You are on page 1of 397

Kni>ii

,

V9oo

TT^TW,
ITT

15 5??w ^ ?fe^ gir^T srafcr ftft i If

ir ?r*Tfcr ^ vr ffTinn
arffiRfrft siff i

t it w HT^RR % frw
i Jf ft w?r ft wnf erfe
f i
|r ^ WRT Tf i^ar | ( ?t^i

Jfcfff

ift srfasf*

| aft w fwr % f^jr Jiff 1 1 ?mr!f -TTfr Ir tfw fwnr arw irr

*
^5 ^f afk f??5R ?t ai^rr VTat 1 1 TftftTO V
gra? wlf ift? uinn wr if wr sstf {PTOT T^lf $ ?

Prrote fc srtar % Ji

siR w aw? 1 1 far 15 vfr *nr fiwr ^w ft?
% fofa ^ fTWMF'nfT VT WTT T^f | ?

Tiftriff % snrnr vr '

urn ^V onr fv mw wrr^ ^^T a^-f^^s 1 1 srcta

arwiaff w ft STITW f
r?^T | aftr

%VT wf f qiwfor fipin ^rw i
^ *ft eft

eft tar <npfT ft 1 1
errTvjwff vt snyfif t^5y ^reft 1 1 aft

fRT fiwrff TT y5 PflRTR % fWR gaff ftOTT tft

v ftn? j^f arfkv ^PTOT ft weft i

for*

fiRT ^fft J^cTV VT fiWRT fHtWT ^t VfCT ftcTT I
:*:

yr %

-:*:
wjtfw

ft

<?TIT STOTT ft>^r 1 1

IRT

% TO^ % <rr^ w rr^ ift

1 zrt arfOTj f^^r?n f ^St ATO w ^>T SPTHET

5TT

SI4KIHI

aft?:

3TTT% %
ifte t ?r w ft

i ^F^jf % s?*r ?f 'ft ^FT^T flw?

sr<nr

| far ift ^f^ ?^r TOT ** ^rr^frf T flrtf JTJ OT ^ft wrarr
*ft ftfjpff spr OT^^ |
SRTT vf5t sftr fw 5% i
V, ir *nr tftfhc irt

%T fnfim ^r ( t )
i

Events do not happen, they already exist but are seen
on time machine only

1T1T

(fteling
of self-existence in present-

tense) it jp fafff ift TCI! ^ ^Wt | ^^* OTiI

Hr ira | t 'wft^ Prat

1 sw we ^ssrnj' 9 <Rnr<zr

r firw ?T ^ T^-ft <u ^ SB

wfiw
t qv qnr

cha>s )
ar

1 "ssr ?Frrw:

^t rfnr
^ 5arr $ <TT

SPTO, i?5T $ wnvnimf wi% v SRPT

STVTT mv ^t^ ^ m flwrra sre^nff HTTTI far? | fh;

*y& ' 3?n3 ^f wwr ar 'feaT

Jff ftr ^ ?

gt?ft |
T^?
) w fwnr 3*w iifm j v-iivw fw Jf rot

fiww vt ftflffar ft^rr
% fefar ri

3T3W $ TJT | I

wr fttfta smor Jf 51?% g**R jrftq TO %

fiwrr i

^>T snrm four i srsr ^fir ?r SRT irvvf %

inr fiwmf q> prrt ^THT ?r wVflf % w
TO Urvr ft*r % H^| i
?q% 9(t w ^T sura

|t
tirorc % pir 5PF q^n^ w mv T 1 1

ftrarr

TOT vpfc^ TOTT aftinn "rT|^ ^ q^
vr amfir W?T jjt *r% ?r ^ gfttr nm i qr PTTTT ^r I fa

fcn vffpj i wf fv ifHr vr snm ei^ffv jhrr | qr 95
qr ft snmr rwi | firitapn nhnr,
t arftr,

Fwiw RW | fa SHIH qjirv r m^a vjf rft OTT % furor
arc arn? i
anrt^ TO
fap q*
RT PF uraftar

ift firwr tft^ w
arft vft <rrt r
J^T:

Ir

?BFTOT ^ 'ft? *ft ft^ fisr^r^ ^fT | afhc

aftr firr^f H fw^ w RTT ^o fa. ^.
arfiw I

TCTT ?ten 1 1 rfhR w ^n^er ^f S q^? TRT ^f fan

ferfrrff srrar ^n?sr w eft awr | TT^PTO w ift

STOT 8r
ar^Tf^ 1 1 ^rjjiir % srrorPw ^r^nr vr ITTT anrf^
for } i
f% l^o fr
g^T ftr^n eft

she ^rw It ^

if* ^m vr% ^f Ft farcr ^m; eft qv
ft. ft. *. ft. &.

fiw w1 1 ^ra w ^p & frr cftsr 1 1

If tft^ 'rf cp> TTH ^ftf ^| I
3R<J ifg rt ft^ft^T^t gVll3JJ*T

1 1 rfOTf ft*rr iwwfr r

tftar Pptft ft^ftr % ^rw wtfirft % mjt arrtl' ( aft* ^
fw *$ & 4tfirer

arfci src *$ *?t OTTOTT arrft w OTTO role* $ 1

| fa WT ir$ fc IF* am *rr
ar-jjOT anf* %
I W fiWT * eft ffTTT *rfCT OTT 5T | I

(Astronomy) 9 ?ft WVT ^T^lf ^|f | I fET WTCT %
qwl f ,
OT* fa*ft wrfiw Wr^ % arfro

srf fir

1
*5 srirf^ wt % ftOTft ^^r^ qr fft ftfiftv i?
rfe % en* wr ^|Hf Jr qftw^, wrrr
w'fc nipr srffer * ?t ^r Tf {fx arfWT ift t sft

ft?
jft qr vi^q ^t fwfer
i
sr?| gjf ^T mrf 3ftnr TC snr nr vt

snrr<rif Ir ftn ( qr wi w* ^rw & w ff^T'r it qjift anr ^rr

f^fe STTRT fRjr I ararfo gfcr srf | sft*

sift 5ff
1 ^wfaqifiRr 5^ ^ ir$*nffa[ $rr*rTfrqr |
eft
qjif
^RTT

TW ^rftT A ^TO UT eft i^rifr srf r| wftr ^ *ft
w(
^fe^ srf?^ % STO srftesr? V( vr STT *?! ITTW
,
Sfc fip^TT %ft 5TTT eft 3
I fa TO STO 51^ ft fqrsft ?f aft

^ft *? TOTAv w v^ ^ at ^% OTTO ^^ d Of ^w %
15 Sftr fnaft RT t '
^ ftvfir

STR | ft?
JHJBT % fTTWT VT fwfaflT STOTT W^ $ I

ft eft * tf' <wf I ft T|Tf i
w arn? if

srnscr

aw srwr

tft ifor Pwft vw ft

<n? eft frn H^ft ntr ijv err? % Tglf |t& i aft^ frtft ST^TT % ifrff

ft ft Penalcodc
em OT% frvT t rftin fasffar crm ftrfr?^r Scctar
Twal

eft q^fCT %q
^T eft

C KCJI/Y wspfra, vrrm?ft
err.
^pf aftr

fa

* TO OTTT n fr VJi 5HF i* * jf | I

:
f x^r *r anf 1 1 ft?

eft aft* V% 3TTIT

^% ?r^r fr 1 1

+ % vn A VOT Jfnrar %

Pwr 1

gift qW % ^rira^ ^ft TOraftof + ^\ av nr

v TO qft anir ^ ^fir ^nr1 ^ wr v
;

TO ^nr ^
tf t*T ft

HOT S fop fwft Jf
f+i=1l
fear | wft WST ar4 ( f*

TWT "Jr rft <rtwr swrfarar sr ^f at i

^5T?rr ^ *frm vr ar* | ^w ?to
^f 3TWT f f?Wf ITfTC tfNfltM T ^f

i
^ i
^=fif *t
tf vjf * *w ^
1 fsiiwr Jf ff ^t ^fe * f^ww arar

I V / ^fs=OT 'TC TOW

] uref ^r irjf % arfOTFOTf % tf%er irr^ff % frr %
1

PCTT | inrr fyvnjfr nw % arfisrrfir

HWT *fft i
fefta,

[r] 5TCT waff *5Y TOT arai^r *wff Jf st gf 1 1

T6 5 ift *5& f <rr 5*r i

j. ^T tnrff & fiwr
FT

, sf=3fcTT,

f>
% an^r sfv qT "?r fesr ftj?T TOT | 3rra? iff

fen TOT 1 1 tf & annr

:
[<i] ^ff?qj xiio^o'i^'^sm ^TT Tiftr Jr

afar, ^^55 ^>?5T CTTT cft^r ftr^^r TT rr i
^|f Trfir %
Tifir nR^ ^V srm 1 1 fsrror arf | ft;

ffw v fta ^n% T^ rot Ttftr % i o afw

IT nr i T^sfT Jfr
T^t OTfW 1 1

[v] 4^fe w i^ i rt TRT fer^r

OTT

w
fpf sffipS fJnjf wriir

u *. 31
.

ft. \ f.
<r.

^
3
fir. w -

% 1 1

w arff^ TT i

3ft

fiWTt POTT Q|T

srarr 1

% irff

'ff firofar
i
[if ^wr'
^rrff q fo ^f f [fn^ ten | aftr
ft tfnqrar *$ 5*r i
w *w ft

afhc

f OT *TTSf 9rPf TTf %

ft?

aft

% arj^TTT ff(jf ^t e? ?TT VT qj^y *renF %
arwrraff ^ 9vmr T^rarr 1 1 fir^r srrcr^ %
?t& I ^ft afti

s*r% ^trT ft

ftif! spt ift ft
sr^oor T^err 1 1
v^F ^t wr
ITT sr^s ftf' OTfr jtfr f i

eft^ff % ffR^sfW % arfwr
( n ) nr ror

ft OT% fiw
if *r 3T <n<ft

?ft*F

aftr % fromr

1

T^rJrtr-5?rft3T % cf ftv

| | ^ft IT? tf %3 ^tcTT | ft? fSTfT fw
ftw * ftrcr anr FT finrrr |tarr |, w^ ^srrfiwf

t
( wvnvir ) srrfcer $hft 1 1

:
w, ftipr, ^rr, g^r, ^Fwqp, [3 s^rffRif ft

TOT ft

eft

ft

rft ft it STT^ ?ft

% ft

% it TT^ff

ft? ft

urilftv
ft *ft

ft % 3NIT *?5T 5> eft

tf|^ i
!fcA ftrfir ft

1 TT^r ft agf % ^^ aittA ft

firthft STTW ^r ** an wr |> ?r> ra A

wff %
% anf ft

ft fwr nat | i fqrc ift sefirif % errr

^ WcT ift

fewr | Irtrv fft

TOW:
elf, 'T II

m
1 1

: ^rar

Tt M
wf fo 39^ *n^ft sfarcr * gft*r

3f T^cft 1 1 anrft <rrr $
arf *rw ftre?, araif er, arwcr TCroflf spt %^ct-^

t fsnrnjr sftT SRTW

vrff qr ft w t eft ^ zr^ ^RT ffirar ^f fjf artcft

arrwr
F
<2
f

^f OTW fsrw TT sr^rer
V

TWT Jf feOT nirr q* Star $ i ^r^ Jf ^5 $r^r 53 *r?*r %

r>sr ffaKft | i

sr^ OTCT, TT^.

1 1 ^ ^?>sTl?r

fiwfr ift ^fer & iriww qw wf v
^r a fcrr i yr *nff

ft?

TgT | I
3Tf3 flgf STO" TPiT ^r*f^ ^t 3T%^f ftfcPff

STHTT 1 1
qv srrar*) Tsfir i^rft T^^iffT <T5fif i

wi 3TT

i

am ?T? ^T sip i sFifaratf qoft % -qftf *rr % urn

| ft
sFtfer^r ^ arfn?

3T9T ?

ft?

1 Tfftr ^^^ % ^r^ inc
vr Qrr i i

^v ?rftr

% ?TTr TT firwRr 5srr | imr Jrf w arife i ?<r?r ^f?r ^ifir
| I
^fo ^5T %

ifcT % ^3 mnf

eft

gt^rr | j *r

ar
^ITZT 3r aft

STTcTT | srfa cT'? Tf
TRF
f
qr fpj FSFJ % ^^nr *p?r K
*rRr fr atf renrw % tfsrot TTT *f f^^r^ T?T 1 1 arrsr

STTT %

3rpc**r-wnT

Trftr ^5-^^ vt frftr OTt TfjtfV |
eft Trftr ir^^r PT *r

; qcf, qft^r fef^r f^ v w ?> sricfT | i

i w^r arg v?ff ^rff vtf czrfe sarrTT ^r^rr STTCJTT cr^zr xrftrtff

f
^FT, ^IT f>TT ^ ^Tf I OT-W5T ^f eft
sf?ir

eft

w cfT ft>

eft ^^fcf ^ffTT^ TT TOeTT |,

% f^rftr^flf

faster %

1 1 w% arfofas RR ^rff ^ ^ feafosr

f fIcTT | ^?f *ft ^8
31*55 t wfPp srf Jfv Tiftr vr ^ft

r % ^^^m^r % g?zr *$t
rrftr ^t ^wm^r T% ift

T ^ ^ v fa.
ftr. K^ ^f ^fer 5tgr | at
3RT |ft |t ftWT TTftT V/^c;

rftrft ^^ &it ?ft

% frorar % arHTT ^?p if

<j?f for
T

aft ^rr^r^
HcT | f8?
%
^
|
if <TI srisft
fffafrr ^t sfetft PTT^ ^rftr SFT aft afsr <rf arc

( w^ fip| )

|3TT ^ftTft ^f^^sftcT ff?|

f T?
i
^TT 3rT5r^ % ftrfcr^r %
ftrfcHT ^FT ^f ST^T^r 3$ TfcTT

^ t arertsr

Kftn? 1 1 ?*r

STT

f^^TPCt ^9TT ^"T 3TOTT

jf3|T af^ f^T^ rf^H" ? 3175^7

5
f^

1 1 ftr^gr ftrst STRTP *Ft f ^ft if

ferr

CTT w tpB tr vr aOT? CPTT ?R *rRrr ^ i

r HWT 5^^ % apcr if
*ft fwr | afac sr^f smrtw |3tr
srcraft * rotor? ift

fen 1 1 * snfrrof N* wWf % art % src^t-wro * st nf
?r$f fen

irjf

ft *

fqrc ift ?r^^ ^> srmr | ft? ^| sr^msr

t f%

qjfir ^T tj^ sr^ cr*^ 5ifni> vr |,

?rer rftfirBr ?t w ^TT^ <rx 5r?ftT PPTT ^
tf ^ | qr ftt & TOtef Jr
^t 199 sror

PT

fen 1 1
sftsr |, v$ % <sft CTFW fora fo* T<? f rr *nr 3 |g wr
wr |,

| 5ft

% T5 ^r>^ ^f ft srrcft %

I T sq^PRf %

cTTWT
IT

ft?

OTTF STtfTr T^lf Vl^d) fRRT OT% TT^fT

foRtf ?n[f OTT OT^> *ft*ff ^

i
fsrf ^ft ^w ^ 1 1 fw fetft

if fiptft ^ ^5 ^ 5SIT 3{T?ft I
Piftwv TW H rt ^T| vV TOT sn

| w
!
ft?

tirr ft?

PTfRft Sfre I
?^f?y(J 5^ ^ ^ff spy i^^> ^ ^T^ ^ ft?

qjRr 3r

?> ar^T TO fir^ycn ft 3ft ^?IT q^fcr m?zr jt i
**%

^rgV wf fe ar^cf^? ^tf ^w str srzrr^r f$f ^rr *nrr

^ i

I

% fetj ^ft ^5 arg^r^r fro 1 1

ftr^r^r ^T TTT swrcrsrftq |

1 1 arefrtrft inrr %
ir VMT
*| feUT fa 3
3ft

STWPC arfer^KR R^orr^ ? 1 1 w^> arRrftw
ar^^ trvrFarf ^ ^rwf 1 1 ^^R
wrnr & fWot
1

^ 3ft vf fipihr ^nr ^^Jcft 1 1

fan 1 3ftT ^ srPc^ gftqr
anjerfqr wi ? ftr? TTOT 1 1

eft ^5 vwr *ft qravf %

f ^trft % v$ ^ gt sr^T^r ^FrcTT | fsF

srmr | fsr^r ^5 rsr cfrr ftornr %
% feq srcjcr PT T?T 1 1

I STT^ 3Te7ITcrT
in
HI

HI
* *: *

II? H

inn
SITT ftra ( srfiwiftsr )

,
f *r
^T ?r|r 5W
3TT5T'

^c^i
5*1 1^*1*1

w f^r | cm f^r & srr^r 1 1
^5 isjr sr^^ (

% tf OT ( i

srffer ipro JOT i
JOT PpSr eirt sr^fcr ft5!ifcH*T 1 1 ^

^q)fiiq ftnrr Tfr i

i
?^ rfWIf jf'ff "ft

& sryfir ^ S

srffer *
JOT
ft

TOT wf frtfir 1 1
ynr srfffir ft $ safe*? qftwnf *^jfo

( Changes ) wr ft
31* ft

1TH cfk TT^TT ft 3
ft ffffir w ft

cnn

( ST^HfT Rythum )

Mobility ) ft 3^fV TWT, ^T^sr fifpf
(

ft
(
Inertia ) ft ^fe % f^HT
<r ft ^l^rr TCTT | i
s^ft

ft

fire SRTTT 5^^ afhc rtV
^T rrft
jw *ft OT*ft R??ft ^
cWT VT5ft 5 I Jpnpt OTTOT'T ft cRT^ ^F*f Vt fftft
t fireft RJT OTT firf^rr^r OTWJCTT ^r TOT if T^T 1 1 ^r ft

flfl P^ ift ^TcSrflRT OTT T^t^TT ^t
ft qft ^TTcft f$ | I ? ?TFT ft

ft
rate 8f fnrareft srweft tf smfar tft 1 1
*i TO ftw tf
TOTT | afk sasr * sror frw $ 1

snsftat ssfeq s^rr ?ft freer
(

^t *Tgf ^TTOTT sTrafire ^ i

?T^RT ^| ftrcrS

5sr

firar

srfimftRT ftr^Pcr ?TT %
^7? I faN" ilT't

(

f fRf t^fef i^ 11 ^ II

f ( TzftfcTftr^ff )

TRHFTT gtTmre'T ^fecf Siftfiw ^F q^ ^^? cTTT
1

Prnff %
fen
arrarofte Fr*sf JTTT

5T%-

5n?r?: CTT

fhftwrft

TSTT

% foci nf |
*if

f
(l)

T 3T9T |> ^ Tlftl

1 fro 13** vV f^??t %

^rftr ?f ^wrr ^tar |
;

1 1 sr?*r*nre fire JT^T ?f VTOT ^icrr |
1 3*ft ^nr-sror^r ^r ftfinsr OTT^ OT 3rRiT ^T 1 1

HOT
% SH^^H % HOT sft

H HOT
s
ir^f

3ft

| fe
an srm | cfr
(v)
eft ff? faff ^iftr 3 ?[t 3*ft % *ft

*rar 1
9ft

In
eH-rf % ffk- firfir

1 OT ^?TT % softer jt 3rr^ <TT snit %
1 w vf ir^r V 5PI % wrft aft

(*) ST^TT ^t 1 1
^ ftntarft

1 1 amhKt CTT cftm-nrcr
% % 35 fartft f ?rgf

cftf 3TT^% ^f ?Tfn<f

gtarr 1 1 3R% % ^^rf TOPT ^

forr

1 yr 3ns

f^ ^

sftf n^. w 5t?rr I w?f ^w^-wrfirff ^ SFT ift

CTT ^ mrar Tglf 5t i

ft?

^r aftt

wwff

w* APrft
f
^f *<n rf cm finft-

1 ^sr ^-^RF Jf ar^ittfft % are
sr$f 1 1
sofeq ar^Trct TOT

CTT arrrft jft eft
<ji wrrrt

?rgf qrr ?r?f ^ H^^r, fr^f^r anfc

iftPrPrnt ^r^TT qft airs sfTf^faf?^^? ^rffB^rf 1 5rt iigwr %
snrrft ^ i ^ft 5t tftfirrfteirT %

% srAv ^TTT ^t ^?ft I I ?

1 1
wff ^vs swrit ^t vft n* amjftr t ^^ i* rthr |t&

irfir T?: sr^Tyfi^cr 1

Jf

$ tit OT ^rftr ^ CTT ^f t^er srsnrq- jtar 1 1
arrg^ er^rr
jih H* TOTW: *nwmn*Tci: irm: i

TOT ftnJN^T: anr.

1

$ srra srrf?

^ *rf 1 1 ^T JRff Jf 'sri? cr^ 3rTT>^ 15, *n?, v^lf arrfe

*ft f ?r |
3% raff %

ft 3r?q- raf ^ ftrrrf 1 1 ?frf^q: sw unff ?f aft
fff ^
T^ |i W T % ^^r^ ^^r qftftifir ^r % srq^ft CTT
r ift ?t ^r^^ 1 1
sfrfeq arm^^m^v 5ri
I ^RT ^T Hcf | F^? 3Ti*r-<i3*ft %
Vf STTcf^ %

iftff

a> 3

% FSKJ,

T^TT 1 1

fip fWY arrer^ vt ^ ar<r?ft

ft** amft f Wret ^f *** ^f^w * ^^^ 5^ ^KCT I
T %
t?

Jf

*$cf | aftr 53 SPFR

Pwr

5rTcr$-tfff

?3 tfr jnr firtrt*

IIVII

( 351: ) ( wrftwRttf ) ticftif (

T:
g fintar: (

'HT-sF'T

vjf % ARC ft ftm m| vtmff
nwronnft

fa fff aprt *ra*rfc writ (
vfWf )

Trfir fafft

ark TO ^cg-rrfir
3 ^>f ff? T f sr |t at wr

fast <t ^-w^-prtt Jf qrfe ^^^ iw,
cfn ^pf T^TTW 5> ?ft
f^^, wfir arcr g^f,

q WTT Hrftw jW i

trftr

TRt if

%
fJT 3tfi TTftwf Jf ff fip* if ift ?T| ?T |t I fas fWT
Tififr v> HrA,( 3ft Piinr s fwft
TO ^5 ^ l^rcfi 1 1 *! Ttftr^ff <pV sremerr |

Prif *t srft zr|f TrRr % ?frftrff rr

ftwr

(One unit) |'| *f t

eft 3OTTT a?** t?I7 ft?

1

eft mvnr
$tar ^ i irfr w TTT
aft*

T ft?

eft

t ^ETT qmr wn \ srsr nft ft^ft

ift H

f%

% 15 ^ oi'wn^rO $t Jiff

\

J

i

ii t

ii i/ - ii i, + 31 I

anrfer
fa artf em f * qt$

ftrr i rranr ^fe *t tftar Profror SPWT argw
tr

vr *$ OTTT $ an firo*, SRR:

w
err

IT

2ft

Semisextile

Semisquare zl

Sextile

Quintile

Square D
Trine

Sesqujquadrate

Biquintile

Quincumx V

Oppositiou
^ (
Trine Aspect ) |

Tiftr

erer r Tiftr

11
|3TT 3ftT fij^ TT

Jf 'ft rft

1,1 ,

t,

rfir ( * ) ( fcftr: ) Amrramt wa: ( rife )

ift MIMW
I ^ if
<TfcT fl?

irw s*f sftr ^m apt ste srcJte 115 A ^rftaff %
1 ssrtft qv Tiftr OT-TO crrf s*rft Trftr fonr-7* qft gtcft 1
% srasr *T? ft TO ?m tint q^r %
3*TT WT 'T?

PT e
qs^nr, swr wnr
^f ^TJT Ttftr qf*ft sft q^^rr wr ^f ift

<rfift i
^ft CTT ^ frofor % wnft
1

ft?

sra d arf A fefe
| 1
1?^ ITJ far ftrH ST^TT HT?5r f'RftTTfeqfir isp |

1
eft

q?cft i

V&Q
fr

?f eft

15

1
5? 'nfir
1

Pw^wrrft^r (
TO^r ) ft sriq er^r

ft 9n%f T i fretta qrr 5r^csr r5^ ^ ?t?t TT ft ^ i
1 i w arsrw $ ffror ^$f <rn sraft wfwif
SRTT 3 1 1

flfaftt

*

1 fcflfar

) ?irf ( mcfVT^f ) ^ ^ ( )

Tcfu

(

ftff fir )
i

f^r
I

| ^n; qf? t

1 1 sw ^ *3ta q;^-w"t^ w ariirirft cfrr

T ft?

?r wr
f%in wr 1 1

irg! %
$ft affc

qftferfimr % fltrwjir <** ^f 1

rerarrc ?t 351^ ^ |ij arm aftr
'
1

vr^r | R zrfe ^f ^^r g snr
eft faronmfar ?> ^% ^TTOT arrH ?> snftir i

Jf |t T? eft

% ?rTct wir ft i
^ft XT^PR ^
l

enrr ^^TT ?TH %?j ^T fscfta cin '^J WTT | sftr ^r^e?
f ^T ^
^i% eft *$

^T sftr T ar^nr gffi i

ift

qrrqr q^y ft 5T|Tf ^r w! ft fTOmrnita ^ 1 1

Tfcft
TOTWHT

am I ate 33% arfoqfer *?Y*R%*r

1 ftr^R ^rPr %
ftrwr *rPr %
wx | aftT sf
arqir,
<rc mr^-srOT flf ^WT-^? ( sraJftr )

| f
TOP ^rfir Jf ^^rsrw tf 5 fe ^r w?p ?r frfir arfe^ <n<ft I

fecftq* aftt 5K9T-^IH % STf^TTfcT

t tf 1 1 5?T% ^T^t ?T prof % arfij^rfer

i Cf ^^ sr^cr Jt fa*
Trftr faff *m?r ?f <T?cft | 33% arq^
arwr

s:m Prefer ^ ftwr srr ^npcfT n i sr*% fg-cft^^r irr

w\
eft gft
sft

aft?

3THT TOT ^ ir^q^fir gtnr i

'
?r> 5Tr TTR%9T eft ffm qr
( 3ft

fa?

|sr
nan

%cf w^i wiTEft?ftspT 1%^ ( srfq

at tsf ?r ^> WT^PC^ ^f srrer

w 5 w mew 1 w anwr
nf |
| ss% STFT q?ai | ft?

TO

TO
i
q^^T^cr^ -crTsPrfir^^^tiRiR^' w |?

eft v|
it

) *rnqr-??qrT?T HT^ TiT f i $3 T|^ ^ f^^rT v^ rc

TO

| ^5 zrfe ^[Jr^r ^g^wfir & ra ^ eft

% 3r|*rn: ^ zftn?^ srw jtar ^fg^, T?: ^
fa 'rfvirffetartt ^w^^Tftr^ft rft i
3(52^ ( tT9T ) 5^" FT

i
^ sftr ^CTT areSm ?t^ aft* fp*ft f*r* wre %
ft

^T'STT 'Pffe

*rsf
| ft? a^sJr^r ^rfir w^r ift ?> eft
1

ift ?> eft ?[H ftarr 1
fefft sr^rT ?T *)f i
^f TOT 3^s^%9^ % watt vr | i

arici? fora 5T

ufir

i

wfir 1 1 *ft ^r? an^irw ^t 5rT2r cfr ^nr^ 5>% %
wf ft? ^f ar?^ ^5 ^rr wf f^Tr? ^trr i

?ft FT ^5^f CJTT ^ 3WWT ? ZT^t Tf
arir ^TIT^ tar
fft
i
a^Rra: TO: sratsfo *%a i
qnfroirat: T?sr*ir**ta: (g)

-

irrT^r sraf T 3 39 qv vfr
irr w-mR 4 95 ^F eft aft^ snre $ ^rar 1 1

T|f 5> ^^CTT I^ERPT WR HTT^-WR |
1

ft

ft

nf
eft

ft ft fTff ^r^& sft? ?TSF HRT Jrsr ft

%? jr-Tfer ft^rr 5>^p> ?F$T T^r 1 1 s
^ eft

eft iftTfJift eft

ft ^^

ff TOritaw rtn^F^ftB3 \

STOR ft ^TTeTT | I
eft

y ftrr i s

iff 1 1

1
u gfn '^ forifa

1THT

ft ff rftT % ft

aft

5T^r ft

ft WT

?[T ft

(
5ffa ) ^ft'T % ft ft iff ^r^5TT I
ffter, jfta-j^^ft ft

ft ^rqr?r fl^

tffar
5^, ^njqfor sFcrftin' tfto fET *r*r |tct
fir *m:%9r

'TTft

\V\\\\

fsrtf STSPTT firw 5frr arifa, 5^ ^ srf
^ff %
*

an? ^ frrw Jnsrrft cwr ffm 5^rfe ^rer ( 3nr;r )

TT|

'rfir % ^r^ T|
^ i SHR %
ft
|ft
ft
eft

Tf
*TTRT srreTT 1 1 TOOT 3f % ar?* ff|Tf ;fr star

g?f ^ aTTfr vtf ftaft ^rftr *$ 1 1

TTf ZTT
%g % ^TTT zrfe SF>f T5 ^ |> eft %
%
eft
gr,

5m

'
eft ^TT^T ^JT SfTcTf | <TT Tgf 5ET^6T qft 571511

^fftf TTfir ar
|>^ % s^lTq OT^F f^^ft

if eft

tsF qff
.9T
ft
eft

ITT
Tf

$ eft
?Tf %ej
if ^cfW^^T ITT feftWT TTf ^TT

ft eft *f
'eft

it eft

t eft ift
si TTT%RT |tnr wf fv
1 OT 3

m %3 fwtar ^f ft^t f^^^rznsftw % *rre ^5 eft

ftf?cr vmv^ % vrenr ^^ t't i

it *rr?!j ^T eft iftPFrw (Pr%^ ^ qj^^reTT) gt

srw arwrir wwr f arr i ^r OTTRT

eft gf5T% 9T?e? ai TI^T Jf 5FT sfh WT
srv w ^ ^t if 1 1
II? II

% atrfdP^tfi sr?zr ^^rr^ ^r r

?ft ^T^RTT 'ftT^r-'Ti^r f^fr^r ^? ft?r r

^>T eft ^?T% ^?r q?\ ^'sr? amir wt^lf H vV if
eft

sft frsffa | i

TTWT KOTO VT artf | fe ftr^ s> irglf % ^^?r *rr
1
3TT Tgr ?t % afe q^?qx ^i^frQcr 51 cf^fV zft^iar 'vnv
f HT

*rfe cftff ir? m ^r& arftre

at ^f ^sff ^JT PF^V ( <roqr wr 3r?ciT ^ )

qft ^?, ^r, IT, & cfta jf H 'q?' fc V
?t aftr V^V% sftr V ^r V A V ?r ?r, V afft 'n
f
*rf* V V& *T aft* V
It <TT*R **m $t afh V *r V & <Rpn SFSTO 5f |t ft

V ( * )
VV 5*r ST*TT tf tvrf *r smfl afh: o

aft
yr q;^ gtar ^^ ^r|rr ^f
w( V^ TgTCTT aftr
'

Jf

%
eft

^ft ^^-^ ^rf WT at

i
*fTOrr aftr 3r?;r?: ^ srgpTcrr wm*TcT tft 1 1

frvttvvfrnr,

ft? ftaft
nf
T^TT > aft^c ST^RR ^fhr, wfftr ft nt^nprft HT ar?zr?cT

rnft
gq at
TO

eft 'it sft^c firita

ITjf

swrnc T*RT v^sft Differ j
(<j) tf %

affa ^Vr^ ^ sr^nc % | i

%??r-Pf Atir qf gt qrf &1 1 afk

qfcft > I

an* ^<V Ttfiff ft^rw are* Prth
1

= i
* +f
r : t

= 11.
FT

= Z 1V9

= T c

1'

= Tff5J j

= + IK

= + 11
= 1* 1 5T =

1* J
1 = r 11
if = +
f+lf = + 1^
f+i= f 11
= 1

J
nfr -)

war
.1
1 ?r4.,{
= + n
}
f +1 = i

finMtr vmtvif
r trfirr

firth

^np, for,

srpr | )

31 vt ^fwr 'pr ( ) gt
ta * ( i ^^ +
snf | % 3^ + (
OT )
^r 3nr | *pr 31

f* % wf arfe^Fer ^ I ftwft

eft

+
+
,,

finph

wr

ft*rar

1 eft iir
IRII

( arai ) ( TOW ) tra

sFft %?g- afk fo^ta % ^rr sr^ <wnrsr
reta ^r fqiflr TOTT
( ^FB^r? ) ^ t I

Trftr %?5f^tortfcrf5[Tf> ar?^ T *r?eft ft i
( arefcr

I 1
7^ forfa ^ ft5rcr-^ ^T^-^Rf? aft^ ssjwfo S

>50T | | '^4
I fsRtf i^TTt ^rftr
% wzf ^^3^B gt *rcr
ff, T ft? 'qtq'f ar^
t i 'S^R

% wnft ^ gt^T arw^r $ fa^ | eft wvt l*rr ft
ft?

*?RF IWT t^ I

1
i

j .

i-^
j
;

-
_ = ft** 1
_,^

j^pft H
(

if lift areftr

fisfq qMfrniRA I! ^ II

) wwft ^r srPq ( i?^: ajsT^nft ft^n
u ? n

ft if am^rr ft) ^^
ft
ft'

it

eft

1

1 1 ftcftzr ffi^a fntir^oft ^T afhc

3HW | I TT %^r^ % T5f ?T 3Tff 3TT

^ ^^ war: qtirvrft gt ( wrfq ?w %?ff aft*

itf OTftfcf cft^r ^ftriff 3% ^cfar 5rrq^oft q,
sr^nr .
ftv^ift ^ an sn^irr i
*r? arr^t fiwft

it

rrftr *f $ST |t *$

f qft ft i
^er !f m^ ft fc?s<rft zrr

it *?f Jf ft qsp SPT 5^ % WR % ISTT arrnvv |, w% ftm tf w
TOTT T? ^rren 1 1 rtt I? ^rJfft JT^Jftr % T<^T ^rrar
ft ft ft?rft ipp ?PT 5 q^ % WR 5? ts^rr amrvrv | i
fs
it v(f %
*ft^: ?ft ft

\
Ve
*f t

| i
9; iftv

wfftr

| jpra ^ CTH 1 1

?f

jf*<Tfir

iftn

i %^^r %

| ^rgf

1 1

sftr

r
| i zftr | f

j? af sr |

iflr
i TO A* 9 ^WT-TOIT |5*q% fr

% tfir f[
i

^t f far t??r^

f? ?qrfif
f^S
FlfcT

v: q^^rtf^r ^^H^T T^W ^T^fTRT^r f[

1
95 ifrr "^^Jr^-^^Jr^r ?R'IT^ ^>r ^^r ^g^far SFT iftr

f ?Tf

COTOT ^T

^pqfir TT ^OTW if TO
1 i
ir;

r
T^T 1 1 wfft?
qr
ITT

jff %
qt^nr
TOT,

rr

SOT, ^5?qfcr % 3r?er^ TOT
TW H, T
rftf |, qT TR%*T % [HIT i

V:

afcr ?f eft

gt ^TTF zftiff % 51? qftmr FT ift

| I
*? ^ETRql %5f8F % frsft q^oprr %
1 1

af v
% 5 ff-ft'iitwfir
err 5?r^?r %

t ft? (1) *rfe

eft

crr 1 1

^^Ft |

ft

ft = ir = Mh

sr =
ar =
*rfir eft +
+ = + v
tag

fe = = Prefa J

JT = )

5T =

p*

) J

) J

T ft = +

fc[ sr?r^

,

) + = + 11
firth J

firth) + = + v
firth J
3 =

J
f^nffw ) = +
ftrefa 5 (

T fs = + ^ = i
w )
f
(
f
J
I +
J
J

5
iff
J
)

J

"j +I=z
^
) J

1-5,

5,
fffHT , TIT
1

^ft itfl

srr =
sr s ?rir?f a fasfar 3
V -
TST =

= *
^ = T

gHT *T 5T = *
vS 3f }

*^ n =

= + ^
^"
n
:fe = ^iftr

T^r = = Pnffa

5Tfe =

if ^ +tf spTTqp 5f|lf ti

-^^^r ^ iftr
'ft'TTWf

= faffaj
< + !=*

wfc q ? =: IT

H 3T =
q 3T = *p?
= ffgta ) 5 + T= vS

^r q* = ^tfff = ^nft^ 3 (^r? ^>FT^> *ft*r f^V ^)
q BT = sift n ^tq""] ^r + 5= Z 1
^r ^r = 5? = JTR^FT !
(^5 iftT ST^^T f$ ^

I
q *r =

-^-r
= ^'
=,^j
:
( ^+ ,= i

n=TO! =OT n
|,j^=^
}
= r." i

"' ' * =
** ^.t
% ^ = c-
PTofq J

q =

v^-ficft ?r *f+T = OT |, a[ft^^-f^JV Jf 3+^1 ^W! m?:%?f
+ ^ = VTTV f^t 1 Srtr, w, fir^,
1

o fW*ilf S? sRnror-qs^rirsr % otT ( \

3
I OTTtlT 35 ( ft> ftrenr 3JT

<T

* ft - .
*T = ?Jlf
=: firth I

q JT = JH> = firth ) ^ + 5 = +

q 5 = HT^ = firth ) if +w s +
T[ CJ W1 =: ?i?i"h 3

q 3f rr
J^ = ?rtt^ ) J + *f = +
= fwo
(nft

I )J
= firsffg
= firth
) if + 5=+ <|5
^ ^ =:
5^ 3

qf ? = 9PB = fiwh ) ST + 'T = + 3

= fiitfh

ifh wr srfT^sr^ 1 1 ^rfir firjerr 1 1

, f*
IT s
)

:

I ^5 + 3
^ (

J

)
3 +
J

J

<f fsr =
5- =
qf sr =
J sfta
( qrc )

^ ^ T
qf T =5

q sr = )

J (

) ^ 3=
J

T
1[ 3T,

tft 5>*rr i
PTO:
raiKrorft

* = + *

it ?ft + i^
- <Tft = i =i Y
= *,}
fay* <T5T =

7 3T = = +

^= + \

I
^ = ?rfa = w = + ^
ar s
?J5
= }
if? in iv
f f5 = TO = 5
I
T ST = 5 +

vr +
fs =
1
= IIT
J
5 =
flwfcl I + 3 = i

It

* 5 =

j
^ 9T -

**= * (
1TK* JTff )

3 + f = i

J (
m ^TT^ | )

fa =
it A +

IT =
= z

) tf +
3

V <? = f + f = f
9T 3

w + r = +
fe = = Prefa J ( ^ffeff )

IT 5ft

= +
^ =[|f j
cTTT

f =

^ =
faff* p- (

J

vr

= +

J
six,

ar = + if = +
J
4. 3 =
*r
J
'] +91 = +
qf =
J
ITT t eft +
l
J

cr
J
""I

J
l =
J

sn^^ot

II II

n x n

eft
inr

*ft ^ eft tft *rfa ft ngranr i^f fET % a^re S *[* ?t

I OT irft Ufa ^pf ITT ifW ^T ^ft 5ET5PET

r SRTT anrn ^ fta i
g^f sft

?ft $ tftirwfl ffif i er

^T-fecft$fr) j sr, ^ <V irp^TT em
r i ^'ft sn?R vifsr-i ^ % iftrvR4^ ^ lift

?r sr VT tfwr t eft

| i

snfar

5TST fo

5ft

eft ^ft ^rif^ ? TO
: ifhr-

% f%*ft
eft

eft annft T|R?n ^f mferer iftn^Tft

^y ^ 1 w sw ^
: er^

eft

t*s if v
y ^ ^T^ $m
eft
eft

Jf frr ^TJ f*r

to
F* eft
1% tfiT tfffcfW 5tTT

^fir *rfa- sr
^r^

3TTWT

eft

srrrot

wft" ^ft %

fft ?ft
JI.VI
i

% aft irg

1 ^j
IT*}*? M ** M

*-TTi ZTT

eft
"

t

sft

frfq-
rr.

fan

I
M[fo TTg
% ST^PR

^ fe

?IT
%j ?rfir

frrr

eft STTRT

are*
^r*f afk ^pf

1 1

1 ?

( exception )

tft $

VT fawnTOfrsnferfrtB %?t^r % ^n^^ %
rffT-ft^Ww rfir

TO TT li l
eft ST qftfwfiraf

in SI^IT Jf tsr 5! aftr m
w eft 5f ^ft 'f

I) ft. f)
ii ^ ii

fsprsf

II H

: srei 8farir

i cizft:

( TCT ) 5FTT

5ft ?ft
sfe ff er*rr
TFTjeT iff srqfa qrrft ffff $ *rw $ iff eft

Sf STRW ^T ft^R ( *T?J ) ^r^t JTSRsrr 3 ft

I i qrfe t^TT sftT * ^RTT ft ?ft

?PTT ^zrr^ft?r jft t ^?rr i sirer ftcft ft eft f^r

?r sn^r fWt ft awfe ffeWNr,
ff eft

??TT ^ 'ft f^rar

Brig 5Trr

( ^ ^ )
^
SHFR vmr-snf IT ^
^t i fsRT st vjf vr q^err fwft

srw-^Wt

9 ^f vt ^f 3rftwnfrer

Pf ft^RT ftcft |
ft? "%?

R ft

life HTW ( ^em ) PTT* ft 4s fi eft ft aft* snre*

TOTOT |HT aft?:

ft?
^ 55RrJrtr

crrr ^rr IITO> T^lf ffifr i

) |> ^rrcT 1 1 % irffc s^^w f 5! aftT qrfwf

f
f + 3 $ tf Ifnfir Ft wr f TO, vfr % aRTT

f !*qfo Ft CTT ^% arerc ft ift fw^r H^OT $ wf fo
ttft
1 1
angora ^r ^Rq> & ^n^r arrg

OT ft wt ift
^pr 5T^lf m^rr art ^TOr i nft si^TT f pqFei ft

1
ift
arrj-^r :^ aft< ITR

ft wPr % ^rrt Jfr ^ffrft wwr ^f>5t 1 1 ''TTTV

1 pr
tfti |t eft

t
IT?TOTT erm f ifrfer % arar* ^' ^irr i srft SRTT?:

ft *RRW ^^wfir -f

t^ STIR!
3*
I*

3*

9T

f I

1

% 3T?crc ft lit

1 1

II
HI
: i

1
'
fiwfcr; pr 3nr ^>r

eft

5? Iwr 1 1 aft* TFZW 1 1

5?TT

51 3 1
3
3
n
31 3 I "5"
3 3
sr

I I
w KT v

wu
f 5 f
*f ? 1
I *
1 J_
I 3 ? 15 I
f T T If

fffcft^VT

1* f
3*

J!!_
X ff

"5*

5T
V
* 3ft

srcsr ft ft n q'Tqg^r ft eft ffr?wrTrft?r V

ft

Tf ft 5ft

(3) fara fsfetft
?r
^sr?^ % *TR%T
ft (^m ^gcf CT ^^^ |)
^ ft e

ftcIT

firfrcr-^?y ficrr 1 1 afr >

f mi 1 1
^ tfr Jr^r
f rot ^r
^?F ITT wf, ft^r-f^rot ^ f
t ft .
?fr., fF
*nr*>-srcnr ft

ffjf ^ft ^5R ft %ft PTOT ft^TT 1 1

(^) *nr%*r ^ft rR^-wr*r ft ^ ff, arsT^r ?i TT qnger ff eft

ft arfrcn ft& |, tw rnft ?tft TT ITIT^ ift ft sint f i 3%
ft
f^ aft?:

Ter | PP w vr ft

ft
artf '!% Prw ^m^, ar^ift' anft mf vr sro>ir
jarr |
% fire

OTF arreft |t ^r$ fro* $hn 1
\ firen
VTTT

wn" fHfpm wrfii t?r f rer m: n

ST'T <??ft

Jr ^ ffitv anfftnr 1

eft tf*

^ffetr ftr^rznrftvr

?ft ^

*t eft
ft

s*TT?<nre*TT ft

"qrw
ft?

$rfe?rar WJTOW n"

3Tf<j,

f l^RT, 5^fezft % Sffa 3rqR^> | I

R irfe? f ^f'?^ ft ^qrer^t 5m ?r srrer
ff cr>

% %

''
ft

-WT ft JTR^-WPT ft mrisr % ^rm nft
eft ^TpT WT2TO HTT^J ^tTT, TOft H?^f * \

% <
w

'5

ff.

1

flS sr

fl*

1 f
: n 1 n

?tcft 1 1 w IF* % HUT-SRT^T % ST^FTT ftrer ?r

Jf

f 1 3, wr s w finr

finr
f ^t

ft,

tw ft %
eft ??

ft,

ft
ft,

gf I W^
nr ft

II 3 It

f?fl?: 'T II 5 II

i ftww Pwiw *n
ft *rra ?>, OTT ftrwr^^r %?CTT ^ |t cit

ft 'ft

31T II V? II

H v n
TT $*r <E*T ^| afk *rf* ^ TSPTC
?fr

: II y n

eft

it

ft <TT<T q5?y ^tfrr 1 1 tf ft ug |Qvft ft
^ ft

ft TTTOOT >TT r\ FrT- wt ft ^rPr ft

eft

ft

Jt ft ft
sr^qfir
ft |?7fer q;r SRTT ift

am
II ^ II
S*T T*T afk tfsfa T ^t eft TTT <i*r ft ftar 1 1

flusj ^m; II vs II

f ^f n v* n

anror eft

?> eft
f IT
at

8RTT

ita ?

f

IT
fa5f X
f
TO

(m
f

11 IT)

i X
f X
i X
I
X
i X
X

ii ; n
3T7 Tif TT
3 iff ?ffr f%*ft 7l"i+iO
T^

iff

f^"W^r 5> 5ft
TTjf
W7

ft? 7?T
f H H*^T ^R 8P|T

fa

ff 1 1
: 11 * 15

n R u

F (

) ^T eft ^JET* T
^iarT t
i? 5T2TT

I '5

t

aft %?
eft

eft

eft

<TT<fr
arfir

f 9T

1

1

"
1

iftw
'fl'ft lift

3?

ftrfaa fofaer

farT fJRf far
WWTT *r

3RIT

X X X X

1 I
f f

1 I
I
1
f

1
fafacT

qnr iw?

f far ifw fiRT * fiwr

WWW
3RTT
5T f ^ f
1
f
9T * c
f
I I f (f (t) FT

f f
f
* |I
r-;a

5 5
91
(?-"') (T

r
1 ,
1
5T !

9T I 9T

sr T 9T

9T

f ?l: , i
* i

i *
,
W

3ft war:

rorarft,
'

eft 335
""

eft

f^

I ^ f3r*T imreftv ^ wnr-swra ^^et |

I I
5H f^ ^T V& TT| %g gfe fTWW H ^If eft

eft

g % 3T?:TT R 3rFeT

eft

|t eft ^
^5TF eft

^FT TFeTF STcgeT

eft
TTf

!TT

TT. %.

f
Tf. ST

. %.

TT.

TI. %. f

TT. %. FT

TT. %.

%.

TT. %'

S" 1 TT. %.

TT. *.

eft
irc*: irojfcw H 3 II

fft*?ir *j*wfw* f ijfaf, flfer

qpft 51
TTTcTT t I

Jr ^rft qrarr t

1 ITH%^T it snmrc % i

TT

:
5pr i
fiiitq ^ftsftr mrr
i
T^t ^r?r fwt^^r ^ft i
ftr? aftr

)
% SRT ^ ft qrq ft *$& jtarr 1 1

ft frcftftar vr & fff,sp, fn
(wPi nr*w snp t) ^ vfir fA VT v< lr

eft ?w TJIT ^ft 5<? HRV SIHT ft ?ft arqft % aw
ft irf^nn ffft tft *ff ft? fgeftft^i afti SKitfif OT ij^csi afh:
qrrit |f % anptf d OT% wfcR ft

ura? f ftvT fHn>^ ftart 1 1
tft 1 1

eft

T $ %m \

ST^TT % 1 1 rr^ gft *TO fTtsr^wreftsr m

tft t rft

eft TiTt % 3Rfr 3 arfas T^ ?tTT ?t sft ftp* sir ?pr

I Wt STf TT feeft$9T ^fe fa^tfar ft aft^

rft ?r? %?sr*i ^t eft

% srg^TR "arrwft f?

1

?ft eft inrcrcr ?t ^glf I

i

ef^T

cTTT TFT ?T|f

eTTT T HTO ft't

p ^r ? jhft aftT q^f H^TRrei inro rr ar
q
fj. Jf.| fs.it.l V[. ff. fa*3T-

(*) ft.
fir.i.!flMr.]f*ift-
ifa.Jfr. 5^$r

!7T.<TT. <TT<ft ffg

X X X i X

if X 1 X I

X X 9T
J
9T X : f r. ST
j

X

5T
i
?

X x i
I X

r

X !**
X X

(5)
* w
K9 i

hr

JL_t!L
5>~V
X X X

1

Kr to"
K h)
a- o fcr

*
V
1
X X
>,

& o'fcr fcr
X
fc
te
K<
0-0-3-

X

TT

hF
m-
hr"

r*
X X

fc'ts?'

IT
too
5>
'tor

90 hr"

W
ffr

i

X
ii
S> U
++ K>
X X
V >

K>
fc?'

n X

x
i fir
'

2> IT
*tr fp* Kr

0- O" hr hr" hr"

9*

I I
X '
X
f>" f> tr

*
TT IF

IT U
++ Kb
to-

(V

tr
X x
_v
IP
+
ft
i* fer

hr'hr-
aft

ft?

refer? m^^ %

q Jfi^f O TOVT
^n? "
II II

fa ) ^T^fsft ( ^ )

smrntf srfritcTT^ n v n

( ^% ) aparc ^ ^t
f eft

''
eft

: i ^^rr^cT^wr^w f^rfcr ^^nj^'j" re
[<RFR

fcrt 1 1
^5 f^ 5W ^|i %
w^ffj ^?f^rr?[ P
r, ^n:%^^r5fi $ ?rc

aft* mT^^^ ^rftr^ jtor 1

5TT ^r | i

fa ^fa,

S ?T gt e

^R if gtiTT. ^TT %^ ^T T^ | I

t | \

al^ ftwwt

(cT^T ^RrfeT 3fm:)

eft ?
eft &
$
f

ffcn arftre? ere-tiTO | wffa qf$*r vr STT

cHTT fif^tniRr %
1 1 8R *prftT!> ^t wlspf Jf

*tft rf|i

^t eft

eft irf ift 3^w vrw ( ^ ) stir | qnc
s

fPF

^f eft W*
W
eft

T5V PF

eft

ift TTsrstir tnft vr ^ncrv *nnr ^^-Wt ^T jter
ORDER OF PLAKETORY ORBITS IN SOLAR
SYS1EN & ITS APPLICATION
IN ViMSAOTTARI HORARY
ASTOLOGY

^r ^r^ !jjf ^ SOT Wcf srrrft 1 1 SOT *nr anTwr ^er^r ^ m?n
1 1 ^JH H ffffr^r, ftfforV, iTTftm, sre?, 5^5, 3^, STT^QT,

r, f r, %g

1 w <rcr
'

( 3ri?^ ^ frsre ) ^H %grr | eft

| qr r^
OTTO *ftr iv *

arreiT 1 1 sreto iv ak-w % SRT

3TT 3TT?T f

F^fProt t srreft I sft

3T? ffTRiftzr I f% rTOtrTft-CTT-'F^r ? W^ apt sPT

,

f r,
^w
5rrr ^ri?^r ^nrcftir ^fecr-^ftfiw Jf
Tig

1 1 sf fr qft farg irnf % ^ <t qft^wr *FT T|t | (
Orbit )

t % ^rwftzr r>ferr^ ( Ecliptic ) ^Her^r ?f TO

? TO

eft I ?t i Ti

1 1 fsrfr SHPTT q^t ^t ^>5Tr (astfir^T) zm q^t %
fXT TO 'OTRr-nR arm^ | sst sr^T^ ^?s enrr qft %
%3 1 1 ft[?=r
^R(-^rH % ^rm
TORT TT| 5TTI ^feor ^mT %g | I

%3 ^r^i vt ^ffcffTT i* Mhnr: i^-v^ srfir ^fk w* nfir

**% frqnj nnnr wt n ^ 3^^ ^TO-CTH <re lite arRrr ^ i
V v*

arf % sror ancTT | W-OT VJT SHKTT | r
CTT *f TTf W WH ifflSHFSn % TO cTTT %g OT *p-
% TO faro ftnn "TOT t ww % *KT % fiwftwft TO*,
%)
wftr fa* v? s5V wir ?f IT far ** ^ tjv %

8R ^T ilHT 5?

fff STCTT ^tTT I
f9, ipi,
enrr

(
orbit )

1
n^jf 9 errr

1 qr ^ <rtf fe^-fsrert v? 1 1

apt arrr nr i fg sr?

c'V^ ^torTcW | 3T

*>?ICH^ | ?rn ^f
(
orbit
) tf q;if
?r
^ gft A fft
^^fs^r ^^ ift ar

vvftprr ^r FT^ ^o^
IK srfir
TOT ^ *Efftr*ft TTSrstfVfcT'ft ft

J^TT sftT *<V qT 1 1

-H^^ Jr

qnc

qft UCq-T^T ( ^ptfer^rf ) S 1^ ?FT TT'f

I lift W
eft

ffit
| g^r ^gr ^^<r ^ T| ^T^irr ^^r? ar^ | i

% ^KT qfT^Tf^f ^^?n Tf ITT I
f^feq ^ST !T| aft

i^^r % ST^TT^ 3r ^1 1

m^r | ( Pprft q5F ^rftr ft
3^:

I ^f^cr sr^ ere w 9T? arrvfmlF ^T smr* ?r

3 tt ^H% ^;^ ^i Ms spT^rr eft :

T rft 3T6qTJT?f

;
^^ srrt ft

<u tft % ^^ ft faTOT wi ^ anft-srtft ^ w
V

3TT ^Trt | I T?: OT^PT mTcfizr ^jfiw-^ftfilT Tt CTT

ft I
JwfV ft a^fe*? JT ^% 5FR*T qf^ ^fecT Jt ^T^T STOW
5ft T^TT cfr 5?f^ ^fcT J<t <K | fliT OT
I WFT OTTITR ^? | ft? f^lf ^T ?ft

3lfcT T?5 ifcT | I **ft ?f ^HT 3TTrTT | ft?

ift W |f ^T
CTT
qftftre "s"

SOLAR AMD LUNAR PERIODS
tret <R

Rotation % WTO arrera % H^fcT ftw *& fcr

W^
( )

Jf fiwrf ^| I fff %sF-rqT (
Rotation )

5TRT 3T5f PF* % inwftWW rT (
Meridian ) <R 3TFcfF

rf arcft
Trwft^ncyr S
1

(
Rotation ) ^ WT sp^T % feq WCTT^^nfwer cTRT ( Equitorial
star ) SFT $ 3<mtT PCTT ^TTcH | I 5*T PT V> T^PT-fw^ (Siderial

day) *& | I JTOT ( ?TR- ) feramr | I % 8R^ fte S H^f
SRT T^r 1 1 TC ^
rfcr 1 1

Jf qfirvr ^ ^ wnnr oscV 3V *o" ^ msqw nfer

rft
^rt fer 8T5 erm sriV mi=ftTrT?[^r TT w 3rr%iT at

tn wtfa w
i
^5 ^ir CTR & 59 vnr
% qftim (
Rotation sidcrial period )
spy^ & qi W Prat

ft tfir | ft iN?
ft Prw 4f*ittf^[fi ft snrat 5^ ' W Hfr vt ff ( wt )
1*1

(
Chronometer )

I TOPT-fcTO OTT
1

*to fora

fe^T fTW % arOTT y* mKTT >T

awg, irfir ^rwnr fftr-^M (
Mean solar time )

(
Convert }
^TTT ?> cff

^ ^T^ ^ l
TOffa*? ^OT gtTT I

(
Siderial time )

eft 5TT5HT ^T ^fft

(Mean solar time) fjtm I

tjaf Pr^ft ^ftw ft TTBT*T

(
Mean solor time ) ^>t

fro SRTR ^h ?rm fra* fwfff ft sc?cnc

W% ^RH ft ift 3T?ffT | I feW ^l 3RTT ^"ft ^t ST^ft

clTT W VT 3RR T^t %
I
<J*t OT ^V sreftTOT ( Revolution ) apr T|t I ^fl ta% ft

| wfeij ^5! ^4 ^t ifcT ^r
5ft ^t f
^V ^>V Tfirw 'Rrw ^nrsr^r ^rrf^^ i f ^>fRr?tT ft

r^f qrf w STTCTT | eft

Wfif^tT cTTT
(
First point of Aries )

m w
1 qr ur? OTH^hmi-fir^ KO-^^" ^rifinp nfir ft

ft
(
Precession of Equinoxes ) ^>|& | |

fftf cTRT j[fr
eft
$zf OT cTR q* 3TT*ft

qf %TT sto ifqrT^f^i TC qf$3r gt qf
-^ V

fiw ^f

lift arTJft nft qr ^JTCTT |3rr q^ vl sr^ftmr

f (? ^5
| (1)

far r?f % ^

JT fe?n5 SFT m?
fq^lf %

fire Tffr ^r $ grrft ^^T Jf
5^: ar& %
>& | (
Sideri-il month ) 5raT J?R ^\s fto, o\9

fq; ^ X.VK $o | | ^f?% qfTWiTT (
Rotation period )
(
Revolution ) ^>F | I

SFq^-rfTFeF TT arrcrr eft

( Tropical month )

^qr^m^T^tf 5TTT ^tfafrf ^f ^ WHf TT sRcT ^T^ |
*P>
Tf| cT^r %5 ^% I I 5t ** ^TT 5> OTTiff <R qT?TT <|

V TT PT? ^>T^ | f fffetr TT| ?TrT %5 spt <TT?F7T sf^IciT^

<|c;o eft Tpft | I
q-g TOinfa^ ^r fitfcffTT % H^-f^ ift

3 <ftl| ^ 3TT^ | I
^f ^lfT^
^ ^TT 5?r: ?9 TO[ <TT sr

(
Draconite month ) q%fa | |

% g3?r ftsR w^ q^ STRH | eft

(Perigee) ^^f **n* $ 3?T: ^ft WPT
(
Anomalistic month ) *$ I

^ * STJfR
^fer TO -TO 1 1 ^ff^rr errr

eft
| ford Fcrfrsf ^Tcft 1 1 TOTT tfr ^rar ?*ft q^c

s*r ^rreriTRr *PT ^T*ffrr srircer ffifirv ^nff Jf PFTT

FT TH ( Synodic month ) ^ fco, <|^ ^fo,
vsV

(
fT^Tf )

feo ^o fr
(
Sidcrial month ) =^V3

,f 5T5TT JTTfT ( Tropical month ) sr^.o
,t TTf m(T (Nodical or draconite month)=^^,o
5ft^T mH
(
Anomalistic month ) -^I
ff qnft qrf^^TRW q>T^ (
Rotatkn period ) s-^
fcffr J?m (
Mean Synodical month ) =^^,
TOT ^%*n OP '^TTT % H^ft fHft 'wf
mf % 1
|ft I afhc ^

( HIBHT ) TOn-TOff ^r ^vs^f irnr 1 1

n
frftr^ ^vf ^751 3TRrr 1 1 ?^r ^fe ^ urofhi

% 1 1 q* OT vr HFT
^^V t
qftftre V lot

SHPTO* ^% | eft

r ^v* *f wr ( 1^1?

) srw: srito $ *ff OTTT *TRTT i TOOT <R a* flnrnr snfta

HTR^T |
PraTf ^5
i
5^fe^ fif %
3TKTT 1 1
^ft> ?r.tfei^
% arrcr-TW ^ ^ft v^f %
tfeRTw ^r ^Tf^-^ftror ^ft ff i^ ar^r ^ wv (

belt ) ^ <T??t rT?T cTRT ^PT? Ft <E3T^*T % M^lkl TRT

f
tmr qv Tiftr 1 1
qv TW^ 1^R<> TO ?^rr | OTT

^o

^if ^ft

(
mobile )

55T cfn OT%
| I ^t^W ( pcrtubcration )
%

i

firaftir q^r $ nrr ft i
T* % wi
'B^-^^ ?r ift TOOT ?m 1 1

qft ewrr inw q* ^ft snn^r q? T?T (
fa

% ^rPraw % Prro ?f anwr
( ^rgfqcg W ) 5lrr |f % TO^HrTO OT
i ^fegr ?f Trftnif
?TOT

METHOD OF COMPUTATION OF VIMSHOTTER
PERIODS

if ?m SFT STTBR m^rr TOT | t

swr. *mt amfem-TOfir ^-TO^T & $ SSSTO vsEft t i

^ ^% w OTT Orrer W 1

STT^ 1 1 firaft^nft

ST^SFT

ft <{$** sri^ffr
FT %cn | eft OT
1

^ j^t H^f
ft
T %tfV | 3T^ OT
3TT

^Yff i ^'o s

an TT& | ^|t arrwr ^f ^ i
q
1 1^0 fir^^ >T-^f ft WK^O feprof |fft aft

%, wf^l frt^ 1^0 w%
firfrr
V

qv ST^TR ft ^CT$nT.iro*y ^ fasptorcm 8 i ^T?rP %
ft ^srer $T sft TO* |>rr s*r& ?rf TO* ft ssnft faritaft

ft *t sTT^ft 1 1 ^r^^T fas for ^ H^Tr-ft$r^ ft farepft

Fr5y ^F^ I I
^Gj^ra ft

ft

1 1 TO-*TO: ^^ ft irrRr f

| i frft rm5T, viftir ft Br^Tffl 5mnT ft

UHT ^TcfT | I ^e T^r^T ^T UmcT ^^T SfRffi ^FT

ft

cTTT ^^RTTT^ ^ra-?TJ cTTT

I ^TTcT^ % 3T?U-^W ami ftftft 5^^T^ ft

% 1 W % ^T^
^t 3TT%TT

^T
I 3ff

r
TO
*w* 1
1 OT^t ftfir ?^r JTVTT 1 1

$ STcfo TWf % ?^fft fHfcT I

^TF/f<f
% lT*ftT VTTcT

fcr % TWT *r JTH fon

fcrr fsrr 1 1 w* Tff?r ?rr^ far rnc

wf I 3rr t ^ ^K l
for (^IT 9[3p)
* qffS
fan vfif% mr p v> OTfer-^T
w
1
areg, ^ arfir^ft

i

ift ^> 1 1 fOTr aw
TO
$m vfc ^ ^ ^R for sp> ^
eft ^r?5 ^t io srit ^|ir, q?: zrgf
^fr
\9 ^o, w go TT ^rinRr |t srrerr t
1^9 ^o, <u ^o, qpt fwr eft srFsar

STTRT
|3TT i **r so W2t ^ wjr && ^fssr x^ wo,
i
ZT| mftr ^TO? 1 1 arw wfe ^T^ EFT Tf?% for ^r
gt eft

%
SRcTT | i

, i(^ | > ^^r for

at i

Wo, W 7o ^Jef> f
WQ, o T
"WWt

70=^^0
TO,

fire,

ri Jf WCTT $% & (
V9 si wo vs mo 1 fir*

r. v ITT. ^? ft. ^^

I sft ^?r 3Rr-^iw Jf aRT-ginT ^ arrt^ir jtvr finfhrtt OTT
^ v

TO? <
.-, rarrfV

ift^T TOT

?t afk
TOR
m.
fe.

03 o?
90

, n^r, fir^r,

5HP

ift

f^
I I
%g
? *
v m, ^^
, ^ ft
lit
o I a I
o | ifa W W?fe o | Y i
^ |

i
o t <i i

wfftr

o i o^ i
o^ CRT T|TT i

for

TTftr
^ o?

aft 3f

an* ^r aref

sf^ % arfor* afv 3 *r
g^rr eft

q;^ % afar ^ arfcr % ura ^ i

aft? i^ ^TO, o fer ^ft
|3ri;

()
Vo
OTT

f. V.
O OOOO%
B. ARIETIS
o S3 9o 5T|

o v ., |
35 ARIETIS
E. TAURI
J*. [

V. tffpiffr ALDEBARAN
L. ORIONIS

ms? A.ORIONIS

B.GEMINORIUM
A, HYDROE
V I
^ I
C,CANCRf
So. REGULAS
D. LEONIS
,. I
JL5U.
o B. LEONIS

D.CORVlS
SPICAVIRGINIS
I ARCTURuS
A: LIBRCE

D.SCORPIO
e; oo oo ANTARES
L.SCORPIE

Vo D, SAGITTARI

S TARI

So A; AQUILOE
Vo B OELPHINUM

TT? L. ACQUARIUS
A.PEGASI

G- PEGASI
CO O 00 , Z. PISCUM
E*^B o
cr

ft
:- r
i IX

ti-

I.
rx
IX
o

1
I

* *

(X
SI"
er
er

ft* IT
Q O o
IV

IP-

o c-
o o cr

hr
cr

2)
tv fV CX

IV
o
2>

lo-

if
O
rv (X

too

o
(V o

o o
or vr

tar o
O o o
U 2) cr o
O o o <r* o
IV cv (V

"IT to*

lw o
o
6F
IT 2)
o o

I cr
o 0"
U tO
IV IV o o

too
qftftre "n"

T. *rr. fe.

* oV oo 0* 00

OO no OY 00

oe; oo oo oo
| ft?

oo V3 0^ 00 Cft CTT %
fOT

TT. oo oo 00

oc; oo 00

oo OO OO

<|o oo OO

*. oo 00 OO

% 5*ITOt*T STclRfT

ff I STc^^P 3RR ^C 59TF TO
ftcj

enrr

gnft *T gqrifhr fir^r SRJTT
( * ) OT TFJ VET Wffif 11 I

Jf
*Tf % SRR TO Jf
1JW Wffe %
11 I * I R1 I 1 I
o^ I oo fr

oo

srra

i

^t fi>
arj^ CTT % aryp afcrr vr aTRi
1

r

eft

^ * %3
*rPr * RTT rq?fir

ft

$rf TT JR^V 5 vt 1515*11 5? sfhrit ^ft Bt^rhnr fteft |,
9* 3fk SOT^fT ift

ftmr 35 | ft? afa
% TOl fr
gorc *nc vo *?r ITFT sit fcuft art?3 *$ srsrenh
% fenfir $f*r i

^-Yo=<|o fifo ^o cro %58fT STWxTT; $* X
; ^o x ^=^o-f-v

V.
TT.

IK fe.

*To TT.

o I
o HT.

fe

*. IT.

o o

<K V9

*fc to
I * IT.

m.
ft.

* I 5- 9T.
9- I
rr. g.

o

n fit.'

Vc Ve;

l. 5. Sift

9T
I-
c

n 1% fe.

13. n

TT. 9T. IT.
*[
o o-o o ITT.

V9 V3 ft.

?o i
Vt;

.
g[ ^rr if

?T. ^. W. . I g.

Till
|
r- *. *t. ?. SI.
l !! *
M
I I | I I

i J
m.
o m
o 3o So o o

I- 1
* I ?
c I o o o TI.

1V9 fe.

u n

TI. * 1 1-

M I
i I

o o ooo
* 5-
m.
1 ?=; fe.

sr- T. *T.

ft.

IK

SB.
5- T. 1.
1^
ft.'
TT.
"5-
I

^. I-
1 m.
<R 1 ft.

to
'

to 1* to

1- IT. TT.

Tf.
i_O in.
ft.
So

1.
o o m.
c; c; ft.

to n
}o to 3 q.

if. %.
^ ITT I- m.
m.
ft.

V? tt

JL_ i-i. IT.

o
TT.

m.
1^ ft.
5T.

n ft.
n
do o

TF.

1V9

W. ST.

o ,
o TT.
n ft.

S- !

o

xl fir.

O

'
I ! I I 1-

ft.

J_SL 1-

m.
V
n ST.
13*

*.

m.
fr.

ST. ff.

ITT.

ft.

w. 1. IT. Tf.

TT.
fif.

5- TT.

1V9 fr.

T. ST.
f
TT.
ft.

el*
H. TT.

ST.
fe/
srfrfire V

TT. f 1

o 1 1 '
1
5.V9

XV
nf i* ft.

XV I
XV

w. 9T.

I 1
TT o m.

o I
-)o

ar.

T.
e
1_L^
T I 1*1
I sl**

r. Mi. o f- T- *T-
I I

1
TTTT^
*JV IV | |
fe.

12U Vc Vt; 118 1
^ I
tr -

Jf

"
i
* i g- I
I
^. 1
1. 1
'
^. i
?nr '

v kr.
n ]n
o f U I o Ve;

f^r
*.
TTJrT
c;

e Vq
ft nt

q. TT. IT.
I

^. I
_!L-
O c m.
ft.

Yc

TT. *. w.

Y %TT.

c; fe.

IT. Tl.

Yc Yc; Yq

*. |f.| *.

fr.

* I I-

1Y 1* ft.

Yq Yq

TT.
JL- s. *.
Y Y <J

Yc 9Y
TO aft? sift if

TTo

v "I
* In I

? ?0 ^o o I o I TO

if

%o I
VTo

1 * *
J J
fes

Y n
o o
l *n*r* I

TT.
r. IT.
_5_
o m.
n
1*

^ TO i| JT^
TT.
^..|..li.
^ m.
1 11 ft.
30

If. TT. | ^. 1*.
1 1 m.
*1 IK fir.

It;
% 3Rf
TT.
^__1
1 m.
3 fe.

n 1X IX

*T. |
TT. * I
IT.

o o

tt ft.

33 o q.

TT.
I i- I I S-
K it.
fir.

Vcj vs

f I
f .
f '' T. i
TT.

1 ,
V
IX fe

I- I
.
I f . TT.

Y
V 1V3

IX

*. 1 [. T. |
TT. |
y. I
gr. | f .
|
g.
o m.
9V9 ft.

o '
c o
'V

H ft.
e

TT. n.
I I'

n
*1 o

P. ST. T. |
T.

m.
ft.

?.

I- 5-

o o 00 O

TT- T. ff.

Y
ft.

5* T
V.
JL. 9- !?.

1 Y
ft.
Yd
f-

<n

o o
I I

S^OT %g

m.

I I MO MO I

T. f,
m.

ST.

TT. 5T. *.
O

1^ \3 fir.

Kl

3RC
TT.

1
VL ft.
TT. 3-
o Iff.

c; n
is
o I to to I o o o T.

o I o m.

W. %. *. TT. ff.

Ye I o I

ST.
f- T. TT.

TT.

n ft.

tl to
to

TT. *. f
-5L_L?_i_!jL
m.

tv to tt U ^i
to o I t I T.
IT. I
*. I f. I
* '

1 ft.

TT. VI.
9-
flT.

ft.'

TT.

V
IT

f. ] TT. .ST. w.

-r.

ft.

9.
V ^FT
q fe.
V
V.
JLJL
rr.

11 \ I
1o fr.

3.o I
v 3.0 |
o
j |?o |
o
j
o I

f. *. Ho TT.

fe

ST.
I-

I"
""

"qrqY' ffwr * srrat | (finftn*
^
T^

qrf

(sr) ftafftw a[5wfir f
^,
irsi
^rfir f ^T?P, p,
(IT) TOtar ^qfar, 9pj, TO OTT ^^ITT, ^ iffe TOOT

ITT

%
nftr

^13, 3TS5T 5TT

Tfer Si

.Are ?T| qfe fMV 3tR^ qrft
eft ^1 vrit <rcmrr * *TR*
qrq v% % ^^ ?r rt aft

1 1

(v) f5wro*r qrqt
qftftre'V

sfe jt

(i)

glf

V
I,

)
arrr^r ^f TO STTCTT | ?nfeq TT^^ sr^ft

v fe %

I'

5 qf? fc^rV

eft

?>

trftwf |,
v SPIT yRft Sf qv t arfoff sfc eft OT^T fw
?T finsnr

eft TfcTF

|t <K % vri JTH:^ sift 5^ i

gr*n J
5t STTcTT

IT
V
) *ft w qiqfr v? sft
11
Psrtffr

eft * ''SflR ITTTV STTeTT

eft

eft

TTFIT ftr^r

flrartf ^1 ^TTcTr |,

? ?

| eft TO sw ft w^t Tiftr "sfNr Trftr crrr

fe -^ nf f i q
^rftr, -"-^iw ?fr ^$ft efT^rfev Trftr
) ^

fimr I, ?*& ^ wire
?^% ^4 2pt ?rm ^[4 HT55

) srfa ^SF % fcr^^r *f

eft ^
*rfa ^r| ( ^r ?T in TT^ ) ^5 faff fast ft

eft

T5F 5PT ft
I
$St ft^fcT ^f 9lfiT ''sfiTTTO" gt^T W ?!|)f JTTTcT

I i

jt eft

ftr^ft qrrq) ^r ^^NcT ?r ?> afh
t eft 5T5F

aftr ^5?JT rt ^ft %% eft

P^ eft

| ftT
> eft *[fr arTJTT *rr^ <?*y *r*> $ ft *I?
fwfer $ *rfa ^T OTTO&T sta *r* % *r5*rtT Sr
s

wfa fast rt <nqt *? % g**?ar & I?PFP RT

1 snf$r ^ | PP TTT^F ^rOr crer arrn^ ^ ^rfe

5RT TgcTT

eft

t eft

srfr ^t ^fe 5j^> % fatj

*rrr jt eft
^rf ^r %g ITR^ srjf gterr

|t eft ^

qr qft qri^t
f ^qfer ^ft

mr wt ?r^i w ?>, ^R^q
eft ifn?y *mv iterr |arr nt ?r|7 mien rfir r? aw qnrft

)
aftr ipRy <rrft vf ?i fiMPner ft rft
*rr arair<*r t aftr Prat <rrft

eft

% ffw S ift

eft

sftr

<TT SfSSTSar V eft | fFTT fjt

^i %

eft
(<ST)

eft tff

I :
writ $ter | ( arfirfirer $g *ra % )
i *fe format* *5 *t
ftrwra- * CTTT v&ft ^*nct Trftr fir^tir $ ff eft

5^ eft

SRTT S IHTV ^ar STTOT ^arr 1 1

rft ?TsF ^

9T5F VT 3RPC

ft ?rfcr ?> eft

Tflf

ftr^ mTsp ^ arrft 5^r ^rr T*m fifT % 3r?erT

?t aftr *nTO ^55n w*iw |t eft
OTT

8ft 5fTT

(IT)

, eft

fwr V
i ?ft5flf tf fer

r SB

S.K.S11

star | rfir ITTT^ ?r
f srr rft
fftftfT OTT 4^tri ST^tfT TO
W^rtT HOT Utrt OTT ? T5 JffT

X *ft

I ^ Tft ^vcTW p? ^ ^i ^ ^^ "^T Jftcf
F |,

% Pr^r ffir zsft arfsrv arrj |t*ft i

Vo
1 an% TT*

arnr CRT ^ * . ; TT. srr^ 5^ | sftr ^sr% si^v af ?r

awr
3TR *VX R. TTo ^o for
T. 1o feo

arr

ITT. i

x ^ ^ * *tt=

arm |f eft yni v*

f eft

% fT'ft ffffl %
nEff Jf

| eft

arnt
srrg
% arm
<nc
arrg
*rr *$ f(tcft

Jf %

wg, 5rwliW3^* ^ fsr*

fo?

vfvr i*
|Tf eft

5ft ift

3flFcT

|
i TOfw <rcmg 13
PPITJ *ft rftnT 13^ w^ i Praft y?5yt Jf ^t^ff snnrc
srfrrc if ^t^rt arfinmf PprT | : * | (i)
sftr arcinr 9 (-) gfa ,
(?) afte

fwr ^rftr ft ?> at
fs^rrrr-TTftr ft $ anrer ^"tf t fi?R Trftr ft

i r Trftr ft

ft ft?r*ttr ft ^ eft

ra> ft

ff TT ft

ft fwr ft

ft

3 I

sftr w

w ft'br VTTT 'rrfj^ 5rrr
'
% rfti"!

srvnc d w> arrj arrJr, w srmr

* fiiWT <ft
aft* 3?

) ^r?y ( ^ftr )

t nr

j

eft

afta 9$rT-9f9 VT

(
%^5n^mf: ) r^^ftcT ( frat*r )

eft

irt vr fjrihrfr ^ t sft^ srf 5y^ zrr

|;

| ft? *ft
W 3 Wn-jn* ^FT ftn 3^ eft

*% ^rfrernf |tift ? w few it ^^ JTT* dvrf Rlf
(Estimation) spr nfoTeftl SflTO

wf^r, g^-f ^
wn few

if ^^TT-W fe ^r zfrr STTRT |>,

<rt 'arfgr HTW 1
Pt ^Ftfe *FT HHH?!r ^rF^ i
^er wFw
T fiririff %

%
3, ^, YO Jf-fc vft* tf *ircr: 1,

5r ? eft 3* fafro wrrafi % ft efta-cfte JSPJ? %

: ^t afta %

rfhff
ff

CO
fer

s ST^tT

tftif Vo
Kr
5T 5TSFTT

3TT?

Tftr afrf

|tcrr 1 1 %
-if eft

% 3f*r,

f
irjf

f, minft 8f ^r^ 3 \

o % fell
g^r
3f 9T X
x =
% ftw? fMra x=wff*.

(*<v ) rrfn if
( TTT ^ )
Tfftl

-TO ( ^ vt ) frfrra fan i

fwr
x *= x 1^=

X ^=^o -r fcl, X ^0=
111

Vox \o=^Voo~X<>=

TTS for
o o

o X, 1R o

o o <|o V*
fetor

ftr

IWfa ft i
x =* =vq 4- *= x 3*=^ -f- *=

V9 I V I o |
o

o I \ I <|q | o

o I o | <J | <H

I
1 I n I

STT'T

% iflncT f JWT TT'T % % fee; ari^r

fe ST

i ^J&, sn?5cr % sm
<j\9/v, 3

f^ife

?H:T ;
qftftre V

u ^?s T r^r r^?r % cfg T? zr T i i

^5 rnf |r^ u
i are* w tft sri-fsi^, ^| %* f^rer tft?: n ar^q-qft erg

i

CT
3^ erg sifti ^^|t?fT
i arcsjf n| 155 qrr iwftsrr n

i if erreft J

|fe

ser ^^? i
gcf *nfcnjcr H^T ^r^srf n *^P

^rt^ ^^9ir n TT

n

^f *tt
v% ^t ^, ^5 srrir-ainr fgr?=r rrftr

i
( ^ )

|, cf^^^r ^rr i
.
(
v ) ri frifarc r^fr ^3^ ww

i
(?) arc^ vw i
( v)
"o I >> o
o' 2> v I* <v -TTI '

Of
iV
irnr
I
rv
"
Uur STI'

> u iv| l
fy^
<TJ
P > u-

JO -V O 51 9t I o- rv
IV
I

r
|
^ I (P O o
a*\ o <v( or SJJ IV
iv <iv
!

'

I V
v ,v i*r

<
ivj 5^

* > ol
re
iv 1
>>

:J^_!I

f HA? IV

F IP-1 IV U .^ U
>> <r-

I TV o"

,B?

W
?
^& o u
(V cr- <v
IV o ""o o 0-
IV
fV~fV

u o
tor\ cr
S,,.
url o^ U
o u

rv

er
~o *>
er

rcii
ifrftre

o I 2> o^ o o Mo <v o

If
\mr o>
U or o- (p
rv rv ff>
>
**- s> tor (V
*> IT
I O O O
rv tar r
0' t O O
if
rv rv '
.

I 9* i> U
'I iv v>
.v o- a
.r I u*- > >
or rv rv
I
U >
rv

O y O O
rv <v * > o o
j
<v o
.r rv
rv (V
if rv
or |< I
i

o >
rv

cnr yf
'
rv
'
if

O
0X0
o- rv

'

iv

_J!
>' n lAf
IV

^ ?r iv o^" <v
rv o-
If

tf

X X
o >>
~~^r
^ 1

*r |
u *r rv
iP >> U rv I or- o-
|
u rv o

U If

nr I o o- ir
I rv rrr
rx > > o >
o- "1 rv or9
r o o
>> If

111
0^ O O-
I

rvl mr cr- o MY rv o
u I ^
o rv
<v rv cr- o-
I

tr
rv ^ rv
-
(V
<** 9 tf
rv
rv rv
rv
* .,

,v-|
|*r
rv rv o- rv

|r ^ If
n-
rv rv
a- rv- > > >> o u
^v rv rv rv v
;*> o

O 10
rv

9 o >o
c- rv

>> cr- or

r> 4> o> a
** 9- cr-
If >>
rv
ou
rv >> o

<gr *> *n
If I U u* (V rv i

if? I

I

pnr-<
X (V

nnr rv rv o ^
rv
u*
riv
rv

cr- o >> o rv u
rv
rv o o o or >>
enr
rv

if
V*

or 2)

U >
> cv
3* lor
1

O O

l~0 O

2> cr If U

*>|>o II o

H
iw I cr err t*
>

If If

cr >

*> *

r v >* > U
Itr O^
"^?^0 X

lls
ft
( q* ST^T swr ) reRcr tf<r ^terr $ ; wffo srfwft
ft

x v=<Ro=*
ip ( ^5 TTftT )

snw
) ^, 93 ^r 3rrvr ^ ( srrq ^r )
& ftar | < sft writ ?Ft

its

ata ^^ (^) 1 1 CT ^ftRt TT 5RT TORT arrar | eft

arfarar v

T v 5^=
arj ^ i

f 5^1% fas
*?W WR
V k

lo gsr

% srcnr ^wr Jf ar^ |> eft fan TO, *HTC ?f marr ^T,

TO
eft ^
qrg

TO isi srf fgwr ^ ( arorfct ^ q ^^^* fir

^yftor ft 35 ^ ^ |t*?r i
$ TS? ^^1f TO
STTOT |

% ferj OTT ^j4 ^tr Prerr %

? fwf *5t TOT ? f arn^wf % ^3^ ^TT ? werr
v*
iwr *ftf

TO iw;
srnr ^PCT, ST fgtffta ^<*r. fa^n

<fta ^<T, ^*cft V wr % 3T?cT 1TT

t srfa? star |, yft % ^^ w Tierr *F> srfra: star | r arfro

Prar

i
arjw TO ^FT ^Ry^f grV 5m farr

FT

: tfff 'R T^ ^N 1

^ sr^sp ^rftcnrt | i ffTit'T *nw H ? 6
R^ ^ ft? *rf%

eft OT ift^R

^nr ir?f % jrore ^ irvPtr 5>^ OT HT 5

TOT | I TTfcr Sc^ficr arft^W ^ ^t ^IT ffjf | I

f[t rft
V
3, 3f. *. Tt.

K- o. <|

afrnft

fffTCT

.o^.oV9
- ^.oo.o o

joy

S^.oo.Vo V.oJ. 3. ^.oc.Vo ^. V

fwr 1

arfre

Pwr vt
foen % fet?

PITT 3fKRi

(i)

cwnr

nr

fr f. Pr. ^. Pr.

3*
S?

( nft ) rf^lf t yrr TOT
r> t srfir ^^ Tifir Jffcrr $
?
*ft*it
rftftre

s
ft

% rfta *ref*T ?> eft OT
Low tides t<ft | ewT fift ft
^5* fr mn *rwr

<hr v&n $ eft TO ^rw ags vr S

( TTT ) t aftr
?tcrr | aifrf^f High tide ^??ft Hiph tide

Low tide *T ft^ 5>cTT | I
High tide

5ft

dtclinato:i W $ftl | eft 3%
OTT 3r^ qv STTT aft?
( T|iqrar ) ^ft suffer
^^ apt

<t ^fe^r aftr 5^ ^t ^TTT ft irtfirarw Parreiai of
declination

ft ir
^teTT

rw ft<ir
| eft ^ft q?T4irfcT

w T^TCT
( *flTOT ) ^ | I

rgar 1 1
( sucfteTc

) ?r OT^CT qf^W! ft ft* i* ^rOTTeT ^ ^fatar

f Jf 1 1
w RgrqieT vt <TwrrcTT qjfecr w> w ft ift 9?i ^5^ fiwr
T^TT 1 1
^5 eft
^pf ajk swiff ^ft fwfer f f i w^m ^ftfeFr ft

mqrfir^ ^n ^facT Progresied ft tft fnft |T ^t artTO
larrelal of declination if^H 5fm 33 <R f>5nl9T

rm^wr %? 1 1 w arm^WTailt ft

1 1
apsgi q^nff ft ^<t ^r^rf Tgcft 1 1

our niw ^t *T
eft wTtfttf q?t SOT *pr j[tcft

n ws"te ^ ii

ft *T sr% finr s
ft & fatft

eft QVTAV tf C^T 9(11^119 $rft I I
^rft fwfcf

|t

ft ?t

ft $> sftT 5TflT<V fiPT Tfftr ft 11

ft ^T ^ft Kivd:^ WH TT ^r grq^r ft vn ?> eft

ft
^ v& $w | n ^^ 11

eft 3*ra?t ^rr ?rtr jteft | ii 1* n
ft wrq55y ^t

^ 3r?eTT ft

?"terr| ii ^ n

fw TI^ ft ^t ?? irflf irire^ 5t eft ^ff irw

ft
9TT, <TTT ft WT ^
fafaer ^5y j>err | n 1 n

FT ^| TITV t,

ft

fcrr |, qift |ft ft pfi gteft ^ M l^i^^RI 11

,
?TfoKrftT<T ffg, Pf-tft ift

ww ^f er 5, TTj
Ttftr ft ferer ^.5,

ft

1 1
( rat* ^J( ft U ) WWTOT wft ff? Pt TOT t qrft %
n VT M
q^ OTF %
ciftrw *$ vr *rmnr <uar OTT % 8r?er

w Tr

TpTT
: f*vT f fa?, *TOT, far, arfrw, f**

n Un

( arftss )

<t wrr t'

fterr |, ?*ft ST^T ftrn ^Rt^ % arfoqfe (r

I
W, ^[T,
^ t* Tff 5> eft

?ft-sfttrr ^r 5<? i
vsrr, i?X ^3

aftr
ii ^^ n

arra* *r firsr^ (
^cg ) (tar 1 1 nft ^ OTT ?r

eft

I
jfVTRf ^T P5Tf I OP ^CT| ^Ft 5*TT

It

jnsft? mr*irf si
V
*iFi IITO iff 1 1
iff f? IRV ftiT,

if
ftifei if | fa farft 3riercr% aw* 3* ft
CTT H1TeT ft ^>t fteft I
fteTT I I tall 1 tfsp *tf TT 1R%*T | I fatft *T

3T*T

^rfif wgt ^?FTfir TWT *f ^pf % HTT 5^ eft *nr^> iff ?^n
*f (
J^ ^T i )

aw fe^ft <rnft ^5 ^r ^ifecr i ft eft 15 ift

ftTT i
*s f fir qrmt | ( TO^T I ) if iftr ^%
IT If wfcT W?F % mi fffcftl IT H^cTI ^ ft eft Ifwfir
ft

irn ^TIT irff^ fr ife

?Tf ITT^ 5*T HT7?1 1 ft eft

*TR%*T i IT ar^mfir i qftftiferurr froi
IT ffT

n^P iff n
1TT8F gtiT gw ft eft it ^HPt CTTT 3|f1 % Tl iteT

t ^fT STRIT i
arrgi^ ft^ TT rffoar
ir^r ft siTet 1 1

^ eft

Hit Iff ^t FeT^^fl Vt fll ITC^ 1W ft TTcfT | I

%g fira ftw ITI * IST ft, fiw ftr^ mtar * fm ft
ilff %

(l)
3ffr TO 3T77 Jf s

Jr

ft | ft
arrtfir | ft vift ^|Tr 5V (^ ^ W ft^fer ^f in rare

cases) mr ^f[ T ^ fffHT^ jtcTT | I
a^TT^V Sr*ft
Jffeirf

) irfc iftTO 3?^T ar^T mgrfir f^fe ^ Pprft qft

t aft^ 3^<t 3r?TT^?rr ^rr ircm^^r ^ 99^ *TK%*T arr

5>eftwr ^5 Tr?:%?r arft^w ^r?r jt T? ^mnrr i TO
TB^mrwr % ^TTTf-r ihfao? ^ ^tf nw T rf err 5> eft

fro* ^iro ft
qf % cTi^r *m| ft ftrr aft^ ^ % s

) fttft ^t T51TT3 3rftt irf ?> aft^ TOtft ar?Tr*wr
gt mw T?& jf eft SFTT ft^fer ^Wt ?

5f|f aiwr ft srf s ^r^fr gjf
% 35 K |1 3T F^TT $ I

TOT I ft stafj ZT>IT 5^ ^ usqr % ^rrsrr^q qr*%*r
gt STT^I | <TT irRr ar?Ti^?rr ^f vtf ar^r? srf 5y mw gf arr

eft TO^t
^r grit
srrg tfr fftm % fa** 3 snsrrcff % afar w| (l) * w TO
cT^>
TWnj cfTT ^o ^ ^o
I
(^) s^ en? arw f 5^ H vs^ er

erv frrff, loq^r OTT srqftf^ anf i
(3)

(exceptions) | I
V^f % 3'W ^5y ^ i|> fifTR
sj%r, sps^Jr^r er^r ^r?5*rr %
Piw few 1 1 3*r amrrc ^T ar%^ f oifciff

TOT sTTgqjTy ??f^ ^ 1 1 ^H? ift *f arwr^ |,

<Vfcr mc^ erm swWt FTO f1 1 1
ff?f ft

t i i ffif ^f ST^TFT, JTcwr^r cTrr ifWv irWf tf HTITTT |,

t
^fe ^ 3rftr^t5T iftr eft ^f sft fa^?r $r

3 follf qf |f 1TRT^[^ W H STeTrft 3fR ftofzr *>*% ^
*fer 3 1 ^f1
vjr I ft? irft 5R^5r ^w ftr^ jjt
eft

,

i
fB
^cft | fa
1 smRmt w?r % TWR ^T fotflTTfl Tf %

ift J?FT^ Ttftr spV sm arreft 5> eft

f

ftr^i ^ arrer ^T^ % ^ sft^ ST^R

qf eft
^ftqfj fo??ft spr ^y ^i^^ ^> sfta?fta

^>> ?rfT^ ^f araqssr srzre^ ^eir T^T 1 1 faT IW^FT^ JT

TTT eft OT^T Prsr^ er^r
^rr % gfcu ^RTF ^rrfm i
R|f

eft
^fcr f firaeri | <R aiq^cir ^ ncweri^T 1 1

I 3TPcJ OTT HR* fT^T 5R^ ^f ft^ftrRt %
r ^ft ^q^tt q>T?TT ^rtf^ i ^Wlf ^fenft It

qr ar^fft^ ?t srrct | < %v ^ q?5i>1

em ^^ ^ fiw 1 1
v=

tj^r wnft
aferf *n % wfft HW ft^ *rifr
1 1

if

ift T'ff ST^ % frt^T WTcf

(3) srwr * CTT JJ ^rierar ^ Tft^'c * R-tnT ^ft
wfir,
Jf ITR, w?fr, ?^ft
5^, irar^ft anfii i

(v) wranft ft *m % ^TRT^ vt fpc-jT ^JPT, Tiariw, OT ST^RT *ft

I

T Jf ^inrv *V sfff^ciNr TO, wife, ^r^* t
Tnr-

sftfsr, yr v?i ^

nft ar^if q5 i

fTOT ^ WT * 5TRTV ^ ^?T f
OT JTVTT ^ft fafe, W % ^l f

rr, ^TT ?wr ^ryff % nv f
(V
rv U o
t o
o o
S IP /ft?

o
E (V

E &
o
9 (X (X

T? -
(IE
I'!
IP 5

eg
rr fr

o
(V

l^i
fv

hr" o
fir

(X
V*
*1 ffx
teOfX*
o
IT

* o-

-
?I.E cr

E 51w i
IP
3TT5

f fiwrr

nj 1
%

%ft ^RHHWf %
PTVT^T arr^r 1 1
^f ft

) frn^r vt 5w: 3 V^PF vt TOT, fqrer, vq; vr ?>r;

)
s rat vV 5m t srocrv v> qft^rrT OT-tnar vt wfe, TI sr-
?R * *TTif , ^rfwr, wt gsr, irwft anfir i i
) WR* ^ CTT

) irfiwT ^ *TT^ 5rmv vt ^^5 qr^T p

INT, wfa,
TT^rsftfir, ^TT q& STTFRT
^j5t i

) ^VT ^t CTT * arRTV vt ^TOft srttT, firra, ?A

) fror tf TOT amw vt wrr,
wi? K^ vt infer i
OT TOTT^ ftrftr, w
) tf V?T ^ *m ^ ^rmv vt n*w *rar, ^ ewr
*E
* 'to-

^ 5 cr ^ o
s '
(E

i!

K
Mr

1 ?

f
r o tr o
<- *-
i
"
o- tr >
nr-
^

J&
130
o
<* I o IF
o- i
<r- |r >

<* ! fer
IT
fcr*

/tr

/fr

5^
iV *^
N-

Ifr
Hi'
^""^

E.

T o
cr

i

N^* fv |f cr* IV IV
*
li
^
9 > -

T
-
II to cr

tT
<*.
K fcf
hr*

tr r
fcr- cr

tfO V >> ll ?

o- tr >

it o^ tf or o/v
ft
f 1
<V tr uT
IT* cr

6
* *
P i

-
ftD o
c- sl
1 z

1?

IB 21

trt
9f o
T V o

H
5* H*

** I

| I

wff % Rw Tiftr & 5irr

far Trf?r Jf

ITT ^ CTT sin
1

arrrwr jtarr 1 1 si*? ^^

eft
gsri
qftfw V
aftr OT ssft *re vt anror * afar

i .

^rr arreft | ^gf ^

r forte ^% arr^zr wfti^rff % srgf ^ft^rqr % srar

snwr Jrcr % ^T^ gt 93

ern ?t ftrf % ^r^ fw^r Trftr ^
cfrr fir^T Tihr ^ft
jn^^t f fir
^rftr ^> inraft TTftr ^ 1 1

% 'fT'T cTTT ^T^fV 3rf*Fft 5^ fT^cft ^T TOT ^FWT
w i
(r) =TT^ ^Tq irt

i
(^r)

^ F?:q[ ^1 1
?$ FSKT rrf^r frsir i?t [
]
*ft*3i>
, v^ *rrr ftnpr iw

w, fas, *
*rfir*rt ^ i

*$ % afhr ?!

5^ f arofej ^ TCT ^sn ^FT ^ftar

^r ^o <co

<r. gt t arnrv w aw f fti^r %

fair ^rtn ^co. n^^osj^o q?y *rg finrfhr f^r VT Htny vm 1 1

l ( TSPT ^TT %
ift w?r % fefte ^TT w iftir ^oo TO ?>, TO

I TO ^V * 3T5TCTT W TOT
*
irra f f, 1 1
1 1 vftrvr (

) fafar

*r|T**TT ^V ? % qtf tfter

v f IT v, ifta <jo, va, gsrr %

TOT

ST'PR I 9THT

nfir ^090

Trftr
^* ft )
srcite Trftr *5t CTT ft aranc swweT: ^tft Tiftr OT gterr |

gt'ft

?r^^
sgrft <joo' ^751

qT aft OT^sg 5> ?% or?*

s ?
tftwr

i
ll- =
^
%
'
ift ^er | i

% V ^as jft <rc fart |
"t
| I
Jf

3T5- 300'

eft ire; 1 o
*
f
ft
** x<>0
^o o
= Y w 3 ITT? ^
* ?Tftt
i
qwg ^K ft

eft V>q- ?Trffer 5o|^ STTRT ?ft I

ft ?rai ^>*r aft?
|

ft
f r et v
w ft 3 m^r ^hr Tq, ?efeq v sro-
*wr HTJ if i sires

*rfr:, a^^ft |ET:
n^.er:

I*:
oo oo o ol o o oo 00
--M -o

31 'f

h- 5* gft? TTrffiTT
3<&T ^riftr Jr
|t at

f t

f an i
<\* jrf,

<|Y cTo % TT? V9 fto ^ ^ 1S ^o ^ ITT? TCT5TT eft

vj firr f^rfir % T?*r WTT FT TT
wrfer ^3*

^

ft sfsg jt irft ?ff vffsg
1

^w sr 3^ eft

t af^roftr 5^t i TO T^nr vt v
<R rfsr ^f5Er fire* af^F ?> eft ^ afa
% snro

% fsfcfhr

wtfir 5T5TT IK it TOT 1

fan i sfar (anp v) ^R | i

Trfiir | wfe^ FsrrRr fw^r %

() ^ST ?!OT % ^cfta ^TT vt ^ tft arffKTO
A IK y
Ttftr
v>

i
i|t ifw K fiwr riwr | ark

fwr ( ^ ?f M *wnc ) flfw

ITT vt afimftr
afar

I*
-mm
afimftr gm

5 I*

^00

fof I *3 !

X

it

TTJ %5 ^ TlfifT

in
CTT *$ gtcft T<

| affa fra a? % *nr 95 % crrrgrr ^| *rnf*r i
^rfaqfer 9T
ffjqfer arFt farq 9 qrfi | sffr * w* srrf^ ^Tfoqfa 9ft iw

ftw?-qrft TgV jhn i q?: ^ arq?ft ?rftr ?Ft ste ftrr

qrqT9FT?-T g) arrqnt i fwnr qrq^ ^t % feq | aiq%
(v) ftr^r fe^ft Trftr * i^rfer cr^n sftwft zr

qr
9T 3ft9TTftT 9T ^ 9>ff qiqTfitcT f
tiftr

fwfir ^ q^ 9
% 55JT % 59 t qTqT5Ff?5f ^ 9T

gt m ^?r qiqisFT^ If 9t afhrofir *ft CTTT Jr

t^ qr 9fe ^qfcT-3ft9qfcrf?8fcr ^

% 39 qf ^ft |t sfk
FTO* ST tarr jt eft arrir an^^Rft qrqriiT*er ^? 9T

lqfer 9 oitafr 9tff ftrff ^rfsr 8f 95 1 9?
9T 5ft9qFcr 8

ff^f fT 9Ff ?9 ft eft

ft SfTcTT | I

9. (*) ^f^rftr [nfir qrqFT?er $ eft TO Tiftr <t 9m if

ftcff | I

eft
Jf ?>IT gtcfT $ I

% arfre gft 1
g>

I

(i) %
'cT gt eft fr ?t
( 3frfc[ jft )

afte ft eft Trftr ^f

git, ^

gt ?ft

r % arftraftr

?rftr gt fit

wv rglf gtcft rfi? ff T gt
eft

ghft | i ^r

gt 9fT?ft I I

*g*Tftr 9 qv ft arfsv qn?rg |1 fh igqrfif ^ ngger gt
arfror gterr |, ^gqfirftRf Tiftr Jf *rg^ i

(H) mmshird ^gtfer % ?JTtr qftf ^v vy* wjgt irg gt eft ^g-
Tiftr aifttsjjR ^ gta* ^^r cpp ^mrg <V frt trftr

gt orreft 1 1

(sr)*gTTftrem igifirqfirfwer Tiftr,
OTF fiw Trfir Jf
wpft
i
fteft

qft 3ww ft eft qq 3^?iftr ift

( <n<nirar ft% qt ift ) i

(q) if Trftr qrqwfar q 5), ifrfoqfer 3 wtr ft eft ^

eft ft

<ft

% srro TC^r ^ ^ ^5 Tiftr | afte

qfer ?r 4* vg 1 aRr^8r?tJr^?r inr^ ft
1 ?rr tim v?Tf ift

HT Srt Trftr awft ^ ar^ Jm ?iftr * ^1 ir? ?f fteft
T far ^rftr * ih ft *

(IT) iprftr ^rnrf5tr ft, ifrftrqfir ift *rmrf % ir vflf ft at
CTT 9K ft^t i
7|t *|?ifrr
i
ffaft

tS s^r pv fir ( <t
fir v^f 9
1
ifTtftr *f w%% VCTT ft aftr ifrftrqfe qiqii^gr ft eft

f^eft 1 1 qft qff w?iftr qTqTi)T?er |f eft

v. f^nr.srvR ifnfw erirr )f^(W^fd, ififaqfeftqer Tiftr

(
Para ) OTT ^ afh ^ * *fF OTT ^ OTt STTOT CT ^B

ewrr

f% iftrftr ^ srrftfw v^ rfev fteri ^ aftr

H^qflft qCTT ^ift ( I

qr
*T?g vr *w TJ^TT t ?riVfi; fegiftmft

tfh

3TRTT sft^TTftr ft %?TTftr ?FT fafft tft ST^TT

%

irfir f%*?V ^rrarq? OT SRT ^3^ ^^rsr Sf $t aihc C

eft

%

wnftftv arf^ ?ft

'IT'T

tft )

CTT t

TTcW> apT ST^T 'tTTTTTlT Jf ?t

?t ami STRTST <9ir^>M Jf ^rcnnRv Jf

aftr ^rft ^rgt arr^nrrftr Jf ^fsfy^r arRrrfir

(r) TTJ irjTTftr
Ml

?t eft

q? few gt sf en 1 1 5* Tfftrif ?f ?r *rf*

iv, nV Tiftr |f ?it

1 1 TR^F

IWt
jWt i

n't

fwftr ? WTiftr rrr^ Tiftr ^t smplt srar

F.^ R ^?S HT H

|t f wm w fH f^prft qift

wflv
eft

) iwiftr ifif qm^rsci > eft

( *riM <tr ) ^WV $ i nfir TW Tiftr qTqrerar gf

arfaqfcT *Varw In qiq^j % ^TtT $ eft wx* Tiftr

elV ?t OTeTT | I irfi f^V ^T

arfOTfeT ^T^T ^ eft 3[feTV ^t it*T

wnft ift BI%F v^lf sf 3* |t m
arfr*? at gtar ?Jt ^ <TT OT : *nw Ttfir iifir
1

*ja T ?"t at grcR?t 5*rr $

finn*r tft

^t HOT

( Accidents ) fttft TT

icr eft gter r
?t 1

^^f gteft

(
v ) fingrafta
^rftraf i 5ft vt ?r?rr ^

|
Trnircr f jarr at

t srrat 1 1
irf H? jftar 1 1

S^P, irfit
^rftr

IT 3TT ifrfwfir ^frf?-
ift gf at ftar 1 1

(, ^ ) <nqrefa
Ragi^^y arr Trftr

ift ^ at OT*t ^m * fati* araw

( vs ) ^mr jo^ft ?r zrf? ( ^ ) ^atqr mar % f gf^fa 5> (

nfr $
( w ) snwr Sf f* ?t ( ^r ) VTO irr

?> arh Trftrot qnrrapta ft at ^ arfttzwr ^teft | aftr

f % Prat % f%5T^5ti ^fiGr^F
m Jt^r ?rftr jt

faff 5> anwrr infet ft? Tiftr ?t at ^ ftr
M

IT tfft TTftr ift ft Vt xftftft ifRV 3*TT

<TT<TT9Fta ft eft 33$ *ft arf^ ftcTT | I

( % ) ^tf ^ Ttfir ?t ifif Tf mMWcr ft ^rfr^>T arftr^rfcr

t eft ^f Tiftr HtHiftv ^w! ?f *&i fir

o) qrrnnr ^s,

ST^TT

crrr

s^ ftw?T ^r

eft
gf ^

51 eft
^fw^P ?r firvf ^rr finjT ?f

^t eft ^ff ^Ft Tiftr ?RV ftcft ^ i

ft eft

Tlftr % ( TTTTIiftr ^^ >
*ft )

( *n*THra 5^ 'R ft
) fro^r ^rn-

ft
5ft rf frr

( & ) UTOnfir ^^ wff % ^i ^arw ?f TO* trfi
^ftr 1 1
^ff ffff wt ?rn
t% TT wS Tiftr firtrtr

) *fe FfRfeftrcT TTftnrt inrrvtar ^f eft

t
V
OT TOT m* (*f %

arfwft ffoCTt 5^*5, $RT f
arcStar, ^^frrS^finws

Jf

J wf, finp

( fecft^r
^n %

1

at nF fir^^v Ir

1? ) *F&*n Sf ro ^rftr TT fraf* wn ^T ^rifm i

nEnfir ^fe ^w^ in mfft TTftf ift aftr w# ^ft if

jt eft ^5 ft^w & HRV 5tcft | ark ^fer ^r?rJf
5^ ter
) TtF^qrfe ^R 'TOTlf % ^cftr ^nw ? Jrtr 5frr fa^ft^

%
(
* ) ijnftmfe ar^ f^r^lf % sm ^^r *t ^nq freifa

1
^f ^rq q Jrr, ^cN t fft'TO em fstftar ? JrtT fif^nrate | t

)
f^JTT fr<T VT rw | ft? arrera? ^T sft^T f^^rr Pwhr

( icf )

?f *mn ft ^3 gf

ijc^ |f )
% arfirft^B sr^H aftT TTT % sfta ^t ?TWT3fif

s 8fT^ |f

tfte VTS^TI? ft

ft
fa

arfne an* ?f

if | for* TO ywft

'rrqrffcr ^rf: i

: n

i
fsrr
HTT irfi: 'JT ft *> ^r*r? PT-J=T ?>cft ^
if v MJT Tiftr * ft** garr i *F*TT

1 *ft wfor 3 <nq * 51^

^if ^^ 5R 1, 3j^ q|f w\

fWhNV
***?' TOrf'W

if i
gif ^T5y % rTr jterr eft zr
farr i ^wt^iw arrj mmnf |
faSR

I arh: SOTT ff

crn aresihr
"5"
' - -

.
i AS CADENT. HOUSES AND PLANETARY ASPECTS )

Tfcfr | i
^fffetr ^s?r^r^ Jr fsr^ fatft

i Trftref ^r^r^ ^ i
ffffeq; gr5f% ft>fft fV anr

rfir^r <T

| aft*

fa

| fir^r ***

i g?ff ^ ^r^ errr PT^TST wwrfWt ft ^t srnft

cfrr ^rf^fr ^T ^^crTcr 1 1
qfrftre V

3TTO

i for 5?r^ ^o gfif^ ^Jr ^TT% ^ f^eft^ qeftv

?t eft

i

1

eft ^"g fsRf^ sf^r ^>T ?tTT ^reT% srtr ^ft ^?r^ qft ^r^r

(
TO it^re )
H an ^TqnV i zrfe
yin^d 1K S srftrq? fan
^ arr

liters ?

Trftr %

3TT

|
i qr qsfeer H ^TT *$ TRT ^rrerr | i

sf^r qx it

TO it^TS
^f

aw ?>TT cfn SRW ifteni Jf

i ?w PF

Trftr vr ^t wnft ( ?7py ) THT snm |
arrf f^lf | i ^

i *TTOT^r ^ft Tifiw yfftrfenr
3 *ft% ar^s? vter5 % srw
%

ir sFr ^r x*w fstfto arrf^ vi^lf ^ Tui5n spt srTcft |
% 3T5 ^fif

anfe srraf

ft? ^Rfqrcer

fap

wftfiw ^ srcftsp *rre % HTT sfier^ %
sfter T^TT 1 1 sreir ri^ ^r ?T^T ^r,

q^ ft *nf cr^ri r^rsFr ?FT, ^5r ft

ft H^TT^, f^rr, f fe^ snfe

fwwfi ft

ft 3?T>fcr *TTff % arfOTrer ft

ft

r ^ft ^T^JT | wr <B*n^*r ft

5"t m ^r^r srfirTfcr
eft

r swsr n ^ eft *? 3rr?ft sm $ arfae q**

fas * *T q^r fas m^ % ^55 % am? 5^1 1 ^r^fir if

t v& vr ^

Ttffran qj^i^ 1 1
^5 ^^J 5 **n fir'rfter

irr

F?cft?r srrfe irr^iTT wrf^q, sr^feer

ir *F|T tft irar ( fv 'ff?rr

w Tf $ i

w
%

ftrfenr STCT er^rt snw TTI pt tfftr $ i ^

sft ( *rfhr TO | ) arrcRj % ^ftffer^r (

i
anrfej ft?ft fft ^OT wnftrj ^T K^I T^ft ^ ?tftr

STOP w ^5 snw
sfir

% arftprfir % ST^TT STTTJTT t eft

srrerr,
^
'FT f^TJt^ Pw* PPTT 3TRTf | I
?fffel$ ^^f Tlftr STSTR I I

STOTT 5T|Tf 1 1

crrr fe ^^?^ ^ swfHrer gtrt 1 1

sft ^5 tsr
i
$tft fwfir ^f

? % 52
| tsr |t

Wt SFFTT ^3: ^rr OT
^io , wA errfe^r ?ft% ft srrcft 1 1

f|

+ 1" = .,

% WH-tfWW Tlftr-H^Fff I, STlfecT

f jlf I ^ft VQ ^V
art?

fgcfhr

nfisr i

v.
v.

*f ftr Sr ^ Trftr

^rllr r^ nr tf for

WT0T
SRI

% erere argaff <rc SPOT* r?crr

(l) 5?f & fq?TT, STTcTT, JWTTT,

(it)

115

, ftf, JT, ifff,

(v) |sr r
firsrT, ^"f, fa%*, fnfr, Pw, ^r^rf i * v,

jfe, 3

(vs) ^rff ?t 3rrg r

TTf % PRTHf? ( *f*T ) I

*5 ^ fr^rrif? ( TRT ) i

/(r) 5?F sfer? , f^ ^13^ , 3r$**fir ^Nrf ifw Jr ?> eft

^| f
^rfk

ifff ^t CTT ft !^f % OTJW tanff "TT srif if <ff err 1 1

if f?y ^t vfff *rfir Tnft OTT anjf ft eft TO TOT $ mrf ,
tjPf,
qftftre '*'

snrra <rnT i

'ft *T*3TT <TT ift SPTT* f?TT I VRV Vg
% TT ^ f jlf

OTT tfjfrw? 5^ vr fir^R-

(^r)

(T)
TOR 59
OT VT PTTrT
w frwn: ^ TfJtff errr tfT^,

fiRft^r, QJVTCT, wr eirr f^

sfter vr finriT ^rwr *[j OTT cjvr^Jttr It

(3T) rfNrfr VT

Jf fire fiwft TT^T % ^rrtr ^G*T ^rr

{terr 1 1

% HIT T$fr | OT i^fwtft firw wr OT
Jf ^rrar

) ?r i?
=
, ft

(
v )
) 3 Bf t? erer \ ft B fa*
) ft q[ ft-q I ft " q

, w/fir, ^ * ft =

) 1 ft ^r \ ^ = fa ?m OT srrar

) \ ftA^r B^IW = q$v OT
) ^ ft ST = OTsnf^r vre * f2 i

) fttj, ft/q, ft
^ q= ^ arr fsrfr fiprft

i? HWT v, x, \, *,

)

) Pnfftffft trgmrr Jf

fft % ner ?t an% vr w T^CTT |,
% TTFTT CTTT?cri?nr ?f i

) srcrga; ^fnT^r % *nw ift 'fHr Jf ^rff *ft HI| ^rr^ft T^t eft

<Tc*ft qr fWrv arfeff arfcrr ^ sftr ?TTT ^ firfro

) ftrwffeftRf j^^fT? ^^ t J

( 1 ^FcHf ^ 'ft^r Hf n ftrfta
)

( ^ ) ^RTT m fteita
(
v ) ^OT *rc ftrfhr
ft W TOT VTeTT t,

iftfTT f 3TT eft

jteTT I I

) 3n % arsjittr
sjffTfeT
arSrt? fwvrg ^FT ff ^rftrer

ft eft

FTOF fteft ^
t eft f^t ^f

( Y )

8PT!T TTffll I ^reTTTORPn 3TTcT^>
^f^ft % PfT V^f
f ^fcTR ?tcft I I HcTHte^ftT STHT Jf I

<?T ft^^ SUTf tTT ^tff^i TOTHt?7% %
^ 5^ ^* OTFOTtT
T|rTT I % TOT TcWt ift

OT TT vtf ?nftft^ 8rfT5 rftr jarr eft ^fr ^nw
fteTT | f
srfcrv arfTO 5>% % 9cTR v^rsre fteft I,

^f, eft

1

!
ftcTT |
) T'^rJrtr *ft oft? OT ftreftftvr ^rr ffrCTJnr ^t sirt ? i

STB^Jrtr
^fW%, TO| fffi ^fff efTf ^TT

i 5?r v(T ? *fT5f It ^ra, ^Fff it Jff, 5r It

IT? ift ^TRfSttT, 5^^W *T ^'FT^^nn' ift Jl? eft

iftT rfh I^ft ft TTeTT | I

)
Wf , ftdt^, ^3<f, ^^5 ftn^nieT TTf pt
fteft ^ I f9 TTJ *1
TTjf

*fe ft at ift
TT| *f I

(
v ) twrtr TO?rtr m? are v^lf ^5 ?f rit

iffr Herri

f%5ihrft

r

, fecfta Jf ifira ft eft * ro CTT
R
wilnijh

) ^ *ft OTT K T Wf TTftf (T,

) 51 ift OTI sft

( 51 ) *
( ^ ) K

K #. r sr

) x ^ TT Jrt Jr, 4/t

) TPT

) ^NrSrtr yr OT Rft| ^TRPC srfira ^pr
1*5 *ftr ^Mfiiifr iftir f i
fft fr *TR ftefV |,

fV sneft 1 1

W**? ?V eft

f> eft

jf f TT %5 aftT TTf % tft^ if iff eft ^ fT?y-^f afti vf&r 1 1

^rft fwfer ^
eft

eft rftn I

ft eft Pnwr ?r ^?r 5rrer^ ^rr ^Rfer ^iw, gff, gs H^ STJ ft rien

eft *f TTf 4V
%g 4V ?WF
Jf ft sftT fV ?rf TO *rre er^J ff i

?f
ff ^e^Tft i ?rft ST^IT %g & rfV ifti W^TF
SRI iftir fttf^ ftm, qjsy fotvn fteri 1 1
Tig 4V ^^r r

qT tft OTW *w VT ariftce: q??y fterr fl 1 1
flfa

5s
PCTT

ftcftir aftT SICT wnr % wnft

q q* f[ft %
V arreft | i

95TT

%?$r ^JT srftrqfcr

ft?

^cTT I ft>

1 1
^H %?s %

errr
Sleft

are* $ ft Is eft *f * ^^ t,
t 5rT?ft 1 1 ^rft

f STT eft *m |t
sresJrtr

Jf ^ t eft <TTT-; (zrft TO^f
STTeft t
ft)

*R-qw

ft eft o

s

eft -
-c+o

= oJ

i
1 1

(ft

ert

nmr +( -; )=-<, , ^VT sr^er-^ ft
<TT<T

if | sfta *ffa *Wf qrqr wrtf % <n<r?ar % (Nature)
Jf 3TrcfT |t WfHt Wft TNT HOTT

aft ^STT^B ^TT^R ^r^r ffffi ^ar^ret ^TT ?f irfir TTT ?t eft

- ; = -

<55 3f

f * = f* = - q = - 5
<f <f = $tf
= S =+S
s w = wfr = v - * = - *

ftqs3jg = 0+^=+^
ff ffT = T^vT = 3 + o = + ^
a? i(
=:
^?qfir: =c; ^ = <jvs

3T II =: Wg^ft: =o _ ^ s - ^
= \3 J- V = 4- SS
\3
I*
o =: o
ft
V9 =z V3
f*
<T ST
o =

Y
ar c; V9 = - 1

sr o V

fir
o

V9

= - \d

V =
= c?

tf 3T =

ft q[
= o

^ = V3 Y
3
V3

^ 3T =
^ 3T =
= - c; *
= o
8T

ft * = SI o

g sr = = - IX.
=- V3
y*
3T = 5
o

c; = c;

o

= V

* q .

ft < =

ar c;

o

fe ? = urfir = o = - V9

= V
3T c;

o

= V9 V9

fs =
= - vs

V =
zm " c

sr c; q
o
5T \ + = + *
o - % = - V
V9 + Y = - ?

5T = ^ + tt = -f- ^.

o =
c;

+ *

+ \
% T =
- IK
=: - V9 o

+ <

= -! t;

HR^lft

=+

'i
^
I = - ,. i
ii +
>
- + ij +
i

>

3 f ,
** =
=
+ *
+ IS
i s =
* =
*
*
00 %

* (*)= + C!
,. (f) = ^
li 5 =: - V =
(if) I s - ^ M 1 = *

(T) ^ = +H^ 5 = c
T ?[
= + 1
(*) 1 = + *

I
-
= - .,! = -*
= + <Jo ^ = + lo

V9

site 'sft

,, I = - V
>
IT =
19
= - 1

ft)
= - '
ft)
= -
5 = +
v
V9

= - V 1

,' T =
= - JV 11
i'

(t) (f)
V
IV w = 1V9

6 *\

(1) ? = - \9 II

'I

&>! = -
>f
*
IV "
?,>: (I) 11
1 f tl IV
v
(1) f II

&>; - 11
i T
-K ^
(H *) +
= -f

IV

= +

(l)
- TOT (ft)
=

= - o

( w) = ^ + !(]
= 3

= - V9

= 4- 11
tf
(a *) = + v ip (IT

If
= + v ," i = +
>

i = + n ., i = +

[IT)
= + 11 (t) = +
r)= -j are*** +

ST *r = - i
T *f = - 1

?T f = + H

9r *r = + ^
w 5 = + X.

9T ^[
= +
(iff)
^ = + V9

(W) f = +
(T) f - + 11
(T) ? = + 1>

w() +
^ = + t w f = + %
*r =
- -
+l ^f=,+- is
1
-
^f S= + 1
f
=_
1
^ f Jl

W =
w) =
-X,
+ 3
^w=+1
^ = (r) 4- ^
= e ^ a = + t
5 =
5 * =
i * = +
IT f = + 1 I =

* (r) = + Y !()=*

5 =

v
fr r r !

(w) 3 = + 9

r i? = + H

() I = -
w ^ =
<) ^ = +
*m (m) + * * (IT)

3 * = + s * * = + t

*[=+*
+ =
* j
-
=
_ ^
*
<
*[ 3 *f
q
* (sr)
= + R *r *r = x,

f
(w n) + t,
^ = (ft <0
"

f
^ = + 5|^ = ?
IT w = + ^ 5^f = ^
q f *^
5?T=+o
*fr=4-v9 5 = ^ <lj

* (?)
= + 51 = '

4 w = + ^ 5^1= 1^
TTm-=:+ Y J^rss <IV

3T*f= ^ r?f = + ^
(^) W s + * ^ ^ = <H
i[iT=:+V9 ? ^ ss St

(i[) If = + IK W ft) = + ^

(5[)
w = 3 ate aft ffg

^ W s \
ffg 4l*eHHi ^di>* I <
w =
= 1Y

()w = 1
*r
5 = c;

to) w-

1) +

(*)*
., I
() -I

w =
ff "~" .

(FT) I =
IV*

5 i
*() + * ^ (fir *) +
* w = 4- * * S = + w

(if)
V (If)
= + o

, 5 =
+ i\ 5 ~ ^

tf
w s + i n * *

, ti = + i ., i = + i

ti (f ) 55 te *'

i
^

T* =

,. I = + v
,,
* = + 1

1 = + *

IT = * * = +
I = R W = 4- 11
= ~ 1V9 *.
= + V

i \^y
= """ *
ii \^/
= i

,. 1 = 4- 1^
nr

(ir ) +
f

I - + = +
=
t,
= +
., (1) =

V
* X s +

f

( vi ) +

= + = -f
= +
S - +
- -
= +
iv
V

*T ^ = + 11
rf -

," i = +
= ~ I -
? i

i

,.

('
1(
+ *
+ K
* 5 3
* (f) 5 *
I I 'v
+ ^
+ 1 I W = - ^
= - (i)
= - *
IT ;

(i)*-- "
(i)
= - * *
-
(i) i - *

(1) w - - V
(ftO + % 1 ( n ) +
1 1 = + w
= + 19 i = + lo
4 = + * r n = + 1
= - = ~
5 11 1 5 *

= - - - *
?) * 1 (5)

\ = .+ *
= H
w - + 1 *r IT
fl (?f )

I*

--
3
(!)
=

\ __
(*)

= + V
Y

V9

VT =r

FT = \9

+ V
I * =
5 * = V
IT I (*) = V
*T V 1 * =
II = 11

s =
= 1 \ w ~
*'

().{. . ( <? )

V9

V9

ar

X.

* [
= 1* (?)=+
1
* (w q)- f ( t)

11= - ^

* ft)
= - I
-ft)
^

,

f = -
* = I f = -
t
if *r ~ + 5 ^ = +
I
- +

^W) + '

5 = - w +
9 =

? (9)
= - i ft) = +
* = v w ^ = +
f

- q ^ f = +
f f
W 4 = +
! * = + ^

w = n

ft)
= +
w +
w
11
+
I = +
(1)
= +
l

= + 1
= + l

* (q )

I
= + 1

1 *
51 I *
11
* (f)
= + * 5 *
1 IE
+
-f *
+ *

+ * (1) 9
(1) *
(?)
*
(I) *
1*
(1) I
3"fr (fe *?) s

w
g
*
=
= _ i
* 39=+-^
w^=+i
c ^ "~ ^

ar =(i) * i (i = +
^[W =
*
o 9T?=+
o e '
o

= + ^ 'Tte aft ? *f ?TfT

f = + v
(I) = + 1*
^ = + ^

= +

= ~ IK * (w) =
* (fir n
?=(i :+5
f = i s -
i * = +
1 s * = +
i ^ = +
<;
i i
= -
"(<!)= + o

r w = - i = -
i

(w) <j
= - n
n
5T = - f = -

*=(<? an)

1 o

(1) Y

I =

3ft
* v

fe

I
K

) 1 I
1 X 11

1*

* f
* *

11

w l
V
1o
11 j X.
qftftrc
''

* x ** 'II i *
*. I'll
( ar x * JT) ^ | 1 v-1 ^ |
^

Ml
1"1*+N |1
nh
*h
H?[+S 1'K * 1 * I 1
(war+fff) v|| V9 1 lo||

1r + ^ f| v v {|

h
h

(
f ST + f5 ) V9
|
^ W ^ tt
|
1

ih
xh
ih
ff+ii iM i * *i*
h v -^ v h
<h
* 1^
1! *
X
=+

w+w
V I" I*
+ iv

I ill 1 5
r + i f ) * ]
i * <i 11
+ v

+ r at) o

"If f
+ T fi )
+ i\

1
vr
|<r

f-r ST ) | 1
+ 1*

+

f

+ \
j
v

l+i ik f : III
v-X 1o
+ e 11

h 1

v

It
si*

11

<Tfo + 5T f|v fW ||* f|i

11j 11|

I+ Si* I * Si*
(w*+rar) ^ |
i \-<| %| ^
+ * *l

s+i sit if sit
(^-W) 1o| 1 1 V <jo |
v

El* f 1 III
|i i * MII

S+5 S S f
iftfine V

V9 % ttjl
It

ll ' I IS
rw v|^ v-% vh
S lj\
h

r

+ K

M
X
1

Y
V9

11
+ * sr

+ * \> i

1

I/<

I'M
*

f|

11

H
1
5
V ^

ii

tt X li
V9IK
1
*

if

V SI Y V

11

1o
V-1

1 1o 1 v
1

w-frar
11

f <r

V9 *

w+wsr
v Y
+ HI Y
IT"!

1

tf

W

lo-X.
V

tt X \> 1
\s

(+1 )

v s v
V

it

V

V9-K
+1
5+1 1-1

I+f 1

11

3
v

S
V>

1*
V
V

11

I If f
V9 j<l

1*5 = 1*
*+

wsr+rw
"+ w
4

VS-1

IT

1'
V9

11

vd

19
fetor *Wt

V
1-1 Y

T +W K-1
V

K

I
1
1
V

inr

IT ' 1
\3-o

V
V

f
1o
1 11
te+ssr
vs K

.
^ r
o

1
Y <\0

.1

-J-1V

V
11
si
11
^

1
1
1
1

I ff 5
-1 1
^

1 v
in

I S
V
11 11

VI f

11

11

1
11
tr**i SPPTsfufr c

V |
^ V-% V
IV V
V

*ll *3 <ll

13 i'3 *ll
1T +I V |
1

*f

V

11

1|

11
iftfireV

*
M 1 <-i I
5 1
11 1
*|1

M*
1
11 1
V 1

+ T*
fe W|5 ** W|W
W+w x| 1 K-1 I 11
l
1
1
1

;
r
|ir nr w
r+r vli v-^ v,
1 v 1 1

11

ill 11 fl
i+^ 1|\ lo-^ ilv

I
SS i
11

f
V V
V

5+1 ^05 ( 81*3! )

o X
11

5
V v
Y
V
11

Wtf
qftftre V

V- 1

V9
TW + 3 1|S IS
.* + V> ^ ^
+1 S
V

11 I IS I

V9

V

I S*r
1

\9

S
I+l 1 1
'*'

**+*
v

1+f 1

XI H 1
I
1o

1o

f 'I S

v-n

1*
*
t

\l

1 1
v-x

ar =
= fcfta ITJ ft

Ya

vs =
t; =
% = wr

f ft

ft

ft irft

115 ft

5 ft $ eft PTW> jftT J3TT,

I

H I
i ^?y *fe W^T TO ? ft ^
o
j
v ^f ift ^5y i^tfer VT

(Heading) % iJWr fe% K? | I

^ mtfRff ft TT?qT fOT (

ft !f|lf fiwr WT, <rc srw: OTt ^tfiwt TT^T w iftr

f i
qftftrs "sr

ftq nq wv ari[iT

TOT
1TR-
SJ'T

Jr* am*

W-i-

*!
fir? TT^ft WIT

WIT

fajcTT

WIT

WM

<TFft

"I-
V Jf fTjf % ^55fa*?tr ^St Tlftr af *T

vff * arefi frsft Ttfor % afr f$ra% % cwnft |,

I few ^FOTT % Sift ff(f % ^ ff^ta ^ Tlfiff

|t I ai^T Tiftr $ arcff ^T 1

f %
rw

I 3ft v? fare n^ *f TJ ^T ipt ITT

II ^ n*1 1

ftwfrr

3f*r -erv

t awrr?w rfhrr

^ TTftplf W
+ ;

o

V9

**ftr?

T
-1 -1 -V -* +1

forte H+3 - -V

|f?+? 4
1H<

u+i -^ +v

-tt o -> -t +1

V9
-\\+^ -1 +1 -1

-S o -V -B

+1 -1

+1- -1 -X

11 H -1 -1 -1

5TCTT -1 -1 -y
fa
IN*
T

fctfhr -1

4-1 ""' -1

n* o ..i +1

a -1

-1 +1

\j _<
+1 !
V

-3-3 -1 -1

+1 K -1

-1

-? o o -1
11
m
T
JWT +3-H-' +v

ffeffo

sefa -Y-1 +1 -1 -1 +1 -1

n*

h* 4-X -1

TO -V +1t1 +1 -1

-* -1
wN^k-i

3WT + -V -1 -X

+X +1

11 -1

J5ITO -1
5*
1" f*

T
snw -n

H 1 Y 1

+1 +1

TO 1

si

1

-V -V 1

X

WOT
Iftfi

Vl

wnnf wfir,

T
-1

fefhr +? -9 -1+3

-V -1

H H +5 +1

-1 -1-H-R

TO -V -X

+1+^H +5

-1 -1 -V

5H +1

CTT V W +fv -S

-V -V

STOT f?
TT<.IW'<1 WW

flfa V9

T
-+-+* 1+*

fsai* -H+X -1

MM -5 M
-1

+1H -1 -5 -V

+^ -1 -V

-v- -V -Q -1 -1 _u

-^t' -5

t? tiff1 +R+X +* -'

e-Y-e -1 -X

"l>
O
o
0-
cv
ff'
0-
JX
o
O
o
O
o
O
o
OOOOOO
o o
000
ooooo o o

rx If ix o e Otfro o V o vr o V o

0- 0- o o o oe'ui'Braryiire-o
X0-0-cr-0-g---0-0- If 9
o o** If U> o o o oo o oo o ooo
ftr
oooooooooooooooo
&* itr ** o o o or* o o tP" o o*" o u*' o

hr d/9^v^urs> O c- <x X ** f & If o or-nr
0-0-0-
oooooooooooooooo
oooorx<voo>oooooooo
o fX )o tn* 9 iw m^ 9^ uf 4^ If i^^ o O^
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-fXfX|>'
irififirififirifirirififiruifir
W.oTT,^

cr
oooooooooooooooo
0000|X(XOOO)00 OOOOO
o^

o 0-|Xrr*KrfvrV
d/u^v^f) If o^* o 0-IX
0-0-0-0-0-0*0-0-0-0-0-00-|X(>^ |X

>>>>>>>>>>>>o>>>>>
i
VOfcOOOOOOOOOOOOO
ooo<xrxooo>*o oooooo Z

oa-cvnriwi^X^/wru^^u-^ |X
cr0-0-0^0^0-0-r0"0-0-0-0*cx<xix
o 0-
V
iftflrs V
qftfti* V
tr

< J> O 9 O O' O
^ O* O
o
|f * of O <^ e^ if
*

. ? . .
>
p 07 o of o p o p o
o o o o
c.
oc-or-ocroo^oo^o'ivo'

O O O O O O O

o a- o u o or o o o o ^ o
o O o (v* o o o a o o o (V o o o
O O O O O O o O O- O O- O O O pr* O f" O

o ur o >
If o (V o o o o tr o > If o o-' P"
oocr-oo^oooor-oa-oo^o
o" o* o* o o o or- o er o u^ o o- o o o o

oo o o o o- o wr o o o
oooo^oa-oo^oo^ooooo IK i o*' 5>

oo'oooooo'ooooa*o0-oo^o

o o o o o o o o o
oooero If

>
rnr i**"

o^po^oa^oi^'o
ir cr*

o o o o o* o o* o o o o o o o
o" o" o o

o >o o <rr o iv o
o er- o

o a- o cv o IK o

o
o
o
o
o
e
o
o
o o *
c
o" o o o o o o o
^
oooo
e o o <r- o n/ o o o r- o er- o

b* tf rv o- o-

** o> \>
o o o v- o^
e
^
o
o^ o^ o rv" o cr o o o er o
S o u*' o or o o 5) o" 5) o" 5> o* 5) o* IT o" IT o*

o o o o o o o o oo-orvo fVo o
*J* o / o o u^ o ur" o* u^ o' ur o*

n, rr**^ rrK>e>
o-
rrr >o
o o o o <v o o o o o o~ o (V
>o i

ooo-
o' u^ o"

Iforvo^oo-o
>o c-
o
^o o- cr u o- o ) O'"" or* fX o** (V
o o o a* o a- o^ o o o o o
rrr o rfK o m* o trr d

o > o
O Cr- {V O X* O-

fVO (VO

oo^oiros>ouro
o o 00*0
o o
ur o
o Lf nrx
S> o>o
o ?S o
o rtx
o
o rv o 0- o o
>>
fr< if mr 2>
-
mr srt rnr
>o >O
O O CT- O O O O9~O(V
o" 2> o 2> o" 2> o" U o if o o

br
o o or* o

o o 1

cr cv* rv* o o o
o^ o^ a^ o^ c^ o^ o^ f>^ o^ o^ o^ o^
(V- o' rv' o* rx
1
o* o< o* n^ o* i>^ o* rx o* a^ o* <nr o rry- o

(V
tr > 5) <v

* > rx* >" o" > tf >? */ >T rir >* o' If > r */ *^ 9?
o o o^ o (X (V o o 07 o
0070
o^ o^ ff o n^ o o
If o l/oifo'ifoo^oo^oo^oo^o'ooo'o*

^ T (VD ^^. . *lf T **? ^, o^ ijr- ^- a*- fir jy mr o po rrr a*
IW ) > O^O^*X2>d?U^9?V>9/|VV' /" (V* 9/ O* tf

r
. . . r ,. r . r r r r
0^00^00^0^*0 .
o o o o
o^ o~
. .
o
o*
.
O*
.
O"*
a*
.
o* or*
a*
o" O"*
o*
o"

o*
f^OrVO
itr $ tir >i ^
> rv* > o^ >* wx* > rrr > o*
OO~'OO"O(V'O
>*" If >" ^ >"
O^ OO^OO^OtVO
Otf o||
O
2> o 5> o" If o if
>

oo^*o*o^o"'o^o"o^o*

> > *>y>9*>inr*><r'^tS*f*>9(>t*ei!>^efr'
or o n/ o o o o^ o cv' o^ ox o^ o o oy o^ rx- o o
oo tfo'o^oo^oo^oo^o cr* 0-*
o^
o o o o o o* o-" o
o* y
o > Uorr>'o5>orVou>'ocr'o^/o o o >
o

> r^l/0^w .0^5>^0 '0^u*'O^ : (V'3i'o^o"ix>*frK
p
:

O O^ O O Or O 9" O^ fX* O IV O
(VOO^O 9C O 9f O SiT O
-~* ~ -' -" - -'
O O '
O
*-
O
g. >0 O* > O*

u^o-'o/'c-c-o^N er'sJc-o^o-cv o-s/o^l/o^o'o1
<v o iv o o o o o o o o o oy o cr o
oy c>ix o
(TQCrQi&Qtn'OfrrQfrrOfnrQiarotn'ofn'Q

^
hr
olfo^ot^oa/o^ofl^civoo^oo^^
O > 03/0 O O O 0X > 9/ O O O O O^ O^ O^ O^
IT > 2) * vr air a* a* ") a*
o
tir *f tr 3* ^
0^
a* o var-tr *
cr o i>" o o o 0* o iv" o o o^ o of o^ o o o o
^ o" o'* o" o* o* o" o* ^ o* r^- o* of* o* o* o" ix o' rv* o"

o o^flxcrg) o^ o ei irro*'cro nr<v'a 'ur'o 'o^cv ;i ? ;

<r-o or* o oy o <v rv o iv* o iv" o o OB e
e^ o^ o^ o^
mr o ffr O ITK o <ir o" irr o" <ir o" irr o >o o" >o o > o
qftfire
If <P" y (v o o o o o o o o o o (V
is

o^ *> 5> u* a/ OUT ourivufo-^rvir
;[ n" o- a* n* o- x oo-w>e o o-m^o
ff*

rrr \s r^u'

t O
tr

o o o O o0-rv inr)o3/ur9ir*'o
r

1
ivo X

O 0-

X JXO-^flTJ'^-^.^ O >IV9/fl>-0- O

g o o o oo-<v*'>ou>'2>ir*'"o-fY'rr'

o- o- cv (v mr
cnr

cr 9< vf
<K> X ^^o ir
o

o o o

fV a^^^^p* ^r>o >o rr*' rtr <v (V er- o
^
>
ft**
o>>
o >>
O ^o
^> c^>>c^><^>oo^V c^^

o-f^>o X* <r- o- irr ^ o o-ffy>o ^
<E o o o

u*
M ttr
o o
o
rrr
f
>a
o
o

wrcr-)o(Vo O O o ooo o O

W >>
6r >/

>tf(Vuyo
o o
ooo
^o-'O'")* o rv>*
o o
otv>o
o o o
o
o r

^ J!
^^
tr >
o o~o-fvf>"in''n'>> >
If

tr
>* If TV vT O O O O V^
ft-

I? >

> 9Stn'Utn'u>'o(*'*9'<*'*< ^ O'

(T* CT* 9"

dS
If U 3* >> (V W *> O (X 3/ 1

If fnr 9f If

> irwof^>> ^^o->urpr^o-rK
o o-ixiwx" o
Wr
o- *> 3/o-<v<w> tr

o-o-o-

IS
tr

(*'9t&'9t0'*f'9tcr')9 0-> 0-lr o

o^ ooooo-(V*r>vr2>u' O* 0(Vfn
Q- O-
> r

5>>0-U9/O^Od/09rO/09/
O'o-a^o'o o-o-o'i>'flrr>*)o)o ar^
^ i
_____ .^ . . - - -

i
..^^^....-.^.l^ . -. _

*
'
flfro^^O^^o^o^-o^o^ro^

o-iv> ^o-fKflKa/ o o-fx-> a/ o o-

_^ o-o-o-

iw o<wo-> rvo-^fl^fv^o > rtK o- o

O-p^X 9( &* ft* tar 9( o crfv'> X o <x

o ^ o o o o'o-cvr>0(p'5>iJe^on^ii'

o- <v <nr o 9*
tf

t
rn'ur&'inrr(tr^Z'cr<x'Zro'Z''*rr*

<!E > U'50-i*iraI3'5i^CT 'flr55'^J'0- :

S f?

<v

v
rv^o-itvo o o o 00-0-0-0-0-0-
0-rxy ^ o- (V on- >s o o-fVitxX o 0-

Iff
0- 0* 0-

IS
*&- tr

rv'<0-m-o0-fV,>'rr->oX<'o ocr
> uir''5rr>IIIy'ljo^fV'>w'' "0"<>' /

ir 3* 0"0^> ^ 0- fK ITT >> o 0-fKm-^e o 0-
*r
oo"'o"'eo^Jv JT^?J>'5>Uo 'o (Vrrr
>
/

_. cr y tr-

Wrvu)0 o o o o o o oo o o cr-
<tr

Ir

0- cr

--iff
(y 9fw sf (V > c (v> oo > oiwi* x

>5ojv'^55oi>''c?ur>o o-UTu^iwo
rv^(v> 0-*r^o <VX o a-rt*'9^0"

^ 0"(V> i'0-(xi r
>* o 0- f>" rrv X o o-
>r

1
*. IT y > rv
IS >
b-

v* <v >> a/ o~ (v* iw >o /o cr->'>o ^ o o-
O O O O Of (V flf>*
> J< ^ U ^ ^*O~*(T>'

U ) o
o

onrrofV^/a-J o

f
I?
6r at

^ooooooooooo
o o oo
or-jx^x o- o-
>o x' >
rr*-fv nrv cr-

5
O O

o-crtrrjoytozfoyfozSoytoy*
cr* i>^yf yf o
fy IT*- >o )e ^o rr** iw (v* fV or* cr*
I sf

'

>Ir7$^nv'>v3o
o o o

C- (x iw jr/ o ifr^ >
o" "o o" "o a-

l

-I o- or-

fp *t09(Q>t09e09 OafOd/03/

br o fV>> nrKO-o

r
5
yf o yf o
crtr )o >o zt
qftftre V
o rv > o o- cv
o o o > o o
w o-fXflrr>o >T>> V ITT fK cr- (V

g o- (y ttr x a/
o o o IT i^ c" o- rv*

te o

>> rrr IT.-

o <r-

o oo oo-<vrr'>^5>ij /ocr- in* in*

& , L a-(Vnr->ooooooooooo
K1

cr cr- er- er-

R
^ > IF

^
E
o ^ o o o

s- yi>r>o^oo>ooooo 00 o O IT

te
b-

ocr-rryjo
fir sf

> x- o y/ o ^ o >r o 9*09/1**'
?o O'O'
'oir(Vu>'o o oo-
>> ojx>> o o >>o
Iff^uro- o o-o-o-(V
ix>'^a (xrr>')o ^ o
O O O O^ r

^uffKu^ooooooooooo 5

> ir rv w^ o

o o o" o" cr-

o o o o o a*

o o o- rv nr^ o

s/w-O'rr>'>o
;

o oo-c-f^nJ'^o-f^X orxrrr^a-
I
ttr o- >o (V x n o V r-

o a-r^rr>->o

o o a- 1 *
o" 1

rrv

U ur 5 o' o o

g
pr >:

o if ur mr o 2) o
<x>
^UJPor^o^cr u>' o- uy rx ?> rv U f)

I*
5 IFa''Jro'o-(V'flVrTK)o^'o''u*'9 T? fv
IP
4r
*'*')* >o
tnf

'

O ^ j
O O O O 0~

*
Hi

o o o

o fV^o tf

ooooooooooooooooo
00^o0000 O
^ o-(vr*>'>
1 oa-fvmrmr

to
cr
ooooo 0-(*'fVtn'ir*')ozf*{Q o o

ooooo
^
rrv^o o c- fo a-

'1
oo o

IS

^oo-
u^o o o o
*t r cv (tr > o o 0"

o^ U

o u^cr-^cx u
o o o^-a- flf'>o oo-rw^
v* OOOOCOOOOOOOOOOO
tr *
o i>xiO' o \>y fly o w>'i>' o
fy> er->o o for o i-^>
if >

IT
o o o oo*f>'>'>>?/o'iro^ocr-(Vff>' ----
Ux ^o-rv^^S)
> >>
U o o- iw y -*>>
o <f>'o'n'o>>o->oo->>'
rrx rrx
t*'

a~ V )o y< 9 o- '
nrKyj^oo-rVrrK^o-

Lr If U 59
cr cr rv
'
^^'
e o" cT

fil> ( it* S> If o

U *

Sr >r o

O-fKff) O ^

t.

tr,tr
Ss
I!
o o o v~ (X nr>
V^'u'Uo /* o

9
c >o

O- > ^ o
o o

wr u o o - err
rx >> o cr o o~*'fvf>x cr 'ai'
i

te
* p
I

o o o
!*

5 5.
^ rV'cr-O
r>'*>c
U
o

o >o
/tr

a* fX >> x* o

cT o" o" oT Sr

> ^ mr u
5

. l

;
<& 6r W O '.

"o~j~6"

3 &|
W""
t?

0* CT |V .. fftr tnr ^o >
if If S>
o ^ o
o o o

cr'> (V ^ rr>- o >o ff- ^/ (V o-

o U o o-

o >,

br
o o o o err

>o/tx(Vo-ooooooooooo(V

o-(V>> / o o-r^io'X ^ o o c-cvr^

te o^
to- cr-

12
'y IT g)

o-rv>>D/o
o ^
qfcftw 'z'

flW
(V

o o o

U 5>t>'

^ o- X rv o "o o o o o o oo-o-o-o
50^0 a- IK o^ o

o o o ocr-rvx rt*'>o^ u'S)o^oc-rxrf>'
r

* >

o erKifr> > o^ o

>> 50

ir
<g
[T ^
o o o
i

Ss o o o

0*0 o o o o o ocr-o-o-cro-rxo'O^

o ^ ooo
o o
lr
>

o o- (V rr>- <r>- >> ^ ur u- 2> if

o o- o- rv >o > o

o
o o o o^ off- *-!>*

"

- o-rrr>>
I

*< *t o o- cr-

CT p~ 0* CT
^ir ocr-|>'x'urif o
fc
tv^o-cr o *C >o or & o~
tr
u ^o-f>rrr^^a-
c-*r^
ur
o
)* crirrjo

cr fX 0-fKO'n >> 9f 9f O
>o 3/ O r

'o'o'G'or'crtn'&siurlp'&'Q

I
{*'*(*'*<(*') op^X o{V>o<v>ow

o* o o o cr-fK<w>furS> U ocr-O'iO'
-

or in- o 5>*w^cr-> ifcv

o^ a/ cr at (** 9f a* ;

i *
4r
e?

*

<% IPS
o o o oerfv':t')o3tfu>'*>lf
h

oo-o
o o o
c- c- <r e-
t*#
S>v~lS9*09*Q9< o^o^oa/if*-
te

cr-nr^0) 4, ^ur o'UX'
^r-o 5>> o uy U
ocro
c o o

o o-oro'fv'aru o iw ro^o-

fir v* o or & ttr o 5>> O-W^C^Ir^^
f o o o oo^o^f*'
utv2>erf^>o^2> U

for t
rr

ll
is
tr

S-
IT mr 9 > 2>a-> uo-

c o *-o-rviwir>> 9/0 o c-
o *, o o o

>> <^ V <^ >> o >> U tv w>* o ^o if
tar o > c*>^ iwo^o-er-m* o >/>

o o o

&

to o

Ik

rtT
5>> /rr e uKrrro
*>o o iw o <v :tf rv
2)
m' rrr >>

o o o 09

i^ u d/0- U
*
e e
br tr
rtv te u
x
5k O* a/ V >f <v > oixXo-iwSro-flrrXiv
to

O k. o o o

tr

I 5
^u o o- m- ^ ^ |y o

fVKuro^cx^o-^irro^d/o-urf^^y
o-fvinr^ro o- or <v ex ir X X ^^ o
o
o-

I! r*'9f&o(roS>otir o m- o>- if o
o-r^flw^p x' o o-cr

o ur fx if > o
(X
Hf
*f
ttrM**'fr'9<v-&**r9fv-*>iar*'9t
7
o-O^iw^O o-o-iXiXfrKjo >o X^ o

* o*rvfl->ooooooo
p
oor
w^

-

o
wr
o e o o

o o
br tr
u u

rx if x o >

5> (V 5> fir

hi o- '

o o o o ^* o cr* mr tor

^o nrr >o ^ifirx (X o O" O If i

IS X o o o- ex iir x er rv rv

w^o^uX o o o o o o oero-e"o-

m'oJ'a^O'atfo-uro'.*)!* > fr' 3* O U^ O
i"* i
X X ^ o oo-

ok I

O uT O
^X <w X o o

1 I
>r nr O 2> X irm-o
O"* f O** W If
O

I ^ ,
O- fV or af o

k |
ooooo-
1$
X fv o- ^X
I I I 2> O If

I !> I

I I I
^
o L I ooo
c-X i> O flr

o^ 1
e o o

o o
fr
|
far
,

o-rxi^X
rrro

H o o- ^
iw >
o o o o o
o^mru-rfdo-wcr-a/ o V *f
oo-o-fVfViirflrK^^osw^X
fl*'U'of(*'&09t09t09tQ9f09fQf
o- cr fir o
ir
3/^0 cr
y{ &~a~{*'f*'tnrtn')oyo

tr 5) ^ rx o 9 *t

/IT o o
^o 9f
o
Voo^f^o
flr 5>X
E
o oo-o'rr'>o^o 2U'oa-rr'f'
r

cr o- C" cr

r-

<te

or^ o f^) o 0-rrK^o-O^ro'

I
tr
uro >

1 >>
o

rr o *.

fr
V*
O'VlfflroOOO OOOOOOOOfV
& * or o
* 9* a< )*
r or
>
>
(V
o
<r-
> S>o-> UC-s^UO'Ur
X rtv o- o x nro-a^X
B
v tir or f & ovtr-f^ifrrrm-^f^offafo

or r o if
<fc

br
<E
jr.
M 0(V
%l u
5^u'x'in'o-K3r5)o^a-rr>'^5)o^er'(V o

C-fVinrX o o 9-G-(ro'frrfnr)o)a &t yf

^ o o o

^
I

E
IT
<tt?

cr O ^
*r

ooooeooooeoooocoo
o o o o o o oc-*-a"<v(vrVfl'>'rt>'rf>'n

ojWo o.
X
Off>-

o ^ o o e
*> oifruK *> o />- u^ u o
(Xo-^m'o >o

5^ > rrx nx rx > OfTK^cT-rTy-ofV^ o in- <r>- cr-

"

(V ^ U

f
Cli
o oo

r s> ifa^ o 0-3^ o
ir>'Oflr>'o>c- O o

>* 5> o

o o o
'&
o o o-o oo-rv<T>'>o>o*<'ocr-<vrrnr-fT>-

|-
%. I o o o o o*

rv^uTtfoooooooooooorv

^ 9^ 9 >o )o n*'cf>^r'>'o-Xrr>'Cr3/fr>'a^^'>o

(V rw' fo*foa/ofc0-0'
*f *S r *r
rv^rrrw>o >o
mr

>r*ro^c-o o o oo-o-cro-o-O'o'O'o

o

__
XtfO^u^oo o o o o o o o
a* p- o-* p-
o o o I/
cr (V > s/o-o^fl^X 9/0 a* fx w > a/ o rv

o^V dv^u^O^iry o yr* fir ^^ o- c^ rv o

1
rv

cr* y <T" <r

e o <r*o-'rr>'> o^'flo-^ o <f err 5*

b" n'l
o o o oe-(Viw>fv>'5>ij o o- (V rrx / ^
*< >* rrvfyo-fv^in'X ^ o c-ffK>o ^ o o-/
^
*fe
o-rv'r^'^ oo-cr-<Vo'(Vit>'in->>X*'^
.E? K)

cr o* y- c"
<tf
(V >> >^ U O* O O O O O 000 O 00>o
& I

rv^Uo->
^ o irrxuro-^o^nrirn^i^o
o o-o-(V(VfVff>'nr>> > ^/
o^
er
r 0* f>^ rr>-

r g* g* o^ <r

rx> oooooooooX
IP' if o o
^fKo^oirron^OflwOfrrorrKOfrrorV
o

^

rrr tnr >>
err o >o

. L fV af IT omr
o c-o-o~(V(V(Vff>'ff*-x > o

o o o

UuJ'XfVoOOOOOOOOOOGlP'
S

o mr S) <r" 9^ o
W (V

I tr >
IJ f IJ

f
ff
rv
x
fVfn'rT'rr'>o >>

*^ >o
ie
tr <*>

OV

o o cro-o-lXo'rrrro'flrrjo > er

>f o >f o ^ o o^o^o^os/o o

o> 9* fr*
>> n^rv > >> iw

r o o oo-

ijil
i
sl
o-flf^x- o (V^/o*> o rrK^frv)* or *r e rr^

o (V>o

oo-o-^-jv'rviyff r
fl*'*">> o cr*

\t <

Dr w i
o

IT >> ^

(O

o
orrvomr'onrvoro'o yS Q

>> (V o > rv^>^(V/ ^'f^/f^>r(V^(V^'cr- o

o cr-o-o-<V(Vox <

, r>'rr*r>'X

5* 0-

''
E
Ib
IT
(VW IT orn^S) o>> 5>o->> uo'^^f^U
x r'flf>'flrK>
o-r^rf**^ o o er'o-'o-Ox r>x f> o
rx
o o o

o o o * o o
o tnr o trr o o
lfur>ofvoooooooooooo>at
o~m'zfo~rrrorr*'Ofnrom'om'otnrQ
g
tor c- > fX

a*
(V
S>
itr
oirru^
9f o o
o mr & >

vrvuxaooo oooooooo u
c-o-(Vi'Off>'Orr>-Of(xofKo<n 'oa- i

f>)*or-is 9fcrv>'C>'>inrir V o *rS>

(IE
o o o oo-fvinr>oa* wr5> >

* o k ^UO^wfoooooo". ooooonr
fr f-
p
U *> S>

cra^mr^/o o o o-o-a-o'.'>x o'rf>'*^rr>'c-

br v^ o o o o oo*(Vm'>e>^u'*> U^oo-fK
fV > U*' U O O O O OO O OO O O O U^

(X^S> oiwr^^a*'^rx'>ro^rx^U >

u <

o ^

*fe
^cr^/rrKO-iwa/a-f^X o V or &t &- irr (r

<V 9* 2>.o rrrw^^/wwr'o^inrip'^o'w*'^^

^ S- o o o rv iw

er c-
o (V 9f IT n nrx U*- LT cr V, fp'o^rv^
X'o o ocrercr*ff-rx'o'<vryx rr>'o

cr-X<v o

AXO

oo o Qvcrmryozfujr&is^ov-crtnr
o 9toato9foaf09toat09toyfoat
!/ If 2> 5> *r vr *t at at vr
tnr o > o- o- 0-

<p* <v n* X o o oo"*cr- CT'r'Wflrfrfn'fnra-

I f S: o o o o a- (V fw > 94*

'
o o
tr tnr

oo o oer

15
tr

^ (V
nv cr- > or at at at *( )
S)
> >>o WKjo-

af&attratlto-yoS* o or tr * V at
W or o o o oc-o-c-i^o^iytviwiwc-
o o e oerivnr>o>ru'S>iJo'*oc-<vitK

at at vr
O O
o- ex *-
00000
> o
000
a<
mr o- <v >> wO
O
o
If
o-
>
>
*
If o iw

9/0
fc >
tr

< g).yurfV|j> '
o > our** o

dr
y- <y itr >o o o

o o o o o- tY O O- (X

f ooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo o

oooooooooooooooo
rr*omroivre(vxo o o rrv o o o o o o
! 000
7 o o o
if

& te
& ^
u^

o rtr o rw o

<&
& ?5 o o o
o-o-o-o-
%
<*" o <w o- rr^ o- o tnr <r o >> fir O- O
IP
& ^ irr >o

AS-

UT o o o

o

l
SI
i
)U <VU'0000 OOOOOOOOOT
>

<W
O^ > 0~ IW O O O 00 O O O O O O- X
rv>> 2> <>/ D' > or U o rv ) W ir b fV > rf^

o o o oo-<vr'>o9/vrS>U'e/ e-oo-fv x

o or*
- rr
cr
ooooooooooooooooo _

f I qr- rr* cr* O^
0>> CT-|f 9 /09f09/09/09/Oa/0 U

t^f^ir^ oo-o-<v<vm'>>^9/u'?>o-

fX> 9o^o^>ourif OfrK9/>e^erfrKu"9/

r
nr*-i>ro^.>-9/o yf o y* 09/09/09/0 <v

rX9/,V> 0-fX> 9/0-(V^9/0-fX>o 9/>
rx> 2>vr>^> wruo-ff>'9/2> o <v> u^or
re?

?
ir '*" C~ O- 0-* or-

(V> 2)c^ix>urox'ornr9/ir o <v 9/ 5> 5>

o- P^ n>- > 9/0.9/0 9/0 9/0
It > V* 9f 3f
9Cv"p o rnr

V*

o-<vw>9 o o o o o0-ro-<fo-cr'(VJcr-

o o oo*~o'mr)*f '*>ir0/oo-a'*r tf

/n'Jo o cr- iw > o o- ITT > o cr- rrr > o o

If
(v;> w^o^o-jvrw^Mr*) if o v- w *r *C

cr (** tnr )* o e o o oo-cr-a-er-er-fKivcr-

I ;
o
o o e o0-(Vff')o>ftf'0> U

fK > K If O O O o o o o o IT

<g o o o o er* <v mv
5
*bf

<w
rv o^ > o o o o o cro-er-crcr-a^O^cr-

o e o o0-
U or ^o jv' o O O (V
X rr^ <x a- o

5-^S'**'*'^>' >(X

'# cr" or or )o o-cr- c-o-o-rvo'o-

o o o
9f * o if S> jf )a rf o~ o
iw^o-eva/fvs/fy^fv
i O'ffir^ooooo
o ^ o o o

IT U** > rv' o o oooo o o o o oorv

o- iw.ptf o- nr o <w o >
-I
o- (V >> o o o o o "oo~o-o-o-'cro~b
ok o o o
cr* o <

V rir &t *r m* a- > O^ .o ir^cr")* rvo iwa^iV
rv> r^o-flr> iP'W ora-r>^> u^2> o^U
o
p^o'iw)* o o o o oo-crcr-tf-er-o-o

o^ o o o oo^r>'^>^>>'2>lf^ocr(Vfrt'
v- v or cr
V
9rir*>vy9(09tQ9fo*f*9<o*fQo>T
3*9<*9t9t9<y>y*fn'fn'fr'&'a-a-Q
^^^^^^or^^^^^^o^o^o^
Vtnr 9fv-tnrv- 9ftn'v* 9tfn'9*tftnrv-9{o-
if

T (f ttr > o o o o o 00-0*0-0-0*0-0
is ok o o o
Q~ O~ P~

ofr'iwX o o "o o o o-'a-o-o^o-o-cv

O v 000
P-
w IS o *"
er-
o
>
if
o
or
iff*
*
o

ir *r tr rv mr y &

o o e

P?fe

I
tr )o at 9 ef V

r

rtf

o- fV <tr >o o oo-cra-o-o-

^

9T ff *r
rftftreV

o- (*> mr >>

oooo r or cr
IV ^O u** IT O O O O O O O O O O O
XtvoXmromrOfyronroffroffro
o-r>^w'>>^^^^'^^>>>9>>>>>>
o~ (V rrx >> o o ooo ooo o o o~ <r* cr*

j/

O^X uKifO"f>y flr>'> at IS o^ o
o-rvm'>oooooo
o e o

Vfur>o

o cr- a-f>'(Vn'>>

O- fV KT >o ooo-o-
c- cr o- or
If cr> 2> o

o- (V nr >
oooo
, L
c-a-a-o-a-rx(y(xo^

If <r > &>

^ If it
o o

o o o o
*

or o- o

o-<v<tr>oooo
o o o oo-(Vfv>')o*f w 'Ufr*oo-p'<n'
e- o- o- o-

i i?
O'^O'X'fX^o-X o/ry^'tv'Xa-m'OO'
w
'

o-(Vm->ooooo
4F
p
? mru^^f^^o^o^oWo^/o^o /

I o o o

cr o^ or :
O or Or
mnrft
afar RTT $

aw ^5 1 ft? 3*$ft arwv JWTT vt OTT t r^n Tff ^t 1 1 itf

spTf ?ft

|> ?ft *ft*f Ti

snwr

I awi *wfir "ft

si|f fan w 1 1 %fffr fWtfa w iftT
<pr WTTT
nm 1 1

fa 55

aw fnit arra* wff * fWta* wrrww

,
fT

8*3
1

fan 1 t

fwr STT^ eft

<TTS*Tf ^ft arftrv OT i^T <rtTT i

arfairF ^ sf PRT

3ft

fWhr Jf, freft^r
* ^T H
^rj^ ^5^^ r;

n ^IXIH^ WT M
(v) firefftw

(c) feM^r TOT Sf, <Wrtr fifcfrr if

fcfto

firifl

qqranr if, mr^Jw f^fhr if

WIT *, t

?f,

if,

Jf gr^nc^ii ar*ffanfiw rft'ff S ^rr& wsr
vr iftT $ i
^ *nTT?rft % w % HVTOT ^ ftT

i ?rfV WPC nncf)^9r ift ^Mdvii 'fr'ff ^ if^f ift T^nnc rar
tfIT I>

(i)
99^ fWta 9, ftrft^r rq-
q*nr 3, q^rJrtr ro ft

TO ft, *5ir 5** ft

(vs) j3ta fRHT ft, ^ERrfttf W ft

ft.

(<jo) s^^r 5^r Jf,

SFTOT

5nf Jf

fstftar ^,

ft f 1g?T 3|CT ft

ft, ^reftw aror^ ft

3r*<rJrtr THR ft, T^ft^r 3^^ ft
ft, OTftsr awr ft

ft
f
tT^T^Jrw aroir ft

ft, ?r^w TO ft

ft, f5 ft
fgtftf*

ft, aftr ^ciWw TO ft

ft 3ftt
^^ffT ^5 ft
ft, *f^Jrtr
s3 ft
ft, *Rfft9T ^5 ft

ft, ^ft^T TO5 Jf

ft, wftsr *^s ft

TO^T <p>TOT ft, qapTCTW ^3 ft

ft

ft

1 OTVT fir^r ^n^fir^fir % ^rnVniftid |ter ( ^^V
ft fe?a% ar^Jrw ^n^?n qrorr | OT unr
fit

Jf,

fecft^T ^f

(v)

OTF aiygr? if

I fa 85 TT ^JT facnft rft s^TH Jt qf fft

eft farvsy zftr ^tcrr | ft
^tr | q

TTTT $ i wSf 15 3rw'ft''nf*Rr 'ftf vr J, t^FT^t ^ fiwrfif

I

Jf TO, STTS?, ^Rgt ? % wlfinff %

iff i far ift aro^Rr % tffor & rft ^rift iftr Pr^w TT w ?t ^^ 1 1
1 1 1 1

\9 | V | c;

^ i st i ^

i ix,

-' ' v " '

. Wv_
JI

(l)
SWOT

arfwft w
TO STKTV %

irr i?
cgsr^ ft H^ft 1 1

q^nr

)

<r?rr

srwtar

,
araw IT ffr^^rw ?t eft (s) 3r5*rr
% ar^T ^f
(m) prPr FSTH Trftr ^f |ft OT ^rftr %
t, (T)

, (i)

jrwrT if, (^r)

TTf W 3RTT, (^) 8P52^V TT ^^T % STT ^fif ^ ff J

tftarrft i

rfi
(13) OP)
sfh irfir f ^r Trftr m jt amfe i, v, *, <\o Trftr ?t
, sc,

s 11 TTftr ^r ?t eft 55wfer tft SOT * *$t % SRR Sf, nfe

fj w*rnr rrftr 3,^, i

( i, ^ f v, <*>, lo ) 5> eft

<jo ) qpr $ eft

( c, *, vs, i<j ) eft

'Tfeft ft eft

(IT)
*ifi? 5wqr fs??rn^ Ttftr ( ^, ^, ^, i^ )
w ift eft

ft

eft

w an:
(l)

<si) 3ft ff ^C^T (Trftr) fftr Sr jt^fff af r qr^ jt eft

ferer ^5 vt ^^rr arfcTT if, <TT**T

Trftr 3r t eft w* ?r

) ?rfir ewfr fi?nc TrF^r ^nr t eft

) VT wr4V i *Tfe 5^1 fa*w* ^rfir vr |t eft

Jf Ttr f ^ftv, 5:^1 anfe arfror R?y ^terr I i

(l) ^ft vf ^^w, 3^rFirarrtft f w^ft, ^0 Pr^w, wferff, far
eft 1 1

ift
tjir ^teft 1 1
*JIT fff
fST jff
% star, f?ro*F, rouhr wirtr , aiCTf ^r n Rwrtr ^H 1

f
TT3TT ^ cRTT TT STOW

^f TO, arTO^r, wrr^f FT SRT,

FT

fn? ITT

\

fwfcr, ^r*f STWH, ere , srsrrf

T% if ^5 I

PW Sff ^ ^ET^iFff, OT 7T VRTT TT

fsr ^ T5r?9TT w OT ^TT, ^rthrfy, ffTTRT ^ STT,

eft

TfT^T

(I*) ^ 8ft CTT % vsw % 3RR ^f imftft* aft?:

^r
^fprfir rt SRTR &
Jf flfil ^frlWW | I
wyfi\wRi H*H

) fffir
% OT 5W7 ntf Jf ?rfsr
555^
TTg arfro^
f
?t eft

sn*r:

firarr

arrg

*i cin nT^T* 5^
fr
ST % fei,

i

<ft TTTO8 Pt TOT Jf
ftf *f
eg

ftr^ff

ftw,

ft,

Jf

i
if )

% anft
fT TF9T,
w ir
tnrtfsrrfar,
snfar annwi? wrfir i
^ ^

% r mar

STWT %

arrrr%, ?. :

"[an
r ti rftmft i

T ifte-

fair ulipir % ST, lift-
**"&*

: Prar,
% Tfr fr "ftff i wtfir
5*: m ami, srow, f*r T : , ^f ^ arrft i

,
FTf ftfir

wff 5rrrr d artaGr i -i
- ^, TOW
7j|:

T, ZT9T, SfTmOT, TTOT
^m I

Sfo*5r ^T 1?) ftl I
?TO: irsr
ffe, Trsrw

^rfr, wwm, T
fa ft*
: OT
ftcTT

I

, ^^ fw"if f ^f^sr ^ ^rPr: ^c^>nf ^ffis, ^fir

sramft
mr
:
tnrw, f

SR i
-
if^Ry: tjfir

ferft si ^ ^cj, WhfnnR TT|: ft* v'qaff

, Jf iftf
l^fqfo: rtt OTR *t <lT f

SRf ?T fWH I ^TtT, rf ftfe, OT
i snPw i

*rfr: Ft srrftr
^nfmr, R^fi?
nw f

tt r

fiwr ^r, OT srrfar i
I E
f
*

P

I p

r
ii
r
A*
E
i I ii
I IX
HF
&
tr'
s
i &
i
c/
* & P W 6 19

g
I
r
* si
K r nrt

hr

I f
tr - te"
1 I
IT
IT
s IF
t?
i sf p P

8? r
I

I E
v
I II r
tt
K
4?

n
tf HI-*
I

i i
f
-
i I.
hr

ftl
IT

I 9
I
I I &-
i
I
I K
r *
(fr
s f
r>
I * ,

II

ft
I
1
S

f
s &

I
(7

'

IF
1

Hi if
i I i
e
r

r

is-

-P l
& 5 f
' I
I
E*

I u
r E
ir
r
i

8
1
/to

luo

-s
ft

I
&
/fts

i-
iif f.
17
K.K

r 1?
<fc 1
t

JE
Sr
IF

8?

I-

B
ft 1
tfr

sr r i
"
*
IB-

!
fr
{

&
I' f; I

F tar

7
/fir r 109

I?

5
1W
(t #>
g* ffr

** '

* g i*
r tr^

I g
I
R>
/Ir
-e'
Ir
I
/IT
i
ft
1
I"

r e*
JE tr
K i
ft?

1
1
/tr

&
/IT

6

* I-
IF

t &
IT* I
i /tr
lr

tr br

Tr E"
IS r
* *
te-

1
ii If

i
(I?
9 E ID-*

&#
1 r
e. i E
W?o fer
I
r
IF

P
r
'T
f

S
I. I ft

*!
K
t 1 si
&

,jr
& I Jf
g. f
*

'IT

s
5.
tr
r IT

I
i
- \s hr
ncv ff

or

e

SB IP

I-
1
"So
to

1 iw
lr
I*

go
ror
^
ff^
ir
E.
J? hr JE
5
II
htf
go
(<,)

inn

ww- ftrr

ferfftw TO
^ in* ft viir

^^

ark

sre
(*1)

pf JOT
ef eftflW eft
5^ ^ ^3^W eft

eft ITW eft

FTSTlfceT

) *f *ra fteftaCT eTTT

eft

Ml^v"
feeftaPT
1 1 eTTT
xl^ll
fVV ') ?5*Tfo ^^ ^*
^TT |t eft

?ft wfH aiVt ^^ ?
'"^ ^' '

HT Jf5S (^^) ^ ^'TC'T $ at 'JT IT

at
" "^ "^^ *

^ 59IT ^ ^\s; *Ti^r WM sw*f at
Jr

'in

" " 11^ T X^l \ / ft O
\ S/ I

\invn ^ij|ii'*^i'v^
I * * ~ " tat

it at

"
V
eft 5^ <V
#V
^
I W A

A
*'
A
TOT iftn^KV i

eftH^iftiT (W) 1 * <* W1W ^^

(vo) TOirr ^TTOT enrr

eft THT
elt
eft

nr^ f* qeft^rw
eft T?
?teTT |
sr
,

tiro* |teft

^ 59ir

(U)
ftft
7fr

$ arSfW ?ft

3 <TT fktf T I

.)! WRr ?rrr T?)rft (^)^f'viw^A^

at
w^
eft
5^" (^30

^ TTT 9T1^^)T^9rW eft

trrpff &

*rnr ^f efr (^) TI
f W^* nww eft

i
eft%3

teft

1

eft
^H 'it'T I eft Tf J

5*T |teft
ftrftawoft J3?<T% *ft OTT affair if?zrT(f erorr ft?

f.ift quiw'^'at
r OTTTT ^t^fV 1
if 1

ipr ^ftn w
^
f arV TBTT sr

aftr *rf?f
iftl

5 1 1
cpfmft *TJTT wt, qfhraift qrft (tar ( i

are wftf ^gj % aw ^w jhrr 1 1
TTf %g
)% ( i *wra-iHT % rftr-^TT^?^ ^r TOT I;
Jfr 4s 5f aftr 3*$-% rif q*, TO* *> Iv TJT ?> i
(vs)
% ST Jf fare qv-;*$ vt % ift ?| ;f i

% ^fTr i

aramre

T wnflr $t ;7>
^j

1 1 ftravra (?Ki1l) ? ^TTT VT anrf?[ WIT, aftar, sita VT

?f eft

^ct, ifif ^?TOT fipdV 1W !T? ^ ^i'Q' f gt I

eft
^f
et ilfi? OTW fe^ft qTTOg It ^F^CT T ^t I

eft

eft

eft % eT$

fHta) VT
I *5T % ffT^TO eWT fJRftJrtT ^B^ ffff % 'GTT^rt %
tSTT
f
W1W sfa p
OTT ift wirsrcr 5>ft 1 1 vtf ift *g
ft | I
W!T| & J
OTT f[r ghft 1 1
wgrw in

aftr

tffc

srfirer M^ifQ ?WV 1

vr frfiri rfir ficfta sftr TOW
VT WFift q

^ A vnft tnn fwnr ^MV | $%>
^wr ^f TO TO vr qtir TOW, i arvdhrr aik BTTO^T ift irf*

% VW ft A OTVV OTT ift WIW ^ft | | fe JTVTT ff|lf %
^ftfe^t Vt OTT <*T
fm TOJ PffWcT ^T5TT vtflfr I

fin? w f
^(rn^r f^R* *rmv *r ifft \
lit*

Sun

O

sr t syiftr,

fewftr, fi5

f^ritj, STWPT, TJW,
Mr

T, wwr,

Moon

(Cynthia)

my
nfif,
*n vrfronft

aflfaft *nn

Mars

d 1

, foifirar,

,
fififfipf sr >

t OT

Mercury

, 5r, fir^,

TR, arf^fW, |R,
(

TO?

Jupiter

HP , 55, few,

Venus fT?ir,
, vftr,

9
1PT

Saturn
if, iffe, JR
b

tftfr, iffaB, IIH>0 I

Dragons
Head fisfg%*T, arfa, finr,
^^, anTT,
v *
TO
O^ t fTf* ^frr./
(Node)
a
Draginns- , ftrf^,

tail

(Node)
fiwnf,

Urauus
Harschel

Naptume
|
Pluto

site m& wfir 5* TOT
cTTTT F> ^
^JT 5^ TOP
srafe^r

fee? 1 1 arftsre n*s!
%5

HV =

I

% f^ fiRT TOT | I
J9 >lk flff Jf tlft ^ff

ift srafa STT 1 1 ^5f % wftwnft OTT tra^cvlv ^1 1
i 1 I

I I
Er 6TC _ ..
-

If! I r to P* "
"

o
trc

no'

T
/ft

I I I ll t
II
* 1
I

l\ to IS IS
I" *
I" ft
Rf Jl K)
w
fr*

& be 'f ||

I

i &
&
*
?

is-

K
^
o (V Iff >>
(V
(Ram)
Aries

T
I)

ft^, 3TO,

Taurus
( Bull )
*,*,
V iNr * | )
i

Gemini
(Twine)
X
Cancer
( Grab)

fa? Leo
(
Lion )

Virgo
(Virgin)
m
Libsa
(Scale)
TTT

Scot bio
m ( Scorp-
ion )

Centaur)
Sagtoa-
rius

(
Bow-
man )

Cayri-
cornus
(
Croeo
dile fifTOTTT,

fr Aquarius TC, (star), 555
ft*
(
water QTTfWT*T,
carrier) ft*:

Pisces
X (Fishes)
ffczr,

faftr. sftest
,

Signs of
zadiac

Cusp
HT
& trO
p
1
5" IT

-

r
l* !'-
f
te .

.te 'I a "*"

<^ sr IT
65 i <
r

1
I

.1 i K"
tor

i ir
i r t"

i

tfo
1
I"

8
I
11 I

I 1
fl
1

/IP
5*
II

t
E
ts

i
*f
IT
i

I Bf

f r 1
e
tr
o
-

X X X

K
I <v^
TOT

Zero

One

Two

Three

Four

Five

Six wiw, w, cf^, aw, ^5, snfe

Seven

Eight

Nine

V Ten 10

Eleven 11 , frr, ftrsr

Twelve 12

Twenty 20

Twenty- 25
tfve'

Thirty 30 Pro