr o.ot ,\ ,\,,hLpi rr i iako do+ijemu kfl. Kisik ulzircNemkflnr rlca ilcic !e uz hemijski sl)ojhcooslobin.Ugljikovfrk dioksid r xlvcolc ulazi iz plaa,e (vodenosdiela [ri) tr kojd!

su skupLjoi!,iredno, bobe kao ! grozdu, kaju bronhioLa na

138

Ljudskotijelo

ZIVCANI SUSTAV
Mozak,iivci i lednamoidinazajedno woreiiviani sustav. obraduje On inlormacije osjetilnih iz organa, j e s n i m v o l i n i mr-a d n j a mp . i r n j e r i c c . u p r a v l j,a r rr hodanjem, i onehotidnim< kao procesima kojih s m on e s r j e . i l i i e d v . r . r j e . n i .i m j e r i c e li pr refleksimadisanjem. i 5To TotrvAc? lE
Zlycisu krbloviri'ainog nrsaR. Svdli jeriv.. het sin,i,rnntiiianD - nih{nn iiviNin $aDid,hx iii neu,onina,koji pienosc clekuin8 sisn.tci,hedu nbzsr i t1jeh.Mdnkildm moriinrajdno rvor€.orthld ,iviani susny, aiiv.t DRn.jjh

KAKO MDE NEURONI?
Neunniridcbii kaori.e, ic$ bj', prc0ose ro chkdn(isnalc. K1dnqrcn,rc ndi, u rjslu sc lkuplja !lckt!i6 i niboj.l,otakr:dro tinqmn, tivaani impuls ic poluriri krji si.nicc io g(p e sl)o,zhr oqrcumsoirq froko ro+l[ "v{rogsi,,{psa d,ijerisi8ni1 t,

ziv. 5esnidlui, mozsa edremo:diie, i t lakoslvakju m'.rr na k ia kosnu koia

llpoElanb j. dCuthapodtuth u sEdtstuno,sa kole upQv|a kancenlddlan homana I E|ulra ti ) san, tenpeatuto t kaldiku:

IESULI SVINEURONI ISTI?
Posoic slivncwre ncltura.scituh \6icLitnil iri ncu!.ni . l o v o d c ( . u r . r . r n a r 1 i . u . ' .r . a m l c o s i c r i t to r e a i . ! . u. v D uh Mo'oriclind| on.oJvodf.isn.,k ndga u (jclo,"biim I i; L m i i a n c \ a n i cA , o - i . o q ' . . p u j r i , . c l t u . ip o r e o r e n . e. J
l$i,irr!t.x mozSu kJDoi ,nor'tin,.tc povf?uiu i rn@,n.

5ToJE REFTEKSNA To REAKCIA?
Relteksna reakcijd ovisi najojvotji- $c sedoeodi ne o prijeDeso ioahovren,cia ib rumisiitt. uroo srilaiu ,iviioi sushvlieic pr€aicom, jet krozlupienu to moidinu, nine doa|gyiisenozsa. DoEknmolinejto rtr.e. rnrcmi {. oe@! postad sigld iznkb u hrytem moidinu.Til ae{scijrlivni neumn taj sisrurp'cnted uororiikom, r oEj ie Bji ,Diiii, ; ,ucida;akn. p"re $ ;.s

<sPolzrva(A

.:

ovasiLno uveiana eli[ai kaaje nam snapa,t0 jestspojiznedd dvije:ivtane nani.e. m0drcj stanici je u :tvaani siiiaL potaknuo izLucvanie kentFkth siojeya kojd :ovemd neurctmBniterma kuzicD. Gneni NemorrcnsmiteI preko preLaze prc.jopa ivdu se,a nv{u re.oproEku lpdjamnul nani.u, ibko prcnose sisnat.

MOZAK
Mozat je najvedi organiivtanogsustava. upravlja On procesima, primjerice , kljudnimnehotidnim uspomenama i osjetima. mozga Rad pratimo
raznlm snlmanllma 1 otomadantem
MoZdane ce redusobno stan pauiinastih ve?a, Svaka 5lari(a no oie se mijenjaj!kad mozak

ililft mtlNl1llllltralln.

POCEMU UUDSKI MOZAX 'E 'EDINSTVEN?
u odno$ naiel6o! ezii\ ljudskij€ tuak najaeii u tivotinjskom cr$iv{. Osin oga je i njegda pdrtinr tlko*rni erebmlni koneks, najnabr.nija.ljudskoj U jc eolucijiGrebElni posajao ko(eL!selio iasro,i rako nabnniji krkobi nogao svc s$tiu jubmjLr. velikikonels, jcdiffivcnih sjcdiiic k.o spsobnosti, ilo je to,pimjc cc, jcdih{vcnc sposobnos vjcrojd':o jc grdvni uzturr sovold,

ODEEGA NAPRAVUEN MozAIc JE
Mozdksrddi prlko 100milijaldi Deu!on., i Nblt7o kao pomotnihstdric. kojc ih hhne i podl%kju. Tc sus6nice oryiniznlneu lcsije,od kojih je mjEta vdikl mozak iUceftbrun. Citlv j. mozak okuietrattitnim opnama i rnxxti,irin!upljinrmd ispujenim lcktrtinom. KAKORADIMOZAK? Znrn'wcnici nckot vje,ovali svaki ccrebralnog $ da dio koftd$ obrvljrncku Novija odrcdouADkciju. s, .., iianj". nc.hrim. pukr?:'li j( no/'k mnoso Jr !Lu?(riJi. 'lhko, prinrjcricc, govoriho, doli vclikrpodnrija ccrcbralnog kortclGr$tr uju poobid$ukojisclralno mijcnja.

u Lubanll, V.ilnuprostofa zadmavelkimoak, on le sam tvoiiskorc posto teine 70

Altivndilelovl.ercbnLn03

MOZDANI VALOVI
Lijedniciprale rad ljudskognozsa plonarranjen noidanih valova, to jesrzajedniike elektridne akdvnosri noidanih leurona. svih Postoje glavne tri vrstemoidanih valovar alfa,betai delta. (EEG). Njih biljetino elekroencefitosrafom MDI LI MOZAK KADSPAVAMO? I
Md* NijeL radi, ali je $upanj djesore akrivnosi prcmjenjin U dubokoh snu, Lad s pojNljujtr delra valovi, moak i dilt ndi, di je najmnF *tivan. Kad saijano, oii sepomidu r noat proizvodi ata valoye i aLtim je bai kao i u budDin senucima.
BEIA BUDANI KONCENTRIRAN > OBLICIVALOVA Kadie iovjek budan, aLi5e prc odmara. mozak zvodipmvlan obm:a.vodnje dugih,takozvaiih arf, valovtr. je budan r(ad poDvod kaae sabran, mozak bde betavalove. dubokon u prckvodlv o dusei sn!, mozali poLagane dertavarove.

USTA
Kroz ustau tijeloulaze hranai zrak. Ustasuprvi dio probaurog susrava, jer seu njima hranausirnjavavlaii i da bi semoglaprogutari. Ustasu osim togabitnai zagovori disanje.

4sTSj9$4 sT4qgllAz!4
slilns di ndi koj€ ubijrju bilErije, iato onxsi.lno utjeie u us$ di sene $zbolc. uiuairjx ovojniQ u$a 6im ro8{ ;luduje nrivo zvdnosluz. Slinai duz vl#t $rh! hlrnu, nKo datr more ProSlrad.

I UNUTRISNJOST USTA Usta lvor sloteiisptet nilita, lllJe:dadrugh i drJelova skLadno koii suEduiu. Samo jeziku u naLa?imo 13GprepLereiih rbogle3a nl!aa, oi ii6t tako epail!i!aesibak. Niqova savitliivo,r ra sovor, bttna le

5To s HMNoIM u usTtMA? sE zBtvA
Sjek(ticiusirne hhnu,! tniiiii obiazajeiL grhu i je hNdu l rnjnh sdje sdnrdjLr je kumja.i. sliiDohekk inavlaiihraou, aosimtog.jc i djclonitno otopi, tdko d.j"j hi jeiku mogu prepo,nati okus. u$ihi nnpokon U zapotinjc prucepro6*c,ao " o . l , n r $ d r t i . i . v . , , i k u irc g d r i ur . k ( , s t o k eh , r i c z

OKUSNI PUPOLJCI
Nai osjctokusa porjcte siiulnih,lukoviiastih od grozdova celija, takozvanih ohusnih pupoijaka. Oni suv€6inom msprieni j€ziku, po sdjeih j€ okol0 000, ih nalzimo nr nepcuu zd,ijrlu. ali i i
lli epislorhle zalbtak kajtse spulta kad gutana da nah htahane ud. u lednlak. < IUIK,KARIA OKUSA spa.ilallrlnii ol6n pupdLj.l snlestll jedka, sure naEdrtirim dilelovlma zato E, litr dllelovl su osjeiLivi lezika

5To MoZE JEztK osJETtrr?
ietid osnov&olosa:slano, gorko Jczikosje@ slotko, i kncb.Tqri kojc$heju teokuse orapaiu u Jini sc q jeliktriprcdnuu okulle rupoljke, lkiivihju sdje reeproskelranicc,paonepoilllu sienal oo,trk. u

je Povdina iezka p'ekyena kvdkama, lakozvanim lama pap ilibndavkaha,kojesa ohhpavLjuju tako da Lakle addava hlaiu. vednomsu maLeneiLiformne I ili (oznatene knaste plavom bojom),

OKLISNIPUPOUCI> Naovojuvedanoi papiLa sli.i naiezku vide seioku5n lm pupoll.i 5lrcne. sa Svakl dsjer pupoliak l lni ima silulniolvor, okuriuporu, iLi koz kojuuLaze otopljene okusie lvaiilzhiane plaa. i

Ljudskotijelo

143

ZUBI
Zubi suivrsto usadeni kostdeljusti. zubimakidamo, u Mi odgrizamoivademo i hranuda bismoje mogliprogutati lakie i probaviti.
ODEEGA IZGMDENI sU ZUBI?
Bijer. F anjska ljuka 4ba napnvlj€na od a ii€, mjwde Mi tr niicn iijel!. kpod caldi'rc je nekia Rir, trkdwni dentin, a unud nje je neko, iiyo se ^rba,

UNUTRAa zuBA > iosl pouaiie spod vanFke tvrde
Le:itiielozubal?sradeno od dentina.2vr (zehni) I kNne: le (ryene lpLave) prolazeko, tkivo zubnosa (pulpu) nazekroz kanaLa le koriionske krnaleia dnu zuba.

ZTSTO ZUBIKVARE? SE
AL s ?l6iEdovito l)du,nanjima iBrusnjsi nc s brkterija ihme, akoz%nitlik.B*rerijekot s lhne ugljikohidntnin *tacirna l,nneirtrclj! kisliN loj. ot|pa kdl.ijcve u caklnriidcrtii!, pamkonshjc soli hpljin{ ili kivena. Al<o pitom osoliosFdjivisloj se dentim, vrucai nladna h!.na noie ia fti bol.

aovieka ], zuba. se na 0n gLavne isvaka diieLg retid o v6te, od nilhlmasvolu radalu, ,vakoj ! lellustipo i siekutta ler m Gasv po napdied) $zu ods'l,alu, dva olijaka0,asj*utlla)uledaju it4aiu, (iza a iellr prelkuriiaka olniaka)lest kutniaka n'asa) dfobe tvalu. Gasvm

Nosje glavniulaztjelesnih zradnih kanala. njemuse, U osim roga. nalazesenzori miris. i za Vanjski suculerovl napravlreru nosa uglavnom od gumastog tkiva,takozvane hrskavice. prSEMo Nos? ZAST0 KRoz
Dissjckroz iriti plui@tkiva zdunih []iQ, pdjaviine nN od tepesuhog pielJadnos i raka. Vlirna ovoinic nosnihkadrla zasdjava i yhri rlk. Ljepljiva hmk iesric p@lirc i cdde, sluz l c o : b r l ( ' i n . S n u ( n'ec p . l . i U \ c l . t i - e' r k o d r r c , : ' : j c . r d tjenju pre'!. tddjeh slu MKO NOSOPATA MIRISE?

UNUTRASNIOST NOSq> U nosu nosna lupLjrnakojojse tr ie ,mk zasdie, ilniprtje neso vlat Itd koz tdrijeLo o) odeu pluaa. k

144

Ljudskotijelo

PROBAVA
Proces razlaganja hranc u rrolekule koje tijelo moie iskorisriti .i / o \ e r r ol ) f n b J \ o r n '. r . , b r r r r u , r r , p o c r r r j eu ' t r m . r . .n j . g n ' I , r sL1 i nnogi organi u rrbuhrL(abdomcnu).Probavniorgani dio

izlftrju.ffiffiffi;j

koji kemijsLi razlaiu hranu.

KAKO RADI ZELUDAC? z.ludr.i$r{rljr{. Drinnr lcii koiltrim hfiru

rrdiii te rrohivDs nrG€ lur roir tildo no:r +o,n1 z,rdobivmre msgF mis ji r 5trni! t iirolLlln Lil(h

paJ! tlryri. r! Jok \c rf fr.rro 0 AU$! kleiir . zlijezdctr trnuornrir)j or)jnni nlftr t ra! u ttlLr.ini sik s pqsiron, i lt.iov inr,0i (,,n,ron,.) [ \t]rrr rLr)rir lr cnlin ltoji tnbi!tji ,.otrtn,Lc 1,itr.,)I k L o i i v i i n l l t i l c l i mu b i i i l l i . c i t i o h i , t , r L t ( t i \ i d' .

KAMO HRANA ODLAZI ZELUCA? lZ ( Z(lrl( Nirnro l,,r{, is(i\k,tr r.,,lodijrr).
u rlur,L \f o rn hriicn I prrbrvniD)nnoyiDI il idil SLlndii!. rLLi il i(t c .ug r(hrj. ndi s.tt gui! .ri. i ( ( J t i r . i c l r i f j ! l i \ l l h n . r L r i n ,t j r . r \ . , , i d v i n o ! ) i r r . b N L r iL{ t i i t n , h i { 1 , rt.) n r c r n r , r $ ( . .

f , r r k . i o n r ia , i aN ( rkirli triif .pcll r ltritr ln i!l

_-__
iL.L!Lr{L r'lLi tr 05h (.gi

r rnrit.| ,.r

i |,ir

roj

&,

r REslCE TANKOM ]EVU U CR o ene 6(, M r k r J m n i a r t r mp r n e . r e k r n l rr f l i n i r l r c n rorrn! hnkos riiFn rb.s it I oE po*ip m opp baduninJ, rr dobivrmiogo vpnr jrovri n I upian.ltrai.

ZA5TO TANKO CRUEVO qUGAiKo? TAKO JE
linrk) jr. lj.vo dustlto 6,5 n,.u'i i ! njcdn,t.,)J!ijr p , | ' , , ' " ' t L . \!lilusin aitvom, nni obihtovltnutr dxs. t.hk. vtrljino.r?gnli \4nl.niptunjd ilrliki duljim onk.g ..ijdr {hjL,n!, osin toEi, iveliktrrovniru InorLoj!

up ia vod! t mprobavil.ih

KAKO TIJELO APSORBIRA HRANU?
u'nr.rlnje s, sijeDketankos.Liida fLcltivcd. nll,ollpskih i,irr.inm, hkozvdrin.Lijrn,iD rc\icrrr rojc idi \iL'nif.vcarvrju povriinu.NlolekdehLantivih a?LionlDru\r n (kuarnr tn kog .rijdr iprelaa u resi.e. u,linD orc l,nn,c k@tunke iiie ie hvnih rili, koje ih ntin nnos. l).,iid!.

Ljudskotiielo
ZASTO PROBAVNI ORGANI NEPROBAVE SEBE? SAIMI
Z€lucna i cijc{,r ovojnica izluiuje Eustu,Ltizaru €ktrinru, alozvd! slu,, kojd pohate ldianj€ hrane i itni prcbavne orgdrcod kisdinci cnzin{. Unaroa rone, djeym s€orcjnicasrho imii, rlisc istotako isfrlno obnata prcizrcdnjom trNiLshrica, bri kakoto aini

745

t
'lE
'\

KAKO HRANA SE G]84 KROZ PROBAVNT SUSTAq
icludr rc tinko i debdocdjso, imajL, Jednja}, hiiitne sijeDLe. Kad scrc n,iiiancstijcnkc iklpe, tupljise o,BaD suzi,Pl gutu hnnu dil!. Sic4ilc seodvijau valovima segibdu dut orsrni. koji 'll pojr( aYeno perstiltikon.

5TosEDoGADA u DEBELoM CR|JEVU?
Neprob.nljeni odldeu debelo o$a.i dij*o kojcurijrvodu i Dircnl.c sad. U ton otpadr bujaju bercpaNb tcri)c kojcprci4ode iponelro vnamina, kojiserrlodcL (ianet rfsorbniju.lirj sepotuLtutiotpad ililice, skuplj, ! (kdmu, odrr(rc rbr(j,. ic
> BAKTERI'EOEBELOM U CRI]EVU Nasld supikdaie ltapiasre (ruliaano) poqllii bakterie na debe oii.va.U nlemu os , !. mirrd! rori5irh ,.,:,lt baopasih alFrlk, : b pedstartikoh, Tupojav! rovemo

ENZIMI
Veainom kemijskih reakcija ,ivin u organizmima upravljanjuenzimi. je Imaih sakovnnih, svaki a prilagoden odredenoj zadaci. KAKO DJELUJU ENZIMI?
Xnzini su kataliatod, ito daai erd koje ubmmju kd jske @kcije. Molekule pojedinih eitna imaju savin odeden oblift, ahwljujuii kojeh F retu smo za oddeie molekLrle tijeLu, u kojeonda lenjr da ieasinju ia oiro odrden naiin.

KOIIORGANIZMI PROIZVODE PROBAVNE ENZIME?
Zlilede dirou,icc, icludrc, guiie la i nnko cdj$o svi otri proizvodc trcblvnc eizime.Ti eizihi razlai,

proteine, imastiujcdinia iz kojih usljikolidnte suizgadeni uaminokisclinc, irndnc iee( lis€line. susiauinejcdinie mrlcnc Te tako
da prclaa u asiccLojin!jc oblor.nocijcvo.

Na ovoj uveianoi ci p kazana sl (zutoi mftilrsrd) su m.a enzlma

lto ih srva6 ona sugtqaia. ae h is0uniti prcbavu u lanko siFvodab pospjesiLi hftne

Ir l/l 1$
\

POTRAZI ttLStanice . Rast49 . Razmnozavanje VISE 14e 73

Novi seiivor swara razmnoiavanjem. Majkai oracproizvode spolne stanice kojesespojci sworecmbtij.Te su spolne scanice osimtogabirnei zaono lro zovcmo Wllf{Il1'tNmfE[rl
GDJE NASTAJU SPOLNEJTANICE?
Muikr rlblnf!rfi.. rruno st)uruotuidin,r Oi,. !c u a n r n i r h , o r o v i , r j r I r c n i s i n ,i. i, N l i i u i (,gt^( nr l ,lijvdi i,o viv tv.r, ,ijch I rr)nii ilill(drtrnu lc$t(,

u 5tmniod patniee. , ll(dski fcrus nema iiti5oo grama. aLim. poiphoreiviemueo, ol ip6le nai!k.n, inorrma p.k Nrrsova m.ikl osi.fi djeletovo u DomonF makm.i

GDIE EIMBRU SE RAZVUA?
l i l ) f j ! c i i , r i J i u . , B f N l i o i i z o r c n rh i r . n , i c o h ) i L it r r . 1 r u n .o r r ' i e ( r r ! k o o v , j r ) i Nr r i r . r ) i . c i poiiri. {)whia(iIrirnr I nljiiDc k.vit)orrtrio.gitrr Lr ^ i , r ) g t , h . d r r i L i t r o ! . j i . . ,r k o i i r f , r , v i j ic c i , 1 ) j i z l

\t,lnu srni ,ovo!) jijrnrx,).Svrtcnlnrirjricr n.ftj1, r(,ir jc rjvior nld,i:,, ih u lly.r o,srr, jijDi.iinr,rri.ir.0ini u rjhdrr)j nrlnjiri. 1ikd,v$irn

, \ 4 . , . , i . . , r , , , 1 ,r r r , r , , r\ , i ( , t ( , . ,i , , , q
.,. \ 'Nron (ljddriifi.

(AKONASTA'E'MBRII?
l)ohaL( \)dni.r.hi(lr | 1)ltinu lrj$d t)osljclici jc sl)oLi$siifr (i,oirj,,). P,ispohod iiN N if,r. {rvlix Ndjud (rcnis)u rcrifu bdnicu (vrsint. Prirom,rl.rj. spc,D)x,ozo(lc ziLim,l|I)ivriu t{oli kn, t$irc f.l,rinkrivr. Grr o(1nc) grhc. o' ^k. Ni jrinici ntnNllljijricc, rt,{m.ro?.id * s rrin mo.r.slbriri i$vornidnt,ij. Txi docr(I,,j ,ovcnb ol)lftlnlon,.

< jAjaScE sPERMATozorD I (.d iedr0nin sDdm.toToid znl p'0nadc irl.t.e, pdklrav. lobilikor nilsovu se oyoin.uPd] kolcmtr uspilc to dpodrtc si, doktc onrt usnLrr.
sp(mrLoroidi i^tini niprju s! u novi nrktus. JeTsre

NASLJEDIVANJE

qKO SENASLJEOUIU GENI?
rjrdipoloricu scm.Nljcluju od oc\ rl.Li od mijke. c.d . . a . , r r u , , o ^ . , . ,, ,i ,. . , . i u \ . - - , . , . . : , i , , , , Fjrninr. Qnift n.du\.lrro ponzLrltr Drj ,|iiniie rx niiirc, l)ldjccr istihrodnclj n.gu bid ssvnn Lrliain. rTuzDeDo i(tdri{it bliz &, Nrki aovjek ri posjedrjc

llil $t( ltir:]:I riii
ll
i l l r d l i3 l! ;e il
ri !,i
uz 0qaLo, nare 'lug. DNAmoLekuL.. ao!lekima rl para, odioy lNlpno 46 kronGon.. Lj svaldmpau ledankdmosomDotjetc

l,ocesu kojcmsesvojswa ,oditelja plcnose poromke na ?okno nsljedivanjdr. A zx t suzasluioi prijcsvcga geni zxpisi pomoau rnolekuta DNA sadrrrni u ndin hromolnnina.

!q. lr

^ (t
l)

t ' ! . i KAKOGENIUTIE.UNASVOISTVA?
Ccri.hlujL, veiinu r$ih .Jcle$ihsrcj$rvr, t,imjcrice bojL, oiiu. B.ju oddule trk.ckotiko Eena, .tiih ic do u dNEeos.bn,c,p,injeia u tjcl.s! visim, uplcrnd hnogo. Ceni osi'n ro8aurjeiu i m dohovni svojsva, trli finjei.eosobno$ i inelisenciju, ii rjih iio tako rLjcac I tnono iskNvo. Znaro$ l.gx s. bavi gennm i.jihovln djelovarjcn?.\rmo EenetiLor.

n

jedini kaji se nztikriu

RAST
(embrij)u majiinoj utrobi razvio dijete, Da bi sezametak u je potrebno devet mjeseci. Poslije rodenja, nastavlja ono tlri joi 20 godinr. isvesecovrijeme neprercance mijenja. je Rast najbrii u prvih nekoliko godina iivota.
KAKO ZAMETAK SE RAZVI'A?
e.,j.k ^po{inj. ii'"t k& j.d,".teia. om seuasropno dijcli,pr preein ! k$licu s{nica, poanje lod nijenjatioblik. Poslte deriri tjeddaljudskizdetik vea ndal i Lratjeiricu. ina s{ tdt tjedlnrdobiva udole srce poiinje i mu kuad. U dque{on tjedN vei ialcdr ho pnvominijatuno djeric.

5TosE DoGADA DIECA KAD Msru?
Dje* k{d asrumienjrjurjelesni oblikzfto nn fto e pojedini dijclovi tijela tu^ijajuldlititoD bsinom
u p,vo vijeme naihv( nrpredujc hd*, Pl a,o Jujen.c i idr iJl.! velikuglru ! !spoledhi, rirclonr. ^4i.i(i , ko{ narutu lsnije. Boiha-sc nsta trdjninjsou $dtm snanjuje, r u Puodrr" oP4 ndgro povec{.

BAKTERE AKNAVA > U U pubeiietu hnosa die.a dobju pGv osip.denrh bubuljka, lakozvanih lto idoaitopo aknl, Licu. s Gdiaiuato 5ro akne kolazbos ho'moia se koji DLuruiupubeneru u postaje masniF. aepitima U masnoaa u k0[]enu dLaka addaualu se pa bakte.iie, sekolaupal,

coviek : votu dva u lma konphta eb. U lesrom se nie*o livora potnle poFvLjlvati to suhkozvan prir hLiirlnlzubi, polnu Oil hpadau okoSeste vora sodlne, kadrspod polnu iiih Gui sta il?ubi,ia sLl.loznateil 4Leno, odrauu! Kad tiudi iomdio najusr ruba,

_

MllEaNt r zuq

KAKo D,E.ACI sE MIIENIAIU u PUBERTETU?
Djctdcikozpubcnct plol.k kdhijcoddjevojrkd-kod nirhun n\ pr vrr',lu 12.: ta. gorir(. I oni ,dglotr.bru ( vsiNr,i pledlif,$ inscprotift.Oiim rogd evc odl po licu, l)od pduhon i naprcponaou, ponckad a ipo drugim dijeldindtijch Clas scpo<lubi, ior n te$isi proizvoditi spcmatozoidc. l)olinjLr

KAKo pJEVoJttcE sE MUENJA,U u PUBERTETU?
Il.r.loblic k,(m ( diirf pkub ,J\J ', udr$to8;^j,.kr u zovrmu pubcrrsum Kodd|duaicrnnol.icno poaiijc n n ' c . hl 0 i 1 . 2 .u d cz i . o ' rT f t D r i j q . , q , i n u . r \ i , u g n . J , i N . c g t r r . iL , o : i R o k o vlih . l p u u h o i n , p a p o r . ' p b . iz'utu im dlaiicc. hjnicinn Fiinju Mkog mjcsc. jcdm izlucivNi.po jrFkc, ito scoiituje 'nu! mcij! kio

STo poGApA uuptSTARR sE KAp
loJik'arog rdud rr.dol'ljr. 'i)clo polJku pu.n c ^,'.,Jri. Koir $rbielNt,rutr. miski\lJbe uspofuv., rud r *, unullinjih orgxoa. sr.roidu Sr posmjerD ipodlotniji nekioboleldoa, lto suscanc kro tegobeok. i je P@ce $dftnj.vdospor, veaini pa ljL,di akrivno iivii ! yiicod 70,pai80 godina.
SIAREN]E > KOZE ovadielh istaiarka pokaiu ut nkestaienja tuka kore VanFki ko:esestaniule sloi i subi0rc1€nska ylakna ioi dalu pa koia ela(lznost, seonabora. Cesto pokvjuju bezopase sc piege i srahtke ,bos prcvellke proDvodnje motanina.

prikoioi ko(r stabepoqaju i krrkiie. s osteoporozom Ljudi

POTRAZ V|SEt|l Stanice . Bolesti . cenetika2o9 151 73

POTRAZI tN Biotehnologlja . Tijelo128. Stanice . Mikroorganizmi . Roboti194 VISE 2o8 73 75

ZNANOST TEHNOLOGIJ
ZNANOST 154 181

TEHNOLOG|JA -

r54 r55
155 156 157

E!EKr3!clr!I
IIIAGN ETIZAM

182 183 184

UEEE!'E
MATEIVIATIKA

KRUG SIEUIN| ElE(TtrglvrAGNETlzAM ERG E!E(I80EN Er KA_ EIEKTR9NTKA __' MtKROeIPOVI MEUNALA
MREZE

MAIEBIIA
ATOMI

186 187 198
189 190

VRIEILE KVAryINA TEORUA ErEfilqrlTl KEMUL= FIZIKA SILE
GTBANJE . -_ -,--.

158
159 160

162

191
__ ,191

163
164

MEBNEi
ROBOTI NANOTEHNoLoGUA _ STROJEVI MOTORI TRANSPORT GRADITELISTVO INDUSTRUA

JELEKOMUNIKACUE

192 1.94 L95
't96 198

r65 166 1,67
168 170 't71
't72

E!!89!lA ,..._ NUKLEARN4 ENERGIJA T0PllllL I4AIEB!]Aq PRQUIIXEfVAR I SMJESE
RAZDVAJANJE SMJESA

200 202

173

PROIZVODNAINDUSTRUA 205 KEMTJSKA rNDUSTRllA 106
208 209 210

ryQY|@IEB!]AU
ZVUK

1.75
'176 178 180

BIOTEHNOLOGIJA GENETIKA

SVEIIq5L
BOIA

GENETSK0 rNzENlES!ryq